Nov 17, 2012

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ယေန႔ လူသားတိုင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾက ပါသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ မိသားစုအေရး စသည္ ျဖင့္ ပြင့္လင္းလာေသာ လက္ရွိအေျခအေနကို အမွီျပဳ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ေလာကသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားေန ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ကား ဘုရားသခင္၌သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼာ က်မ္းစာမွ ဖတ္ၾကားလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဇာခရိ ၉း၁၂ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔ ရဲတုိက္သို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္ဟု ယေန႔ ပင္ ေျပာထား၏။ (ဇာခရိ ၉း၁၂)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူ ဟူေသာသူတို႔ကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၌ ရွိေနေသာ သူတို႔သည္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနထိ တုိင္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိေနၾကပါသည္။ အေျခအေနက မည္မွ်ပင္ ဆိုးရြား ေနေစကာမူ ဘုုရားသခင္က လက္ရွိအေနအထားကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အေျခအေန တြင္မဆို ဘုရားသခင္၌ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ကေတာ့ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ျပီး အခ်က္ သံုးခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္။

(၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
    ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္ ကာလ တြင္ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုးစီရင္မႈႏႈံး အျမင့္ဆံုးဟု သိရပါသည္။ အေျခအေနက ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ရာထူးရွိသူ . . . အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုး သြားျပီဆုိပါက လူ႔ေလာကတြင္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္လိုစိတ္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါက အေျခအေန မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေနေစကာမူ အသက္ရွင္ရသည္မွာ အားႏွင့္ ျပည့္စုံေန တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနဘုိ႔ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိေတာ့လွ်င္ ထိုသူ၏ ေနာက္မွ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား လုိက္ပါလာတတ္ျပီး အဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြား တတ္ပါသည္။
၁ သက္ ၄း၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ညီအကိုတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔ သင္တုိ႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။ (၁ သက္ ၄း၁၃)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းကို ေပါင္းစပ္ မွီတြယ္ေနသည့္ အသြင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဝမ္းနည္းမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနလွ်င္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မည္မွ် ခက္ခဲ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ သည္ ျဖစ္ေစ လံုးဝ အေရးမၾကီးပါ။ သင့္ထံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဘုရား သခင္၌သာ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
အထက္တြင္ အေျချပဳေဖၚျပခဲ့ေသာ ဇာခရိ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနသူမ်ားအတြက္ ေဖၚျပထားသည္မွာ  “ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္” ဟုေဖၚျပ ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ထံတြင္ ရွိေသာ ျပႆနာကို အဆင္ေျပရုံမွ်သာ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ ဆိုသည္ထက္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာႏွင့္ ထပ္မံ ရစ္ပတ္ဦးမည္ ဟု ဆိုေနသေယာင္ ခံစားမိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ ခံစား တမ္းတေနေသာ သူမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာ ခံစားရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ခံစား ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ ေသာသူ အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ခံစား ရေသာ ျပႆနာကို ခံစားဝမ္းနည္းေနရသည္ထက္ သင့္ကို ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေပးလိုေသာ အၾကံအစည္ေတာ္က ပိုမို ၾကီးမား ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ေလာက သားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မူကား ေသေနေသာသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၂) မေသႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ပိုမို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းသည္ ေသျခင္း တရားကို မလြဲမေသြ ခံစားရၾကပါသည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔ အတြက္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ တုိင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ခံစားရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာေစရန္ အျမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္သည္။

သတၱဝါတုိင္းသည္ အသက္ၾကီး လာသည္ႏွင့္အမွ် အားေလွ်ာ့လာျပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုန္းဘုန္းလဲ သြားတတ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊလင္းယုန္ ဟူေသာ ငွက္သတၱဝါသည္ မည္မွ်ပင္ အားေလွ်ာ့၊ ပင္ပန္း ေနေစကာမူ ေနကိုၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ အင္အားမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိကာ လမ္းဆန္းေစပါသည္။ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာသည္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲအားကုန္ခန္းကာ ဝမ္းနည္းျခင္း ခံစားေနရပါေစ၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖင့္ သင့္အသက္တာကို အသစ္ေသာ လန္းဆန္းမႈကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ေရႊလင္းယုန္ ကဲ့သုိ႔ ဖန္ဆင္းထားသည္။ ဘုရားသခင္ကို ၾကည့္ျပီး အသက္ရွင္ေသာအခါတုိင္း သင့္ထံမွ ေလွ်ာ့ပါးသြားေသာ ခြန္အား မ်ားကို ျပန္လည္ ျပည့္ဝ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားသည္ ဘာမွ် ျဖစ္မလာ ေသာေၾကာင့္ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ေမ့ေလွ်ာ့ သြားသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ “ငါေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သည့္အရာမွာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား” ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ သမၼာ က်မ္းစာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ယာကုတ္ထံတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခား တစ္ဘက္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာေနပါေစ ဘုရားသခင္သည္ အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သင္နားလည္ ေစခ်င္ပါသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ “ယာကုတ္” ဟူေသာအမည္မွာ “လွည့္စားသူ” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ္လည္း ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္က တစ္သက္လံုး မထားခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင္၏ မင္းသားေလး” ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ “ဣသေရလ” ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ သူ၏ အသက္တာကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယာကုတ္သည္ မိမိအလြန္ခ်စ္ေသာ သား ေယာသပ္ႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ နည္းေသာႏွစ္ မဟုတ္ေခ်။ ေယာသပ္ အိမ္မက္စတင္မက္ခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေရာင္းစားခံ၊ ကၽြန္ခံ၊ ေထာင္က်၊ ျပန္လြတ္၊ အိမ္ေထာင္က်၊ နန္းေတာ္သို႔ေရာက္ . . . စသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ယာကုတ္ အတြက္ သားႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္သာမက အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေသဆံုး ေနျပီဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယာကုတ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးမားေသာ လက္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္ၾကီး လုပ္ေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ေယာသပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္ ယာကုတ္ခံစားခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း ေၾကကြဲျခင္း တုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းကာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး ယာကုတ္ ခံစားခဲ့ရ ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာတြင္ ခံစား ဝမ္းနည္းေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ ကာလမ်ား အတြက္ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းမႈ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ပင္ ၾကာ ေနေစကာမူ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အက်ိဳး ရလဒ္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သင္ထားရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ ကာလ မ်ားစြာၾကာခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသြားျပီဟု မခံစားသင့္ပါ။

(၃) ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေစခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၃) ဦးရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ဦးမွာ အသက္ငယ္ရြယ္ေသး ေသာ ယာဣရု၏ သမီးျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ ထိုသမီး ေသဆံုးသြား ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္ခေလး၏ မိဘမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဝမ္းနည္း ၾကသည္။ လူသားတုိင္းအတြက္ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သည့္ ပညာ၊ အစြမ္း၊ တန္ခိုး၊ ရာထူးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားေန ေစကာမူ ထိုအေျခအေနသည္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာဘို႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ေဆာင္ယူလာဘို႔ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဘုရားသခင္ သည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ လူတို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္ သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲတြင္ ဖုံးအုပ္မထားေခ်။ သခင္ေယရႈသည္ အရာရာတုိင္း အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ ကို သူတို႔ နားမလည္ ခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ သခင္ ေယရႈသည္ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေသာအခါ ထိုမိန္ခေလးမွာ ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာပါသည္။ ထုိအခါမွ သူမ၏ မိဘမ်ား နားလည္ခဲ့ၾကသည္မွာ “သခင္ေယရႈသည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ရာ” ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ မည္မွ်ပင္ အေျခအေနဆိုးကာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ တည့္မတ္ေစကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ ဆိုသည္ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် မေမ့ေစခ်င္ပါ။

ဒုတိယတစ္ေယာက္မွာ ေသျပီးေနာက္ ထမ္းစင္ျဖင့္ ထမ္းကာ သုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ထုိအေလာင္း ၾကီးကို ေျမသို႔ ျမဳတ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာေလေတာ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ လာဇရုျဖစ္သည္။ ေသျပီးသည္သာမက အုပ္ဂူတြင္ ျမဳတ္ႏွံျပီးသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိပါ။ ေသျပီး ပုပ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈက ေအာ္ဟစ္ကာ ေခၚယူ လိုက္ေသာအခါ အပုပ္န႔ံ ကင္းစင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာ ပါေတာ့သည္။ အုပ္ဂူထဲမွ ထြက္လာပါေတာ့သည္။
လူ႔အေျခအေနအရ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ လူတို႔၏ လက္ရွိ အေျခအေန အသီးသီးကို ေမွာက္လွန္ဖ်က္ဆီးကာ လူတုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္းတီးေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသာ အေျခအေန မွာပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာေၾကာင့္ ေသေနေသာ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေျခအေနကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားေစႏုိင္သည္ ဆိုသည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

သင့္ အသက္တာထဲမွ ခက္ခဲ အားနည္းေနေသာ အေျခအေန အသီးသီး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ ႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဝငွလုိက္ပါသည္။ (၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိပါေစ၊ (၂) သင္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေသမသြားပါေစႏွင့္၊ (၃) ေသေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ကို အသက္တာတြင္ စြဲျမဲစြာ မွတ္သားထား ေစခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ (အာမင္)