Nov 17, 2012

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ယေန႔ လူသားတိုင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾက ပါသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ မိသားစုအေရး စသည္ ျဖင့္ ပြင့္လင္းလာေသာ လက္ရွိအေျခအေနကို အမွီျပဳ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ေလာကသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားေန ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ကား ဘုရားသခင္၌သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼာ က်မ္းစာမွ ဖတ္ၾကားလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဇာခရိ ၉း၁၂ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔ ရဲတုိက္သို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္ဟု ယေန႔ ပင္ ေျပာထား၏။ (ဇာခရိ ၉း၁၂)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူ ဟူေသာသူတို႔ကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၌ ရွိေနေသာ သူတို႔သည္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနထိ တုိင္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိေနၾကပါသည္။ အေျခအေနက မည္မွ်ပင္ ဆိုးရြား ေနေစကာမူ ဘုုရားသခင္က လက္ရွိအေနအထားကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အေျခအေန တြင္မဆို ဘုရားသခင္၌ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ကေတာ့ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ျပီး အခ်က္ သံုးခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္။

(၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
    ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္ ကာလ တြင္ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုးစီရင္မႈႏႈံး အျမင့္ဆံုးဟု သိရပါသည္။ အေျခအေနက ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ရာထူးရွိသူ . . . အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုး သြားျပီဆုိပါက လူ႔ေလာကတြင္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္လိုစိတ္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါက အေျခအေန မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေနေစကာမူ အသက္ရွင္ရသည္မွာ အားႏွင့္ ျပည့္စုံေန တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနဘုိ႔ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိေတာ့လွ်င္ ထိုသူ၏ ေနာက္မွ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား လုိက္ပါလာတတ္ျပီး အဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြား တတ္ပါသည္။
၁ သက္ ၄း၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ညီအကိုတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔ သင္တုိ႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။ (၁ သက္ ၄း၁၃)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းကို ေပါင္းစပ္ မွီတြယ္ေနသည့္ အသြင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဝမ္းနည္းမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနလွ်င္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မည္မွ် ခက္ခဲ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ သည္ ျဖစ္ေစ လံုးဝ အေရးမၾကီးပါ။ သင့္ထံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဘုရား သခင္၌သာ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
အထက္တြင္ အေျချပဳေဖၚျပခဲ့ေသာ ဇာခရိ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနသူမ်ားအတြက္ ေဖၚျပထားသည္မွာ  “ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္” ဟုေဖၚျပ ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ထံတြင္ ရွိေသာ ျပႆနာကို အဆင္ေျပရုံမွ်သာ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ ဆိုသည္ထက္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာႏွင့္ ထပ္မံ ရစ္ပတ္ဦးမည္ ဟု ဆိုေနသေယာင္ ခံစားမိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ ခံစား တမ္းတေနေသာ သူမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာ ခံစားရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ခံစား ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ ေသာသူ အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ခံစား ရေသာ ျပႆနာကို ခံစားဝမ္းနည္းေနရသည္ထက္ သင့္ကို ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေပးလိုေသာ အၾကံအစည္ေတာ္က ပိုမို ၾကီးမား ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ေလာက သားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မူကား ေသေနေသာသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၂) မေသႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ပိုမို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းသည္ ေသျခင္း တရားကို မလြဲမေသြ ခံစားရၾကပါသည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔ အတြက္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ တုိင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ခံစားရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာေစရန္ အျမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္သည္။

သတၱဝါတုိင္းသည္ အသက္ၾကီး လာသည္ႏွင့္အမွ် အားေလွ်ာ့လာျပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုန္းဘုန္းလဲ သြားတတ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊလင္းယုန္ ဟူေသာ ငွက္သတၱဝါသည္ မည္မွ်ပင္ အားေလွ်ာ့၊ ပင္ပန္း ေနေစကာမူ ေနကိုၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ အင္အားမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိကာ လမ္းဆန္းေစပါသည္။ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာသည္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲအားကုန္ခန္းကာ ဝမ္းနည္းျခင္း ခံစားေနရပါေစ၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖင့္ သင့္အသက္တာကို အသစ္ေသာ လန္းဆန္းမႈကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ေရႊလင္းယုန္ ကဲ့သုိ႔ ဖန္ဆင္းထားသည္။ ဘုရားသခင္ကို ၾကည့္ျပီး အသက္ရွင္ေသာအခါတုိင္း သင့္ထံမွ ေလွ်ာ့ပါးသြားေသာ ခြန္အား မ်ားကို ျပန္လည္ ျပည့္ဝ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားသည္ ဘာမွ် ျဖစ္မလာ ေသာေၾကာင့္ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ေမ့ေလွ်ာ့ သြားသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ “ငါေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သည့္အရာမွာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား” ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ သမၼာ က်မ္းစာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ယာကုတ္ထံတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခား တစ္ဘက္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာေနပါေစ ဘုရားသခင္သည္ အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သင္နားလည္ ေစခ်င္ပါသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ “ယာကုတ္” ဟူေသာအမည္မွာ “လွည့္စားသူ” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ္လည္း ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္က တစ္သက္လံုး မထားခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင္၏ မင္းသားေလး” ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ “ဣသေရလ” ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ သူ၏ အသက္တာကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယာကုတ္သည္ မိမိအလြန္ခ်စ္ေသာ သား ေယာသပ္ႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ နည္းေသာႏွစ္ မဟုတ္ေခ်။ ေယာသပ္ အိမ္မက္စတင္မက္ခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေရာင္းစားခံ၊ ကၽြန္ခံ၊ ေထာင္က်၊ ျပန္လြတ္၊ အိမ္ေထာင္က်၊ နန္းေတာ္သို႔ေရာက္ . . . စသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ယာကုတ္ အတြက္ သားႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္သာမက အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေသဆံုး ေနျပီဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယာကုတ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးမားေသာ လက္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္ၾကီး လုပ္ေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ေယာသပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္ ယာကုတ္ခံစားခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း ေၾကကြဲျခင္း တုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းကာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး ယာကုတ္ ခံစားခဲ့ရ ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာတြင္ ခံစား ဝမ္းနည္းေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ ကာလမ်ား အတြက္ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းမႈ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ပင္ ၾကာ ေနေစကာမူ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အက်ိဳး ရလဒ္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သင္ထားရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ ကာလ မ်ားစြာၾကာခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသြားျပီဟု မခံစားသင့္ပါ။

(၃) ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေစခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၃) ဦးရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ဦးမွာ အသက္ငယ္ရြယ္ေသး ေသာ ယာဣရု၏ သမီးျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ ထိုသမီး ေသဆံုးသြား ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္ခေလး၏ မိဘမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဝမ္းနည္း ၾကသည္။ လူသားတုိင္းအတြက္ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သည့္ ပညာ၊ အစြမ္း၊ တန္ခိုး၊ ရာထူးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားေန ေစကာမူ ထိုအေျခအေနသည္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာဘို႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ေဆာင္ယူလာဘို႔ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဘုရားသခင္ သည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ လူတို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္ သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲတြင္ ဖုံးအုပ္မထားေခ်။ သခင္ေယရႈသည္ အရာရာတုိင္း အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ ကို သူတို႔ နားမလည္ ခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ သခင္ ေယရႈသည္ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေသာအခါ ထိုမိန္ခေလးမွာ ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာပါသည္။ ထုိအခါမွ သူမ၏ မိဘမ်ား နားလည္ခဲ့ၾကသည္မွာ “သခင္ေယရႈသည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ရာ” ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ မည္မွ်ပင္ အေျခအေနဆိုးကာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ တည့္မတ္ေစကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ ဆိုသည္ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် မေမ့ေစခ်င္ပါ။

ဒုတိယတစ္ေယာက္မွာ ေသျပီးေနာက္ ထမ္းစင္ျဖင့္ ထမ္းကာ သုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ထုိအေလာင္း ၾကီးကို ေျမသို႔ ျမဳတ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာေလေတာ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ လာဇရုျဖစ္သည္။ ေသျပီးသည္သာမက အုပ္ဂူတြင္ ျမဳတ္ႏွံျပီးသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိပါ။ ေသျပီး ပုပ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈက ေအာ္ဟစ္ကာ ေခၚယူ လိုက္ေသာအခါ အပုပ္န႔ံ ကင္းစင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာ ပါေတာ့သည္။ အုပ္ဂူထဲမွ ထြက္လာပါေတာ့သည္။
လူ႔အေျခအေနအရ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ လူတို႔၏ လက္ရွိ အေျခအေန အသီးသီးကို ေမွာက္လွန္ဖ်က္ဆီးကာ လူတုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္းတီးေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသာ အေျခအေန မွာပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာေၾကာင့္ ေသေနေသာ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေျခအေနကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားေစႏုိင္သည္ ဆိုသည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

သင့္ အသက္တာထဲမွ ခက္ခဲ အားနည္းေနေသာ အေျခအေန အသီးသီး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ ႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဝငွလုိက္ပါသည္။ (၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိပါေစ၊ (၂) သင္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေသမသြားပါေစႏွင့္၊ (၃) ေသေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ကို အသက္တာတြင္ စြဲျမဲစြာ မွတ္သားထား ေစခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ (အာမင္)

Nov 10, 2012

နိမ့္ပါးသူတုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာ ရႏုိင္ပါသလား။

   
တရားသူၾကီး အခန္းၾကီး (၆-၇) မွာ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသူတစ္ဦးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တကမာၻလံုးရွိ မ်က္လံုးမ်ားအျမင္တြင္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာ သူတစ္ေယာက္က ေအာင္ျမင္သြားသည္ဟု ျမင္ၾက မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာသူ ဟု ပတ္ဝန္းက်င္က သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား ျဖစ္လာေစသည္ မဟုတ္ပါလား။
အေျခအေနကို သတိထားျပီး ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ သေရလ လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္ ခန္႔ ရွိပါျပီ။ က်မ္းစာ၏ ေဖၚျပခ်က္အရ သေရလလူမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္ ဆိုးသြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (သူၾကီး ၆း၁) ကိုၾကည့္ပါ။

ထိုေခတ္ကာလအခါက တရားသူၾကီးမ်ားကို လူမ်ိဳးေတာ္အား ဦးေဆာင္ေစသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားသူၾကီးမ်ားကို ျပန္ လည္ ေလ့လာၾကည့္ပါက မိမိ၏ ဘုန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ မေပးခဲ့ပါ။ ျဖစ္သမွ်ေသာ အေျခအေန တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ သေရလလူမ်ိဳးထဲတြင္ အနိမ့္ပါးဆံုးေသာ အတန္းအစားမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္ပါသည္ (၆း၁၅-၁၆) ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား သခင္က သူ႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အသံုးျပဳလုိသည့္အခါတိုင္း ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရားအေၾကာင္းကို ေတြးေတာ စိတ္ဝင္စားမႈကို အရင္ဆံုး ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုသူသည္ မည္မွ် လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည္၊ ပညာတတ္သည္၊ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။
(၁ေကာ ၁း၂၆-၂၈) ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ နိမ့္ပါးေသာသူ၊ ယုတ္ေသာသူ၊ မေရရာေသာသူ၊ ပညာမတတ္ ေသာသူ၊ အားနည္းေသာသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္သည္ မိမိကုိယ္ကို အားနည္းသူဟု အသိအမွတ္ျပဳျပီဆိုပါက ေအာင္ျမင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ ေအာင္ျမင္ လိုပါက ဘုရားသခင္၏ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းစဥ္ အေပၚတြင္ လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ဘို႔ လိုပါသည္။
သင္သည္ ေအာင္ျမင္လိုေသာသူ ျဖစ္ပါက ေလာကလူသားတုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ကို လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုပါ။ ဝိညာဥ္ ေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဝိညာဥ္ေရး အဓိကပိုင္းျဖင့္သာ ေရာက္ရွိလာပါမည္။ စြမ္းရည္မ်ား၊ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ မ်ားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳေသာသူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္ပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔ ျဖစ္ေစလို သည္ဟူေသာ အရာကို တန္ ဘိုးထား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၏ နည္းလမ္းစဥ္အရ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရား သခင္အတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္း၊ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္၊ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

 

၁။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ (၆း၁၁-၂၃)

ဤအဆင့္သည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္ အစဥ္ရွိေနတတ္ပါသည္။ သင္၏ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္က ပထမဦးဆံုး တို႔ထိဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းၾကီးရလဲဟု ေတြးေတာက ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ မဆံုးျဖတ္ခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမးျမန္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမွာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာလုပ္ ေစခ်င္သလဲဟု အရင္ေမးျမန္ သင့္ပါသည္။

က။ ဘုရားသခင္က အရင္ဆံုး သင့္ကို ဆြဲေခၚပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူေရြးခ်ယ္ေသာအခ်ိန္ေရာက္လာျပီဆိုပါက သူေရြးခ်ယ္ေသာေနရာသို႔ အရင္ဆံုး ေခၚယူတတ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စကားေျပာတတ္ ပါသလဲ။ သင္ကုိယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ စကားေျပာတတ္ပါသလဲ။ သင္ဘာလုပ္ေနသည္၊ မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိေနသည္၊ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မူကား ဘုရားသခင္က သင္၏ ႏွလံုးသားကို တို႔ထိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနက မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ဘာမွ် မလုပ္ႏုိင္၊ မတတ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန။ သို႔ ေသာ္ ဘုရားသခင္က ထိုအေျခ အေနကို အမိအရ အသံုးခ်ျပီး အမႈေတာ္အတြက္၊ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္၊ ဘုန္းေတာ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေန မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္။ သင္ကိုယ္သင္ ဆင္ျခင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ အခက္အခဲမ်ား၊ အေၾကာက္ တရားမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ဘု၇ားသခင္က ဘုန္ေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳခ်င္ပါသည္။

ခ။ ေရြးေကာက္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ ထိန္ခ်ဳပ္မႈကို ဆင္ျခင္ေလ့ရွိသည္။ (၁၂-၁၄)

ဂိေဒါင္သည္ သူ႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး သံသယ ျဖစ္လာပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ မိသားစု အေျခအေန မွာလည္း အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္းကို “အားၾကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ” ဟု ေခၚလိုက္ပါသည္။ 
ထုိအေျခအေနကို သင္စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဂိေဒါင္ မည္ကဲ့သို႔ ခံစားမည္နည္း။ ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရား ဖံုးလႊမ္းေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုသူဘက္တြင္ ရပ္တည္ကာ ၾကီးမားေသာ အမႈကို ျပဳေတာ္မူေတာ့မည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေန မဟုတ္ပါလား။

ဂ။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ (၁၅)

“ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား” ဟု ဘုရားသခင္ကုိ ျပန္လည္ ေမးခြန္း ေမးလိုက္သည္။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ထုိက္တန္သူ မဟုတ္ဟု ေတြးေတာေနသည္။ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳလိုသူတုိင္းသည္ မိမိအားနည္းခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္နားလည္ ခံစားတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကို အေလးမထား ဂရုမမူဘဲ “ငါသိသည္၊ ငါတတ္သည္” ဟူေသာ လူတို႔အတြက္ ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
မိမိ၏ အားနည္းခ်က္က ကိုယ့္ကို ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည္။ ထိုအခ်က္က သူ႔ကို စိုးရိမ္စိတ္ကို ၾကီးထြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ တုိင္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ေပးေတာ္မူမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ နားလည္ ခံစားတတ္ျပီဆိုပါက ဂိေဒါင္ကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဃ။ ဘုရားသခင္၌ အသက္ရွင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (၁၆-၂၃)

ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ၾကားနာေသာသူတုိင္းသည္ အလိုလို ခြန္အားမ်ား ျပည့္ဝလာတတ္သည္။ ဂိေဒါင္ အေနျဖင့္ အေျခအေန မည္သို႔ ျဖစ္ေနေစကာမူ ႏႈတ္ခပတ္ ေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားနာ ခံယူခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္အား မ်ား ျပည့္လာျပီး ဘုရား သခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ ျပင္ဆင္ ေလေတာ့သည္။ 
သင္ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုး ေနေသးလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားႏုိင္ရန္ ဆု ေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ပိုမို ဖတ္ရႈပါဟု တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
ဘုရားသခင္ထံ စကားေျပာျပီး မိမိကိုယ္တုိင္ ယဇ္ပူေဇာ္ကာ ဘုရားသခင္၌ ဆက္ကပ္လုိက္ သည္။

 

၂။ ဘုရားသခင္အတြက္ ယဇ္ပလင္ကို တည္ေဆာက္သည္။ (၁၇-၂၄)

      ဂိေဒါင္သည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆုိင္ စကား ေျပာျပီး ေသာအခါ ဆိတ္သူငယ္ တစ္ေကာင္ကို ယူကာ ယဇ္ ပူေဇာ္လ်က္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္လိုက္ေလသည္။ ထိုယဇ္ ပလႅင္ကို ေယေဟာဝါ ရွလံု ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာက မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ 
     သင္ကိုယ္တုိင္လည္း ေရာမ ၁၂း၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ေသာသူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကို ရွာမည္ ဆိုပါက အေတြ႕ခံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ျငိမ္သက္ ျခင္းကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

 

၃။ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ (၂၅- ၃၂)

     ေျဖာင့္မက္ျခင္းတရားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တျပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဂိေဒါင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဆိုရာတြင္ မိမိအသက္တာထဲတြင္ ဘုရားကို ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
     အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ “ဗာလ” ဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ပစ္လုိက္သည္။ အသက္တာထဲက နတ္ဆိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ရုပ္တုႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသက္တာထဲက ဘုရားမၾကိဳက္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါသည္။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဂိေဒါင္သည္ “ေယရုဗာလ” ဟူေသာ အမည္သစ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။
     သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ပါ။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါသည္။

 

၄။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို အတည္ျပဳသည္။ ( ၃၆-၄၀)

     ယေန႔ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေမးျမန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ယူရပါမည္။ မိမိအသက္တာတြင္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ စီမံကိန္မ်ား၊ ၾကိဳစားအားထုပ္မႈတုိင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖင့္ မိမိအသက္တာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ကို လွမ္းကိုင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
     ဤေနရာတြင္ ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းေနတာ လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳ ဗ်ာဒိတ္ခံထားရသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေသခ်ာခ်င္ပုံရသည္။ သင္မည္မွ် ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြခဲ့ပါသလဲ။ မိမိအသက္တာထဲက မေအာင္ျမင္မႈေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြမႈ အားနည္းခဲ့သည္ဆိုပါက မည္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္မံ သတိေပးပါရေစ။

 

၅။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။(၇း၁-၂၃)

     မူလပထမတြင္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး ယံုၾကည္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သတၱိရွိရွိျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအခါ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေနေလျပီ။

က။ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

        ဂိေဒါင္သည္ ဘု၇ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ျပီးျပီ၊ အလိုေတာ္ကိုလည္း သိရွိျပီးျပီ၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရယူျပီးေသာအခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

        ၁။ ေစာေစာထသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္။(၁)

        ဂိေဒါင္သည္ ေစာေစာ ထျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္ ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျဖစ္သည္။
        ဝိညာဥ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုသူတုိင္းသည္ သူတို႔ေန႔ရက္မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အစျပဳေလ့ရွိသည္။ သင္၏ တေန႔တာ ေဆာင္ရြက္ အစျပဳရန္ အိပ္ရာေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။ ေက်ာင္းမသြားခင္၊ အလုပ္မသြားခင္၊ ရုံးမသြားခင္၊ လုပ္ေဆာင္စရာ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ခင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အစျပဳပါ။

        ၂။ ဘုရားသခင္ထံက လမ္းညႊန္မႈ ခံယူသည္။ (၁-၈)

        ဂိေဒါင္သည္ မိမိကိုယ္ကို အစြမ္းမရွိဟု သိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းကိုသာ အားကိုးသည္။ ဘုရားခိုင္သလို လုပ္ေဆာင္သည္။ အတိအက် လုပ္ေဆာင္သည္။ လူသံုးေသာင္းေက်ာ္မ်ားသည္။ အနည္းဆံုး လူမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရယူႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေစခိုင္သည့္အတုိင္း အဆင့္ဆင့္ စစ္ယူလုိက္ေသာ အခါ လူ (၄၀၀) သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုအရာမွာ ဘုရားသခင္၏ ေစခိုင္မႈအရျဖစ္ျပီး၊ သူ၏ အၾကံအစည္ႏွင့္ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈ မ်ား မပါရွိပါ။

        ၃။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

        ေနာက္ဆံုးတြင္ ဂိေဒါင္မေမွ်ာ္လင့္ရဲ၊ စိတ္ကူးပင္ မရႏုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈၾကီးကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္မဟုတ္ပါလား။

 

နိဂုံး

     သင္၏ ဘဝအသက္တာတြင္ အားနည္း စိတ္ပ်က္ဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္ရဲမႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ ဂုဏ္အသေရ မဲ့မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္ေနပါသလား။ ဂိေဒါင္၏ အသက္တာမွ ခြန္အားယူၾကည့္ပါ။ ဂိေဒါင္သည္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အဆင္းရဲဆံုး မိသားစု၊ အေၾကာက္တတ္ဆံုး လူသား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ မဲ့ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈႏွင့္ အတူပါရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
သင္၏အသက္တာကိုလည္း အလားတူ ဘုရားသခင္က မစကူညီလုိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူခံစားႏုိင္ပါေစ။


Oct 13, 2012

ေဟျဗဳန္ေျမကို အပိုင္စားရတဲ့ ကာလက္ထံမွ ခြန္အားယူစရာ


က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလွ်ိဳ (၁၂)ေယာက္အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္ လည္ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ ႏွစ္ေယာက္မွာမူ အေပါင္းလကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ ေယာက္မွာ ေယာ႐ႈႏွင့္ ကာလက္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ လူ(၁၀)ေယာက္မွ သေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ခြန္အား တုိက္တြန္းရမည့္အစား စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေစ မည့္ စကားမ်ား ကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူ မ်ားကလည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိစကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ခါနန္ျပည္ကို အေမြအျဖစ္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပးထားခဲ့ျပီး သြား၍ သိမ္းပိုက္ရန္ လည္း ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ 

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) ႏွင့္ ခါနန္ျပည္သို႔ ေရာက္ႏုိင္သည့္ ခရီးကို ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ရွိခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ျပည္ကို ဝင္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို႔၏ သားေျမ မ်ားကသာ ကာလက္ ႏွင့္ ေယာရႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ကတိေတာ္နယ္ ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေလသည္။

ယခင္က ရွိႏွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တြင္မူ ကား ယခင္ကကဲ့ သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တုိ႔ႏွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္သစ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ အာမလက္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တုိင္တုိင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါျမိဳ႕ရိုး ၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္းအား ၾကီးခဲ့ၾက သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ကို လံုးလံုးလုိက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရားသခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္တုိက္ ရရွိခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ တုိက္ပြဲဝင္စရာ ေနရာေတြ ရွိေနေသးသည္။ သူတုိ႔ လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစ ရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ားအတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ ဝင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သေရလလူမ်ိဳး (၁၂) မ်ိဳးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရာေျမမ်ားကို ခြဲျခမ္းျပီး အသီးသီး ခြဲေဝယူခဲ့ၾက သည္။ ထိုလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေယာရႈ၏ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခု ေျပာလုိသည္မွာ ကာလက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အ ပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ျပလုိပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။
အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔ လုံးလုံးလိုက္ပါ၏။ ထုိေန႔ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ေသာ ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏သား ေျမး တို႔၏ အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်ိန္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ရရွိခံစားျပီး ခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားသခင္ေပးမည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရႈပါရုံ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ သည္။ ထိုအရာအတြက္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာသည္ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ပ်က္ျပယ္ သြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ယူပါရုံ အိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိ သတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရွိလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရုံမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရွိေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရွိေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ႏုိင္ ေအာင္ လူတုိင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူမေသ မီမွာပင္ သူ၏ ႏုိင္ငံမွ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာ ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ ခဲ့ေလသည္။

အလက္ဇျႏၵာ ကမ္းဘဲ ႏွင့္အတူ ဘာတြန္ ဒဗလူ  စတုန္း၊ ရက္ကြန္ ဂၽြန္စမစ္တို႔၏ ရဲရင့္ျပက္သာေသာ ရူပါရုံမွာ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးတြင္ အသင္းေတာ္နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီး ခရစ္ယာန္ဟူေသာ အမည္တစ္ခုသာ တည္ရွိေစရန္ ရူပါ ရုံ အိပ္မက္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ကိုသာ က်ိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁။ မိမိ၏ ယူပါရုံအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆုိတာ မရွိပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုႏွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရွိေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရွိေနဆဲ ဟု ေဖၚျပ ထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ ရူပါရုံမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္က ေပးထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ေဂ်ာ့ဖိုမန္ဆိုသူ လက္ေဝွ႕သမားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ သူဟာ ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံပါ။ ယခုအခါမွာ သူ ဟာ တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ သိပ္မၾကာခင္က သူ႔အသက္ (၄၂) ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တခါ ျပန္ျပီး လက္ေဝွ႔ထိုးဘို႔ ၾကိဳးဝိုင္းစင္ေပၚမွာ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူရဲ႕ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အတြက္ ေငြရွာဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ အခု ခ်န္ပီယံကို စိန္ေခၚပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေငြလို ေနလို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ Recreation centers for young boys ကို တည္ေထာင္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြကို လမ္းေပၚကေန ေခၚယူဘုိ႔ပါ။ သူတို႔ေတြ ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သူစိန္ေခၚခဲ့သူမွာ Evander Holyfield ျဖစ္ျပီး ဟဲဗီဝိတ္လက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ရွိျပီး ၂၁၅ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ က်စ္လစ္ေသာ ၾကြက္သားၾကီးမ်ားရွိသည္။ George Foreman မွာ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ရွိျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၅၇ ေပါင္ျဖစ္သည္။ သူ႔၏ၾကြက္သားမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ မက်စ္လစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ George Foreman သည္ အျပင္အထန္ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းျပီး ထိုစိန္ေခၚပြဲကို ထိုသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ လက္ေဝွ႕ကို ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက ထိုျပိဳင္ပြဲကို မထိုးသတ္ရန္ ေျဖာင္းဖ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ George Foreman ကို ေျဖာင္းျဖႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ George Foreman မွာ ၂ ခ်ီ ၃ ခ်ီထက္ ပိုမို ထိုးသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕ ထိုးသတ္ခ်ိန္တြင္ George Foreman မွာ ၁၂ ခ်ီတိုင္ေအာင္ ထိုးသတ္ျပီး သူ၏ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ေနသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုျပိဳင္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပိဳင္ပြဲျပီးသည္အထိ ထိုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးဘဲလ္တီးခ်ိန္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး ေပြ႕ဖက္ကာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ပရိတ္မ်ားကလည္း လက္ခုတ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ထုိျပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေဝွ႕ထိုးသတ္ေၾကးကို ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

သူႏွင့္ အင္တာျဗဴးတစ္ခုတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီျပိဳင္ပြဲမွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အိပ္မက္ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။” ဟူ၍ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ေပးထားေသာ ရႈပါရုံမ်ား ရွိေနသည္ ဆိုပါက အသက္ၾကီးလြန္းပါျပီဟု ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။ ကာလက္အတြက္ ေဟျဗဳန္ေျမကို သိမ္းယူရန္ အတြက္ အသက္ၾကီးပါျပီ။ ခြန္အားနည္း ေနပါျပီဟု ေျပာ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။

(၂) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ အဲဒီယူပါရုံ ရွိေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆြဲႏႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရွိေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထုိစစ္ပြဲကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရွိပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔  ေျပာဆိုႏုိင္သည့္အေျခအေန ရွိပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံ တုိက္ရုိက္ ရရွိ ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြား ျခင္း၊ ခြန္အားနည္းသြားျခင္းတို႔ မရွိခဲ့ေခ်။

ယခင္ အႏွစ္ေလးဆယ္က ရွိခဲ့ေသာ အာနက လူၾကီးမ်ားသည္ ထုိေနရာတြင္ ရွိျမဲရွိေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္ ႏွလံုးကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသကက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားအား ထုပ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရုံသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို႔မွ် အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳစားျပင္ဆင္ခြန္အားယူေနသည့္နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ိန္မေရြး က်ဆံုးႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မစုံလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ အလုပ္တာဝန္ အသစ္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွား ယြင္း ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာ အတြက္ ရင္ဆုိင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္ႏွလံုးတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က ျဖစ္မလာခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိဳးစားရယူရန္ ထပ္မံ ခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတြက္ ခြန္အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ယူပါရုံေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။
 “ဤေတာင္ကို ကၽြႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထုိ႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ၾကားရျပီ။ သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလွ်င္ အမိန္႔ ေတာ္ရွိသည္်အတိုင္း ထုိသူတို႔ကို ႏွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကၽြႏု္ပ္ တတ္စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။”
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔ဘီလူၾကီးေတြကို မသတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကသာ သတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ဘုရားသခင္ဟာ ေမာရွည္ကို သေရလ လူေတြကို ကယ္ထုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီခဲ့တယ္။
 • ဘုရားသခင္ဟာ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀)ထဲနဲ႔ ရန္သူ မိဒါန္ လူေတြကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တုိက္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးခဲ့တယ္။
 • ဘုရားသခင္ဟာ ဒါဝိတ္ကေလးနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ေက်ာက္ခဲလံုးေလးေတြနဲ႔ဘဲေဂါလ်က္ၾကီးကို အနုိင္ယူေပးလုိက္တယ္။
 • ဘုရားသခင္ဟာ တမန္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာမအင္ပါယာၾကီးတစ္ခုလံုး ျပန္႔ႏွံ႔သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပးလုိက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယကင္မဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကိဳစားအားထုပ္ဘို႔ လုိအပ္လာသည့္အခါတုိင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “ မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ႔ အတူငါသြားမယ္။ မင္းရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘုိ႔ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါလိမ့္မည္။

သင္၏ ရူပါရုံမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လုိုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ် ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရႈံးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Oct 4, 2012

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲမွ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း

ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေလ့လာစရာ၊ သိမွတ္စရာ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ သင့္ အေနဖင့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းကို မည္မွ်ေလာက္ စဥ္းစားခဲ့ပါ သနည္း။ ေကာင္း ကင္ ႏိင္ငံေတာ္ အေၾကာင္း မည္မွ်ေလာက္ သင္သိရွိျပီးပါျပီလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထာဝရ နာ က်င္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း တုိ႔ ကင္မဲ့ရာေနရာ၊ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရား ကင္းမဲ့ရာ ေနရာ၊ ေပ်ာ္ ရြင္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတုိ႔ ျပည့္စံုရာေနရာ အေၾကာင္းကို သင္မည္မွ် ေလာက္ သိရွိျပီး ပါျပီလဲ။

 ကၽြန္ေတာ္သည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ခရီးထြက္ ရပါသည္။ ထုိသို႔ ခရီးမထြက္ ခင္ကပင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ယူျပီး ထုိေဒသအေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု၊ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ လူတုိ႔၏ စရုိက္ သေဘာ၊ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကိဳတင္ေလ့လာကာ ခရီစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့ရွိပါသည္။

 ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားရမည့္ ေနရာသည္ ခဏတာ အလည္အပတ္အပတ္ ခရီးမဟုတ္။ ထာဝရ ကာလေန ထုိင္ရမည့္ ေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမို ေလ့လာ သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ နာမည္မ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ရွိေနျပီး ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုေနရာ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အေမြခံရာ တုိင္ျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုေနရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိထားသည့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ထုိေနရာအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏုိင္ သေလာက္ မ်ားစြာ ေလ့လာလိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ထာဝရ ကာလေနထုိင္ရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုေနရာကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထိုေနရာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသူကိုယ္တုိင္ ေျပာျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမို ဦစားေပး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာကို မည္သူ ေရာက္ရွိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသနည္း။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ေရးသားေသာ စာေရးဆရာက ေျပာခဲ့သည္မွာ “သန္႔ရွင္းေသာ ျမိဳ႕တည္း ဟူေသာ ေယရုရွ လင္ ျမိဳ႕သစ္သည္ မိမိခင္ပြန္းဘို႔ တန္ဆာဆင္ေသာ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီး ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္သက္ သည္ကို ငါျမင္၏” (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၂) ဟု ေျပာဆို ေရး သားခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုသူသည္ ပထမဦးဆံုး မ်က္စိႏွင့္ ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ျပီး စာအျဖစ္ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္း ကင္ႏုိင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္ ထိုသူေရးသား ထားေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေလ့လာမည္ဆိုရာတြင္ ပထမဦးစြာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ သည္ အမွန္တကယ္ ရွိေနေၾကာင္း လကၡံ ယံုၾကည္ဘုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ သည္ ေနရာေဒသ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေနထုိင္ရန္ ေနရာတစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။ 

 ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ ရွိပါတယ္။


 ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ေျပာခဲ့သည္မွာ “ေကာင္း ကင္ သစ္ႏွင့္ ေျမၾကီးသစ္ကို ငါျမင္ရ၏” လို႔ေျပာခဲ့သည့္အျပင္ “သန္႔ရွင္းေသာ ျမိဳ႕တည္း ဟူေသာ ေယရုရွ လင္ျမိဳ႕သစ္သည္ . . . . . . . ဘုရား သခင္ အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွ ဆင္းသက္ သည္ကို ငါျမင္၏။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁)

အထက္ပါ သတင္းစကားသည္ ပုံျပင္၊ ဇတ္နိပါတ္၊ ဘာသာေရး ဆန္ေသာ ေျပာဆိုမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အတြက္ တီထြင္ေျပာဆိုထားခ်က္ တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၊ (ေကာင္းကင္ေရြျပည္) ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိေနပါသည္။ 

၁။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာ တကယ့္ေနရာရာပါ။ (Indeed a place) 

 ေယာဟန္ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ျပီး ကိုယ္တုိင္ေျပာခဲ့သလို သခင္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း ေျပာဆို အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ စကားလည္းရွိပါသည္။ “ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာ အခန္းမ်ား ရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တုိ႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တုိ႔ေနစရာ အရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။” (ေယာ ၁၄း၂) ဟု ေျပာဆိုခဲ့ ဘူးပါသည္။ 

 ၂။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာ သဘာဝက်တဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။ (Real place) 

ထိုေနရာကို တိုင္းထြာ၍ ရနုိင္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္ လုပ္ထားျပီး အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ တို႔ရွိေသာ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ထြာေဆာက္လုပ္ထားေသာ တံခါးမ်ား၊ အုပ္ျမစ္အေျခမ်ား၊ နံရံမ်ား ပါဝင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေျခအေန (သို႔) ျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာသည္ နိဗၺာန္မဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာသည္ အေပ်ာ္ရွာ သည့္ ေနရာလည္း မဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာသည္ တိမ္စိုင္တိမ္ခဲမ်ားႏွင့္ ျမဴခိုးျမဴမႈန္ ကေလးမ်ားရွိေန သည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေနရာတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာသည္ ေသခ်ာမႈရွိသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားႏုိင္ သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ထုိေနရာ၏ အတုိင္းအတာ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကို အတိအက် ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ မေသခ်ာ မေရ ရာေသာ ေနရာ တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဘာသာေရး စိတ္ကူးယဥ္ ေနရာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာဆိုလို ပါသည္။ ထုိေနရာသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အသိေပး ေျပာၾကားထားသည့္ ေကာင္းကင္ေနရာ အစစ္အမွန္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ ေရွာလမုန္ ဘုရင္ၾကီးကိုယ္တုိင္ “ဤအရပ္၌ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳၾကေသာအခါ၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္ မူရာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္၍ အျပစ္မွ လႊတ္ေတာ္မူပါ။” (၃ရာ ၈း၃၀) ဟု ေအာ္ဟစ္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 ၃။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ၾကီးမားေသာ ေနရာၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ (A Large Place)

 ေယရႈက ေျပာခဲ့သည္မွာ “ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာ အခန္းမ်ား ရွိ၏။” (ေယာ ၁၄း၂)။ ေကာင္း ကင္ႏုိင္ ငံေတာ္ မွာ ဘုရား သခင္က လူတစ္ကာကို ေခၚဖိတ္ ေနရင္ ျပည့္က်ပ္ေနမလား ဟု ဆိုရိမ္စရာ မလိုပါ။ ျမိဳ႕ေတာ္၏ ၾကမ္းခင္း အေျခ ဧရိယာမွာ စတုရန္မိုင္ (၂)သန္းခန္႔ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး မွာ ေလးေထာင့္ျဖစ္သည္။ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္တို႔မွာ ၁၄၀၀ စတုရန္းမိုင္ အညီအမွ် ရွိသည္။ ပညာရွင္ၾကီး တစ္ဦးက ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏ အက်ယ္ အဝန္းမွာ မကၠစီကို ႏုိင္ငံနယ္စပ္မွ ကေနဒါႏုိင္ငံ နယ္စပ္တုိင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းရွည္လ်ားသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုအက်ယ္အဝန္းမွာ အဂၤလန္ ႏုိင္ငံထက္ အဆ (၄၀)ေက်ာ္ လန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ထက္ အဆေပါင္း (၁၅၀၀၀) ၾကီးမားပါသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံထက္ (၁၀) ဆေက်ာ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံထက္လည္း ပိုမိုၾကီး မားသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန္းမိုင္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ (၈)ဆခန္႔ ၾကီးမား သည္ဟု ေတြးျမင္ႏုိင္ပါသည္။

 သင္သည္ ထိုအရာအတြက္ သံသယ ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ သည္ကို သင္မေမ့ပါႏွင့္။ စၾကဝဠာၾကီးကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္းဆင္းေသာ ဘုရား၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖန္ဆင္း၍ လူသားအေပါင္းကို ေနထုိင္ႏုိင္ ရန္ အခန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ဖန္းဆင္း ထားသည္ကို သင္ သတိယလုိက္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး ဘုရားသခင္ကို သံသယ မရွိပါႏွင့္။

Jun 29, 2012

ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ျခင္း


ေဟရွာယ ၄၀း၁-၁၁၊ ၂၉-၃၁
အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သူရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ပိုမိုျပတ္သားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒီက်မ္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္တိုင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ ဒါဟာလဣသေရလ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ယံုၾကည္အားကိုးမႈမရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚမွာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱဆန္မႈနဲ႔ သစၥာမဲ့တဲ့ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ မလိုမုန္းတီးမႈေတြထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ျပသေန ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုလိုတဲ့ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာကို တြန္းပို႔ေနသလို ခံစားရပါတယ္။

အေျခအေနကို စပ္ဆက္ စဥ္စားၾကည့္ျခင္း

ယုဒလူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပစ္ပစ္ခါခါ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ယုဒ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္က လြဲျပီး အကူအညီရႏိုင္မည့္ေနရာေတြကို ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဘုရားသခင္က ကူညီခဲ့တဲ့ ဇတ္လမ္း အျဖစ္အပ်က္ေလး ရွိေနပါတယ္။ ဣသေရလတိုင္ျပည္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းဟာ အာရႈရိေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ယုဒျပည္ကိုလည္း ထပ္မံ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟရွာယ ၂၂ မွာ ေဖၚျပထားသကဲ့သုိ႔ ယုဒတိုင္းျပည္ ဟာ အဲဒီ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ လက္ထဲကေန ဘုရားသခင္က ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟရွာယက်မ္းမွာ အခန္းၾကီး ၁ မွစျပီး အခန္းၾကီး ၃၉ အထိၾကည့္ရင္ ဘုရားသခင္က ယုဒလူမ်ိဳးေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ကယ္ႏႈတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ယုဒေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္တယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ယုဒလူမ်ိဳးေတြ မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာက္ၾကိဳ႕ တယ္၊ ႏွိမ့္ခ်တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ အျပဳအမူကို အလြန္ဘဲ ရြံရွာ မုန္းတီးသြားပါေတာ့တယ္။
မည္မွ်ပင္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလကို အဘက္ဘက္က ေထာက္ခံအားေပးေနလင့္ကစား ရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိကေတာ့ အာရႈရိေတြ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲပင္။ ဒီေနရာမွာ ေဟရွာယ အခန္းၾကီး ၃၉ တြင္ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္၏ ေစတမန္မ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္ေစ ဘို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာနဲ႔ ျပသခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုရင္ ေဟဇကိဘုရင္က ဗာဗုလုန္နဲ႔လက္တြဲျပီး အနာဂတ္တြင္ က်ေရာက္ႏုိင္ သည့္ အာရႈရိႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးမဆို ေတာ္လွန္ဖယ္ရွား သြားမယ္လို႔ ဆိုလို လိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေဟရွာယ ေရာက္လာျပီး ထိုသူေတြဟာ ဘယ္တိုင္းျပည္ ကလဲ၊ ဘာေတြ လိုခ်င္လို႔ ေရာက္လာတာလဲ အစရွိသျဖင့္ ေမးျမန္းပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေဟဇကိက အနည္းငယ္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္သြားျပီး သူတို႔ဟာ ဗာဗုလုန္ တိုင္းျပည္က လာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ အားလံုးကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။
ဟရွာယက ဘုရားသခင္ထံက ရရွိတဲ့ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ျပန္ေျပာျပလိုက္တာကေတာ့ မင္းၾကီးနဲ႔တကြ အရွင္မင္းၾကီးရဲ႕ ထီးနန္းနဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းေတြ အားလုံး ဗာဗုလုန္သို႔ သိမ္းယူျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ သားစဥ္ေျမးဆက္လည္း အဲဒီ ဗာဗုလုန္ရဲ႕ ထိမ္းသိမ္းမႈ ခံရမယ္လို႔ ေျပာ လုိက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟဇကိက ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ သူအတြက္ အားလံုး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေနအထား အေျခအေန ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ (ေဟရွာ ၃၉း၈)။ ဗာဗုလုန္ကေတာ့ ဣသေရလရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ၾကည့္ျပီး ဣသေရလ တိုင္းျပည္ဟာ လြယ္ကူတဲ့ သား ေကာင္လို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူ႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ဟာ အလိုအေလွ်ာက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာမယ္ဆိုတာ ဗာဗုလုန္ဟာ ခံစား သိျမင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ျပႆနာ

ေဟရွာယက်မ္း အခန္းၾကီး ၄၀ မွ ၆၆ အထိအပိုင္းတြင္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခါနီး အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္ရပါတယ္။ ယခု ဣသေရလ၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေမးခြန္းတခု ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္မျပက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ၊ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လမ္းျပမႈေတြကို ပစ္ပစ္ခါခါျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုသေဘာထား သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီ လူေတြလိုပါဘဲ။ သင္ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္ ေသး ရဲ႕လား။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဣသေရသ လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြား တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔လူမ်ိဳးကို ေက်ာ ခိုင္းလုိက္ျပီလား၊ သူရဲ႕ပဋိညာဥ္ေတြကို ေမ့ပစ္ လိုက္ျပီလား ဆိုျပီး ေတြးမိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ခံစားေနရတဲ့ ဣသေရလ အမ်ိဳး သား ေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ဟာ အႏႏၱ တန္ခိုးရွင္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သမိုင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိနားလည္ခဲ့တဲ့ ဘုရားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့။

ေဟရွာယ၏ တုန္႔ျပန္မႈ

ပေရာဖတ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ သေဘာသဘာ၀အတုိင္း ဘုရံားသခင္ကို တရားမဲ့ေျပာဆိုေနတဲ့ အသံမ်ားဟာ ေဟရွာယရဲ႕ ဦးေခါင္းမွာ လာေရာက္ရုိက္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ အမိုက္ကစျပဒ္ႆမီးေလာင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဟရွာယ ျပန္လည္ေခ်ပလိုက္တဲ့ ႏႈတ္ခပတ္စကား ကေတာ့ ေဟရွာယ ၄၀း၁၂-၂၆ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာက စၾကၤ၀ဠာၾကီးကို အစိုးပိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။ ဘုရားသခင္နွင့္ တူညီေသာ ဘုရားမရွိ။ ဂီတပညာရွင္တဦးမွ တူရိယာတခုကို ျမင့္လြန္းေသာ အသံႏွင့္ စူရွစြာ ေအာ္ျမည္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီ ေဟရွာယ တင္ျပလိုက္သည့္ အရာသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။
ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္္ျခင္း
ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ၾကီးမားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျခင္းထဲမွာ ဆြဲထည့္လုိက္သလုိပါဘဲ။ လူေတြဟာ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ဘဲ ရွိပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ တရုပ္၊ အႏၵိယ နဲ႔ အေမရိကန္ ေပါင္းလုိက္ရင္ လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြလည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ေရာက္ရင္ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ပါဘဲ။
ဘုရားသခင္ကို စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးၾကည့္လို႔ေတာင္ သိႏိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရဘုရား၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကို အဘယ္သူ စစ္ေၾကာသနည္း။ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အဘယ္သူသည္ အၾကံေပးသနည္း (ေဟရွာ ၄၀း၁၃)။ ထာ၀ရဘုရာမွာ အၾကံေပးမလိုအပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ထည့္စရာတခုခုႏွင့္မွ် ထည့္လို႔မရႏိုင္ပါ။ ေဟရွာယက ဆက္လက္ေျပာဆိုရာမွာ "ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ပံုျပရအံ့နည္း။" လူေတြမွာ ဘုရားသခင္ကို သိႏိုင္ဘို႔ ခပ္ေရးေရး ေလးေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္။ အရာခပ္သိမ္းကို သိႏိုင္ တယ္။ သူ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သူဟာ ထာ၀ရကာလ ရွိေနတဲ့ ဘုရားပါ။
ဘုရားသခင္ဟာ အားကိုးထုိက္ေသာ ဘုရား
ဟရွာယဟာ သူေျပာခ်င္တဲ့ ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အျမဲတမ္း အားကိုးရမည့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းဟာ သူရဲ႕ သစၥာရွိျခင္းကို မပ်က္စီးေစပါဘူး။ ေဟရွာယဟာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္သိမွတ္ထားတဲ့အရာက "မင္းတို႔ကို ပင္ပန္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ခြန္အားကို ငါေပးမယ္။ မင္းတို႔ အားနည္းတဲ့အခါ မွာ တန္ခိုးကို တိုးပြားေစမယ္လို႔ ေျပာထား ပါတယ္။
"လူပ်ိဳတို႔သည္ ေမာ၍ ပင္ပန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုလင္တို႔သည္ ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည့္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရြလင္းယုန္ကဲ့သို႔ မိမိတို႔အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း။ ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက"။
(ေဟရွာယ ၄၀း၃၀-၃၁)
ကဲ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္အားကိုးထိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း လိုက္တဲ့ သတင္းျဖစ္သလဲ။ ေဟရွာယေခတ္မွာ ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္လည္း သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ကိုစားျပီး အသက္ရွင္ ဘို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ့္ထံ အပ္ႏွံ


စစ္သူရဲ ေယာရႈ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂတိေတာ္ နယ္ေျမသို႔ ခ်ီတတ္ သိမ္းပိုက္ၾကေလသည္။ ထိုလူမ်ိဳးကို တရားသူၾကီးမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ ရွေမြလ လက္ထက္ တုိင္ေအာင္ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ျဖစ္ေသာ ရွေမြလသည္ သူ၏ အသက္ရွင္မႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံလွ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွေမြလ၏ မိခင္က သူမေမြးခင္ကပင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကပင္ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္တုိ႔သည္ ကေလး ရရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူမကို သားသမီး ေမြးဖြားခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။  ႏွစ္အတန္ ၾကာေအာင္ သူမ၏ သားသမီး ရတနာ ရလိုေသာ ဆႏၵ မျပည့္၀ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟႏၷ၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈသည္ အဓိပၸါယ္ မရွိျဖစ္လာ ခဲ့ျပီး၊ လူအမ်ားက  ရႈံ႕ခ်စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ညွိးငယ္ ၀မ္းနည္းစြာ ျဖင့္ မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ က်ကာ ငိုယိုကာ ဆုေတာင္း ခဲ့ေတာ့သည္ (၁ရာ ၁း၁၀)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟႏၷသည္ စိတ္ႏွလံုး ညြတ္ေျပာင္း ႏုညံ႕စြာျဖင့္ သားရမည္ ဆိုပါက ဘုရားသခင္ထံ ေပလွဴ အပ္ႏွံပါမည္ဟူ၍ ဆုေတာင္း ပဌနာ ျပဳေလေတာ့သည္။ “အို ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကၽြန္မကို ၾကည့္႐ႈ ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သားေယာက်ၤားကို ေပးသနားေတာ္မူလွ်င္ သူ၏ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို အလွ်င္းမျပဳ။ တစ္သက္လံုး ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ကၽြန္မအပ္ပါမည္ဟု သစၥာကတိျပဳေလ၏။ (၁ရာ ၁း၁၁)။ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာကတိကို အားရ ၀မ္းေျမာက္မႈ ရွိခဲ့ပုံရသည္။ ေနာက္ မၾကာမည္မွာပင္ သူမသည္ ကိုယ္၀န္ ရွိလာ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွေမြလေလးကို ေမြးဖြားျပီး မၾကာမီွ မွာပင္ ထိုကေလးကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ၾကီး ဧလိထံ ပို႔ေဆာင္ အပ္ႏွံေလေတာ့သည္။
၁ ရာ ၁း၂၇-၂၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထိုအခါ ဤသူငယ္ကို ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာ၀ရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္မူျပီ။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ သူ႔ကို ထာ၀ရဘုရားအား ငွါးပါျပီ။ သူသည္ တသက္လံုး ထာ၀ရ ဘုရားထံေတာ္၌ အငွါးခံ၍ ေနရပါမည္ သခင္ဟု ေလွ်ာက္ျပီးမွ၊ ထိုအရပ္၌ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။
ဟႏၷသည္ သူမ ဆုေတာင္ သစၥာျပဳ ေနခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ၾကီးမားေသာ ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္း ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္အတြက္ ပိုမိုစိတ္အားၾကီးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏သားကို ဘုရားသခင္ထံတြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵက ပိုမိုအားၾကီး ခဲ့ပါသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ပင္ ဘုရားသခင္ ပိုမိုေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ (၁ရာ ၂း၂၁) တြင္ “ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ဟႏၷကို အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ သားသံုးေယာက္၊ သမီး ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ဘြားျမင္ေလ၏”။ ဤေနရာတြင္ သတိထားရမည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာ အဓိဌါန္ေၾကာင့္ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အခါမွ အေပးအယူလုပ္ဘို႔ မစဥ္းစားပါႏွင့္။ ဟႏၷကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးေပးရသည္မွာ သူမ၏ မွန္ကန္ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ႏွင့္ အမႈေတာ္က်ယ္ျပန္႔ရန္ကိုသာ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲတြင္ ဟႏၷ၏ အျမင္ ရႈေထာင္မွ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ကာ အရာခပ္သိမ္းကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ သင္ယူေလ့လာသင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အစြမ္းအစ ခြန္အား၊ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈမ်ားမွာ မည္သည့္အရာကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီး ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တိုိ႔တြင္ ရွိသမွ် ပိုင္ဆိုင္သမွ် အရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္သာ ရရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အရာ ခပ္သိမ္း ဆိုရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စီးပြားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဆုေက်းဇူး၊ သားသမီး၊ အစရွိေသာ အရာဟူသမွ် ပါ၀င္ေနပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ခံစားရယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားရသည္ဟု ဆိုသူမ်ားသည္ ၀ါၾကြားမႈ အျပစ္ က်ဴးလြန္ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ျပီး၊ ဘုရားသခင္ေပးသည္ ဆိုသည္ေသာ အမႈအရာကို ၀န္မခံႏုိင္ဘဲ၊ ေရွာင္ဖယ္ ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားမွာ ဘုရားသခင္က ရည္ရြယ္မ်ားျဖင့္ ေပးသနား ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ဆိုေသာ အေရးၾကီးေသာအရာကို လစ္လ်ဴရႈထားပါက (သို႔) ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ အရာမ်ားကို မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳး အတၱႏွင့္ အေသြးအသား ေပ်ာ္ရြင္မႈ ဇာတိကို ဦးစားေပး ထားပါကေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပါ့ပ်က္ေသာ ဘ၀အႏွစ္သာရမ်ားကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္ကင္ဗိုလ္ေျခ ထာ၀ရ ဘုရားကို သူေပးထားသည့္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီး ေပးၾကပါစို႔။ ဘုရား သခင္ထံ ထုိေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ကာ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမႈကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ မိမိ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ၾကပါစို႔။  သူသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီးေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိေကာင္းၾကီး မ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ ဆုေတာင္ၾကပါစို႔။

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း


ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၁၃
နိဒါန္း
တခါက ေတာရြာေလးတစ္ရြာမွာ အစိုးရရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ရလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးေလွ်ာက္ဘို႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိတဲ့ၾကားထဲမွာ ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ လအနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခါမွာ တာ၀န္ရွိ သူေတြက လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ သံုးဆြဲခြင့္ ရလာပါေတာ့ တယ္။ အဲဒီအခါမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက မီးကို အရမ္းမသံုးဘို႔ သတိေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ လကုန္တဲ့အခါ မီတာေၾကးေကာက္တဲ့ ၀န္ထမ္းဟာ မီတာ နံပါတ္ဖတ္ဘုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာကိုလည္း ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာလဲ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိဘဲ လည္ပတ္ေနတာကို ေတြ႕ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မီတာ ေကာင္းေနပါလ်က္ မီတာ သံုးစြဲမႈ မွတ္တမ္း မွာ ဘာနံပါတ္မွ မေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ မီတာဖတ္စာေရးက အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးကို “မီတာ သံုးရဲ႕လား” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ထိုအိမ္ရွင္မက ျပန္ေျဖလိုက္သည္မွာ “သိတ္သံုးတာေပါ့။ ကၽြန္မတို႔ ေန႔တိုင္း မီးဖြင့္ၾကည့္တယ္။ မီးလင္းတာ ေတြ႕ရင္ ျပန္ပိတ္လိုက္တယ္။” လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ ပါေတာ့တယ္။
မည္မွ်ေလာက္ေတာင္ ရယ္စရာ ေကာင္းလိုက္ပါသနည္း။ လိုအပ္သေလာက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၾကည့္႐ုံေလးသာ ၾကည့္ျပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ိဳးပင္ မရွိခဲ့ဘူးေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အရာအေၾကာင္းကို အလားတူ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာကဲ့သို႔ ပုံစံတူ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပ ေျပာဆိုလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ သြားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပတ္စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကီး မားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သုိ႔သြားသည္။ ဘုရားသခင္၏ အကူအညီျဖင္ံ ျပႆနာမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မည္ဟု ရည္ရြယ္ စဥ္းစားျပီး အသင္းေတာ္သို႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရန္ သြားခဲ့ပါ သလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို အခ်ိန္တို္င္းတြင္ အလိုရွိသေလာက္ ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ခြန္အားကို အသံုးျပဳျပီး အသက္ရွင္ရန္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အထက္ပါ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကဲ့သို႔ပင္ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေတြးေခၚ ၾကံစည္ေနၾကေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္မီး၏ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနေသာအခါ အလင္း၏တန္ခုိးကို ခံစားရသကဲ့သို႔ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေနေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးကို ခံစားရပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ထြက္လုိက္ပါက ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကိုလည္း အလိုလို ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။
ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၂၃
ေမာေရွကလည္း၊ ဤလူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္အတူ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ မသိရ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္က သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီဟု အကၽြႏု္ပ္အား မိန္႔ေတာ္မူျပီ။ သို႔ ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္ အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္းပါ၏ဟု ထာ၀ရ ဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။ ငါကိုယ္တိုင္ သြား၍ ျငိမ္၀ပ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္ ေမာေရွက၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသြားလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္ကို ဤအရပ္မွ ပို႔ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္သို႔ ထင္ရွားပါမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္ မူေသာ အားျဖင့္သာ ထင္ရွားပါမည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိသုိ႔ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သည္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ လူတုိ႔ႏွင့္ ျခားနားရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုလွ်င္၊- ထာ၀ရ ဘုရားက သင္ေလွ်ာက္သည့္အတုိင္း ငါျပဳမည္။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီ။ သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္တံု၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပေတာ္မူပါ ၏။ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္ ထာ၀ရ ဘုရားက ငါ၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိသမွ်ကို သင့္ေရွ႕၌ ငါေရွာက္သြားေစမည္။ ထာ၀ရ ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုလည္း၊ သင့္ေရွ႕၌ ငါေၾကြးေၾကာ္မည္။ ငါသည္ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကို ေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာ သူကိုလည္း သနားမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏုိင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကို ျမင္လွ်င္ အသင္ရွင္ရေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္ မွ် မရွိဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ငါ့အနားမွာ ေနရာတစ္ခုရွိ၏။ သင္သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ ရပ္ရမည္။ ငါ့ဘုန္း ေရွာက္သြားေသာအခါ သင့္ကို ေက်ာက္ၾကား၌ ငါသြင္းထား၍ ငါၾကြသြားသည္အခိုက္၊ သင့္ ကို ငါ့လက္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္မည္။ ငါလက္ကို သိမ္းရုပ္ေသာအခါ ငါ့ေက်ာကိုသာ ျမင္ရမည္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရ ဟူ၍လည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။
မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (အငယ္ ၁၂-၁၄)
ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A deep personal relationship) ရွိရန္ လူသားကို ဖန္းဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ တို႔ႏွင့္တကြ ေအဒင္ဥယာဥ္ၾကီးထဲတြင္ အမွန္တကယ္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးေပမည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံ၊ ဧ၀ တို႔ႏွင့္ အတူတကြ စကားေျပာေနမည္။ လမ္းေလွ်က္ေနမည္။ ကမာၻဦး လူသား ႏွစ္ဦး သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ စြမ္း ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္ မည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိရန္ ဆႏၵရွိေနပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနေစခ်င္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာေရွက အဘယ္ ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္က ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဣသေရလ လူမ်ိဳး တို႔ကို ဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ပတ္သတ္ေသာ ဓမၼအာရုံကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။
ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရွိေနေသာ အသင္းေတာ္ကို ဓမၼေဟာင္းမွ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ ကဲ့သို႔ အေျပာခံရမည္ကို အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ သို႔ တပတ္ျပီး တစ္ပတ္ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ၾကီးမား ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ (ဓမၼအာရုံ) မရရွိသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မည္သည္က ျပႆနာဟု သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ပကာသန အတြက္၊ သို႔ လူအထင္ၾကီးဘုိ႔ အတြက္သာ ရပ္ေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ ထံမွ ဓမၼအာရုံကို မည္သို႔ ခံရပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် ၾကီးထြား ရင့္က်က္ေနပါသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရႏုိင္ေခ်။ ဘုရား သခင္ထံမွ သမၼာတရား ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း မည္သုိ႔မွ် ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ထံတြင္ ထူျခားေသာ အရာမ်ား ဖြင့္ျပ ခံစားႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေတာင္းဆု ျပဳ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးသား အၾကြင္းမဲ့ ျဖင့္ ဆုေတာင္းေနသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား (အသင္းေတာ္)တြင္ အၾကီး မားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A Deep Relationship with God) မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းရန္အတြက္ အဖိုးအခ မေပးလိုၾကေခ်။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး အျဖစ္တည္ရွိလာရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈ မရွိၾကေခ်။ တစ္ညတာမွ်ပင္ အခ်ိန္မေပးလိုၾက။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို ေျပာဆိုေတာင္းပန္ေသာ အခ်က္ကို အခန္းငယ္ (၁၃) တြင္ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ႏွစ္သက္ မ်က္ႏုိးပါ လွ်င္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ရလို ရရွိလိုပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားေလသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္အေၾကာင္းကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမိ်ဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္း ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟု ထာ၀ရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။
 • ေရွ႕ေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္သည္။ ။ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာေတာ္ရခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံ အစည္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ျငိဳျငင္မွာကို အရမ္း စိုးရိမ္ သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းပါက ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ အသက္ရွင္ခ်င္လာပါလိမ့္မည္။
 • ကၽြႏု္ပ္သိပါမည္ (သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္)။ ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တုိက္ ရုိက္ ဘုရား သခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာေတာ္ ကို အစဥ္အျမဲ သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္။ သိပါရေစဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားေတာ္မ်ားကို သိနားလည္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသ ခင္ကို သိသည္ဟု သင္မေျပာႏုိင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိလာ ျပီဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို အမွန္ တကယ္သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားရွိေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိလမ္းတြင္ အမွန္ တကယ္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို သိမွသာ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ လုိက္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ မ်က္ ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသ ခင္ကို သိကၽြမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ေကာင္းကင္ တံခါးေပါက္ၾကီးမ်ား ကိုဖြင့္ကာ သင့္ကို မ်က္ႏွာသာေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေက်းဇူးေတာ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းထဲမွာ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၅-၁၇)
ေမာေရွက ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာတရားကို သက္ေသထူရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ အမွန္တ ကယ္ ရွိေနေသာ ဘုရားသခင္၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ ျဖစ္တည္ေနသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားမရ မႏွစ္သက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဘုရားသ ခင္ကိုယ္ တုိင္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ ေလာကလူသားမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ ရွင္ျခင္းေသာသူမ်ားအား သူ၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပသခဲ့သည္။
ယံုၾကည္သူ (အသင္းေတာ္)သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လည္း ဘုရားသခင္ကို အားရ၀မ္းေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္၏သစၥာတရားကို ဘုရားသ ခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ တိုး၍ အသက္ရွင္ေသာသူတိုင္းအား သက္ေသထူလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ မရွိပါဟုဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အားရေက်နပ္ေသာသူျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္ ရွင္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
 • 1) ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (မႆဲ ၂၂း၃၇-၃၈) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပထမ ဦးစားေပးသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး ခ်စ္ရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည္။ ဘုရား သခင္ကို ပထမေနရာ (အဓိကေနရာ) ထားရန္ ဘုရားသခင္ ဆႏၵရွိပါသည္။
 • 2) ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆) ယံုၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏုိင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရား သခင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြေသာသူျဖစ္ ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိႏုိင္ပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို လံုးလံုး အားကိုးေသာ သူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ထားေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။
 • 3) ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေယာ ၁၅း၁၄)။ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က နာခံျခင္းရွိလွ်င္ ငါ၏ အေဆြျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ၏ နာခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ မိႆဟာရ နက္ရႈိင္းမႈရွိသည္ ကို ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။
 • 4) ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (ဆာ ၁၅၀း၁-၂)။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးျခင္းစီတိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းၾကီးၾသဘာ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရားက သင့္ကို မည္သည့္အရာမ်ားမဆို ျပန္လည္ေပးႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ယခုပင္ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရား သခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ အခ်က္ (၃) မည္သည့္အရာ ရွိပါသနည္းဟူ၍ ခ်က္ျခင္း ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
 • 5) အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္။ (ေယရမိ ၄၈း၁၀)။ အမႈေတာ္ကို က်ိဳးစား မေဆာင္ေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံေစ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္၏ အသက္တာ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေစလိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရုံထက္ ပိုမို၍ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၈-၂၃)
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ရွိေသာ သာလြန္ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ကုန္ဆံုးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ လ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ခံယူ ထားေသာ အရာခပ္သိမ္း၏ အျခားတစ္ဖတ္တြင္ ရွိေနေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ ဟီဘရူး ဘာသာစကားအားျဖင့္ “Kabod” ဟု ေခၚျပီး အဓိပၸါယ္မွာ သိသာ ထင္ရွားစြာ အရုိအေသေပးျခင္း၊ အၾကီျမတ္ဆံုးေသာ နာမည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုး ေသာ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အမွန္တကယ္ အေနအထားတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ထည္၀ါမႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္မႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအစြမ္းသတၱိအားလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းအားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ေနပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ျဖစ္သမွ်အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ေနခ်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကို လည္း ေမးခြန္းတခု ေမးပါရေစ။ ဘုရားသခင္၏ ခမ္းနားထယ္၀ါမႈမ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး၊ အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ ျဖစ္ပါသလား။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္မွတပါး အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ အခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူႏွင့္ ဘုရား သခင္အၾကားတြင္ ျခားနားမႈမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရင္း ႏွီးဆံုး မိသဟာရ ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ကြာဟမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေပးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ထိုအေၾကာင္းအရာကပင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာက ဌာနီသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အေခ်အေန တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာကသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရား ဧမာေႏြလ “Immanuel” ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတူရွိေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယ ရႈသည္ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သခင္ေယရႈသည္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ကလားကာၾကီး ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ထိုကလားကာၾကီးမွာ လူႏွင့္ဘုရားအၾကားမွ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ ရွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ကို ခံစားႏုိင္ ျပီျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားျပသႏုိင္ရန္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္
(၁) ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ ရွင္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ရွာေဖြ ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ရွိဘို႔လိုအပ္ပါသည္။
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြေနပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) အာဒံကဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာသူလား။
(၂) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစရန္သာ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစေသာ အသက္တာ ျဖစ္ပါသလား။
နိဂုံး
(၁) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလာ။
(၂) သင္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
(၃) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
ဤေန႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ မိသဟာရ ဆက္ဆံေရး အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ရရွိလာရန္ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဆြဲကိုင္ေခၚယူခ်င္ေနပါသည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဘုရား သခင္ကို ပိုမိုသိၾကြမ္းျပီး သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္လိုေသာ ႏွလံုးသားကို သင့္ အထဲတြင္ ထည့္ေပးျခင္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ပိုမိုအသက္ ရွင္လိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ ေျခရင္းဆီသို႔ လွမ္းေလွ်ာက္လာျပီး ဘုရားသခင္ထံတြင္ သင္အလိုရွိေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါေစ။