Jun 22, 2012

ေခတ္သစ္ေယာရႈမ်ား လိုအပ္ေနျပီ။

 ေယာရႈ ၁း၁-၉
ထာဝရဘုရား၏ ကြ်န္ေမာေရွသည္ အနိစၥ ေရာက္ေသာေနာက္၊ ေမာေရွလက္ေထာက္၊ နုန္၏သား ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားက၊  ငါ၏ကြ်န္ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေလျပီ။ သို့ျဖစ္၍၊ သင္နွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္းတို့သည္ ယခုထ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို့ ကူးၾကေလာ့။ ဣသေရ လအမို်းသားတို့အား ငါေပးေသာျပည္ကို ဝင္စားၾကေလာ့။ (ေယာရႈ ၁း၁-၂)
ထိုပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတိုင္း က်င့္ မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကို မဘတ္ မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန့ညဉ့္မျပတ္ ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။သို့ျပုလွ်င္ သင္သည္ အၾကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္ မည္။ \v 9 သင့္ကို ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရိွေလာ့။ မေၾကာက္နွင့္၊ စိတ္မပ်က္နွင့္။ သြား ေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရိွသည္ဟု မိန့္ေတာ္မူ၏။  (ေယာရႈ ၁း၈-၉)
က်မ္းစာ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အရ ဘီစီ ၁၄၀၀ႏွစ္ ၁၃၀၀ အၾကားတြင္ ေရးသားထားသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ေမာေရွသည္ တဖတ္ကမ္းအထိသာေခၚေဆာင္သြားႏုိင္ခဲ့ျပီး ခါနန္ျပည္သို႔ ေရာက္ေအာင္ မပို႔ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ေမာေရွသည္ ေတာတြင္း တစ္ေနရာတြင္ အသက္ (၁၂၀) အရြယ္တြင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ တဖတ္ကမ္းတြင္ ေသဆံုးသြားေသာအခါ လူမ်ား ရက္ေပါင္း (၃၀) ငိုေၾကြးခဲ့ၾကသည္။ ေမာေရွကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တစ္ေယာက္ ေနာက္ထပ္ မရႏုိင္ေတာ့ပါ ဟူ၍ ခံစားငိုေၾကြးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ လူကို သာ ျမင္ေတြ႕ျပီး ဘုရားသခင္က ဦးေဆာင္မည္ဟူေသာ အေတြးႏွင့္ ခံစားခ်က္ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ ငိုေၾကြးေနၾကျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားပို႔ေဆာင္သည့္ ဂတိေတာ္နယ္ေျမသို႔ သြားရန္မစဥ္းစားေသးဘဲ ငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိ္န္ယူ ၀မ္းနည္း ေနၾက ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို လာေရာက္စကားေျပာပါေတာ့သည္။
ဦးစြာပထမ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စဥ္းစားသင့္သည္မွာ ေယာရႈဆိုသည္မွာ အဘယ္သူျဖစ္ပါသနည္း။ ေယာရႈဆိုေသာ နာမည္၏ အဓိပၸါယ္ကို ေလ့လာေသာအခါ "ေယေဟာ၀ါ ဘုရားက ကယ္တင္သည္" ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိအဓိပၸါယ္ကို ေဟျဗဲ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေယာရႈ (Joshua) ဟူ၍ ေခၚဆိုျပီး ဂရိဘာသာအားျဖင့္ ေယရႈ (Jesus) ဟူ ေခၚဆိုေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေယာရႈႏွင့္ ေယရႈဟူသည္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေယာရႈသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အဲဂုတၱဳမွ ထြက္ခြာ ကတည္းကပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦး အေနျဖင့္ (သို႔) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စတင္ ပါ၀င္ လိုက္ပါ လာခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အဲဂုတၱဳမွ ထြက္ခြာလာသည့္ အခ်ိ္န္၌ ေယာရႈ၏ အသက္မွာ (၅၀) ခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယာဒန္ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းတြင္ ေမာေရွ ေသဆံုးခ်ိ္န္တြင္ ေယာရႈသည္ ေတာကႏၱာရအတြင္ အႏွစ္ (၄၀)ခန္႔ လွည့္လည္ခဲ့ျပီး ေနာက္ အသက္ (၉၀) ခန္႔ ရွိေနျပီဟု က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို မွတ္သား ဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္။ ထိုအသက္ (၉၀)မွ စတင္ကာ ဣသေရလ လူတို႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ အသက္ (၁၁၀) အရြယ္တြင္ အနစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)လံုးလံုး ေစာင့္ေရွာက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားတတ္ပါေစ။
ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုံမွန္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕တတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အသံကိုလည္း ၾကားတတ္ေသာသူ လည္းျဖစ္သည္။ သူ၏ ေတာင္းေလွ်ာက္သံမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ဘက္က  ၾကားသိ အေျဖ ေပးခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေယာရႈသည္ ဝိညာဥ္အရာကို ပိုင္းျခားတတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ ယေန႔ မိတ္ေဆြကို လည္း ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားဘူးေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသလား။ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို နာမည္ခံေနေသာ္လည္း  ဘုရားသခင္၏ အသံကို မၾကားဘူးခဲ့ပါဟု အေျဖေပးခဲ့ပါလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚေသာ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဘုိ႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား (သို႔) ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားနာဘူးေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားနာ ခံယူႏုိင္ေသာ (သို႔) ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ (သို႔) ဘုရားကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ  ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္သက္ကို ရရွိထားေသာ သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကသည္သူ ဆိုသည္မွာ သားေတာ္၏ အသက္ကို ရရွိထားမွသာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ခံယူႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဘူးပါသည္။ ထိုသူမွာ ေမြးစကပင္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ၀ါၾကြားေလ့ ရွိပါသည္။ ဓမၼပညာကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေလ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ Master of Theology (M.TH) ဘြဲ႕ကိုလည္း ရယူျပီးျဖစ္ကာ ဓမၼက်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ ဓမၼကထိက တစ္ဦး အေနျဖင့္ စာျပသင္ၾကားေပးေနေသာ သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ တစ္ခါက သူ၏ ေျပာဆို ေ၀ငွမႈတစ္ခုတြင္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို ပုတ္ခပ္ေျပာဆိုမႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူေျပာခဲ့သည္မွာ "ယေန႔ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ ရူးတဲ့သူေတြဘဲ။ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ လူေတြကို ေျပာဆို ေဟာေျပာေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာကို အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ဖတ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ က်မ္းစာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဘြဲ႕ဆိုရင္လည္း အေတာ္ျမင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း  အသက္အရြယ္ အေတာ္ေလး ရေနပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ ဘုရားအသံဆိုတာ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္ မၾကားဘူးပါဘူး" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဘူးပါသည္။ သူ႔အျမင္ ရႈေထာင့္အရ ထိုသူတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ သင္ကိုယ္တိုင္မူကား ထိုကဲ့သို႔ တုပ ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက အလြန္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းေပေတာ့မည္။ သင့္ဘ၀ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာရ မဖြဲ႕ဘူးခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္၏ တစ္စံုတစ္ရာ သြန္သင္မႈကိုလည္း မခံစားခဲ့ဘူးပါဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါက သင္၏ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ အေနအထားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ ဘုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိမိ အမွန္တကယ္ မရေသာ ကယ္တင္ျခင္း အတုၾကီးကို အစစ္အမွန္ ရသည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ စိုးရိမ္လြန္းသျဖင့္ ၾကိဳးစား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေနရသျဖင့္ အလြန္ပင္ပန္းေနေသာေၾကာင့္ အသံေတာ္ မၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျမဲတစ္ေစ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာသူျဖစ္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျမဲတမ္း ဆက္သြယ္ေနေသာသူျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို ၾကားကာ အျမဲတမ္း မွန္ေသာ လမ္းတြင္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပထမအခ်က္ ျဖစ္သည္။
ယခုပင္ ထပါ။
ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ေယာရႈကို ဘုရားသခင္က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ "ေယာရႈ၊ ငါ့ကၽြန္ေမာေရွ ေတာ့ အနိစၥေရာက္ျပီ။ ဒါေၾကာင့္ အခုခ်က္ျခင္း ထျပီးေတာ့" ဘုရားသခင္ေျပာခဲ့ေသာ စကားျဖစ္သည္။ ယခုပင္ ထပါ။ အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ႔။ အခုခ်က္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ စကားလံုး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတို႔ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ ထိုင္ေနလို႔ေတာ့ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဟုေျပာဆိုေလ့ ရွိပါသည္။ သင္၏ အသက္တာထဲတြင္ ယခင္ကလည္း ထုိင္ေနခဲ့ဘူးျပီး၊ ယခုထက္တိုင္ ထဘို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသး ဟု ဆိုပါက ဘာမွ် ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေခ်။
ယေန႔လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၾကီးၾကီးမားမား ထားရွိၾကျပီး ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ျပည့္မွီရန္ အလြန္ၾကိဳးစားအားထုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာမူကား ေျပာၾကီးသေလာက္ လက္ေတြ႕အသက္တာ ထဲတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ ေသာ အရာဟူ၍ မေတြ႕ရေခ်။ အေျပာကမူ ေလၾကီး မိုးၾကီးႏွင့္ ေျပာဆို ေနၾကျပီး ဘာမွ် မလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနၾက သည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရပါသည္။ ၾကီးၾကီးမားမား ဘုရားသခင္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာဆို ေနၾက ေသာ္လည္း (၅)မိနစ္ခန္႔မွ်ပင္ ဆုမေတာင္းႏုိင္ၾကေခ်။ ဘုရားသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ကမာၻ ဆံုးသည့္ တုိင္ေအာင္ ေဟာေျပာဆက္ကပ္မည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း က်မ္းစာအုပ္ကို ကမာၻဦးမွ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အထိ တစ္ေခါက္ျပီးေအာင္ မဖတ္ဘူးၾကေခ်။
ယေန႔ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ထပါဟု ေျပာေနပါျပီ။ သင္ယခင္က မည္သုိ႔ပင္ စိတ္မပါ၊ လက္မပါ လုပ္ခဲ့ေစကာမူ ယခုအခါ ဘုရားသခင္က စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္ ဧကန္ အမွန္ဆပ္ကပ္ေသာ အသက္တာမ်ိဳးကို လိုခ်င္ပါျပီး။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာထဲကို ထိုင္ရာမွ ထကာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ ဘုရားသခင္ ေျပာဆိုေနပါျပီ။ က်မ္းစာကို ၾကံဳရာ က်ပန္း ဖတ္သည့္ဘ၀မွ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ ဖတ္ရႈေသာ အသက္တာသစ္ကို ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျဖစ္ေစခ်င္ပါျပီ။ ယခုပင္ ထ၍ က်မ္းစာကို ဖတ္ဘို႔ ျပင္ဆင္ပါ။ ယခုပင္ထ၍ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ႏွင့္ စတင္အတူေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ ဘုရားထားေသာ ေနရာမွာ ေနပါ။ ဘုရားေစခိုင္ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ပါ။ မိမိအသက္တာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္တာကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ပါ။
က်မ္းစာကို ဖတ္ပါ။
ေယာရႈကို ဘုရားသခင္က ေျပာရာတြင္ က်မ္းစာကို ေန႔ညဥ္႔ မျပက္ ၾကည့္ရႈ ဖတ္ရြတ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈ ရမယ္လို႔ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္နဲ႔ အတိအလင္းသြန္သင္ထားပါတယ္။ အဲဒီ သြန္သင္ခ်က္ကို တန္ဘိုးထား ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ေယာရႈဟာ သူ႔အသက္ရွင္မႈ ဘ၀ တစ္ခုလံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိျပီး ခ်ိဳျမိန္တဲ့ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေတြကို ခံစားရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေယာရႈ အသက္တာတြင္ တစ္ခါ အမွား ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ ထိုအမွားမွာ ေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးျပီးေနာက္ ေယရိေခါျမိဳ႕ၾကီးကို အႏုိင္ယူခဲ့ေသာအခါ အနီးအနား တြင္ ရွိေသာ ဂိေဘာင္လူမ်ားကို သူတို႔နယ္ေျမကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ျပီး သူတို႔ မသတ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ ကို အသံုးျပဳကာ လွည့္စားခဲ့ေလသည္။ ထိုသူတို႔က သူတို႔ဟာ အေ၀းၾကီးက လာခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ကို မသတ္ဘို႔ ေျပာဆိုေသာအခါ ေယာရႈသည္ ဆုလည္းမေတာင္း၊ ဘုရားကိုလည္း မေမးျမန္းဘဲ ထိုလူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံလိုက္ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဂိေဘာင္လူတို႔မွာ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာေသာအခါ ကတိေပးျပီး ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။ (ေယာရႈ ၉း ၃-၂၀) ထိုတစ္ၾကိမ္တည္းသာ အမွားအယြင္း ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေယာရႈအသက္တာတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် အမွား အယြင္ဆိုသည္မွာ မရွိခဲ့ေခ်။
ေယာရႈ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ တခ်က္ အေနျဖင့္ ခံယူ ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ ဂတိတခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုကတိမွာ "သင္အသက္ တည္သည့္ကာလပတ္လံုး သင့္ေရွ႕မွာ အဘယ္သူမွ် မခံမရပ္ႏုိင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္ အတူ ငါရွိသကဲ့သို႔ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိမည္။" ဟူ၍ ကတိေပးခဲ့ျပီး လက္ေတြ႕ အသက္တာထဲတြင္လည္း ေယာရႈ၏ အသက္တာထဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘုန္းတန္ခိုးမ်ားကိုလည္း ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ေယာရႈသည္ ေသသည္အထိ လူတိုင္းက သူ႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ ရုိေသရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ေပးသနားခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာတြင္ သြားသည့္ ေနရာတိုင္း၊ လုပ္သည္႔အရာတိုင္း တြင္ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိပါက ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္ရွင္မႈကို ခံစား ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ ေျပာသည့္အရာမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုပါ။
ေယာရႈ၏ အသက္တာတြင္ မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ဘုရားသခင္ ေျပာဆိုေသာ အရာမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယေန႔ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာမ်ားသည္ စိတ္ကူယာဥ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ ေျပာဆို ေစခိုင္းေသာ အမႈအရာမ်ားကိုသာ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ရပါသည္။
ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္ေစခိုင္သည့္ အရာမ်ားကို သူ၏ စစ္သည္မ်ား၊ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းသည့္အတုိင္း ေနာက္သံုးရက္အတြင္း ေယာဒန္ျမစ္ကို ကူရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ ေစခိုင္သည့္အတုိင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုသည္႔အခါ လူမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါက ကိုယ္ေတာ့္ စကားေတာ္ကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ခံယူပါမည္ ဟု ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ (ေယာရႈ ၁း၁၆) ေယာရႈစကားကို နားေထာင္ခဲ့ ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားကို ေျပာၾကားေန ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔သည္ စည္းစိမ္ ဥစၥာႏွင့္ ဂုဏ္အသေရ ၾကြယ္၀လာၾကေသာအခါ မိမိတို႔၏ ဘုရားကို စြန္႔ပယ္ျပီး တပါးေသာ ဘုရားတို႔ေနာက္ကို လိုက္ၾကေသာအေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထိုအခါ ေယာရႈက အားလံုးေသာသူတို႔ကို ေခၚယူျပီး "မိမိ၏ အိမ္သူအိမ္သား ျဖစ္လွ်င္မူကား ထာ၀ရ ဘုရားကိုသာ ကိုးကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း" (ေယာရႈ ၂၄း၁၅) အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ထုိသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေနာင္တ တရားႏွင့္ ေယာရႈကို ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ခဲ့ၾကသည္။ ေယာရႈ အနိစၥေရာက္ျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ကလည္း ဘုရားသခင္ကုိ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ဆက္လက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေယာရႈ ၂၄း၃၁)

ေယာရႈအသက္တာအားျဖင့္ သင့္ကို ယေန႔ သြန္သင္ေနပါသည္။ ေယာရႈအသက္တာထဲတြင္ ရွိခဲ့ေသာ အမႈအရာမ်ားအတိုင္း သင့္အသက္တာကို ခံယူလုိက္ေလွ်ာက္ပါ။ (၁) ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို ၾကားတတ္ေသာသူ ျဖစ္ပါေစ။ (၂) ယေန႔ပင္ ထ၍ ဘုရားေစခိုင္းသည့္ အရာကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ။ (၃) နႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို တန္ဘိုးထား၍ ဖတ္ရႈ အသက္ရွင္ပါ။ (၄) ဘုရားသခင္ ေျပာေသာအရာမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ ေ၀ငွ သက္ေသခံပါ။ အားလံုးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။