Jun 29, 2012

ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ျခင္း


ေဟရွာယ ၄၀း၁-၁၁၊ ၂၉-၃၁
အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သူရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ပိုမိုျပတ္သားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒီက်မ္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္တိုင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ ဒါဟာလဣသေရလ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ယံုၾကည္အားကိုးမႈမရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚမွာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱဆန္မႈနဲ႔ သစၥာမဲ့တဲ့ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ မလိုမုန္းတီးမႈေတြထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ျပသေန ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုလိုတဲ့ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာကို တြန္းပို႔ေနသလို ခံစားရပါတယ္။

အေျခအေနကို စပ္ဆက္ စဥ္စားၾကည့္ျခင္း

ယုဒလူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပစ္ပစ္ခါခါ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ယုဒ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္က လြဲျပီး အကူအညီရႏိုင္မည့္ေနရာေတြကို ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဘုရားသခင္က ကူညီခဲ့တဲ့ ဇတ္လမ္း အျဖစ္အပ်က္ေလး ရွိေနပါတယ္။ ဣသေရလတိုင္ျပည္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းဟာ အာရႈရိေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ယုဒျပည္ကိုလည္း ထပ္မံ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟရွာယ ၂၂ မွာ ေဖၚျပထားသကဲ့သုိ႔ ယုဒတိုင္းျပည္ ဟာ အဲဒီ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ လက္ထဲကေန ဘုရားသခင္က ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟရွာယက်မ္းမွာ အခန္းၾကီး ၁ မွစျပီး အခန္းၾကီး ၃၉ အထိၾကည့္ရင္ ဘုရားသခင္က ယုဒလူမ်ိဳးေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ကယ္ႏႈတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ယုဒေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္တယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ယုဒလူမ်ိဳးေတြ မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာက္ၾကိဳ႕ တယ္၊ ႏွိမ့္ခ်တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ အျပဳအမူကို အလြန္ဘဲ ရြံရွာ မုန္းတီးသြားပါေတာ့တယ္။
မည္မွ်ပင္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလကို အဘက္ဘက္က ေထာက္ခံအားေပးေနလင့္ကစား ရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိကေတာ့ အာရႈရိေတြ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲပင္။ ဒီေနရာမွာ ေဟရွာယ အခန္းၾကီး ၃၉ တြင္ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္၏ ေစတမန္မ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္ေစ ဘို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာနဲ႔ ျပသခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုရင္ ေဟဇကိဘုရင္က ဗာဗုလုန္နဲ႔လက္တြဲျပီး အနာဂတ္တြင္ က်ေရာက္ႏုိင္ သည့္ အာရႈရိႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးမဆို ေတာ္လွန္ဖယ္ရွား သြားမယ္လို႔ ဆိုလို လိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေဟရွာယ ေရာက္လာျပီး ထိုသူေတြဟာ ဘယ္တိုင္းျပည္ ကလဲ၊ ဘာေတြ လိုခ်င္လို႔ ေရာက္လာတာလဲ အစရွိသျဖင့္ ေမးျမန္းပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေဟဇကိက အနည္းငယ္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္သြားျပီး သူတို႔ဟာ ဗာဗုလုန္ တိုင္းျပည္က လာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ အားလံုးကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။
ဟရွာယက ဘုရားသခင္ထံက ရရွိတဲ့ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ျပန္ေျပာျပလိုက္တာကေတာ့ မင္းၾကီးနဲ႔တကြ အရွင္မင္းၾကီးရဲ႕ ထီးနန္းနဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းေတြ အားလုံး ဗာဗုလုန္သို႔ သိမ္းယူျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ သားစဥ္ေျမးဆက္လည္း အဲဒီ ဗာဗုလုန္ရဲ႕ ထိမ္းသိမ္းမႈ ခံရမယ္လို႔ ေျပာ လုိက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟဇကိက ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ သူအတြက္ အားလံုး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေနအထား အေျခအေန ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ (ေဟရွာ ၃၉း၈)။ ဗာဗုလုန္ကေတာ့ ဣသေရလရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ၾကည့္ျပီး ဣသေရလ တိုင္းျပည္ဟာ လြယ္ကူတဲ့ သား ေကာင္လို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူ႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ဟာ အလိုအေလွ်ာက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာမယ္ဆိုတာ ဗာဗုလုန္ဟာ ခံစား သိျမင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ျပႆနာ

ေဟရွာယက်မ္း အခန္းၾကီး ၄၀ မွ ၆၆ အထိအပိုင္းတြင္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခါနီး အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္ရပါတယ္။ ယခု ဣသေရလ၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေမးခြန္းတခု ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္မျပက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ၊ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လမ္းျပမႈေတြကို ပစ္ပစ္ခါခါျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုသေဘာထား သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီ လူေတြလိုပါဘဲ။ သင္ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္ ေသး ရဲ႕လား။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဣသေရသ လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြား တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔လူမ်ိဳးကို ေက်ာ ခိုင္းလုိက္ျပီလား၊ သူရဲ႕ပဋိညာဥ္ေတြကို ေမ့ပစ္ လိုက္ျပီလား ဆိုျပီး ေတြးမိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ခံစားေနရတဲ့ ဣသေရလ အမ်ိဳး သား ေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ဟာ အႏႏၱ တန္ခိုးရွင္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သမိုင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိနားလည္ခဲ့တဲ့ ဘုရားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့။

ေဟရွာယ၏ တုန္႔ျပန္မႈ

ပေရာဖတ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ သေဘာသဘာ၀အတုိင္း ဘုရံားသခင္ကို တရားမဲ့ေျပာဆိုေနတဲ့ အသံမ်ားဟာ ေဟရွာယရဲ႕ ဦးေခါင္းမွာ လာေရာက္ရုိက္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ အမိုက္ကစျပဒ္ႆမီးေလာင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဟရွာယ ျပန္လည္ေခ်ပလိုက္တဲ့ ႏႈတ္ခပတ္စကား ကေတာ့ ေဟရွာယ ၄၀း၁၂-၂၆ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာက စၾကၤ၀ဠာၾကီးကို အစိုးပိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။ ဘုရားသခင္နွင့္ တူညီေသာ ဘုရားမရွိ။ ဂီတပညာရွင္တဦးမွ တူရိယာတခုကို ျမင့္လြန္းေသာ အသံႏွင့္ စူရွစြာ ေအာ္ျမည္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီ ေဟရွာယ တင္ျပလိုက္သည့္ အရာသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။
ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္္ျခင္း
ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ၾကီးမားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျခင္းထဲမွာ ဆြဲထည့္လုိက္သလုိပါဘဲ။ လူေတြဟာ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ဘဲ ရွိပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ တရုပ္၊ အႏၵိယ နဲ႔ အေမရိကန္ ေပါင္းလုိက္ရင္ လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြလည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ေရာက္ရင္ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ပါဘဲ။
ဘုရားသခင္ကို စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးၾကည့္လို႔ေတာင္ သိႏိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရဘုရား၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကို အဘယ္သူ စစ္ေၾကာသနည္း။ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အဘယ္သူသည္ အၾကံေပးသနည္း (ေဟရွာ ၄၀း၁၃)။ ထာ၀ရဘုရာမွာ အၾကံေပးမလိုအပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ထည့္စရာတခုခုႏွင့္မွ် ထည့္လို႔မရႏိုင္ပါ။ ေဟရွာယက ဆက္လက္ေျပာဆိုရာမွာ "ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ပံုျပရအံ့နည္း။" လူေတြမွာ ဘုရားသခင္ကို သိႏိုင္ဘို႔ ခပ္ေရးေရး ေလးေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္။ အရာခပ္သိမ္းကို သိႏိုင္ တယ္။ သူ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သူဟာ ထာ၀ရကာလ ရွိေနတဲ့ ဘုရားပါ။
ဘုရားသခင္ဟာ အားကိုးထုိက္ေသာ ဘုရား
ဟရွာယဟာ သူေျပာခ်င္တဲ့ ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အျမဲတမ္း အားကိုးရမည့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းဟာ သူရဲ႕ သစၥာရွိျခင္းကို မပ်က္စီးေစပါဘူး။ ေဟရွာယဟာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္သိမွတ္ထားတဲ့အရာက "မင္းတို႔ကို ပင္ပန္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ခြန္အားကို ငါေပးမယ္။ မင္းတို႔ အားနည္းတဲ့အခါ မွာ တန္ခိုးကို တိုးပြားေစမယ္လို႔ ေျပာထား ပါတယ္။
"လူပ်ိဳတို႔သည္ ေမာ၍ ပင္ပန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုလင္တို႔သည္ ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည့္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရြလင္းယုန္ကဲ့သို႔ မိမိတို႔အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း။ ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက"။
(ေဟရွာယ ၄၀း၃၀-၃၁)
ကဲ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္အားကိုးထိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း လိုက္တဲ့ သတင္းျဖစ္သလဲ။ ေဟရွာယေခတ္မွာ ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္လည္း သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ကိုစားျပီး အသက္ရွင္ ဘို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။