Jun 23, 2012

ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူတိုင္း ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ ဘို႔

ထို႔ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတုိ႔သည္ ငါတို႔ကို ၀န္းရံ လွ်က္ရွိသည္ၾကသည္ ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ၀န္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း ေႏွာင့္ယွက္တတ္ေသာ ဒုစရုိက္ကို လည္း ေကာင္း ဖယ္ရွား၍ ငါတို႔ မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာ ပန္းတုံးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ အားမေလ်ာ့ဘဲ ေျပးၾက ကုန္အံ့။ (ေဟျဗဲ ၁၂း၁)
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးသည္ႏွင့္ သင္သည္ မာရသြန္ေျပးပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ျပိဳင္ပြဲ၀င္တဦး ျဖစ္လာသည္ (၁ေကာ ၉း၂၄ တြင္ၾကည့္ပါ)။ တဦးႏွင့္တဦး ပန္းတိုင္မတူညီၾကပါ။ ထိုပန္း တိုင္ကို ဘုရားသခင္က တစ္ ေယာက္ျခင္းစီတိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျပီးသား ျဖစ္သည္။ ထိုျပိဳင္ပြဲ မ၀င္ခင္ကတည္းကပင္ ျပိဳင္ ပြဲ၀င္တိုင္းသည္ ထာ၀ရ အသက္ တည္းဟူေသာ လက္ေဆာင္တခုစီ ရျပီး သား ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ သူမ်ားသည္ ထိုျပိဳင္ပြဲကို ၀င္ရာတြင္ ေကာင္းကင္၌ ရရွိမည့္ ဆုလဒ္သရဖူ အ တြက္ ျပိဳင္ပြဲ ၀င္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲ မ၀င္ခင္ကပင္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ ရရွိျပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ အကယ္၍ အႏိုင္ မရခဲ့လွ်င္လည္း အရႈံးဟူ၍ မသတ္မွတ္ႏုိ္င္ေခ်။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္၏ ပထမပိုင္းတြင္ ဤမွ်ေလာက္ေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ၀န္းရံလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍ဆိုရာတြင္ ထိုသက္ေသ ဆိုသည္မွာ ေဟျဗဲ ၾသ၀ါဒစာ၏ အခန္းၾကီး (၁၁)တြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုအခန္းၾကီး (၁၁)တြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ သူရဲေကာင္းမ်ား ဟုေခၚေသာ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားသည္။ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အ ေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ၾကံဳေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္း၊ အားကိုးျခင္းတို႔ ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကေပသည္။ သူတို႔သည္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ျပိဳင္သြားခဲ့ၾကျပီး ဆုလဒ္သရဖူမ်ား သည္ သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကိဳလ်က္ ရွိေပသည္။

ယခု အားကစား ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေျပးအားကစားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ထိုသူသည္ လြတ္လပ္စြာ မေျပးဘဲ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး တခုကို ထမ္းပိုးျပီး ျပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့ပါက ထုိျပိဳင္ပြဲကို အဆံုးထိ ေရာက္ေအာင္ ေျပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ လမ္းတ၀က္တြင္သာ ေမာဟိုက္ သြားေပ မည္။ အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္၌ခပ္သိမ္းေသာ ၀န္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ဆိုရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပိဳင္ ပြဲ၀င္ရာတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ကို ဖယ္ရွားပစ္ဘို႔ လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ ၀န္ေလး ပင္ပန္း ေနေသာ အရာေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ေယရႈကိုယ္တိုင္က မႆဲ ၁၁း၂၈ တြင္ ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ဟု ဖိတ္ေခၚ လ်က္ရွိေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာထဲက ၀န္ေတြကို ခရစ္ေတာ္က ေပါ႔ပါးေစျခင္သည္။ ခရစ္ ယာန္အသက္တာသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရျခင္း မဟုတ္ပါ။ အလြန္ေပါ႔ပါးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မနက္ျဖန္ေန႔အတြက္ မစိုးရိမ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကမွာၾကားထားေသာ္လည္း ထိုကတိေတာ္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ဘဲ ပူပန္ျခင္း ေသာက ေ၀ဒနာတို႔ျဖင့္ လွမ္း ေလွ်ာက္ေနၾကရာ ေနစဥ္အသက္တာအတြက္ ၀မ္းမေျမာက္ႏုိင္ၾကဘဲ ရွိေနၾကသည္။ ေန႔စဥ္အသက္တာ အတြက္ ေပါ့ပါးျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာထဲက ကတိေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း အ ျပည့္အ၀ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေပသည္။

အထက္ပါ က်မ္းခ်က္၏ ဒုတိယပိုင္သည္ ေႏွာက္ယွက္တတ္ေသာ ဒုစရုိက္ကို လည္းေကာင္း ဟု ေရးသား ထားပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေနေသာ၊ အတားအဆီး မရွိေသာ ေျပးလမ္းေပၚတြင္ ေျပးရျခင္းက ပန္း တိုင္ကို ေရာက္ဘို႔ အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူ ေစပါသည္။ သင့္၏မ်က္စိထဲတြင္ ျမင္ၾကည့္ပါ။ သင္သြားေသာ လမ္းခရီးတခုတြင္ သစ္တံုးမ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ အျခားျခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ တာဆီးေနပါက သင္၏ခရီး မတြင္က်ယ္ႏိုင္ေျခ။ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ပို၍ပင္ အတားအဆီး ကင္းဘို႔လိုအပ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးတြင္ အျပစ္ တရားသည္ အတားအဆီး တခုျဖစ္သည္။ ေနစဥ္အသက္တာတြင္ အျပစ္တရားကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဆုလဒ္သရဖူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀း သြားႏိုင္ပါသည္။ ေမာရွည္သည္ ဘုရားသ ခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ ၾကီးမားေသာ နိမိလကၡဏာၾကီးမ်ားျဖင့္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အမ်က္ေဒါသကို မထိန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပန္းတိုင္ထိ မသြားႏိုင္ခဲ့ေခ် (ေတာလည္ရာ၂၀း၁၀-၁၂)။ ဒါ၀ိတ္ဘုရင္သည္ ဘုရားသခင္ဘက္တြင္ စိတ္အားၾကီးေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဗာသေရွဘႏွင့္ ျပစ္မွား မိေသာ အျပစ္တရားေၾကာင့္ အသက္တာထဲတြင္ ၀မ္းနည္းစရာမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္ (ဓမၼရာဇ၀င္ ဒုတိ ယေစာင္ အခန္းၾကီး ၁၁ မွ အခန္းၾကီး ၂၀ အထိဖတ္ပါ)။ အျပစ္တရားကို ေအာင္ႏို္င္ေရးအတြက္ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ရႈဘို႔ ေလ့လာဘို႔ က်က္မွတ္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဆာလံဆရာက ကိုယ္ေတာ္ကို မ ျပစ္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားတြင္ သိုထားပါျပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ျပျခင္းသည္ အလင္းကို ေပး၍ မလိမၼာေသာသူကို လိမၼာေစတတ္ပါ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးသားထားသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနစဥ္အသက္တာထဲတြင္ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုပါသည္။

ေနာက္ဆံု တစ္ခ်က္မွာ အားမေလ်ာ့ဘဲ ေျပၾကကုန္အံ့ ဟူေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။ အသက္တာထဲတြင္ ျပ ႆနာ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခါ အားနည္းတတ္ၾကသည္။ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္၊ မကိုင္ခ်င္၊ မ သြားခ်င္၊ မလာခ်င္၊ မေျပာခ်င္ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထိုအခါ မ်ိဳးတြင္ အမွန္တကယ္ အား ေပးမည့္သူမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္သာျဖစ္သည္။ ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏(ဖိ ၄း၁၃)။ သင့္ဘ၀အသက္တာ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ ၾကံဳလာသည့္အခါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ အသက္တာ၏ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဘို႔ရန္အတြက္ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ အသက္တာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို အပ္ႏွံမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးမည္။ ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ ေနစဥ္အသက္ရွင္ မႈထဲတြင္ အျပစ္တရား ၏ ေသြးေဆာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ က်က္မွတ္ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္။ မည့္သည့္အရာသည္ အျပစ္၊ မည္သည့္အရာသည္ အျပစ္မဟုတ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခား သိရွိႏို္င္ရန္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို မ်ားမ်ားေလ့လာ သင္ယူရမည္။ တတိယအခ်က္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကို အားအင္ခ်ိနဲ႔ ေစသည္ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္အားေလ်ာ့ျခင္းတို႔ကို ေက်ာ္လြားႏိုင္ရန္ ခရစ္ေတာ္အာျဖင့္ ခြန္အားယူမည္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ၾကပါေစ။