Jun 27, 2012

ကိုးကြယ္ျခင္း၏တန္ခိုး


သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ေပါလုႏွင့္ သိလတို့သည္ ပဌနာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆိုေလ၏။ ေထာင္ထဲ မွာ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္း ကို ခံရေသာ သူတို႔သည္ နားေထာင္ၾက၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ေျမၾကီး သည္ ျပင္းစြာ လႈပ္ ေသာ ေၾကာင့္ ေထာင္ေျခရင္းလည္း လႈပ္ရွား၏။ တံခါးရွိသမွ်တုိ့သည္ ခ်က္ျခင္းပြင့္၍ လူအေပါင္းတို႔ သည္ ေႏွာင့္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ (တမန္ ၁၆း၂၅-၂၆)


က်မ္းစာထဲတြင္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔သည္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းခံေနရၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အနာဂတ္ကို ေဟာေျပာႏုိင္ေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ အထဲမွ နတ္ဆိုကို ႏွင္ထုပ္ လုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုနတ္ဆိုးမ်ဳိး ပိုင္သြန္ဝိညာဥ္ (Python spirit) ဟုေခၚပါသည္။ ထိုမိန္းကေလး သည္ နတ္ဆိုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျပီး ထိုနတ္ဆိုးမွတဆင့္ သတင္းစကားမ်ားကို ရရွိေနခဲ့ ျပီး လူတို႔၏ အနာဂတ္ကို ေဟာေျပာကာ သူမ၏ ဆရာသခင္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထုိမိန္းကေလးသည္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ေနာက္သို႔ျပီး သူတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကို ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမွန္ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ကို ေလွာ္ေျပာသေရာ္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္သာ ေျပာဆိုေန ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံခိုးကို အသံုးျပဳကာ ထိုမိန္းကေလး၏ အထဲမွ နတ္ဆိုးကို ႏွင္ထုပ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူမ၏ ဆရာသခင္မ်ားက ဝင္ေငြ ရရွိေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း ပိတ္သြားေလေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေၾကမနပ္ျဖစ္ကာ ရုံးတြင္ ဖမ္းဆီးျပီး ရုိက္ႏွက္ကာ ေထာင္ထဲသို႔ ပို႔ထားလိုက္ေလေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ေထာင္ထဲတြင္ နာက်င္မႈ ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရသည္သာမက လက္ေျခတို႔ကိုလည္း လႈပ္ရွား၍မရႏုိင္ရန္ သံၾကိဳး၊ သံေျခက်င္းတို႔ျဖင့္လည္း ခ်ည္းေႏွာင္ ထားလိုက္ေလသည္။ သူတုိ႔ကို ခိုင္ခန္႔ လုံျခံဳေသာ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထည့္ထားျပီး အေစာင့္မ်ားလည္း ခ်ထား လိုက္သည္။

ထိုအေျခကို မ်က္စိတြင္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူတို႔သည္ ကိုယ္လက္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲ ေနမည္။ ေသြေလ လည္ပတ္၍မရႏုိင္ေအာင္လည္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားမည္။ လႈပ္ရွား၍လည္း မရ ျဖစ္ေနမည္။ အေျခအေန မွာ ညည္းတြားေနရုံမွအပ ဘာမွ် မတတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ညပိုင္းသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း တစ္ေျဖးေျဖး ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္းလာေပမည္။ ေထာင္ဆုိသည္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေနရာ တစ္ခုမဟုတ္သျဖင့္ ညစ္ပတ္ နံေစာ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေပမည္။ ထိုေနရာတြင္ ၾကမ္းပိုးမ်ား၊ ၾကြက္မ်ား၊ ခိုလႈံေနထုိင္ရာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္မွ် ဆိုးရြားလုိက္သည့္ ေနရာျဖစ္ပါသနည္း။ ထိုအေျခအေနတြင္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔သည္ ညည္းတြားရမည့္အစား ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းလိုက္ေလေတာ့သည္။ ခံစား ရသမွ်ကို ဒုကၡဟု ခံစားမေနေတာ့ပါ။ ခ်ီးမြမ္းစရာဟုပင္ ခံစားေအာက္ေမ့လိုက္ေတာ့သည္။ နာက်င္ေနေသာ လူ ႏွစ္ေယာက္သည္ ဆိုရြားနံေစာ္ေနေသာ ေနရာမွ အေမွာင္တကာ့ အေမွာင္ထဲမွာပင္ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားကို ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းလုိက္ေလသည္။

ထိုသူတို႔သည္ ရူးသြပ္သြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္ပါသည္။ သံသယ မရွိပါႏွင့္။ ေဘးတြင္ ရွိေနေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ ေထာင္က်ေနေသာ လူမ်ားက သူတို႔၏ အသံကို ၾကားေသာအခါ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေကာင္း ဆဲဆို ႏုိင္ပါသည္။ အေျခအေနဆိုးထဲတြင္ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေနေသာေၾကာင့္ ရူးမိုက္ေနသူမ်ားဟု ထင္ျမင္ ေကာင္း ထင္ျမင္ေနေပလိမ့္မည္။

ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း၏ တန္ခိုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူတုိ႔၏ အေျခအေနကို သေဘာေပါက္ထားျပီး မည္သို႔ပင္ အေျခအေနက ျဖစ္ေနေစကာမူ ကိုးကြယ္ ျခင္း၏ တန္ခိုးက ေျပာင္းလဲမသြားေၾကာင္း သိထားပါသည္။ သူတို႔က အေသအခ်ာ နားလည္ထားသည္မွာ ပ်က္စီးျခင္း တံပိုးမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည့္အရာမွာ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လက္ရွိ ေမွာင္မိုက္တြင္းထဲမွ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ ထားသည္။ သူတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားပါသည္။

က်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထိုခဏျခင္းတြင္ ေျမၾကီးသည္ ျပင္းစြာလႈပ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ေျခရင္း လည္း လႈပ္ရွား၏။ တံခါးရွိသမွ်တုိ့သည္ ခ်က္ျခင္းပြင့္၍ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေႏွာင့္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။” ဟူ၍ ေရးသားထားပါသည္။

စာတန္ကလည္း သူ႔ကိုကိုးကြယ္ေစခ်င္သည္။။

ၾကည့္ပါ။ ။ ဤေလာကသည္ လူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုသည့္ အရာထဲတြင္ အေရမရ အဖတ္မရ နစ္ျမဳတ္ေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေနၾကသည္။ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္ဟာ တစ္ခုခု မရခဲ့ရင္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာလည္း မရွိပါ။ ရွင္မႆဲ အခန္းၾကီး (၄) တြင္ သခင္ ေယရႈသည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အစာေရွာင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ေတာထဲ၌ စာတန္၏ စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ျခင္း ကိုခံယူခဲ့ရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ အစမွအဆံုးအထိ ေလ့လာၾကည့္ပါက ပထမဦးဆံုး ေက်ာက္ခဲမွ မုန္႔ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ခုန္ခ်ရန္ေတာင္းဆိုသည္။ ထုိေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ခု စလံုးကို ၾကည့္ပါက “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္ပါက” ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ႏွစ္ခုစလံုးကို ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့ျပီး စာတန္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါ သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျပီး ေလာက စည္းစိမ္ မ်ားကို ျပညႊန္ကာ စာတန္က သူ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က စာတန္ကို ေအာ္ဟစ္ေငါက္ ငမ္းကာ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျဖင့္ပင္ ေခ်ပခဲ့သည္ကို ဖတ္ဖူးျပီးသားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

စာတန္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ပထမအခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ ေက်ာက္တုန္းကေန မုန္႔ျဖစ္ေစဘုိ႔ ေတာင္းဆုိသည္။ စာတန္သည္ ခႏၶာအေသြးအသား၏ ဆႏၵႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ အစားအေသာက္ဆိုသည္မွာ လူတုိင္းအတြက္ ဦးစားေပး အေရးၾကီးေနရာတြင္ ထားၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဦးစားေပးေသာသူကို ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳျပီး အသက္ရွင္လာဘုိ႔ ေဆာင္ရြက္ သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စာတန္သည္ သူ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျခံဳငုံသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ထိုအခ်က္သံုးခ်က္စလံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ၏လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီး သူ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခံယူျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဘုန္းတန္ခိုး ၾကီးထြား လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

စာတန္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္သူမ်ားကို စာတန္က ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ေပးကမ္းမစႏုိင္ပါလွ်င္ ဘုရားသခင္က ပိုမို၍ ေပးကမ္းမစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

Worship (ကိုးကြယ္ျခင္း) ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ ေရွးေဟာင္းစကားလံုးျဖစ္ေသာ Weordhscipe မွ ဆင္းသက္လာျပီး အဓိပၸါယ္မွာ “ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ၊ ခ်ီးျမွင့္ထိုက္ေသာ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းကို ခံထိုက္ေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။

ဂရိေဝါဟာရအားျဖင့္ “Proskyneo” ဟုေခၚဆိုျပီး ဟီးဘရူးဘာသာအားျဖင့္ "shachac" ဟူ၍ျဖစ္ျပီး ဘာသာစ ကားႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသည့္ ကိုယ္ဟန္ အေနအထားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အုပ္စိုးမႈကို ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။ ၎၏ မူရင္းအဓိပၸါယ္မွာ “ဒူးေထာက္ျခင္း” သို႔ “ဂါရဝျပဳရန္ ပ်က္ဝပ္ျခင္း” သို႔ “ဦးညႊတ္ျခင္း၊ ရွိခိုးျခင္း”၊ “အရိုအေသေပးျခင္း”၊ “အသနားခံျခင္း၊ ရုိေသခန္႔ညားေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ေဖာ္ျပျခင္း၊” စသည့္ အဓိပၸါယ္ မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုအရာတို႔မွာ ကိုးကြယ္ျခင္း ဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ စပ္ဆက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုစကား လံုးတို႔မွာ အေစခံျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ရိုေသေလးျမတ္ျခင္း စသည့္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္သည့္ စိတ္ႏွလံုး သေဘာ ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။

တန္ခိုးအစြမ္းသတၱိတို႔၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရင္းသည္ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္ဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္သူမ်ား အစုအေဝျဖစ္ျပီး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ရွင္မႆဲ ၁၈း၁၆-၂၀ တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး၊ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ

ေယရႈသည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌၎၊ ေျမၾကီးေပၚ၌၎၊ စီရင္ပိုင္ ေသာ အခြင့္တန္ခိုး ရွိသမွ်တို႔ကို ငါခံရျပီ။ သင္တို႔သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇ့ကို ေပးၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္ တုိ႔အား ေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾကေလာ့။ ငါသည္ လည္း ကပ္ကမာၻကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀)

အသင္းေတာ္သည္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာ ေနရာမွ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ (တမန္ ၂း၁-၁၃) ပင္ေတကုေတၱေန႔တြင္ သခင္ဘုရားကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈကို ျပဳေနၾကေသာ သူတို႔အေပၚတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရား သခင္က သက္ေရာက္ေစကာ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အစျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ကိုးကြယ္မႈျပဳေနေသာ သူတို႔အေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ နိမိတ္လကၡဏာကို ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။

သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္၌ ကိုးကြယ္မႈ ျပဳေနၾကေသာ သူတို႔သည္ ၾကီးမားေသာ တန္ခိုးကို ခံစားခဲ့ရၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ထိုသို႔ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ စိတ္ၾကိဳက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ဆုေတာင္းမႈျပဳျခင္း (သို႔) ကိုးကြယ္မႈျပဳျခင္း လုပ္ေသာ ေနရာတုိင္းတြင္ ထူးျခားေသာ အမႈအရာမ်ား ရွိေနၾကသည္။ တမန္ေတာ္ (၁၃)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သခင္ဘုရားဝတ္ကို ျပဳ၍ ကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က အမႈေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဖြင့္ျပခဲ့သျဖင့္ တမန္ေတာ္တုိ႔က ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ျမင္ေတြ႕ ခံစား ခဲ့ရေလသည္။

ကိုကြယ္ျခင္း၏ တန္ခိုးက ဘာေတြျဖစ္နုိင္သလဲ။

ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ အုပ္စိုးသည့္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ လူတို႔တြင္ ဘုရားသခင္ ဖန္းဆင္ကာစက ရွိခဲ့သည့္ မူလအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္လည္ရွာေဖြေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ အာဒံအျပစ္ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဆံုးရႈံးသြားသည္သာမက ဘုရားသခင္၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကမာၻေျမၾကီးကို အုပ္စိုးမႈျပဳရန္ ဟူသည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာပါ ဆံုးရႈံးသြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို ထိုအရာမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကားတုိင္ေတာ္တြင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက က်ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ရာေနရာတါင္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအစြမ္းမ်ားက ေမွာင္မိုက္ကို ခ်ိဳးျဖတ္ျပီး စီးဆင္းလာသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈကို သူ၏ ေရြးႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္သာ တန္းခိုးေတာ္ တည္ရွိႏုိင္ ပါသည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာ ေနရာတြင္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားသည္ စစ္္ေျမျပင္တစ္ခုတြင္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္မႈျပဳရန္ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက ဘုရားသခင္၏တန္းခိုးႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္းသည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လာေပလိမ့္မည္။ ထုိမွ်မက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားျဖင့္ အျခားလူမ်ားထံသို႔ လည္း ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

လူတို႔၏ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ လူတုိ႔စတင္ျဖစ္တည္ကတည္းကျဖစ္သည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ စတင္ကတည္းက ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ကိုးကြယ္ျခင္း အားျဖင့္ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ ရွင္ဘုရင္မ်ားကဲ့သို႔၎၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားကဲ့သို႔၎ ျဖစ္ၾကသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၆)။ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္စိုးႏုိင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာဆိုပါမည္။

ရွင္ေပါလုႏွင့္ သိလတုိ႔သည္ ကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ ေျမၾကီးလႈပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္တံခါးပြင့္ျခင္း၊ လက္ ထိပ္သံၾကိဳးမ်ား ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအရာသည္ ကိုးကြယ္ျခင္း၏ တန္ခိုးျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ခံစားရယူႏုိင္သည္။ ကိုးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ လႊတ္ျခင္း အခြင့္ကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္လိုအပ္သမွ် အရာခပ္သိမ္းကို သင္၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြပါ။ အသက္ ရွင္ေသာ ဘုရားသည္ သင္လိုသမွ်ကို ေပးစြမ္း ႏုိင္ပါသည္။ ထုိဘုရားကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ တာ၏ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ရွာေဖြပါ။