Jun 22, 2012

"ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ နီးေစပါ" ဓမၼသီခ်င္း၏ ရာဇ၀င္

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ နီးေစပါ
Nearer,My God,toThee
သီခ်င္းစာသား -စာရာ၊ အက္ဖ္၊ အာဒမ္စ္ ၁၈၀၅-၁၈၄၈
ေတးေရး -လိုဝဲလ္မာစြန္ ၁၇၉၂-၁၈၇၂
က်မ္းညႊန္း ကမာၻဦးက်မ္း၊ ၂၈း၁၀-၂၂

“ဘုရားသခင္၌ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔၌ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ယာကုပ္၊၄း၈)။

“ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ နီးေစပါ”သီခ်င္းကို ဓမၼသီခ်င္း ပညာကို ေလ့လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဓမ ၼသီခ်င္း ေရးသားသူမ်ား ထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဓမၼသီခ်င္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ စာရာ ဖလားဝါး အာဒမ္စ္သည္ ၁၈၀၅ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဟာလို၌ ေမြးဖြားသည္။ သူမသည္ အသက္(၄၃)ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ဤတိုေတာင္းေသာ ဘဝတြင္ စာရာသည္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္သည္။ သူသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ မဂ္ဘက္၏ ျပဇာတ္၌ တစ္ခ်ိန္ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ သူမ၏ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းအတြက္ သူမ၏ က်န္းမာေရးသည္ အစဥ္အၿမဲ ညံ့ဖ်င္းေသာ္လည္း သူမ၏ စာေပဆိုင္ရာ ေအာက္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ သူျဖစ္သည္။ ၁၈၃၄တြင္ သူမသည္ တီထြင္သူႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ John Brydes Adams ႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး စာရာ မကြယ္လြန္မီ ဆယ့္သံုးႏွစ္တိုင္တိုင္ ဤထူးျခားေသာ စံုတြဲတို႔သည္ လန္ဒန္၌ပင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ စာရာ၏ အစြမ္း၊ ေခ်ာေမာလွပျခင္း၊စြဲမက္စရာေကာင္းျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းတတ္ေသာ အက်င့္တို႔ေၾကာင့္ သူမကို ေတြ႕ေသာလူတိုင္းက သူမအေပၚ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။
စာရာ၏ ညီမ၊ ဧလိဇာသည္လည္း အစြမ္းရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ဂီတပညာရွင္ အေနႏွင့္ စာရာ၏ သီခ်င္း စာသား မ်ားစြာတို႔ကို သံစဥ္ေရးေပးသည္။ တစ္ေန႔ေသာ အခါ၌ သူတို႔၏ ယူနီတီးရီးယန္း သင္းအုပ္ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဒပ္ဗလ်ဴအမ္ ဂၽြန္ဆင္ေဖာက္စ္သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ သူစုေဆာင္းေနသည့္ ဓမၼသီခ်င္း စာအုပ္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ကူညီမည္၊ မကူညီ မည္ကို ဤညီအစ္မႏွစ္ေယာက္အား ေမးၾကည့္သည္။ ဤညီအစ္မႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မၾကာမီ ဤစီမံကိန္း၌ အလုပ္မ်ားလာၾကကာ ဆက္ကပ္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ စုစုေပါင္း သီခ်င္းစာသား ဆယ့္သံုးပုဒ္ႏွင့္ သံစဥ္သစ္ (၆၂)ပုဒ္ကို ေပးလွဴၾကသည္။

ဤသီခ်င္းအတြက္ ေနာက္သီခ်င္းစာသားမွာ-ယာကုပ္သည္ အစ္ကို ဧေသာထံမွ ထြက္ေျပးေသာအခါ သဲကႏၱာရထဲ၌ ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္ကို အေျချပဳသည္။ သူ၏ အိပ္မက္မွ ႏုိးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဆင္းတက္ၾကသည္ကို ျမင္ရာ ထိုေနရာကို “ေဗသလ” (ဘုရားသခင္၏အိမ္)ဟု ယာကုပ္မွည့္လိုက္သည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မၾကာမီ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ဓမၼသီခ်င္း စာအုပ္သစ္ကို အၿပီးသတ္ရန္ သူတို႔၏ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္အတူ အလုပ္မ်ားၾကသည္။ သင္းအုပ္ ဆရာသည္ ကမာၻဦးက်မ္း၊ ၂၈း၁၀-၂၂၌ မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္အတိုင္း ယာကုပ္ႏွင့္ ဧေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူျပင္ဆင္ေနသည့္ တရားေဟာခ်က္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ဓမၼသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သူရွာေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ညီမဧလိဇာက “စာရာ-ကၽြန္မတို႔ သီခ်င္းစာအုပ္၌ ထည့္ဖို႔ သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အႀကံတစ္ခုရပါၿပီ။ ယာကုပ္၏ အိပ္မက္အေၾကာင္းကို သင္၏ ဓမၼသီခ်င္းထဲ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ မေရးပါသနည္း”ဟူ၍ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ဝင္ေရာက္ ေမးျမန္းသည္။

“သိပ္ေကာင္းတယ္” ဟူ၍ ဝမ္းသာေသာ သင္းအုပ္ဆရာက ျပန္ေျဖသည္။ ထိုေန႔ေနာက္ပိုင္း ကမာၻဦးက်မ္းကို ေလ့လာရာ၌ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသံုးခ်ၿပီးေနာက္၊ ဓမၼေဟာင္း၏ ဇာတ္ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈကို ခံစားၿပီးေသာအခါ စာရာသည္ စတင္ေရးေတာ့သည္။ သူမသည္ က်မ္းစာထဲရွိ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုလံုးကို ဤအပိုဒ္ငါးပိုဒ္၌ လကၤာကဗ်ာစပ္ဆိုကာ ယေန႔ထိတိုင္ အသံုးျပဳရသည္။ ထိုစာသားတစ္ခုလံုးတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏အလုပ္ကို ကိုးကားျခင္းမရွိေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေဝဖန္ျခင္းကို ခံရသည္။ စာရာအဒမ္ အသက္ရွင္စဥ္အတြင္းတြင္ ယူနီတရီယန္ အသင္းေတာ္သို႔ ပံုမွန္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ စာသား၌ ဧဝံေဂလိစိတ္ဓာတ္ ျပင္းျပမႈ မရွိေၾကာင္းကို ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ေဖာ္၍ ရွင္းျပမည္မွာ ဧကန္အမွန္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဤဓမၼ သီခ်င္းသည္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝေသာ သီခ်င္းစာအုပ္ အားလံုးနီးပါး၌ ေတြ႕ရၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရွိ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ ဘက္သို႔ ဆြဲယူႏိုင္သည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဘဝနိဂံုးမတိုင္မီ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ စာရာအဒမ္သည္ ေျပာင္းလဲေသာ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုရွိၿပီး လန္ဒန္၌ရွိေသာ ႏွစ္ျခင္း ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ လာၾကသည္မွာ ေနာက္ဆံုး သူ၏ အေရးအသား တခ်ဳိ႕အားျဖင့္ ထင္ရွားသည္။

“ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္နီးေစပါ” သီခ်င္းသည္ ၁၈၄၁၌ ထုတ္ေဝေသာ ဓမၼသီခ်င္း စာအုပ္ အသစ္၌ ပါဝင္ေသာ ဓမၼသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို Hymns and Anthems အျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ၄င္းကို အထူးသျဖင့္ လန္ဒန္ရွိ Foxs’ Unifarianအသင္းေတာ္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုသီခ်င္းကို ၁၈၄၄ခုႏွစ္၌ အေမရိကတြင္ မိတ္ဆက္ သီခ်င္းဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသံစဥ္ႏွင့္ မတြဲမီ ၁၂ႏွစ္ လံုးလံုး လူႀကိဳက္ နည္းခဲ့ပါသည္။ ဤသံစဥ္ကို လိုဝဲလ္မာစြန္က စပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မာစြန္ကို အေမရိကန္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဂီတပညာ၏ ဖခင္အျဖစ္ သိမွတ္ၾကသည္။ လိုဝဲလ္မာစြန္ေရးေသာ အျခားဓမၼသီခ်င္းတို႔တြင္ “ဆီးႏွင္းဖံုးလႊမ္း ေျမာက္ျပည္မွ” “ကိုယ္ေတာ္ခံရာ ကားတိုင္ကိုသာ”၊ “ေလာကဝမ္းေျမာက္”၊ “ယံုၾကည္ျခင္းပထၳနာ”ႏွင့္ “O Day of Rest and Gladness” စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ဤဓမၼသီခ်င္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာတို႔ ဒြန္တြဲေနသည္။ ၁၈၇၁ခုႏွစ္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ သီအိုလိုဂ်ီ ပညာရွင္သံုးပါးျဖစ္ၾကသည့္ ပါေမာကၡဟစ္ခ်္ေကာ့၊ စမစ္ႏွင့္ ပါ့(Park)တို႔သည္ ပါလက္စတိုင္းအတြင္း၌ ခရီးသြားေနၾကစဥ္ ဤသီခ်င္းဆိုသံကို ၾကားၾကသည္။ သူတို႔နားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ မိန္းေမာဖြယ္ရာ ဆီးရီးယန္း ေက်ာင္းသားငါးဆယ္တို႔သည္ သစ္ပင္မ်ား၏ေအာက္၌ ဝိုင္း၍မတ္တတ္ရပ္ၾကကာ Nearer My God, to Thee ကို အရဗၺိစကားႏွင့္ သီဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႕ၾကသည္။ ပေရာ္ဖက္ဆာဟစ္ခ်္ေကာ့က ေနာက္ပိုင္း၌ ေျပာသည္မွာ “ထိုွဆီးရီးယန္းလူငယ္မ်ား သီဆိုသည့္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼသီခ်င္းသည္ သူ႔အားမ်က္ရည္က်ေစၿပီး ယခင္က သူၾကားဖူးသည့္ သီခ်င္းဆိုျခင္းမ်ားထက္ ပို၍ သူ႔စိတ္ကို ထိခိုက္ေစသည္” ဟုဆိုသည္။

၁၈၈၉ ေမ(၂၁)ရက္၏ Johns Town ၿမိဳ႕ ေရလႊမ္းမိုးသည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ရထားတစ္စီးသည္ ဝဲထေသာေရထဲ၌ အျမန္ေျပးလာသည္။ ကားတစ္စီးမွာ ေမွာက္သြားသည္။ ၄င္းအထဲတြင္မူကား အေရွ႕ဖ်ားေဒသသို႔ သြားမည့္ သာသနာျပဳ ဆရာမျဖစ္ဟန္တူေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္မွာ လြတ္လပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘဲ ပိတ္မိေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ေယာက္သည္ ထိုဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ေသာလူထုႀကီးကို တိတ္ဆိတ္စြာ စကားေျပာေနသည္။ ထ႔ိုေနာက္ သူမသည္ ဆုေတာင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ “ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္နီးေစပါ”ဓမၼသီခ်င္းကို သီဆိုရာ ဝမ္းနည္းၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာသည့္ လူထုက သူမႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး သီဆိုလာၾကသည္။ သူမ သီဆိုေနေသာ အခ်ိန္တြင္ သူမခ်စ္ၿပီး အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ဘုရားသခင္ ရွိရာသို႔ ေနရာခ်ျခင္း ခံရသည္။

ဤဓမၼသီခ်င္းသည္ ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာသည္။ မာတုရ သမၼတ ဝီလ်ံမဂ္ကင္းလီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ ေနာက္ဆံုးအသက္ ကုန္ခါနီးတြင္ပင္ ဤသီခ်င္းစာသားမ်ား တီးတိုးရြတ္သည္ကို ၾကားသည္ဟု အဆိုရွိ၏။ ဤသီခ်င္းကို သူ၏ အသုဘ၌ သီဆိုကာ ၁၉၀၁ခု တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အစည္းအေဝး၌လည္း သီဆိုရသည္။ ကံၾကမၼာဆိုးေသာ တိုင္တန္းနစ္ သေဘၤာႀကီး နစ္ျမဳပ္ရာ၌ ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုလည္းရွိသည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေရခဲေသာ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာအထဲသို႔ ထိုးက်သြားၿပီး လူအေယာက္ ၁၅၀၀ကို ေနာက္ဘဝသို႔ ပို႔စဥ္ သေဘၤာ၏ သံစံုတူရိယာအဖြဲ႕သည္ ဤဓမၼသီခ်င္းကို တီးခတ္သီဆိုၾကသည္။

သီခ်င္းေရးသူသည္ Unitarian ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေသာ္လည္း ဤဓမၼသီခ်င္းသည္ ေနရာတကာ၌ရွိေသာ သူ၏ လူမ်ားစြာတို႔ကို ဝိညာဥ္ေရးရာ ႏွစ္သိမ့္မႈႏွင့္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ရရွိေစရန္ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳေသာ သီခ်င္းျဖစ္သည္ဟု အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိရန္ႏွင့္ သူ၏ နီးကပ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ခံစားရန္ ေတာင့္တျခင္းကို ၄င္းက ေဖာ္ျပ ထားသည္။