Jun 23, 2012

ရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ့္ထံအပ္ႏွံ

စစ္သူရဲ ေယာရႈ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂတိေတာ္ နယ္ေျမသို႔ ခ်ီတတ္ သိမ္းပိုက္ၾကေလသည္။ ထိုလူမ်ိဳးကို တရားသူၾကီးမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ ရွေမြလ လက္ထက္ တုိင္ေအာင္ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ျဖစ္ေသာ ရွေမြလသည္ သူ၏ အသက္ရွင္မႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံလွ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွေမြလ၏ မိခင္က သူမေမြးခင္ကပင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကပင္ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္တုိ႔သည္ ကေလး ရရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူမကို သားသမီး ေမြးဖြားခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။ ႏွစ္အတန္ ၾကာေအာင္ သူမ၏ သားသမီး ရတနာ ရလိုေသာ ဆႏၵ မျပည့္၀ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟႏၷ၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈသည္ အဓိပၸါယ္ မရွိျဖစ္လာ ခဲ့ျပီး၊ လူအမ်ားက ရႈံ႕ခ်စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ညွိးငယ္ ၀မ္းနည္းစြာ ျဖင့္ မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ က်ကာ ငိုယိုကာ ဆုေတာင္း ခဲ့ေတာ့သည္ (၁ရာ ၁း၁၀)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟႏၷသည္ စိတ္ႏွလံုး ညြတ္ေျပာင္း ႏုညံ႕စြာျဖင့္ သားရမည္ ဆိုပါက ဘုရားသခင္ထံ ေပလွဴ အပ္ႏွံပါမည္ဟူ၍ ဆုေတာင္း ပဌနာ ျပဳေလေတာ့သည္။ "အို ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကၽြန္မကို ၾကည့္႐ႈ ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သားေယာက်ၤားကို ေပးသနားေတာ္မူလွ်င္ သူ၏ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို အလွ်င္းမျပဳ။ တစ္သက္လံုး ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ကၽြန္မအပ္ပါမည္ဟု သစၥာကတိျပဳေလ၏။ (၁ရာ ၁း၁၁)။ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာကတိကို အားရ ၀မ္းေျမာက္မႈ ရွိခဲ့ပုံရသည္။ ေနာက္ မၾကာမည္မွာပင္ သူမသည္ ကိုယ္၀န္ ရွိလာ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွေမြလေလးကို ေမြးဖြားျပီး မၾကာမီွ မွာပင္ ထိုကေလးကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ၾကီး ဧလိထံ ပို႔ေဆာင္ အပ္ႏွံေလေတာ့သည္။

၁ ရာ ၁း၂၇-၂၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ "ထိုအခါ ဤသူငယ္ကို ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာ၀ရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္မူျပီ။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ သူ႔ကို ထာ၀ရဘုရားအား ငွါးပါျပီ။ သူသည္ တသက္လံုး ထာ၀ရ ဘုရားထံေတာ္၌ အငွါးခံ၍ ေနရပါမည္ သခင္ဟု ေလွ်ာက္ျပီးမွ၊ ထိုအရပ္၌ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။

ဟႏၷသည္ သူမ ဆုေတာင္ သစၥာျပဳ ေနခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ၾကီးမားေသာ ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္း ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္အတြက္ ပိုမိုစိတ္အားၾကီးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏သားကို ဘုရားသခင္ထံတြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵက ပိုမိုအားၾကီး ခဲ့ပါသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ပင္ ဘုရားသခင္ ပိုမိုေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ (၁ရာ ၂း၂၁) တြင္ "ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ဟႏၷကို အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ သားသံုးေယာက္၊ သမီး ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ဘြားျမင္ေလ၏"။ ဤေနရာတြင္ သတိထားရမည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာ အဓိဌါန္ေၾကာင့္ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အခါမွ အေပးအယူလုပ္ဘို႔ မစဥ္းစားပါႏွင့္။ ဟႏၷကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးေပးရသည္မွာ သူမ၏ မွန္ကန္ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ႏွင့္ အမႈေတာ္က်ယ္ျပန္႔ရန္ကိုသာ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲတြင္ ဟႏၷ၏ အျမင္ ရႈေထာင္မွ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ကာ အရာခပ္သိမ္းကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ သင္ယူေလ့လာသင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အစြမ္းအစ ခြန္အား၊ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈမ်ားမွာ မည္သည့္အရာကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီး ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တိုိ႔တြင္ ရွိသမွ် ပိုင္ဆိုင္သမွ် အရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္သာ ရရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အရာ ခပ္သိမ္း ဆိုရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စီးပြားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဆုေက်းဇူး၊ သားသမီး၊ အစရွိေသာ အရာဟူသမွ် ပါ၀င္ေနပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ခံစားရယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားရသည္ဟု ဆိုသူမ်ားသည္ ၀ါၾကြားမႈ အျပစ္ က်ဴးလြန္ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ျပီး၊ ဘုရားသခင္ေပးသည္ ဆိုသည္ေသာ အမႈအရာကို ၀န္မခံႏုိင္ဘဲ၊ ေရွာင္ဖယ္ ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားမွာ ဘုရားသခင္က ရည္ရြယ္မ်ားျဖင့္ ေပးသနား ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ဆိုေသာ အေရးၾကီးေသာအရာကို လစ္လ်ဴရႈထားပါက (သို႔) ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ အရာမ်ားကို မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳး အတၱႏွင့္ အေသြးအသား ေပ်ာ္ရြင္မႈ ဇာတိကို ဦးစားေပး ထားပါကေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပါ့ပ်က္ေသာ ဘ၀အႏွစ္သာရမ်ားကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္ကင္ဗိုလ္ေျခ ထာ၀ရ ဘုရားကို သူေပးထားသည့္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီး ေပးၾကပါစို႔။ ဘုရား သခင္ထံ ထုိေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ကာ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမႈကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ မိမိ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ၾကပါစို႔။ သူသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီးေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိေကာင္းၾကီး မ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ ဆုေတာင္ၾကပါစို႔။