Jun 29, 2012

ကၽြန္ေတာ္ ဒါ၀ိတ္ဘုရင္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ရျခင္း အေၾကာင္း


ကၽြန္ေတာ့္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ အၾကိဳက္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာျပပါဆိုလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိတ္ကိုသာ ညႊန္ျပမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ဟူ၍ ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမေစာင္ ၁၃း၁၃-၁၅တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္သူသည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ အျပစ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ဘူးသူ ေတာ့ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို လူမ်ားက ဗာသေရွဗ ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္မေခ်ာေလးတစ္ဦးႏွင့္ ျပစ္မွား ဘူးသူ ဟူ၍ လူသိမ်ားၾကပါသည္။
ထိုအျပစ္ကို ဖံုးဖိရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအျပစ္ကို ထပ္မံ က်ဴလြန္မိျပန္သည္။ ထို အျပစ္မွာ မိန္မေခ်ာေလး ဗာသေရွဗ၏ လင္ေယာကၤ်ား ဥရိယ ကို သတ္ပစ္မိေသာ လူသတ္မႈ အျပစ္ေပ တည္း။ (ဓမၼရာဇ၀င္ ဒုတိယေစာင္ ၁၁း၁-၂၇ ကိုၾကည့္ပါ။)
သူ႔မယားကိုျပစ္မွားသူ၊ လူအသက္ကို သတ္သူ ျဖစ္ပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူဟူ၍ ေျပာႏိုင္ပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူရဲ႕ က်ဆင္းမႈ ကို ေနာင္တတရား ရရွိခဲ့ျပီးစိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္တိုး၀င္ခ်ည္းကပ္ခဲ့သည္(ဆာလံ ၅၁ ကိုဖတ္ပါ။) သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္စီးမႈကို အၾကီးအက်ယ္ ေနာင္တရ ၀မ္းနည္းခဲ့ေသာ အခ်က္ သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေစေသာသူ ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ခံစားျမတ္ ႏိုး မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရုိေသကိုင္းရႈိင္းျပီး၊ ထိုဘုရားကို ျမတ္ႏုိးကိုးကြယ္ ေနလင့္ ကစား ခရစ္ယာန္ အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ အားနည္း က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ အထက္ပါ ဒါ၀ိတ္ အ ေျခအေနကို ေတြ႕ျမင့္ရေသာအခါ သတင္းေကာင္းတခုအျဖစ္ ခံစား၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ရွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိတ္ထံမွ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ဒါ၀ိတ္ဘုရင္အေၾကာင္း အတြဲလိုက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေဆာင္းပါမ်ား ေရးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ သိုးထိန္း အျဖစ္ေသာ္လည္ ေကာင္း၊ သီခ်င္းဆိုသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္သူရဲ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိတစ္ဦး အျဖစ္လည္ေကာင္း… စသည့္ စသည့္ စရုိက္လကၡဏာေပါင္း ေျမာက္ မ်ား စြာ သူထံတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္အေၾကာင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ ေလ့လာလိုပါသနည္း။ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဒါ၀ိတ္ကဲ့သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာ မေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္နွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ သူ႔ထံတြင္ ၀မ္းနည္းစရာ က်ဆင္းမႈ စရိုက္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စိတ္ ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သင္ယူခ်င္ေသာ အရာမ်ားရွိေနသည္။ သူ႔အ ေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာအတြက္ အေျဖမ်ား ရွိေနမည္ ဆိုသည့္ အ ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္ အေၾကာင္းေလ့လာရန္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ သူ၏ ဘ၀အစပိုင္းတြင္ ႏွိမ့္ခ်မႈ အျပည့္ရွိေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါေသးသည္။ သူ၏ မိသားစုထဲမွာပင္ သူကဲ့သုိ႔ေသာသူကို ေတြ႕ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခ်က္ကပင္ ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းစာထဲတြင္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားအားလံုးမွ အခ်က္အလက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက ဒါ၀ိတ္၏ ႏွိမ့္ခ်မႈ ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းပိုဒ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔က ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ က်မ္း စာထဲမွ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ပုဂႊိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အာျဗဟံ၊ေမာရွည္တို႔ထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ က်မ္း ပိုဒ္မ်ားျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထုိမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖင့္ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ႏႈိက္ႏႈိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဖၚျပေနျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို သြန္သင္ေျပာျပ လိုေသာအရာမ်ား ရွိမည္မွာ လက္ခတ္ မလႊဲ ရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္မိပါသည္။ သူ႔အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ အ သက္ရွင္မႈေန႔ရက္မ်ားကို ေပ်ာ္ရြင္စရာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
ဘုရင္ဒါ၀ိတ္သည္ ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ေတာ္အျဖစ္ ရွိေနသည္မွာ လည္း ထူးျခားမႈ တခုပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္းလိုက္သည့္အခါတိုင္း ဒါ၀ိတ္၏ သားေတာ္ ဟူ၍ သံုးႏႈံး ေခၚေ၀ၚထားသည္ကို လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ သူ႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း အ ေၾကာင္း မ်ား ကို ေဖၚျပေသာ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည့္ ေဟျဗဲက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁ တြင္ ယံုၾကည္၏ သူရဲေကာင္း အ ျဖစ္လည္း ေဖၚျပထားေသးသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ပုဂႊိဳလ္အၾကားတြင္ ဒါ၀ိတ္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အၾကိဳက္ဆံုးပုဂႊိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရျခင္းမွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ ကိုယ္တိုင္လည္း ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္အေၾကာင္းကို ပိုမို အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သင့္၏ ၀ိညာဥ္ ေရးကိုလည္း တစံုတရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည္ဟု ခံစား ေမွ်ာ္လင့္ကာ တုိက္တြန္း အားေပးလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဒါ၀ိတ္၏ အသက္တာထဲမွ ထူးျခားေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ ေရးသားပါဦးမည္။
နာမေတာ္၌ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
ဦးမင္းလြင္