Jun 23, 2012

ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဖာ္ျပေသာ ဟုတ္မုန္ေသာ အလ င္း

ပညတ္တရားကို ေမာရွည္လက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားမူကား ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။ (ေယာဟန္ ၁း၁၇)လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္သည္ ယခု ေဂ်ာ္ဒန္ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံရွိ ေနေဗာ ေတာင္ ေပၚသို႔ သြားေယာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေတာင္ေပၚ တြင္ ကၽြန္ေတာ္မိတ္ေဆြ ၾကည့္ရႈျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္ တို႔ကို အားရပါးရ ေျပာျပေန ပါသည္။ သူေျပာျပေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ အေသြး အသား မွေန၍ ေမာရွည္၏ ေနရာတြင္ ခံစား ၾကည့္မိပါသည္။ ထိုေတာင္သည္ ေမာရွည္မေသဆံုးခင္က ေပးေတာ္ မူေသာ ကတိေတာ္ေျမကို ထိုေတာင္ေပၚသို႔ ေခၚယူ၍ ဘုရား သခင္ ျပသခဲ့ေသာ ေတာင္ျဖစ္ပါသည္။ (တရားေဟာ ၃၂း၄၈-၄၉) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သန္႔ရွင္းေသာ ေျမျဖစ္ေသာ ခါနန္ျပည္ကို ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္ ေမာရွည္သည္ ထိုေတာင္ေပၚတြင္ ရပ္ကာ လြန္စြာ စိတ္ထိခိုက္ေနေပလိမ့္မည္။ သူ၏လူမ်ိဳးကို ထို ေနရာသို႔ အေရာက္ပို႔ျပီး သူကိုယ္ တိုင္ ထိုႏို႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈျပဳရန္ စိတ္ကူယဥ္ ခဲ့ေပ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ စိတ္ကူးအတုိင္း ျဖစ္မလာေသာအခါ ထိုေနေဗာေတာင္ေပၚမွ သူေသဆံုးမည့္ ေန႔ရက္မတိုင္ခင္အထိ စိတ္ခံစားမႈ အျပည့္ႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ထိုတိုင္းျပည္ ကို ၾကည့္ျပီး ေၾကကြဲေနေပလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ ခါနန္ျပည္သည္ အလြန္လွပေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ပင္လယ္ေသႏွင့္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ၾကီး သည္ အစၥေရးႏို္င္ငံကို အမွန္တကယ္ လွပတင့္ တယ္ေစသည္။ သူငယ္ခ်င္းက ဆက္လက္ေျပာ ျပသည္မွာ ကတိေတာ္နယ္ေျမသို႔ ၀င္စားခြင့္မရခဲ့သည့္ ေမာရွည္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိျပီး ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ခံစားမိေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ေမာရွည္သည္ အလြန္ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔၏ မဟာေခါင္းေဆာင္ၾကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါလွ်က္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ၀င္စားခြင့္ မျပဳခဲ့ပါသနည္း။

ယခုအခါ ထိုေတာင္ေပၚတြင္ ဆိုင္ဘုတ္ကေလးတစ္ခုသာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုဆိုင္ဘုတ္ကေလးေပၚတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားေလသည္။

ပညတ္တရားကို ေမာရွည္လက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားမူကား ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။ (ေယာဟန္ ၁း၁၇)

ပညတ္တရား၏ေအာက္တြင္ ေမာရွည္ကို ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့သည္သာမက တန္ဘုိးၾကီးမားလွသည့္ ေက်းဇူးတရား၏ လက္ေဆာင္မ်ား ကို မျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညတ္တရား၏ ေတာင္း ဆိုမႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ကြယ္၀ွက္ထား လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ေလာက၏ ဟုတ္မွန္ေသာ အလင္း ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ေက်းဇူးတရားသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေဖၚထုပ္ ဖြင့္ျပျခင္း ခံရေလသည္။
ယေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ ေမတၱာေတာ္ကို ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရယူ ခံစားလိုေသာ ခရစ္ယာန္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရွိေနၾကပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေမာရွည္ထက္ ပိုေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သလား။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ၀င္စားရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို မွီခိုအားထား ႏိုင္ပါသလား။ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သူ၏ ေမတၱာတရားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသာ လံုး၀ မွီခိုအားကိုးျခင္း နည္းလမ္းတမ်ိဳးတည္သာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လာေပမည္။
ေက်းဇူေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစသည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႏုနယ္ေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ အလင္းေတာ္ထဲတြင္ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ေစသည္။ တမန္ ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ ဂလာတိ အသင္းေတာ္အတြက္ ေရးသားထားေသာ စာထဲတြင္ ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္း အ ေတာ္ မ်ားမ်ား ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာမွ က်မ္းပိုဒ္ အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ ၾကပါစို႔။


  1. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေက်းဇူုးေတာ္အားျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္ထားသည္။ (ဂလာတိ ၁း၁၅)။ ။ဤအေၾကာင္းအရာသည္ အလြန္အင္မတန္မွပင္ အံ့ၾသဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ ေန႔ရက္ကာလ မတိုင္မီ ကတည္းကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အၾကံအစည္ေတာ္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာ ေတာ္ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ မ်ားအျဖစ္ သူႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ရန္ ေရႊးခ်ယ္ခြဲခန္႔ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေလာကၾကီးႏွင့္ အရာ ခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းရာတြင္ သူ႔ကို ရင္းႏွီးစြာ သိကၽြမ္းရန္ႏွင့္ သူ၏ နက္နဲေသာ ေမတၱာတရားကို နားလည္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမြးဖြားခင္ ေရွးမဆြကပင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ ပါသည္။ အခ်ိန္တန္ေသာ ကာလတြင္ သူ၏နာမေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဖြင့္ျပခဲ့ျပီး အသစ္ ျပဳျပင္ ေသာ အသက္တာကို ရရွိခံစားေစခဲ့ပါသည္။

  2. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ (ဂလာတိ ၂း၂၀)။ ။တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ဂလာတိ ၂း၂၀ (ခ)တြင္ ကိုယ္ခႏၱာ၌ ယခုငါရွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကို ခ်စ္၍ ငါ့အဖို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူ၏ ဟူ၍ ေရးသားထားပါသည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ လူအမ်ား အတြက္ အေသခံသည္ ဟူ၍ မေတြးထင္ေစလိုပါ။ ေယရႈကိုယ္ ေတာ္သည္ သင့္ကို ကိုယ္တိုင္ခ်စ္၍ သင့္အဖို႔ ကိုယ္တိုင္ အေသခံ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ လက္၀ါးကား တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခ်ိန္၌ သင့္တို႔ အားလံုးကို သူသိရွိေနခဲ့ပါသည္။ သင္တို႔ကိုယ္တုိင္ အမည္နာမမ်ား အားလံုးသည္ သူ၏ အသက္ စာေစာင္ စာရင္းတြင္ ေရးသားထားလွ်က္ရွိပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ သင့္ကို ခ်စ္၍ ေကာင္းၾကီးမ်ား သြန္းေလာင္းခ်င္ပါသည္။

  3. ဘုရားသခင္၏ အေမြခံသားသမီး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ (ဂလာတိ ၃း၂၆)။ ။စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုပါက ကမၻာေပၚတြင္ အၾကြယ္၀ဆုးေသာသူျဖစ္ေသာ ဘီလ္ဂိတ္၏ အေမြခံ သားသမီး ျဖစ္ရန္ မျဖစ္ႏို္င္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သင္သည္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား အျဖစ္ ဂတိျပဳခဲ့သည္။

  4. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားထဲက ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ (ဂလာတိ ၄း၆)။ ။အလြန္တရာ ထူးျခားအံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းေသာ အရာတခုမွာ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတိုင္း သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္။ သံသယ မျဖစ္ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆ အားျဖင့္ ကတိျပဳထားျပီး ျဖစ္သည္။ သင့္ကို ႏွလံုး သားအသစ္ေပးမည္။ ငါ့၀ိညာဥ္ကိုလည္း သင္တုိ႔အထဲတြင္ ထည့္ေပးမည္။ ၀ိညာဥ္ဆိုသည္မွာ ၀ယ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။ ဤအရာမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရရွိေသာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ အခမဲ့ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

  5. ၀ိညာဥ္ပကတိျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား (သို႔) ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ား (သို႔) ညဏ္ပညာမ်ား အလံုးစံုတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မည္သို႔မွ် အေရးမၾကီးပါ။ ေမးခြန္းတခုမွာ ဘုုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲတြင္ အသက္ရွင္ရန္ မည္မွ်ေလာက္ခြင့္ျပဳရမည္နည္း။ အားနည္းျခင္းကို စံုလင္ျခင္းသုိ႔ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ျပီးေနာက္ ေက်းဇူးတရား၏ အေတာက္ပဆံုး ထြန္းလင္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကမွ အားနည္းသူမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေရႊးခ်ယ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

  6. ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳၾကပါစို႔ (ဂလာတိ ၆း၁၀)။ ။ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္သည္ အလြန္ပင္ လက္ေတြ႕က်လွပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကို ဂရုတစိုက္ ၾကည့္ရႈလွ်က္ရွိျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လည္း အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေက်းဇူးျပဳရန္ အသံုးျပဳခ်င္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေကာင္းေသာအမႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္က ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြကို တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္မႈျပဳလုိသည္မွာ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ရရွိခံစားထားျပီးသူ ျဖစ္ပါက အျခားသူမ်ားကို လည္း ျပန္လည္ ေ၀ငွ တုိက္တြန္ေပးရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ထဲမွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္မႈ ျပဳရန္ တိုက္တြန္း ႏို္းေဆာ္လိုက္ေပသည္။