Jun 22, 2012

ဘုရားျပင္ဆင္လိမ့္မည္။

တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုကို ဣသေရလဘုရင္အရမွ ငါပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဘယ္ မွ် ကာလပတ္လံုး စိတ္မသာ ညာဥ္တြားလ်က္ ေနလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏ဘူးကို ဆီႏွင့္ ျပည့္ေစေလာ့။ ဗတ္လင္ျမိဳ႕သား ေယရွဲရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သူ၏သား တု႔ိတြင္ ငါ့အဘို႔ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကို ငါျပင္ ဆင္ျပီဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (၁ရာ ၁၆း၁)

အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး စိတ္မသာညည္းတြားလ်က္ေနလိမ့္မည္နည္း

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ပေရာဖတ္ၾကီး ရွေမြလသည္ သူကိုယ္တိုင္ ဘိႆိတ္ေပးျပီး ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေရွာလုကို ဘုရားသခင္က စြန္႔ပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၾကီးစြာေသာ ေသာကေဝဒနာျဖင့္ ခံစားဝမ္းနည္းေနေၾကာင္း က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ လူတိုင္း ဤကဲ့သို႔ ခံစားဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ အရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ အေနအထား တြင္ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပမႈ မရွိေသာအခါ ၾကီးမားေသာ ေသာကပူပင္ျခင္းကို ခံစားၾကရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယေန႔ လူတိုင္းသည္ ဖိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကရပါသည္။ ယေန႔ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္သူ မ်ားအတြက္ အထူးတင္ျပလို ပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္ ေလာကဓံ၏ ဒါဏ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားေနရပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားက အိမ္ေထာင္တြင္းရွိ ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္သူက စီးပြားေရးအသိုင္းအဝုိင္း၏ ျပ ႆနာမ်ား၊ ပညာသင္သူက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဖိအားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုဖိအားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားသည္ အသက္တာတြင္ က်ဆင္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္မဟုတ္ဘဲ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမို တိုးတက္ၾကီးထြားလာမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း တတ္ဘို႔ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

က်မ္းစာတြင္ ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္ပါက ေဂါလ်က္ဆိုေသာ အလြန္ၾကီးမားျပီး၊ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ရန္သူၾကီးကို လူတိုင္းက ရင္ဆိုင္မႈမျပဳႏုိင္ၾကဘဲ အလြန္တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားမႈမ်ားျဖင့္ အားငယ္ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ခံစားေန ရသည္ (၁ရာ ၁၇း၁-၁၁)။ ေဂါလ်က္ၾကီးကို ျမင္ေတြ႕ကာ မိမိကုိယ္မိမိ ေသးငယ္သေယာင္၊ အားမရွိသေယာင္ ခံစားလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒါဝိတ္ဆိုေသာ လူငယ္ေလး မွာမူကား မိမိတြင္ စစ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမရွိလည္းမရွိ၊ ခႏၶာကိုယ္ေသးငယ္ေသာ္လည္း မိမိတြင္ရွိေသာ ဘုရား သခင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သစၥာတရားကို ယံုၾကည္ကာ ၾကီးမားေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေဂါလ်က္ၾကီးကို ရင္ဆိုင္ေလေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္သူ၏ေခါင္းကိုျဖတ္ကာ အႏုိင္ယူေအာင္ပြဲခံသြားေလေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ အဘက္ဘက္က အားနည္းေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို အားကိုးယံုၾကည္မႈ ရွိလွ်င္ မိမိ၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေအာင္ပဲြခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖၚျပလွ်က္ရွိေနပါသည္။

ယေန႔ယံုၾကည္သူတုိ႔သည္ ဒါဝိတ္ႏွင့္ ေဂါလ်က္ ပုံဝတၱဳကို သိရွိနားလည္ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေသာအခါ ေတြေဝမႈ၊ မျပက္သားမႈ၊ ေငးငိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ငိုးေၾကြးေနၾကသူမ်ားသာ မ်ားေနေၾကာင္း သိရွိျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလံႈရမည္ဆိုသည္ကို သိနားလည္ေသာ္လည္း အသိတရား မွ်သာ ခံစားေနၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာဆိုသည္မွာ ေတြေဝေငးငိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ရမည္မဟုတ္ဘဲ သခင္ေယရႈကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ဘဝတြင္ သခင္ေယရႈကို ေမွ်ာ္ ၾကည့္တတ္ဘို႔ အေရးၾကီးပါသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈကို ခံစားရသည့္ ဧလိယအေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထိုပေရာဖတ္ၾကီးသည္ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳေသာ ၾကီးမားေသာပေရာဖတ္ၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ မွားယြင္း ေသာ ပေရာဖတ္မ်ားကို ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သူ၊ ဆုေတာင္းေသာအခါ ေကာင္းကင္မွ မီးက်ျပီး ဘုရားသခင္ ကိုယ္တုိင္ အေျဖေပးခဲ့သူ၊ ဘုရားသခင္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ယူလာခဲ့သူ ပေရာဖတ္ၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဧလိယသည္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဘုရင္မ ေယဇေဗလထံမွ ျခိမ္းေျခာက္စာ တစ္ေစာင္ လက္ခံရရွိ ေသာအခါ ေတာကႏၱာရသို႔ ေျပးျပီး ျခံဳပုတ္ေအာက္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနရသည့္ အျဖစ္သို႔ ေ၇ာက္ရွိသြားေလေတာ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ေသခ်င္ေလာက္ေအာင္အထိ ခံစားခဲ့ရပါသည္( ၃ရာ ၁၉း၁-၂၁)။

 ယံုၾကည္သူတို႔ သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈႏွင့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနရေသာ္ လည္း ေနာက္တစ္ရက္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ခံစားရခ်ိန္တြင္ ဧလိယကဲ့သုိ႔ ျခံဳပုတ္ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေသခ်င္ေလာက္ေအာင္ ခံစားၾကေလေတာ့သည္။
ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာေသာ က်မ္းစာအျဖစ္အပ်က္ထဲမွ ရွေမြလသည္လည္း ၾကီးမားေသာ ေသာက ေဝဒနာကို ခံစားေနရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ျပႆနာတိုင္းသည္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အျမင္မ်ိဳး ႏွင့္ ၾကည့္တတ္ ဘုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေလာကသားတစ္ဦး၏ အျမင္မ်ိဳးႏွင့္သာ ၾကည့္ေနမည္ဆိုပါက ျပႆနာမ်ားသည္ အလြန္ၾကီးမားေနျပီး ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကိုသာ ၾကည့္ေနေသာ ရွေမြလကို "အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ညည္းတြားေနလိမ့္မည္နည္း" ေမးျမန္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည့္သေဘာမွာ ငါ့ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ငါ့အျမင္ႏွင့္ ၾကည့္ပါ ဟု ေျပာဆိုေနသေယာင္ ခံစားၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။


သင္၏ဘူးကို ဆီႏွင့္ ျပည့္ေစေလာ့။

ရွေမြလကို ထပ္မံမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ "သင္၏ဘူးကို ဆီႏွင့္ ျပည့္ေစေလာ့။" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ား ခံစားရခ်ိန္တြင္ လူတိုင္းသည္ ေမာပန္းျခင္းကို ခံစားရသည္။ အားငယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား၊ ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ခံစားရသည္။ ထိုအခါ က်မ္စာက ေျပာသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာကို ဆီႏွင့္ ျပည့္ေစရမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ခႏၶာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က က်ိန္ဝပ္လ်က္ရွိရာ ထိုဝိညာဥ္ကို က်မ္စာက "ဆီ" အျဖစ္ တင္စားေဖာ္ျပပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တတ္ေသာ ဝိညာဥ္ေရး အသက္တာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးအရွိန္ အားနည္းလာပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို ဆီေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ ေတာ္တို႔၏ဆီကို ကိုယ္တုိင္ျဖည့္ရန္ ေျပာထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က သင္၏လက္ကို ကိုင္ဆြဲ၍ လာ ေရာက္ ျဖည့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္တိုင္သာ ျဖည့္ရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဝိညာဥ္ခြန္အားျပည့္လာေစရန္ ကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ဝိညာဥ္ခြန္အားနည္းခ်ိန္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းတတ္ျပီး ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ခံယူျခင္းသည္လည္း "သန္႔ရွင္း ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဆီ" ျဖည့္ျခင္းတစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ ဝိညာဥ္ေရးအားနည္းခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားၾကားနာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား အျပင္ သင္းအုပ္ဆရာေဝငွေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ၾကားနာျခင္းသည္ သင့္ကိုဆီျဖင့္ျဖည့္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာအခါ အားနည္းျခင္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆီထည့္ျပီး ျပန္သြားေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းတတ္ရမည့္ေန႔ရက္မွာ ေဝးကြာေနေသး သည္ဆိုပါက အျခားဆီျဖည့္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ မေရာက္မီအထိ ယာယီျဖည့္ထားႏုိင္သည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ နက္နက္နဲနဲ ဆင္ျခင္မႈ မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ယာယီအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဝိညာဥ္ေရးဆီ ျဖည့္ဆီးႏုိ္င္ေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ က်မ္းစာဖတ္ဘို႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ သို႔ တုိးဝင္ဆုေတာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ထမ္းလ်က္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ၾက ေသာသူတို႔သည္ ဆုေတာင္းျပီးေသာအခါ ေပါ့ပါးလန္ဆန္းမႈကို ခံစားရသည္သူမ်ားကေတာ့ ထိုခံစားမႈကုိ ေကာင္း ေကာင္းနားလည္ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိထမ္းရြက္ရေသာ ဝန္ကို ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ခ်ထားဘို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ညည္းတြားေနေသာ ရွေမြလကို ဘုရားသခင္က ဆီျဖည့္ျခင္းျဖင့္ လန္းဆန္းမႈ ခံစားႏုိင္ရန္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျဖင့္ သြန္သင္ခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။


ေယရွဲရွိရာသုိ႔ ငါေစလႊတ္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ေသာ အမႈမ်ားကို အျမဲတမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသစ္ေသာအမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ သင္သည္ ဆံုရႈံးမႈမ်ား ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေတြးထင္မထားေသာ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရပါက ဘုရားသခင္ထံမွ အသစ္ေသာ ရူပါရုံမ်ားကို ေတာင္းခံပါ။ ဘုရားသခင္က အသစ္ျပဳလုပ္မည့္အရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ အသက္တာထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သြန္သင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားသည္ သင့္ဘဝကို ေကာင္း ၾကီးမဂၤလာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေစမည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ပါႏွင့္။

သင့္ဘဝတြင္ ခံစားရေသာ ျပႆနာႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံမွ သြန္သင္မႈခံစားရေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးၾကီးမားပါသည္။ ကမာၻ ၾကီးကို ဖန္ဆင္းစဥ္က ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ အစရွိသည္ျဖင့္ အရာရာကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္ကို ခံစားရျပီဆိုပါက သင့္အတြက္ ထူးျခားေသာ အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားလုိက္ပါ။


ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကို ငါျပင္ဆင္ျပီ။

ေယရွဲ၏အိမ္တြင္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကို ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဘုရားသခင္က ရွေမြလကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ ယံုၾကည္သူတုိ႔သည္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ျပည့္ စံုျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ပို႔ေဆာင္ေကာင္းၾကီးေပးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ တုိင္းသည္ ဘုရာသခင္ ျပင္ဆင္ေသာလမ္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ တတ္ စြမ္းမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ် မရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ျပင္ဆင္မႈထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။
က်မ္စာထဲမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ရွမာရိျပည္မွ လူႏူေလးေယာက္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသူတို႔သည္ လူႏူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ထဲသို႔ ဝင္ခြင့္မရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုျမိဳ႕ကို ရန္သူမ်ားက ဝန္းရံထားရာ ျမိဳ႕ထဲတြင္ ရွိေသာသူမ်ားအားလံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ ငန္းမ်ား ပ်က္စီးျပီး အားလံုးတို႔သည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒါဏ္ကို ခံစားရေလေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူႏူ တို႔သည္ ျမိဳ႕ထဲသို႔ အစားအစာသြားေရာက္ေတာင္းယူသည္ထက္ ရန္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ ေတာင္းခံရန္ ဆံုး ျဖတ္လိုက္သည္။ ရန္သူ၏ တပ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ေနသည့္ ပုံသ႑ာန္မွာ အရႈံးသမ်ားကဲ့သို႔ ခံစားၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္။ ရန္သူတို႔ သတ္လွ်င္ ခံယူမည့္တကယ့္ အရႈံးသမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔မသိရွိေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖတ္ၾကီး တစ္ပါးက အစားအစာမ်ား ေပါမ်ားလာလိမ့္မည္ဟု ျမြတ္ဆို ေဟာေျပာ ခ်က္ကို သူတို႔မသိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုလူႏူမ်ား ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ရန္သူမ်ားကို မေတြ႕ရဘဲ မ်ားျပား လွေသာ ေရႊထည္မ်ား၊ေငြထည္မ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား အျပင္ အလြန္တရာ မ်ားျပားလွသည့္ အစားအစာမ်ားကို ရရွိခံ စားခဲ့ရသည္။ (၄ရာ ၇း၁-၁၈) သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က သူတို႔၏အနာဂတ္ကို ေကာင္း ၾကီးမဂၤလာ မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

ယံုၾကည္သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ရွိေနၾကလွ်င္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားက သင့္ကို ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိသည္ကို ယံုၾကည္ထားပါ။ သင့္ပတ္ဝန္က်င္မွ လူမ်ား၏ ကယ္တင္ျခင္း၊ သင့္အေဆြအမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီပြားေရးလုပ္ငန္း၊ သင့္အသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ ၾကီးမားေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားသည္ သင့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေကာင္းၾကီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားပါ။


ေရွာလုဘုရင္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာ၊ အားငယ္စရာ၊ ဝမ္းနည္စရာ ခံစားခဲ့ရေသာ ရွေမြလကို ဘုရား သခင္က ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ပါသည္။ ရွေမြလအသက္တာထဲမွ ဝမ္းနည္း စရာ ကို ဖယ္ရွားေပးျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ၾကီးမားေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ဘုရားသခင္ က ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ သင့္ဘဝအတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ေသာ ၾကီးမားမ်ားျပား သည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ေစရန္ ေမတၱာျဖင့္ ေဝငွလုိက္ပါသည္။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္