Jun 23, 2012

ေရွးမဆြက ေရြးႏႈတ္ခြဲခန္႔ျခင္း

ယာကုတ္ႏွင့္ ဧေသာ ညီအကို အေၾကာင္း

ယာကုတ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာကို ငါမုန္း၏။ (ေရာမ ၉း၁၃)

ဘုရားသခင္၏ ၾကိဳတင္ခြဲခန္႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ရွင္းျပရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ ဟု ထင္ျမင္ပါ သည္။ ဘုရား သခင္သည္ လူတစ္ခ်ိဳ႕အား သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္အျဖစ္ ၾကိဳတင္ခြဲခန္႔ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ အလြန္နားလည္ ရ ခက္သည့္ ပုစၦာတစ္ပုဒ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ခြဲခန္႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျငင္းခံု လာသည္မွာ အသင္း ေတာ္ေခတ္ဦးမွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားက သိ နား လည္သေလာက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး နားလည္ႏိုင္ရန္ ရွင္းျပေနၾက ေသာ္ လည္း အမွန္ တကယ္ နားလည္ႏုိင္ေသာ အမႈအရာ မဟုတ္ ေခ်။

ယခု ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ သန္႔ ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပမႈ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္း အရာကို နားလည္ႏိုင္ ရန္ ပထမဦးစြာ ဆု ေတာင္းမႈျပဳပါ။

ဘုရားသခင္သည္ လူအခ်ိဳ႕အား ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ေရြးေကာက္၍ အခ်ဳိ႕ကို အျပစ္အတြက္ စီရင္ျခင္း ခံရရန္ ခ်န္ လွပ္ ထားသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သတ္၍ သမၼာက်မ္းစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေလ့လာ လိုပါသည္။ ထိုက်မ္းခ်က္မွာ "ယာကုတ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာကို ငါမုန္း၏" (ေရာမ ၉း၁၃) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္း ပိုဒ္ သည္ အလြန္ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ လူမ်ားက အမုန္းဆိုေသာ စကား လံုးကို မၾကားလို ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ "မုန္းသည္" ဟူေသာစကားလံုးကို အတိအလင္း သံုးစြဲထား ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေအာက္ပါ ဇယား အတုိင္းျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယာကုတ္ဧေသာ
အခ်စ္ခံရသည္အမုန္းခံရသည္
ေကာင္းၾကီးခံရသည္ေကာင္းၾကီးမခံစားရပါ
ေရြးေကာက္ခံရသည္ေရြးေကာက္မခံရပါ
ကယ္တင္ခံရသည္အျပစ္လမ္းတြင္ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္


အထက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဧေသာသည္ အမွန္တကယ္ အမုန္းခံခဲ့ရသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

"ဘုရားသခင္ေရႊြးေကာက္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အၾကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္။ ေခၚ ေတာ္မူေသာသူ၏ အလိုေတာ္အားျဖင့္ တည္မည့္အေၾကာင္း မဖြားမည္ (သို႔) ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္း ေသာအက်င့္ မက်င့္မည္ သားၾကီးသည္ သားငယ္ထံ၌ ကၽြန္ခံရမည္" (ေရာမ ၉း၁၁-၁၂)


အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ဧေသာႏွင့္ ယာကုတ္ကို တိုက္ရုိက္ ရည္ညႊန္ထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ျပီး ဧေသာကို အဘယ္ေၾကာင့္ မုန္းရပါသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ လူအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရႊးေကာက္၍ အျခားသူမ်ားကို ေရႊးေကာက္ျခင္းမျပဳ။ ဘုရားသခင္ သည္ လူသားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူကြဲျပားျခားစြာျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ခံရေပမည္။ အရာရာတိုင္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တဦး အခြင့္ အေရးမ်ားလည္းမတူ။ အေခ် အေနလည္း မတူေစရန္ ဘုရားသခင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ လူခ်မ္သာႏွင့္ လူဆင္းရဲ၊ ပညာတတ္သူႏွင့္ မတတ္သူ၊ ႏႈတ္ခတ္ေတာ္ ၾကားႏႈိင္သူႏွင့္ ၾကားခြင့္မရသူ၊ သြန္သင္ေပးႏုိင္ေသာ ဆရာသမားမ်ား ရွိသူႏွင့္မရွိသူ စသည္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်ားစြာ ျခားနား ခ်က္ေတြ ရွိေနၾကသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေအာက္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသလား။

လူႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္း၊ ဆရာတစ္ဦးဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ၾကားနာခဲ့ရျပီး တစ္ဦးကေတာ့ စိတ္ႏွလံုး စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္လက္ခံက ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ လုံးလံုး ပစ္ပယ္ျပီး ေက်ာခိုင္းလုိက္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ ၾကီးေသာ လက္ေတာ္ႏွင့္ တုိ႔ထိက ေနာက္ တစ္ဦးအေပၚတြင္ တို႔ထိျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ ႏွစ္ဦးကို ျခားနားစြာ ကိုင္တြယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။

ယာကုတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ရပါသနည္း။ အမွန္တကယ္တြင္ ယာကုတ္သည္ ေကာင္းေသာသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေခ်။ ေဟျဗဲဘာသာစကားအားျဖင့္ ယာကုတ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ "လိမ္လည္ လွည့္ျဖားသူ" ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ အမည္ႏွင့္ လိုက္ေအာင္ပင္ ညဏ္အလြန္မ်ားျပီး လွည့္ျဖားတတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ဤကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည္ဟု ဆိုရာ၌ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယာကုတ္၏ အသက္တာတြင္ အေပးအယူလုပ္ကာ အျမဲတမ္းအႏိုင္ယူရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဘုရားသခင္ကိုပင္ အေပးအယူလုပ္ ရန္ၾကိဳးစားအားထုပ္ခဲ့သည္။ ေဗသလ အရပ္တြင္ ေက်ာက္ခဲကို ေခါင္းအံုးျပီး အိပ္စက္အနားယူေနရာ ထိုအရပ္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဆင္း/တက္ ေနၾကသည္ကို ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ဘုရားသခင္က

ငါသည္ သင္၏အဘ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇတ္၏ဘုရားတည္းဟူေသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏။ သင္အိပ္ ေသာ ေျမကို သင္ႏွင့္သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္အား ငါေပးမည္။ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔ မ်ား ျပားလိမ့္မည္။ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ ေျမာက္ ေလးမ်က္ႏွာ အရပ္တု႔ိသုိ႔ ႏွ႔ံျပားလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္အားျဖင့္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ဘက္ မွာ ရွိ၏။ သင္သြားေလရာရာ၌ ငါေစာင့္မမည္။ ဤျပည္သုိ႔ တစ္ဖန္ ေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ ကတိထားသည့္ အတိုင္း မျပည့္စံုမီွ၊ သင့္ကို ငါမစြန္႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ကမာၻဦး ၂၈း၁၃-၁၈)


မနက္မိုးလင္းလာေသာအခါ အိပ္ရာမွ ႏုိးျပီး ထုိအရပ္မွ မထြက္ခြာခင္ ယာကုတ္က

ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ဘက္၌ ရွိလ်က္ ယခုသြားရာလမ္းမွာ ငါ့ကို ေစာင့္မ၍ စားစရာအစာ၊ ၀တ္စရာ အ ၀တ္ကို ေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ ငါသည္တစ္ဖန္ အဘ၏ အိမ္သို႔ ျငိမ္သက္စြာ ျပန္ေရာက္၍ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ငါ၏ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူလွ်င္ ၄င္း မွတ္တုိင္ျပဳ၍ ငါထူေထာင္ေသာ ဤေက်ာက္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဗိမၼာန္ျဖစ္ရမည္။(ကမာၻဦး ၂၈း၂၀-၂၁)


ယာကုတ္သည္ ထိုမွ်ေလာက္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကတိေတာ္မ်ား ရရွိိထားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္အတုိင္း မလုပ္မွာ စိုးျပီး အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ေသ:သည္။ ကိုယ္ေတာ္ တကယ္လုပ္ေပးရင္း ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လုပ္ေပးမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ တကယ္လုပ္မေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္ခ်င္မွ လုပ္မယ္ ဆိုသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ သူသည္ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာ ခဲ့ျပီးေနာက္ သူ႔ဦးရီး လာဗန္ထံတြင္ ေရာက္ရွိသည္။ ထိုေနရာတြင္ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ သူသည္ သူ႔ဦးရီးလည္းျဖစ္၊ ေယာကၡမလည္းျဖစ္သည္ လာဗန္၏ အိမ္တြင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔ေန႔ရက္ ကာလမ်ားသည္ ယာကုတ္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ႔ရသည့္ ေန႔ရက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ စိုက္သည့္အတုိင္း ရိတ္ရသည္ ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ လာဗန္က လွည့္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယာကုတ္ကို အသံုးခ်ကာ စီးပြားေရး အျမတ္ထုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး မခံႏုိင္သည့္ အဆံုးတြင္ ယာကုတ္က လွည့္စားမႈမ်ား၊ ကလိမ္ကက်စ္ညဏ္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ လာဗန္ကို ျပန္လည္ လွည့္စားျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရရွိလာေသာအခါ လာဗန္ထံမွ ထြက္ေျပးေတာ့သည္။

အျပန္ခရီးတြင္ ျပႆနာ စတင္ေခ်ျပီ။ သူလွည့္စားခဲ့ေသာ သူ႔အကိုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္။ သူ႔အကို ဧေသာ သည္ ယာကုတ္ကို သတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ မုန္းတီးေနမွန္း သူကိုယ္တုိင္ သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမိ၀မ္းတြင္းမွာ ကတည္းက ပင္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ "အၾကီးသည္ အငယ္၌ ကၽြန္ခံရလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၅း၂၃)" ဆိုေသာ ကတိေတာ္ကို သိျပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဒီခရီးကို အစျပဳခဲ့သည့္အခ်ိန္က ဘုရား သခင္ ေဗသလအရပ္တြင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ စကားေတာ္မ်ားကိုလည္း သိျပီးျဖစ္သည္။ အကို ဧေသာကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာအေၾကာင့္ မိမိကၽြန္မ်ားႏွင့္ မယားမ်ားကို ေရွ႕မွ ေစလႊတ္ကာ အကို၏ အမ်က္ေဒါသကို ေျပရာေျပေၾကာင္း ျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးစားအား ထုပ္ခဲ့သည္။ ထိုဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို သိရွိ ျပီးျဖစ္ပါလ်က္ အကို ဧေသာကို ရင္မဆိုင္ခဲ့သည္မွာ ကတိေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အကိုဧေသာႏွင့္ မေတြ႕မီ ညတြင္ ယာကုတ္သည္ ယဗၺဳတ္ဆိုေသာ ေခ်ာင္းကေလး နံေဘးတြင္ တကိုယ္တည္း ရွိေနစဥ္ လူတစ္ဦးသည္ သူ႔ကို ၀င္ေရာက္နဗန္းလံုးေလသည္။ ထုိသူသည္ ေကာင္းကင္တမန္ ျဖစ္သည္ ကို သိရွိေသာအခါ အတင္းဆြဲထားေလေတာ့သည္။ ထိုသူက မိုးလင္းေတာ့မည္ ငါ့ကိုလႊတ္ပါ ဟု ေျပာေသာ အခါ "ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေကာင္းၾကီးမေပးလွ်င္ မသြားရ" ဟူ၍ ေျပာဆိုျပီး အတင္းဆြဲထားေလေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အတင္းဆြဲထားရျခင္းမွာ မနက္ ျဖန္ေတြ႕ရမည့္ အကိုျဖစ္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္ရန္ ေကာင္းၾကီး အတင္းေတာင္းခံေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ညတြင္ ေကာင္းကင္တမန္က ယာကုတ္၏ ေပါင္ရုိးကို ထိုးသျဖင့္ သူသည္ အဆစ္ျပဳတ္ကာ ဒုကၡိတ ဘ၀ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ ျဖစ္ေစျခင္းမွာ သူ႔တြင္ အစြမ္းအစမရွိေၾကာင္း သိေစခ်င္၍ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ယာကုတ္သည္ ကိုယ္တိုင္က ဒုကၡိတ ျဖစ္သည္။ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သူ႔အကို ေက်နပ္ေစရန္ ေပးဘို႔ စဥ္းစားထားသည္။ ယခုအခါ ပိုင္ဆိုင္မႈ လည္းကင္းမဲ့၊ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒုကၡိတ ျဖစ္ေနျပီ။ ထုိအေျခအေနကို ေရာက္ေစျခင္းမွာ ယာကုတ္ကို မင္းဘယ္ ေလာက္ ကလိမ္ကက်စ္ညဏ္သံုးသံုး၊ မင္းဘယ္ေလာက္ အစြမ္းအစရွိရွိ ဘာမွ အသံုးမက်ပါဘူး၊ ဆိုတာကို သိေစျခင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယာကုတ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစ မဲ့သြားေလျပီ။ သို႔ေသာ္ သူခံစားလိုက္ရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တခုရွိသည္။ ထိုအရာမွာ ယာကုတ္၏ အမည္ကို ဣသေရလ ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းလိုက္သည္။ ဣသေရလ ဆိုသည္မွာ "ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေရွ႕စံ ကိုယ္ေတာ္ေလး" ဟု အဓိပၸါယ္ရ ပါသည္။ ဒုကၡိတျဖစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရႈံးရမည့္ အေျခအေန ေရာက္မွ ယာကုတ္ "လွည့္ဖ်ားသူ" မွ "ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသား" ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွာ ယာကုတ္သည္ အရာရာကို နားလည္သြားေခ်ျပီ။

ဆက္လက္ျပီ သင္ကိုယ္တုိင္ အေျခအေနကိုလည္း ဆက္လက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာပါ။ သင္သည္ ယာကုတ္ကို အျပစ္တင္ေကာင္း တင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ကိုယ္တုိင္ပင္ ယာကုတ္ထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာသူလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ လူတိုင္းသည္ ယာကုတ္ကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုသာ အားကိုးယံုၾကည္ျပီး ဘုရားသခင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ ယံုၾကည္အားကိုးႏုိင္မႈ မရွိၾကပါ။ မ်က္ျမင္အေျခအေနကိုသာ ၾကည့္ျပီး အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ယာကုတ္ႏွင့္ ျခားနားပါသလား။

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ယာကုတ္သည္ အမွန္တကယ္ ေကာင္းေသာသူ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခ်စ္ရပါသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ တခုတည္းေသာ အေၾကာင္းသာ ရွိပါသည္။ ထုိအရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္သာ လွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္က မေကာင္းေသာသူမ်ား အားလံုးကို ဘုရားသခင္၏ အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္ေစသည္။"ေက်းဇူးျပဳလိုေသာသူကို ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏" (ေရာမ ၉း၁၈)။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံမွသာ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားႏုိင္သည္။ လက္မခံပါက ထုိေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဧေသာကို မုန္းရပါသနည္း။ လူတစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ခံစားခဲ့ရပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ဆိုရေသာ္ ဧေသာ တစ္ဦးတည္းသာ မဟုတ္။ လူသားမ်ား အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ အမုန္းဒဏ္ခံသင့္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးဂရုဏာေတာ္နွင့္ အလြန္ၾကြယ္၀ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္စံုတစ္ ေယာက္ (သို႔)လူသားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့သက္ သက္ မုန္းတီးမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္သည္ ျပစ္ဒဏ္ခံသင့္သည္ထက္ပိုျပီး လူတစ္ဦးကို အျပစ္ေပမည္ မဟုတ္ေခ်။ ငရဲသို႔ ေရာက္ေသာသူတိုင္းသည္ ေရာက္သင့္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိ သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ လူသားမ်ားကို တရားစီရင္ရာတြင္ မုန္ကန္စြာ တရားစီရင္ တတ္ပါသည္။

ဧေသာသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူစားမ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။ ဧေသာကို မုန္းသင့္ေသာ ျပစ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ တစ္ေန႔ တြင္ အမဲလိုက္ရာမွ ျပန္လာေသာ ဧေသာသည္ အလြန္ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ညီျဖစ္သူထံ စားစ ရာ တစ္စံုတစ္ခုကို ေမးျမန္းရာ ယာကုတ္က ဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ သားဦးအရာကို အလဲအလွယ္ျပဳရန္ အေပးအယူ စကားျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာသည္။ ဧေသာသည္ အလြယ္တကူပင္ လုိက္ေလ်ာမိခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ သားဦးအရာကို ရရွိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ဧေသာ သိေကာင္းသိႏုိင္သည္။ ေဟျဗဲအမ်ိဳးသား တိုင္းသည္ သားဦးမ်ားသည္ သားဦးျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူ ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သားဦးမ်ားကို တန္ဘိုးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ တန္ဘိုးထားေသာ အရာကို ဟင္းတစ္ခြက္စာ တန္ဘိုးျဖင့္ အေပါစား ပစၥည္းတစ္ခု သဖြယ္ေရာင္းခ် ခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွိေသာ မိတ္ႆဟာရကို အစားအစာျဖစ္ေသာ အသီးတစ္လံုးျဖင့္ တန္ဘိုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဧေသာသည္ ဘုရားသခင္တန္ဘိုးထားေသာ သားဦးအရာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သူကမွ် အတင္းအက်ပ္ ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ သူကိုယ္တုိင္ သူသေဘာႏွင့္သူ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သားဦးအရာကို ယာကုတ္ရရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္ဘဲထားေစဦးေတာ့။ ဧေသာကို မည္သို႔မွ် ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူကိုမွ် အျပစ္တရားလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ျခင္း မျပဳေပ။ သားဦးအရာႏွင့္ လြဲခဲ့ရေသာဧေသာကဲ့သို႔ပင္ ထာ၀ရအသက္ႏွင့္ လြဲခဲ့ရေသာ သူမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္က ေသြးေဆာင္ျခင္း အတင္းအက်ပ္ျပဳမူျခင္းတို႔ မလုပ္ခဲ့ပါ။ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ ယံုၾကည္ျခင္း တရားလမ္းကို စြန္႔ခြာကာ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ စိတ္တိုင္းက် ျပဳမူခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားတုိင္းအား ထာ၀ရအသက္ ခံစားရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ား ဘက္က ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေက်ာခိုင္းကာ ေလာကီ ကာမဂုဏ္တြင္ နစ္ေမာေနၾကပါသည္။ လူတို႔သည္ အျပစ္ဒုစရုိက္တြင္ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ရုန္းထြက္ရန္ မတတ္စြမ္းႏုိင္ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ အေပၚ အျပစ္ပုံခ်စရာမရွိေခ်။

သားဦးအရာကို အမွန္တစ္ကယ္ ဆံုးရႈံးခဲ့သည္ကို သိရွိလာျပီးေနာက္ သားဦးအရာကို မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ ၾကလ်က္ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖင့္ ဖခင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ည္းအႏွီးသာပင္။ ဖခင္ကိုယ္တုိင္က ေကာင္းၾကီး ျပန္လည္ေပးလိုေသာ္လည္း ဧေသာသည္ သားဦးအရာကို ေရာင္းစားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ကို ဘုရားသခင္ေန႔ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ၀င္ေရာက္သြားေပျပီ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္က မွတ္တမ္းတင္ေနသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ေ၀းခဲ့ရေသာသူတုိင္းသည္ ဧေသာကဲ့သို႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း ေနာင္တရျခင္းတို႔၊ မိမိတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေကာင္းကင္ သုခဘံုကို ျပန္လည္ရႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ ဧေသာသည္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ ၾကိဳးစားအားထုပ္သည္ ျဖစ္ေစ သားဦးအရာကို ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေလာကသားတုိင္း သည္ ဒုစရုိက္မ်ားကို စြန္႔လြတ္ရုံျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံမွသာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၀င္စားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဧေသာသည္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ေနာင္တရခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူဆံုးရႈံးခဲ့ေသာ သားဦးအရာအတြက္ ညီျဖစ္သူကို လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္မည္ဟု ၾကံဳး၀ါး ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သားဦးအရာကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္သည္ဟု ေတြးေတာၾကံဆ သလားဆိုသည္ကိုေတာ့ မသိပါ။ ထိုအရာ သည္ ေနာင္တမဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေနာင္တသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ ဇာတိအလိုအားျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူအမ်ားစုသည္ ဧေသာကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္တရပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္တြင္ အျပစ္ျပဳမိေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စြာျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ ေျပာဆုိၾကျခင္း သာျဖစ္ပါ သည္။ ပါစပ္ျဖင့္ ေနာင္တရ ျခင္းသည္ အျပစ္ႏြံထဲက ရုန္းမထြက္ႏုိင္သည္သာမက ပိုမို၍ပင္ နစ္မြန္းေစပါသည္။

မိမိအမ်က္ေတာ္ကို၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ကို ျပသျခင္းငွါ အလိုရွိေသာ ဘုရားသခင္သည္ ပ်က္စီျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အမ်က္ခံရာ အုိးမ်ားအေပၚ ၾကီးစြာေသာ ခႏၱီႏွင့္ သီးခံေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္ေျပာဘြယ္ ရွိအံ႔ နည္း။ ဘုန္းေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ေသာ ဂရုဏာခံရာ အိုးမ်ားအေပၚ ၌ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ ၾကြယ္၀ ျခင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္ အဘယ္ေျပာ ဘြယ္ရွိအံ့နည္း။ (ေရာမ ၉း၂၂-၂၃)

ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လူသားမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က လံုး၀ မလုပ္ပါ။ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တုိင္သာျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ကမူ လူသားမ်ားကို ကယ္တင္ ျခင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တင္ေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္း ရခဲ့ပါမူ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရကို ေဖာ္ျပ၍ လူသားမ်ား ဂုဏ္အသေရမဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆံုးရႈံးျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ကာယကံရွင္ လူသားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္၌ လူသားမ်ားအားလံုးသည္ စီရင္ျခင္းခံရရန္ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တြင္ ရပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ယာဘက္တြင္ ေနရာရေသာသူတုိ႔ကို ခရစ္ေတာ္က

"ငါ့ခမည္းေတာ္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ခံယူေသာသူတုိ႔ သင္တို႔အဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ အေမြကို လာေရာက္အေမြခံၾကေလာ့"ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။" (မႆဲ ၂၅း၃၄)

လက္၀ဲေတာ္ဘက္တြင္ ေနရာရေသာသူမ်ားကိုမူ

"က်ိန္ျခင္းခံရေသာသူတို႔ မာန္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္မ်ားအဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ ထာ၀ရ မီးထဲသို႔ ငါ့ထံမွ ခြာသြားၾကေလာ့" ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၂၅း၄၁)

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္တြင္ "ငါ့ခမည္ေတာ္၏ က်ိန္ျခင္းခံရေသာသူတို႔" (သို႔) "သင္တုိ႔အဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ ထာ၀မီး" အစရွိေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးမျပဳပါ။ ငါ့ခမည္းေတာ္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံရေသာသူတုိ႔ စကားလံုးမ်ား ထဲတြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းတရားကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဖိုးအခ မေပးရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို လည္း အတုိင္းအဆ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ျမင္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အထက္ပါ ေလ့လာခ်က္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားျပီး တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပထမပိုင္း အေန ျဖင့္ ယာကုတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ရပါသနည္း ဟူေသာ ေလ့လာခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ အျဖင့္ ဧေသာကို အဘယ္ေၾကာင့္ မုန္းရပါသနည္း ဟူေသာ အခ်က္ကို လည္းေကာင္း တင္ျပခဲ့ပါ သည္။ နိဂုံခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ယာကုတ္သည္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္ အရာကို တန္ ဘိုးထားသည္ကို နားလည္ျပီး ထိုအရာကို မက္ေမာစြာ အရယူခဲ့ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း မိမိ၏ ဇာတိျဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာ ေပါက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တတရားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ ေတာ္တြင္ ေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဧေသာဟူမူကား ဘုရားသခင္တန္ဘိုးထား ေသာ အရာကို တန္ဘိုးမထားခဲ့သည္သာမက ထိုအရာသည္ ၾကီးစြာေသာ ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ လာေသာအခါတြင္ လည္း စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တတရားမရခဲ့။ လက္စားေခ် တုန္႔ျပန္လိုေသာ သေဘာ ႏွင့္ ဇာတိကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ခံရာလမ္းကုိ မည္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမွ် တုိက္တြန္းအားေပးမႈ မပါဘဲႏွင့္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။

ထိုနည္းတူ အျပစ္သား တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဆံုးရႈံးျခင္းလမ္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါက မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ျပီး ထိုလမ္းကို ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ျမတ္ႏိုးေသာ အရာသည္ သူ၏အၾကံ အစည္ေတာ္လမ္းကို တန္ဘိုးထားေစခ်င္သည္။ သူ၏ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခံ စားရမည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို လူသားတိုင္းကို ရယူခံစားေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အၾကံအစည္ေတာ္ကို ပစ္ပယ္ကာ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဧေသာမွ သားဦးအရာကို ျငင္းပယ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ သည္။

ေမတၱာခံစားရေသာ ယာကုတ္သည္လည္း သူ၏က်င့္ၾကံအားထုပ္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဟူ၍ ထပ္မံနားလည္ ရပါသည္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရာကို တန္ဘိုးထားသည္ကို နားလည္ျပီး အသက္တာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အရယူႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ယာကုတ္သည္ အမွန္တကယ္ သားဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သားဦးအရာကို အရယူခဲ့သလို ဘုရားသခင္ တန္ဘိုးထား သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္၀ိညာဥ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရာသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူခံစားကာ သူ၏ ေမတၱာ၌ အသက္ရွင္ၾကပါစုိ႔။

သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ (တမန္ ၁၆း၃)