Jun 23, 2012

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း

ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၁၃

နိဒါန္း
တခါက ေတာရြာေလးတစ္ရြာမွာ အစိုးရရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ရလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးေလွ်ာက္ဘို႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိတဲ့ၾကားထဲမွာ ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ လအနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခါမွာ တာ၀န္ရွိ သူေတြက လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ သံုးဆြဲခြင့္ ရလာပါေတာ့ တယ္။ အဲဒီအခါမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက မီးကို အရမ္းမသံုးဘို႔ သတိေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ လကုန္တဲ့အခါ မီတာေၾကးေကာက္တဲ့ ၀န္ထမ္းဟာ မီတာ နံပါတ္ဖတ္ဘုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာကိုလည္း ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာလဲ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိဘဲ လည္ပတ္ေနတာကို ေတြ႕ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မီတာ ေကာင္းေနပါလ်က္ မီတာ သံုးစြဲမႈ မွတ္တမ္း မွာ ဘာနံပါတ္မွ မေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ မီတာဖတ္စာေရးက အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးကို "မီတာ သံုးရဲ႕လား" လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ထိုအိမ္ရွင္မက ျပန္ေျဖလိုက္သည္မွာ "သိတ္သံုးတာေပါ့။ ကၽြန္မတို႔ ေန႔တိုင္း မီးဖြင့္ၾကည့္တယ္။ မီးလင္းတာ ေတြ႕ရင္ ျပန္ပိတ္လိုက္တယ္။" လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ ပါေတာ့တယ္။

မည္မွ်ေလာက္ေတာင္ ရယ္စရာ ေကာင္းလိုက္ပါသနည္း။ လိုအပ္သေလာက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၾကည့္႐ုံေလးသာ ၾကည့္ျပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ိဳးပင္ မရွိခဲ့ဘူးေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အရာအေၾကာင္းကို အလားတူ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာကဲ့သို႔ ပုံစံတူ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပ ေျပာဆိုလိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ သြားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပတ္စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကီး မားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သုိ႔သြားသည္။ ဘုရားသခင္၏ အကူအညီျဖင္ံ ျပႆနာမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မည္ဟု ရည္ရြယ္ စဥ္းစားျပီး အသင္းေတာ္သို႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရန္ သြားခဲ့ပါ သလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို အခ်ိန္တို္င္းတြင္ အလိုရွိသေလာက္ ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ခြန္အားကို အသံုးျပဳျပီး အသက္ရွင္ရန္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အထက္ပါ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကဲ့သို႔ပင္ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေတြးေခၚ ၾကံစည္ေနၾကေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး၏ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနေသာအခါ အလင္း၏တန္ခုိးကို ခံစားရသကဲ့သို႔ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေနေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးကို ခံစားရပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ထြက္လုိက္ပါက ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကိုလည္း အလိုလို ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။
ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၂၃
ေမာေရွကလည္း၊ ဤလူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္အတူ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ မသိရ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္က သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီဟု အကၽြႏု္ပ္အား မိန္႔ေတာ္မူျပီ။ သို႔ ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္ အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္းပါ၏ဟု ထာ၀ရ ဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။ ငါကိုယ္တိုင္ သြား၍ ျငိမ္၀ပ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္ ေမာေရွက၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသြားလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္ကို ဤအရပ္မွ ပို႔ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္သို႔ ထင္ရွားပါမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္ မူေသာ အားျဖင့္သာ ထင္ရွားပါမည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိသုိ႔ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သည္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ လူတုိ႔ႏွင့္ ျခားနားရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုလွ်င္၊- ထာ၀ရ ဘုရားက သင္ေလွ်ာက္သည့္အတုိင္း ငါျပဳမည္။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီ။ သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္တံု၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပေတာ္မူပါ ၏။ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္ ထာ၀ရ ဘုရားက ငါ၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိသမွ်ကို သင့္ေရွ႕၌ ငါေရွာက္သြားေစမည္။ ထာ၀ရ ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုလည္း၊ သင့္ေရွ႕၌ ငါေၾကြးေၾကာ္မည္။ ငါသည္ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကို ေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာ သူကိုလည္း သနားမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏုိင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကို ျမင္လွ်င္ အသင္ရွင္ရေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္ မွ် မရွိဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ငါ့အနားမွာ ေနရာတစ္ခုရွိ၏။ သင္သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ ရပ္ရမည္။ ငါ့ဘုန္း ေရွာက္သြားေသာအခါ သင့္ကို ေက်ာက္ၾကား၌ ငါသြင္းထား၍ ငါၾကြသြားသည္အခိုက္၊ သင့္ ကို ငါ့လက္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္မည္။ ငါလက္ကို သိမ္းရုပ္ေသာအခါ ငါ့ေက်ာကိုသာ ျမင္ရမည္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရ ဟူ၍လည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (အငယ္ ၁၂-၁၄)
ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္  နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A deep personal relationship) ရွိရန္ လူသားကို ဖန္းဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ တို႔ႏွင့္တကြ ေအဒင္ဥယာဥ္ၾကီးထဲတြင္ အမွန္တကယ္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးေပမည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံ၊ ဧ၀ တို႔ႏွင့္ အတူတကြ စကားေျပာေနမည္။ လမ္းေလွ်က္ေနမည္။ ကမာၻဦး လူသား ႏွစ္ဦး သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ စြမ္း ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္ မည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိရန္ ဆႏၵရွိေနပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနေစခ်င္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာေရွက အဘယ္ ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္က ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဣသေရလ လူမ်ိဳး တို႔ကို ဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ပတ္သတ္ေသာ ဓမၼအာရုံကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။
ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရွိေနေသာ အသင္းေတာ္ကို ဓမၼေဟာင္းမွ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ ကဲ့သို႔ အေျပာခံရမည္ကို အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ သို႔ တပတ္ျပီး တစ္ပတ္ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ၾကီးမား ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ  (ဓမၼအာရုံ) မရရွိသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မည္သည္က ျပႆနာဟု သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ပကာသန အတြက္၊ သို႔ လူအထင္ၾကီးဘုိ႔ အတြက္သာ ရပ္ေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ ထံမွ ဓမၼအာရုံကို မည္သို႔ ခံရပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် ၾကီးထြား ရင့္က်က္ေနပါသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရႏုိင္ေခ်။ ဘုရား သခင္ထံမွ သမၼာတရား ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း မည္သုိ႔မွ် ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ထံတြင္ ထူျခားေသာ အရာမ်ား ဖြင့္ျပ ခံစားႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေတာင္းဆု ျပဳ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးသား အၾကြင္းမဲ့ ျဖင့္ ဆုေတာင္းေနသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား (အသင္းေတာ္)တြင္ အၾကီး မားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A Deep Relationship with God) မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းရန္အတြက္ အဖိုးအခ မေပးလိုၾကေခ်။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး အျဖစ္တည္ရွိလာရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈ မရွိၾကေခ်။ တစ္ညတာမွ်ပင္ အခ်ိန္မေပးလိုၾက။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို ေျပာဆိုေတာင္းပန္ေသာ အခ်က္ကို အခန္းငယ္ (၁၃) တြင္ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ႏွစ္သက္ မ်က္ႏုိးပါ လွ်င္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ရလို ရရွိလိုပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားေလသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမိ်ဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္း ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟု ထာ၀ရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။
  • ေရွ႕ေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္သည္။                ။ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာေတာ္ရခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံ အစည္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ျငိဳျငင္မွာကို အရမ္း စိုးရိမ္ သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းပါက ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ အသက္ရွင္ခ်င္လာပါလိမ့္မည္။
  • ကၽြႏု္ပ္သိပါမည္ (သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္)။      ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တုိက္ ရုိက္ ဘုရား သခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာေတာ္ ကို အစဥ္အျမဲ သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္။ သိပါရေစဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားေတာ္မ်ားကို သိနားလည္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသ ခင္ကို သိသည္ဟု သင္မေျပာႏုိင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိလာ ျပီဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
  • ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။     ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို အမွန္ တကယ္သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားရွိေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိလမ္းတြင္ အမွန္ တကယ္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို သိမွသာ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ လုိက္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ မ်က္ ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသ ခင္ကို သိကၽြမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ေကာင္းကင္ တံခါးေပါက္ၾကီးမ်ား ကိုဖြင့္ကာ သင့္ကို မ်က္ႏွာသာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းထဲမွာ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၅-၁၇)
ေမာေရွက ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာတရားကို သက္ေသထူရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ အမွန္တ ကယ္ ရွိေနေသာ ဘုရားသခင္၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ ျဖစ္တည္ေနသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားမရ မႏွစ္သက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဘုရားသ ခင္ကိုယ္ တုိင္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ ေလာကလူသားမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္၏  မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ ရွင္ျခင္းေသာသူမ်ားအား သူ၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပသခဲ့သည္။
ယံုၾကည္သူ (အသင္းေတာ္)သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လည္း ဘုရားသခင္ကို အားရ၀မ္းေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္၏သစၥာတရားကို ဘုရားသ ခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ တိုး၍ အသက္ရွင္ေသာသူတိုင္းအား သက္ေသထူလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ မရွိပါဟုဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အားရေက်နပ္ေသာသူျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္ ရွင္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
  • 1)   ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (မႆဲ ၂၂း၃၇-၃၈) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပထမ ဦးစားေပးသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး ခ်စ္ရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည္။ ဘုရား သခင္ကို ပထမေနရာ (အဓိကေနရာ) ထားရန္ ဘုရားသခင္ ဆႏၵရွိပါသည္။
  • 2)   ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆) ယံုၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏုိင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရား သခင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြေသာသူျဖစ္ ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိႏုိင္ပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို လံုးလံုး အားကိုးေသာ သူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ထားေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။
  • 3)   ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေယာ ၁၅း၁၄)။ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က နာခံျခင္းရွိလွ်င္ ငါ၏ အေဆြျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ၏ နာခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ မိႆဟာရ နက္ရႈိင္းမႈရွိသည္ ကို ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။
  • 4)   ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (ဆာ ၁၅၀း၁-၂)။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးျခင္းစီတိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းၾကီးၾသဘာ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရားက သင့္ကို မည္သည့္အရာမ်ားမဆို ျပန္လည္ေပးႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ယခုပင္ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရား သခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ အခ်က္ (၃) မည္သည့္အရာ ရွိပါသနည္းဟူ၍ ခ်က္ျခင္း ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
  • 5)   အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္။ (ေယရမိ ၄၈း၁၀)။ အမႈေတာ္ကို က်ိဳးစား မေဆာင္ေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံေစ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္၏ အသက္တာ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေစလိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရုံထက္ ပိုမို၍ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၈-၂၃)
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ရွိေသာ သာလြန္ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ကုန္ဆံုးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ လ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ခံယူ ထားေသာ အရာခပ္သိမ္း၏ အျခားတစ္ဖတ္တြင္ ရွိေနေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ ဟီဘရူး ဘာသာစကားအားျဖင့္ "Kabod" ဟု ေခၚျပီး အဓိပၸါယ္မွာ သိသာ ထင္ရွားစြာ အရုိအေသေပးျခင္း၊ အၾကီျမတ္ဆံုးေသာ နာမည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုး ေသာ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အမွန္တကယ္ အေနအထားတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ထည္၀ါမႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္မႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအစြမ္းသတၱိအားလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းအားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ေနပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ျဖစ္သမွ်အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ေနခ်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကို လည္း ေမးခြန္းတခု ေမးပါရေစ။ ဘုရားသခင္၏ ခမ္းနားထယ္၀ါမႈမ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး၊ အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ ျဖစ္ပါသလား။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္မွတပါး အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ အခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူႏွင့္ ဘုရား သခင္အၾကားတြင္ ျခားနားမႈမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရင္း ႏွီးဆံုး မိသဟာရ ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ကြာဟမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေပးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ထိုအေၾကာင္းအရာကပင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာက ဌာနီသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အေခ်အေန တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာကသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရား ဧမာေႏြလ "Immanuel" ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတူရွိေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယ ရႈသည္ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သခင္ေယရႈသည္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ကလားကာၾကီး ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ထိုကလားကာၾကီးမွာ လူႏွင့္ဘုရားအၾကားမွ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ ရွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ကို ခံစားႏုိင္ ျပီျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားျပသႏုိင္ရန္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္

(၁) ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ ရွင္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ရွာေဖြ ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ရွိဘို႔လိုအပ္ပါသည္။
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြေနပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) အာဒံကဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာသူလား။

 (၂) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစရန္သာ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစေသာ အသက္တာ ျဖစ္ပါသလား။

နိဂုံး

(၁) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလာ။
(၂) သင္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
(၃) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။

ဤေန႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ မိသဟာရ ဆက္ဆံေရး အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ရရွိလာရန္ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဆြဲကိုင္ေခၚယူခ်င္ေနပါသည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဘုရား သခင္ကို ပိုမိုသိၾကြမ္းျပီး သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္လိုေသာ ႏွလံုးသားကို သင့္ အထဲတြင္ ထည့္ေပးျခင္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ပိုမိုအသက္ ရွင္လိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ ေျခရင္းဆီသို႔ လွမ္းေလွ်ာက္လာျပီး ဘုရားသခင္ထံတြင္ သင္အလိုရွိေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါေစ။