Jun 22, 2012

ဘုရားသခင္၌ မိမိအသက္တာကို ကုိယ္တိုင္ဆက္ ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

ယခု ဤေဝငွခ်က္ကို ယာကုတ္ ၄း၇-၉ က်မ္းပိုဒ္ကို အေျချပဳထားပါသည္။ ယာကုတ္ ၄း၇-၉ ကိုဖတ္ပါ။

နိဒါန္း

Submit ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ အရႈံးေပးသည္။ အပ္ႏွံသည္။ မိမိ၏ အခြင့္အာဏာကို တပါးသူအား ေပးအပ္သည္…စသည္ျဖင့္ ၾကိယာစကားလံုးတစ္ခုအျဖစ္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုစကားလံုးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သင္မည္ကဲ့သို႔ ခံစားပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ထိုစကားလံုးမွာ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔ကို ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေနသည့္ အရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ ျပန္ပါသည္။ ေက်ာင္းျပီး၍ လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အလုပ္ရွင္၊ (သို႔) မန္ေနဂ်ာ စေသာသူတို႔ အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျပန္ ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းလာ ျပီးေနာက္ အသက္တာကို သခင္ထံသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိုစကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္မွာ သခင့္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္ကို သိခြင့္ ရရွိလိုက္ပါသည္။

သခင္၊ သခင္ဟု ငါ့ကို ေလွ်ာက္ေသာသူတုိင္း ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ ဝင္ရလိမ့္မည္။ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးပါျပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုပ္ပါျပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုပ္ပါျပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တန္ခိုးတို႔ကို ျပျပီ မဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ၾက ေသာအခါ သင္တုိ႔ကို ငါအလွ်င္းမသိ၊ အဓမၼအမႈကို ျပဳေသာသူတို႔ ငါ့ထံမွ ဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အား အတည့္အလင္း ငါေျပာမည္။ (မႆဲ ၇း၂၁-၂၃)


တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၏ လကၡဏာသက္ေသ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖၾကားမည္ ဆိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ အတိုင္း အသက္ရွင္ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၏ လကၡဏာ သက္ေသ တစ္ပါး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ အထက္က်မ္းပိုဒ္ထဲမွ သခင္၊ သခင္ ဟုေခၚေနေသာသူမ်ားမွာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ႏွင့္ ပုံသက္ေသ ျပသႏုိင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ မထင္ပါ။

သူတို႔သည္ သခင္ကို အနက္ရႈိင္းဆံုး ႏွလံုးသား တစ္ေနရာမွ သိၾကြမ္းၾကသူမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သူတို႔သည္ သခင္ကို အေပၚယံသာ သိရွိၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာေနေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ မိမိေက်နပ္ ေစရန္သာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ ပရိတ္သတ္မ်ားထံမွ လက္ခုတ္ၾသဘာ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ထိုသူတို႔သည္ အံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေသာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါ သည္။ သူတို႔၏ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးက လက္ခုတ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကျပီး မယံုၾကည္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလွဴေငြမ်ားလည္း လက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ေျပာျပလိုပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ PTL Club ကို တည္ေထာင္သူ Jim Bakker အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

Jim Bakker သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကာရိုလိုင္းနား ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း တစ္ခုကို အစပ်ိဳး ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ နုိင္ငံတြင္ တတိယေျမာက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ျဂိဳလ္တု စေလာင္ျဖင့္ ရုပ္သံ အစီအစဥ္ကို (၂၄) နာရီလံုး ထုပ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံမွ တစ္ပတ္လွ်င္ ေဒၚလာ တစ္သန္းခန္႔ အပတ္စဥ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ အျခားေသာ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Mission Of PTL ကို ထူေထာင္ခဲ့ ေလသည္။ လူထု မီဒီယာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ လူထုေဟာေျပာပြဲၾကီးမ်ားကို ကဇတ္ရုံၾကီးမ်ား၊ အားကစားရုံၾကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ "ေယရႈသာ ဒီကေန႔ အသက္ရွင္ေနမယ္ဆိုရင္ ေဟာဒီ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကေန ေဟာေျပာလိမ့္မယ္" ဟု ေဟာေျပာ ခဲ့ေလသည္။

Jim Bakker သည္ သူ၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ေငြေၾကးမ်ား သံုးစြဲခဲ့ေလသည္။ မနာလိုေသာသူမ်ား၊ PTL၏ ေအာင္ျမင္မႈကို မရႈစိမ့္ႏုိင္သူမ်ားက PTL ဆိုသည္မွာ Pass The Loot (အဓမၼ ေငြျဖဳန္းတီးသည္) ဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုတြင္ Jim Bakker သည္ ေထာင္ (၅)ႏွစ္ က်သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔ တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုပ္ေဝ ခဲ့ေလသည္ ထိုစာအုပ္၏ ေခါင္းစဥ္မွာ I was wrong. (ကၽြန္ေတာ္မွားခဲ့တယ္။) ဟူ၍ ျဖစ္ျပီး သူမွားယြင္းခဲ့သမွ် ကို ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ ဖြင့္ခ် ေရးသားခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္လည္း Jim Bakker ကဲ့သို႔ အမွားမလုပ္ခင္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ သခင့္ထံ ဆက္ကပ္ဘို႔ အပ္ႏွံဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
လုကာ ၆း၄၆ တြင္ သခင္က "ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကို သခင္၊ သခင္ ဟု ေခၚၾကသနည္း။ (လုကာ ၆း၄၆)ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သခင္ထံ မည္ကဲ့သို႔ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတု႔ိ အပ္ႏွံရပါမည္နည္း။ အခ်က္ (၃)ခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္။


  • 1. ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တြန္းလွန္ျခင္းအားျဖင့္ အပ္ႏွံရမည္။

  • 2. ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအားျဖင့္ အပ္ႏွံရမည္။

  • 3. ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား ခံစား၍ အပ္ႏွံရမည္။


(က) ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တြန္းလွန္ျခင္းအားျဖင့္ အပ္ႏွံရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သို႔ လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကို ဆီးတာၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ သင္တို႔ထံက ေျပးသြား လိမ့္မည္။ (ယာကုတ္ ၄း၇)ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္အသက္ရွင္လိုသည္ဆိုပါက ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေပါင္းအေဖာ္ဆိုသည္မွာ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အမႈအေရးတစ္ခု ရင္ဆိုင္ရမည္။ ျပႆနာ တစ္ခုကို ေျဖရွင္းရမည္ ဆိုပါက ပိုမို၍ပင္ အေရးၾကီးသည္မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုျပႆနာ အတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္သို႔ ေျပာဆိုရမည္ကို ကိုယ္တုိင္မသိေသာအခ်ိန္အခါေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားအတြက္ အသိအကၽြမ္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလာသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္သူတစ္ဦး ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုအမႈအရာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရင္းႏွီးျပီးျဖစ္သူတစ္ဦးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း အတူေနျခင္သည္ဟု ဆိုကာ အတင္းအဓမၼ ဝင္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးရွိပါသည္။ ထိုသူမွာ စာတန္ပင္ျဖစ္သည္။ မဖိတ္ေခၚဘဲႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာထဲသို႔ အတင္းဝင္ေရာက္ကာ ေနရာယူ စိုးမိုးေလ့ရွိပါသည္။

ဆရာၾကီး C.S Lewis ေရးသားေသာ စာအုပ္ထဲတြင္ "ဤစၾကဝဠာၾကီး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ အရာရာတိုင္းကို ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျပီး စာတန္က အခြင့္မရွိဘဲ အဓမၼ ယူေဆာင္ အသံုးျပဳ ေနသည္" ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိစာတန္ကို ေနရာ မေပးခ်င္ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမေပးခ်င္ေသာ္လည္း သူက ေနရာတိုင္းကို လႊမ္းမိုး ပိုင္စိုးေနပါသည္။ စာတန္သည္ သင္မသိေသးေသာ ဆိုးသြမ္းမႈမ်ား၊ ဆိုးရြားမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနပါသည္။ လူသတ္ျခင္၊ မုသာေျပာျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း . . . အစရွိေသာအရာမ်ားသည္ သူႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၂ တြင္

"ၾကြင္းေသာ စကားဟူမူကား ညီအကိုတို႔၊ သခင္ ဘုရားအားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ အရွိန္အားျဖင့္၄င္းေကာင္း၊ ခိုင္ခန္႔ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ မာရ္နတ္၏ ပရိယာယ္တို႔ကို တာဆီးႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကို ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ မိုဃ္ေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတုိ႔ႏွင့္၄င္း ဆိုင္ျပိဳင္တိုက္လွန္ရၾက၏။" (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၂)

၁ေပ ၅း၈-၉ "သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကို မ်ိဳရမည္နည္းဟူ၍ လွည့္လည္ ရွာေဖြလ်က္ ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ လူျပည္ အရပ္ရပ္တို႔၌ရွိေသာ သင္တို႔ ညီအကိုမ်ားတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ ဆင္ရဲကို ခံရၾကသည္ဟု သိမွတ္လ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္၍ မာန္နတ္ကို ဆီးတားၾကေလာ့။" (၁ေပ ၅း၈-၉)ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေျပာခ်င္ေသာအရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တုိက္ပြဲထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ စာတန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ကို သတ္ျဖတ္ရန္ ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ကို သူ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္ေသာ သခင္ထံမွ လမ္းလႊဲေစရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ သခင္ရဲ႕ စကားကို နားမေထာင္ေစရန္ ျဖားေယာင္းေနပါသည္။ သခင္ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္မရွင္ေစရန္ ၾကိဳစားၾကံစည္ေနသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ သတိရွိပါ။ သခင္ထံမွ ခြန္အားမ်ားကို ေတာင္းခံပါ။ သခင္ေပးတဲ့ ခြန္အားေတြနဲ႔ သူကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္ပါေစ။

သခင့္ကို မ်ားမ်ား ဆက္ကပ္ျပီး အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ စာတန္ကို မ်ားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ထုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ သခင္တစ္ဦးတည္းသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ အကြယ္အကာျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္ရမည္။


ဘုရားသခင္၌ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔၌ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ယာကုတ္ ၄း၈)


တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို မည္သူကမွ် လက္ခံ ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ေရႊေျပာင္းသည္ ဆိုရာတြင္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိသည္။ နာက်င္မႈမ်ား ရွိသည္။ အလြန္အလုပ္မ်ားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနသည့္ ေနရာမွ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ေရႊ႕ရာတြင္္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အဖိုးအခမ်ား ေပးဆပ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအလုပ္ကို မည္သူကမွ် လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း မရွိၾကေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ ရွိေနသည့္ အျပစ္ႏြံ ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကျပီး ထိုေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုျခင္း မရွိၾကေခ်။ ေနာင္တရေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ထံ လွည့္လာေသာ သူမ်ားကိုပင္လွ်င္ ထိုသူတို႔က အျပစ္တင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ တစ္ေန႔ေသာ အခါ ထိုသူတို႔သည္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္ကို ၾကားနာခဲ့ပါလွ်င္ ထိုအေျခအေနမွ တြန္းလွန္ ရုန္းထြက္လာ လိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တစ္ခါက တရားေဟာဆရာ တစ္ဦးသည္ က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျပစ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျပီး (၇၂၆) မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္ကာ ေဟာေျပာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ လူအမ်ားအျပားထံမွ စာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ျပီး ထိုအျပစ္ထဲတြင္ သူတို႔ အမွန္တကယ္ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ဝန္ခံထားေသာ စာမ်ား ေရာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက လက္မခံခ်င္ၾကဘဲ ထိုတရားကို ေဟာေျပာေသာ ဆရာၾကီး ကိုပင္ ေလွာင္ေျပာင္ ကဲ့ရဲ႕ ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသူတို႔သည္ သူတို႔ ရွိေသာေနရာတြင္ ေမြ႕ေလွ်ာ္ေနၾကျပီး မေျပာင္း ေရႊ႕ခ်င္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာမူကား သူတို႔ထံသို႔ ဘုရားသခင္ကို လာေစခ်င္သည္။ သူတို႔ကမူ ဘုရားသခင္ထံ သြားဘို႔ မက်ိဳးစားၾကေခ်။ ထိုသူတို႔က "ငါတို႔ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိရင္ သြားမယ္။ က်မ္းစာ ဖတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိရင္ ဖတ္မယ္။ ဖတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္မရွိရင္ေတာ့ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ေငြေၾကး ျပင္ဆင္ေပးရင္ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားမယ္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါ တစ္ရံ သြားေရာက္ျခင္းကပင္လွ်င္ လံုေလာက္ေနျပီဟု ခံစားေနၾက သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အကူအညီလိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သြားစရာ မလိုဘူး လို႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါသည္။

လူတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ဘဝအသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနတတ္ၾကသည္။ ျပႆ ရွိေနျခင္းကပင္လွ်င္ ဘဝျဖစ္ေနသည္။ Frank Sinatra က ေျပာခဲ့ဘူးသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လမ္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီအထဲမွာ ျပႆနာေတြ အျမဲဘဲ ရွိေနခဲ့တယ္" ဟူ၍ ေျပာခဲ့ဘူးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေသာ ေနရာမွ ဘုရားသခင္ထံ အေရာက္သြားဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ေရႊ႕လ်ားမွသာ ဘုရားသခင္၏ ျငိမ္းသက္ျခင္းကို ခံစားျပီး ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

"ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ကာလတြင္ ထာဝရ ဘုရားကို ရွာၾကေလာ့။ နီးေတာ္မူသည္ ကာလတြင္ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳၾကေလာ့။ ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရ ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတို႔ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ "(ေဟရွာယ ၅၅း ၆-၇)

"ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ငါ့ထမ္းဘိုးကို တင္၍ ထမ္းၾကေလာ့။ ငါ့ထံ၌ နည္းခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏူးညံ႔ သိမ္ေမြ႕ေသာ သေဘာရွိ၏။ သင္တိုိ႔ စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္သာျခင္းကို ရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ငါ့ထမ္းဘိုးသည္ ထမ္းလြယ္၏။ ငါ့ဝန္လည္း ေပါ့၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။"(မႆဲ ၁၁း၂၈-၃၀)

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ေနရာမွ ဘုရားသခင္ထံ ေရႊ႕လ်ားဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ့္ဆႏၵ၏ အေစခံဘဝမွ ခရစ္ေတာ္၏ အေစခံဘဝသုိ႔ ေရႊ႕လ်ားရပါမည္။ ထိုသို႔ ေရႊ႕လ်ားပါက အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာမည္။ ထုိ႔ထက္မက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲတြင္ အျမဲ ကိန္းဝပ္ ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား ခံစား၍ ဆက္ကပ္ရမည္။


အျပစ္ရွိသာသူတို႔ သင္တို႔လက္ကို စင္ၾကယ္ေစၾကေလာ့။ စိတ္ႏွခြ ရွိေသာသူတို႔ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးကို သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ ဆင္းရဲ ျငိဳျငင္ျခင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ရွိၾကေလာ့။ သင္တို႔ ရယ္ျခင္းကို စိတ္မသာ ညည္းတြားျခင္း၊ ျဖစ္ေစၾကေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကိုလည္း ဝမ္းနည္းျခင္း ျဖစ္ေစၾကေလာ့။(ယာကုတ္ ၄း၈-၉)


အထက္က်မ္းပိုဒ္တြင္ လက္ေဆးပါဟု ဆိုထားပါသည္။ သင္သည္ လက္ေဆးတတ္ေသာ အက်င့္ ရွိေကာင္း ရွိေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သန္႔ရွင္းျခင္းကို ၾကိဳက္ပါသည္။ မၾကာခဏ လက္ေဆးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေျပာသကဲ့သို႔ လက္ေဆးျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ယာကုတ္ေျပာေသာ လက္ေဆးျခင္းမွာ အျခားနည္းလမ္း တခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ရွိေသာအခါ ျပန္လည္ သန္႔ရွင္းဘို႔ လုိအပ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိႏုိင္သည့္ ေနရာ တစ္ေနရာသာ ရွိပါသည္။

"ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား လာၾက တရားစီရင္ၾကကုန္အံ့။ သင္တို႔ အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း မိုဃ္ပြင့္ကဲ့သုိ႔ ျဖဴလိမ့္မည္။ ကတၱီပါႏွင့္ အမွ် နီေသာ္လည္း သိုးေမြးကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။" (ေဟရွာယ ၁း၁၈)


Marvin Vincent က ေရးသားခဲ့သည္မွာ "ေနာင္တရသည္ ဆိုသည္မွာ မ်က္ရည္က်ရုံ၊ ဝမ္းနည္းရုံသာ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္တရျခင္း ဆိုသည္မွာ ဝမ္းနည္းျခင္းမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ ျခင္းျဖစ္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသက္တာသို႔ ဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တ ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိေစရန္ ဘုရားသခင္ကို တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ ေပတရုက ေျပာခဲ့သည္မွာ

"သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ် မၾကြင္း ေယရႈခရစ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။" (တမန္ေတာ္ ၂း၃၈)

ေနာင္တရ၍ နွစ္ျခင္းခံျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာကို သန္႔ရွင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို လက္ခံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲ ျငိဳျငင္ျခင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆိုရာတြင္ ခရစ္ေတာ္ထံ ေရာက္ရွိလာသူ တိုင္းက အမွန္တကယ္တြင္ အျပစ္အတြက္ ငိုေၾကြးျပီး ေရာက္လာသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိတြင္္ အျပစ္ရွိသည္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိျပီဆိုပါက အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းသင့္သည္။ ေၾကကြဲသင့္သည္။ ငိုေၾကြး သင့္သည္။ ထိုသို႔ အျပစ္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲတတ္မွသာ ကယ္တင္ျခင္း ရလိမ့္မည္။

ယေန႔တြင္ ကမာၻမည္သည့္ ေနရာမဆို အျပစ္ျပဳလုပ္ရျခင္းကို ေပ်ာ္စရာ၊ တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ကာ ျပဳလုပ္ေနၾက ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ ဆက္ကပ္လိုသူသည္ အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေၾကကြဲတတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။

မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီဝဲျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိေလသာ ညစ္ညဴျခင္း၊ ေလာဘ လြန္က်ဴးျခင္း၊ အမႈတို႔ကို သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ေရွာင္သင့္သည့္အတုိင္း စကားျဖင့္မွ် မဆက္ဆံၾကႏွင့္။ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာ ညစ္ညဴး ျပက္ျပယ္ေသာ စကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ စကားကို သံုၾကေလာ့။ (ဧဖက္ ၅း၃-၄)သင္ကိုယ္တုိင္ ႏွိမ့္ခ်ကာ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ထိုအရာသည္ မျဖစ္မေန အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ မာနၾကီးေသာသူမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရဘို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
"က်မ္းစာထဲတြင္ ေပ်ာက္ေသာသား အျဖစ္အပ်က္ထဲမွ သားငယ္၏ အေျခအေနမ်ိဳးကို မည္သူမွ် ၾကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဝက္စာကိုပင္လွ်င္ မစားႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါ တစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ အသက္တာမ်ိဳးကို ရရွိရန္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ႏွိမ့္ခ်ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံသာ လုပ္ရမည့္ အရာမဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ အျပစ္အတြက္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရမည္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

D.L Moody က ေျပာခဲ့သည္မွာ "ဘုရားသခင္၏ ၾကီးမားေသာ အသံုးေတာ္ခံ ျဖစ္ေစပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေသးငယ္ေသာ အသံုးေတာ္ခံ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ မိမိအသက္တာ၌ အျပစ္တရားထဲတြင္ ေသးငယ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳႏုိင္သေရြ႕ ဘုရားသခင္က အသံုးမျပဳပါ" ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ဘူးပါသည္။

အမႈေတာ္ေဆာင္ၾကီးတဦးကမူ "ငါဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ ျဖစ္တယ္။" "ငါဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ ျဖစ္တယ္။" ဟူ၍ မၾကာခဏ ေၾကြးေၾကာ္ေပးပါ ဟု ေျပာဘူးပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတို႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။"ငါဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ ျဖစ္တယ္" ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ မိမိအသက္တာကို ဘုရားသခင္ထံတြင္ ဆက္ကပ္ပါ။