Dec 9, 2018

ခရစၥမတ္ဇတ္ေကာင္ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူျခင္း

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ - မႆဲ ၁း၁၈-၂၅

နိဒါန္း

ခရစၥမတ္ မတိုင္ခင္ ယခု ကာလမ်ားအတြင္ မၾကာခဏ အေမးခံရသည္မွာ "ခရစၥမတ္ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီလား" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  သင္ကိုယ္တုိင္လည္း အေမးခံရမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္လာေသာ္ "ခရစၥမတ္အလွဆင္ျပီးျပီလား" "ခရစၥမတ္အတြက္ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ျပီးျပီလား" "ခရစၥ မတ္ကဒ္ေလးေတြ ျပင္ဆင္ျပီးျပီလား" ခရစၥမတ္အတြက္ သင္သြားရမည့္ ခရီးစဥ္ေတြ အစီအစဥ္ဆြဲျပီးျပီလား" ဟု သေဘာ ေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။

 "သင္ ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။"
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစၥမတ္အတြက္ သြားရင္း လာရင္း လုပ္ေဆာင္းရင္း "ခရစၥမတ္ ျပာယာခတ္ျခင္း" ျဖစ္လာသည္။ ခရစၥမတ္ရာသီျပီးေသာအခါ ေမာပန္းေနျပီး ႏွာစီးေခ်ာင္းဆုိး ဖ်ားနာမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါျပီလား။

ကၽြန္ေတာ္က "ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား" ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းကို သင္ သေဘာေပါက္ ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္သည္မွာ သင္၏ ခရစၥမတ္ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားထက္ ပိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိသည္မွာ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးအေျခအေနႏွင့္ သင္၏အသက္ရွင္သည့္ ပုံစံ အေနအထားကို ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ခရစၥမတ္ အသက္ရွင္မႈ ပုံစံကို ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဖြင့္ျပပါျပီလား။

ခရစၥမတ္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစို႔။ စစ္မွန္ေသာ ခရစၥမတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ခရစၥမတ္ ဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ စံျမန္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတုိ႔တြင္ လူ႔ဇာတိ ခံယူရန္ ဆင္းသက္ၾကြလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အၾကားတြင္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ သူ၏ေမတၱာျဖစ္သည္။ (ဤေနရာတြင္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ထည့္ျပီး ေဟာႏုိင္ပါသည္။) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ က်ိန္း၀ပ္လုိေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္ကို သင့္ အသက္တာထဲတြင္ ထင္ရွား ေဖာ္ျပႏုိင္ ပါျပီလား။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစၥမတ္အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ား ရွိေနပါသည္။ မႆဲ ၁း၁၈-၂၅ တြင္ သင္ဖတ္ ၾကည့္ပါ။

ေယရႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မီွတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶြစြဲေန၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍၊ မာရိအသေရကိုမပ်က္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာစြန္႔ပယ္ မည္ဟုအႀကံရွိ၏။ ထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိပ္မက္ကိုျမင္ရသည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးေယာသပ္၊ သင္၏ခင္ပြန္းမာရိကို ထိန္းသိမ္း ရမည္အခြင့္ကိုမစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဤပဋိိသေႏၶြသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခြၽတ္မည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၁)

ေယာသပ္သည္အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္၊ ထာဝဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ မွာထားသည္အတိုင္းျပဳ၍ မိမိခင္ပြန္းကိုထိန္းသိမ္းေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သားဦးကို မဘြားမွီတိုင္ေအာင္ သံဝါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္းေယရႈဟူေသာအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၄-၂၅)

ကၽြန္ေတာ္ ေယာသပ္ကို သေဘာက်ပါသည္။ သူသည္ ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ မီးေမာင္းထိုး မခံခဲ့ရပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိခြင့္ မ်ားမ်ား မရခဲ့ပါ။ သူ႔ထံမွ ခရစၥမတ္ သေဘာထားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာသင္ ယူႏုိင္ပါသည္။

၁။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လက္ခံေသာ သေဘာကို သင္ယူရမည္္။

ပထမဦးစြာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ေပးသည္မွာ "ဘယ္လုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါေစ ဘုရားသင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံရန္" ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။

ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိခဲ့သည္။ မာရိကို လက္ထပ္ ယူမည္။ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေနသည္။ မဂၤလာ အခန္းအနားကို မည္သည့္ပုံစံ၊ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သည့္ အ၀တ္အ စားမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ အစားအစာကို ေကၽြးမည္ အစရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မာရိထံတြင္ ပဋိသေႏၶ စြဲယူ၍ ကေလးရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့သည္။

သူၾကားခဲ့ရေသာ အသံသည္ နားထဲတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ သူသည္ မာရိကို ခ်စ္ပါသည္။ မာရိလည္း သူ႔ကို ခ်စ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု မာရိက သူ႔ကို သစၥာမရွိေလေရာ့သလား။ သူ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ယခုအခါ သစၥာမရွိေသာသူမကို ျဖတ္လုိက္ ရေတာ့မည္လား။ သူတုိ႔အၾကားမွ ေမတၱာ သံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္လုိက္ေတာ့ မည္လား။

ပညတ္ေတာ္ အရ မာရိကုိ သတ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေယာသပ္သည္ သူမကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစခ်င္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ထက္ယူျပီး တိတ္တဆိတ္ ကြာရန္သာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္က အိပ္မက္တြင္ လာေရာက္ျပီး ေယာသပ္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ပါ။ သင္ နားမလည္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါေတြက ဘုရားသခင္ လုပ္တာပါ။ အားလံုးဟာ အမွန္ေတြပါ။ ဟု ေဖာ္ျပ ေျပဆိုခဲ့သည္။

ေယာသပ္က အလိုေတာ္ကိို ၀န္ခံေသာသူအျဖစ္ သက္ေသထူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားခဲ့သည္။ သူ႔ထံတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေတြကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တခါတစ္ရံ အလားတူ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ လာသလုိ ျပႆနာ မ်ားျဖင့္လည္း ေရာက္ရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ႏုိင္သလို ၀မ္းနည္းျခင္းေတြႏွင့္ ခရစၥမတ္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြႏွင့္ လာသလုိ အမုန္းေတြႏွင့္လည္း လာပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ ခရစၥမတ္ကာလ မ်ားတြင္ ထမင္းငတ္ဘူးသည္။ ငိုေၾကြး၍ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ဘူးသည္။ ထုိအခ်ိိန္က ေယာသပ္၏ အသက္တာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျပီး ခြန္အားယူ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။ 

ေယာသပ္သည္ စိတ္ပင္ပန္္းၾကီးစြာ ခံစားရသကဲ့သို႔ ကၽြနု္ပ္တို႔လည္း ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က "ဘုရားသခင္ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္္ရတာလဲ" ဟု ၀မ္းနည္းစိတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က တုိးညွင္းေသာ အသံေလးျဖင့္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ပါ" ဟု ေျပာေန သကဲ့သို႔ပင္။

ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လမ္းႏွင့္ကြာျခားပါသည္။ သူ၏အေတြးအၾကံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွွ နားမလည္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က "ငါကို ကိုးစားပါ" ဟု သင့္ကို ေျပာေနပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္း အတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔ သိၾက၏။ (ေရာမ ၈း၂၈)


ေယာသပ္၏ အလုိေတာ္ကို နာခံမႈေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေယာသပ္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ကိုးစားျခင္းကို သင္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ လူေတြကို ကူညီတတ္ရန္ သင္ယူပါ။


ဒုတိယအခ်က္မွာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား အျခားလူမ်ားကို ဂရုစိုက္ရန္ သင္ေပးေနပါသည္။

ေယာသပ္သည္ အလြန္ ရုိးသားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္ ဇတ္လမ္းေတြကို ၾကည့္လုိက္တုိင္း မာရိႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ သိုးထိန္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ေရႊတံုးၾကီးမ်ား၊ မုရန္၊ ေလာဗန္မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေယာ သပ္က တုတ္ေခ်ာင္းေလးကို ကိုင္ျပီး အနားမွာ ရပ္ေနမည္။ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ ပို၍ အေရးၾကီးေသာ ေယာသပ္ကို မထင္မရွားေလးမွ်သာ ျပသၾကသည္။ ေယာသပ္သည္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သူသည္ ခရစ္ေတ္ာႏွင့္ မာရိကုိ ဂရုစိုက္ ရသူ၊ ကူညီရသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ေလးတြင္ သူတပါးကို စိတ္မပ်က္ေစဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ဂရုိစုိက္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ရွိသူမ်ားကို တန္ဘိုးထားရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ မိမိကိုသာ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္က သူတို႔ကုိ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ မိမိက ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ေရြး၀ယ္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ဂရုိစုိက္ရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။ က်မး္စာက ေဖာ္ျပေသာ မိဘမဲ့မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား၊ ငိုေၾကြးေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။

၃။ မည္သည့္အရာျဖစ္ေစ ေပးတတ္ေသာသူူျဖစ္ရန္ သင္ယူရမည္။


တတိိယ အခ်က္ကေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ ေယာသပ္ထံ ေရာက္ရွိလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေယာသပ္၏ ေပးတတ္ေသာ သဘာ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေယာသပ္သည္ ၾကိဳတင္၍ ဘာမွ် မသိခဲ့။ မာရိႏွင့္ ကေလးကို ေခၚျပီး ဗတ္လင္ျမိဳ႕သို႔ သြားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဲဂုတၱဳသို႔ ေျပးရဦးမည္။ သူခ်စ္ေသာျမိဳ႕မွ ခြဲခြာရမည္။ ေဟရုတ္ထံမွ ၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးအျဖစ္ ေျပးရမည္. . . စသည္ျဖင့္ ဘာမွ် မသိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္္ ဘုရားသခင္က သူ႔ဘ၀ထဲက ေတာင္းဆိုသမွ်အရာအားလံုးကို သူကေတာ့ ေပးရန္ အသင့္ပါ။

သင့္ရဲ႕ ခရစၥမတ္ ခံယူခ်က္က မည္သုိ႔နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ေပးသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ေပးသည္။ ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေပးသည္။ ေပးသမွ် မွားသည္ဟု မရွိပါ။ အၾကီးမားဆံုး ေပးသည္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။

ၾကားဘူးေသာ ေ၀လီ ဆုိေသာ ေကာင္းေလး၏အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါရေစ။

တစ္ခါတုန္းက ၇ တန္းေက်ာင္းသားေလးတစ္ဦးရွိျပီး သူသည္ အတန္းထဲတြင္ ခႏၶာအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။။ သူ၏မိခင္မွာ ကက္သလစ္တစ္ဦီးျဖစ္ျပီး အရက္ေသာက္သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူသည္ ညဏ္ရည္ အနည္းငယ္ အားနည္းျပီး ေမြးဖြားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္္းေဖၚမ်ားထဲတြင္ စိတ္ပုိိုင္းစြမ္းရည္ အားနည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက သူတစ္ပါးထံမွ အျမဲတမ္း ရေအာင္ ယူတတ္ေလ့ရွိိသည္။ သူ၏နာမည္မွာ ေ၀လီ ျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါျပီိ။ သူတို႔ အတန္းက ျပဇတ္ကျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးမားေသာ ေ၀လီ ကို တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာၾကသည္။ နည္းျပ ဒါရုိက္တာ ေျပာသည့္အတုိင္း လက္ခံလုိက္သည္။

ျပဇတ္စပါျပီိ။ မာရိိႏွင့္ေယာသပ္ ဗတ္လင္ျမိိဳ႕သို႔ ၀င္လာပါျပီိ။ တည္းခိုခန္းတံခါးကို ေခါက္ပါသည္။ သူက ထြက္ရသည္။ ဘာလုိအပ္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ အခန္းရႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ ေယာသပ္ေမးသည့္အခါ သူက "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ထပ္ေျပာသည္ ကေလးေမြးဖြားေတာ့မည္ ေျပာေသာ ေယာသပ္ကို  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ထပ္ေျပာရသည္။ အျခားေနရာေလး တစ္ခ်က္ၾကည့္ေပးပါဗ်ာ ေျပာေသာအခါ  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ေတာင္းသမွ်ကိို "မရွိဘူး၊ မရဘူး"  ေျပာရသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးရမွာ ႏွေျမာျပီး ရေအာင္ယူတတ္ေသာ သူ၏စရုိက္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွေပသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိေနရာကို ေ၀လီ အား သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇက္စင္ေပၚတြင္ တိတ္ဆိိတ္ေနသည္္။ မာရိႏွင့္ ေယာသပ္မွာ "မရွိဘူး၊ မရဘူး" အေျပာခံေနရသည္။ ေ၀လီသည္ မာရိႏွွင့္ ေယာသပ္ကိုုယ္စား နာက်င္ေနသည္္။ "မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး" ေျပာရသည္ကို စိတ္နာေနသည္္။ နည္းျပ ဒါရိုက္တာက ထုိိအခန္းကို ေသခ်ာ ဇတ္နာေအာင္ လုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇတ္တုိက္စဥ္က ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အမွန္တကယ္ စိတ္ခံစားျပီီး သရုပ္ေဆာင္ရေသာအခါ ေ၀လီလည္း နာက်င္ေနပါသည္။ သူသည္ မ်က္ရည္မ်ား စီးဆင္းေနျပီိး ေနာက္ဆံုး သူက "အခန္းရွိပါတယ္" ဟု ေျပာခ်င္ေနသည္။ ဘ၀တြင္ အျမဲတမ္း ရယူဘုို႔သာ သိခဲ့ေသာ ေ၀လီ သည္ ယခုအခါ ေယာသပ္၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူ႔ရင္မွွာ တကယ္နာက်င္လာခဲ့ျပီး ေပးတတ္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။

အခန္္းမရဘဲ နာက်င္မႈျဖင့္္ ေပးဆပ္္ခဲ့ရေသာ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူပါ။ တခ်ိန္က တည္းခိုခန္းမရခဲ့ေသာ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိကုိ သင့္၏ ႏွွလံုးသား ေနရာကို ေပးလုိက္္ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသား အခန္းဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ပါ။ ထုိ႔ထက္မက ကၽြန္ေတာ့္္္ ဘ၀ၾကီီးဟာ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဟာ ကိုိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပညာေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတ္ာ့ရဲ႕ အသက္ရွင္မႈဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ စသည္ျဖင့္ ေပးလုိက္ပါ။

နိဂုံး


သင္ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၁) အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၂) သူတစ္ပါးကို ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၃) မိမိအသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အား ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္္၌

Rev. ဦးမင္းလြင္

ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Dec 4, 2018

ခရစၥမတ္ကုိ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ ၾကိဳဆိုမလဲ

မာကု ၁း၁-၈
၁ဘုရားသခင္ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏  အစကိုဆိုေပအံ့။ အနာဂတၱိ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကို ျပင္ရေသာ ငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏။ ေတာ၌ဟစ္ ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရ ဘုရား ၾကြေတာ္မူရာ လမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့ဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေယာဟန္သည္ ေတာ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးလွ်က္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တ ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံ တရားကို ေဟာလ်က္ေပၚထြန္း၏။ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔သားမ်ားမွ စ၍ ယုဒျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္၊ ေယာဟန္ထံသို႔ ထြက္သြား၍ မိမိတို႔ အျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပလွ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾက၏။ ေယာဟန္သည္ ကုလားအုတ္ အေမႊးႏွင့္ရက္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္၊ ခါး၌ သားေရ ခါးပန္းကို စည္းလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ေတာ၌ ျဖစ္ေသာ ပ်ားရည္ကို စားလ်က္ေန၏။ ေဟာခ်က္ စကားဟူမူကား၊ ငါ့ထက္ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာ၏။ ထိုသူ၏ ေျခနင္းေတာ္ ႀကိဳးကိုမွ် ငံု႔၍ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။ ငါသည္ သင္တို႔အား ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၏။ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္၌ သင္တို႔ကို ဗတၱိဇံ ေပးမည္ဟု ေဟာသတည္း။ (မာကု ၁း၁-၈)

ကယ္တင္ရွင္ မလာမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္

ခရစၥမတ္ အတြက္ အသက္တာကို ျပင္ဆင္ျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာလုိပါသည္။ ဤေ၀ငွခ်က္သည္ သင့္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သင္သည္ ခရစၥမတ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ေနပါလိမ့္မည္။ အိမ္ကို အလွဆင္ျခင္း၊ မီးလံုးေလးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္္မ်ားကို စုေဆာင္ျခင္း၊ အ၀တ္အစားမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ စသည့္ ျပင္ဆင္မႈ ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေနပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ဘုရားသခင္က ထိုျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အားရေက်နပ္ေန လိမ့္မည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ လူ႔ဇာတိခံယူရန္ ေကာင္းကင္ဘုံ စည္းစိမ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာရာတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ားက အမွန္တကယ္ လံုေလာက္ ပါျပီလား။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိသည့္အရာမွာ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ဆင္ မႈမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

 ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္ မာရိ၏ ပဋိသေႏၶ ယူေဆာင္ျခင္းကို မေဖၚျပ သလုိ ေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မ ေတြ႕ရေခ်။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကဲ့သို႔ သာမန္ လူသားတစ္ဦးက လူ႔ဇာတိ ခံယူမည့္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ကို ထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ ၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ အေၾကာင္းကိုသာ ရွင္မာကုက ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။


ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မေမြးဖြားမီ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကိဳတင္ ပေရာဖတ္ ျပဳခ်က္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ထို သခင္မလာခင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဗတိၱဇံ ဆရာ ေယာဟန္ကို ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ယခု ေလ့လာ ေဖၚျပလုိပါသည္။

မာကုက်မ္းစာ၏အစတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေဖၚျပစတင္ထားပါသည္။ 

၁ဘုရားသခင္သားေတာ္ေယရႈခရစ္၏ ဧဝံေဂလိတရား၏ အစကိုဆိုေပအံ့။ ၂အနာဂတၱိက်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကိုျပင္ရေသာ ငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏။ ၃ေတာ၌ဟစ္ ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရားၾကြေတာ္မူရာလမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ (မာကု ၁း၁-၃)

မာကုက ခရစၥမတ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစျပဳမထားပါ။ မာကုက်မ္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္ႏွင့္ ခရစၥမတ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ယခုေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ လွလွေလးမ်ား၊ ကေလးလက္ေဆာင္မ်ား၊ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ က်ိဳးစား အားထုပ္မႈမ်ားကို မလုိအပ္ပါဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိအရာမ်ားသည္လည္း အထူးျပဳလုပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ရွင္မာကုက အစျပဳသည္မွာ “ဧ၀ံေဂလိတရား၏အစ” ဟုဆိုထားပါသည္။ “ဧ၀ံေဂလိ” ၏ အဓိပၸါယ္မွာ “သတင္းေကာင္း” ျဖစ္ပါသည္။ “သတင္းေကာင္း၏အစ” ကို ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ႏွင့္ အစျပဳမထားပါ။ သတင္းေကာင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သတင္း ေကာင္းဆိုသည္မွာ “ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္း” ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မာကုက်မ္းတြင္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္အစျပဳ ရမည့္အစား ထူးျခားစြာျဖင့္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပ အစျပဳ ထားပါသည္။ ယေန႔မနက္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ ထံမွ အေၾကာင္းအရာ သံုးခုကုိ ေလ့လာလုိပါသည္။ 


၁။ သူသည္ ထူးျခားေသာ ေစတမန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

 အငယ္ (၆) တြင္ ေယာဟန္သည္ 

“ေယာဟန္သည္ ကုလားအုတ္အေမႊးႏွင့္ရက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ခါး၌ သားေရခါးပန္းကို စည္းလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ေတာ၌ျဖစ္ေသာပ်ားရည္ကိုစားလ်က္ေန၏။” (မာကု ၁း၆)

 သခင္ေယရႈႏွင့္ ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ေယာဟန္သည္ ျခားနားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ၀မ္းကြဲေမာင္ႏွမမ်ားသည္ အနည္းငယ္ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ရွိေနတတ္သည္။ ယခု ေယာဟန္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သိတ္ အဆင္ မေျပေသာ အေျခအေန မ်ားထဲတြင္ ရွိေနသည္။ ကုလားအုပ္ေမြးႏွင့္ ယက္ေသာ အက်ႌကိုသာ ၀တ္သည္။ သားေရ ခါးပန္းကိုစီးျပီး က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ပ်ားရည္ကိုသာ စား ေသာက္သည္။ ေနသည္မွာ ကႏၱာရတြင္ေနသည္။ ကႏၱာရမွရေသာ အဂ်ႌကိုသာ ၀တ္ျပီး ထုိေနရာ မွ အစားအစာကိုသာ စားေသာက္သည္။

ဘုရားသခင္ဘက္တြင္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္သူ အဖ ဇာခရိႏွင့္ အမိ ဧလိရွဗတ္ တို႔မွ ေမြးဖုြားလာေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယာဟန္သည္ ဘုရား ၀တ္တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ အသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထား သူျဖစ္ျပီး စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ား ကင္းေ၀းရာ ေတာကႏၱာတြင္ သြားေရာက္ေန ထုိင္ခဲ့ျပီး ရႏုိင္သည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္သာ ေရာင့္ရဲ တင္တိမ္ျပီး အသက္ရွင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ ၏ အသက္တာ ျပင္ဆင္မႈမွာ ထူးျခားပါသည္။ မည္သူမွ် တုႏႈိင္း မမွီႏုိင္သည့္ အသက္ရွင္မႈပုံစံ ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ၾကိဳေနခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ၏ လူဇာတိခံယူျပီး လူ႔ေလာကသို႔ ၾကြေတာ္မူရာ ခရီးလမ္းကုိ ၾကိဳဆုိေနပါသည္ ဟူေသာ သင့္၏ အသက္ရွင္မႈ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသနည္း။ ခရစၥမတ္ကို ၾကိဳဆိုေသာ သင္၏အသက္ တာ အသက္ရွင္မႈကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ပါ။ 

သူသည္ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ရုံမွ်သာမက

၂။ ထူးျခားေသာ တရားစကားကို ေဟာေျပာသူ ျဖစ္သည္။


ေဟရွာယ ၄၀း၃-၅ မွေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မာလခိ ၃း၁ တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာျပီး ျပည့္စံုေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိမိတ္ဖတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာ၌ ဟစ္ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရား ၾကြေတာ္မူရာလမ္း ကို ျပင္ၾကေလာ့၊၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို လြင္ျပင္၌ ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့၊၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရာရွိသမွ်တို႔ကို ဖို႔ရမည္။ ေတာင္ႀကီးး ေတာင္ငယ္ရွိ သမွ်တုိ႔ကုိ ၿဖိဳရမည္။ ေကာက္ေသာ လမ္းမ်ားကို ေျဖာင့္ေစရမည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္း မ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ ျပင္ဆင္ရမည္။ (ေဟရွာ ၄၀း၃-၄)
ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသြားရာလမ္းကိုျပင္ရေသာငါ၏တမန္ကုိ ငါေစလႊတ္မည္။ (မာလခိ ၃း၁)
ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ေျပာသည္မွာ ကယ္တင္ရွင္လာမည့္အေၾကာင္းကို ေၾကာ္ျငာသည္။ လမ္းေတာ္ကို ျပင္ဆင္ၾကဟု ေျပာသည္။ “ျပင္ဆင္” ဟူေသာစကားသည္ “အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနရမည္” ဟု ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ဆိုလုိသည္မွာ ယခု လမ္းမၾကီးမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္။ သခင္ေယရႈ လူ႔ဇာတိခံ ၾကြေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရန္ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာမည့္ အခန္းအနားျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ အေရး ၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔က ျပင္ဆင္ရာတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ အရုပ္ကေလးကို အ၀တ္ကေလး ႏွင့္ပတ္၊ ႏြားစားခြက္တြင္ထား၊ မီးလံုးေလးေတြ ထြန္းထား ထုိကေလးသည္ ဘယ္ေသာ အခါမွ ၾကီးထြားခြင့္မရ။ ခရစၥမတ္ ကယ္ရယ္ သီခ်င္းမ်ားဆိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ ထုိအရာသည္ ေဟရုတ္ဘုရင္ က သတ္ျဖတ္ရန္ သတိေပးေနသလုိ၊ အသိေပးကာ ခရစ္ေတာ္ကို ဒုကၡေပးရန္ ျပင္ဆင္ေန သလုိျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားထက္ ထူးျခားေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ လုိ အပ္ပါသည္။
ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္က ေျပာသည္မွာ
“ငါ့ထက္ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာ၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ ႀကိဳးကိုမွ် ငံု႔၍ျဖည္ ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။” (မာကု ၁း၇)
ဟုဆိုခဲ့သည္။ အမ်ားတကာ ေလးစားေသာ၊ အထင္ၾကီးေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာ ဟန္ က “ၾကြလာမည့္ အရွင္သည္ မည္မွ် ၾကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။” ထို အရွင္ ၾကြေရာက္ လာမည့္ အခ်ိန္တြင္ တကမာၻလံုးကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ေဟာ ေျပာခဲ့သည္။ သူေဟာေျပာရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ထုိအခ်ိန္က ယံုၾကည္သူဟု ဆုိေသာသူ မ်ားပင္လွ်င္ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဘုရားမဲ့၊ တရားမဲ့ မိမိ စိတ္တုိင္းၾက အသက္ရွင္ေနခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ အျပစ္ တရားမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ အခါ ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို မလုိခ်င္ခဲ့ၾက။ ခရစ္ေတာ္ မလုိဟု ထင္ျမင္သူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္က ခရစ္ေတာ္ကို သတ္ျဖတ္ရန္ ၀န္မေလး ခဲ့ၾကေခ်။ ယေန႔ေခတ္ အဆင္သင့္မျဖစ္သလုိ သူတုိ႔လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ ခဲ့ၾကေခ်။

သင္အသက္တာေရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါျပီလား။ လူတိုင္း ခရစၥမတ္ကို ၾကိဳဆုိၾက ေသာ္လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေခ်။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ က ေဟာေျပာခဲ့သည္မွာလည္း ထုိလူမ်ိဳး အတြက္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ သင့္အသက္တာကိုလည္း ထုိကဲ့သို႔ ေျပာလုိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ရမလဲ။ ေယာဟန္ကေတာ့ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တရရန္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အျပစ္တရားမွ ေနာင္တရ သည့္ အေနျဖင့္ ဗတၱိဇံခံရန္ေျပာခဲ့ ပါသည္။ ေယာဟန္ေျပာသည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေနာင္တရရန္ ျဖစ္သည္။ ဂရိဘာသာ စကားျဖင့္ ေနာင္တဆိုသည္မွာ “metanoia” ဟု ေခၚျပီး “စိတ္ႏွလံုး ေျပာင္းလဲျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ၂ေကာ ၇း၁၀ တြင္ ေနာင္ဆိုသည္မွာ ၀မ္းနည္းျခင္းမွ လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဝမ္းနည္း ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေနာင္တစိတ္တည္းဟူေသာ၊ မေျပာင္း လဲႏိုင္ေသာ ေနာင္တ စိတ္ကို ျပဳျပင္တတ္၏။ ေလာကီ ဝမ္းနည္းျခင္းမူကား၊ ေသ ျခင္းကို ျပဳျပင္တတ္၏။ (၂ေကာ ၇း၁၀)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္အရ ေနာင္တကို ျဖစ္ေစေသာ ၀မ္းနည္းျခင္း (၂) မ်ိဳးရွိသည္။

ပထမတစ္ခုက ေလာကီ ၀မ္းနည္းျခင္း

ဤ၀မ္းနည္းျခင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လံုးေထြးေနပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔၏ အျပစ္မ်ား အတြက္ မႏွစ္သက္ဘြယ္ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕လာ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထို၀မ္းနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚ လာေစပါသည္။ ေကာင္းေသာ ယာယီအက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ေခတၱခဏမွ်သာ ေျပာင္းလဲစိတ္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္မ်ားထဲတြင္ က်င္လည္ျပီး ရဲစခန္းေရာက္၊ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္၊ ျပႆနာ တတ္ေသာ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ “ေတာ္ပါျပီ၊ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါ” ဟု ေျပာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ၾကာလာလွ်င္ ေခြးျမီးေကာက္ က်ီေတာက္စြတ္ သကဲ့သို႔ ဒုံရင္း ျပန္လည္ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ေလာကီ ၀မ္းနည္းျခင္းမွာ ထုိသို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခုက ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀မ္းနည္းျခင္း

ဤ၀မ္းနည္းမႈမွာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထာ၀ရ အျပစ္ခြင့္လႊတ္္ျခင္း တရားကိုလည္း ခံစားရပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ လူ တစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားထဲ အထိ ျပင္းထန္ေသာ ရုိက္ခတ္မႈကို ျဖစ္ခဲဲ့ျပီး ထာ၀ရ ကာလအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေနာင္တ တရားကို ရရွိခံစားေစ ႏုိင္သည္။ တမန္ေတာ္ ၂း၃၇ တြင္
ထိုသူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေပတရုမွစ၍ အျခားေသာ တမန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾက၏။ (တမန္ ၂း၃၇)

သင္၀မ္းနည္းတတ္ျပီးလား။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားသိလွ်င္ သင္သည္ ေနာင္တကိုျဖစ္ေစေသာ ၀မ္းနည္းမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္အသက္တာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ သင္သည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံျပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်မ္းစာမဖတ္ေသးလွ်င္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆုမေတာင္းေသးလွ်င္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဘုရားေက်ာင္း မတတ္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ မိတ္သဟာယ မသြားခဲ့ ေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္း ပါ။ မရင့္က်က္ေသာ အသက္တာ အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဧ၀ံေဂလိ မေဟာခဲ့ေသာ ေန႔ရက္ မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ေရွာင္ဖယ္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။

ထုိသို႔ ၀မ္းနည္းျပီး အသက္တာကို ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္း ေန႔ရက္မ်ားကို ၾကိဳဆုိႏုိင္ ပါသည္။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ကဲ့သို႔ သင္သည္ ခြန္အားယူ ၾကိဳဆုိ ရပါမည္။
ေယာဟန္သည္ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ရုံမွ်မက
ေယာဟန္သည္ ထူးျခားေသာ တရားစကားကို ေဟာေျပာရုံမွ်မက

၃။ ထူးျခားေသာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။

ေယာဟန္သည္ ေတာ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးလွ်က္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံတရားကို ေဟာလ်က္ေပၚထြန္း၏။ ေယရႈရွ လင္ၿမိဳ႔သားမ်ားမွ စ၍ ယုဒျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္၊ ေယာဟန္ထံ သို႔ထြက္သြား၍ မိမိတို႔ အျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပလွ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံ ၾက၏။ (မာကု ၁း၄-၅)

ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္သည္ မိမိ၏အသက္တာကို ျပဳျပင္သည္သာမက မိမိ ပတ္၀န္က်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္း အတြက္လည္း ၾကီးေသာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိးေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သံုးႏွစ္ၾကာမွ် အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားေသာ လူအုပ္ၾကီးက ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႔လုိက္ကာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ားကို ခံယူေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေယာဟန္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သခင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

အခြန္ခံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာမစစ္သားမ်ားကိုလည္းေကာင္း လူတန္းစားအ မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေနာင္တရေစရန္ ေဟာေျပာခ့ဲျပီး သူတို႔ကို ႏွစ္ျခင္းေပးကာ တည္ေဆာက္မႈ ျပဳ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ စတင္ေသာအခါ အခြန္ခံမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားမွ စျပီး လူအသီးသီးက ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ လုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ထူးျခားစြာ ၾကိဳဆို ခဲ့ေသာ ေယာဟန္၏ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၏ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပင္ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္လည္း သင့္၏အသက္တာႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း မ်ားအားျဖင့္ ၾကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ခရစ္ေတာ္ ရရွိခံစားေစပါ။

နိဂုံး

ေမြးေန႔ေတာ္ကို သင္ၾကိဳဆိုမည္ဆုိပါက ခရစၥမတ္ အလွဆင္ သစ္ပင္ေလးမ်ား၊ မီးလံုး အလွဆင္မီးမ်ား၊ လက္ေဆာင္ လွလွေလးမ်ား၊ ခရစၥမတ္ ကဒ္ေလးမ်ားျဖင့္သာ ၾကိဳ ဆို ေနေသာ သင့္အသက္တာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။ ကယ္ရယ္သီခ်င္းေလးေတြ အေပ်ာ္ လုိက္ဆိုေသာ ၾကိဳဆိုမႈ ထက္ထူးျခားေသာ ၾကိဳဆိုမႈျဖစ္ေစရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အထက္ ပါ ေခါင္းစဥ္ သံုးခုကို ျပန္ေျပာပါရေစ။

၁။ ခရစ္ေတာ္ကို ညႊန္ျပႏုိင္ေသာ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္အျဖစ္ မိမိအသက္တာကို ျပင္ဆင္ပါ။
၂။ လူမ်ားကို ေနာင္တသို႔ျဖစ္ေစေသာ ထူးျခားေသာ သတင္းစကားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆုိပါ။
၃။ လူတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆုိပါ။

https://www.4shared.com/office/Uo8Yj-Kdfi/preparation_for_Christmas.htmlနာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကုိးမုိင္ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္

Nov 24, 2018

ဘုရားသခင္အတြက္ ထားရွိေသာ ဆႏၵ

က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလိွု် (၁၂) ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို လည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ သိရိွခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အနႈတ္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ နွစ္ေယာက္ မွာမူ အေပါင္း လကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူနွစ္ေယာက္ မွာ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္တို႔ နွစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို့ လူ (၁၀) ေယာက္မွာ ဣသေရလလူမို်းမ်ားကို ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းရ မည့္အစား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ ေစမည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူမ်ားက လည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိ စကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္း ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းနွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလံႈမႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) နွင့္ ခါနန္ျပည္သို့ ေရာက္နိုင္သည့္ ခရီးကို နွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသ ခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခိ်န္က ရိွခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ ျပည္ကို ၀င္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို့၏ သားေျမး မ်ားကသာ ကာလက္နွင့္ ေယာရႈတို႔နွင့္ အတူ ကတိေတာ္နယ္ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ၀င္ခြင့္ရရိွခဲ့ေလသည္။

ယခင္က ရိွနွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ သို႔ ေသာ္ ယခု အခါ တြင္မူကား ယခင္ ကဲ့သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တို႔နွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္ သစ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူအာမလက္မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တိုင္တိုင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ ရိုးၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္း အား ၾကီးခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ ကို လံုးလံုးလိုက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရား သခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္ တိုက္ ရရိွခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ ေသာ္ လည္း ဆက္လက္၍ တိုက္ပဲြ၀င္စရာ ေနရာေတြ ရိွေန ေသးသည္။ သူတို႔လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ ၀င္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေျပာလိုသည္မွာ ကာလက္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ ျပ လို ပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။

အကြ်နု္ပ္နွင့္ အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ပါ၏။ ထိုေန႔ ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို့ လံုးလံုးလိုက္ ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏ သား ေျမးတို႔၏အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု ကိ်န္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုနႈတ္ ခပတ္ေတာ္ကို ရရိွ ခံစားျပီးခိ်န္ မွစ၍ ဘုရားသခင္ ေပးမည့္ နယ္ေျမနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူး ယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရူပါရံု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအရာ အတြက္ အခိ်န္မည္မွ် ၾကာသည္ ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး သြားျခင္း ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ရူပါရံုအိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရိွလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း နိွပ္စက္မႈမ်ား ရိွေန သည့္တိုင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရံုမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရိွေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရိွေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ ၏ နႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ နိုင္ေအာင္ လူတိုင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ သူမေသမီမွာပင္ သူ၏နိုင္ငံမွ သန္းနွင့္ ခီ်ေသာ လူမ်ားသည္ နႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈနိုင္ခဲ့ေလသည္။

၁။ မိမိ၏ ဆႏၵမ်ားအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆိုတာ မရိွပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးနွစ္ရိွျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရိွေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အ သက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုနွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္နိုင္သည့္ စြမ္း ရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို့ေသာ္လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရိွေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရိွေနဆဲဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ နွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ရူပါရံုမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ ပ်က္မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ ေတာ္တိုင္က ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆႏၵရိွေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆဲြနႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရိွေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္း ပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုစစ္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရိွပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုနိုင္ သည့္ အေျခအေန ရိွပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ရူပါရံုအိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ရိုက္ ရရိွထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အား မ်ားနွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း၊ ခြန္အားနည္း သြားျခင္းတို့ မရိွခဲ့ေခ်။

ယခင္ အနွစ္ေလးဆယ္က ရိွခဲ့ေသာ အာနကလူၾကီးမ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ရိွျမဲရိွ ေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္နွလံုးကို ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔၏ အသက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရံုသည္ ဘုရားသခင္ေပး ထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို့မွ် အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားနွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားနွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို့ကို ငါတတ္ စြမ္းနိုင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳးစား ျပင္ဆင္ ခြန္အားယူေန သည့္ နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ အခိ်န္မေရြး က်ဆံုးနိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မစံုလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္တာ၀န္ အသစ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရ မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွားယြင္းနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအတြက္ ရင္ဆိုင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမ ကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္နွလံုးတြင္ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္က ျဖစ္မလာ ခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိုးစားရယူရန္ ထပ္မံခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ရူပါရံူအိပ္မက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါနွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ ခြန္ အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဆႏၵေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။

“ဤေတာင္ကို ကြ်ႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရိွေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထို႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ၾကားရျပီ။ သို႔ရာတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ အကြ်နု္ပ္ႏွင့္အတူ ရိွေတာ္မူလွ်င္ အ မိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း ထိုသူတို႔ကို နွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကြ်နု္ပ္တတ္ စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။” (ေယာရႈ ၁၄း၁၂)

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လူ့ဘီလူၾကီးမ်ားကို မသတ္နိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကသာ အကူအညီ ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေမာရွည္ကို ဣသေရလလူမ်ားအား ကယ္တင္နိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀) ျဖင့္ ရန္သူ မိဒါန္မ်ားကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တိုက္နိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဒါ၀ိတ္ကေလးနွင့္ အတူပါရိွကာ ေက်ာက္ခဲလံုးေလးမ်ားျဖင့္ ေဂါလ်က္ ၾကီးကို အနိုင္ယူ ေပးလိုက္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားနွင့္ အတူပါရိွျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာ မ အင္ပါယာ ၾကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ျပန့္နံွ့သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပး လိုက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ရိွေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယ ကင္းမဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ လိုအပ္လာသည့္ အခါတိုင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ့ အတူငါ သြား မယ္။ မင္းရဲ့ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘို့ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါ လိမ့္ မည္။

သင္၏ ရူပါရံုမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လိုုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ၾကီးမားသည္ ျဖစ္ ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရံႈးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံ စားနိုင္ပါလိမ့္ မည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကုိးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Nov 17, 2018

ဆာလံ (၂၃)

ယံုၾကည္သူတုိင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္ အခ်ိဳ႕ရွိၾကပါသည္။ လူအမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ က်မ္းပိုဒ္ မ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီ ကြဲျပား ျခားနား ၾကေသာ္လည္း ဆာလံ (၂၃) က်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာမူ အၾကိဳက္တူညီၾကပါသည္။ မိမိ ခြန္အား ရရွိသလို အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုကာ ေက်နပ္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဖတ္ရႈကာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာကို အနည္းငယ္ ေဝငွ လိုပါသည္။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၂၃း၁)

ဆာလံ (၂၃)ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ေနေသာ စကားလံုးျဖင့္ အစျပဳ ထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” တစ္စုံတစ္ ေယာက္က  “ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူေသာ စကားလံုးကို အမွတ္တမဲ့ ၾကားရပါက ဂရုတစိုက္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆင္းရဲခက္ခဲလြန္းတဲ့ အေျခ အေန မ်ိဳးတြင္ ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္း အားရ ေက်နပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ် မရႏုိင္ခဲ့ပါ။ အျဖဴရလွ်င္ အမည္ေရာင္ လိုခ်င္ၾက သည္။ အၾကီးရလွ်င္ အေသးလိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုေနာက္တြင္ကား မျပည့္စုံနုိင္ေသာ အလိုဆႏၵ မ်ားေၾကာင့္ အစဥ္ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆို ေနၾကသည္မွာ က်န္းမာျခင္း၊ ကား၊ တုိက္၊ အစရွိသျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ ေသာ အရာမ်ားကို ေန႔စဥ္ေတာင္ဆို ေနၾကေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲျခင္းကို ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႕ၾကံဳ သမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ရွိ အံ့ေသာငွါ သင္မိျပီ။ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ကိုလည္း ေကာင္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းကို လည္းေကာင္း ခံတတ္၏။ ဝစြာစားျခင္း၊ မြတ္သိတ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံရအံ့ေသာငွါ အရပ္ရပ္တို႔တြင္ အရာရာ၌ သင္မိျပီ။ (ဖိ ၄း၁၁-၁၂)

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ အလိုေတာ္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မနာလိုမႈမ်ား ဂနာမျငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္  မရွိေသာ အရာမ်ား အတြက္ ခံစားဝမ္း နည္းမႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ သင့္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို သိုးထိန္း ေကာင္းၾကီးက ေပးအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာအုပ္ ထဲတြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားမ်ားကို သိုးအုပ္စု (သို႔) သိုးေလး တစ္ေကာင္အျဖစ္ အျမဲ တစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ သိုးဆိုေသာ သတၱဝါမွာ အလြန္ လွပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတၱဝါမွ
ကမာၻေပၚတြင္ အၾကား အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ သတၱဝါ တစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟရွာယက ေျပာခဲ့သည္မွာ

“ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔လမ္းလ်က္ ကိုယ့္လမ္းသို႔ အသီးသီး လုိက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူအေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏။ (ေဟရွာ ၅၃း၆)
ငါတို႔ရွိသမွ် ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚရွိ လူသားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ခရစ္ဝင္က်မ္း မ်ားတြင္ ေနာက္ေတာ္တြင္ လိုက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီးကို ရႈျမင္ သံုးသပ္ရာတြင္ “အထိန္းမရွိေသာ သုိးမ်ားဟု” ရည္ညႊန္း ေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ဝင္က်မ္း ေရးသားသူက မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ ထိုေဝါ ဟာရကို အသံုးျပဳ ထားရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တင္စားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အကူအညီ မဲ့ေနေသာသူ၊ အထီးက်န္ ဆန္ေသာသူဟူ၍ ေျပာဆို လိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သိုးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းၾကီးကို အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Philip Keller ဆိုသူသည္ "A shepherd Looks at the Twenty third Psalm" “သိုးထိန္းတစ္ေယာက္ ဆာလံ(၂၃)ကို ေလ့လာျခင္း” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေရးသား ထားသည္မွာ သိုးေမြးျမဴေရး ဆိုသည္မွာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို ဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထုိသတၱဝါသည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဂရုမစိုက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

သိုးမ်ား၏ အျမင္ အာရုံမွာ အားနည္းပါသည္။ အလြန္ ေခါင္းမာသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ စုိးရိမ္ တတ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ ေနထိုင္ပါက ကမူရွဴးထိုး ေရာက္တတ္ရာရာ တစ္ေကာင္တစ္ေနရာ အစဥ္ေျပသလို ေျပးတတ္သည္။ သူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ ရမည္ဟူ၍ နည္းစနစ္ မရွိေခ်။ သူတို႔သည္ ေၾကာက္တတ္ ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အားနည္းေသာ သေဘာ သဘာဝ ရွိသည္။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ ေပးမည့္ သိုးထိန္းမရွိလွ်င္ ထြက္ေျပးဘို႔ နည္းလမ္း တစ္ခုတည္းသာ သိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ၾကံဳရျပီဆိုပါက ကမူရွဴးထိုး မိမိ ထင္ျမင္ခ်က္ အတုိင္း မွားသည္ မွန္သည္ကို မစဥ္းစားဘဲ ေျဖရွင္း တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

သိုးတစ္ေကာင္သည္ မိမိ၏ အိမ္ျပန္လမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြ ရမည္ကို သိျမင္ခံစားႏုိင္သည့္ အာရုံခံ စားမႈမ်ိဳး မပါရွိေခ်။ ေခြး၊ ျမင္း၊ ေၾကာင္၊ ငွက္ စသည္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေနရာအရပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္ရမည္ကို သိရွိျပီး သားျဖစ္သည္။ သိုးတစ္ေကာင္ အဘို႔ လမ္းလႊဲျပီ ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ေခ်။

သိုးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္လွ်င္ ကိုးဆယ္ကိုးေကာင္ေသာသိုးတို႔ကို ေတာတြင္ထားခဲ့ျပီးမွ ေပ်ာက္ ေသာသိုး တစ္ေကာင္ကို မေတြ႔မွီတိုင္ေအာင္သြား၍ မရွာဘဲေနမည္ေလာ။  (လု ၁၅း၄)

ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလံ (၂၃)၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာဆန္းဆစ္ၾကည့္ရာတြင္ သိုးထိန္း မပါဘဲႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေျခအေနကို ရရွိခံစားႏုိင္သည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။

စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္

ဆာလံဆရာ ဒါဝိတ္ကိုယ္တိုင္က “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူ၍ ေရးသားစပ္ဆို ထားသည္မွာ အံ့ၾသစရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ။ အသက္တာအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဆက္လက္၍ “စိမ္းလန္ေသာ က်က္စားရာအရပ္၌ ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထား ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သိုးတစ္ေကာင္၏ ပုံရိပ္ကို အျပည့္အဝ ယူေဆာင္ထားျပီး ေက်နပ္စရာ အေန အထားတစ္ခုကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ သိုးတစ္ေကာင္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ စိမ္းလန္းေသာ က်က္ စား ရာအရပ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားပါလွ်င္ အားလံုးသည္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ သြားသည္ဟူ၍ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုေနရာတြင္ အိပ္စက္ ေပ်ာ္ေမြ႔ႏုိင္ သည္ဟု ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဤေနရာတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးမွာ “ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူေသာ စကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ သတိထားရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္က ခြန္အားႏွင့္ အိပ္ခိုင္းေသာအခ်ိန္ ရွိေနတတ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ရပ္နားသင့္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိ ၾကိဳက္သလုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားနာတတ္ရန္ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ဘုရား သခင္က “မင္းအိပ္ဘို႔ လိုေနသည္” ဟု ေျပာဆိုသည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ရ မည္သာျဖစ္သည္။
Keller ကေျပာသည္မွာ သိုးတစ္ေကာင္ အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
1.    ပထမ အစာဝေအာင္ စားထားသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
2.    ဒုတိယအေနျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
3.    တတိယအေနျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
4.    သိုးအုပ္အတြင္း၌ ညီညႊတ္မႈ ရွိေနေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။

ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ သင့္၏အသက္တာကို ဝေျပာေစလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းေစလိမ့္မည္။ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစလိမ့္မည္။ သင္တို႔၏ ပတ္ဝန္က်င္၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ညီညႊတ္ေစလိမ့္မည္။

သာယာေသာျမစ္နား

ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ “ငါ့ကိုသာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သိုးမ်ားကို ေရရွိရာ ေရစပ္နားသို႔ ေမာင္းထုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေရမကူး တတ္ပါ။ သိုးမ်ားသည္ ရြံ႕လူးေသာ သတၱဝါမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ကမ္းနားတြင္ ရြံ႕အိုင္မ်ားထဲတြင္ သူတုိ႔၏ ထူထဲေသာ အေမြးပြၾကီးမ်ားျဖင့္ မရုန္းႏုိင္ မထြက္ႏုိင္ ေသာအခါမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ကူညီေပးတတ္ၾကပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေလာကအရာမ်ားထဲတြင္ မရုန္းႏုိင္ မကန္ႏုိင္ေသာအခါမ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မနစ္ျမဳတ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးတတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ ပါသည္။ ေလာက၏ စံုစမ္းျခင္းမ်ားထဲမွ မရုန္းထြက္ႏုိင္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထားရွိေသာ ကတိေတာ္မ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အခါမ်ားတြင္လည္း နားလည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ကြယ္ကာ လမ္းျပတတ္ပါသည္။
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ ခံရၾက၏။ သင္တို႔မခံႏုိင္ေသာ စုံစမ္း ေႏွာက္ ယွက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏုိင္မည္ အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာက္ ယွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၃)

ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာတြင္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္မႈထဲ က်ဆင္းသြားေသာအခါ ထိုေနရာမွာတင္ မထႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထားရွိ ျခင္းမျပဳပါ။ ထြက္ေျမာက္ႏုိ္င္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ျပီးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဂရုစိုက္ေနေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခ်င္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္း ေလွ်ာက္ပါလိမ့္မည့္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတုိ႔ထံသို႔ မခ်ဥ္း ရပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ အကၽြႏု္ပ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတို႔ထံသို႔ မခ်ဥ္းရပါ။ (ဆာလံ ၃၂း၆-၇)
ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “အကၽြႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို အားျဖည့္၍” ဟူေသာ စကား စုကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသိုးတစ္ေကာင္သည္ အိမ္သို႔ မျပန္တတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိုးထိန္းသည္ ေပ်ာက္ေနေသာသိုးကို ျပန္လည္ရွာေဖြကာ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းတတ္ပါသည္။

သင္သည္ ကားတိုင္လမ္းသို႔ ျပန္မလာတတ္ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက သင္၏အိမ္ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခြင့္ ေပးပါ လိမ့္မည္။ သင္သည္ အိမ္ျပန္ရေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ရွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ျပန္လာပါ။ ကားတုိင္လမ္းကို ျပန္လာခဲ့့ပါ။ သင္၏ ဝိညာဥ္ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ယံုၾကည္သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ရန္၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ သခင္ေယရႈသည္ သင့္ကို ကားတိုင္တ ရားေတာ္အားျဖင့္ ေရႊးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ဝိညာဥ္ကို ကယ္တင္ရန္ ကားတုိင္ထက္တြင္ သခင္ေယရႈ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ သိုးထိန္သည္ သိုးတစ္ေကာင္ခ်င္းစီအတြက္ အေရးပါေသာ အေနအထား တြင္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ရာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အသက္ တာတြင္ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုးတတ္ျခင္း မရွိေသးပါက သင့္အသက္တာအတြက္ အလြန္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာကို ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသက္ရွင္ သြားလာ တတ္ေစရန္ ေဝငွတုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Nov 10, 2018

အသစ္ေသာအရာေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဘုရားသခင္


ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာ လိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္သိျမင္ရၾက လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္းမည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)

ေဟရွာယ၏ ေရးသားေသာအရာမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာမွ်မရွိ ကတုံးျဖစ္ေနသည့္ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနတြင္ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကၽြန္ ဘဝေရာက္ေနသည္။ သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာမွ် ေတာ့ဟု ခံစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိ၏ ဌာနကို လြမ္းဆြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ကတိျပဳ ေျပာဆုိထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူမည့္ အသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနဆိုးကို ေတြ႕ ၾကံဳေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အတိတ္ကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္ ပါက အားရ စရာေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ အတိတ္ကို ျပန္စဥ္စားျပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ျငီတြားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို အထက္ပါ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္ျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ မ်ားခြဲကာ ေလ့လာဆင္ ျခင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမအခ်က္

အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာထဲတြင္ အသစ္ေသာအမႈျပဳႏုိင္ရန္ သင္ၾကည့္ေနေသာ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ေနာက္ကို လွည့္မၾကည့္ပါႏွင့္။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။
သင္သည္ ေနာက္ကိုသာ လွည့္ၾကည့္ေနဦးမည္ဆုိပါက သင္သည္ ေရွ႕ကို ျမင္ႏုိင္ပါဦးမည္လား။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။ အသစ္ေသာ အရာမ်ားက သင့္ထံသို႔ အျမဲတမ္းေရြ႕လ်ားေနခ်င္ပါသည္။ သင္ဟာ အတိတ္က ေအာင္ျမင္မႈေတြ အေပၚမွာ မည္သုိ႔မွ် ရပ္တည္ေန၍ မရႏုိင္ပါ။ အတိတ္အရာေတြကို ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။

ဣသေရလ လူတို႔တြင္ အတိတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိထားသည္။ သူတုိ႔၏အတိတ္သည္ အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သူတို႔ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႔မွ် ေမ့မရႏုိင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
  1. အဲဂုတၱဳျပည္မွ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားခံစားျပီး ထြက္ခြာႏုိင္ခဲ့ျခင္း
  2.  ေယရိေခၚျမိဳ႕ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
  3. တရားသူၾကီးေခတ္ တစ္ေလ်ာက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား . . . အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတြးေတာမိတိုင္း အားရစရာ ေကာင္းေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စား ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သာယာေန၍ မျဖစ္ႏုိင္္ေတာ့ေခ်။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ဘဝကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အတိတ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိပါ။ သူတို႔အတြက္ နိမိတ္လကၡဏာအသစ္၊ အလုပ္သစ္၊ အေျခအေနသစ္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ မိမိတို႔ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္္ေပးခဲ့ျပီဆိုသည္ကို စဥ္စားၾကည္ႏူးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ ျပန္လည္ သက္ေသခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားေပၚတြင္ ရပ္တည္ေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ စဥ္စားသင့္ေသာ အရာမ်ား (သို႔) ျဖစ္သင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားသခင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္နည္။


ဒုတိယအခ်က္

ခရစ္ေတာ္ထံမွ အသစ္ေသာအရာေတြကို သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ က်ဆံုးျခင္းေတြကလည္း သင့္ကိုပိုင္ဆိုင္မႈ မျပဳပါေစႏွင့္။ အတိတ္ကို လံုးဝ မဆက္ဆံပါနဲ႔။
ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ဆိုးစရာေတြ ျပဳမူခဲ့ျပီး ဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြကို အစဥ္သြန္းေလာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ကအျမဲတမ္း ဆိုးသြမ္းမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ ပုံေတြကို ျပန္စဥ္စားၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဤလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျပီး အမွန္တကယ္ ေကာင္းၾကီးေပးရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္မွားမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ သည္။ ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းက အမွား ေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

  1. ဘုရားသခင္က ဗိမၼာန္ေတာ္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ရုပ္တုေတြကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့သည္။
  2. ဘုရားသခင္က သမၼာတရားကိုေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က မုသာေတြႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။
  3. ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ေတြေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ အၾကံညဏ္မ်ားကိုသာ အား ကိုးခဲ့ၾကသည္။
  4. ဘုရားသခင္က ၾကြယ္ဝျခင္းေတြေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ထိုအရာမ်ားကို အျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
  5. ဘုရားသခင္က ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ထံသို႔ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ ျငင္းဆန္ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ မေပးခဲ့ပါ။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမွ် လက္ခံရန္ ထိုက္တန္ သည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္က ခ်စ္ေနေသးသည္။ သူတို႔ကို ကူညီခ်င္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္က ေျပာေသာစကားမ်ားမွာ အတိတ္ကို ေမ့လုိက္ပါ။ ငါအသစ္ေသာအမႈကို ျပဳမည္။

“ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံတုိ႔ကို၎၊ စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳ လွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ ဘုရား သခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ေဟရွာ ၅၅း၇)

သင္သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ပိုမိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစားလိုပါလွ်င္ နားလည္ရမည့္ အရာတစ္ခုမွာ မေန႔က ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္မွီခို ေန၍မရပါ။

အစၥေရးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ေကာင္းၾကီမဂၤလာမ်ားမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ပႆခါပြဲ၊ ပင္လယ္နီ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ ခါနန္ျပည္ ေအာင္ပြဲ၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ ၾကီးမားပုံကို ခံစားရျခင္း၊ စသည္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ သြားပုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုယံုၾကည္ ျခင္းမ်ားက မည္သည့္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္မႈကိုမွ် စြမး္ေဆာင္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အတိတ္က ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေခ်။ သူတို႔သည္ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အသစ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆာလံက်မ္းက လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ အသက္ရွင္ရမည့္ ပုံစံကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အတိတ္ကို ရည္ညႊန္းေသာ အသက္ရွင္မႈမပါဘဲ လက္ရွိ အခ်ိန္ကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနသည္။


ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ တဖန္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကို အသက္ရွင္ ေစေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ အိုထာဝရဘုရား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကရုဏာေတာ္ ကိုျပ၍ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူပါ။ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါနားေထာင္မည္။ အကယ္ စင္စစ္၊ မိမိ သန္႔ရွင္းသူ တို႔အား ျငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိုက္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ၾကပါေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၅၅း၆-၈)
ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ေသာ အသစ္ေသာအရာကို ျမင္တတ္ရမည္။ ထိုအရာကိုသာ အမွီျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အာရုံကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ထားပါ။ ဘုရား သခင္ သင့္အသက္တာမွာ လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာဟူသည္မွာ

ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚ လာလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္ သိျမင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္း မည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)
သင့္အသက္တာကို သင္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဘာကိုျမင္ေတြ႕ပါသလဲ။ ျပႆနာေတြကို ျမင္ေတြ႕ ေနျပီလား။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္က သင့္အသက္တာထဲမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို စီးဆင္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လုပ္ခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္ေတြကို ဘုရားသခင္က ေရစီး ေၾကာင္းေတြ ျပဳ လုပ္ခ်င္သည္။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အၾကားတြင္ ခ်ိန္ညွိျပီးျမင္တတ္ဘုို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမွာ

ေတာ၌ လမ္းကို ငါျပဳမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။

လြင္ျပင္မွာ စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘုရား သခင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ သင့္အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသည္။ သင္ကိုတုိင္က အတိတ္ကို အားက်ျခင္းေတြ၊ အတိတ္ကို မုန္းတီးျခင္းေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ အသစ္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ေတြကို သိေစဘို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္ကသင့္ကို ဘယ္လိုၾကည့္သလဲဆိုတာကို သင္ကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ျမင္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ၾကည့္ဘုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္း ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြဆို တာ အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ အရာေတြဘဲ ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား

တတိယအခ်က္

သင့္အသက္တာကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ကပ္အသက္ရွင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားကို အဲဂုတၱဳမွ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ တုိင္းျပည္ ခါနန္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာခံစားေစဘို႔ ျဖစ္သည္။ ကတိတည္ေၾကာင္းကို ျပသလို၍ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမွာ အတိတ္ကျဖစ္သည္။ ယခုလည္း သူတို႔သည္ ဗာဗုလုန္တုိင္းႏုိင္ငံၾကီးမွ ဣသေရလ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုသူတို႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘုိ႔ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘို႔ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနပါ ေသးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဦးေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ေနပါေသးလွ်င္ သူတိုသည္ ေသျခင္းတြင္ ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာအရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္အရာေတြ ရွိေနပါ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္ကိုသာ လုိက္ၾကပါ။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ၊ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ေနေသာ သိုးစု ျဖစ္ၾက၏။ ယေန႔တြင္ သင္တုိ႔သည္ ဗ်ာဒီတ္ေတာ္ အသံကိုၾကားလ်က္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔အဘမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ငါ့ကို အနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကို ျမင္ရေသာ ေတာတြင္ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ ၍၊ စုံစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိၾကေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၉၅း၇-၉)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားတြင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြန္အားယူႏုိင္ၾကပါေစ။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Oct 15, 2018

နာမေတာ္၏တန္ခိုး

တမန္ေတာ္္ ၃း၁-၁၁
    ထိုအခါ ပဌနာျပဳရေသာ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔ တက္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူတေယာက္ကို သူ တပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကို ခံေစ ျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ရွိေသာ တံခါးနားမွာ ထိုသူကိုထားေလ့ရွိ၏။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ တို႔ သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္မည္လာၾကသည္ကို ထိုသူသည္ျမင္လွ်င္ စြန္႔ႀကဲပါဟု ေတာင္း ေလ၏။ ထိုအခါ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ထိုသူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ငါတို႔အား ေမွ်ာ္ ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ ထိုသူသည္ တစံုတခုကိုရမည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေန၏။ ေပတရုကလည္း၊ ငါ၌ေရႊေငြမရွိ၊ ရွိသည္အရာကို သင့္အားေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့ဟု ဆိုလ်က္၊ သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္း အားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္ လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေလ၏။ ထိုသို႔ လွမ္းသြား၍ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းသည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ ထိုသူသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ တင့္တယ္တံခါးနားမွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံ၍ ထိုင္ေနေသာသူျဖစ္သည္ ကို သိၾကေသာေၾကာင့္၊ သူ၌ျဖစ္သည္အမႈကို အံ့ၾသ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ထိုသူသည္ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို အမွီျပဳလ်က္ရွိရာအရပ္၊ ေရွာလမုန္ကနားျပင္ အမည္ရွိေသာ ကနား ျပင္သို႔ ေျပးဝင္ၾက၍ စုေဝးၾက၏။

နိဒါန္း

    အထက္ေဖၚျပပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ သူတို႔အား ေမတၱာေတာ္ႀကီးမားစြာျဖင့္ အခမဲ့ ေပးေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဆန္းက်ယ္လွသည့္ အျဖစ္အပ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။
   
    က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ဘုရားသခင္မပါေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေန ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုကို အေရာင္အေသြးစံု ေဆးေရာင္ျခယ္ ရႈေထာင္စံု ပန္ခ်ီးကားတစ္ခ်ပ္၏ သဖြယ္ ေဖာ္ က်ဴးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခံစားဘူးေပလိမ့္မည္။ ယခုေဖာ္ျပပါက်မ္းပိုဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကိုယ္တုိင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့ေနေသာေသာဝမ်ား၊ စုံလင္ မွန္ ကန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီးေနာက္ ခံစားႏုိင္သည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္အတူ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လွပျပည့္စုံေကာင္းမြန္လွသည့္ တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္းမ်ားကို ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

    ဤက်မ္းပုိဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေပတရုႏွင့္ ေယာ ဟန္တို႔သည္ သူတု႔ိတြင္ မရွိေသာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားထံ မေပး ကမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထုိအ ရွင္၏ တုႏႈိင္းမရွိေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ျပီး စုံလင္ေကာင္းမြန္္ေသာ က်န္းမာ ျခင္းကို ရရွိေစခဲ့သည္။
   
    တမန္ေတာ္ ေပတရုက ”နာဇရက္ျမိဳ႕သား ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ နာမ၌ ထ၍လွမ္း သြားေလာ့” ဟူေသာ စကားမွ်သာ ေျပာၾကားေပးရုံ ျဖစ္သည္။ (တမန္ ၃း၆)

    ထိုစကားကို အေျပာခံရေသာ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ သူျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ ျပဳခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ထိုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ “ကလွ်က္ ခုန္လ်က္  ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြန္းလ်က္” (အခန္းငယ္ - ၈) ဟူ၍စကားလံုး စာသားေလးမ်ား က အံ့ၾသ ဘြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေတြ႕ရသည္။  

    အထက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ေအာက္ ေမ့ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ ခံစားရယူႏုိင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သင္ၾကားေပးသည့္ ကယ္ တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကပါစုိ႔။ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္


နံပါတ္ (၁) စိတ္ပ်က္စရာ ဘ၀ေပး အေျခအေန

က။ ေျခမစြမ္းသူ

    ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူဟာ အမိ၀မ္းတြင္းမွာကတည္းက ေျခမစြမ္းသူပါ။ (အခန္းငယ္ - ၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ဆုိးရြားလွတ့ဲ အေျခအေနပါလဲ။ အရပ္စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သူဟာ ဘဝၾကမၼာဆိုးထဲမွာ လူ႔ေလာကၾကီးထဲ ေရာက္ရွိလာသူပါ။

    ထုိေျခမစြမ္းသူ၏ ဘ၀တြင္ တစ္ခါမွ် လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးပါ။ ထိုသူ၏ဘ၀က သက္ ရွိဟု ေျပာ၍ ရရုံမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ေျပာေသာ “အမိ၀မ္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ဆုိရာတြင္
   
    သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားသည္လည္း ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည္ကို မေမ့ပါနဲ႔။ ၾကမၼာဆုိးေတြ ရွိေနတဲ့ဘ၀ ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။ ဤေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ခက္ ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုၾကမၼာဆိုး ဆိုသည္မွာ အျပစ္တရားပင္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထုိဆိုရြားလွသည့္ အရာၾကီး အတူပါျပီး လူေလာကထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

    ဆာလံ ၅၁း၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါ လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၶြ ယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊”
    ဆာလံ ၅၈း၃ ကေျပာေသးတယ္။ “မတရားေသာသူတို႔သည္ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ရုိင္းေသာသေဘာရွိၾက၏၊၊ ေမြးကတည္း ကလမ္းလဲြ ၍ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ၾက၏၊၊” ဟူ၍ ဆုိထားျပန္ပါသည္။

ခ။ ေျခမစြမ္းရုံမွ်မက ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မရပ္တည္ႏုိင္သူ

    (အပုိဒ္ငယ္ - ၂) တြင္ ေျပာျပထားသည္မွာ “သူတပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ ရွိေသာ တံခါး နားမွာ ထိုသူကိုထား ေလ့ရွိ၏။”

    ဤေျခမစြမ္းသူမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပို႔ေဆာင္မွသာ သူေတာင္းရမ္းရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ တင့္တယ္တံခါးကို ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလူ သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အစဥ္မေျပလွေခ်။ သူတစ္ပါးကိုသာ အစဥ္မီွခိုေနရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

    သူသည္ မိမိ၏က်န္းမာျခင္းအတြက္ ဆရာ၀န္ထံသို႔လည္း မသြားႏုိင္၊ ေဆးပစၥည္း မ်ားလည္း မိမိကုိယ္တုိင္ သြား၍မ၀ယ္ႏုိင္၊ ေဆးလည္း မေသာက္ႏုိင္၊ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မလုပ္ ႏုိင္။ ဆိုလုိသည္မွာ သူ႔ကိုယ္တုိင္အတြက္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းကို မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၊ ကိုယ္ တုိင္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈကို မျပဳႏုိင္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိႏုိင္၊ ေပးကမ္းျခင္း လည္း မလုပ္ႏုိင္။ 

    ထုိေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားၾကီးကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ၀ိညာဥ္ပိုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ အျပစ္မွ လြတ္ ကင္းရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ဘာသာတရားမ်ား၊ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား၊ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕တြင္ စိတ္ ပ်က္ဘြယ္ အေျခအေန ရွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိိ႔၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ အ ျပစ္တရားထဲမွ ကယ္သူမဲ့ေသာဘဝ၊ ဘုရားသခင္ထံမွ ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနသည္။

ေရာမ ၅း၆-၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
    “ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္ဘန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ သူ တို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္ မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံမည့္ သူရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္ အေသခံဝံ့ေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ မွန္ေစ ေတာ့။ ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပ ေတာ္မူ၏။”

    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ၾကီးေသာအမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါျပီ။

ဂ။ ဗိမၼာန္ေတာ္၏အျပင္ဘက္တြင္သာ ေနရေသာ အေျခအေန

    ထိုေျခမစြမ္းသူ၏ လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူသည္ ဗိမၼာန္ ေတာ္သို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရန္ ေန႔စဥ္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ တည္ရွိ ရာ ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ ေနထုိင္ရေသာဘ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ျခားနား ေသာေနရာတြင္ ေန႔စဥ္ ရွိေနသည္။
   
    ၀ိညာဥ္ေရး အျမင္ျဖင့္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေန႔စဥ္ ဆက္ သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္  ျခားနားေနရသည္။ ေ၀းေသာေနရာ တြင္ ရွိေနၾကသည္။ ေဟရွာယ ၅၉း၁-၂ တြင္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။
    ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္ မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲ ေစၿပီ။

ဃ။ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးပမာ

    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လစ္လ်ဴရႈခံရေသာ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးမ်ားသာ ျဖစ္ ေတာ့သည္။ အငယ္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ သည္မွာ “ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲ ျခင္း ကိုခံေစျခင္းငွါ”
    သင့္ဘ၀ထဲတြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္မရွိေသးလွ်င္ သင္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား၊ ေက် နပ္အားရျခင္းမ်ားကို ရရွိခံစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ လူမ်ားထံ ေတာင္းရမ္းရေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

    ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိရန္ လူအခ်ိဳ႕သည္ မွား ယြင္းေသာေနရာတြင္ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႔ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးေသာသူမ်ား (သင့္ဇနီး၊ သင့္သားသမီး၊ သင့္မိဘ၊ သင့္သူငယ္ခ်င္း စေသာ သူမ်ား) ထံ တြင္ ရႏုိင္မည္ထင္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုလူမ်ား ကုိယ္ တုိင္က ထုိအရာမ်ားမရွိသျဖင့္ သင့္ကို ဂရုမစုိက္ၾကေခ်။ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ေက်နပ္အားရျခင္း မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိပါ။ ထုိရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားရွိရုံ ျဖင့္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ အေျခ အေနမ်ားကို မဖန္တီးႏုိင္ပါ။

    ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းဟု ဆုိရာတြင္ အခ်ိဳ႕က ကား၊ အခ်ိဳ႕က အိမ္၊ အခ်ိဳ႕က အ၀တ္အထည္၊ အခ်ိဳ႕က ဖုန္း အစရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအရာမ်ား မည္မွ်ပင္ ရေသာလည္း ေတာင္း၍မဆံုးႏုိင္ေတာ့။ အေၾကာင္းမွာ မိမိရရွိထားေသာ အရာမ်ားသည္ ေခတ္မမီွ ေတာ့ျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္း၍ မဆံုးႏုိင္ေသာဘ၀။

    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေငြသည္ မိမိတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္ ယူေပးမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေက်နပ္အား ရျခင္းကို မျဖစ္ေစခဲ့။

    လူတစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ ေခတ္ဦးကာလတြင္ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာေသာ ေရနံသူေဌးၾကီးျဖစ္ေသာ John D. Rockerfeller ကို “ေငြေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဘယ္ေလာက္ ခံစားႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ” ဟူ၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူေဌးၾကီးက ျပန္ေျဖခဲ့သည္မွာ “နဲနဲပါးပါး ပါဘဲ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
   
    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္အားရျခင္းမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအ စဥ္မ်ား၊ မူရစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အရက္ေသစာမ်ားထဲတြင္ရွိသည္။ ထုိအရာမ်ားက လက္ရွိျပႆ နာ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ျဖည့္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘာမွ်မက်န္ခဲ့။ ဘာမွျဖစ္မ လာခဲ့။ မိမိ၏ဘဝသာ လံုးပါးပါးသြားခဲ့သည္။ ျပႆနာေတြထဲ တဖန္ျပန္ေရာက္ လာသည္။ အခက္အခဲေတြက ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ ၀မ္းနည္းျခင္း မ်က္ရည္ေတြက မိမိဘ၀ထဲ မွာ ကခုန္ေနၾကသည္။ လြဲမွားေသာ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ေခတၱခဏ ျငိမ္သက္ျခင္းရသလို ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ထူးမျခားနားေသာ ဘ၀ကို ျပန္လည္ခံစားရျပန္သည္။

    ကၽြႏု္ပ္ဆိုလုိသည္မွာ ျပႆနာ၏အေျဖသည္ ထုိအရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မီး ေမာင္း ထုိးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဘ၀သည္လည္း ထုိေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကး ေတာင္း ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱခဏေတာ့ အဆင္ေျပသလုိ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူတကယ္ လုိ အပ္ေနသည္မွာ က်န္းမာျခင္းရရန္ ၊ ထုိဘ၀က လြတ္ေျမာက္ရန္ ဟူေသာ အရာျဖစ္ သည္။

    လူအခ်ိဳ႕ဟုဆိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။ ထုိေျခမ စြမ္းသူသည္ အမွန္တကယ္ပင္ က်န္းမာျခင္းရရွိရန္ ေယရႈ၏တုိ႔ထိမႈ လုိအပ္ေနပါသည္။ သင္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ဘ၀တြင္လည္း ေယရႈ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေခတၱခဏသာ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေသာ ထိုအရာမ်ား မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ အရွင္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အတြက္ ၾကီးေသာ တန္ခိုးေတာ္ ခံစားရရန္ အေရးၾကီးလိုအပ္ ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ၾကမၼာဆုိး အေျခအေန ရွိေနသည္။နံပါတ္ (၂) လူေတြက သူ႔ကို ဂရုစိုက္ၾကတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကုိ တင့္တယ္တံခါးဝသို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္ကို သင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ားက သူ႔ကို ကူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရမွာပါ။

    အငယ္ - ၂ တြင္ “ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူ တေယာက္ကို သူတပါးတို႔ သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။”

မည္သူက သူ႔ကို တင့္တယ္တံခါးသို႔ ေခၚလာပါသနည္း။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို ခ်စ္ေသာသူ/ ဂရုစိုက္ေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေခၚေဆာင္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤေနရာသို႔ ခရစ္ေတာ္မရေသးဘဲ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ဆိုပါက  ဆုိရင္ သင့္ကို ဂရုစိုက္ေသာသူ၊ သင့္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ သင့္အက်ိဳးကို လုိလားေသာသူ တစ္စံု တစ္ေယာက္က သင့္ကို ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သင္သိထားပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားေစခ်င္သည္။ သင့္ကို ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္ကို ၾကားေစခ်င္လို႔၊ သင့္အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ျခင္း ခံစားေစခ်င္လို႔ ဒီေနရာကို ပို႔ေဆာင္ေသာသူ ရွိတယ္ဆုိတာ သင္သိထားေစခ်င္ပါတယ္။

    အကယ္၍ သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက သင့္ရဲ႕ အခန္း က႑ မည္မွ် အေရးၾကီးသည္ကို သင္ျမင္ ရပါလိမ့္မည္။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုနဲ႔ ေယာဟန္ကို တစ္ခါမွ် မျမင္မေတြ႕ ဘူးတာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ေပတရုဟာလည္း သူခ်စ္တဲ့သူေတြ၊ သူဂရု စိုက္တဲ့သူေတြ၊ သူကို သစၥာရွိေသာသူမ်ားအားလံုးကို က်န္းမာျခင္းရရန္အတြက္ တစ္ခါမွ် လုပ္ေဆာင္မေပးဘူးတာလည္း သင္အသိပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုသည္ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္ ၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားေစခဲ့သည္။ သင့္ခ်စ္ေသာသူမ်ားကို ဧ၀ံေဂလိတရားၾကားရန္၊  ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခံစားရန္၊ သူတို႔ က်န္းမာျခင္း ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား ခံစားရန္ သူတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ေသခံဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။


နံပါတ္ (၃) ေျခမစြမ္းေသာသူ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

    ယခု ေျခမစြမ္းသူသည္ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ က်န္းမာျခင္း ရရွိခံစား သြားခဲ့ပါျပီ။ ေျခမစြမ္းေသာသူ၏ က်န္းမာ ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကၽြႏု္တို႔ ဆင္ျခင္ေလ့လာရ မည့္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ ရွိေနပါသည္။

က။ က်န္းမာျပီဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း သိရွိသည္။

     (အခန္းငယ္ - ၇) တြင္ “သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။”
    ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို သင္၏မ်က္စိတြင္ ျမင္ၾကည့္/ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုေျခမစြမ္းသူ သည္ က်န္းမာျခင္းရျပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းပင္ အရူးတစ္ေယာက္လို ခုန္ေပါက္ေနလိမ့္မည္။ သူခ်က္ျခင္း သိခဲ့ပါသည္။ သူက်န္းမာျပီး၊ သူ၏ေျခေထာက္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားျပီ ဆုိသည္ကို ဘယ္သူမွ် မေျပာဘဲ သိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ မည္သူ၏ အကူအညီမွ် မလုိ အပ္ေတာ့ပါ။ သူဘ၀ႀကီးတစ္ခုလံုး အိပ္မက္ပမာ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။

    အလားတူပင္ အျပစ္ႏြံထဲတြင္ နစ္ေနေသာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိလွ်င္လည္း ထုိနည္းတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟုဆုိရာတြင္ တျဖည္း ျဖည္းျခင္း ရရွိလာသည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ၾကိမ္တည္း၊ တစ္ခါတည္း ခ်က္ျခင္းသိရွိ ရရွိျခင္းျဖစ္ သည္။

    သူသည္ ႏွစ္မ်ားစြာေသာ အတိတ္ကို တစ္ရစ္ျခင္း ျပန္လည္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ယခု အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ျပီ။ သူ၏အသိတြင္ ယခု ခ်က္ျခင္းသူက်န္းမာေနျပီ ဆိုသည္ကို သိရွိလိုက္ပါသည္။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိသည္ႏွင့္ သင့္ဘ၀အတိတ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီး ေလ့လာခံစားၾကည့္လုိက္ပါ။ ယခုအခါ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသစ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိလာျပီကို သင္ရိပ္မိ သိရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္က သင့္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ  - ကၽြန္ေတာ္ လူအခ်ိဳ႕ကို “ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီလား” ဟုေမးလွ်င္ သူတို႔က ျပန္ေျဖၾကသည္မွာ “ရတယ္ ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ထင္ပါတယ္။” ဟူ၍ ျပန္ေျဖၾကသည္။ ဘ၀င္မက်ႏုိင္ေသာ အေျဖပင္ ျဖစ္သည္။

    သင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို “ေဟ့ ဆရာ - အခု မိန္းမရျပီလား” ဟုေမးျမန္လာပါက ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ေျဖရမည္နည္း။ “ရတယ္ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ေတာ့ ထင္ပါတယ္” စသည္ ျဖင့္ ေျဖခဲ့ရင္ သင္က လက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။  ေနာက္ထပ္ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးပါ လိမ့္ပါလိမ့္မည္။ “ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ဆရာမွာ အခု မိန္းမရွိေနလား လို႔ ေမးတာ” ဟု ေမးခဲ့လွ်င္ “သိတ္ေတ့ာ မေသခ်ာဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ရတယ္ေတာ့ ထင္တာဘဲ” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ ေျဖခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ဒီလူ ရူးေနတာ ေသခ်ာျပီဟု ကၽြန္ေတာ့္ကြယ္ရာတြင္ ေျပာၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

    ယခု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိန္းမရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ ေထာင္က်ျပီ။ ဘယ္လုိသိပါသလဲ။

    ကၽြန္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ေသာေန႔က လက္ထက္ေပးေသာ ဆရာၾကီးက ဘုရား သခင္ထံတြင္ သစၥာကတိမ်ား တုိင္တည္ေပးျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏သတို႔သမီးလက္တြင္ လက္စြပ္ကေလးကို စြတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏နဖူးကုိ နမ္းလုိက္သည့္ တခဏ အ တြင္းမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ထိုေန႔က စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈက တစ္သက္လံုး မေမ့ႏုိင္ေသာ အျဖစ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ဘဝၾကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ ကို ထိုအခ်ိန္ကပင္ သိရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ သင္၏ ဥေႏွာက္အသိတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္အသိတြင္လည္းေကာင္း သိရွိပါသည္။ ထိုကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ အေတြး၊ ျပဳမူပုံ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ ကယ္္ တင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ေတာ့ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္ ဘ၀တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားခ်ိန္မွစျပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေန ပါလိမ့္မည္။

    မည္သုိ႔ပင္ ျခားနားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ။ တူညီမႈတစ္ခုမွာ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏ဘ၀ကို ထူးျခားမႈေတြ ေပးခဲ့ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိခံစားေနပါလိမ့္မည္။ ေျခမစြမ္းသူ ခ်က္ျခင္းသန္စြမ္း က်န္းမာလာသည္ကို သိရွိ သကဲ့သို႔ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္းသင္သိပါလိမ့္မည္။

ခ။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ က်န္းမာျခင္း

    အငယ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “သူ၏လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာ ခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ ဘက္ဖမ်က္စိတို႔ သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊”

    ယခုအခါ ေျခမစြမ္းသူသည္ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါျပီ။ လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးေသာ သူ၏ေျခတို႔သည္လည္း ခြန္အားမ်ားကအျပည့္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကေသာ စကားမွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းေတာ့ ရပါျပီ။ ဒါ ေပမယ့္ ခြန္အားေတာ့ သိပ္မရွိေသး ဘူး။” ဟုေျပာေလ့ ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲဲေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ က်မ္းစာကေျပာသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကို ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေစသည္။

    ေပတရုႏွင့္ ေတြ႕စဥ္အခါ ေျခမစြမ္းသူက တမ်ိဳးတဖုံ ဤသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာျခင္းကေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွ ရပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ့္ အရုိးေတြ၊ ေျခေထာက္ေတြကို ခြန္အားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေပးပါ။ အဲဒါဆိုရင္ ေနာက္မွာေတ့ာ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ျခင္းက်န္းမာလာမွာပါ။ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လာေတာ့မွ က်န္းမာ ျခင္းကုိ ထပ္လုပ္ၾကတာေပါ့” ဟု ေပတရုအား ဆိုခဲ့လွ်င္ ရူးသြပ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိပံုစံသည္ လူအခ်ိဳ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ “လူေတြကို ေကာင္းေအာင္အရင္လုပ္ရမယ္။ ျပီးမွ သူတု႔ိကို ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာရမယ္” ဟူေသာအေတြးအေခၚမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိပါက ခ်က္ျခင္း ေကာင္းလာမည္ဟု ေျပာလုိပါသည္။

ဂ။ က်န္းမာျခင္းသည္ စံုလင္ပါ၏။

    အခန္းငယ္ ၁၆ ကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ “ထိုသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမ ေတာ္သည္ သင္တို႔သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုသခင္ေၾကာင့္ရေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤသူ၌ ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလၿပီ။”
ဘုရားသခင္က ဤလူကို က်န္းမာျခင္းေပးခ်ိန္၌ သူကေတာ့ “တျဖည္းျဖည္းျခင္း က်န္းမာ လာလိမ့္မယ္” ဟု မေျပာခဲ့ပါ။ ေျခမစြမ္းသူသည္ စုံလင္ျပည့္ဝေသာ က်န္းမာျခင္းကို ျဖစ္ ေစခဲ့သည္။  အထက္က်န္းပိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။ “ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလျပီ။” ဆုိလိုသည္ မွာ လံုး၀ေကာင္းသြားျပီ ဟုဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

    ထိုေန႔တြင္ အေအးမိေနခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ ႏွာစီးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္ေနခဲ့ လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မီးေလာင္နာေတြ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မည္မွ် ပင္ ၾကီးမားေလးလံေသာ အနာၾကီးျဖစ္ေနပါေစ အလံုးစံု က်န္းမာလာမည္ျဖစ္သည္။ ေပတရု ေျပာခဲ့သည္မွာ “နာဇရတ္ျမိဳ႕သား ေယရႈနာမ၌ လွမ္းသြားေလာ့” ထုိသူသည္ လွမ္းသြား ရုံမွ်မက ကလွ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္ လွမ္းသြားခဲ့ေလသည္။

    အခန္းငယ္ - ၈ တြင္ “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ဝင္ေလ၏။”
သူသည္ “ကလ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္”

    သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္တည္းဟူေသာ လူတို႔၏ ၀ိညဥ္အနာမွ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခံစား ခဲ့ရပါက အနည္းငယ္မွ်သာ က်န္းမာလာမည္မဟုတ္။ အလံုးစံုက်န္းမာျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေျခ အေနမဆို က်န္းမာျခင္း ရရွိ လာမည္။ သင့္အျပစ္မ်ားကို အလံုးစံုဖယ္ရွားေပးမည္။ သင္မည္မွ် ဆိုးသြမ္းေနသည္ျဖစ္ ေစ၊ သင့္ကို လမ္းတ၀က္တြင္ ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ေစမည့္ က်န္းမာျခင္း အျပည့္အစံု သင္ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခံရသည္သာမက သခင္ေယရႈ၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းလည္း ရရွိမည္။ ငရဲကေန လြတ္ေျမာက္မည္။ ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိလည္း ေရာက္ရွိမည္။ စာတန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မည္။ သန္႔ရွင္း ေတာ္ ၀ိညဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကို ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ သင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိပါက ထိုအရာ အလံုးစံုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဃ။ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိခဲ့ျပီ

    သူ၏က်န္းမာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အမႈမ်ားျပဳေသာေၾကာင့္၊ က်ိဳးစားအားထုပ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ေကာင္းမူျပဳလုပ္၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ေပတရုက အတိအလင္းဆုိခဲ့သည္မွာ သူသည္ ထုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို က်န္းမာျခင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အျပစ္သားတစ္ဦးသည္ ထိုနည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ လာႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိခံစားႏုိင္ေပျပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တြင္လည္း ထုိသုိ႔ သြန္သင္ထားသည္။ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)
၄။ တစ္ၾကိမ္းတည္ႏွင့္ အျပီးတုိင္ေျပာင္းလဲဲသြားခဲ့ျပီ။

    သမၼာက်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ အနည္းဆံုးေတာ့ သူ၏ဘ၀ အေျခအေန ႏွစ္ခုေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။ ထို႔ထက္မက တစ္ဘဝလံုး၏ နယ္ပယ္ အ သီးသီး၊ အေျခအေနအဖံုဖံု၊ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ 

    ပထမတစ္ခုက သူသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္က သူသည္ အျမဲတမ္း ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ တံခါးနားတြင္ သာ ရွိေနခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။ အငယ္ - ၈ က “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ ၿပီးလွ်င္ လွမ္း သြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေလ၏။”

    လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရႈကို ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေသာအခါ သူ တို႔သည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သေဘာထားေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ယခင္က သူတို႔ သည္ အသင္းေတာ္ကို ဘာသာေရး အစီအစဥ္ အျဖစ္သေဘာေလာက္သာ သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးပါက ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ခ်စ္တတ္လာျပီး သူတို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္လာသည္။
တမန္ ၄း၁၄ က “အနာကင္းလြတ္ေသာသူသည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနသည္ကိုျမင္၍၄င္း၊ ျငင္းခံုဆိုဘြယ္ရာမရွိ မေတြ႔ၾက။” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ကို ဖမ္းဆီး ျပီး ေယရႈေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရေသာသူအေၾကာင္း ေမးျမန္ရန္ ဖမ္းေခၚလာခဲ့သည္။ မည္ သူကမွ် သူ႔ကို လက္မခံဘဲ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေျခမစြမ္းသူသည္ ယခုအခါ တမန္ ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေနရေသာ အခြင့္ ရွိလာျပီ။

    ဒုတိယတစ္ခုမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္လာျပီ။ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲသို႔ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ၀င္သြားသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဘာေၾကာင့္ သူခ်ီးမြမ္းတာလဲ။ သူသည္ ယခုအခါ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျပီ။ ယခင္ကအေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့။ ယခင္က သူသည္ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ခဲဲ့သူ မဟုတ္။ ယခုေတာ့ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ျပီ။ သူ႔ဘ၀က ရႈပ္ေထြးခဲ့ဘူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အားလံုးကို ခ်ီးမြမ္းႏုိင္သူျဖစ္ေပျပီ။ သူ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို လူေတြက မိန္းေမာေတြေ၀ သြားခဲ့ၾကသည္ကို သတိျပဳပါ။
    အငယ္ ၁၀ တြင္ “သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အား ျဖင့္ ဤသူသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ က်မ္းမာလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔မွစ၍ ဣသေရလူ အေပါင္းတို႔ သိမွတ္ၾကေလာ့။”

    အျခားသူေတြ အံ့ၾသေနၾကသည္။ သူတို႔မယံုႏုိင္ၾက။ ထုိ႔အတူပင္ တစံုတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့လွ်င္ လူမ်ားသည္ ေတြေ၀ အံ့ၾသေနၾကမည္။ သင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး မိန္းေမာ ေနၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လူမ်ားကို အံ့ၾသ ေစသည္။

    ၂ေကာ ၅း၁၇ က “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။”

    ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆-၂၇ တြင္ “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔ ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကို ႏႈတ္၍ အသား ႏွလံုးကို ေပးမည္။ ၂၇ငါ့ဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္တို႔အထဲသို႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တရားလမ္းသို႔လုိက္၍၊ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။”

    ေျပာင္းလဲသူမ်ားတြင္ ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္တြင္ မည္မွ်ပင္ အထီးက်န္ျပီး သီးသန္႔ဘ၀ထဲတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါေစ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ေျပာင္းလဲလာျပီးေနာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသိုင္း အ၀ုိင္းထဲတြင္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲျပီ။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္း တတ္ေသာ အသက္ရွင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ အသစ္ေသာ အသက္တာဟု က်မ္းစာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္က အသိအမွတ္အျပဳပါသည္။

နိဂုံး

    သင့္ကို ေမးျမန္းခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသည္။
    သင္သည္ ေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသလား။
    ေမြးစကပင္ အျပစ္သား ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။
    ဘာမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းေသာအရပ္တြင္သာ ရပ္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုိမျပည့္ေသာ ဘ၀တြင္ ရွိေနရသည္မဟုတ္ပါလား။
    ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားက သင့္ဘ၀ထဲမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသလား။

    ေျခမစြမ္းသူရေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ က်န္းမာျခင္းကို ခံစားၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ယခု အခါ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါျပီ။ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံစားႏုိင္ပါျပီ။ သင္သည္ အသစ္ေသာ အသက္တာ အသက္ရွင္မႈကို ရရွိႏုိုင္ပါျပီ။ ယခုအခါ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္းသည္ သင့္အေရွ႕မွာ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေနပါျပီ။ သင့္ကို ေခၚဖိတ္ပါရေစ။ ယခုပင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၾကပါစို႔။