Nov 10, 2018

အသစ္ေသာအရာေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဘုရားသခင္


ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာ လိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္သိျမင္ရၾက လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္းမည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)

ေဟရွာယ၏ ေရးသားေသာအရာမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာမွ်မရွိ ကတုံးျဖစ္ေနသည့္ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနတြင္ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကၽြန္ ဘဝေရာက္ေနသည္။ သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာမွ် ေတာ့ဟု ခံစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိ၏ ဌာနကို လြမ္းဆြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ကတိျပဳ ေျပာဆုိထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူမည့္ အသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနဆိုးကို ေတြ႕ ၾကံဳေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အတိတ္ကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္ ပါက အားရ စရာေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ အတိတ္ကို ျပန္စဥ္စားျပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ျငီတြားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို အထက္ပါ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္ျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ မ်ားခြဲကာ ေလ့လာဆင္ ျခင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမအခ်က္

အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာထဲတြင္ အသစ္ေသာအမႈျပဳႏုိင္ရန္ သင္ၾကည့္ေနေသာ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ေနာက္ကို လွည့္မၾကည့္ပါႏွင့္။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။
သင္သည္ ေနာက္ကိုသာ လွည့္ၾကည့္ေနဦးမည္ဆုိပါက သင္သည္ ေရွ႕ကို ျမင္ႏုိင္ပါဦးမည္လား။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။ အသစ္ေသာ အရာမ်ားက သင့္ထံသို႔ အျမဲတမ္းေရြ႕လ်ားေနခ်င္ပါသည္။ သင္ဟာ အတိတ္က ေအာင္ျမင္မႈေတြ အေပၚမွာ မည္သုိ႔မွ် ရပ္တည္ေန၍ မရႏုိင္ပါ။ အတိတ္အရာေတြကို ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။

ဣသေရလ လူတို႔တြင္ အတိတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိထားသည္။ သူတုိ႔၏အတိတ္သည္ အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သူတို႔ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႔မွ် ေမ့မရႏုိင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
  1. အဲဂုတၱဳျပည္မွ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားခံစားျပီး ထြက္ခြာႏုိင္ခဲ့ျခင္း
  2.  ေယရိေခၚျမိဳ႕ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
  3. တရားသူၾကီးေခတ္ တစ္ေလ်ာက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား . . . အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတြးေတာမိတိုင္း အားရစရာ ေကာင္းေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စား ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သာယာေန၍ မျဖစ္ႏုိင္္ေတာ့ေခ်။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ဘဝကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အတိတ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိပါ။ သူတို႔အတြက္ နိမိတ္လကၡဏာအသစ္၊ အလုပ္သစ္၊ အေျခအေနသစ္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ မိမိတို႔ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္္ေပးခဲ့ျပီဆိုသည္ကို စဥ္စားၾကည္ႏူးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ ျပန္လည္ သက္ေသခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားေပၚတြင္ ရပ္တည္ေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ စဥ္စားသင့္ေသာ အရာမ်ား (သို႔) ျဖစ္သင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားသခင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္နည္။


ဒုတိယအခ်က္

ခရစ္ေတာ္ထံမွ အသစ္ေသာအရာေတြကို သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ က်ဆံုးျခင္းေတြကလည္း သင့္ကိုပိုင္ဆိုင္မႈ မျပဳပါေစႏွင့္။ အတိတ္ကို လံုးဝ မဆက္ဆံပါနဲ႔။
ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ဆိုးစရာေတြ ျပဳမူခဲ့ျပီး ဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြကို အစဥ္သြန္းေလာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ကအျမဲတမ္း ဆိုးသြမ္းမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ ပုံေတြကို ျပန္စဥ္စားၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဤလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျပီး အမွန္တကယ္ ေကာင္းၾကီးေပးရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္မွားမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ သည္။ ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းက အမွား ေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

  1. ဘုရားသခင္က ဗိမၼာန္ေတာ္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ရုပ္တုေတြကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့သည္။
  2. ဘုရားသခင္က သမၼာတရားကိုေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က မုသာေတြႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။
  3. ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ေတြေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ အၾကံညဏ္မ်ားကိုသာ အား ကိုးခဲ့ၾကသည္။
  4. ဘုရားသခင္က ၾကြယ္ဝျခင္းေတြေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ထိုအရာမ်ားကို အျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
  5. ဘုရားသခင္က ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ထံသို႔ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ ျငင္းဆန္ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ မေပးခဲ့ပါ။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမွ် လက္ခံရန္ ထိုက္တန္ သည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္က ခ်စ္ေနေသးသည္။ သူတို႔ကို ကူညီခ်င္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္က ေျပာေသာစကားမ်ားမွာ အတိတ္ကို ေမ့လုိက္ပါ။ ငါအသစ္ေသာအမႈကို ျပဳမည္။

“ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံတုိ႔ကို၎၊ စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳ လွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ ဘုရား သခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ေဟရွာ ၅၅း၇)

သင္သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ပိုမိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစားလိုပါလွ်င္ နားလည္ရမည့္ အရာတစ္ခုမွာ မေန႔က ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္မွီခို ေန၍မရပါ။

အစၥေရးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ေကာင္းၾကီမဂၤလာမ်ားမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ပႆခါပြဲ၊ ပင္လယ္နီ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ ခါနန္ျပည္ ေအာင္ပြဲ၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ ၾကီးမားပုံကို ခံစားရျခင္း၊ စသည္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ သြားပုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုယံုၾကည္ ျခင္းမ်ားက မည္သည့္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္မႈကိုမွ် စြမး္ေဆာင္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အတိတ္က ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေခ်။ သူတို႔သည္ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အသစ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆာလံက်မ္းက လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ အသက္ရွင္ရမည့္ ပုံစံကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အတိတ္ကို ရည္ညႊန္းေသာ အသက္ရွင္မႈမပါဘဲ လက္ရွိ အခ်ိန္ကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနသည္။


ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ တဖန္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကို အသက္ရွင္ ေစေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ အိုထာဝရဘုရား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကရုဏာေတာ္ ကိုျပ၍ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူပါ။ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါနားေထာင္မည္။ အကယ္ စင္စစ္၊ မိမိ သန္႔ရွင္းသူ တို႔အား ျငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိုက္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ၾကပါေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၅၅း၆-၈)
ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ေသာ အသစ္ေသာအရာကို ျမင္တတ္ရမည္။ ထိုအရာကိုသာ အမွီျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အာရုံကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ထားပါ။ ဘုရား သခင္ သင့္အသက္တာမွာ လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာဟူသည္မွာ

ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚ လာလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္ သိျမင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္း မည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)
သင့္အသက္တာကို သင္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဘာကိုျမင္ေတြ႕ပါသလဲ။ ျပႆနာေတြကို ျမင္ေတြ႕ ေနျပီလား။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္က သင့္အသက္တာထဲမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို စီးဆင္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လုပ္ခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္ေတြကို ဘုရားသခင္က ေရစီး ေၾကာင္းေတြ ျပဳ လုပ္ခ်င္သည္။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အၾကားတြင္ ခ်ိန္ညွိျပီးျမင္တတ္ဘုို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမွာ

ေတာ၌ လမ္းကို ငါျပဳမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။

လြင္ျပင္မွာ စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘုရား သခင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ သင့္အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသည္။ သင္ကိုတုိင္က အတိတ္ကို အားက်ျခင္းေတြ၊ အတိတ္ကို မုန္းတီးျခင္းေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ အသစ္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ေတြကို သိေစဘို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္ကသင့္ကို ဘယ္လိုၾကည့္သလဲဆိုတာကို သင္ကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ျမင္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ၾကည့္ဘုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္း ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြဆို တာ အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ အရာေတြဘဲ ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား

တတိယအခ်က္

သင့္အသက္တာကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ကပ္အသက္ရွင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားကို အဲဂုတၱဳမွ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ တုိင္းျပည္ ခါနန္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာခံစားေစဘို႔ ျဖစ္သည္။ ကတိတည္ေၾကာင္းကို ျပသလို၍ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမွာ အတိတ္ကျဖစ္သည္။ ယခုလည္း သူတို႔သည္ ဗာဗုလုန္တုိင္းႏုိင္ငံၾကီးမွ ဣသေရလ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုသူတို႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘုိ႔ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘို႔ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနပါ ေသးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဦးေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ေနပါေသးလွ်င္ သူတိုသည္ ေသျခင္းတြင္ ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာအရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္အရာေတြ ရွိေနပါ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္ကိုသာ လုိက္ၾကပါ။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ၊ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ေနေသာ သိုးစု ျဖစ္ၾက၏။ ယေန႔တြင္ သင္တုိ႔သည္ ဗ်ာဒီတ္ေတာ္ အသံကိုၾကားလ်က္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔အဘမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ငါ့ကို အနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကို ျမင္ရေသာ ေတာတြင္ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ ၍၊ စုံစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိၾကေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၉၅း၇-၉)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားတြင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြန္အားယူႏုိင္ၾကပါေစ။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Oct 15, 2018

နာမေတာ္၏တန္ခိုး

တမန္ေတာ္္ ၃း၁-၁၁
    ထိုအခါ ပဌနာျပဳရေသာ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔ တက္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူတေယာက္ကို သူ တပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကို ခံေစ ျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ရွိေသာ တံခါးနားမွာ ထိုသူကိုထားေလ့ရွိ၏။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ တို႔ သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္မည္လာၾကသည္ကို ထိုသူသည္ျမင္လွ်င္ စြန္႔ႀကဲပါဟု ေတာင္း ေလ၏။ ထိုအခါ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ထိုသူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ငါတို႔အား ေမွ်ာ္ ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ ထိုသူသည္ တစံုတခုကိုရမည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေန၏။ ေပတရုကလည္း၊ ငါ၌ေရႊေငြမရွိ၊ ရွိသည္အရာကို သင့္အားေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့ဟု ဆိုလ်က္၊ သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္း အားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္ လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေလ၏။ ထိုသို႔ လွမ္းသြား၍ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းသည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ ထိုသူသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ တင့္တယ္တံခါးနားမွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံ၍ ထိုင္ေနေသာသူျဖစ္သည္ ကို သိၾကေသာေၾကာင့္၊ သူ၌ျဖစ္သည္အမႈကို အံ့ၾသ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ထိုသူသည္ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို အမွီျပဳလ်က္ရွိရာအရပ္၊ ေရွာလမုန္ကနားျပင္ အမည္ရွိေသာ ကနား ျပင္သို႔ ေျပးဝင္ၾက၍ စုေဝးၾက၏။

နိဒါန္း

    အထက္ေဖၚျပပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ သူတို႔အား ေမတၱာေတာ္ႀကီးမားစြာျဖင့္ အခမဲ့ ေပးေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဆန္းက်ယ္လွသည့္ အျဖစ္အပ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။
   
    က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ဘုရားသခင္မပါေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေန ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုကို အေရာင္အေသြးစံု ေဆးေရာင္ျခယ္ ရႈေထာင္စံု ပန္ခ်ီးကားတစ္ခ်ပ္၏ သဖြယ္ ေဖာ္ က်ဴးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခံစားဘူးေပလိမ့္မည္။ ယခုေဖာ္ျပပါက်မ္းပိုဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကိုယ္တုိင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့ေနေသာေသာဝမ်ား၊ စုံလင္ မွန္ ကန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီးေနာက္ ခံစားႏုိင္သည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္အတူ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လွပျပည့္စုံေကာင္းမြန္လွသည့္ တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္းမ်ားကို ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

    ဤက်မ္းပုိဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေပတရုႏွင့္ ေယာ ဟန္တို႔သည္ သူတု႔ိတြင္ မရွိေသာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားထံ မေပး ကမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထုိအ ရွင္၏ တုႏႈိင္းမရွိေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ျပီး စုံလင္ေကာင္းမြန္္ေသာ က်န္းမာ ျခင္းကို ရရွိေစခဲ့သည္။
   
    တမန္ေတာ္ ေပတရုက ”နာဇရက္ျမိဳ႕သား ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ နာမ၌ ထ၍လွမ္း သြားေလာ့” ဟူေသာ စကားမွ်သာ ေျပာၾကားေပးရုံ ျဖစ္သည္။ (တမန္ ၃း၆)

    ထိုစကားကို အေျပာခံရေသာ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ သူျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ ျပဳခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ထိုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ “ကလွ်က္ ခုန္လ်က္  ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြန္းလ်က္” (အခန္းငယ္ - ၈) ဟူ၍စကားလံုး စာသားေလးမ်ား က အံ့ၾသ ဘြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေတြ႕ရသည္။  

    အထက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ေအာက္ ေမ့ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ ခံစားရယူႏုိင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သင္ၾကားေပးသည့္ ကယ္ တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကပါစုိ႔။ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္


နံပါတ္ (၁) စိတ္ပ်က္စရာ ဘ၀ေပး အေျခအေန

က။ ေျခမစြမ္းသူ

    ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူဟာ အမိ၀မ္းတြင္းမွာကတည္းက ေျခမစြမ္းသူပါ။ (အခန္းငယ္ - ၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ဆုိးရြားလွတ့ဲ အေျခအေနပါလဲ။ အရပ္စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သူဟာ ဘဝၾကမၼာဆိုးထဲမွာ လူ႔ေလာကၾကီးထဲ ေရာက္ရွိလာသူပါ။

    ထုိေျခမစြမ္းသူ၏ ဘ၀တြင္ တစ္ခါမွ် လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးပါ။ ထိုသူ၏ဘ၀က သက္ ရွိဟု ေျပာ၍ ရရုံမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ေျပာေသာ “အမိ၀မ္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ဆုိရာတြင္
   
    သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားသည္လည္း ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည္ကို မေမ့ပါနဲ႔။ ၾကမၼာဆုိးေတြ ရွိေနတဲ့ဘ၀ ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။ ဤေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ခက္ ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုၾကမၼာဆိုး ဆိုသည္မွာ အျပစ္တရားပင္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထုိဆိုရြားလွသည့္ အရာၾကီး အတူပါျပီး လူေလာကထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

    ဆာလံ ၅၁း၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါ လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၶြ ယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊”
    ဆာလံ ၅၈း၃ ကေျပာေသးတယ္။ “မတရားေသာသူတို႔သည္ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ရုိင္းေသာသေဘာရွိၾက၏၊၊ ေမြးကတည္း ကလမ္းလဲြ ၍ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ၾက၏၊၊” ဟူ၍ ဆုိထားျပန္ပါသည္။

ခ။ ေျခမစြမ္းရုံမွ်မက ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မရပ္တည္ႏုိင္သူ

    (အပုိဒ္ငယ္ - ၂) တြင္ ေျပာျပထားသည္မွာ “သူတပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ ရွိေသာ တံခါး နားမွာ ထိုသူကိုထား ေလ့ရွိ၏။”

    ဤေျခမစြမ္းသူမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပို႔ေဆာင္မွသာ သူေတာင္းရမ္းရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ တင့္တယ္တံခါးကို ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလူ သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အစဥ္မေျပလွေခ်။ သူတစ္ပါးကိုသာ အစဥ္မီွခိုေနရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

    သူသည္ မိမိ၏က်န္းမာျခင္းအတြက္ ဆရာ၀န္ထံသို႔လည္း မသြားႏုိင္၊ ေဆးပစၥည္း မ်ားလည္း မိမိကုိယ္တုိင္ သြား၍မ၀ယ္ႏုိင္၊ ေဆးလည္း မေသာက္ႏုိင္၊ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မလုပ္ ႏုိင္။ ဆိုလုိသည္မွာ သူ႔ကိုယ္တုိင္အတြက္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းကို မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၊ ကိုယ္ တုိင္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈကို မျပဳႏုိင္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိႏုိင္၊ ေပးကမ္းျခင္း လည္း မလုပ္ႏုိင္။ 

    ထုိေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားၾကီးကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ၀ိညာဥ္ပိုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ အျပစ္မွ လြတ္ ကင္းရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ဘာသာတရားမ်ား၊ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား၊ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕တြင္ စိတ္ ပ်က္ဘြယ္ အေျခအေန ရွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိိ႔၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ အ ျပစ္တရားထဲမွ ကယ္သူမဲ့ေသာဘဝ၊ ဘုရားသခင္ထံမွ ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနသည္။

ေရာမ ၅း၆-၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
    “ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္ဘန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ သူ တို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္ မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံမည့္ သူရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္ အေသခံဝံ့ေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ မွန္ေစ ေတာ့။ ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပ ေတာ္မူ၏။”

    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ၾကီးေသာအမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါျပီ။

ဂ။ ဗိမၼာန္ေတာ္၏အျပင္ဘက္တြင္သာ ေနရေသာ အေျခအေန

    ထိုေျခမစြမ္းသူ၏ လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူသည္ ဗိမၼာန္ ေတာ္သို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရန္ ေန႔စဥ္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ တည္ရွိ ရာ ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ ေနထုိင္ရေသာဘ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ျခားနား ေသာေနရာတြင္ ေန႔စဥ္ ရွိေနသည္။
   
    ၀ိညာဥ္ေရး အျမင္ျဖင့္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေန႔စဥ္ ဆက္ သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္  ျခားနားေနရသည္။ ေ၀းေသာေနရာ တြင္ ရွိေနၾကသည္။ ေဟရွာယ ၅၉း၁-၂ တြင္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။
    ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္ မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲ ေစၿပီ။

ဃ။ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးပမာ

    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လစ္လ်ဴရႈခံရေသာ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးမ်ားသာ ျဖစ္ ေတာ့သည္။ အငယ္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ သည္မွာ “ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲ ျခင္း ကိုခံေစျခင္းငွါ”
    သင့္ဘ၀ထဲတြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္မရွိေသးလွ်င္ သင္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား၊ ေက် နပ္အားရျခင္းမ်ားကို ရရွိခံစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ လူမ်ားထံ ေတာင္းရမ္းရေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

    ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိရန္ လူအခ်ိဳ႕သည္ မွား ယြင္းေသာေနရာတြင္ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႔ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးေသာသူမ်ား (သင့္ဇနီး၊ သင့္သားသမီး၊ သင့္မိဘ၊ သင့္သူငယ္ခ်င္း စေသာ သူမ်ား) ထံ တြင္ ရႏုိင္မည္ထင္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုလူမ်ား ကုိယ္ တုိင္က ထုိအရာမ်ားမရွိသျဖင့္ သင့္ကို ဂရုမစုိက္ၾကေခ်။ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ေက်နပ္အားရျခင္း မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိပါ။ ထုိရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားရွိရုံ ျဖင့္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ အေျခ အေနမ်ားကို မဖန္တီးႏုိင္ပါ။

    ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းဟု ဆုိရာတြင္ အခ်ိဳ႕က ကား၊ အခ်ိဳ႕က အိမ္၊ အခ်ိဳ႕က အ၀တ္အထည္၊ အခ်ိဳ႕က ဖုန္း အစရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအရာမ်ား မည္မွ်ပင္ ရေသာလည္း ေတာင္း၍မဆံုးႏုိင္ေတာ့။ အေၾကာင္းမွာ မိမိရရွိထားေသာ အရာမ်ားသည္ ေခတ္မမီွ ေတာ့ျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္း၍ မဆံုးႏုိင္ေသာဘ၀။

    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေငြသည္ မိမိတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္ ယူေပးမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေက်နပ္အား ရျခင္းကို မျဖစ္ေစခဲ့။

    လူတစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ ေခတ္ဦးကာလတြင္ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာေသာ ေရနံသူေဌးၾကီးျဖစ္ေသာ John D. Rockerfeller ကို “ေငြေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဘယ္ေလာက္ ခံစားႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ” ဟူ၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူေဌးၾကီးက ျပန္ေျဖခဲ့သည္မွာ “နဲနဲပါးပါး ပါဘဲ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
   
    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္အားရျခင္းမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအ စဥ္မ်ား၊ မူရစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အရက္ေသစာမ်ားထဲတြင္ရွိသည္။ ထုိအရာမ်ားက လက္ရွိျပႆ နာ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ျဖည့္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘာမွ်မက်န္ခဲ့။ ဘာမွျဖစ္မ လာခဲ့။ မိမိ၏ဘဝသာ လံုးပါးပါးသြားခဲ့သည္။ ျပႆနာေတြထဲ တဖန္ျပန္ေရာက္ လာသည္။ အခက္အခဲေတြက ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ ၀မ္းနည္းျခင္း မ်က္ရည္ေတြက မိမိဘ၀ထဲ မွာ ကခုန္ေနၾကသည္။ လြဲမွားေသာ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ေခတၱခဏ ျငိမ္သက္ျခင္းရသလို ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ထူးမျခားနားေသာ ဘ၀ကို ျပန္လည္ခံစားရျပန္သည္။

    ကၽြႏု္ပ္ဆိုလုိသည္မွာ ျပႆနာ၏အေျဖသည္ ထုိအရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မီး ေမာင္း ထုိးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဘ၀သည္လည္း ထုိေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကး ေတာင္း ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱခဏေတာ့ အဆင္ေျပသလုိ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူတကယ္ လုိ အပ္ေနသည္မွာ က်န္းမာျခင္းရရန္ ၊ ထုိဘ၀က လြတ္ေျမာက္ရန္ ဟူေသာ အရာျဖစ္ သည္။

    လူအခ်ိဳ႕ဟုဆိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။ ထုိေျခမ စြမ္းသူသည္ အမွန္တကယ္ပင္ က်န္းမာျခင္းရရွိရန္ ေယရႈ၏တုိ႔ထိမႈ လုိအပ္ေနပါသည္။ သင္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ဘ၀တြင္လည္း ေယရႈ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေခတၱခဏသာ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေသာ ထိုအရာမ်ား မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ အရွင္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အတြက္ ၾကီးေသာ တန္ခိုးေတာ္ ခံစားရရန္ အေရးၾကီးလိုအပ္ ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ၾကမၼာဆုိး အေျခအေန ရွိေနသည္။နံပါတ္ (၂) လူေတြက သူ႔ကို ဂရုစိုက္ၾကတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကုိ တင့္တယ္တံခါးဝသို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္ကို သင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ားက သူ႔ကို ကူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရမွာပါ။

    အငယ္ - ၂ တြင္ “ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူ တေယာက္ကို သူတပါးတို႔ သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။”

မည္သူက သူ႔ကို တင့္တယ္တံခါးသို႔ ေခၚလာပါသနည္း။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို ခ်စ္ေသာသူ/ ဂရုစိုက္ေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေခၚေဆာင္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤေနရာသို႔ ခရစ္ေတာ္မရေသးဘဲ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ဆိုပါက  ဆုိရင္ သင့္ကို ဂရုစိုက္ေသာသူ၊ သင့္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ သင့္အက်ိဳးကို လုိလားေသာသူ တစ္စံု တစ္ေယာက္က သင့္ကို ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သင္သိထားပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားေစခ်င္သည္။ သင့္ကို ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္ကို ၾကားေစခ်င္လို႔၊ သင့္အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ျခင္း ခံစားေစခ်င္လို႔ ဒီေနရာကို ပို႔ေဆာင္ေသာသူ ရွိတယ္ဆုိတာ သင္သိထားေစခ်င္ပါတယ္။

    အကယ္၍ သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက သင့္ရဲ႕ အခန္း က႑ မည္မွ် အေရးၾကီးသည္ကို သင္ျမင္ ရပါလိမ့္မည္။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုနဲ႔ ေယာဟန္ကို တစ္ခါမွ် မျမင္မေတြ႕ ဘူးတာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ေပတရုဟာလည္း သူခ်စ္တဲ့သူေတြ၊ သူဂရု စိုက္တဲ့သူေတြ၊ သူကို သစၥာရွိေသာသူမ်ားအားလံုးကို က်န္းမာျခင္းရရန္အတြက္ တစ္ခါမွ် လုပ္ေဆာင္မေပးဘူးတာလည္း သင္အသိပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုသည္ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္ ၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားေစခဲ့သည္။ သင့္ခ်စ္ေသာသူမ်ားကို ဧ၀ံေဂလိတရားၾကားရန္၊  ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခံစားရန္၊ သူတို႔ က်န္းမာျခင္း ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား ခံစားရန္ သူတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ေသခံဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။


နံပါတ္ (၃) ေျခမစြမ္းေသာသူ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

    ယခု ေျခမစြမ္းသူသည္ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ က်န္းမာျခင္း ရရွိခံစား သြားခဲ့ပါျပီ။ ေျခမစြမ္းေသာသူ၏ က်န္းမာ ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကၽြႏု္တို႔ ဆင္ျခင္ေလ့လာရ မည့္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ ရွိေနပါသည္။

က။ က်န္းမာျပီဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း သိရွိသည္။

     (အခန္းငယ္ - ၇) တြင္ “သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။”
    ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို သင္၏မ်က္စိတြင္ ျမင္ၾကည့္/ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုေျခမစြမ္းသူ သည္ က်န္းမာျခင္းရျပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းပင္ အရူးတစ္ေယာက္လို ခုန္ေပါက္ေနလိမ့္မည္။ သူခ်က္ျခင္း သိခဲ့ပါသည္။ သူက်န္းမာျပီး၊ သူ၏ေျခေထာက္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားျပီ ဆုိသည္ကို ဘယ္သူမွ် မေျပာဘဲ သိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ မည္သူ၏ အကူအညီမွ် မလုိ အပ္ေတာ့ပါ။ သူဘ၀ႀကီးတစ္ခုလံုး အိပ္မက္ပမာ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။

    အလားတူပင္ အျပစ္ႏြံထဲတြင္ နစ္ေနေသာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိလွ်င္လည္း ထုိနည္းတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟုဆုိရာတြင္ တျဖည္း ျဖည္းျခင္း ရရွိလာသည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ၾကိမ္တည္း၊ တစ္ခါတည္း ခ်က္ျခင္းသိရွိ ရရွိျခင္းျဖစ္ သည္။

    သူသည္ ႏွစ္မ်ားစြာေသာ အတိတ္ကို တစ္ရစ္ျခင္း ျပန္လည္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ယခု အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ျပီ။ သူ၏အသိတြင္ ယခု ခ်က္ျခင္းသူက်န္းမာေနျပီ ဆိုသည္ကို သိရွိလိုက္ပါသည္။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိသည္ႏွင့္ သင့္ဘ၀အတိတ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီး ေလ့လာခံစားၾကည့္လုိက္ပါ။ ယခုအခါ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသစ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိလာျပီကို သင္ရိပ္မိ သိရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္က သင့္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ  - ကၽြန္ေတာ္ လူအခ်ိဳ႕ကို “ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီလား” ဟုေမးလွ်င္ သူတို႔က ျပန္ေျဖၾကသည္မွာ “ရတယ္ ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ထင္ပါတယ္။” ဟူ၍ ျပန္ေျဖၾကသည္။ ဘ၀င္မက်ႏုိင္ေသာ အေျဖပင္ ျဖစ္သည္။

    သင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို “ေဟ့ ဆရာ - အခု မိန္းမရျပီလား” ဟုေမးျမန္လာပါက ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ေျဖရမည္နည္း။ “ရတယ္ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ေတာ့ ထင္ပါတယ္” စသည္ ျဖင့္ ေျဖခဲ့ရင္ သင္က လက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။  ေနာက္ထပ္ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးပါ လိမ့္ပါလိမ့္မည္။ “ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ဆရာမွာ အခု မိန္းမရွိေနလား လို႔ ေမးတာ” ဟု ေမးခဲ့လွ်င္ “သိတ္ေတ့ာ မေသခ်ာဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ရတယ္ေတာ့ ထင္တာဘဲ” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ ေျဖခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ဒီလူ ရူးေနတာ ေသခ်ာျပီဟု ကၽြန္ေတာ့္ကြယ္ရာတြင္ ေျပာၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

    ယခု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိန္းမရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ ေထာင္က်ျပီ။ ဘယ္လုိသိပါသလဲ။

    ကၽြန္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ေသာေန႔က လက္ထက္ေပးေသာ ဆရာၾကီးက ဘုရား သခင္ထံတြင္ သစၥာကတိမ်ား တုိင္တည္ေပးျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏သတို႔သမီးလက္တြင္ လက္စြပ္ကေလးကို စြတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏နဖူးကုိ နမ္းလုိက္သည့္ တခဏ အ တြင္းမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ထိုေန႔က စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈက တစ္သက္လံုး မေမ့ႏုိင္ေသာ အျဖစ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ဘဝၾကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ ကို ထိုအခ်ိန္ကပင္ သိရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ သင္၏ ဥေႏွာက္အသိတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္အသိတြင္လည္းေကာင္း သိရွိပါသည္။ ထိုကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ အေတြး၊ ျပဳမူပုံ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ ကယ္္ တင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ေတာ့ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္ ဘ၀တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားခ်ိန္မွစျပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေန ပါလိမ့္မည္။

    မည္သုိ႔ပင္ ျခားနားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ။ တူညီမႈတစ္ခုမွာ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏ဘ၀ကို ထူးျခားမႈေတြ ေပးခဲ့ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိခံစားေနပါလိမ့္မည္။ ေျခမစြမ္းသူ ခ်က္ျခင္းသန္စြမ္း က်န္းမာလာသည္ကို သိရွိ သကဲ့သို႔ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္းသင္သိပါလိမ့္မည္။

ခ။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ က်န္းမာျခင္း

    အငယ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “သူ၏လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာ ခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ ဘက္ဖမ်က္စိတို႔ သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊”

    ယခုအခါ ေျခမစြမ္းသူသည္ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါျပီ။ လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးေသာ သူ၏ေျခတို႔သည္လည္း ခြန္အားမ်ားကအျပည့္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကေသာ စကားမွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းေတာ့ ရပါျပီ။ ဒါ ေပမယ့္ ခြန္အားေတာ့ သိပ္မရွိေသး ဘူး။” ဟုေျပာေလ့ ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲဲေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ က်မ္းစာကေျပာသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကို ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေစသည္။

    ေပတရုႏွင့္ ေတြ႕စဥ္အခါ ေျခမစြမ္းသူက တမ်ိဳးတဖုံ ဤသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာျခင္းကေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွ ရပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ့္ အရုိးေတြ၊ ေျခေထာက္ေတြကို ခြန္အားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေပးပါ။ အဲဒါဆိုရင္ ေနာက္မွာေတ့ာ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ျခင္းက်န္းမာလာမွာပါ။ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လာေတာ့မွ က်န္းမာ ျခင္းကုိ ထပ္လုပ္ၾကတာေပါ့” ဟု ေပတရုအား ဆိုခဲ့လွ်င္ ရူးသြပ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိပံုစံသည္ လူအခ်ိဳ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ “လူေတြကို ေကာင္းေအာင္အရင္လုပ္ရမယ္။ ျပီးမွ သူတု႔ိကို ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာရမယ္” ဟူေသာအေတြးအေခၚမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိပါက ခ်က္ျခင္း ေကာင္းလာမည္ဟု ေျပာလုိပါသည္။

ဂ။ က်န္းမာျခင္းသည္ စံုလင္ပါ၏။

    အခန္းငယ္ ၁၆ ကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ “ထိုသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမ ေတာ္သည္ သင္တို႔သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုသခင္ေၾကာင့္ရေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤသူ၌ ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလၿပီ။”
ဘုရားသခင္က ဤလူကို က်န္းမာျခင္းေပးခ်ိန္၌ သူကေတာ့ “တျဖည္းျဖည္းျခင္း က်န္းမာ လာလိမ့္မယ္” ဟု မေျပာခဲ့ပါ။ ေျခမစြမ္းသူသည္ စုံလင္ျပည့္ဝေသာ က်န္းမာျခင္းကို ျဖစ္ ေစခဲ့သည္။  အထက္က်န္းပိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။ “ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလျပီ။” ဆုိလိုသည္ မွာ လံုး၀ေကာင္းသြားျပီ ဟုဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

    ထိုေန႔တြင္ အေအးမိေနခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ ႏွာစီးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္ေနခဲ့ လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မီးေလာင္နာေတြ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မည္မွ် ပင္ ၾကီးမားေလးလံေသာ အနာၾကီးျဖစ္ေနပါေစ အလံုးစံု က်န္းမာလာမည္ျဖစ္သည္။ ေပတရု ေျပာခဲ့သည္မွာ “နာဇရတ္ျမိဳ႕သား ေယရႈနာမ၌ လွမ္းသြားေလာ့” ထုိသူသည္ လွမ္းသြား ရုံမွ်မက ကလွ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္ လွမ္းသြားခဲ့ေလသည္။

    အခန္းငယ္ - ၈ တြင္ “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ဝင္ေလ၏။”
သူသည္ “ကလ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္”

    သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္တည္းဟူေသာ လူတို႔၏ ၀ိညဥ္အနာမွ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခံစား ခဲ့ရပါက အနည္းငယ္မွ်သာ က်န္းမာလာမည္မဟုတ္။ အလံုးစံုက်န္းမာျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေျခ အေနမဆို က်န္းမာျခင္း ရရွိ လာမည္။ သင့္အျပစ္မ်ားကို အလံုးစံုဖယ္ရွားေပးမည္။ သင္မည္မွ် ဆိုးသြမ္းေနသည္ျဖစ္ ေစ၊ သင့္ကို လမ္းတ၀က္တြင္ ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ေစမည့္ က်န္းမာျခင္း အျပည့္အစံု သင္ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခံရသည္သာမက သခင္ေယရႈ၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းလည္း ရရွိမည္။ ငရဲကေန လြတ္ေျမာက္မည္။ ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိလည္း ေရာက္ရွိမည္။ စာတန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မည္။ သန္႔ရွင္း ေတာ္ ၀ိညဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကို ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ သင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိပါက ထိုအရာ အလံုးစံုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဃ။ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိခဲ့ျပီ

    သူ၏က်န္းမာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အမႈမ်ားျပဳေသာေၾကာင့္၊ က်ိဳးစားအားထုပ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ေကာင္းမူျပဳလုပ္၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ေပတရုက အတိအလင္းဆုိခဲ့သည္မွာ သူသည္ ထုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို က်န္းမာျခင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အျပစ္သားတစ္ဦးသည္ ထိုနည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ လာႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိခံစားႏုိင္ေပျပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တြင္လည္း ထုိသုိ႔ သြန္သင္ထားသည္။ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)
၄။ တစ္ၾကိမ္းတည္ႏွင့္ အျပီးတုိင္ေျပာင္းလဲဲသြားခဲ့ျပီ။

    သမၼာက်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ အနည္းဆံုးေတာ့ သူ၏ဘ၀ အေျခအေန ႏွစ္ခုေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။ ထို႔ထက္မက တစ္ဘဝလံုး၏ နယ္ပယ္ အ သီးသီး၊ အေျခအေနအဖံုဖံု၊ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ 

    ပထမတစ္ခုက သူသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္က သူသည္ အျမဲတမ္း ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ တံခါးနားတြင္ သာ ရွိေနခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။ အငယ္ - ၈ က “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ ၿပီးလွ်င္ လွမ္း သြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေလ၏။”

    လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရႈကို ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေသာအခါ သူ တို႔သည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သေဘာထားေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ယခင္က သူတို႔ သည္ အသင္းေတာ္ကို ဘာသာေရး အစီအစဥ္ အျဖစ္သေဘာေလာက္သာ သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးပါက ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ခ်စ္တတ္လာျပီး သူတို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္လာသည္။
တမန္ ၄း၁၄ က “အနာကင္းလြတ္ေသာသူသည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနသည္ကိုျမင္၍၄င္း၊ ျငင္းခံုဆိုဘြယ္ရာမရွိ မေတြ႔ၾက။” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ကို ဖမ္းဆီး ျပီး ေယရႈေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရေသာသူအေၾကာင္း ေမးျမန္ရန္ ဖမ္းေခၚလာခဲ့သည္။ မည္ သူကမွ် သူ႔ကို လက္မခံဘဲ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေျခမစြမ္းသူသည္ ယခုအခါ တမန္ ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေနရေသာ အခြင့္ ရွိလာျပီ။

    ဒုတိယတစ္ခုမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္လာျပီ။ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲသို႔ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ၀င္သြားသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဘာေၾကာင့္ သူခ်ီးမြမ္းတာလဲ။ သူသည္ ယခုအခါ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျပီ။ ယခင္ကအေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့။ ယခင္က သူသည္ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ခဲဲ့သူ မဟုတ္။ ယခုေတာ့ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ျပီ။ သူ႔ဘ၀က ရႈပ္ေထြးခဲ့ဘူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အားလံုးကို ခ်ီးမြမ္းႏုိင္သူျဖစ္ေပျပီ။ သူ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို လူေတြက မိန္းေမာေတြေ၀ သြားခဲ့ၾကသည္ကို သတိျပဳပါ။
    အငယ္ ၁၀ တြင္ “သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အား ျဖင့္ ဤသူသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ က်မ္းမာလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔မွစ၍ ဣသေရလူ အေပါင္းတို႔ သိမွတ္ၾကေလာ့။”

    အျခားသူေတြ အံ့ၾသေနၾကသည္။ သူတို႔မယံုႏုိင္ၾက။ ထုိ႔အတူပင္ တစံုတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့လွ်င္ လူမ်ားသည္ ေတြေ၀ အံ့ၾသေနၾကမည္။ သင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး မိန္းေမာ ေနၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လူမ်ားကို အံ့ၾသ ေစသည္။

    ၂ေကာ ၅း၁၇ က “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။”

    ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆-၂၇ တြင္ “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔ ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကို ႏႈတ္၍ အသား ႏွလံုးကို ေပးမည္။ ၂၇ငါ့ဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္တို႔အထဲသို႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တရားလမ္းသို႔လုိက္၍၊ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။”

    ေျပာင္းလဲသူမ်ားတြင္ ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္တြင္ မည္မွ်ပင္ အထီးက်န္ျပီး သီးသန္႔ဘ၀ထဲတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါေစ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ေျပာင္းလဲလာျပီးေနာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသိုင္း အ၀ုိင္းထဲတြင္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲျပီ။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္း တတ္ေသာ အသက္ရွင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ အသစ္ေသာ အသက္တာဟု က်မ္းစာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္က အသိအမွတ္အျပဳပါသည္။

နိဂုံး

    သင့္ကို ေမးျမန္းခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသည္။
    သင္သည္ ေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသလား။
    ေမြးစကပင္ အျပစ္သား ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။
    ဘာမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းေသာအရပ္တြင္သာ ရပ္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုိမျပည့္ေသာ ဘ၀တြင္ ရွိေနရသည္မဟုတ္ပါလား။
    ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားက သင့္ဘ၀ထဲမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသလား။

    ေျခမစြမ္းသူရေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ က်န္းမာျခင္းကို ခံစားၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ယခု အခါ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါျပီ။ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံစားႏုိင္ပါျပီ။ သင္သည္ အသစ္ေသာ အသက္တာ အသက္ရွင္မႈကို ရရွိႏုိုင္ပါျပီ။ ယခုအခါ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္းသည္ သင့္အေရွ႕မွာ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေနပါျပီ။ သင့္ကို ေခၚဖိတ္ပါရေစ။ ယခုပင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၾကပါစို႔။


Sep 27, 2018

လက္၀ါးကားတုိင္ေတာ္

လက္၀ါးကပ္တိုင္ဆိုတာ ဘာလဲ။

          တခ်ိဳ႕က သစ္သားနဲလုပ္ထားတဲ့ ကြ်န္းသား၊ ပ်ဥ္းကတိုသား၊ ထင္ရႈးသားဆိုျပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ေၾကး ေပးၾကပါတယ္။ အျပစ္သားမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးေသာေနရာ၊ မေကာင္းေသာေနရာ၊ ရက္စက္ေသာ ေနရာ၊ မဂၤလာ မရိွေသာ ေနရာဟု သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိုကဲ့သိုမဟုတ္။ အျမတ္တနိုး ထားကာ လည္၌ ဆဲြၾကိဳး အျဖစ္ ၀တ္ဆင္ၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕က မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ေသာ တံဆာအျဖစ္ အသံုးျပၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို အလွဆင္ျခင္း အားျဖင့္၊ မိမိတို႔အိမ္၊ မိမိတို႔၏ျခံ၊ မိမိတို႔၏ အိမ္ေရွ့၌ထားျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းၾကီးမ်ား ၀င္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။

           ခရစ္ေတာ္ ေျပာခဲ့ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္၊ ခရစ္ေတာ္ အေသခံခဲ့ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ထို အဓိပၸါယ္မ်ိဳး ရိွသလား။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ဆိုေသာ ထိုထက္မက အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ား ရိွပါသည္။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသခံျပီးေနာက္ မႆဲ ၂၈း၁၈ တြင္ ေကာင္းကင္ ွင့္ ေျမၾကီးေပၚ၌ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုး ရိွသမွ်တို႔ကို ခရစ္ေတာ္သည္ ခံရေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ ၾကီးမားေသာ အမႈၾကီးကို ျပခဲ့ပါသည္။ ဒီကမၻာ ေလာက လူူသားမ်ား အားလံုး ငရဲမွ လြတ္ရံုတင္မက ၾကြယ္၀ ျပည္စံုျခင္း၊ စာတန္၏ ဒုစရိုက္ အျပစ္ကြ်န္ ဘ၀ မွာလည္း ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ အားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

           သုိ႔ေသာ္ ကြ်နု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သုူမ်ားသည္ ထုိအခြင့္တန္ခိုးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ထိုဘုရားကို ရရိွ၊ ယံုၾကည္လက္ခံ ထားပါေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ ဘ၀အသက္တာမွာ အက်ိဳးရိွစြာ ခံစားရမႈ မရိွေၾကာင္းကို အသက္တာ၌ ေတြရိွရပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနရပါသလဲ။

           ယေနယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရား၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို မသိၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အခ်က္ ( ၃ ) ခ်က္အားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ၀ိညာဥ္ခြန္အား ယူနိုင္ရန္ အတြက္ တိုက္တြန္း ေ၀ငွလိုပါသည္။


( ၁ ) လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ တန္ခိုး ( ၁ေကာ ၁း၁၈ )

           မည္သူတို႔ အတြက္ တန္ခိုးျဖစ္ပါနည္း။ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ လက္ခံျပီးေသာသူမ်ား အတြက္ ခရစ္ေတာ္ေပးေသာ တန္ခိုး ျဖစ္ပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း တန္ခိုးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးသည္ တန္ဖိုးမရိွေသာသူ အစြမ္းမရိွေသာသူမ်ား မဟုတ္ပါ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တန္ခိုးကို ပိုင္ဆိုင္ ရရိွထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။


          စာတန္သည္ ထိုသမၼာတရား တန္ခိုးကို မျမင္ႏုိင္ေအာင္ စိတ္ပ်က္စရာ အေျခေနမ်ား အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ နည္းပါးျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ ြမ္းပါးျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စာတန္သည္ ကြ်ႏုပ္တို႔ အားလံုးကို လွည့္စားထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တန္ခိုးအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး တန္ခိုးရိွေသာသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂တိ ၁း၇-၈ တြင္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ တန္ခိုးအားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾကရန္ တိုက္တြန္းထား ပါသည္။ ကြ်န္ေတာတို႔ အားလံုး သတင္းေကာင္းကို ေျပာိုင္ဖုိ႔ရန္ လံုေလာက္ေသာ တန္ခိုး ရိွျပီးေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။ သတင္းေကာင္း ေျပာရန္ ခြန္းအားေတာင္းေနစရာ၊ တန္ခိုးေတာင္းေနစရာ မလိုပါ။ ဘုရားသခင္က တန္ခိုးကို ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔မွာ အားနည္းခ်က္ မည္သို႔ပင္ရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ ပညာမတတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာမေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဗဟုသုတ မကယ္သည္ ျဖစ္ေစ ဤအရာမ်ားသည္ အဆီးအတားမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တန္ခိုးကို ရရိွျပီးသည့္အတိုင္း၊ လက္ေတြဘ၀ အသက္တာ၌ ရဲ၀င့္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္သာ လိုပါေတာ့သည္။


          ရွင္ေပါလုသည္ ထိုတန္ခိုး အေၾကာင္းကို မေျပာရလွ်င္ မေနနိုင္၊ အမဂၤလာရိွသည္ဟု ခံစား ရပါသည္။ (၁ေကာ ၉း၁၆) ထိုဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ရွက္ေၾကာက္စရာ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးသာ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္ေပါလုက ထပ္မံသက္ေသခံခဲပါသည္။ (ေရာမ ၁း၁၆) ထိုေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုး ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တန္ခိုးကို အမီွျပ၍ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ရွင္းလင္း သေဘာေပါက္ နားလည္းလ်က္ စာတန္၏ လွည့္ဖ်ားျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားလ်က္ ေ၀ငွျခင္းအားျဖင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တန္ခိုး၏ အရသာကို ခံစား ရယူနိုင္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစုိ႔။

(၂) လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ အေသခံေသာ ေနရာ ( ေရာမ ၆း၆ က )

           လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ကြ်ု္ပ္တို႔ လူေဟာင္း၏ အက်င့္စရိုက္မ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳး ေျခဖ်က္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရားကို  လက္ခံယံုၾကည္ လက္ခံေသာ သူျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ လူေဟာင္းဘ၀၌ ရိွခဲ့ေသာ စိတ္ေန သေဘာထားမ်ား ေလာက၏ အယူအဆမ်ား၊ ဘုရားမဲ့ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ဇာတိပကတိကို ဦးစားေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ ေပၚ၌ ရိုက္ခ်ိဳး ေျခဖ်က္ျပီးေၾကာင္းကို ွလံုးသြင္း၍ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္နွင့္ မပတ္သက္ေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္နွင့္ ဆန္က်င္ေသာ အရာမ်ားသည္ ကြ်ု္ပ္တို႔၏ ဇာတိပကတိ၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ထိုအရာမ်ားသည္ ပ်က္ဆီးျခင္း အသက္တာကို ဦးတည္သြားေနေသာအရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုပ်က္ဆီးျခင္းမွ ကယ္တင္ရန္အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရတည္ေသာ ေနရာျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႏိုင္သုိ႔ ေရာက္နိုင္ဖုိ႔ရန္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ဟာ ကြ်ု္ပ္တို႔ ဇာတိမ်ား ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီးေသာ ေနရာျဖစ္၍ ၀ိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ စတင္ ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ စာတန္သားဘ၀မွ ဘုရားသား ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္၏ ေက်းကြ်န္ဘ၀မွာ လႊတ္ရံုတင္မက အသစ္ေသာဘ၀၊ ဘုရားသားဘ၀၊ ဘုရားွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေသာ ဘ၀ကို ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္ ယံုၾကည္သူတခ်ိဳ႕က လႊတ္ျခင္းရျပီးေသာ ဇာတိပကတိ စိတ္ထားမ်ားကို အသက္တာ၌ ျပန္လည္ အသက္ရွင္ ခြင့္ေပးတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျပခဲ့ပါက လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရားသည္ အခ်ည္းအနီွး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ (ဂလာ ၅း၁၃) ၌ ဇာတိ သေဘာထားမ်ားကို ဦးစားေပးျပီး အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ျခင္းတရား ( လက္၀ါးကပ္တိုင္တရား ) ကို အလဲြမသံုးဖုိ႔ရန္ သတိေပး တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။ ကြ်ု္ပ္တို႔၏ ဇာတိစိတ္ သေဘာထားမ်ားကို လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အျပီးသတ္၍ လက္၀ါးကပ္ တိုင္တရားအတိုင္း အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းို္င္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစုိ႔။

(၃) လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ေနစဥ္ လိုအင္ဆၵမ်ား ျငင္းပယ္ေသာ ေနရာ ( လုကာ ၉း၂၃ )


          ေယရႈသည္ သူ၏ေနာက္သုိ႔ လိုက္လိုေသာ သူမ်ားအား မိမိ၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေနစဥ္ ထမ္း၍ မိမိ၏ဆၵမ်ားကို ျငင္းပယ္၍ လိုက္ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ ေယရႈ ေျပာရပါသနည္း။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ထမ္းမယ္ဆိုလွ်င္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ေနစဥ္ ထမ္းဖုိ႔ေျပာရပါသနည္း။ လိုအင္ ဆႏၵမ်ားကို လည္းေနစဥ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခိုင္းရပါနည္း။

          ေယရႈေျပာသည္မွာ ရိုးရိုးေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ ကြ်ု္ပ္တို႔၏ လိုအင္ဆၵနွင့္ ဇာတိ သေဘာထားမ်ားကို ေနစဥ္ ေသရံုတင္မွ်မက အသက္တာ၌ မရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန ကြ်နု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာ၌ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ေနစဥ္ ''ငါ'' ဆိုေသာ အတၱ၊ မာနမ်ား ွင့္ အတူ အသက္ရွင္ ေနေၾကာင္း ေတြရပါသည္။ ''ငါ့ကို မထိနဲ႔'' ''ငါ့ကို ဒီလိုမၾကည့္နဲ့'' ''ငါ့ကို ဒီလို မေျပာနဲ့'' စသည္ျဖင့္ ငါ -- ငါ ..ငါ ဆိုေသာ အရာမ်ားနွင့္အသက္ရွင္၍ ေနၾကပါသည္။

          ေနစဥ္ ေယရႈသြန္သင္လိုေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ သြားလာဖုိ႔ရန္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရားကို ခရစ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ''ငါ'' ဆိုေသာ အရာမ်ားကို လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ မရိုက္ထားဘဲ အသက္တာ၌ ယူလာေသာေၾကာင့္ ပူေလာင္မူမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။

          ေယရႈက လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရားအေၾကာင္းကို သင္ေပးခဲ့ပါသည္။ (မႆဲ ၇း၁၂) ကြ်နု္ပ္တို႔ သူတပါးကို ဦးစားေပး အသက္ရွင္ျခင္း၊ သူတပါးအတြက္သာ အသက္ရွင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကိုယ္တိုင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အျပစ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ အျပစ္ေျဖရန္ အဖို႔အလုိ႔ငွါ အသက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္သားမ်ား အျပစ္မွလြတ္ဖုိ႔ရန္ ေပးဆပ္ခဲ့ရံုတင္မက ထာ၀ရ ေကာင္းကင္နိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ဖုိ႔ရန္ အဖိုးအခေပး၍ ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔အားလံုး အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ( ၃ ) ခ်က္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ တရားကို နာလည္ သေဘာေပါက္ ရံုတင္မက ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္တရား၏ အက်ိဳးကို ထိမိစြာ ခံစား ိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေသာ အသက္တာ ျဖစ္ၾကပါေစဟု ခရစ္ေတာ္နာမ၌ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

Sep 19, 2018

ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္း

    ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ ၾကီးထြားရင့္က်က္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း လူတိုင္းက လက္ခံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင္က်က္ၾကီးထြားရန္ သီခ်င္းဆိုတတ္ဘို႔၊ တရားေဟာတတ္ဘို႔၊ စကားလံုး လွလွျဖင့္ ဆုေတာင္း တတ္ဘို႔၊ Sunday School သင္တတ္ဘို႔၊ က်မ္းစာ သင္တတ္ဘို႔ စသည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္ စြာ လုပ္ေဆာင္ တတ္ဘို႔ ဦးတည္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ ဟူသမွ် သည္ အျပင္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသာျဖစ္ျပီး၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အတြင္းပိုင္း တိုးတက္မႈ အတြက္ မစဥ္းစား မလုပ္ေဆာင္ ၾကေခ်။ ထိုသို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အတြင္းပိုင္း တုိးတက္ ၾကီးထြားရန္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာေလာသဲ ၁း၁၀-၁၁
ဆုေတာင္းေသာ အခ်က္ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တည္းဟူေသာ အသီးကိုသီးျခင္း ဘုရားသခင္ကို သိေသာညဏ္ တိုးပြားျခင္း၊ ရွိသ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ အရာရာ၌ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္ရွည္ ျခင္း အလိုငွါ၊ ဘုန္းၾကီးေသာ တန္ခိုးေတာ္အတို္င္း ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သခင္ဘုရားႏွင့္ ထိုက္ ေလ်ာက္စြာ က်င့္၍ အရာရာ၌ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေစျခင္းငွါ၊ ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဓမၼ ညဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္ အလိုေတာ္ကို အကုန္အစင္ နားလည္ပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ (ေကာေလာသဲ ၁း၁၀-၁၁)

ရွင္ေပါလု၏ ဆုေတာင္း   

    ေကာေလာသဲျမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ အသင္းေတာ္ရွိ အသင္းသားမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပး ေသာအခါ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အျပင္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာရန္ ဆုေတာင္းျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ထိုအရာမ်ား မလိုအပ္၍ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္လာသူမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလု ဆုေတာင္းေပး ေသာအခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကို သိေသာညဏ္ တိုးပြားလာေစရန္ အဓိက ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ပါသည္။
    သင္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ထိုအခ်က္ကို ဦးစားေပး ေျပာလိုပါသည္။ ထိုသို႔ ဆိုရာတြင္ က်မ္းစာမ်ား ပိုမို တတ္ကၽြမ္းလာရန္ အေရးၾကီးသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခင္ ၏အေၾကာင္းကို ကုိယ္တိုင္ သိကၽြမ္းလာဘို႔ အဓိက ေျပာခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အေပၚယံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ မိမိအသက္တာထဲက ႏွလံုးသားျဖင့္ သိကၽြမ္းလာ ျခင္းကို ဦးစားေပး ေျပာဆိုလိုပါသည္။ ၀ိညာဥ္ ေရးရာကို တိုးတက္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ မည္သုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတတ္ရန္ လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသလား၊ (သို႔) ႏွလံုးသားထဲမွ ဘုရားသခင္ကို ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္မႈျဖင့္ သိကၽြမ္းပါသလား။

စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္း   

    ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အေနျဖင့္ အသက္ရွင္ရာ၌ အေျခအေန အားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရဘို႔၊ အသက္တာေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ ဘို႔ အေျခအေနအားလံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့ သို႔ အရည္အခ်င္း၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ရွိပါသနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ေလာကထဲ တြင္ရွိေသာ အျခားေသာ ဘုရားမ်ားႏွင့္ ျခားနားခ်က္မ်ားက မည္သို႔ရွိပါလဲ။ အစရွိသျဖင့္ မ်ားစြာ ေလ့ လာဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုဘုရားက မိမိအသက္တာကို မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသ နည္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မိမိအသက္တာအားျဖင့္ သိကၽြမ္းဘို႔ လိုအပ္ပါ သည္။
    ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာေသာသူက မိမိသည္ ဘုရားကိုသိလို႔၊ ယံုၾကည္လို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာ ဘဲ။ သိျပီးသားဘဲ အစရွိသည္ျဖင့္ ဆိုႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား သိစရာ လိုပါေသးသနည္းဟု ေမးေကာင္း ေမးႏုိင္ပါသည္။    ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ အသင္းေတာ္ ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကိုယ္ကာယပိုင္း အခက္အခဲ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအခက္အခဲ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ျပႆ နာမ်ား၊ စသည္တို႔အျပင္၊ ၾသ၀ါဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ မိမိမခံယူႏုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပႆနာ အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ အခက္အခဲ အဆင္ မေျပမႈ ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳရေလေတာ့သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္က ယံုၾကည္ျခင္း ရွိပါသည္။ ထိုယံုၾကည္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ေနပါသနည္း။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မိမိ အားကိုးေသာ ဆရာသမားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ စီးစိမ္ဥစၥာမ်ား အေပၚတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ၏ပညာ အစြမ္းအစမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း တင္ထားတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္ကို သိသင့္သေလာက္ မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားကို စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရားက မိမိကို မည္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းျပီး၊ မည္မွ်ေလာက္ တာ၀န္ ယူသည္ကို သိနားလည္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းျပီ ဆိုပါက မိမိ၏ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား အတြက္ ထိုဘုရားသခင္ကိုသာ ယံုၾကည္အားကိုးေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ထိုဘုရားသခင္ ေပၚတြင္ ရပ္တည္ လိုက္ျပီဆိုပါက သင္၏ ျပႆနာ အေျခအေနမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္ ျဖစ္ပါေစ အ႐ႈံး မရွိေတာ့ပါ။

 

စစ္မွန္ေသာ အားျပည့္ျခင္း

    ဘုရားသခင္ ဆိုတာ ဘုရားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားဆိုတာ လူမဟုတ္ပါ။ ဘုရားဆိုတာ ဖန္ဆင္းရွင္သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ရွိျပီးသားအရာကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ ေသာသူသည္ ဖန္တီးရွင္ သာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ဆို သည္မွာ မည္သည့္အရာမွ် မရွိေသာအရာထဲတြင္ တန္ခိုးေတာ္ကို အသံုးျပဳျပီး အမွန္တကယ္ ရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အရာကို ဖန္္ဆင္းရွင္ဟု ေခၚပါသည္။ ဘုရားသခင္ သာရွိလွ်င္ အားလံုးအဆင္ေျပပါသည္။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ရွိျပီးသားအရာကို တစ္ခု မွ် အေျခမခံဘဲ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္မွာ လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္း ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ေပၚတြင္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။    သင့္ဘ၀ထဲတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အားငယ္ေနပါသနည္း။ ေဟရွာယ ၄၀း၃၁ တြင္ ဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔သည္ အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။ ပိုက္ဆံရွိ၍ အားျပည့္ျခင္း၊ ဂုဏ္ရွိ၍အား ျပည့္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းကို မွီ၍ အားျပည့္ျခင္း၊ အစရွိသည္ တို႔သည္ အမွန္တကယ္အားျပည့္ျခင္း ဟုတ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို ၾကည့္ရႈ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ အမွန္တကယ္ အားျပည့္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔ ကိုသာ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ ဟု ေခၚပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ ျဖစ္ပါေစ။

Sep 17, 2018

အိႏၵိယႏုိင္ငံကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ၀ီလီယံကယ္ရီ

ဝီလီယံကယ္ရီ (၁၇၆၅-၁၈၃၄)

   
    တဲအိမ္ကုတ္ေလး အတြင္း ဘိနပ္ေဟာင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ေနေသာ လူငယ္ေလး ဝီလီယံ ကယ္ရီကို သင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ေနာင္အခါ က်မ္းစာကုိ ကမာၻဘာသာ စကားေပါင္း မ်ားစြာ၏ သံုးပုံတစ္ပုံသို႔ ဘာသာျပန္ ေပးေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၏ ဖခင္ၾကီးျဖစ္လာမည္ဟု လံုး၀ ထင္ျမင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ကေလးဘ၀

    ကေလးဘဝ၌ပင္ ဇြဲလံု႔လရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့သည္။ စြန္႔စားရေသာ အလုပ္ ကို သူအျမဲ ႏွစ္သက္ ခဲ့၏။ တစ္ခ်ိန္က ငွက္သုိက္ကို စူးစမ္းရန္ သစ္ပင္ေပၚတတ္ရင္း ေျခ ေခ်ာ္ လိမ့္က်ခဲ့၏။ ကိုယ္ေပၚ၌ ျခစ္ရွရာ ဒဏ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ အိမ္ျပန္ခဲ့၏။ သူ၏ မိခင္က ဒဏ္ရ မ်ားကို ေဆးထည့္ ပတ္တီး စည္းေပးျပီး ကုတင္ ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း နားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အလြယ္တကူႏွင့္ အေလ်ာ့ ေပးတတ္သူ မဟုတ္ေခ်။ မိခင္အလစ္တြင္ အျပင္ ထြက္သြားရာ သူမသတိရ၍ ၾကည့္လုိက္ ေသာအခါ လက္ထဲ၌ ငွက္သိုက္ ကိုင္လ်က္ ျပန္လာ ေနေသာ သားကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။

    ဝီလီယံသည္ အားကစားႏွင့္ ခရီးသြား ျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။ သူအႏွစ္သက္ဆံုး သူရဲေကာင္းမွာ ကိုလံဘတ္ျဖစ္ျပီး ထုိသူ၏ အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔အား အျခား ကေလးမ်ားက “ကိုလံဘတ္” ဟု ခ်စ္စႏုိး ေခၚခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀ကုိ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးျပီး လယ္ကြင္း ျပင္၌ ေတြ႕ခဲ့ေသာ သစ္ပင္မ်ား အင္းဆက္ပိုးမ်ား၊ ငွက္ကေလးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စုေဆာင္းျပီး ေလ့လာသည္။ ထုိအရာ မ်ားထက္ စာေပမ်ားကို သူႏွစ္သက္ အျမတ္ႏိုးဆံုးျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ခရီးသြား မွတ္တမ္းႏွင့္ စြန္႔စားခန္းမ်ား အေၾကာင္းပါေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္၏။ သူသည္ ဘာသာ စကားမ်ားကို ေလ့လာရန္လည္း စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ကေလးဘ၀၌ပင္ လက္တင္ ဘာသာ စကားကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀

    အသက္ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ ရသည္။ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက ဘိနပ္ခ်ဳပ္ သမား တစ္ဦးထံတြင္ အပ္ႏွံကာ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ အတတ္ ပညာကို သင္ယူ ေစခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က သူသည္ ဘာသာေရး၌ စိတ္၀င္စားမႈ လံုး၀မရွိေခ်။ သူသည္ အသင္း ေတာ္ သံစုံ သီခ်င္း အဖြဲ႕၌ ပါ၀င္ သီဆိုခဲ့ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ ၌ၾကီး ျပင္းခဲ့ေသာ္လညး္ တခါတရံ အျခား သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္ကာ ဆဲေရးတုိင္း ထြာျခင္း၊ မုသာေျပာျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာ ပုံမ်ားေျပာျခင္း ျပဳခဲ့၏ သို႔ေသာ္လည္း သူႏွင့္ အတူ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ သင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀ါး (Warr) ၏ ပုံသက္ေသ ေကာင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ၾသတၱပၸစိတ္ မၾကည္မလင္ျဖစ္ကာ စတင္၍ ဆုေတာင္း တတ္လာ၏။ တစ္ေန႔ အလုပ္ရွင္၏ ေငြတစ္သွ်ီလင္ (Shilling) ကို သံုးမိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျပီး လူပုံအလယ္၌ အရွက္ခြဲခံခဲ့ရ၏။ ဤျဖစ္ရပ္ အားျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်စိတ္ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး စိတ္ႏွလံုး၌ ဘုရားသခင္၏ အမႈေဆာင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ ကူေစခဲ့သည္။ မိမိသည္ အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာ သည္။ သင္းအုပ္ ဆရာက “လူတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္း တတ္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာ အသက္ ရွင္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္ မျဖစ္ႏုိင္။ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ ခံျခင္းျဖင့္သာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့၏။ ထုိျဖစ္ရပ္ အားလံုးက သူအသက္တာကို ေဆာက္တည္ ရာမရ (ေနမထိ၊ ထုိင္မသာ) ျဖစ္ေစျပီး ေနာက္ဆံုး ဒူး ေထာက္ လ်က္ ခရစ္ ေတာ္ကို လက္ခံကာ အသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့၏။
   
    သူသည္ ဘိနပ္ခ်ဳပ္လ်က္ပင္ အဂၤလန္ျပည္၊ မူလတန္္ (MOULTON) ရပ္ကြက္ အသင္းေတာ္၌ သင္းအုပ္ ဆရာ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ အလုပ္မွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ေရး ျဖစ္တယ္။ ဘိနပ္မ်ား ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပင္ျခင္းသည္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု သူေျပာေလ့ ရွိ၏။ သူနံေဘးတြင္ စာအုပ္ အျမဲထားကာ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ရင္းႏွင့္ စာဖတ္ေနတတ္၏။ ဤနည္းျဖင့္ ဂရိႏွင့္ လက္တင္ ဘာသာ စကားကို ေလ့လာခဲ့၏။ ေဟျဗဲ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဒတ္ခ်္ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ၏။ ေဟျဗဲ ဘာသာစကား ေလ့လာရန္ (၉) မုိင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆရာျဖစ္သူထံ သြားရ၏။

အမႈေတာ္ေဆာင္ဘ၀

    ထိုအခ်ိန္က ဝီလီယံ ကယ္ရီသည္ ကပၸတိန္ကုတ္(ခ) (CAPTAIN COOK) ေရးသား ေသာ ပင္လယ္ခရီး စာအုပ္ကို ဖတ္ျပီး ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္း မ်ား စြာ ေသာ လူမ်ားထံသို႔ ဧ၀ံေဂလိ တရား ေဟာရန္ စိတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ သူ႔အလုပ္ရုံမွ သံမႈိႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ အိမ္လုပ္ကမာၻေျမပံုေပၚ၌ သူဖတ္ရႈ ခဲ့ရေသာ တုိင္ျပည္မ်ား၏ အေၾကာင္း ႏွင့္ လူဦးေရကို ေရးမွတ္ထားခဲ့သည္။ နံနက္တုိင္း သူ၏ ခုံတန္းလ်ား (ခုံေရွ) နားတြင္ ဒူးေထာက္၍ ကမာၻ႕ေျမပုံကိုၾကည့္ကာ ခရစ္ေတာ္ မရေသးေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ဆုေတာင္း ေလ့ရွိ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ တစ္ခါမွ် မၾကား ဘူးေသးသူ မ်ားထံ သတင္း ေကာင္း ေရာက္ရန္ စိတ္ႏွလံုးတြင္ အျမဲတေစ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ ရွိခဲ့ေပသည္။

    သူသည္ အျခားေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအား သာသနာျပဳ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေျပာခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း တစ္ခါမွ် မၾကားဘူးေသး သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ရန္ ဆုေတာင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ ထုိ႔အျပင္ “သာသနာျပဳမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား” ကိုလည္း ေရးသားခဲ့၏။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း တစ္ခု၌ အယူ လြဲကာ ကိုးကြယ္မႈ မွား ယြင္း ေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ျပီး အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ား၌လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္၌ အသက္ၾကီး ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးက “လူကေလး” ျငိမ္ျငိမ္ေနစမ္း၊ ဘုရားသခင္က လူေတြ ေျပာင္း လဲေစခ်င္ရင္ ငါတို႔အကူအညီ မပါဘဲ သူ႔ဖာသာ လုပ္လိမ့္မယ္။” ဟု ေအာ္ ဟစ္ေျပာ ဆိုခဲ့၏။ အျခားေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အားလံုးေရွ႕၌ ကယ္ရီသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငယ္စဥ္အခါက ရခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

    (၁၇၉၀) ခုႏွစ္၌ ကယ္ရီသည္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ (အျခားေသာ) ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားအၾကား၌ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့၏။ (၁၇၉၂) ခုႏွစ္၌ ႏွစ္ျခင္း အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း အေ၀း၌ သူ႔အား တရားေဟာခြင့္ ေပးခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္က သူေဟာေျပာခဲ့ေသာ တရား၏ အဓိက အေၾကာင္းမွာ “ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကီးမား ေသာ အရာမ်ား ေျမွာ္လင့္ပါ။ ဘုရားသခင္အတြက္ ၾကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းပါ။” ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္သည္ သူ၏အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့၏။

အိႏၵိယျပည္၌ ကယ္ရီ၏အသက္တာ

    ကယ္ရီအတြက္ သာသနာျပဳသြားရန္ လမ္းပြင့္ခဲ့ျပီ။ သို႔ေသာ္ သူဘယ္ကို သြားသင့္ သလဲ။ ေတာင္ပင္လယ္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္ အာဖရိကတုိက္သို႔ သြားရန္ သူစဥ္းစားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ကယ္ရီအား အိႏၵိယသို႔ သြားရန္ ဘုရားသခင္ အၾကံ အစည္ေတာ္ ရွိေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယ၌ ေနခဲ့ဘူးေသာ ေဒါက္တာ ေသာမတ္(စ္) အားျဖင့္ အိႏၵိယျပည္သို႔ သာသနာ ျပဳသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သာသနာျပဳ အသင္းၾကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္သူႏွင့္ အျခားေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အနည္းစုက ကယ္ရီအ တြက္ ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကူညီရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾက၏။ သာသနာျပဳ အေနျဖင့္ အိႏၵိယျပည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္စဥ္က ကယ္ရီ၏အသက္ မွာ (၃၃) ႏွစ္မွ် သာ ရွိေသး၏။

    အိႏၵိယ သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျပီးမွ (၁၇၉၃) ခု၊ ဇန္လ (၁၃) ရက္ ေန႔တြင္ ကယ္ရီႏွင့္ သူ၏ မိသားစု၊ ေဒါက္တာ ေသာမတ္(စ္) တို႔ အိႏၵိယ ျပည္သို႔ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ခရီးစဥ္၌ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ျပီး၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အိႏၵိယျပည္ ကာလ ကတၱာျမိဳ႕သို႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ကယ္ရီႏွင့္အတူ သူ၏ဇနီး၊ ကေလး (၄) ေယာက္၊ ခယ္မ/မရီး တို႔ အတူ လုိက္ပါခဲ့ ၾကေသာ္လည္း အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၀ိညာဥ္အတြက္ တစ္ေယာက္မွ် စိတ္မ၀င္စား ၾကေခ်။ ကယ္ရီ၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေငြအနည္းငယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းႏုိ္င္ငံတြင္ သြားေရာက္ ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အား ရူးေနျပီဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္ရီ သည္ အလြန္ စိတ္အား ထက္သန္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္မွ လာစဥ္ ပင္လယ္ခရီး၌ သေဘာၤေပၚ တြင္ ဘဂၤါလီ စကားကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။ ေနာင္အခါ ဟိႏၵဴ စတန္နီ၊ မာရတီႏွင့္  ပါဠိ ဘာသာ စကားမ်ားကို သင္ယူခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္သို႔ ေရာက္ျပီး မၾကာမီပင္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ားကို စတင္က တရား ေဟာခဲ့ျပီး သမၼာက်မ္းစာကို ဘဂၤါလီ ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈေတာ္ ျမတ္ၾကီးအတြက္ သူ႔အား ဘာသာ စကားမ်ားကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးစိတ္ ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေတာ္ မူခဲ့သည္။

    အိႏၵိယျပည္၌ ေရာက္ျပီး တႏွစ္အတြင္း မိသားစုအားလံုး တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ ေယာက္ ဖ်ားနာခ့ဲ ၾကသည္။ အသက္ (၅)ႏွစ္ အရြယ္ သားျဖစ္သူ ပီတာသည္ ဖ်ားနာေရာဂါ ျဖင့္ အသက္ ဆံုးပါးခဲ့သည္။

    သခ် ႋဳင္းတြင္း တူရန္ မည္သူမွ် ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာေနသည့္အၾကားမွ ကယ္ရီ ကိုယ္တုိင္ တူးခဲ့သည္။ ေနာက္မွ အေစခံႏွစ္ဦး ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ကူညီေသာေၾကာင့္ ကယ္ရီ ခမ်ာ ေက်းဇူးတင္က ငိုလု နီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

    ကယ္ရီသည္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ မဲနယ္စက္ရုံ မန္ေနဂ်ာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္း ပုံႏွိပ္ရန္ ပုံႏွိပ္စက္ တစ္လံုး ရွိခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ မဲနယ္လုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ သျဖင့္ ထုိအလုပ္ လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီး ပုံႏွိပ္စက္ မွာလည္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာမ်ားက သူ႔အား စိတ္ဓါတ္ က်ေအာင္ မတတ္ စြမ္းႏုိင္ ခဲ့ေခ်။ သူ႔ကိုယ္သူ ေမးေသာ ေမးခြန္းမွာ “အိႏၵိယျပည္ကုိ ငါဘယ္လုိ ကူညီမလဲ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ကယ္ရီအား ဘုရားသခင္ စတင္အသံုးျပဳပုံ

    ခုႏွစ္ႏွစ္မွ် ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး ယံုၾကည္ လာေသာ လက္သမားတစ္ဦး ျဖစ္သူ ခရစ္ရွႏူးပါ(လ္) အား ဗတၱိဇံ မဂၤလာေပးခဲ့၏။ ထုိသူသည္လည္း ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာ ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ဆင္းရဲ ဒုကၡခံရေသာ္လည္း သစၥာရွိရွိ အသက္ရွင္ျပီး လူမ်ားစြာကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

    ၁၇၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကယ္ရီႏွင့္အတူ ပါ၀င္ရန္ အဂၤလန္ျပည္မွ လူ (၄) ဦး ေရာက္ လာ၏။ သူတို႔သည္ ေဆရမ္ပို (Serampore) အရပ္၌ သာသနာျပဳ ဗဟုိဌာန တည္ေဆာက္ ခဲ့ျပီး အိႏၵိယျပည္ အရပ္ရပ္ သို႔သြားကာ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေဟာကာ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ၾက၏။ သူတို႔၌ က်မ္းစာ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ေလးမ်ား ပုံႏွိပ္ရန္ ပုံႏွိပ္စက္ၾကီး တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့၏။

    ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကယ္ရီသည္ ေဆရမ္ပုိ ေကာလိပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။ မိဘမဲ့ ေဂဟာ တစ္ခုႏွင့္ အနာၾကီး ေရာဂါသည္ (ႏူနာ) ေဆးရုံ တစ္ေဆာင္ကို လည္း တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ အိႏၵိယျပည္၌ (၂၂) ႏွစ္ နီးပါး ေနခဲ့ျပီး (၁၈၁၅) ခုႏွစ္၌ ကယ္ရီအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူ (၇၆၅) ဦး ရွိခဲ့၏။ သူမေသဆံုးခင္ အိႏၵိယ၌ အသင္းေတာ္ (၂၆) ပါး တည္ေထာင္ခဲ့၏။

    ကယ္ရီအား ကလကတၱားရွိ အစိုးရ ေက်ာင္း၌ ဘဂၤါလီ ပါေမာကၡအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့၏။ ေနာင္အခါ သူသည္ ထုိေကာလိပ္၌ မာရတိႏွင့္ ပါဠိ ဘာသာစကား တုိ႔ကိုပါ သင္ၾကားေပးခဲ့၏။ ပါေမာကၡ အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ရရွိေသာ လစာအမ်ားစုကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ ျမတ္ၾကီး အတြက္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး မိမိအတြက္ အနည္း ငယ္မွ်သာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

    (၁၈၀၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဘဂၤါလီ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိျပီး၏။ မေသဆံုးမီ သမၼာ က်မ္းစာ တစ္အုပ္လံုးကို ဘာသာ စကား (၂၀) နီးပါးမွ် ျပန္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျပီး အေရွ႕တုိင္း ဘာသာ စကားျဖင့္ ဓမၼသစ္ က်မ္းကို ဘာသာ စကား (၄၀) ေက်ာ္ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား ကမာၻတစ္ခုလံုး၏ သံုးပုံ တစ္ပုံအတြက္ သမၼာက်မ္းကို ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သူ ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကေပသည္။

    ကယ္ရီ အားျဖင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ျပဳျပင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ “ေသဆံုးသူ ခင္ပြန္းသည္ အေလာင္းကို မီးရိႈ႕စဥ္ ထင္ပုံထဲသို႔ အသက္ရွင္ ေနေသာ ဇနီးကိုပါ ထည့္ရႈိ႕ျခင္း ကိုတားျမစ္ေသာ ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ ဂဂၤါျမစ္ ထဲသို႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ပူေဇာ္ရန္ ဆက္သျခင္း ကို ရပ္ဆုိင္း ရန္လည္း သူ႔၌ တာ၀န္ရွိ ခဲ့ေပသည္။

    ဤမွ်ေလာက္ ေျပာင္ေျမာက္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ တာ၀န္ ေက်ရုံမွ်သာ ျပဳေသာ အေစခံ တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ မိမိကုိယ္ကို အျမဲမွတ္ယူျပီး အနည္းငယ္မွ် သာ အသံုး၀င္ ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ေပသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ မ်ားအတြင္း သူေရာက္ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္အား “ငါေသ တဲ့အခါ ေဒါက္တာ ကယ္ရီအေၾကာင္း ဘာမွ် မေျပာပါနဲ႔။ ေဒါက္တာ ကယ္ရီရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ အေၾကာင္း ကုိသာ ေျပာၾကပါ” ဟု မွာခဲ့ ေပသည္။

    ဘဂၤါလီ ဘာသာျဖင့္ သူဘာသာ ျပန္ထားေသာ ဘဂၤါလီ ဓမၼသစ္ က်မ္းကို (၈) ၾကိမ္ ေျမာက္ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ျပီး အသက္ (၇၂) ႏွစ္တြင္ “ငါ့အလုပ္ျပီးျပီ” လုပ္စရာ မရွိေတာ့ ဘူး။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ကို ေစာင့္ရန္သာ ရွိေတာ့တယ္။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (၂) ႏွစ္ၾကာ ျပီးေနာက္ (၁၈၃၄) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သူကြယ္ လြန္ခဲ့ျပီး ခႏၶာကုိ သူခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးေသာ အိႏၵိယျပည္ ၌ပင္ ျမွတ္ႏွံခဲ့ေပသည္။ သူသည္ သူ၏မိခင္ တုိင္းျပည္ သို႔ တစ္ခါမွ် မျပန္ေတာ့ဘဲ အိႏၵိယျပည္၌ (၄၁) ႏွစ္မွ် အမႈေတာ္ ျမတ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ အသီး အပြင့္မ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ က်န္ရစ္ လ်က္ရွိျပီး သူ႔အား “ေခတ္သစ္ သာသနာျပဳ လုပ္မ်ား၏ ဖခင္ၾကီး” ဟု ေခၚထုိက္ ေပသည္။

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ရယူလုိပါက ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။
http://zipansion.com/3rut0


 ဆရာ ဦးအုန္းျမင့္၏ လက္၀ါး ကပ္တုိင္ေတာ္၏ အေစခံမ်ား  (Servants Of the Cross) စာအုပ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။ 

Sep 12, 2018

အာျဗဟံ၏ ကိုးကြယ္ျခင္း စံျပပုံစံ

အေျချပဳက်မ္း - ကမာၻဦး ၂၂း၁-၁၉

နိဒါန္း


ယေန႔ ခရစ္ယာန္ကမာၻတြင္ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းကို သိရွိသူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ခ်ားလ္စတန္ေလက တခါတုန္းက ေျပာဘူးပါသည္။ ခရစ္ယာန္အမ်ားစု၊ အသင္းေတာ္ အမ်ားစု သည္ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းကို မသိၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္သုိ႔ သြား ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈေတာ့ မျပဳၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဂုဏ္ေတာ္ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈေတာ့ မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တရား ေဒသနာမ်ားကို နားေထာင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ကိုေတာ့ မျပဳလုပ္ၾကပါ။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသည္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေနေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ အထက္ပါအရာမ်ားကို အားလံုး တတ္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ထိုအရာမ်ားသည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈမ်ား အတြက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို မွားယြင္းစြာ အနက္ဖြင့္ဆိုေနၾကသည္။

သင္သည္ တရား ေဒသနာမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္၏ အစီအစဥ္ မ်ားကို ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ သီခ်င္းမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေကာင္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ထိုအရာမ်ားကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ပါသလား။ အသင္းေတာ္မ်ား၏ အမွားအယြင္း တစ္ခ်က္မွာ အသင္းေတာ္၏ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းကို အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ ထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ပတ္တြင္ တစ္နာရီ ေလာက္သာ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသင္းေတာ္သို႔ လာေ၇ာက္သည္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခုကို လာေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈေနေသာ သေဘာေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ တစ္ ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ  ဖြင့္လွစ္ျမင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ သင့္ကို ေနာက္မွီခံုတြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ ရွိေစရန္ သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ ထားသည္။ ထိုသူတို႔သည္ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး သူအတြက္ အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾက ေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ေသခ်ာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ၾကည့္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ပရိတ္သတ္ မ်ားအျဖစ္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ရႈျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ သင္းအုပ္ ဆရာႏွင့္ အစီအစဥ္ တြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ သံုးသပ္ ၾကေပလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တုိင္က ပရိတ္သတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္ပါမလား။ ဤ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲၾကီးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ား အားလုံးသည္ ကိုယ့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ကိုယ့္အတြက္ဟု ခံစားေနၾကသည္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဟု ခံစားေန တတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လိုပါလွ်င္ ထိုအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏  အလိုဆႏၵႏွင့္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရမည္ကို သင္ယူဘို႔ လုိအပ္ပါသည္။

၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုေသာ စကားလံုးကို က်မ္းစာထဲတြင္ ပထမဦးဆံုးျမင္ရသည္မွာ ကမာၻဦးက်မ္း ၂၂း၅ တြင္ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အာျဗဟံ အေၾကာင္းကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗဟံ သင္ေပးေသာအရာမ်ားထဲမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္ယူရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။

စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အရာမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္၏ ဖြင့္ျပျခင္း (အငယ္ ၁-၂)

ဤေနရာတြင္ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တုိင္က မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဖြင့္ျပျခင္းကို ခံစားရသည္။ "သင္သည္ အလြန္ခ်စ္ေသာ တစ္ေယာက္ တည္းေသာ သားဣဇတ္ကို ယူ၍ ေမာရိျပည္သုိ႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတံ့ေသာ ေတာင္ေပၚမွာ သူ႔ကို မီးရႈိ႕ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ကမာၻ ၂၂း၂) စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဖြင့္ျပျခင္း ရွိရမည္။ ထိုေနရာတြင္ မိမိဘာၾကိဳက္သည္၊ မၾကိဳက္သည္က အေရး မၾကီးပါ။ ကိုယ္ေရးကိုတာမ်ား၊ မိမိ စိတ္၀င္စားေသာ အရာမ်ားက အေရးမၾကီးပါ။ ဘုရားသခင္၏ ဖြင့္ျပျခင္းကသာ အေရးၾကီး ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ သမၼာက်မ္းစာကိုသာ အေျချပဳ ရမည္။ ေတးသီခ်င္းႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံျခင္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ သမၼာ က်မ္းစာႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရမည္။ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ရပါ သနည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ထင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ ေနေသာ ဘုရားမဟုတ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ကူးထဲက ဘုရား မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ စိတ္ထင္သည့္ အတုိင္း စီရင္ကိုးကြယ္၍ မရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ မည္ကဲ့သို႔ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုပ္ဖြင့္ျပခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေဖၚထုပ္ ဖြင့္ျပရာ၌ မည္သည့္အရာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္၊ မည္သည့္အရာကို မုန္းတီးသည္ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုးကြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေဘာ္လံုးသမား တစ္ေယာက္သည္ ေဘာ္လံုးထိန္းသိမ္းမႈ ကၽြမ္းက်င္လာရန္ႏွင့္ ဂုိးမ်ားမ်ား သြင္းႏုိင္ရန္ ပ်င္းရိမႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ရသည္။ အဆိုေတာ္ ျဖစ္ခ်င္သူ တစ္ဦးသည္ သီခ်င္းသီဆိုမႈ အျဖတ္ အေတာက္ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ အသံေကာင္းလာရန္ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈ ျပဳလုပ္လိုသူသည္ ပ်င္းရိမႈမရွိဘဲ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပ သြန္သင္ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ ခံယူႏုိင္ရန္ က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ ေလ့လာဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ ထံမွ မည္သည့္အရာမွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း လည္းမရွိ၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းကို နားေထာင္ရုံမွ်သာ၊ သက္ေသခံခ်က္ကို နားေထာင္ရုံမွ်သာ၊ တရားေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ရုံမွ်သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုပါက သင္သည္ မွန္ကန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ မျပဳလုပ္ေသးပါဟု ကၽြန္ေတာ္ေျပာလို ပါသည္။

၂။ အသက္တာျပင္ဆင္ျခင္း (အငယ္ ၃)

"အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ျမည္းကို ကုန္းႏွီးတင္ျပီးလွ်င္ မိမိသား၊ ဣဇတ္ႏွင့္ ငယ္သား ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ မီးရႈိ႕စရာ ထင္းကို ခြဲျပီးမွ၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ ထသြားေလ၏။" (ကမာၻ၂၂း၃)

ဘုရားသခင္ထံမွ အာျဗဟံသည္ ဖြင့္ျပျခင္းကို လက္ခံရယူျပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းပင္ နာခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ သူသည္ တပည့္မ်ားကိုေခၚရသည္။ ထင္မ်ားရရန္ ခြဲရသည္၊ ျခမ္းရသည္။ အဆင္ေျပေသာ ထင္ေခ်ာင္မ်ားကို ေရြးယူရသည္။ မီးကိုလည္း ယူရသည္။ လိုအပ္သမွ်ကို ျပင္ဆင္သည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အာျဗဟံကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ရလွ်င္ရျခင္း မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ခ်က္ျခင္း ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ က်မ္းစာႏွင့္ အညီ ၀တ္ျပဳ ေနသည္ ဆိုဦးေတာ့ ျပင္ဆင္မႈ မရွိလွ်င္လည္း အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္သည္။ ေဘာလံုးသမား တစ္ဦးသည္ ေဘာလံုးကန္ဘို႔ အျမဲျပင္ဆင္ေနရသည္။ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ၊ သက္လံု ေကာင္းမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေနရသည္။

ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းသည္ အသက္တာ ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္သည့္ ေနရာသို႔ သြားရန္အတြက္ အာျဗဟံက ျပင္ဆင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မည့္ အသင္းေတာ္သို႔ မသြားမွီ အမ်ားအျပား ျပင္ဆင္စရာ ရွိသည္။ အလွဴေငြထည့္စရာ ျပင္ဆင္ရ မည္။ သက္ေသခံ လိုသူသည္ သက္ေသခံမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရသည္။ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလိုသူသည္ ၾကိဳတင္ သီခ်င္းတိုက္ရမည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာမည့္ သူသည္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ ဆင္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိၾကသည့္ အတြက္ သက္ေသခံပါ ဆိုလွ်င္ သက္ေသ ခံမည့္သူမရွိ။ အခ်ိဳ႕က သက္ေသခံသည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာေန ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က တရားေဟာေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ မပါေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသာ ၾကားေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ မထင္ရွားသည့္အျပင္ ျမင္ရသူမ်ား အတြက္ ကဲ့ရဲ႕စရာ၊ ရႈံ႕ခ်စရာသာ ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ ႏွလံုးသားမပါဘဲ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ ျပဳေနၾက ေသာေၾကာင့္ ဘာသာျခားမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာလွ်င္ပင္ အထင္ၾကီး ေလးစားဘြယ္ မရွိၾကေခ်။

၃။ ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာရသည္။ (အငယ္ ၅)

"ငယ္သား ႏွစ္ေယာက္တုိ႔အား၊ သင္တို႔သည္ ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္ အတူရပ္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္ သားႏွင့္ အတူ ထုိအရပ္သို႔သြား၍၊ ကုိးကြယ္ျခင္းကို ျပဳအံ့။ ထုိအမႈျပီးမွ သင္တို႔ဆီသို႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆိုေလ၏။" (ကမာၻ ၂၂း၅)

ဘုရားသခင္၏ ဖြင့္ျပမႈကို နားမလည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္၍မရေျခ၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ခြဲျခားျပီး ေနထိုင္ရပါသည္။ အာျဗဟံသည္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မသိေသာ တပည့္မ်ားႏွင့္ခြဲျခားျပီး သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ ထိုငယ္သား ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ မသိေသာသူမ်ားကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မည့္ ေနရာသို႔ ေခၚမသြားပါ။ အျပစ္ ရွိေသာသူမ်ား၏ ေတြးေခၚပုံႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီးေသာ သူတုိ႔၏ ေတြးေခၚပုံ မတူညီၾကပါ။ ထုိေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ အတူတကြ တြဲ၍ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာ သူမ်ားအတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေမ့ထားလိုက္ပါ။ အလုပ္မ်ားကို ေနာက္မွာထား လိုက္ပါ။ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္မည့္ အရာမ်ားကို ေမ့ထားလိုက္ပါ။ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္ သက္ေသာ အရာမ်ားကို ေမ့ထားလုိက္ျပီး ဘုရားသခင္ ကိုသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳထားလိုက္ပါ။

 တခါတုန္က တရားေဟာ အလြန္ေကာင္းသည့္ ဟင္နီရီ ၀ါ့ဘီခ်ာ ဆိုသည့္ တရားေဟာ ဆရာၾကီး လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ သတင္းကို တျမိဳ႕လံုး ၾကားသိၾကျပီး ထိုဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ တရားေဟာမည့္ အခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ တျခား ဆရာတစ္ဦးက တရားေဟာ လိုက္ေသာအခါ လူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ စိတ္ပ်က္သြားၾကျပီး ထျပန္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ တရားေဟာမည့္ သူလည္း အလြန္ စိတ္ပ်က္သြားျပီး ေျပာလိုက္သည္မွာကား ဟင္နရီ ၀ါ့ဘီခ်ာ ကို လာေရာက္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔ ျပန္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ မည့္သူမ်ား ဆက္လက္ ထုိင္ေပးၾကပါဟူ၍ ေျပာလိုက္ပါသည္။

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သည့္ တရားေဟာဆရာထက္ ဘုရားသခင္က ပိုအေရးၾကီးသည္၊ သင္ၾကိဳက္ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ (   Worship Leader) ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ ဘုရားသခင္သာ လွ်င္ ပိုမို အေရးၾကီးပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္းအုပ္ဆရာက ေဟာေျပာေသာ အရာသည္ သင္မၾကိဳက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေမ့ထားလုိက္ပါ။ မိမိအလို ဆႏၵကို ဦးစားမေပးပါႏွင့္။ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ထိုအရာမ်ားကို ဦးစားေပးရန္မဟုတ္ပါ။
မိမိတို႔၏ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈအတြက္ စေနေန႔ ညမွာ ကတည္းကပင္ ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားျပီး ျပင္ဆင္ ထားရမည္။

၄။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေပးရမည္။ (အငယ္ ၈)

"အာျဗဟံက ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႕စရာဘုိ႔ သိုးသငယ္ကို ဘုရားသခင္သည္ မိမိအဘို႔ ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆိုေလ၏။ (ကမာၻ ၂၂း၈)

 အာျဗဟံသည္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း ပါဝင္သည္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္ျခင္း ပါသည္။ ဘုရားသခင္က မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္မည္ကို ၾကိဳတင္ ခံစားေပးျပီး ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈအရာမ်ားကို ေလ့လာဘို႔ လိုပါသည္။ ယံုၾကည္ဘို႔ လိုပါသည္။ ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုရာတြင္ အပိုင္း (၂) ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။ ခ်ီမြမ္းျခင္း ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူျဖစ္သည္ကို ေၾကာ္ျငာ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မၾကာခင္ ကာလက ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ေက်းဇူျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာဘူးပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းၾကီးေပးမည္ကို အာျဗဟံကဲ့သုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနဘို႔ လုိအပ္ပါသည္။ အာျဗဟံသည္ သူလိုခ်င္သည့္ အတုိင္း ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ (အခန္းငယ္ ၁၄) တြင္ ထိုေနရာကို လိုအပ္သမွ် ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အရွင္ဟူ၍ ေၾကာ္ျငာေပးခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အာျဗဟံသည္ သူလိုခ်င္သည့္ အရာမ်ားကို သူယံုၾကည္ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည့္အတုိင္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ရမည္။ (အငယ္ ၉-၁၀)

ထိုသုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူသြား၍ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ အာျဗဟံ သည္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍ ထင္းကို ခင္းျပီးလွ်င္၊ သားဣဇတ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာ တင္ထား၏။ မိမိလက္ကို ဆန္႔၍ သားကို သတ္ျခင္းငွါ ထားကို ကိုင္ယူေလ၏။ (ကမာၻ ၂၂း၉-၁၀)

အာျဗဟံသည္ တစ္ဦးတည္းေသာသား ဣဇတ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔ထံတြင္ သား (၁၂) ေယာက္မရွိပါ။ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကတိ ေပးထားေသာ သားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသားအားျဖင့္ မိမိ၏ အဆက္ အႏြယ္ကိုလည္း ပြားမ်ားေစမည္၊ လူမ်ိဳးၾကီး ျဖစ္ေစရ မည္ဟု ကတိ ရထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို အလံုးစံု ဆပ္ကပ္ထားသည္။ မိမိတြင္ ဘာမွ် မရွိလွ်င္လည္း ကိစၥမရွိ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဦးစားေပးမည္။ အသက္တာကို ဆက္ကပ္မည္။ အာျဗဟံသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ သက္သက္သာ ဆက္ကပ္သူမဟုတ္။ မိမိဓါးကို လက္ျဖင့္ ေျမွာက္လုိက္ျပီး အမွန္တကယ္ သတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ သည္ဆိုရာ၌ အမွန္တကယ္ အဖိုးအခ ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စစ္မွန္ ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ မိမိ၏ အေကာင္းဆံုး အရာကို ဘုရား သခင္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးဆပ္သင့္ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ရရွိခံစားခဲ့ရသည္ အက်ိဳးရလဒ္

၁။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း။ (အခန္းငယ္ ၁၂)
ထုိလုလင္ကို မထိမခိုက္ႏွင့္။ အလွ်င္မျပဳႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏သား သင္၌တစ္ေယာက္တည္းေသာသားကို ငါေတာင္း၍ သင္သည္ ငါ့ကို မျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ကမာၻ ၂၂း၁၂)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အထက္တြင္ အမွတ္ (၁)မွ အမွတ္ (၆) အထိ ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပါ အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္က ေပးေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လိုအပ္ေသာ သိုးထီး တစ္ေကာင္ကိုပါ အဆစ္ထပ္မံ ရရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ ပါေလာ။ ထိုအေျခအေနကို ခံစားၾကည့္ပါ။ အာျဗဟံသည္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရမည္မွာ ဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေနပါက ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္ၾကီးမ်ားကို  သိမ္းဆည္း ရပါသည္။ ဣဇတ္သည္ သူ၏ ဘခင္ကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္ ႏုိင္ခဲ့သလို အာျဗဟံ သည္လည္း သားကို ျပန္လည္ ေထြးပိုက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သားအဖ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားကို ခံစားရသည္ သာမက ထိုသူႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ပါသည္။

၆။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထားရွိေသာ ကတိေတာ္ကို အတည္ျပဳေပးျခင္း။ (အခန္းငယ္ ၁၇-၁၈)

ငါသည္ သင့္အား အစဥ္အျမဲ ေကာင္းၾကီးေပးမည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုလည္း ေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာ သဲလံုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အျမဲ ပြားမ်ားေစမည္။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ ရန္သူတို႔၏ ျမိဳ႕မ်ားကို အစိုးရလိမ့္မည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္ဟု ငါ၏စကားကို သင္နားေထာင္ေသာေၾကာင့္ ငါသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ တုိင္တည္၍ က်ိန္ဆို၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလ၏။ (ကမာၻ ၂၂း၁၇-၁၈)

အာျဗဟံသည္ မူလအစက ရရွိထားေသာ ကတိေတာ္ကို အလွ်င္အျမန္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဘုရားသခင္ ဘက္က ျပင္ဆင္ ေလေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာ အာျဗဟံကို ေကာင္းၾကီး ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကာ္ျငာ ေပးခဲ့ေလသည္။ အထက္တြင္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာ အေျခခံ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ခံစားရသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခံစားသင့္ေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ တစ္စံုတစ္ရာကို ခံစားရမႈ မရွိေသးလွ်င္ သင္၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ အေျခခံကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ဤတရားေဟာခ်က္သည္ ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္တြင္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ ပုံမွန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္ ထိုင္ေနရုံႏွင့္ လုံေလာက္ျပီဟု ထင္ေနသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးသားပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္မွ် မခံစား၇ေသး ဟုဆိုလွ်င္ အာျဗဟံကဲ့သို႔ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈျပဳၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ေဝငွလိုက္ရပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္

https://www.4shared.com/s/fFliAPfWbee