Jun 22, 2012

ဘုရားသခင္၊ မုဆိုးမႏွင့္ ဆီအုိး

ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အျမဲတေစ စိတ္ဝင္စားေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္တာထဲက ေဟာင္းႏြမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အားနည္း ဝမ္းနည္းစရာ ေတြကို ဖယ္ရွားေပးလိုျပီး အသစ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ ဝမ္းေျမာက ္ရြင္လန္းမႈမ်ားျဖင့္ အစားထုိးကာ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာကို ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေစလိုေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာ ဆည္းပူႏုိင္္ရန္ ေအာက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ခြန္အားယူကာ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာကို တည္ေဆာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိေစရန္ ေဝငွလိုပါသည္။

ဓမၼရာဇဝင္ ၄း၁-၇ ကိုဖတ္ရႈပါ။

ဧလိရွဲႏွင့္ ဧလိယတို႔၏ ေခတ္တြင္ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳေသာ ပေရာဖတ္ၾကီးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီ ရုိင္းပင္း ၾကဟန္ ရွိပါသည္။ တစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္ကို အျခားတစ္ဦးက အဆင္ေျပ ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီမေလ့ ရွိပါသည္။ တစ္ရက္တြင္ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳေသာ ပေရာဖတ္ၾကီး တစ္ပါး ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ သြားသည္။ ထိုေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူ ဇနီးမွာ အတိ ဒုကၡ ေရာက္ေလေတာ့သည္။ သူမထံတြင္ အေၾကြးမ်ား တစ္ပုံတစ္ပင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ အေၾကြး လာေရာက္ ေတာင္းသူမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေနရေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြား သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေၾကြးရွင္မ်ားက သူမထံမွ အေၾကြးျပန္လည္ မရႏုိင္သည့္ အဆံုးတြင္ သားျဖစ္သူ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ကၽြန္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ ထုိအခါ မုဆိုးမသည္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲမႈ မ်ားျဖင့္ ငိုးေၾကြးေနရုံသာ ရွိေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ၾကံရာမရ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖတ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဧလိရွဲထံတြင္္ သြားေရာက္ကာ အကူအညီ ေတာင္းေလေတာ့သည္။

 

 

ဘုရားသခင္သည္ သားသမီးမ်ား၏ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အစဥ္အျမဲ တံခါးဖြင့္ထားသည္။ (အခန္းငယ္ ၁)

ပေရာဖတ္ အမ်ိဳးသား၏ မယားတစ္ေယာက္သည္ ဧလိရွဲထံသို႔ လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကၽြန္၊ ကၽြန္မ၏ ခင္ပြန္းေသပါျပီ၊ ကိုယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ ထာဝရဘုရားကို ရုိေသေသာသူျဖစ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏။ ယခုမွာ ေၾကြးရွင္သည္ ကၽြန္မ၏ သားႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ခံေစျခင္းငွါ လာပါျပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ (၂ရာ ၄း၁)

ဤေနရာတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ လင္ေယာက်္ားအတြက္ လြမ္းဆြတ္ပူေဆြး ေသာကေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ အျခား ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ထိုျပႆနာမွာ အေၾကြး ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကြးကိုလည္း အမႈေတာ္ ေဆာင္ကေတာ္တစ္ေယာက္က မည္သုိ႔ ဆပ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟူသည္မွာ စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္မဟုတ္။ လင္ေယာက်္ား ဖ်ားနာခ်ိန္က ေဆးကုသမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေၾကြးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လင္ေယာက္်ားေသျပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္မရွိေသာေၾကာင္ ထုိင္ျပီး စားေသာက္ခဲ့ရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အခက္အခဲမ်ားက တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ယခုအခါ သားႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္အျဖစ္သိမ္းဆည္းရန္ အၾကင္နာကင္မဲ့ေသာ အေၾကြးရွင္မ်ားက ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ မည္မွ် စိတ္ဆင္းရဲ ေကာင္းလိုက္ပါသနည္း။
ဤေနရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့ေသာသူ မဟုတ္ပါ။ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာသူတုိင္းအတြက္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိသြားေစခ်င္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားပင္ျဖစ္ သည္။

လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုသာ သင္တုိ႔သည္ ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္တို႔ မခံႏုိင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တုိ႔သည္ ခံႏုိင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အရာႏွင့္တကြ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၃)
အထက္ပါ က်မ္းေတာ္ျမတ္အရ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၌ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ စံုစမ္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ထဲတြင္ ပစ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ယခု သူမအေျခအေနကို ကူညီႏုိင္သူမွာ ဘုရားသခင္သာ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ အျခား ေနရာသို႔ သြားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကူညီႏုိင္သူ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သူမသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္၏ ဇနီးျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ထုိအခ်က္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားပံု ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိရွဲထံ ဆုိက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။ ဧလိရွဲထံတြင္ ေငြေခ်းဘို႔ လာသည္ဟု မထင္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းလိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆုေတာင္းခံရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ရွိလာဟန္ တူပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိ သေဘာေပါက္ ထားေသာေၾကာင့္သာ ဧလိရွဲထံ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ျပႆနာ အခက္အခဲဟူသည္မွာ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ရွိ တိုးဝင္ရန္ အေကာင္းဆံုး တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

 

သင္ထံတြင္ မည္သည္အရာရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္တံခိုးေတာ္အတြက္ လံုေလာက္သည္။ (အခန္းငယ္ ၂)

ဧလိရွဲကလည္း သင့္အဘို႔ အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္နည္း၊ သင့္အိမ္၌ အဘယ္ဥစၥာ ရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကၽြန္မအိမ္၌ ဆီအိုးတစ္လံုးမွတစ္ပါး အဘယ္ဥစၥာမွ် မရွိပါဟု ေျပာဆိုေသာ္ (၄ရာ ၄း၂)

ပေရာဖတ္ၾကီး ဧလိရွဲက ဆင္းရဲေသာ မုဆိုးမကို "သင့္အိမ္၌ အဘယ္ဥစၥာ ရွိသနည္း" ဟုေမးျမန္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္က သင့္ထံတြင္ မည္သည့္အရာရွိသည္ျဖစ္ေစ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

 • သင့္ထံတြင္ မည္သည့္အရာမွ် မရွိသည့္တုိင္ ဆီပုလင္းကေလး တစ္လံုးသာ ရွိလွ်င္လည္း ထုိဆီပုလင္းေလးမွ ဆီကို ပြားမ်ားေစပါသည္။
 • ဧလိယေခတ္တြင္ မုန္႔ညက္လက္တစ္ဆုပ္သာ ရွိေသာ္လည္း ထိုမုန္႔ညက္ကေလးသည္ မိုးေခါင္ေသာ ကာလပတ္လံုး လံုေလာက္ေအာင္ မုဆိုးမႏွင့္ သားငယ္ကို ေကၽြးေမြးခဲ့ဘူးသည္။ (၃ရာ ၁၇း၈-၁၆)
 • မုန႔္ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ျဖင့္ လူငါးေထာင္ စားေလာက္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ပြားမ်ားေစခဲ့သည္မွာ လည္း ဓမၼသစ္ကာလ ခရစ္ေတာ္လက္ထက္တြင္ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ (မာကု ၆း၃၀-၄၄)
 •  ေမာေရွကို "သင့္လက္တြင္ မည္သည့္အရာရွိသနည္း" ဟုေမးျမန္ေသာအခါ ေမာေရွက ေတာင္းေဝွး ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုလိုက္ေသာအခါ ထိုေတာင္ေဝွးသည္ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေဝွး ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ထိုေတာင္ေဝွးျဖင့္ နိမိတ္လကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ကာ လူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တိုးပြားေစခဲ့သည္။ ထိုေတာင္ေဝွးျဖင့္ ပင္လယ္နီၾကီးကိုပင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း တစ္အုပ္လံုး)
 •  ရွံဆုန္သည္ ေသခါနီးဆဲဆဲ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ လက္ထဲတြင္ ျမည္းေမးရုိး တစ္ခုသာ ရွိရာ ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သေလာက္လုပ္လိုက္ရာ ဖိလိတၱိ ရန္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အေျခအေနအားလံုး၏ အထက္တြင္ ရွိသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ မိမိ၏ အေျခအေန ေကာင္းမေကာင္း၊ အဆင္ေျပမေျပ၊ အားနည္းမႈမ်ား အသီးသီကို မၾကည့္ပါႏွင့္ ဘုရားသခင္က ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔၏ အထက္တြင္ ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ၾကည့္ရႈပါ။ သင့္လက္တြင္ ရွိေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ျမင္ေစႏုိင္ပါသည္။ မိမိတြင္ ရွိေသာအရာကို ဘုရားသခင္လက္ထဲတြင္ ေပးအပ္လိုက္ပါ။

 

 

ဘုရားသခင္သည္ လပ္ေသာ အိုးမ်ားကို လိုခ်င္ပါသည္။ (အခန္းငယ္ ၃)

ဧလိရွဲက သြားေလာ့။ အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တုိ႔တြင္ လပ္ေသာအိုးတို႔ကို ငွါးယူေလာ့။ မ်ားစြာေသာ အုိးတို႔ကို ငွါးယူေလာ့။ (၄ရာ ၄း၃)

 

မုဆိုးမအေနျဖင့္ ဤအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ အိုးကို ငွါးရမည္ ဆိုရာတြင္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ အိုးလပ္ တစ္လံုးႏွစ္လံုး ငွါးယူရန္ မခက္ခဲေသာ္လည္း မ်ားျပားေသာ အုိးမ်ားအတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ငွါးယူရပါသည္။ ထိုသို႔ အိုးငွါး ယူရာတြင္ လူအခ်ိဳ႕က ေမးလိမ့္မည္။ "မည့္သည္ အတြက္ ငွါးယူပါသနည္း" ဟုေမးလာလွ်င္ "ဆီထည့္ဘို႔ ငွါးပါသည"္ ဟုျပန္ေျဖမည္။ "ဘယ္မွာလည္း ဆီ" ဟု ေမးျမန္လာလွ်င္ "မၾကာခင္ ရလာပါလိမ့္မည္" ဟု ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖဆိုရ ေပလိမ့္မည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ထိုမုဆိုးမကို ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း အေရးၾကီးပါသည္။ ခြက္အလြတ္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းထံမွ ငွါးရာတြင္ ခြက္ထဲတြင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မရွိရပါ။ ခြက္ထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေနပါက ဘုရားသခင္၏ နိမိတ္ လကၡဏာကို မျမင္ႏုိင္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ခြက္အလြတ္ဟူသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သံသယ ကင္းမႈကို ဆုိလို ပါသည္။ သံသယ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေနပါက ဘုရားသခင္က အလုပ္မလုပ္ပါ။
အခ်ိဳ႕က ဟုတ္ပါ့မလား ဟူေသာ မယံုၾကည္ႏုိင္သည့္ သံသယ ရွိေနပါလွ်င္ ေကာင္းၾကီး မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ယံုၾကည္နုိင္ သေလာက္ ဘုရားသခင္က အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ခြက္မ်ားမ်ား ရွိသေလာက္ ဘုရားသခင္က အလုပ္လုပ္ ပါသည္။ ခြက္မည္မွ်ေလာက္ ယူႏုိင္သည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါ။ ယူႏုိင္သေလာက္ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာ ယံုၾကည္ဘုိ႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။ မည္မွ်ေလာက္ ယံုၾကည္ရမည္နည္း ဟုဆိုရာတြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

 

တံခါးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ နိမိတ္လကၡဏာ (အခန္းငယ္ -၄)

ကိုယ္အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ သားတုိ႔ကို ေခၚ၍ တံခါးကို ပိတ္ျပီးမွ ငွါးယူေသာ အိုးမ်ားအထဲသို႔ ဆီကို အျပည့္ေလာင္း၍ ထားေလာ့ဟု စီရင္သည့္အတုိင္း (၄ရာ ၄း၄)

 

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားရေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ လူအမ်ားအလယ္တြင္ မ်က္လွည့္ ျပသကဲ့သုိ႔ ထင္ေပၚေစသည့္ အမႈမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္သည္ မလုပ္လိုပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္သာ ခံစားႏုိင္သည့္ အမႈမ်ိဳးကို ပိုမို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ဥေအာ္ေသာင္းနင္း ဟိုးေလးတစ္ေၾကာ္ ျဖစ္ေစမည့္ အမႈမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္သည္ မလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါ။ ေမာရွည္ ႏွင့္ ေယာရႈေခတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဧလိယႏွင့္ ဧလိရွဲတို႔ ေခတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ား ေခတ္တြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္မ်ားမွာပင္ သိုသို သိတ္သိတ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အခါမ်ား ရွိပါသည္။

 • ယာဣရု၏ သမီးေလးကို ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေစေသာအခါ လူမ်ား အၾကားတြင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ ကာယကံရွင္ မိဘႏွစ္ပါးသာ ရွိေသာ အခန္းထဲတြင္သာ ျပန္လည္ ထေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ (မာကု ၅း၄၀)
 • တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုသည္ ေဒၚကာဆိုေသာ ယံုၾကည္သူအမ်ိဳးသမီးၾကီးကို အခန္းတံခါးပိတ္ကာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္ေစခဲ့သည္။ (တမန္ ၉း၄၀)

 

သင္သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဆိတ္ညံရာ အခန္းသို႔ ဝင္၍ တံခါးကို ပိတ္ျပီးမွ မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ ရွိတာ္မူေသာ သင္၏အဘကို ဆုေတာင္းေလာ့။ မထင္ရွားေသာ အရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏ အဘသည္ အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာ ေပးေတာ္မူလတံ့။ (မႆဲ ၆း၆)

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ရရွိခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားသည္ ဝါၾကြားရန္မဟုတ္ေခ်။ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ယံုၾကည္ျခင္းအရာတြင္ ပိုမိုတိုးပြားလာ ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို မစေကာင္းၾကီးေပးေၾကာင္းကို မွတ္သားခံယူပါ။

 

 

ခြက္အလြတ္မ်ားတြင္ ဆီႏွင့္ ျပည့္ေစသည္။ (အခန္းငယ္ ၆)

အိုးမ်ား၌ ဆီျပည့္ေသာအခါ၊ အိုးတစ္လံုးကို ယူခဲ့ဦးဟု သားတို႔အား ဆိုလွ်င္၊ အိုးလပ္မရွိပါဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ဆီသည္ ရပ္တန္႔လွ်က္ ေန၏။ (၄ရာ ၄း၆)

 

မုဆိုးမသည္ ဘုရားသခင္၏လူ မိန္႔မွာသည့္အတုိင္း ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ခြက္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ ငွါးရသည္။ မိမိတို႔တြင္ ရွိသည့္ ဆီဘူးကေလးထဲမွ ဆီမ်ားကို တစ္ဘူးျပီး တစ္ဘူး၊ တစ္ခြက္ျပီးတစ္ခြက္ ေလာင္းထဲ့သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလာင္းေနေသာ ဆီက ရပ္သြားမည္လဲ ဟူသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေလာင္းထဲ့လိုက္သည္။ မိခင္၏ စိတ္ထဲတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အျပည့္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း ေလာင္းထည့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေကာင္းၾကီးက ရပ္တန္႔ မသြားေခ်။ ခြက္လြတ္ဟူ၍ တစ္ခြက္မွ် မရွိသည့္တုိင္ေအာင္ ျပည့္သြားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ မုဆိုးမအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဘဝျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို အေျချပဳ ေျဖရွင္းရေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ မိမိ၏ျပႆနာ အေျဖေျပလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အရာအားလံုးကို ယံုၾကည္ျခင္းတရားျဖင့္ ေျဖရွင္းရသည္။

 • ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏လူထံ လာရသည္။
 • ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခြက္မ်ား ငွါးရသည္။
 •  ေျပာသည့္အတုိင္း ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တံခါးပိတ္ျပီး ဆုေတာင္းေလာင္းထဲ့ရသည္။
 •  ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဆီမ်ားကိုေလာင္းထဲ့ရသည္။

ခြက္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ တံခိုးေတာ္လည္း ရပ္တန္႔ ကုန္ဆံုးသြားသည္
ယံုၾကည္ျခင္ ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာလည္း ကုန္ဆံုးသြားသည္ကို သိမွတ္ပါ။

သူမအေနျဖင့္ ခြက္လြတ္မ်ားကို အမ်ားၾကီး ယူထားပါဟု ဧလိရွဲက ေျပာသည့္တိုင္ ခြက္အလြတ္ကို အနည္ငယ္သာ ရွာထားပါက အနည္းငယ္သာ ဆီရရွိပါလိမ့္မည္။ ခြက္မ်ားမ်ား မယူခဲ့သည့္အတြက္ ေနာင္တ ရေနပါလိမ့္မည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ ခြက္မ်ားမ်ား ငွါးပါဟု ေျပာေသာ အခါ အနည္းငယ္သာ ငွါးရမ္းခဲ့ပါက ဆံုးရႈံးမႈ ၾကီးမားပါလိမ့္မည္။

(၄ရာ ၁၃း၁၄-၁၉) တြင္ ယုဒဘုရင္ ေယေယာေဘာင္မင္းသည္ ရႈရိလူမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိရွဲကို ေမးျမန္ေသာအခါ ဧလိရွဲက မွ်ားတစ္ေခ်ာင္းကို ယူကာ ျပတင္းေပါက္မွ ဖြင့္ကာ ပစ္ရန္ ေျပာရာ ဧလိရွဲ ေျပာသည့္အတိုင္းဘုရင္က လုပ္ရာ ရႈရိမ်ားကို ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးသည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ မွ်ားကို ယူျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္ရုိက္ခိုင္းရာ သံုးၾကိမ္ ရိုက္လုိက္ရာ ဧလိရွဲသည္ ေဒါသ အမ်က္ထြက္ကာ ေျပာလုိက္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးၾကိမ္သာ ရုိက္သနည္း။ ငါးၾကိမ္ေျခာက္ၾကိမ္ မရိုက္သနည္း။ သံုးၾကိမ္သာ ရုိက္ေသာေၾကာင့္ သံုးၾကိမ္သာ လုပ္ၾကံရမည္ဟု ေျပာဆိုနိမိတ္ဖတ္ခဲ့ေလသည္။ မ်ားမ်ား ယံုၾကည္ႏုိင္ေလ မ်ားမ်ား ေကာင္းၾကီးျဖစ္ေစေၾကာင္း အမွတ္ရ သတိျပဳေစလိုပါသည္။

 

 

ဘုရား၏ေကာင္းၾကီးသည္ ဘဝတစ္ခုလံုးအတြက္ လံုေလာက္သည္။ (အခန္းငယ္ - ၇)

ထိုမိန္းမသည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ လူကို ၾကားေျပာလွ်င္၊ သူက ထုိဆီကို ယူသြား၍ ေရာင္းျပီးလွ်င္ ေၾကြးကို ဆပ္ေလာ့။ ၾကြင္းေသာဆီကို အမွီျပဳ၍ သားတုိ႔သည္ အသက္ေမြးၾကေလာ့ဟု ဆို၏။ (၄ရာ ၄း၇)


ဧလိရွဲက ထိုမုဆိုးမကို သြန္သင္ခဲ့သည္မွာ "ထိုဆီကို ယူသြား၍ ေရာင္းျပီးလွ်င္ အေၾကြးကိုဆပ္ပါ" ဟု ေျပာခဲ့ပါ သည္။ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ဦးစြာလုပ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္ေသာ အရာကို အရင္လုပ္ ရမည္။ လုပ္သင့္ေသာအရာကို ဦးစြာမလုပ္ဘဲ ေနာက္မွ လုပ္ပါက အဆင္မေျပ၊ ေနာက္ဆံတင္းျပီး မလြတ္မလပ္ အသက္ရွင္ရေပလိမ့္မည္။

 

မုဆိုးမအေနျဖင့္ အေၾကြးကို အရင္မဆပ္ဘဲ မိမိစားဘို႔ ဦးစားေပးလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္လည္း ထင္ရွားမည္မဟုတ္။ ယခုအခါ အေၾကြးကို အရင္ဆပ္လိုက္ပါက ေယာက်္ားေသျပီးမွ အေၾကြးဆပ္ႏုိင္သည္ ဟု လူမ်ားေတြးၾကျပီး သူမကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ျမင္လာေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္လည္း ထင္ရွားေပလိမ့္မည္။ ယခုအခါ သားမ်ားလည္း ကၽြန္ဘဝကို မေရာက္ေတာ့ေခ်။ မုဆိုးမသည္လည္း ျငိမ္သက္မႈမ်ားျဖင့္ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသက္ရွင္ႏုိင္ေတာ့မည္။ ဘုရားသခင္သည္ လိုသမွ်ထက္ပို၍ ေပးႏုိင္ေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။ သားမ်ားကို ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ အေၾကြးေက်ဘို႔ ဦးစားေပး ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ပါ ျငိမ္သက္မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး လိုက္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာမွ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳၾကရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ေဝငွေပးလိုက္ရပါသည္။