Jun 22, 2012

ခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ် ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၈)ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္မည့္ တနဂၤေႏြေန႔သည္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ ထေျမာက္သည့္ "ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔" ျဖစ္သည္။ ကမာၻ အရပ္ရပ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏုိင္ငံတြင္ ဤေန႔သည္ ခရစၥမတ္ပြဲေလာက္ မထင္ရွားလွေခ်။

အမဂၤလာကို မဂၤလာႁဖစ္ေစေသာ အီစတာ အခါသမယ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားျဖင့္ လူသားမ်ားစြာကို သခၤါရမွ ထာ၀ရသို႔ မဂၤလာျဖစ္ေစရန္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစဟု ဆုေတာင္း ေမတၲာ ပို႔သအပ္ ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အေလးအနက္ပင္ မထားၾကေတာ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓမၼ ဆရာၾကီးမ်ား ပင္လွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေသႁခင္းမွ ရွင္ႁပန္ ထေႁမာက္ႁခင္းကို သံသယရွိ လာၾကပါသည္။

ဤကား အံ့ႂသစရာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိ ထေႁမာက္မည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာေသာအခါ အနီးကပ္တပည့္ ေတာ္မ်ားက အေလးအနက္ မထား၊ မယံုႂကည္ ႂကေသာ္လည္း (မႆဲ ၂၀း၁၇-၁၉) သခင္ဘုရားကို ဆန္႔က်င္၍ အေသသတ္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲ မ်ားက သခင္ဘုရား၏ တပည့္ေတာ္မ်ားထက္ ထိုထေျမာက္ျခင္းကို အေလးအနက္ ထားျပီး ယံုႂကည္ခဲ့ ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္မည္ဟူေသာ သခင္ဘုရား၏ စကားေတာ္ေႂကာင့္ သခင္ ဘုရား အသက္ရွင္စဥ္က ေႂကာက္ရြံ႕သည္ထက္ သခင္ဘုရား အေသခံေတာ္ မူႃပီးေနာက္ ပို၍ ေႂကာက္ရြံ႕ကာ အေလာင္းေတာ္ကို သခႋ်ဳင္းထဲ တြင္ လံုလံုျခံဳျခံဳ ရွိေစရန္ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ကာ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား ထူထဲစြာ ခ်ထားႁခင္း စသည္ႁဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ႄကိဳတင္ကာကြယ္ ႁပင္ဆင္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲ မ်ား သေဘာ မေပါက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကား မည္မွ် ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုး၊ ေရာမ အစိုးရ၏ တံဆိပ္ေတာ္၊ ေရာမ စစ္သားမ်ား၏ ေစာင့္ႂကပ္မႈ စသည္တို႔ က ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သခင္ ေယ႐ႈ၏ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ႁခင္း ကို မဟန္႔တားႏိုင္ ႁခင္းပင္ႁဖစ္သည္။

"သခႋ်ဳင္းခ်ည္းႏွီးေစာင့္စဥ္
ေယ႐ႈကယ္တင္ႁခင္း
အေလာင္းတံဆိပ္ခတ္သည္
ေယ႐ႈသခင္
သခႋ်ဳင္းတြင္းမွ ထေႁမာက္ႃပီ
ရန္သူမ်ားေပၚဘုန္းႄကီး ေအာင္ႁမင္ႃပီ
နက္နဲရာထဲက ေအာင္ႁမင္လ်က္တက္ၾကြလာ
သန္႔ရွင္းသူႏွင့္စိုးစံ သက္ရွင္ထာ၀ရ
ထေႁမာက္ႃပီ ထေႁမာက္ႃပီ
ဟာေလလုယာ ထေႁမာက္ႃပီ"
ဟူေသာဓမၼသီခ်င္းကို ယခုတိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေအာင္ႁမင္စြာ သီဆိုႏိုင္ခဲ့ႂကပါသည္။

သခင္ဘုရား၏ေသႁခင္းမွ ရွင္ႁပန္ထ ေႁမာက္ႁခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိေစ႐ံုမက ယံုႂကည္ လိုက္နာႁခင္း အားႁဖင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္၍ ခံစားေစႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

၁။ သခင္ဘုရား၏ ပသခါ ညစာစားပြဲသည္ သခင္ဘုရား ၾကြလာသည့္ တိုင္ေအာင္ႁပဳရသည့္ ပြဲေတာ္ မဂၤလာအႁဖစ္သို႔ ေႁပာင္းသြားႁခင္း ႁဖစ္သည္။

သင္တို႔သည္ ထိုမုန္႔ကိုစား၍ ထိုခြက္ကို ေသာက္သည့္အခါခါ သခင္ဘုရား အေသခံ ေတာ္ မူႁခင္းကို ျြကလာေတာ္မမူမီ တိုင္ေအာင္ ႁပႂက၏ (၁ေကာ ၁၁း၂၆)။


၂။ သတၲမေန႔စည္းေ၀းႁခင္းမွ ပထမ ေန႔စည္း ေ၀းႁခင္းသို႔ ေႁပာင္းလဲႁခင္း ႁဖစ္သည္။

ခုနစ္ရက္တြင္ ပထေန႔၌ မုန္႔ကိုဖဲ့ႁခင္းငွါ စည္းေ၀းႂကေသာအခါ ေပါလုသည္နက္ႁဖန္ ေန႔၌ ထြက္သြားမည္ႁဖစ္၍ သန္းေခါင္တိုင္ေအာင္ ေဟာေႁပာလ်က္ေနေလ၏(တ ၂၀း၇)။


ဤကား ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ဖ်က္ႁခင္း မဟုတ္၊ ႁပည့္စံုေစႁခင္းႁဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းထဲ၌လည္း ပထမေန႔ကို ဥပုသ္ေန႔၊ စည္းေ၀းရာေန႔အႁဖစ္ ေဖၚႁပထားႁခင္းကို ဓမၼ သစ္ေခတ္တြင္ ႁပည့္စံုေစႁခင္းႁဖစ္သည္။

ပထမေန႔၌၄င္း၊ ခုနစ္ရက္ေန႔၌၄င္း ဓမၼ စည္းေ၀းႁခင္းကို ႁပဳရမည္။ ထိုေန႔ရက္၌ စား ႁခင္းကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အလုပ္ အေဆာင္မွ တစ္ပါး အႁခားေသာ အလုပ္ကို မလုပ္ မေဆာင္ရ။ (ထြက္ ၁၂း၁၆)။

သင္တို႔သည္ သတၲမလ၊ ပထမေန႔ရက္၌ တံပိုးမႈတ္ပြဲ၊ ဓမၼစည္းေ၀းႁခင္းကို ႁပဳရေသာ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ရႂကမည္။ ေလာကီ အလုပ္ကို မလုပ္ရ(၀တ္ ၂၃း၂၄)။၃။ ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္း(ပညတ္တရား) မွ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ (ေက်းဇူးတရား)သို႔ ေႁပာင္းလဲ ေပးႁခင္းႁဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားႁဖင့္ ကယ္တင္ႁခင္းေက်းဇူး(ပဋိညာဥ္တရားသစ္)ကို ခံစားရႁခင္း(၂ေကာ ၅း၁၇)။

ပညတ္တရား၏က်ိန္ႁခင္းမွ လြတ္ ေႁမာက္ႁခင္းခံရႃပီး အာႁဗဟံခံရေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရသူမ်ားအႁဖစ္သို႔ ေႁပာင္းလဲ ႁခင္း(ဂလာ ၃း၁၃-၁၄)

မာေရွ၏တရားအတိုင္း မလြတ္ႏိုင္ ေသာအႁပစ္ရွိသမွ်ႏွင့္ လြတ္ႁခင္းအခြင့္ကိုရရွိႁခင္း (တ ၁၃း၃၉)။

ထိုရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ႁခင္းကို ႄကီးေသာ တန္ခိုးႏွင့္သက္ေသခံႁခင္းအားႁဖင့္ ႄကီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ႁပည့္၀ႁခင္းကို ခံစားရရွိႁခင္း(တ ၄း၃၃)။

ေသႁခင္းတည္းဟူေသာမာရ္နတ္၏ တန္ ခိုးကို ဖ်က္ဆီးႁခင္းငွါ¤င္း၊ ေသေဘးကို ေႂကာက္၍ တစ္သက္လံုးကြ်န္ခံရႁခင္းမွ လြတ္ေႁမာက္ႁခင္း (ေဟႃဗဲ ၂း၁၅)။၄။ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ႁပန္ထ ေႁမာက္ေသာေႂကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လည္း ရွင္ႁပန္ ထေႁမာက္ႂကမည္မွာ ေႁမႄကီး လက္ခတ္မလြဲပင္ ႁဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅)။

သႁခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုႂကည္ သူ မ်ားအတြက္ ခရီးဆံုးမဟုတ္ေသးပါ။ထာ၀ရကာ လအတြက္ ၀င္ခြင့္(ဗီဇာ)ပင္ႁဖစ္သည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္ကို အသက္ ျပန္ရွင္ေစခဲ့ေသာ တန္ခိုးေတာ္သည္ အသင္းေတာ္က ကမၻာေလာကႄကီးအား သက္ေသခံရေသာ အ ေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမြန္ႁမတ္ဆံုး သတင္းေကာင္း၏ အေႁခခံ အခ်က္ပင္ႁဖစ္သည္။

ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ခံယူသည့္အတိုင္း သင္တို႔အား ေရွးဦးစြာ အပ္ေပးေသာ အေႂကာင္း အရာဟူမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာ သည္အတိုင္း ငါတို႔ အႁပစ္ေႂကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏။ သႃဂႋဳဟ္ႃပီးမွ က်မ္းစာလာသည့္ အတိုင္း သံုး ရက္ေႁမာက္ေသာေန႔၌ ထေႁမာက္ ေတာ္မူ၏ (၁ေကာ၁၅း၃-၄)။သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံ ေတာ္မူ ႁခင္းသည္ သာမန္ ေသႁခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘယ္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္လူသားကမွ် မေအာင္ႁမင္ေသာ ေသႁခင္းမွ ထေႁမာက္ ရွင္ႁပန္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမဂၤလာမွ မဂၤလာမ်ားစြာကိုႁဖစ္ေစ၍ ေႁပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကို ႁဖစ္ေစေသာသခင္အား ေအာက္ေမ့ သတိရ႐ံုမက ထို သတင္းေကာင္းကို ႄကီးစြာေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ေ၀ငွႁခင္းအားႁဖင့္ အေသေကာင္ မ်ားရွိရာ ဘာသာတရား၌ ထာ၀ရ အသက္တာကို ရွာေနႂကႃပီး အခ်ည္းႏွီးအခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအား မ်ားကို အကုန္ခံေနသည့္ သူမ်ား၊ ထိုအခ်ည္း ႏွီးေသာအမႈမ်ားမွ လြတ္ေႁမာက္၍ ထာ၀ရ အသက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရရွိေစရန္ အစြမ္း သတၲိရွိ သမွ်၊ ဉာဏ္ရွိသမွ်၊ ခြန္အားရွိသ မွ်ႁဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႂကပါစို႔""။