Jun 23, 2012

အဦးသီးေသာအသီး

သင္၏ဘုရားသခင္ထားဝရဘုရားသည္၊ သင့္အေမြခံစရာဘို႔ ေပးေတာ္မူေသာျပည္သို႔ သင္သည္ဝင္စားေသာအခါ သင္၏ဘုရား သခင္ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ အဦးသီးေသာ အသီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုယူ၍ ျခင္းေတာင္း၌ထည့္ျပီးမွ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္တည္စရာဘို႔ ေရႊးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔သြား၍ ထုိကာလ၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ေသာသူထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုေပးျခင္းငွါ ဘုိးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာျပည္သို႔ ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ပါျပီဟု ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားအား ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္ဝန္ခံပါသည္ဟု ယဇ္ပေရာဟိတ္အား ေျပာဆိုရမည္။- ယဇ္ပေရာ ဟိတ္သည္လည္း ျခင္းေတာင္းကို သင့္လက္မွယူ၍ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ေရွ႕မွာ ခ်ထားရမည္။(တရားေဟာ ၂၆း၁-၄)

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အစၥေရးလူမ်ိဳး (သို႔)ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏စိုက္ပ်ိဳးေျမ (သို႔) မိမိ၏ခြန္အားျဖင့္ လုပ္ေသာအလုပ္မွ ရရွိထားေသာ အဦးသီးေသာအသီးကို ထာဝရဘုရားထံတြင္ ဆက္သရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ ရွင္ယာကုတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဦးသီးေသာ အသီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ကို သမၼာတရားအားျဖင့္ ျဖစ္ဘြားေစသည္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆက္သႏိုင္ဘို႔ရန္သာ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔သာ ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ဘုရားသခင္ကို ဆက္သရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေငြေၾကး (ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔)၊ အခ်ိန္၊ ခြန္အား၊ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အသက္တာတခုလံုးကို ဆပ္ကပ္ ဘို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ မိမိတို႔၏ေငြေၾကးမ်ား ပါ၀င္ေပးလွဴလိုက္သည္ႏွင့္ လံုေလာက္ျပီဟု ထင္ေနၾကသည္။ အသက္တာတခုလံုး ေပးဆပ္ေပးလွဴသင့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေပးလွဴရာတြင္ ၀တ္ေက်တန္းေက် သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးလွဴဘို႔ လိုအပ္ ပါသည္။

ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးလွဴသည့္တိုင္ ထိုအလွဴ (ေငြ၊ အခ်ိန္၊ ခြန္အား)ကို ကိုယ္တိုင္ဆပ္ကပ္ေပးလွဴႏို္င္ခြင့္ မရွိပါ။ အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ အလွဴပစၥည္းမ်ားကို ယဇ္ပေရာဟိတ္က တဆင့္သာ ေပးလွဴႏိုင္ပါသည္။ ထိုအလွဴပစၥည္းမ်ားကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ ထံေပးအပ္ရျပီး ထိုယဇ္ပေရာဟိတ္က ဘုရားသခင္ေရွ႕သို႔ ယူေဆာင္သြားကာ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးလွဴ ေသာ အလွဴပစၥည္းမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္ မွတဆင့္သာ ေပးလွဴႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္း အမႈျပဳရာတြင္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ဘုရားသခင္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေသာ မည္သည့္အရာမဆို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ လက္ခံပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား၏ ေပးလွဴမႈသည္ အလြန္တရာ အံ့ၾသဘြယ္ ၾကီးမားမ်ား ျပားေသာ ပမာဏ၊(သို႔)ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လူအျမင္တြင္ ၾကီးမားလွေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ အျမင္တြင္ ခရစ္ေတာ္မပါသျဖင့္ အရာမေရာက္ေသာ ေပးလွဴအပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည္ကို ၀မ္းနည္ဘြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ား၏ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အားက်အတုယူဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မိမိအသက္ကိုပင္ အပ္ႏွံၾကသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားအတြက္ အသက္ကိုပင္ စေတးခံကာ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံ ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္မပါသျဖင့္ အသက္ပင္ အပ္ႏွံေပး လွဴၾကေသာ္လည္း အခ်ည္းအႏွီး ပင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ မိတ္ေဆြ သင္သိကၽြမ္းခြင့္ရေသာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ။ ထိုသခင္ ခရစ္ေတာ္္အားျဖင့္ ေပးလွဴဆပ္ကပ္ခြင့္ ရရွိေနသည္ကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ။ ေအာက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ကို ေလ့လာျပီး ဆက္လက္ခြန္အားယူ ဆင္ျခင္ေပးပါ။

ေရာမ ၁၂း၁

ညီအကိုတို႔ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆပ္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တုိ႔ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ကို ျပဳမည့္ အေၾကာင္း သင္တို႔ကို ငါတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေပသည္။

ဖိလိပၸိ ၁း၁၁

ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစတတ္ေသာ ေျဖာင္မက္ျခင္းအက်င့္ႏွင့္ သင္တုိ႔သည္ ျပည့္စံု၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ စိိတ္ၾကည္ျဖဴလ်က္ တိမ္းလဲျခင္းအမႈႏွင့္ ကင္လႊတ္လ်က္ ရွိမည္အေၾကာင္းကို၎၊ ငါဆုေတာင္း ပဌနာျပဳ၏။