Oct 13, 2012

ေဟျဗဳန္ေျမကို အပိုင္စားရတဲ့ ကာလက္ထံမွ ခြန္အားယူစရာ


က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလွ်ိဳ (၁၂)ေယာက္အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္ လည္ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ ႏွစ္ေယာက္မွာမူ အေပါင္းလကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ ေယာက္မွာ ေယာ႐ႈႏွင့္ ကာလက္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ လူ(၁၀)ေယာက္မွ သေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ခြန္အား တုိက္တြန္းရမည့္အစား စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေစ မည့္ စကားမ်ား ကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူ မ်ားကလည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိစကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ခါနန္ျပည္ကို အေမြအျဖစ္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပးထားခဲ့ျပီး သြား၍ သိမ္းပိုက္ရန္ လည္း ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ 

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) ႏွင့္ ခါနန္ျပည္သို႔ ေရာက္ႏုိင္သည့္ ခရီးကို ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ရွိခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ျပည္ကို ဝင္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို႔၏ သားေျမ မ်ားကသာ ကာလက္ ႏွင့္ ေယာရႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ကတိေတာ္နယ္ ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေလသည္။

ယခင္က ရွိႏွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တြင္မူ ကား ယခင္ကကဲ့ သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တုိ႔ႏွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္သစ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ အာမလက္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တုိင္တုိင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါျမိဳ႕ရိုး ၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္းအား ၾကီးခဲ့ၾက သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ကို လံုးလံုးလုိက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရားသခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္တုိက္ ရရွိခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ တုိက္ပြဲဝင္စရာ ေနရာေတြ ရွိေနေသးသည္။ သူတုိ႔ လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစ ရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ားအတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ ဝင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သေရလလူမ်ိဳး (၁၂) မ်ိဳးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရာေျမမ်ားကို ခြဲျခမ္းျပီး အသီးသီး ခြဲေဝယူခဲ့ၾက သည္။ ထိုလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေယာရႈ၏ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခု ေျပာလုိသည္မွာ ကာလက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အ ပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ျပလုိပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။
အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔ လုံးလုံးလိုက္ပါ၏။ ထုိေန႔ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ေသာ ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏သား ေျမး တို႔၏ အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်ိန္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ရရွိခံစားျပီး ခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားသခင္ေပးမည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရႈပါရုံ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ သည္။ ထိုအရာအတြက္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာသည္ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ပ်က္ျပယ္ သြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ယူပါရုံ အိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိ သတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရွိလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရုံမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရွိေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရွိေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ႏုိင္ ေအာင္ လူတုိင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူမေသ မီမွာပင္ သူ၏ ႏုိင္ငံမွ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာ ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ ခဲ့ေလသည္။

အလက္ဇျႏၵာ ကမ္းဘဲ ႏွင့္အတူ ဘာတြန္ ဒဗလူ  စတုန္း၊ ရက္ကြန္ ဂၽြန္စမစ္တို႔၏ ရဲရင့္ျပက္သာေသာ ရူပါရုံမွာ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးတြင္ အသင္းေတာ္နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီး ခရစ္ယာန္ဟူေသာ အမည္တစ္ခုသာ တည္ရွိေစရန္ ရူပါ ရုံ အိပ္မက္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ကိုသာ က်ိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁။ မိမိ၏ ယူပါရုံအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆုိတာ မရွိပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုႏွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရွိေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရွိေနဆဲ ဟု ေဖၚျပ ထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ ရူပါရုံမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္က ေပးထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ေဂ်ာ့ဖိုမန္ဆိုသူ လက္ေဝွ႕သမားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ သူဟာ ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံပါ။ ယခုအခါမွာ သူ ဟာ တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ သိပ္မၾကာခင္က သူ႔အသက္ (၄၂) ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တခါ ျပန္ျပီး လက္ေဝွ႔ထိုးဘို႔ ၾကိဳးဝိုင္းစင္ေပၚမွာ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူရဲ႕ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အတြက္ ေငြရွာဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ အခု ခ်န္ပီယံကို စိန္ေခၚပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေငြလို ေနလို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ Recreation centers for young boys ကို တည္ေထာင္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြကို လမ္းေပၚကေန ေခၚယူဘုိ႔ပါ။ သူတို႔ေတြ ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သူစိန္ေခၚခဲ့သူမွာ Evander Holyfield ျဖစ္ျပီး ဟဲဗီဝိတ္လက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ရွိျပီး ၂၁၅ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ က်စ္လစ္ေသာ ၾကြက္သားၾကီးမ်ားရွိသည္။ George Foreman မွာ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ရွိျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၅၇ ေပါင္ျဖစ္သည္။ သူ႔၏ၾကြက္သားမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ မက်စ္လစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ George Foreman သည္ အျပင္အထန္ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းျပီး ထိုစိန္ေခၚပြဲကို ထိုသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ လက္ေဝွ႕ကို ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက ထိုျပိဳင္ပြဲကို မထိုးသတ္ရန္ ေျဖာင္းဖ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ George Foreman ကို ေျဖာင္းျဖႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ George Foreman မွာ ၂ ခ်ီ ၃ ခ်ီထက္ ပိုမို ထိုးသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕ ထိုးသတ္ခ်ိန္တြင္ George Foreman မွာ ၁၂ ခ်ီတိုင္ေအာင္ ထိုးသတ္ျပီး သူ၏ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ေနသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုျပိဳင္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပိဳင္ပြဲျပီးသည္အထိ ထိုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးဘဲလ္တီးခ်ိန္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး ေပြ႕ဖက္ကာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ပရိတ္မ်ားကလည္း လက္ခုတ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ထုိျပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေဝွ႕ထိုးသတ္ေၾကးကို ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

သူႏွင့္ အင္တာျဗဴးတစ္ခုတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီျပိဳင္ပြဲမွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အိပ္မက္ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။” ဟူ၍ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ေပးထားေသာ ရႈပါရုံမ်ား ရွိေနသည္ ဆိုပါက အသက္ၾကီးလြန္းပါျပီဟု ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။ ကာလက္အတြက္ ေဟျဗဳန္ေျမကို သိမ္းယူရန္ အတြက္ အသက္ၾကီးပါျပီ။ ခြန္အားနည္း ေနပါျပီဟု ေျပာ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။

(၂) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ အဲဒီယူပါရုံ ရွိေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆြဲႏႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရွိေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထုိစစ္ပြဲကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရွိပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔  ေျပာဆိုႏုိင္သည့္အေျခအေန ရွိပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံ တုိက္ရုိက္ ရရွိ ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြား ျခင္း၊ ခြန္အားနည္းသြားျခင္းတို႔ မရွိခဲ့ေခ်။

ယခင္ အႏွစ္ေလးဆယ္က ရွိခဲ့ေသာ အာနက လူၾကီးမ်ားသည္ ထုိေနရာတြင္ ရွိျမဲရွိေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္ ႏွလံုးကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသကက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားအား ထုပ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရုံသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို႔မွ် အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳစားျပင္ဆင္ခြန္အားယူေနသည့္နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ိန္မေရြး က်ဆံုးႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မစုံလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ အလုပ္တာဝန္ အသစ္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွား ယြင္း ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာ အတြက္ ရင္ဆုိင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္ႏွလံုးတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က ျဖစ္မလာခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိဳးစားရယူရန္ ထပ္မံ ခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတြက္ ခြန္အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ယူပါရုံေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။
 “ဤေတာင္ကို ကၽြႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထုိ႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ၾကားရျပီ။ သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလွ်င္ အမိန္႔ ေတာ္ရွိသည္်အတိုင္း ထုိသူတို႔ကို ႏွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကၽြႏု္ပ္ တတ္စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။”
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔ဘီလူၾကီးေတြကို မသတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကသာ သတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ေမာရွည္ကို သေရလ လူေတြကို ကယ္ထုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီခဲ့တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀)ထဲနဲ႔ ရန္သူ မိဒါန္ လူေတြကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တုိက္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးခဲ့တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ဒါဝိတ္ကေလးနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ေက်ာက္ခဲလံုးေလးေတြနဲ႔ဘဲေဂါလ်က္ၾကီးကို အနုိင္ယူေပးလုိက္တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ တမန္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာမအင္ပါယာၾကီးတစ္ခုလံုး ျပန္႔ႏွံ႔သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပးလုိက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယကင္မဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကိဳစားအားထုပ္ဘို႔ လုိအပ္လာသည့္အခါတုိင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “ မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ႔ အတူငါသြားမယ္။ မင္းရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘုိ႔ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါလိမ့္မည္။

သင္၏ ရူပါရုံမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လုိုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ် ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရႈံးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။