Jun 23, 2012

ပဋိညာဥ္ (Covenant)

ပဋိညာဥ္ (Covenant)

ယေန႔ေခတ္ကာလ၌ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ တခုကို လြန္ခဲ့ေသာ က်မ္းစာေခတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအရာမွာ လူႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ကတိက၀တ္ျပဳလ်က္ တေယာက္ကို တစ္ေယာက္ လံုး၀ အပ္ႏွံေသာ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတူညီမႈကို လက္ေဆာင္ပစၥည္း လဲလွယ္ျခင္း အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကတိသစၥာမ်ား ျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) ပြဲတခုျပဳလုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ေသြးေသာက္ညီအကိုမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုပဋိညာဥ္ကို ေစာင့္ထိန္းေနသ၍ ေကာင္းၾကီးျဖစ္လ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ထိုပဋိညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့ေသာ္ ထိုခ်ိဳေဖာက္သူသည္ အသတ္ခံရျပီး သူ၏မိသားစုသည္လည္း ျပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားေတာ့သည္။

လူႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ပဋိညာဥ္
သမိုင္းေၾကာင္း စတင္သည့္ အခ်ိန္က စတင္ျပီး ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ ပဋိညာဥ္ တခုကို ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ဖန္းဆင္းမႈၾကီး တခုလံုးကပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္က သူ႕ထဲတြင္ ရွိသည့္အရာ တခုကို အပ္ႏွံမႈ တခု ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္ ရွိေနသည့္ အရာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လူဘက္မွ ဘုရား သခင္ကို ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ရာတြင္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္မႈႏွင့္ သူ႕ကို လံုး၀ မွီခိုမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ တခုတည္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမွာ နာခံျခင္း (Obedience) တခုတည္း သာျဖစ္သည္။ (ကမၻာ ၂း၇)

လူ၏ က်ဆင္းျခင္း။ ။ဘုရားသခင္ထံတြင္ ဆက္ကပ္မႈႏွင့္ မွီခိုအသက္ရွင္မႈကို လူဘက္က အမိန္႔ေတာ္ကို မနာခံျခင္းႏွင့္ စတင္ရုတ္သိမ္းျပီး ပဋိညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္သည္ (ကမၻာ ၃း၁-၆)။ လူသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မာနၾကီးျခင္း၊ ပုန္ကန္ထၾကြျခင္း၊ ဘုရားကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္လာျခင္ စသည္တို႔ျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ျငင္ပယ္ခဲ့ၾကသည္။ (အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား စာတန္တြင္လည္း ရွိခဲ့သည္ကို သတိရပါ (ေဟရွာ ၁၄း၁၂-၁၄)။

လူတြင္ က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မနာခံမႈမ်ား ရွိေနလ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ဘက္မွ သူ၏ ပဋိညာဥ္ကို ျပန္လည္ျပီး အသစ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က လူ၏အနာဂတ္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ တံဆိပ္ခတ္ အပ္ႏွံျပီး အေသြးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကြယ္ကာမႈတရပ္ကို လူသား၏ အရွက္တရား အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္(ကမၻာ ၃း၁၅၊ ၂၁)

အဓိကက်ေသာ ပဋိညာဥ္ - အာျဗဟံ
အာဒံအခ်ိန္မွ စျပီး ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အပ္ႏွံမႈအား ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မည့္ ေျဖာင့္မက္ေသာသူ ျဖစ္ကာ ထိုသူအားျဖင့္ လူသားအားလံုးထံသုိ႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား စီးဆင္းေစမည့္ လူတစ္ဦးကို အျပစ္တရား၏ အက်ိဳးဆက္မွ လံု၀ လႊတ္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ အာဒံမွ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ အာျဗဟံဆိုသူ လူတစ္ဦးအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ (ကမၻာ ၁၇း၁-၁၄)

အာျဗဟံ၏အပိုင္း - ငါ့ေရွ႕မွာ သြားလာ၍ စံုလင္ျခင္း ရွိေလာ့ (ကမၻာ ၁၇း၁)
ဘုရားသခင္၏အပိုင္း - အာျဗဟံကို ၾကီးျမတ္ေသာ ကတိေတာ္တခုေပးခဲ့သည္။ ထိုကတိမွာ "သင္သည္ လူအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္မည္။…………ငါသည္ သင့္ကို အလြန္ပြားမ်ားေစမည္။ ငါသည္ သင္၏ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မည္….စသည္ျဖင့္ ကတိေပးခဲ့သည္။ (ကမၻာ၁၇း၄၊ ၆၊ ၇)
ပဋိညာဥ္ကို တံဆိပ္ခပ္ျခင္း - သင္ႏွင့္တကြ သင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ငါ၏ေရွ႕မွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ပဋိညာဥ္တရားမူကား သင္တို႔တြင္ သားေယာက်ၤားတိုင္း အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာ ခံရမည္ (၁၇း၁၀-၁၁)။ ထပ္မံ၍ အေသြးထြက္ရမည္။ အာျဗဟံႏွင့္ အိမ္သားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံဆပ္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း အာျဗဟံကုိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခံသည္။

အာျဗဟံကို ဘုရားသခင္ စံုစမ္းျခင္း
ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ စီမံခ်က္အေပၚ အာျဗဟံ၏ ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံမႈ နာခံမႈ မည္မွ်ေလာက္ ရွိသည္ ဆိုသည္ကို ဘုရားသခင္ စမ္းသပ္မႈျပဳ ခဲ့သည္။ အာျဗဟံတြင္ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္မည့္ တဦးတည္းေသာသား ဣဇတ္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္(၁၈း၄-၈၊ ၁၉)။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို လံုး၀ သံသယ မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးခဲ့သည္ (ကမၻာ ၂၂း၃)
အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထားရွိသာ ပဋိညာဥ္ကို ေစာင့္ထိန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေသာအခါ သူ႔အား ထပ္မံ၍ ကတိေတာ္မ်ားကို ဒုတိယ အၾကိမ္ အတိျပဳ ေပးခဲ့သည္။ (ကမၻာ၂၂း၁၆-၁၈)။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ အာျဗဟံအားျဖင့္ ဣသေရလ (အစၥေရး) လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျပီး သူ၏ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဤကမၻာ ေလာကၾကီးကို ကယ္တင္မႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းကာလ လူ၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိုပဋိညာဥ္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အပိုင္း(၄)ပိုင္းကို တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအရာမ်ားကို စုေပါင္းကာ ဓမၼေဟာင္း ပဋိညာဥ္ ဟုေခၚဆိုပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ

 1. ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္း အဆင့္ကို ရွင္းလင္းစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ။ ငါသည္ သန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းရမည္ (၀တ္ျပဳ ၁၁း၄၅၊ ထြက္ ၂၀း၁-၁၇ ကိုဖတ္ပါ။)

 2. ဘုရားသခင္၏ ကတိတည္ျခင္းႏွင့္ သစၥာရွိျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုပ္ျပသခဲ့သည္။ ။ဣသေရလ လူမ်ိဳးအဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံုတစ္ပါးမွ မေလ်ာ့။ ရွိသမွ်တို႔သည္ ျပည့္စံုၾက၏ (ေယာရႈ ၂၁း၄၅ ဆာလံ ၈၆း၁၅ ကိုဖတ္ပါ။)

 3. နာခံဘို႔ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ။သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ခ်စ္ရမည္။ စီရင္ ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္၊ မွာထားေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ (တရာေဟာ ၁၁း၁၊ ၁၃-၁၅၊ ၂၂-၂၈)

 4. လူ၏ လံုး၀ ဥႆံု ပ်က္စီးေနမႈကို သက္ေသထူခဲ့သည္။ ။လူသား အားလံုးတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကျပီ။ တညီတညြတ္တည္း ေဆြးေျမ႕ ယိုယြင္းျခင္း ရွိၾက၏။ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ မရွိ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။(ဆာလံ ၁၄း၃၊ ေယရမိ ၁၁း၆-၈)

ဓမၼသစ္ကာလ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဓမၼသစ္ပဋိညာဥ္ကို ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆင္းေနေသာ လူသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အျပစ္မ်ား အတြက္ ေနာက္ဆံုးေသာ အေသြးျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၇း၂၇)
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ အလ်င္က ျပဳလုပ္ ထားခဲ့ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ျပည့္စံုေစရန္ မစံုလင္ေသာ တရားေဟာင္း (ပဋိညာဥ္ေဟာင္း) ကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသစ္ေသာ ပဋိညာဥ္ကသာ အျပစ္ႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ လူသားမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာရန္တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ မိႆဟာရ ဖြဲ႕ကာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ေတာင့္တ ငတ္မြတ္မႈကို ျဖစ္လာေစသည္။ (၁ေကာ ၁း၃၀၊ ၂ေကာ ၅း၁၇၊ တမန္ေတာ္ ၁၃း၃၂-၃၃၊ ၃၈-၃၉၊ ေရာမ ၆)
ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သိၾကြမ္းျခင္း အားျဖင့္ ဘုရား၀တ္၌ အမွန္ပင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ မဟာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ငါတို႔ လိုအပ္ေသာ အရာ ရွိသမွ်ကိ ခ်ေပး ေတာ္မူ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ ဘုန္း အသေရေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ငါတို႔အား ခံယူ ႏိုင္ၾကေစရန္ ငါတို႔အား ေခၚယူ ေရႊးေကာက္ ေတာ္မူေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကတိ ထားေတာ္မူေသာ အလြန္ၾကီး၍ အဖိုးထိုက္သည့္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤေလာကတြင္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ ကိေလသာ ဆိုးညစ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ၾကလ်က္ ဘုရားဇာတိတြင္ ပါ၀င္ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။ (၂ေပ ၁း၃-၄ ေခတ္သံုး က်မ္းစာ)

ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္တိုင္း ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မျပည့္စံုခဲ့ပါ။ ယခုေနာက္ အသစ္ ျဖစ္ေသာ ပဋိညာဥ္ အသစ္မွာ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ႏွင့္ ခိုင္ခံ ေနပါသည္။ ယခု အခါ ဘုရားသခင္သည္ သူပိုင္ ဆိုင္ေသာ လူစုေတာ္၊ သူပိုင္ေသာ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ သူျပင္ဆင္ထားေသာ ကယ္တင္ျခင္း ကိုလက္ခံျပီး သူ႔ကို သခင္အရာတြင္ ထားေသာ သူမ်ား ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ကို အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံလ်က္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သူ၏ပုံသက္ေသကို လည္းေကာင္း ရယူကာ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္ ေနၾကေပျပီ။

၁ေပ ၂း၉ ကိုဖတ္ျပီး ထြက္ေျမာက္ ၁၉း၅-၆၊ တမန္ ၁၅း၁၄ တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည္ပါ။

 1. ေရြးခ်ယ္ေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ - ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္လ်က္ နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ေသာသူ (ေဟာရွည္ ၂း၁၉၊ ဧဖက္ ၅း၂၅)

 2. သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ိဳး - ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္း၊ စုံလင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ အသင္းေတာ္ကို အမ်ားေရွ႕တြင္ ေဖၚျပေသာ လူမ်ိဳး (ဧဖက္ ၅း၂၅-၂၆)

 3. မင္းစည္းစိမ္ ရွိေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္ - ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ အတိုင္း ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အမႈကို ျပဳေသာသူ (ေယာဟန္ ၄း၂၃-၂၄၊ ၆ရာ ၅း၁၂၊ ၁၃)

 4. ထူးျခားေသာ လူမ်ိဳး - ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားေသာသူ၊ သူ၏ အခြင့္အာဏာကို တန္ဘိုးထား ေလးစားသူ ႏွင့္ သူ၏ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားျဖင့္ ၾကြယ္၀ ေနေသာ ဘုရား သခင္၏ လူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွား လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ဧဖက္ ၃း၉-၁၀၊ ေဟရွာယ ၄၀း၅ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အပိုင္း - ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္း လကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကိုုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆပ္ကပ္ျခင္း တည္းဟူေသာ သင္တုိ႔ ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ကို ျပဳမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ သင္တို႔ကို ငါ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္ ေပ၏။(ေရာမ ၁၂း၁)ဘုရားသခင္၏ အပိုင္း - ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံ၍ ခ်ီေျမွက္သည္။ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌ သံုးေလာက္ေသာ ဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳး အစဥ္ရွိ၍ ေကာင္းေသာ အက်င့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္း အမ်ိဳးစံုေသာ မဂၤလာ ေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ (၂ေကာ ၈း၉)
  ဓမၼသစ္ က်မ္းစာထဲတြင္ ရွိသမွ်ေသာ က်မ္းပိုဒ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အရာႏွင့္ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရွိခံစားရမည့္ အေမြေတာ္ အေၾကာင္းကို ဖြင့္ျပ ေျပာဆိုေနပါသည္။

  ပဋိညာဥ္သစ္၏ တံဆိပ္ခပ္ႏိုပ္မႈမ်ား
  ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ (ေဟျဗဲ ၉း၁၁-၂၈၊ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉)
  သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ (ဧဖက္ ၁း၁၃၊ ၁၄၊ တမန္ ၂း၃၈-၃၉)
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံလွ်က္ ရွိၾကျပီး ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထံ သူ၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အရာအားလံုးကို အပ္ႏွံထားျပီး ျဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြခ်ီလာသည့္အခါ ေလာကကမၻာေပၚတြင္ ရွိၾကေသာ လူသား အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ မိႆဟာရ ျပဳလွ်က္ အာဒံအပါအ၀င္ လူသား အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ျပည့္စံုေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္မႈကို ခံစားရရွိျပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (ေရာမ ၈း၁၉-၂၁၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁-၄)