Jun 23, 2012

ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ခရစ္ယာန္မ်ား

ထာ၀ရ ဘုရားကို ေႁမႇာ္လင့္ေသာ သူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရႊလင္းတ ကဲ့သို႔ မိမိတို႔ အေတာင္ကို အသစ္ ျပဳျပင္ ၾကလိ္မ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း၊ ခရီး သြားေသာအခါ မေမာရၾက။ (ေဟရွာယ ၄၀း၃၁)


က်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ပုံစံျပကာ တူညီေစခ်င္ေသာ အရာအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ဥပမာ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေသာ စပ်စ္ခက္၊ ျမစ္နားတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္၊ ေတာင္ကုန္းေပၚ မွအလင္းေရာင္၊ သိုး၊ ဆား၊ ေျပးပြဲတြင္ ၀င္ေသာ အေျပးသမား၊ နပန္းသမား၊ စစ္သား ႏွင့္ ယခု က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လင္းယုန္ငွက္တို႔ ျဖစ္သည္။
ယခု ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ပန္းတိုင္မွာ ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္္ (၁)
ဘုရားသခင္သည္ အျခားငွက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဥပမာေပး ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လင္ယုန္ငွက္ ႏွင့္ ႏုိင္းယွဥ္ ပုံျပေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အလြန္၀မ္းသာစရာပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အမွန္ တကယ္ပင္ လင္းယုန္ငွက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ အျခားငွက္မ်ားကဲ့သို႔ မျဖစ္ခ်င္ရျခင္း အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ပုံျပေျပာဆိုပါရေစ။ ဥပမာ ၾကက္ တစ္ေကာင္ အေၾကာင္းကို ေတြးၾကည့္ပါ။ ထိုၾကက္သည္ လယ္ယာေတာတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနရျပီး၊ ေျမၾကီးကိုသာ တစ္ခ်ိန္လံုး ယက္ေနျပီး အစာရွာျခင္း အလုပ္ကိုသာ တစ္ခ်ိန္လံုး လုပ္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၾကက္ႏွင့္တူရန္ ပုံဥပမာျပျပီး မေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို အလြန္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ၾကက္မ်ားသည္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာေနထိုင္ၾကသည္။ ၾကက္တစ္ေကာင္သည္ အျခားၾကက္အုပ္တစ္အုပ္ကို ျမင္လုိက္ပါက အလ်င္အျမန္ ေျပးသြားကာ ထိုၾကက္အုပ္ ေနာက္လိုက္ အျဖစ္ ဆက္လက္ေနထိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ဘယ္သြားေနသလဲ၊ ဘာလုပ္ေနသလဲ။ သူသည္ ဘာေၾကာင့္ ထိုၾကက္အုပ္တြင္ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ေနပါသလဲ… အစရွိသည္တို႔ကို ေတြးေတာေနဆင္ျခင္ေလ့မရွိပါ။

ၾကက္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေတာ္ ကေတာ္ျဖင့္ စကားမ်ားမည္။ တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္ ခြတ္မည္။ ၾကက္တစ္ေကာင္က ေကာင္းေသာအစာ တခုခုကို ရသြားလွ်င္ သူရမည္အထင္ႏွင့္ သူလည္း ေျမၾကီးကို ဆက္လက္ယက္လိမ့္မည္။ သူတို႔ က်င္လည္ရေသာ ေနရာသည္ အင္ဆက္ပိုးမ်ားႏွင့္ ပိုးေကာင္ အေသးအမႊား ေလးမ်ားအၾကားတြင္သာ အသက္ရွင္ဘို႔ စိတ္ကူးသည္။ ၾကီးမားေသာ အရာမ်ား အတြက္ မစဥ္းစားၾကေခ်။

သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံသန္းရန္လည္း စိတ္မ၀င္ စားၾကေခ်။ သူတို႔သည္ အျမဲတမ္း ၾကက္ျခံထဲမွာ သို႔မဟုတ္ လယ္ကြင္းျပင္ ထဲတြင္သာ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ အျမဲတမ္း ေျမၾကီးတြင္သာ ရွိေနၾကျပီး ဖုန္မႈန္႔မ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိရန္ ေျမၾကီးကိုသာ ယက္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္တြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မရွိႏုိင္သည့္ ေျမၾကီးေပၚမွ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္မွ်သာျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ၾကက္တစ္ေကာင္၏ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ အေျခအေနကို သင္ျမင္ရျပီဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ႏႈိင္းယွဥ္၍မရႏုိင္ေသာ လင္ယုန္ငွက္ တစ္ေကာင္၏ ေနထိုင္ အသက္ရွင္မႈဘ၀ ကို သိျမင္ နားလည္ ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ၾကက္တစ္ေကာင္သည္ နယ္နမိတ္ အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ ေနထိုင္ရျပီး ျငီးေငြ႕စရာေကာင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ ေနထိုင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း လင္းယုန္ငွက္ တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အသက္ရွင္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ လင္းယုန္ဟူေသာ စကားလံုးကို ၾကားလိုက္ရုံျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံအျမင့္ဆံုးအာကာသတြင္ အေတာင္ပန္ကိုျဖန္႔လ်က္ ေလဟုန္စီးကာ ၀ဲျပန္လ်က္ရွိေသာ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ကို ခ်က္ျခင္း ျမင္လိုက္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသတၱ၀ါ၏ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားမႈကိုလည္း ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ လင္းယုန္ငွက္သည္ ေကာင္းကင္အာကာသႏွင့္ သူ၏ ပိုင္နက္ နယ္ပယ္တြင္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ ေပသည္။ စူးရွေသာ မ်က္လံုးအစံုျဖင့္ သူ၏သားေကာင္ကို ျမင္ႏုိင္လ်က္ အျမင့္ဆံုး အရွိန္ျဖင့္ ေျမျပင္သို႔ ထိုးသုတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ခၽြန္ျမအားရွိလွေသာ သူ၏လက္သည္းအစံုမွာလည္း အံ့မခန္းစရာ အစြမ္းတစ္ပါးသာ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သူ၏အစာကိုလည္း မိမိအသိုက္ရွိေနရာ မည္သည့္ ေနရာသို႔ မဆို အခက္အခဲမရွိ လြယ္ကူစြာပင္ သယ္ယူႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

လင္းယုန္ငွက္တြင္ ရွိေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အင္ပါယာ၏ အရွင္သခင္မ်ားက ထိုငွက္ကို ငွက္တို႔၏ ဘုရင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ ျပဌာန္း ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အလံမ်ား၊ ဒဂၤါးမ်ား၊ တံဆိတ္တံုးမ်ားတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ အမွတ္ အသားျပဳ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျမတ္ထဲတြင္ ေလထဲတြင္ ရွိေသာ ငွက္မ်ား စြာရွိေသာ္လည္း သူေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကို မူကား လင္းယုန္ငွက္ အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၀ိညာဥ္ေရးရာ လင္းယုန္ငွက္မ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

သင္၏ ၀ိညာဥ္ေရး ႏုိးၾကားမႈျဖစ္ေစရန္ လင္းယုန္ငွက္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာသဘာ၀ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္၏ အသက္ရွင္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကမည္။ အဘ ဘုရားသခင္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီး၏ လင္ယုန္ငွက္မ်ား ျဖစ္လာၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ပီျပင္ေသာ လင္းယုန္ငွက္ ကေလးမ်ားျဖစ္လာရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်က္ (၂)

လင္းယုန္မိသားစုတစ္ခုတြင္ လင္းယုန္ငွက္မၾကီးသည္ လင္းယုန္အထီးထက္ ပိုမို ခြန္အားၾကီးေလ့ရွိပါသည္။ သူတို႔သည္ ေသသည္အထိ မခြဲမခြာ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပါင္းေဖာ္ၾကပါသည္။ လင္းယုန္ေမာင္ႏွံသည္ သူတို႔၏ ဥကေလးမ်ား အေပၚတြင္ အတူတကြ ထိုင္လ်က္ေနၾကပါသည္။ အသိုက္ကို လံုျခံဳမႈရွိရန္ အတူတကြ ေစာင့္ေရွာက္သည္ သာမက ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ အစာေကၽြးျခင္း တို႔ကိုလည္း အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ မိသားစု ဘ၀ကို တာ၀န္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ မိဘႏွစ္ေကာင္စလံုးမွ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လင္းယုန္တို႔ထက္ ေလ်ာ့နည္းကာ ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ထိုသို႔မထင္ပါ။

အသစ္ေမြးဖြားေသာ လင္းယုန္ငယ္ကေလးတစ္ေကာင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း ရွိလာသူ ခရစ္ယာန္ အသစ္တစ္ဦး ႏွင့္တူညီသည္။ ေမြးဖြားလာေသာ လင္းယုန္းငွက္သည္ မ်က္စိႏွင့္ ပါစပ္ (ႏႈတ္သီး) တို႔ကို က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ သည္။ ထိုငွက္ငယ္ေလးသည္ ရသေလာက္ အစားအစာကို မတင္းတိမ္ မေရာင့္္ ရဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘခင္ လင္းယုန္ၾကီးမွာ အလြန္ အလုပ္မ်ား ေပလိမ့္မည္။ ထိုလင္းယုန္ငွက္ ေပါက္ကေလးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပါစပ္ဟရမည္ကို အလိုလိုသိေနျပီး ျဖစ္သည္။ မိခင္ဖခင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အဘ ဘုရားသခင္သည္ မိဘျဖစ္ေသာ လင္းယုန္ငွက္မ်ားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ လင္းယုန္ ငွက္ငယ္ေလးမ်ားကို ဆာလံ ၈၁း၁၀ တြင္ ေျပာခဲ့သည္မွာ

ငါသည္ သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ ယူခဲ့ျပီးေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ျဖစ္၏။ သင္၏ႏႈတ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေလာ့။ ၀ေျပာစြာ ေကၽြးမည္။ (ဆာလံ ၈၁း၁၀)

မွန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသက္တာ ေျပာင္းလဲျပီးခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္းျဖင့္ ပါစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ အသက္တာထဲသို႔ မည္သည့္အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းလာမည္လဲ ဟူ၍ ရင္ခုန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရ ပါသည္။ လင္ယုန္မိဘမ်ားကလည္း သူတို႔၏ လင္းယုန္သားေပါက္ေလး ၾကီးျပင္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးၾကီး ျဖင့္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ အဘဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ား ၾကီးထြား ရင့္က်က္ လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေနျပီး လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ မစလ်က္ ရွိပါသည္။ မႆဲ ၇း၁၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ေပးတတ္လွ်င္၊ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ (မႆဲ ၇း၁၁)

လင္ယုန္ငွက္ "Eagle" ၏ အဓိပၸါယ္မွာ "ႏႈတ္သီးျဖင့္ အစာေကၽြးေသာသူ" (one feeding with the beak) ဟူ၍ ၾကားဘူးပါသည္။ မည္မွ် အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ႏႈတ္ေတာ္မွ ထြက္ေသာ ႏႈတ္ထြက္ စကား အစစ္မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေကၽြးေမြးေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သဘာ၀ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ားသည္ မိဘတို႔၏ ႏႈတ္သီးမွ ရေသာ အစာကို လက္ခံေနရ သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ သားေပါက္ေလးမ်ား ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၾကီးထြား ရင့္က်က္လာေစရန္ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ထြက္ စကားမ်ားကိုသာ အားကိုး မွီခိုေနရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မႆဲ ၄း၄ တြင္

ေယ႐ႈကလည္း လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ကို ေမြးရမည္ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ် အားျဖင့္ အသက္ကို ေမြးရမည္။ က်မ္းစာလာသည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၄း၄)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု အဘသည္ ေကာင္းကင္မွ စားေသာက္ဘြယ္ စာရင္း (Menu) ထဲမွ အေကာင္း ဆံုးေသာ အစားအစာမ်ားျဖင့္ သူ၏ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ေလးမ်ား (ယံုၾကည္သူမ်ား) ကို ေကၽြးေမြး ျပဳစုေန ေသာ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚမွ လင္းယုန္ငွက္မ်ားသည္ လင္းယုန္မိဘမ်ားက ခ်ေပးေသာ အစာျဖင့္သာ ၾကီးထြားလာၾကပါသည္။ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ ေလးမ်ား၏ သန္မာ ထြားၾကိဳင္းလာမႈႏွင့္ ရင့္က်က္ၾကီးထြားေစရန္္အတြက္ အျခား အရာ မ်ားကို အစားထိုး၍ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ သူတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အစားအစာ အဟာရ မရွိပါလွ်င္ ခြန္အားမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာမႈတို႔ျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကမာၻၾကီးထဲမွ ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္ အစာမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ စားေသာက္ေန ပါလွ်င္ ၾကီထြားလာျပီး သန္စြမ္း က်န္းမာေသာ ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ငွက္မ်ား ျဖစ္လာေပ လိမ့္မည္။ အျခားအရာမ်ားကို အားကိုးအသက္ရွင္ ေနပါလွ်င္ ခ်ဴျခာ အားနည္းကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လံုးပါး ပါးကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရး အေျခအေန ေသဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ၀ိညာဥ္အဟာရကို မွီ၀ဲ သံုးေဆာင္ရမည္။ ေဟရွာယ ၅၅း၂ တြင္ ေမးျမန္းထားေသာ ေမးခြန္းမွာ

အစာမဟုတ္ေသာ အရာအဘို႔ သင္တုိ႔ေငြကို၄င္း၊ အမြတ္မေျပႏုိင္ေသာ အရာအဘို႔ သင္တို႔ ဥစၥာကို၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ကုန္ေစၾကသနည္း။ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္လ်က္၊ ေကာင္းေသာအစာကို စားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္သည္ ခ်ိဳေသာအရာတို႔၌ မိမိကို မိမိ ေမြ႕ေလ်ာ္ေစလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၅၅း၂)

တခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္၏ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးမ်ား ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခံယူ လိုက္ေလ်ာက္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ လိုက္ေလ်ာက္ အသက္ရွင္ရန္ ဇီဇာေၾကာင္ကာ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္တတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ လူအခ်ိဳ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို မိမိတို႔ သေဘာ အေလ်ာက္ မိမိအၾကိဳက္ အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဘ၀ကို ေပါ့ပ်က္စြာ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္သည့္ ၀န္ခံခ်က္မ်ား (Positive Confessions) ႏွင့္ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္သည့္ ကတိမ်ား (Positive Promises) ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုသာ စုစည္း ဆုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ မိမိ မလိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာ အက်ဥ္းအက်ပ္ ရွိသည္ က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊ စီရင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊ မိမိတို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီၾသေလာ္ဂ်ီ အယူအဆမ်ားကို စိန္ေခၚမႈရွိသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုမူကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုစိတ္ မရွိၾက ေခ်။ ထိုသူတို႔သည္ ရင့္က်က္ ၾကီးထြားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား မျဖစ္ႏုိင္ၾကေခ်။ သူတို႔သည္ အႏွစ္ (၄၀) ခန္႔ ခရစ္ ယာန္တစ္ဦး သက္တမ္းျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း အႏွီးပတ္ထားရသည့္ ေၾကခဲေသာ အစာကို သံုးေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ အႏွီးပတ္ထဲက ႏို႔စို႔သူငယ္ တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေၾကခဲေသာ အစာသည္ သူတို႔အတြက္ ဆို႔နင့္ ေနေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏို႔စို႔ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ခ်စ္ပါသည္။ အမ်ားေသာ ကေလးတို႔သည္ အလြန္ခ်စ္စရာ ေကာင္းၾက ပါသည္။ အရြယ္အနည္းငယ္ ၾကီးျပင္းလာလွ်င္လည္း ခ်စ္ေနပါေသးသည္။ ယက္ကန္ ယက္ကန္ အေျခအေနေလးမွ ေလးဘက္ေထာက္ကာ ဟိုေျပး ဒီေျပး ျပဳလုပ္ေနေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားအထိ ကိုလည္း အလြန္ခ်စ္စရာ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုအသက္အရြယ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးမႈ ေလးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရြယ္ထက္ ၾကီးျပင္းလာဘို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရြယ္ ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ လမ္းေလ်ာက္တတ္ဘို႔ သင္ယူရမည္။ စကားေျပာတတ္ဘို႔ သင္ယူရဦးမည္။ ႏုိ႔ကိုသာ တစ္ခ်ိန္လံုးတိုက္ေန၍ မျဖစ္ေခ်။ ထို႔ထက္ ပိုမိုအဟာျဖစ္ ၾကီးထြားႏုိင္မည့္ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ ဘို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ သူသည္ အျမဲတမ္း အႏွီးပတ္ကေလးျဖင့္ ေန၍ မသင့္ေတာ္ေခ်။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ား ၀တ္ဘို႔ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကေလးသည္ ၾကီးထြားမလာဘဲ အထက္ပါ အေျခအေနသို႔ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းမရွိလွ်င္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ထိုကေလးသည္ ရင္က်က္ ၾကီးထြားလာျခင္း မရွိပါလွ်င္ အရပ္စကားႏွင့္ ေျပာမည္ဆိုပါက ကံဆိုး မိုးေမွာင္ၾကေနျပီဟူ၍ ေျပာဆိုရေပေတာ့မည္။ ထိုအရာအတြက္ အကူအညီ တစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ေန ျပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ဆိုးေနကာမူ ခ်စ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးဟူသည္မွာ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေနသင့္ပါသည္။ ၾကီးျပင္းလာဘို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္လည္း သူခ်စ္ေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း ထာ၀ရ ကေလးဘ၀မွာ ေနေစခ်င္သည္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၾကီးထြား ရင့္က်က္လာမႈအေပၚတြင္ ေက်နပ္အား ရမႈတို႔ျဖင့္ ၾကည့္ခ်င္ေနေပလိမ့္မည္။

အခ်က္ (၃)

ေမြးစ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးမ်ား အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ၾကည့္ပါရေစ။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလး မ်ား ေမြးဖြားလာရျခင္းသည္ မည္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ေမြးဖြားလာ ပါသနည္း။ လင္းယုန္ငွက္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အသိုက္ကို ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ခဲမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ထား ေၾကာင္းသိရ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားေသာ ရန္သူမ်ား၏ ေဘးရန္မ်ားမွ လံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလး မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိဘက အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး တတ္ႏို္င္သမွ် မိဘတို႔၏ အေတာင္ ေအာက္တြင္ လံုျခံဳစြာ ထားရွိေလသည္။ လိုအပ္ခ်က္ ဟူသမွ်ကို ေထာက္ပ့ံေပးေလသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဆာလံ ၉၁း ၃-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

အကယ္စင္စစ္ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ ၄င္း၊ ေသတတ္ေသာ အနာႏွင့္၄င္း၊ သင့္ကို ကင္းလႊတ္ေစေတာ္မူမည္။ အေတာင္ေတာ္ အေမႊးႏွင့္ ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၍၊ အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌ သင္သည္ လံုျခံဳစြာ ေနရလိမ့္မည္။ သစၥာေတာ္သည္ သင္၏ ဒိုင္းလႊား ျဖစ္လိမ့္မည္။ (ဆာလံ ၉၁း ၃-၄)

အသိုက္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ရေသာ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးတို႔၏ ဘ၀သည္ အလြန္အံ့ၾသစရာပင္ ျဖစ္ သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပါးစပ္ဟ ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္အခါတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ သူတို႔၏ အသိုက္သည္ အလြန္လံုျခံဳေသာေနရာႏွင့္ အလြန္ေႏြးေထြးေသာ ေနရာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အျမဲ တမ္း ထာ၀ရ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ေနရာဟူ၍ ေတြးေတာေကာင္း ေတြးေတာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးၾကီး ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ လင္းယုန္ငွက္ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ထင္သလို မျဖစ္ခဲ့ဘဲ မၾကာမီမွာ ပင္ ထူျခားသည့္ ခံစားခ်က္ အသစ္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာမွာ လင္းယုန္ငွက္ဆိုသည္မွာ ပ်ံသန္းဘို႔ ေမြးဖြားလာသည္ ဆိုေသာ ခံစားခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အျမင့္ဆံုး အာကာသ ေကာင္းကင္ထက္သို႔ ပ်ံသန္ရမည္ဆိုသည့္ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ယံ အျမင့္ဆံုးေသာ ေနရာမွ ေကာင္းကင္ရနံ႕ရွိသည့္ ေလထုကို ႐ွဴ႐ႈိက္ရမည္ ဆိုသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ေမြးစကတည္းကပင္ ရင္ထဲ အသဲထဲတြင္ ျပည့္ သိပ္ေနေသာ ေမြးရာပါ ခံစားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုခံစားခ်က္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ သဘာ၀ ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုထူးျခားေသာ သဘာ၀ကို ဘုရားသခင္က ထည့္ေပးထား ခဲ့ေလသည္။ လင္းယုန္ငွက္တို႔သည္ အထက္အရပ္တြင္သာ ေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးတူတတ္ေသာ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဘူးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တင္ျပပါရေစ။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္မွ ဒီထရုိဒ္ျမိဳ႕ (Detroit)တြင္ ရွိေသာ တရိစာၦန္ရုံမွ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတိရိစာၦန္ရုံ လင္းယုန္ငွက္ တစ္ေကာင္ကို စတီး သံေလွာင္အိမ္ တစ္ခုတြင္ ထားရုိကာ ျပသခဲ့ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို သင္မွန္းဆၾကည့္ပါ။ ထိုလင္းယုန္ငွက္ အေနျဖင့္ ထိုေနရာတြင္ ေနခ်င္မည္ မဟုတ္ သလို ေပ်ာ္ရႊင္မည္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သင္သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သူသည္ ေနထိုင္ရေသာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲတြင္ ေနထိုင္လိုသည့္ အာကာသ ေကာင္းကင္ၾကီးအေၾကာင္း လံုး၀ ေတြးေတာေနေပလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ေတြ ေန႔ရက္ ေတြ တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ျပီး သူ၏ အေတာင္ပံ ၾကီးမ်ားသည္လည္း ပိုမို ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာ ေလေတာ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူ႔ခြန္အားကို အသံုးျပဳျပီး ထိုေနရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ ေလေတာ့သည္။ စတီး သံေလွာင္အိမ္ၾကီးကို ေတာင္ပံျဖင့္ တျဖန္းျဖန္း ရုိက္ခတ္ေနသည္။ သံတိုင္မ်ားကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္ၾကည့္သည္။ သူ၏ ဦးေခါင္း၊ ႏႈတ္သီးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း ျဖင့္ ရဲရဲနီ ေနေတာ့သည္။ သူ၏ အေတာင္ပံတို႔သည္လည္း ကၽြတ္က်ကုန္ေတာ့သည္။ စူးရွေသာအသံျဖင့္ က်ယ္ေလာင္ စြာေအာ္ဟစ္ေနပါသည္။ ထိုျမင္ကြင္းကို သင္၏ မ်က္စိတြင္ ျမင္ေအာင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ မည္မွ် ရင္နင့္ ေၾကကြဲ ဘြယ္ အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုမွ်ေလာက္ ၾကီးမားေသာ ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရေသာ္ ျငားလည္း သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ ျဖင့္ စတီးသံေလွာင္အိမ္မွ သံတိုင္မ်ားကို အံတုျပိဳင္ကာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူသည္ ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားကာ ေျမျပင္ေပၚ တြင္ လဲက်သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ မ်က္လံုးမ်ားမွာမူကား ေကာင္းကင္ယံသို႔သာ ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိေနေသးသည္။ သူ၏ ေၾကကြဲဘြယ္ေအာ္ဟစ္သံတို႔မွာလည္း စူးရွေနဆဲပင္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူ၏ ဘာသာစကားကို နားလည္ႏုိင္မည္ဆိုပါက "ငါဟာ ေျမျပင္နဲ႔ လံုး၀မဆိုင္ဘူး၊ ငါနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ေနရာဟာ ဟိုးအျမင့္ဆံုး အာကာသ မိုးေကာင္းကင္ၾကီးပါဘဲ" ဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထုိလင္းယုန္ငွက္၏ အနက္ရႈိင္းဆံုး ႏွလံုးသားထဲတြင္ ႏို္းေဆာ္ ဟစ္ေၾကြးေနေသာ အသံတစ္သံပင္ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါလား။ သူျမင္ေတြ႕ေနရေသာ မိုးျပာေရာင္ လွပေသာ ေကာင္းကင္ၾကီးကလည္း သူ႔ကို လက္ယက္ ဖိတ္ေခၚေနသေယာင္ ခံစားေနရရွာေပမည္။ ထိုဖိတ္ေခၚမႈကို တုန္႔ျပန္လိုေသာ္လည္း သူမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျပီ။ သူသည္ ေရႊလင္းယုန္ ဆိုေသာ အမည္နာမႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါသည္။ သူကိုယ္တုိင္ သိရွိနားလည္သည္မွာ အေျခအေနက ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ္လည္း သူသည္ ေလာက ေျမျပင္ႏွင့္ မဆိုင္၊ အထက္ေကာင္းကင္ အာကာသႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေန ေပေတာ့မည္။

ယခု ဖတ္ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႔ပင္ သင္သည္လည္း ေျမျပင္ေပၚတြင္ ရွိေနေသာ လင္းယုန္ငွက္ တစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလင္းယုန္ငွက္သည္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ လင္းယုန္ငွက္တစ္ ေကာင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိသည္လည္း အျမင့္ဆံုး ေကာင္းကင္ဘံု အေတြ႕အၾကံဳကို စိတ္၀ိညာဥ္ထဲ တြင္ ခံစားဘူးျပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း အေတာင္ပံၾကီးကို ျဖန္႔က်က္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ေလဟုန္စီးကာ ၀ဲျပန္ေနလိုက္မည္။ ထိုခံစားမႈသည္ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခ်ိန္ ၀ိညာဥ္ေရး အသစ္ေမြးဖြားခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေမြးရာပါကဲ့သို႔ေသာ ခံစားမႈျဖစ္သည္။ ထိုခံစားမႈကို ခံစားႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သဘာ၀တရား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအရာကို ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ထည့္ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တခါမွ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသာ္လည္း အထက္သို႔သာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ခံစားလိုစိတ္မ်ားက စိတ္ႏွလံုးသား၏ အနက္ရႈိင္းဆံုးတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေကာေလာသဲ ၃း၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

အထက္ဆိုခဲ့ျပီးသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္မွာမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေနေတာ္မူရာအရပ္၌ရွိေသာ အထက္အရာတို႔ကို ရွာၾကေလာ့။( ေကာေလာသဲ ၃း၁-၂)

တဖန္ ဧဖက္ ၂း၆ တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ကို ထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္မူျပီ။ (ဧဖက္ ၂း၆)

ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ အမွန္တကယ္ ပ်ံသန္းလ်က္ ရွိေနပါသလား။ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ ေခၚယူျခင္းခံရေသာ လင္းယုန္မ်ား (ခရစ္ယာန္မ်ား) အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ လင္းယုန္ငွက္မ်ား ျဖစ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လင္းယုန္ငွက္သည္လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သည္ လည္း ေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ငွက္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကက္သည္ကား ေျမျပင္ေပၚတြင္သာ ရွိေနမည့္ ဖန္းဆင္းခံ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္သာျဖစ္သည္။ ထိုၾကက္သည္ ပ်ံသန္း ႏုိင္ေကာင္း ပ်ံသန္းႏုိင္ ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေျမၾကီးႏွင့္ အနီးဆံုးေသာ ေနရာမွာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လင္းယုန္ငွက္မူကား ထိုသို႔ မဟုတ္ေခ်။

လယ္သမား တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ပုံျပင္ တစ္ပုဒ္ျဖင့္ ထပ္မံ သတိေပးလိုပါသည္။ လယ္သမား တစ္ေယာက္သည္ တစ္ရက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ လင္းယုန္ငွက္ ဥတစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုလယ္သမားသည္ ထိုဥကို ယူလာခဲ့ျပီး သူ၏ ၾကက္ျခံထဲမွ ၾကက္မတစ္ေကာင္၀ပ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ထည့္ထားလိုက္ေလသည္။ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ ထိုၾကက္မ ၀ပ္ေနေသာ ေနရာမွ ၾကက္ဥကေလးမ်ား အေကာင္ေပါက္လာခဲ့ျပီး ထည့္ထားသည့္ လင္းယုန္ငွက္ဥလည္း ဥခြံကြဲအက္ကာ အေကာင္ေပါက္လာေလ ေတာ့သည္။ ေပါက္လာသည့္အခ်ိန္မွ စကာ ၾကက္မ်ားႏွင့္ေနေသာေၾကာင့္ ၾကက္ကဲ့သို႔ပင္ ျပဳမူေလသည္။ ၾကက္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေတြးေတာ အသက္ရွင္သည္။ ထိုလင္းယုန္ငွက္ေပါက္ေလးသည္ ၾကက္ကေလးမ်ားကို ျမင္တိုင္း အလြန္ထူးဆန္းေနေလသည္။ ၾကက္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အသံျပဳၾကည့္ရာ ၾကက္သံမထြက္ေသာ ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္သူ အားမရ ျဖစ္ေနေလသည္။ မိခင္ၾကက္မၾကီးက ေအာ္ဟစ္တြန္က်ဴးသည့္အခါတြင္လည္း သူ႔အတြက္ လံုး၀ ထူးဆန္းေနေလသည္။ ၾကက္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေျမၾကီးတြင္ ယက္ျပီး အစာရွာ ၾကည့္ေသာ အခါ တြင္လည္း ထုိလင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးသည္ လိုက္ျပီး လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုလင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးသည္ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။ သူသည္ ဘာေၾကာင့္ ဤအသိုင္းအ၀ုိင္း ေနရာတြင္ အဆင္မေျပ၊ အံမ၀င္ ခြင္မက် ျဖစ္ရသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္၍မရေခ်။ ဟုတ္ပါသည္။ ဤကိစၥ အလြန္ထူးဆန္းေနေခ်ေတာ့သည္။ သူသည္ လင္းယုန္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကက္တစ္ေကာင္ အေျခအေန မ်ိဳးျဖင့္ ၾကိဳးစား အသက္ရွင္ၾကည့္သည္။ တစ္ရက္တြင္ စပါးက်ီၾကီး တစ္ခု အနားတြင္ အစာရွာစားေနေသာအခ်ိန္တြင္ သူ၏အေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ အရိပ္ၾကီးတစ္ခု က်ေရာက္လာ ေလသည္။ ထိုအရိပ္မွာ ေကာင္းကင္အျမင့္ဆံုးတြင္ ပ်ံသန္းေနသည့္ သူ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ လင္းယုန္ငွက္ၾကီး၏ အရိပ္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးကလည္း သူႏွင့္ တူညီသည့္ ထိုလင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးကို ျမင္ေတြ႕သြားေလသည္။ ထိုအခါ ေအာက္သို႔ တဟုန္ထိုး ဆင္းသက္လာျပီး က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ေလသည္။ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးကလည္း ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ဖခင္ လင္းယုန္ၾကီးက လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္လိုက္ပါသည္။ "မင္းက ေျမျပင္ေပၚမွာ ဘာလုပ္ေနတာ လဲ။ မင္းဟာ ၾကက္တစ္ေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ မင္းဟာ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္သာျဖစ္တယ္။ လင္းယုန္ဆိုတာ စပါးက်ီေတြအနားမွာ အသက္ရွင္တာမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္အျမင့္ဆံုးမွာ အသက္ရွင္တာကြ။ လာပါ။ အျမင့္ ဆံုးကို တတ္ျပီး ေနထိုင္ သြားလာရေအာင္" လို႔ဆိုျပီး ေျပာဆိုကာ ေခၚယူပါေတာ့တယ္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အျခား ၾကက္ေပါက္ကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အလြန္ အံ့ၾသၾက ပါသည္။ သူသည္ စပါးက်ီၾကီး အနားတြင္ ရွိေနသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ရပါသနည္း။ သူသည္ စပါးက်ီးၾကီးအနားတြင္ ေပါမ်ားသည့္ အစားအေသာက္မ်ားအၾကားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ၾကည့္သည္။ မည္သို႔မွ် မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သမၼာတရားက သူ႔ကို တိုက္ခတ္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါ သူသည္ သူ၏ ျဖစ္တည္မႈ အမွန္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၾကက္ကေလးတစ္ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္သာျဖစ္သည္။ သူ၏ အနက္ရႈိင္းဆံုးႏွလံုးသားမွ ေန၍ သူ၏ ဖခင္ကို ျပန္လည္ တံု႔ျပန္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အထက္ေကာင္းကင္ယံတြင္ တစ္ခါမွ် မျပန္သန္းဘူးေသးပါ။ ေျမျပင္ေပၚမွ မလြတ္ေျမာက္နုိင္ေသးပါ။ ေျမျပင္ကို စြန္႔ခြာသြား၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။

ဖခင္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက တစ္ဖန္ ထပ္မံ ေအာ္ဟစ္လိုက္ျပန္ပါသည္။ "ခုန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ မင္းရဲ႕ အေတာင္ပံ ေတြကို ျဖန္႔ၾကည့္လိုက္ပါ။ မင္းၾကိဳးစားျပီး ပ်ံသန္းၾကည့္လိုက္ပါ။" လင္းယုန္ၾကီး ေျပာသည့္အတုိင္း ၾကိဳးစား ၾကည့္ လိုက္သည္။ ခုန္ၾကည့္သည္။ ေတာင္ပံေတြ ျဖန္႔ၾကည့္သည္။ ေနာက္ေတာ့ စပါးက်ီ၏ အေပၚထိပ္ဘက္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဖခင္ လင္းယုန္ၾကီးက ထပ္မံ ေအာ္ဟစ္လုိက္ျပန္သည္။ "ကေလးေရ၊ အျမင့္ကေန ခုန္ခ် လိုက္ ပါ။ တခါက်ိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ခုန္လိုက္ပါ။ မင္းရဲ႕ ေအာက္ဘက္ကေန မနာက်င္ေအာင္ ငါခံထားလိုက္ မယ္။ ငါ့ရဲ႕ အေတာင္ပံေတြနဲ႔ ကာရံထားလိုက္မယ္။

လင္းယုန္ငွက္ကေလးသည္ ဖခင္က သူ႕ကို ေျပာျပ သြန္သင္သည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါသည္။ ဖခင္ၾကီး ကလည္း သူေျပာသလိုပင္ အကူအညီေပးပါသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလး၏ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ျဖည္းညွင္းစြာ ပ်ံသန္းလာႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္လာရေလသည္။ ေကာင္းကင္သို႔ အုပ္စိုးလိုေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ပ်ံသန္း ၀ဲျပန္လ်က္ ရွိေနေလေတာ့သည္။

ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူမ်ားသည္ လင္းယုန္ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာရန္ ေခၚထုပ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားအားျဖင့္ ၾကက္တို႔၏ သဘာ၀မ်ိဳးျဖင့္ စပါးက်ီၾကီးနားတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရ ေသာ ေနရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေလသည္။ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးအတြက္ စပါးက်ီ ဆိုသည္မွာ ကန္႔သတ္ေသာ သေဘာထား၊ စိတ္ႏွလံုး၊ အသက္ရွင္မႈ တစ္ခုခုကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေစလိုေသာ အေျခ အေနမ်ိဳးျဖင့္ အသက္မရွင္၊ မရွိသင့္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရာသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသက္မရွင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚထုပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ သူေခၚထုပ္သည့္အတုိင္း ယံုၾကည္ျခင္း အေတာင္ပံကို ခတ္ကာ အျမင့္ဆံုးေနရာသို႔ ပ်ံသန္းႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်က္ (၄)

ေရႊလင္းတသည္ အသိုက္ကို ေမႊလ်က္၊ သားငယ္တို႔ အေပၚမွာ လႈပ္ရွားလ်က္၊ အေတာင္တို႔ကို ျဖန္႔လ်က္ သားငယ္တို႔ကို ယူ၍ မိမိအေတာင္ျဖင့္ ေဆာင္သကဲ့သို႔၊ (တရားေဟာရာ ၃၂း၁၁)

ဆက္လက္၍ မိဘျဖစ္ေသာ လင္းယုန္ငွက္မ်ားသည္ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေလ့က်င့္ ျပန္သန္းေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုကို အက်ဥ္း အားျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။ မိခင္ လင္းယုန္ငွက္မၾကီးသည္ သူမ၏ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ား အေတာင္စုံ လာတဲ့အထိ အသိုက္ ထဲမွာ ၾကည့္ထားပါတယ္။ အဲဒီ အေကာင္ေပါက္ ကေလးမ်ား သည္ လံုေလာက္ေသာ ရင့္က်က္မႈ ရျပီဆိုပါက အသိုက္ကို သူမ၏ ႏႈတ္သီးျဖင့္ ေမႊေနာက္ ဖ်က္ဆီး လိုက္ပါတယ္။ မူလက အသိုက္ အတြင္းတြင္ ရွိေသာ လင္းယုန္ေပါက္ ကေလးမ်ားကို သက္သာေစသည့္ အရာမ်ား၊ ေႏြးေထြးေစသည့္ အရာမ်ား အားလံုးကို လင္းယုန္ငွက္မၾကီးက ဖယ္ရွားလိုက္ပါသည္။ အသိုက္ ထဲတြင္ သားေမြးမ်ား၊ ယုန္သားေရမ်ား အားလံုးကို ရွင္းလင္းလိုက္ပါသည္။ အသိုက္ကို ေနထိုင္၍ အဆင္ မေျပေစရန္၊ ေနထိုင္မႈ ခက္ခဲေစရန္ အားလံုး လင္းယုန္ ငွက္မၾကီးက ျပဳလုပ္ေပးလိုက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထို လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ား အသိုက္ထဲတြင္ ၾကာၾကာ မေနေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ကာ သူမ၏ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ား အေတာင္ပံမ်ား ခြန္အားရွိလာရန္၊ အျခား တိုးတက္မႈ မ်ား ရွိလာရန္ အကူအညီ ေပးလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ အသိုက္ အနားတြင္ ၀ဲပ်ံလ်က္ ရစ္သီရစ္သီ လုပ္ေနသည္။ သူမ၏ အေတာင္ပံ ၾကီးမ်ားကို ျဖန္႔က်က္ကာ တဂီးဂီးႏွင့္ အသံေပးေနသည္။ လင္းယုန္ ငွက္ကေလးမ်ားက သူတို႔၏ မိခင္ၾကီးကို အားရပါးရ ၾကည့္ျပီးေနာက္ မိခင္ကို အတု ခိုးကာ လိုက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ လင္းယုန္ ငွက္ကေလးမ်ားက သူတို႔သည္ ထိုသို႔ လိုက္လုပ္ရမည္ကို သိေနပုံရသည္။ လင္းယုန္ ငွက္မၾကီးသည္ ပထမဦးဆံုး ျပန္သန္းႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ မတိုင္မီေလးသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူ ပ်ံသန္ကာ ရွိေနတတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ အနားယူကာ သူမ၏ သားသမီးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေနေပလိမ့္မည္။ လင္းယုန္ငွက္ မၾကီးက သိရွိေသာ အျခားတစ္ခ်က္မွာ လင္းယုန္ငွက္ကေလးမ်ား ပထမဦးစြာ ထြက္လာေသာ အေတာင္ မ်ားသည္ ႏုနယ္ေသာေၾကာင့္ သိပ္ျပီး အဆင္မေျပ။ ပိုမို ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေစရန္ ထိုအေတာင္မ်ားကို ဖယ္ရွား ပစ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမ၏ အေတာင္ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ႐ုိက္သည္။ ႏုနယ္ေသာ အေတာင္မ်ားကို သူမ၏ ႏႈတ္သီးျဖင့္ ႏုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ကေလးငယ္ နာက်င္မည္ကို သိေသာ္လည္း သူတို႔ အတြက္ ထာ၀ရ အေကာင္းဆံုး ပ်ံသန္းႏုိင္ရန္ ထိုသို႔ လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လင္းယုန္ငွက္ ေပါက္ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး ပ်ံသန္းမႈ သင္ခန္းစာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္ပါရေစ။ သင့္ကိုယ္သင္ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလး တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္ ဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိ ခံစားမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ေနထုိင္ရေသာ မိမိေနရာ အသိုက္ကို ဖ်တ္ဆီးခံရေသာ ခံစားမႈမ်ိဳး သင္ ခံစား ဘူးပါသလား။ အသိုက္တြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ဘ၀ ဆံုးရႈံးမႈမ်ိဳး ခံစားဘူး ျပီလား။ ထိုသို႔ ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္မွာကို သင္ေၾကာက္ ရြံ႕ေနပါသလား။ အသက္တာ ထဲတြင္ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ထားပါသလား။ အသက္တာ ရင့္က်က္ဘို႔ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေန မႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လက္ခံႏုိင္ပါသလား။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို မည္္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ပါမည္လဲ။

မိခင္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးတို႔သည္ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလး တု႔ိ အတြက္ ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္သည့္ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ႏွင့္ သက္သာ ေကာင္းမြန္ေသာ အသိုက္တြင္ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ လိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အသိုက္ထဲတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ထားျခင္းကို အခ်ိန္ အကန္႔ အသတ္ ျဖင့္သာ လက္ခံထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ယံုၾကည္သူ လင္းယုန္ ေပါက္ကေလးမ်ားကို အသိုက္ ထဲတြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး ထိုင္ေနေသာသူမ်ား မျဖစ္ေစလိုပါ။ ထို ယံုၾကည္သူ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ားသည္ ပ်ံသန္းဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ အာကာသတြင္ ပ်ံသန္းလိုစိတ္ ရွိရပါမည္။ သင္၏ အသက္တာ ထဲမွာ အားၾကီးေတာ္ မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ အလင္းထဲတြင္ အားရပါးရၾကီး ၀ဲပ်ံ လႈပ္ရွားေနေသာ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ိဳးကို ခံစားဘူးျပီလား။ သင့္ အသက္တာကို ကာကြယ္ထား တဲ့ ငွက္ေမြးမ်ား (လူ႔တို႔ အထင္ၾကီးေစ ရန္ ကြယ္ကာမႈ ျပဳထားေသာ အရာမ်ား) ဆံုး႐ႈံးသြားေပမဲ့ ဘုရား သခင္က ေတာ့ သင္၏ ႏွလံုးသား ဗိမၼာန္ထဲမွာ က်ိန္း၀ပ္ကာ သင့္ကို ခြန္းအား မ်ားႏွင့္ ရစ္ပတ္ေနခ်င္ပါသည္။ ဟုိး မိုးေကာင္းကင္တြင္ ရွိေနေသာ ဘုရားသခင္က တဟုန္ထိုး အလွ်င္အျမန္ ဆင္းသက္ လာကာ သင့္ကို အက်ိဳးရွိေစမည့္ ၀ိညာဥ္ ေရးရာစကားေတြ ေျပာခ်င္ပါေသးသည္။ ထိုအရာမ်ားကို သင္လုပ္သင့္သည္ဟု နားလည္ ေနပါလ်က္ လုပ္ဘို႔ ျငင္းဆန္ေနဦးမွာလား။ ဟုိးမိုးေကာင္းကင္ ကို ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ ခြန္အားေတြ ယူလိုက္စမ္းပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ရွိေသာ သင္၏ အဘ ဘုရားသခင္က သင့္ကို အျမင့္ဆံုး မိုးေကာင္းကင္ ေပၚမွာ သင္ပ်ံသန္းႏုိင္ရန္ ကူညီခ်င္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ သင္ခႏၶာေပၚက သင္ၾကိဳက္ေသာ အရာေလး ေတြ (ႏုနယ္ေသာ ငွက္ေမြးကေလးေတြ) ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါဦးမည္။ သူသည္ သင့္ကို အျမင့္ဆံုး ေနရာသို႔ သူ၏ အေတာင္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ယူကာ တက္ပါလိမ့္ဦးမည္။ သူသည္ သင့္ကို အေတာင္ပံေတြ ခတ္ဘို႔ ပ်ံသန္းဘို႔ သင္ ၏ အသိုက္နား ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေအာ္ဟစ္ကာ သင့္ကို အသံေတြ ေပးေနပါဦးမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယံုၾကည္ျခင္း ေတာင္ပံ မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွား ပ်ံသန္းႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးေနဦးမည္။

လင္းယုန္ငွက္ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေျပာပါရေစဦး။

မိခင္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးသည္ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလး၏ ငွက္ေမြးမ်ား ဆံုးရႈံး လြင့္ေျမာ ေနသည္ကို ျမင္ေန ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏ အေတာင္ပံၾကီးကို ျဖန္႔ထုပ္ကာ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးမ်ားကို အျပင္ သို႔ထြက္လာရန္ ေအာ္ဟစ္ေနပါသည္။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ားက သိေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ေနာက္ ထပ္ တဆင့္ျမင့္ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နားလည္ေနပါသည္။ ထုိအဆင့္တြင္ သူတို႔၏ မိခင္တြင္ ရွိေသာ စူရွ ထက္ျမက္ေသာ လက္သည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ခြန္အားရွိ တုတ္ခိုင္ေသာ မိခင္၏ စြမ္းအားမ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ မိခင္တြင္ ရွိေသာ အရာရာကို ခ်ီေဆာင္ႏုိင္ေသာ ႏႈတ္သီးကိုလည္း သိရွိ ျမင္ ေတြ႕ျပီး ျဖစ္သည္။ မိခင္ၾကီး၏ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ အသံမွာလည္း အမိန္႔ေပးေနသေယာင္ နားလည္ ခံစားမိပါ သည္။ မိခင္ လင္းယုန္ ငွက္ၾကီးသည္ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးကို ေသခ်ာစြာ လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈ ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျပီး သူမ၏ အေတာင္ေပၚတြင္ တင္ကာ အသုိက္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၀ဲပ်ံကာ ေအာ္ဟစ္ေနေတာ့သည္။ သူမသည္ အျမင့္သို႔ တတ္လိုက္သည္။ ေက်ာေပၚတြင္ရွိေသာ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးက မိခင္ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ရင္တဖိုဖိုျဖင့္ လုိက္ပါသြားမည္ကို ျမင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ကေလးသည္ ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးကို ယခင္က တခါမွ် မခံစားခဲ့ဘူးေခ်။ သူ ယခင္က မျမင္ဘူးခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အျပည့္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ေလးသည္ သူ႔ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုတြင္ ေခတၱ ခဏမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ မိခင္ လင္းယုန္ငွက္ ၾကီက ခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ခါလိုက္သည္။ သူမ၏ အေတာင္ေပၚမွ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလး ကို ျပဳတ္က်သြားေအာင္ ခါခ်လိုက္သည္။ ဟုတ္ပါသည္။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးမွာ မိုးေကာင္းကင္မွ ျပဳတ္က်လာပါသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အျမင့္ေပ တစ္ေနရာမွ ေျမျပင္သို႔ က်ဆင္းလာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ထို လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလး၏ ပထမဦးဆံုး ပ်ံသန္းမႈ အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

ထိုသို႔ ပထမဦးဆံုး လႈပ္ခါ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျပီေနာက္ "ဟုတ္ျပီ၊ မင္းေကာင္းေကာင္း ျပန္သန္းႏုိင္ျပီ။ မင္းပတ္၀န္း က်င္ကို ၾကည့္ပါ။ မင္းအေ၀းကို ထြက္သြားႏုိင္ပါျပီ။" ဟုမေျပာပါ။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ လင္းယုန္ ငွက္မၾကီးသည္ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးကို ၀န္းရံကာ ၀ိုင္းပတ္ ပ်ံသန္းလ်က္ ရွိပါသည္။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးသည္ ပထဦးဆံုး အၾကိမ္ ပ်ံသန္းမႈ အျဖစ္ ယက္ကန္ ယက္ကန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားေနမႈကို လင္းယုန္ ငွက္မၾကီးက ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္ကာ ၾကည့္ရႈေနပါသည္။ ထိုလင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမွာ ေကာင္းစြာ မျပန္သန္းႏုိင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔တြင္ ရွိေသာ အေတာင္မ်ားကို မိခင္က ျဖတ္ဆီးထား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးမွာ ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ကာ သူ၏ အေတာင္ကို တဖ်တ္ဖ်တ္ ခတ္ေနပါလိမ့္မည္။ သူသည္ ေလထဲတြင္ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုလင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ကေလးသည္ ေလထဲတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပရန္ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်လွ်င္ အက်မနာေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ ေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမျပင္ႏွင့္ နီးသထက္ နီးလာ ေနပါသည္။ မိခင္ လင္းယုန္ၾကီးက အႏၱရာယ္ ရွိေလာက္ေသာ ေျမျပင္ႏွင့္ နီးကပ္ လာေသာ အေျခအေနတြင္ သူမသည္ သူမ၏ သားသမီး ရွိရာ လင္းယုန္ငွက္ေပါက္ ကေလးထံသို႔ အလ်င္အျမန္ ထိုးဆင္း ပ်ံသန္းလာကာ ေျမျပင္သို႔ မက်မီွ သူမ၏ အေတာင္ပံျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ ခံယူလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ အျမင့္ဆံုး အထက္ ေကာင္းကင္သို႔ တဖန္ ပ်ံတတ္ကာ ေနာက္တဖန္ ထိုသို႔ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ လိုက္ေလ သည္။ ေနာက္ တစ္ရက္ တြင္လည္း အလားတူ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ ျပန္ေလသည္။ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုသို႔ လုပ္ျပီးေသာအခါ ထို လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလး၏ အေတာင္ပံတို႔မွာ အေတာ္ပင္ သန္စြမ္း ခိုင္မာလာခဲ့ေလသည္။ ေလထဲတြင္ ပ်ံ၀ဲေနျခင္း အေတြ႕ အၾကံဳကိုလည္း ေကာင္းစြာ ရရွိေနျပီး ျဖစ္သည္။ မိခင္ ကဲ့သို႔ပင္ ၾကီးစြာေသာ အသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ရင္း ေကာင္းကင္ အျမင့္တြင္ ေနထုိင္ရေသာ ဘ၀ အႏွစ္သာရကို ေက်နပ္ အားရေနေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိခင္ကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ထဲတြင္ ပ်ံသန္း ၀ဲပ်ံႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ၀မ္းေျမာက္ အသက္တာ ထဲတြင္ ေကာင္းကင္အထက္တြင္ ေနထိုင္ရျခင္း အရသာကို ေနာက္လာ ေနာက္သားမ်ားအား ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ေတြးေတာကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနေပ လိမ့္မည္။

အခ်က္ (၅)
ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလိုေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သမၼာတရားမွာ မိခင္ လင္းယုန္ ငွက္မၾကီး၏ မိမိ၏ သားသမီးမ်ား အေပၚတြင္ ပ်ံသန္းမႈ သခၤန္းစာ မ်ားအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သမၼာတရား တစ္ခုကို ျမင္ရသည္မွာ မိခင္ လင္းယုန္ မၾကီးသည္ သူမ၏ အေတာင္ပံ အစံုကို ျဖန္႔ကာ သူမ၏ လင္း ယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ားကို တဆင့္ တတ္လာရန္ ေအာ္ဟစ္ ေနသည္မွာ အမိန္႔ေပး ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ တင္ျပခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ လင္းယုန္ ငွက္မၾကီ၏ အေတာင္ပံ အစံု (ႏွစ္ခု) သည္ ဓမၼသစ္ ႏွင့္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာ ျဖစ္ေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ ျပေနျပီး ထိုအေတာင္ပံတြင္ ရွိေသာ ငွက္ေမႊးတို႔မွာ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္ လင္းယုန္ ၾကီးမွာ သူ၏ စကားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေရွ႕တြင္ ထားကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေနာက္တဆင့္ တိုးတက္ ျမင့္မား လာေစရန္ သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိပါသည္။ သူ၏ ဂတိေတာ္ ငွက္ေမႊးေတာင္ မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ညင္သာ စြာ ပြတ္သပ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိေတြ႕ေစပါသည္။

bald_eagle.jpgအလားတူပင္ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ား၏ အေတြ႕ အၾကံဳမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ လႈပ္ခါမႈကို ခံစား ခဲ့ရျပီး မိခင္၊ ဘခင္တို႔၏ ေက်ာေပၚမွ ျပဳတ္က်သကဲ့သို႔ ခံစားခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္ သူ လင္းယုန္ ငွက္ေပါက္ ကေလးမ်ားမွာလည္း သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို စမ္းသပ္ေသာ လႈပ္ခါမႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ ရသည္။ ထိုသို႔ လႈပ္ရွားမႈခံစားခဲ့ရျပီး ျပဳတ္က်သြားေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားတြင္ ရွိေသာ ငွက္ေမႊးေတာင္ ဂတိေတာ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ရစ္ပတ္ သိမ္းဆည္း ခံရျပန္သည္။ အသက္တာ၏ က်ဆင္း ဆံုး ရႈံး မႈမ်ားအတြက္ လံု၀ လံုး၀ စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ ထိုသို႔ က်ဆင္းမႈအတြက္ လံု၀ လံုး၀ အားမငယ္ပါနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ က်တာ ဟုိဟာေၾကာင့္ က်ဆင္းရသည္ဟု မည္သူ႔ကို မွလည္း အျပစ္မတင္ပါႏွင့္။ သင္သည္ မိခင္၊ ဘခင္ လင္းယုန္ ၾကီးက သြန္သင္ေနေသာ ေကာင္းကင္ ပ်ံသန္းမႈ သင္တန္းမွ ရရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳ အျဖစ္ သိမွတ္ ထားပါ။

မိခင္ ဘခင္ လင္းယုန္ ငွက္ၾကီးမ်ားက သင့္ကို လံုးလံုး ျပဳတ္က်မသြားေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိပါသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္မႈ စမ္းသပ္ သင္တန္းကာလအတြင္း ျပဳတ္က်သြားခဲ့လွ်င္ ဘခင္ လင္းယုန္ ငွက္ၾကီးက ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ကူညီ ကယ္တင္ေပးရန္ အဆင္သင့္ ရွိပါသည္။ သင့္ကို ကယ္တင္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ အာကာသသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ဦးမည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ယံုၾကည္ျခင္း စမ္းသပ္သည့္ လႈပ္ခါမႈမ်ား တစ္ဖန္ထပ္မံ ခံစားရဦမည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ခံစားဘူးျပီးေသာအခါ ဘခင္ လင္းယုန္ၾကီးကို ကယ္တင္ မစမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္လာမည္။ ယံုၾကည္လာမည္။ ဘခင္ လင္းယုန္ၾကီး အေပၚထားရွိသည္ ယံုၾကည္ျခင္း ျမင့္မားလာျပီ ဆိုပါက ထိုသုိ႔ ျပဳတ္က်ျခင္းသည္ ျပသနာ အခက္အခဲတစ္ခု မဟုတ္ ဆိုသည္ကို နားလည္ လာ မည္။ ကယ္တင္မည့္ ဘခင္ၾကီးကို ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ ဘခင္ၾကီးကိုသာ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ျပီး ေလထဲတြင္ အလိုက္သင့္ ပ်ံ၀ဲ တတ္လာမည္။ ထိုသို႔ ပ်ံ၀ဲတတ္လာျပီ ဆိုပါက ေကာင္းကင္ အျမင့္ဆံုး ဌာနသို႔ ကိုယ္တိုင္ တတ္ေရာက္ႏုိင္ဘို႔ ကိုယ္တိုင္ က်ိဳးစားအားထုပ္ရင္း ၀မ္းေျမာက္ပိတိျဖစ္ျခင္းကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ငွ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
အျမင့္ဆံုး အာကာသ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ပ်ံ၀ဲ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေရႊလင္းယုန္ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။


ဦးမင္းလြင္
ကိုးမိုင္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္