Jun 23, 2012

မနာလိုျခင္း (Jealousy)

''သင္တို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မနာလိုမႈကို ပယ္ၾကေလာ့''(၁ေပ ၂း၁)။

မနာလုိျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ မလုိ မုန္းထားျခင္း (Jealousy, Envy) စိတ္ကုိ ပယ္ၾကဖုိ႔ သမၼာ က်မ္းစာတြင္ တမန္ေတာ္ ရႇင္ေပတ႐ု အားျဖင့္ သြန္သင္ သတိေပး ေနသည္(၁ေပ ၂း၁)။ အဆုိပါ စိတ္ သေဘာထား ႏွင့္ မည္မွ် ကင္းရႇင္း ၾကၿပီလဲ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမး ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လုိပါသည္။ ပညာရႇင္ မ်ားက ဤသုိ႔ ဆုိသည္။ ''လူသည္ ေ၀ဖန္ေရး ရႇိမႇ တုိးတက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ေ၀ဖန္ေရး လုပ္သည့္အခါ သတိခ်ပ္စရာ ရႇိပါသည္။ သူတစ္ပါးကုိ ေ၀ဖန္သည့္ အခါ မညႇာ မတာ ေ၀ဖန္တတ္ ၾကေပမယ့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေ၀ဖန္မႈ (Sulf Critism) ျပဳသည့္အခါ သက္သက္ညႇာညႇာ ေ၀ဖန္တတ္ၾကသည္'' ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မိမိ ကုိယ္ကုိ အားမနာ တမ္း ေ၀ဖန္ေရး လုပ္ဖုိ့လုိပါမည္။

ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္အရ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ မရႇိလ်င္ ေရာဂါ ရတတ္သည္ ဟု ဆုိသည္။ မနာလုိ စိတ္ရႇိ ေနလ်င္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရႇိမည္ မဟုတ္ပါ။ လူတုိင္း က်န္းမာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၀ိတုိရိယ ေၾကျငာ စာတမ္း မႇာပါတဲ့ က်န္းမာေရး အေျခခံ အုတ္ျမစ္ႀကီး (၄)ရပ္ကုိ ခ်မႇတ္ထားသည္။
  1. နည္းလမ္းက်က်စားေသာက္ပါ။
  2. ေတာ္သင့္တဲ့ အားကစားလုပ္ပါ။
  3. ေဆးလိပ္ျဖတ္၊ အရက္ေလ်ာ့ပါ။ (လုံး၀မေသာက္ပါကသာ၍ေကာင္း၏။ စာေရးသူ။)
  4. စိတ္ေန သေဘာထား တည္ၿငိမ္မွ်တပါ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
မနာလုိျခင္းသည္ ဤ စတုတၳ အခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ျဖစ္၍ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႇာ မုခ်ျဖစ္သည္။
မာသာ ဘတ္စီလယာ ရႇာလဇ္ခိက ''လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ စိတ္ႏႇလုံးထဲ၌ မနာလုိမႈသည္ အလြန္ ပူေလာင္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵျဖစ္လာ ေသာအခါ ထုိစိတ္ထားက ဤလူကုိ တြန္႔လိမ္ ေကာက္ေကြး သြားေစ ႏိုင္ေပသည္''ဟုဆုိသည္။

သမၼာ က်မ္းစာထဲက ပုဂိၢဳလ္ အခ်ဳိ႕၏ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားအားျဖင့္လည္း သင္ခန္းစာ ယူရန္ ရႇိပါ သည္။ ေမာေရႇကုိ ဘုရားရႇင္က ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အတြက္ အာ႐ုန္ႏႇင့္ မိရိအံသည္ မနာလုိ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကသည္။ ေမာေရႇကုိ ျပစ္တင္ သျဖင့္ မိရိအံ၌ ႏူနာစြဲသည္ကုိ အာ႐ုန္ ျမင္လာသည့္ အခါ မိမိ အမႇားကုိ၀န္ခံ လ်က္ သူမ အနာေပ်ာက္ဖုိ႔ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့သည္။ (ထြက္ ၁၂)။

အာ႐ုန္က ေမာေရႇ၏ ျမင့္မားေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာရမႈ အေပၚမနာလုိ ျဖစ္သည့္ နည္းတူ အာ႐ုန္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အျဖစ္ ေနရာရမႈကုိ ေလ၀ိအမ်ဳိးသား ေကာရ၊ ႐ုဗင္အမ်ဳိး ဒါသန္ႏႇင့္ အဘိရံတုိ႔သည္ မနာလုိျဖစ္၍ ဆန့္က်င္ခဲ့ၾကရာ သူတုိ႔ကုိ ဘုရားရႇင္ ဖ်က္ဆီး ပစ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကုိ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ ပရိသတ္ မ်ား၌ ေဘးဥပဒ္ က်ေရာက္ခဲ့ရာ အာ႐ုန္သည္ သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့၍ ထုိေဘး ျငိမ္းခဲ့၏။(ထြက္ ၁၆)

ကာဣနႏႇင့္ အာေဗလ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကုိ ၾကည့္သည့္ အခါ ကာဣနသည္ ညီ အာေဗလကုိ သတ္ခဲ့သည္။ ကာဣန၏ မနာလုိ မုန္းတီးမႈသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္သုိ႔ ေျပာင္း လဲ သြားခဲ့ေလၿပီ။
ထုိအျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ က်ိန္ျခင္းကုိ အာေဗလ ခံရသည္။ (ကမၻာ ၄း၈-၁၂)။ ေယာသပ္ အဲဂုတၲဳ ျပည္သုိ႔ ေရာင္းစား ခံရျခင္းသည္လည္း အစ္ကိုမ်ား၏ မနာလိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (တ၇း၉)တြင္ 'အမ်ဳိး၏ အဘတို႔ သည္လည္း ျငဴစူေသာ စိတ္ရႇိ၍ ေယာသပ္ကို အဲဂုတၲဳျပည္သို႔ ေရာင္းလိုက္ၾက၏'ဟု မႇတ္တမ္းတင္ ထားသည္။

ဖာရိရႇဲမ်ားႏႇင့္ လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ သခင္ ေယ႐ႈ ေပၚထြန္း လာေသာအခါ သူတို့၏ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာျခင္း၊ အေလးေပး ခံရျခင္း မ်ားကို မိမိတို႔ ထံမႇ လုယူသြားသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိသူတို႔သည္ မနာလို စိတ္ေၾကာင့္ ေယ႐ႈကို အပ္ႏႇံေၾကာင္း ပိလတ္မင္း သိသည္။ (မ ၂၇း၁၈)တြင္ 'အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေမးသနည္း ဟူမူကား ထိုသူတို႔သည္ မနာလိုစိတ္ႏႇင့္ ေယ႐ႈကို အပ္ႏႇံေၾကာင္းကို ပိလတ္ မင္းသိ၏'ဟုေတြ႕ရသည္။ (မာ ၁၅း၁၀) တြင္လည္း 'အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေမးသနည္း ဟူမူကား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔သည္ မနာလို ေသာစိတ္ႏႇင့္ ေယ႐ႈကို အပ္ႏႇံေၾကာင္းကို သိ၏'ဟု ေတြ႕ရသည္။

မနာလုိစိတ္သည္ အဘယ္မွ် အႏၲရာယ္ ႀကီးမားသည္ကို ေတြ႕ရၾကၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ထဲသို႔ မ၀င္ႏုိင္ေသာ အျပစ္မ်ား အနက္ မနာလိုျခင္းလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၅း၂၀)။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အနာဂတ္ ကို ရင္ဆုိင္ရမည္။ ထာ၀ရ ကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏႇင့္ အတူ ေနထိုင္ လုိပါက မနာလို ေသာစိတ္ လံုး၀ မရႇိရပါ။ (၁ေပ ၂း၁)တြင္ တမန္ေတာ္ ရႇင္ေပတ႐ု ၏ သတိေပးခ်က္ကို အေလးအနက္ ထားရပါမည္။ တမန္ေတာ္ ရႇင္ေပါလုကလည္း(၁ေကာ ၃း၃)တြင္ 'ယခုပင္လည္း ဇာတိပကတိ လူျဖစ္ၾကေသး၏။ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားသည္ ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ဇာတိ ပကတိလူ ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ့' ဟု သတိေပး ထားပါသည္။

မာသာ ဘတ္စီလယာ ရႇာလဇ္ခိက မနာ လိုစိတ္သည္ ေက်းဇူးမတင္ တတ္၍ ျဖစ္လာသည္ ဟုဆိုသည္။ မိမိ ဘ၀၏ အေကာင္း အဆိုး အားလံုး အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း တတ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတစ္ပါး၏ ေအာင္ျမင္ မႈကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ႏုိင္ရမည္။ ထုိအခါ မနာလိုစိတ္မ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ဟုဆိုသည္။

ထာ၀ရခရီးသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ေရႇ႕မႇာ ပံုသက္ေသ ယူရာ ျဖစ္ေစလ်က္ ဘုရားရႇင္၏ မႇတ္တမ္း၌ ေကာင္းေသာ အရာမ်ား ရႇိေစဖုိ႔ရန္ မိမိ ကိုယ္ကို သမၼာ က်မ္းစာ၏ သြန္သင္ ဆံုးမ ထားခ်က္ႏႇင့္ အၿမဲ ခ်ိန္ထိုး သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖုိ႔ 'သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူက ဂူကိုပင္ျမင္၏' ဆိုသည္ စကားပံု အတိုင္း သမၼာ သတိရႇိၾကပါစို႔ ဟူ၍ ခြန္အားေပးတုိက္ တြန္းလိုက္ရပါသည္။