Nov 10, 2012

နိမ့္ပါးသူတုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာ ရႏုိင္ပါသလား။

   
တရားသူၾကီး အခန္းၾကီး (၆-၇) မွာ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသူတစ္ဦးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တကမာၻလံုးရွိ မ်က္လံုးမ်ားအျမင္တြင္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာ သူတစ္ေယာက္က ေအာင္ျမင္သြားသည္ဟု ျမင္ၾက မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာသူ ဟု ပတ္ဝန္းက်င္က သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား ျဖစ္လာေစသည္ မဟုတ္ပါလား။
အေျခအေနကို သတိထားျပီး ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ သေရလ လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္ ခန္႔ ရွိပါျပီ။ က်မ္းစာ၏ ေဖၚျပခ်က္အရ သေရလလူမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္ ဆိုးသြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (သူၾကီး ၆း၁) ကိုၾကည့္ပါ။

ထိုေခတ္ကာလအခါက တရားသူၾကီးမ်ားကို လူမ်ိဳးေတာ္အား ဦးေဆာင္ေစသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားသူၾကီးမ်ားကို ျပန္ လည္ ေလ့လာၾကည့္ပါက မိမိ၏ ဘုန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ မေပးခဲ့ပါ။ ျဖစ္သမွ်ေသာ အေျခအေန တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ သေရလလူမ်ိဳးထဲတြင္ အနိမ့္ပါးဆံုးေသာ အတန္းအစားမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္ပါသည္ (၆း၁၅-၁၆) ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား သခင္က သူ႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အသံုးျပဳလုိသည့္အခါတိုင္း ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရားအေၾကာင္းကို ေတြးေတာ စိတ္ဝင္စားမႈကို အရင္ဆံုး ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုသူသည္ မည္မွ် လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည္၊ ပညာတတ္သည္၊ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။
(၁ေကာ ၁း၂၆-၂၈) ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ နိမ့္ပါးေသာသူ၊ ယုတ္ေသာသူ၊ မေရရာေသာသူ၊ ပညာမတတ္ ေသာသူ၊ အားနည္းေသာသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္သည္ မိမိကုိယ္ကို အားနည္းသူဟု အသိအမွတ္ျပဳျပီဆိုပါက ေအာင္ျမင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ ေအာင္ျမင္ လိုပါက ဘုရားသခင္၏ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းစဥ္ အေပၚတြင္ လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ဘို႔ လိုပါသည္။
သင္သည္ ေအာင္ျမင္လိုေသာသူ ျဖစ္ပါက ေလာကလူသားတုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ကို လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုပါ။ ဝိညာဥ္ ေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဝိညာဥ္ေရး အဓိကပိုင္းျဖင့္သာ ေရာက္ရွိလာပါမည္။ စြမ္းရည္မ်ား၊ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ မ်ားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳေသာသူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္ပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔ ျဖစ္ေစလို သည္ဟူေသာ အရာကို တန္ ဘိုးထား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၏ နည္းလမ္းစဥ္အရ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရား သခင္အတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္း၊ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္၊ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

 

၁။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ (၆း၁၁-၂၃)

ဤအဆင့္သည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္ အစဥ္ရွိေနတတ္ပါသည္။ သင္၏ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္က ပထမဦးဆံုး တို႔ထိဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းၾကီးရလဲဟု ေတြးေတာက ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ မဆံုးျဖတ္ခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမးျမန္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမွာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာလုပ္ ေစခ်င္သလဲဟု အရင္ေမးျမန္ သင့္ပါသည္။

က။ ဘုရားသခင္က အရင္ဆံုး သင့္ကို ဆြဲေခၚပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူေရြးခ်ယ္ေသာအခ်ိန္ေရာက္လာျပီဆိုပါက သူေရြးခ်ယ္ေသာေနရာသို႔ အရင္ဆံုး ေခၚယူတတ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စကားေျပာတတ္ ပါသလဲ။ သင္ကုိယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ စကားေျပာတတ္ပါသလဲ။ သင္ဘာလုပ္ေနသည္၊ မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိေနသည္၊ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မူကား ဘုရားသခင္က သင္၏ ႏွလံုးသားကို တို႔ထိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနက မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ဘာမွ် မလုပ္ႏုိင္၊ မတတ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန။ သို႔ ေသာ္ ဘုရားသခင္က ထိုအေျခ အေနကို အမိအရ အသံုးခ်ျပီး အမႈေတာ္အတြက္၊ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္၊ ဘုန္းေတာ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေန မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္။ သင္ကိုယ္သင္ ဆင္ျခင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ အခက္အခဲမ်ား၊ အေၾကာက္ တရားမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ဘု၇ားသခင္က ဘုန္ေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳခ်င္ပါသည္။

ခ။ ေရြးေကာက္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ ထိန္ခ်ဳပ္မႈကို ဆင္ျခင္ေလ့ရွိသည္။ (၁၂-၁၄)

ဂိေဒါင္သည္ သူ႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး သံသယ ျဖစ္လာပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ မိသားစု အေျခအေန မွာလည္း အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္းကို “အားၾကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ” ဟု ေခၚလိုက္ပါသည္။ 
ထုိအေျခအေနကို သင္စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဂိေဒါင္ မည္ကဲ့သို႔ ခံစားမည္နည္း။ ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရား ဖံုးလႊမ္းေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုသူဘက္တြင္ ရပ္တည္ကာ ၾကီးမားေသာ အမႈကို ျပဳေတာ္မူေတာ့မည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေန မဟုတ္ပါလား။

ဂ။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ (၁၅)

“ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား” ဟု ဘုရားသခင္ကုိ ျပန္လည္ ေမးခြန္း ေမးလိုက္သည္။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ထုိက္တန္သူ မဟုတ္ဟု ေတြးေတာေနသည္။ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳလိုသူတုိင္းသည္ မိမိအားနည္းခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္နားလည္ ခံစားတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကို အေလးမထား ဂရုမမူဘဲ “ငါသိသည္၊ ငါတတ္သည္” ဟူေသာ လူတို႔အတြက္ ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
မိမိ၏ အားနည္းခ်က္က ကိုယ့္ကို ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည္။ ထိုအခ်က္က သူ႔ကို စိုးရိမ္စိတ္ကို ၾကီးထြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ တုိင္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ေပးေတာ္မူမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ နားလည္ ခံစားတတ္ျပီဆိုပါက ဂိေဒါင္ကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဃ။ ဘုရားသခင္၌ အသက္ရွင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (၁၆-၂၃)

ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ၾကားနာေသာသူတုိင္းသည္ အလိုလို ခြန္အားမ်ား ျပည့္ဝလာတတ္သည္။ ဂိေဒါင္ အေနျဖင့္ အေျခအေန မည္သို႔ ျဖစ္ေနေစကာမူ ႏႈတ္ခပတ္ ေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားနာ ခံယူခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္အား မ်ား ျပည့္လာျပီး ဘုရား သခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ ျပင္ဆင္ ေလေတာ့သည္။ 
သင္ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုး ေနေသးလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားႏုိင္ရန္ ဆု ေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ပိုမို ဖတ္ရႈပါဟု တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
ဘုရားသခင္ထံ စကားေျပာျပီး မိမိကိုယ္တုိင္ ယဇ္ပူေဇာ္ကာ ဘုရားသခင္၌ ဆက္ကပ္လုိက္ သည္။

 

၂။ ဘုရားသခင္အတြက္ ယဇ္ပလင္ကို တည္ေဆာက္သည္။ (၁၇-၂၄)

      ဂိေဒါင္သည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆုိင္ စကား ေျပာျပီး ေသာအခါ ဆိတ္သူငယ္ တစ္ေကာင္ကို ယူကာ ယဇ္ ပူေဇာ္လ်က္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္လိုက္ေလသည္။ ထိုယဇ္ ပလႅင္ကို ေယေဟာဝါ ရွလံု ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာက မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ 
     သင္ကိုယ္တုိင္လည္း ေရာမ ၁၂း၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ေသာသူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကို ရွာမည္ ဆိုပါက အေတြ႕ခံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ျငိမ္သက္ ျခင္းကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

 

၃။ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ (၂၅- ၃၂)

     ေျဖာင့္မက္ျခင္းတရားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တျပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဂိေဒါင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဆိုရာတြင္ မိမိအသက္တာထဲတြင္ ဘုရားကို ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
     အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ “ဗာလ” ဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ပစ္လုိက္သည္။ အသက္တာထဲက နတ္ဆိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ရုပ္တုႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသက္တာထဲက ဘုရားမၾကိဳက္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါသည္။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဂိေဒါင္သည္ “ေယရုဗာလ” ဟူေသာ အမည္သစ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။
     သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ပါ။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါသည္။

 

၄။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို အတည္ျပဳသည္။ ( ၃၆-၄၀)

     ယေန႔ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေမးျမန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ယူရပါမည္။ မိမိအသက္တာတြင္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ စီမံကိန္မ်ား၊ ၾကိဳစားအားထုပ္မႈတုိင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖင့္ မိမိအသက္တာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ကို လွမ္းကိုင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
     ဤေနရာတြင္ ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းေနတာ လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳ ဗ်ာဒိတ္ခံထားရသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေသခ်ာခ်င္ပုံရသည္။ သင္မည္မွ် ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြခဲ့ပါသလဲ။ မိမိအသက္တာထဲက မေအာင္ျမင္မႈေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြမႈ အားနည္းခဲ့သည္ဆိုပါက မည္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္မံ သတိေပးပါရေစ။

 

၅။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။(၇း၁-၂၃)

     မူလပထမတြင္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး ယံုၾကည္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သတၱိရွိရွိျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအခါ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေနေလျပီ။

က။ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

        ဂိေဒါင္သည္ ဘု၇ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ျပီးျပီ၊ အလိုေတာ္ကိုလည္း သိရွိျပီးျပီ၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရယူျပီးေသာအခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

        ၁။ ေစာေစာထသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္။(၁)

        ဂိေဒါင္သည္ ေစာေစာ ထျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္ ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျဖစ္သည္။
        ဝိညာဥ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုသူတုိင္းသည္ သူတို႔ေန႔ရက္မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အစျပဳေလ့ရွိသည္။ သင္၏ တေန႔တာ ေဆာင္ရြက္ အစျပဳရန္ အိပ္ရာေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။ ေက်ာင္းမသြားခင္၊ အလုပ္မသြားခင္၊ ရုံးမသြားခင္၊ လုပ္ေဆာင္စရာ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ခင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အစျပဳပါ။

        ၂။ ဘုရားသခင္ထံက လမ္းညႊန္မႈ ခံယူသည္။ (၁-၈)

        ဂိေဒါင္သည္ မိမိကိုယ္ကို အစြမ္းမရွိဟု သိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းကိုသာ အားကိုးသည္။ ဘုရားခိုင္သလို လုပ္ေဆာင္သည္။ အတိအက် လုပ္ေဆာင္သည္။ လူသံုးေသာင္းေက်ာ္မ်ားသည္။ အနည္းဆံုး လူမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရယူႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေစခိုင္သည့္အတုိင္း အဆင့္ဆင့္ စစ္ယူလုိက္ေသာ အခါ လူ (၄၀၀) သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုအရာမွာ ဘုရားသခင္၏ ေစခိုင္မႈအရျဖစ္ျပီး၊ သူ၏ အၾကံအစည္ႏွင့္ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈ မ်ား မပါရွိပါ။

        ၃။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

        ေနာက္ဆံုးတြင္ ဂိေဒါင္မေမွ်ာ္လင့္ရဲ၊ စိတ္ကူးပင္ မရႏုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈၾကီးကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္မဟုတ္ပါလား။

 

နိဂုံး

     သင္၏ ဘဝအသက္တာတြင္ အားနည္း စိတ္ပ်က္ဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္ရဲမႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ ဂုဏ္အသေရ မဲ့မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္ေနပါသလား။ ဂိေဒါင္၏ အသက္တာမွ ခြန္အားယူၾကည့္ပါ။ ဂိေဒါင္သည္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အဆင္းရဲဆံုး မိသားစု၊ အေၾကာက္တတ္ဆံုး လူသား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ မဲ့ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈႏွင့္ အတူပါရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
သင္၏အသက္တာကိုလည္း အလားတူ ဘုရားသခင္က မစကူညီလုိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူခံစားႏုိင္ပါေစ။