Jun 23, 2012

သင္၏ေနရာကို ရွာေဖြျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ မိမိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရေသာေနရာ (သို႔) မိမိ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ၾကေခ်။ သူတို႔သည္ အျခား သူမ်ား၏ အလုပ္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ပိုမို အထင္ၾကီး ေလးစား ၾကသည္။ ထိုေနရာကို ပိုမို မက္ေမာ တမ္းတ လိုခ်င္ တပ္မက္ ၾကသည္။ ထိုေန ရာကို ရရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကလားဖန္ထိုး (ေခ်ထိုး) ပုပ္ခပ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္တြင္ အမႈေတာ္ ျမတ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမႈမ်ိဳး ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိ ၾကံဳဆံု ဘူး ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အထင္ၾကီးေစရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဂုဏ္ထူး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသား တပ္ဆင္ကာ လက္ရွိေနရာမွ သူအထင္ၾကီးေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ႏႈတ္ျဖင့္ မိမိ အဘယ္ မွ် ရင့္က်က္ေၾကာင္း လူမ်ား သိေစရန္ ေျပာဆိုၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕က မည္မွ်ေလာက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပိုပို သာသာ ေျပာဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး၊ မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းကို ေျပာဆို ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ရာထူး လိုအပ္ေသာသူကို ရာထူးတိုးေပးေန ပါသည္။ အမႈေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာသူကို လုိအပ္သလို အေျခအေန ျမႇင့္တင္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူေနရာ ခ်ေပး လိုသူကို ေနရာ ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္က သင့္အား ထိုေနရာတြင္ ထားရွိလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ထားေသာ ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ သင့္ကို မည္သူကမွ် ဖယ္ထုပ္၍ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

"ရွင္ဘုရင္ ဇာဒုတ္ကို ေခၚ၍ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ျမိဳ႕ထဲသို႔ ျပန္ပို႔ေလာ။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ့ကို စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ငါ့ကို ပုိ႔ျပန္၍ ေသတၱာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ကိုလည္းေကာင္း ျပေတာ္မူမည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္ကို ငါအလိုမရွိဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ငါရွိပါ၏။ အလိုေတာ္ ရွိသည့္အတုိင္း ျပဳေစသတည္း။" (၂ရာ ၁၅း၂၅-၂၆)
ဒါ၀ိတ္သည္ မိမိ၏ သား အဗရွလံုက ရာဇပလႅင္ ရွင္ဘုရင့္ အရိုက္အရာကို မိမိထံမွ လုယူရန္ ၾကိဳးစားေသာအခါ (၂ရာ ၁း၅) ဤမူ နိယာမ ကို နားလည္ သေဘာ ေပါက္ထားသည္။ ဒါ၀ိတ္သည္ ရုန္းကန္၍ ရွင္ဘုရင့္ အရုိက္အရာကို ဖက္တြယ္ ထားျခင္း မျပဳ။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္ အေပၚတြင္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ျမဲျမံစြာ ထားရွိေလသည္။ ဘုရားသခင္က ၄င္းကို ေနရာ ခ်ထားသည့္ ေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္ ဘုရားသခင္မွ တပါး အျခား မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဖယ္ထုပ္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သူသိထားျပီး ျဖစ္သည္။ အဗရွလုံသည္ အသတ္ခံရျပီး၊ ဒါ၀ိတ္သည္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိခဲ့ေလသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအား ေနရာခ်ထားလိုေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားလွပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ရွိေသာ သင္၏ ဆႏၵမ်ားကိုလည္း သိရွိ၍ သင္သည္ မည္သည့္အရာ ကိစၥအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီ၊ ထုိက္တန္သည္ကို လည္း သိရွိေတာ္မူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ဒါ၀ိတ္ကို သိုးထိန္း သူငယ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္ အရာႏွင့္ ခ်ီးေျမွာက္ ခဲ့ေလသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ သင့္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ထိုအရာအတြက္ စိတ္ဖရုိဖရဲ မျဖစ္ပါႏွင့္။ လူမ်ားႏွင့္ အၾကိတ္အနယ္ ရုန္းကန္ ေနရမည့္ အစား သင္၏ အမႈကိစၥကို ဘုရားသခင္ ထံသုိ႔ ယူေဆာင္သြား၍ ဆက္ကပ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က လမ္းညႊန္ ေပးေတာ္ မူသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ အာျဗံႏွင့္ စာရဲတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အထံေတာ္မွ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ တစ္ခုကို ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုႏႈတ္ ခပတ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္က မိမိ၏ အခ်ိန္ အစီအစဥ္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ကို မေစာင့္ ဆုိင္းႏုိင္ဘဲ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္ ျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဣရွေမလကို ဖြားျမင္ေလသည္။ ညီအစ္ကို မ်ားအတြင္း ၾကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီး ၄င္းျပႆနာသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်၍ ေစာင့္ဆိုင္ပါ။