Jun 23, 2012

တမန္ေတာ္ ေပတရု၏ညီ တမန္ေတာ္ အေျႏၵ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႔ရက္မ်ား

ေယာန၏သား ေပတရု၏ညီ ျဖစ္သူ အေျႏၵသည္ ဂါလိလဲျပည္ ဗက္ဇဲဒျမိဳ႕သား တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ခင္ မူလက ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္၏ တပည့္ ေနာက္လုိက္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။  သို႔ေသာ္ အကိုျဖစ္သူ ေပတရု သည္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ သိကၽြမ္းခင္မင္ျပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္ထံ သို႔ ေခၚေဆာင္ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေပတရုကဲ့သုိ႔ တံငါအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ေနသူ ျဖစ္ျပီး အကို ေပတရု ကဲ့သု႔ိပင္ လူကို မွ်ားေသာ တံငါသည္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ (ေယာ ၁း၄၄၊ ၄၀-၄၂၊ မႆဲ ၄း၁၈-၁၉)

သစၥာရွိစြာျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လိုက္ကာ ဧ၀ံေဂလိ တရား ႏွင့္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ သမၼာတရားမ်ား ကို  ခံယူေသာသူ ျဖစ္သျဖင့္ နိမိတ္ လကၡဏာ ျပဳႏုိင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ ထိုက္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္က အသိ အမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ ေလသည္။ သူ႕ကို တပည့္ေတာ္ (၁၂) ပါးအ၀င္ အျဖစ္ လက္ခံ ေခၚယူ ခဲ့ေလသည္ (မႆဲ ၁၀း၂၊ မာ ၆း၇) ဖိလိပၸဳထက္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီး သည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အေျႏၵ သည္ တမန္ေတာ္မ်ား အနက္ အငယ္ဆံုး အျဖစ္ ကိုယ္ေတာ္က မခံယူေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္ (ေယာ ၁း၄၀ ႏွင့္ ၁း၄၂-၄၃ ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ျပီးေနာက္ အျခား တမန္ေတာ္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္ေတာ္ကို  ျငင္းပယ္ ခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိ အားနည္းခ်က္ ကို ျပန္လည္ ၀န္ခံကာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အျခား တမန္ေတာ္မ်ား၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ တဖန္ ျပန္လည္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္ (မ ၂၆း၃၁၊ လု ၂၄း၃၃)။ အျခား တမန္ေတာ္ မ်ားကဲ့သို႔ လူမ်ိဳး တကာထံတြင္ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းကို ခံေတာ္မူခဲ့ျပီး၊ ပင္ေတကုေတၱ ေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးကို ခံယူရာတြင္ သူကိုယ္တိုင္ လည္းပါ၀င္ခဲ့သည္ (မ ၂၈း၁၉)။
သခင္၏ မဟာေစစားခ်က္ၾကီးကို နာခံကာ ပါသိျပည္၊ ဂလာတိျပည္၊ ဗက္သနိျပည္၊ ႏွင့္ သကုသိျပည္မ်ားသုိ႔ ကိုယ္တိုင္သြားကာ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိုင္ဇန္တိုင္၊ သရရွာ၊ မာေကေဒါနိ၊ သက္သာေလာနိတ္ ႏွင့္ အခါယျပည္ စသည့္ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားသို႔ တိုင္ေအာင္ လွည့္လည္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ ေဟာၾကားျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၌ အသက္တာ ေျပာင္းလဲကာ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္ ခံယူၾကေလေတာ့သည္။
ကိုယ္ေတာ္မိန္႔မွာထးသည့္အတိုင္း နိမိတ္ လကၡဏာ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို မေဖၚျပေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ အတိုင္း အမႈေတာ္ႏွင့္ အသက္တာ ပန္းတိုင္ ေရာက္လာေသာအခါ အခါယျပည္ ပါထရပ္ျမိဳ႕တြင္ အယ္ဒယ္စာ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဲဂေအ့ Acgaeas က ေရာမလႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး၏ ၾသဇာအာဏာကို အသံုးျပဳကာ အေျႏၵကို  ကားတိုင္တင္၍ သတ္ခဲ့ေလသည္။
သူအသတ္ခံရပုံကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ ဤကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ အခါယျပည္ ပါထရပ္စ္ျမိဳ႕တြင္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ အေျႏၵ၏ ေဟာေျပာေ၀ငွမႈျဖင့္ အသက္တာ ေျပာင္လဲလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအသက္တာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူစုမ်ားထဲတြင္ နယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ အဲဂေအ့ Aegaeas ကေတာ္ မက္ခ္မီလီယာ Maxmillia လည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ နယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ အလြန္ ခံျပင္း ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ အေျႏၵကို ကားတုိင္တင္ သတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ ေလသည္။ ထိုသို႔ ျခိမ္ေျခာက္လာေသာ နယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴကို အေျႏၵက ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္မွာ "ကားတိုင္ တင္သတ္မွာကို ေၾကာက္ေနရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကားတုိင္ေတာ္တရားကို ငါက ေဟာပါ့မလား" ဟူ၍ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေလသည္။
သမၼာတရားကို ဆီးတား ေႏွာက္ယွက္လိုေသာ နယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဲဂေအ့ Aegaeas သည္ အေျႏၵကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္လုိက္ျပီး ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႕ကို အေသသတ္မည့္ ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေသာအခါ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာပင္ လိုက္သြားခဲ့ေလသည္။ သူ႔ကို သတ္မည့္ လူသတ္ကုန္းရွိ ကားတုိင္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ "ခ်စ္ေသာကားတုိင္၊ မင္းကို ငါလြမ္းဆြတ္ေနတာ ၾကာပါျပီး၊ မင္းကို ေတြ႕ျမင္ရလို႔ ငါအရမ္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရတယ္။ အခု မင္းထံကို ငါကိုယ္တုိင္ ေပ်ာ္ရြင္ ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔ မင္းဆီကို ငါလာေနပါတယ္။ ငါ့သခင္လည္း ကားတုိင္တင္သတ္ခံရတယ္။ ငါလည္း သူ႕တပည့္ ပီသစြာနဲ႕ ကိုယ္ေတာ္လိုဘဲ ကားတိုင္မွာ တင္ျပီး အသက္ခံရဘို႔ ငါ့မွာ ဆႏၵ ရွိပါတယ္။" ဟု ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆက္လက္၍"ကားတုိင္နဲ႔ နီးေလေလ၊ ငါဟာ ဘုရားနဲ႔ နီးေလေလ ျဖစ္တယ္။ ကားတုိင္နဲ႔ ေ၀းေ၀းေနရတာဟာ ဘုရားနဲ႔  ေ၀းေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ထပ္မံ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
အေျႏၵသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ သံုးရက္တုိင္တုိင္ ဆြဲခ်ိတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ မထြက္မျခင္း အျငိမ္မေနဘဲ ကားတိုင္အနီးမွာ ရွိေသာသူမ်ားအား သမၼာတရားမ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ သြန္သင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ စကားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေလသည္။ "သံတမန္ အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ သခင္ေယရႈက ဤကိုယ္ခႏၶာကို ကားတုိင္ေပၚတြင္ တင္သတ္ခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကို သစၥာရွိရွိ ၀န္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငါသည္ ထာ၀ရ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရမည္။ သင္တို႔သည္လည္း လက္ခံရရွိျပီး ျဖစ္ေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ႏွင့္ ၾသ၀ါဒမ်ား အေပၚမွာ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ျပီး အခ်င္းခ်င္း လမ္းညႊန္ သြန္သင္ၾကပါမွ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရ ေနရမွာ ျဖစ္ျပီး ကတိေတာ္၏ အသီးအပြင့္ ေကာင္းၾကီးမ်ားကိုလည္း ခံစား ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ကားတုိင္ေပၚမွ သြန္သင္ ေဟာေျပာ ခဲ့ပါေသးသည္။

ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားက နယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အခြင့္ေတာင္းၾကျပီး အေျႏၵ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ကားတိုင္ေပၚမွ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ သံမရိုက္ဘဲ ကားတုိင္မွာ ၾကိဳးျဖင့္သာ ခ်ည္ဟန္ရွိသည္။ တုိင္ေပၚမွ ခ်ျပီးေနာက္ သတိတစ္ခ်က္ ရလာေသာအခါ ေနာက္ဆံုး ေျပာေသာ စကားသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ "အုိ သခင္ေယရႈ၊ နာမေတာ္ေၾကာင့္ ကားတုိင္ တင္ခံရေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ တပည့္ကို လူေတြၾကားမွာ ျပန္လည္ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးေတာ္မမူပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္႔ကို လက္ခံေတာ္မူပါ။ အိုသခင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ့္ ကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ သိျပီး ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အဖ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ထံမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။"  ဟု ေျပာဆိုျပီး မိမိ၏ အသက္၀ိညာဥ္ကို ေကာင္းကင္ဘံု ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံကာ ၀ိညာဥ္ရုတ္သိမ္းျခင္းကို ခံေတာ္မူပါသည္။

Thieleman J. van Braght ေရးသားေသာ The Bloody Theater (or) Martyrs Mirror of the Defenseless Christiansစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။