Feb 27, 2013

ဘာမွ်မရွိျခင္း၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္

၃ရာ ၁၈း၄၁-၄၅ တြင္

ထို႔ေနာက္မွ ဧလိယက မင္းၾကီးသည္၊ စားေသာက္ျခင္းငွါ တက္သြားပါေလာ့။ မ်ားစြာေသာမိုး ရြာမည့္ အသံရွိသည္ဟု အာဟပ္အား ေျပာဆိုလွ်င္ အာဟပ္သည္ စားေသာက္ျခင္းငွါ တက္သြား ၏။ ဧလိယသည္ ကရေမလ ေတာင္ေပၚသို႔ တတ္၍ ေျမ၌ ပ်က္ဝပ္လ်က္ မ်က္ႏွာကို ဒူးၾကားမွာ ထားလ်က္ မိမိကၽြန္အား သင္တက္၍ ပင္လယ္ဘက္သို႔ ၾကည့္ရႈေလာ့ဟု ဆိုသည့္အတုိင္း၊ ကၽြန္ သည္တတ္၍ ၾကည့္ရႈလွ်င္ အဘယ္အရာမွ် မရွိပါဟု ေျပာဆို၏။ ဧလိယက ခုႏွစ္ၾကိမ္ တုိင္ေအာင္ သြား၍ ၾကည့္ရႈဦးေလာ့ဟု ဆို၏။ ခုႏွစ္ၾကိမ္ ေျမာက္ေသာအခါ လူလက္ႏွင့္ တူေသာ မိုးတိမ္ငယ္ တစ္ခုသည္ ပင္လယ္ထဲက တက္ပါ၏ဟု ဆိုေသာ္ အာဟပ္မင္းထံသို႔ သြားေလာ့။ မိုးရြာ၍ ဆီးတား မည္ကို စိုးရိမ္စရာ ရွိေသာေၾကာင့္ မင္းၾကီး ျပင္ဆင္၍ ျပန္သြားမည္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထားေလာ့ဟု မွာလုိက္ေလ၏။ မၾကာမျမင့္မွီ မိုးေကာင္းကင္သည္ မိုးသက္မုန္တိုင္း ႏွင့္ မည္း ၍ ျပင္းစြာ မိုးရြာ၏။ (၃ရာ ၁၈း၄၁-၄၅)ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ကပ္ေဘး က်ေရာက္ျခင္း


ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရက္အနည္းငယ္ (သို႔) လ အနည္း ငယ္ ေလာက္ မိုးမရြာျခင္း၊ ရာသီဥတု ျပင္းထန္ျခင္း စသည့္ အေတြ႕အၾကံဳေလာက္ကို လူတုိင္း ခံစားဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ (၃) ႏွစ္ (၆) ပတ္လံုး မိုးမရြာသည္ကို ေတာ့ သင္ကိုယ္တုိင္ စဥ္းစား ခံစားၾကည့္ပါ။ တကယ္ မလြယ္ကူသည့္ အမႈ ျဖစ္ပါသည္။

ဣသေရလ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မုန္႔ခြက္ထဲမွာ ဂ်ဳံနယ္မႈ မျပဳႏုိင္ဘဲ၊ အစားအစာ မလုပ္ရသည္မွာ ၾကာလွေပျပီ။ မိုးရြာထဲမွာ ထြက္၍ မကစားႏုိင္ သည္မွာ ၾကာလွေပျပီ။ ရြံ႕ရုပ္ကေလးေတြ လုပ္ျပီး ကစားသည္ ဆိုသည္မွာ ဘာမွန္းပင္ မသိေတာ့ေခ်။

ထုိသူတို႔သည္ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ႏွင့္ ျငီးေငြ႕ျခင္းကိုသာ ခံစားေနရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္း အက်ိဳးတရား မခံစားရ။ လုပ္သ မွ် ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးကို မခံစားရႏုိင္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။ အသက္တာတြင္ မိုးေခါင္သကဲ့သို႔ ခံစားေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေသာ ထုိကဲ့သို႔ ခံစားမႈ မ်ိဳး သင္ခံစားဘူးပါသလား။ •     ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားမႈမ်ိဳး ခံစားဘူးပါသည္။

 •     ထမင္းစားဘို႔ အတင္းဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ငတ္မြတ္ျခင္းကိုသာ ခံစားခဲ့ရသည္။

 •     ဘတ္(စ္)ကားခအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျခလွ်င္သာ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။

 •     အ၀တ္အစား အတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစုတ္ကေလးႏွင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။

 •     စသည္ျဖင့္ ေျပာျပမည္ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ေျပာ၍ မကုန္ႏုိင္ေတာ့။

 •     ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မိုးေခါင္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ထိုအေျခအေနကို ဆာလံဆရာ ကိုယ္တုိင္က မွတ္တမ္းတင္ဘူးပါသည္။ ဆာလံ ၃၂း၄ တြင္ျဖစ္သည္။“ေန႔ညဥ့္မျပက္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္သည္ အကၽြႏု္ပ္အေပၚမွာ ေလး၍ အကၽြႏု္ပ္၏ ေခၽြးရည္ သည္ ေႏြကာလ၌ ေသြေျခာက္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။”(ဆာလံ ၃၂း၄)


ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားဘူးသည္ ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ ထုိသူတို႔ကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ယခုအခါ ေကာင္းမြန္စြာ သြားလာႏုိင္ၾကသည္။ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ၾကသည္။ ထိုင္ႏုိင္ၾကသည္။ တီဗီြ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ အိပ္ေပ်ာ္ ႏိုင္ၾကသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ေဆာ့ကစား ႏုိင္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးတူး ႏုိင္ၾကသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ ၏ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး မႈမ်ားသည္ ထိုအေျခအေနမ်ား အားလံုး ေပ်ာက္ဆံုး ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ပေရာဖတ္ၾကီး ဧလိယ ကိုယ္တုိင္ ထုိအေျခအေနကို သိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာသည္ အျမဲတမ္း ျဖစ္ေနမည္ေတာ့ မဟုတ္။ ထိုအမႈ အရာသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ျဖစ္သည့္ အျဖစ္ အပ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္း သိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 •     ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အျမဲထာဝရေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

 •     ျငီးေငြ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အျမဲတမ္းေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

 •     ျမံဳသည္ (က်ိဳးစားအားထုပ္သမွ် မျဖစ္ထြန္း) ဆိုသည္မွာ အျမဲတမ္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။


 • ဘုရားသခင္သည္ ေနပူမွ အရိပ္သို႔ ေျပာင္းေပးပါသည္။

 • ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမွ ဧျမျခင္းသို႔ ေျပာင္းေပးပါသည္။

 • ျမံဳျခင္းမွ ပြားမ်ားျခင္းသို႔ ေျပာင္းေပးပါသည္။

 • ညႈိးငယ္ျခင္းမွ လန္းဆန္းလွပျခင္းသို႔ ေျပာင္းေပးေနပါသည္။

ျမစ္ေရသည္ ဆက္လက္ စီးဆင္း ပါေတာ့မည္။ ေလေျပသည္ ဆက္လက္ တုိက္ခတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္ သင္၏ အသက္တာထဲမွ မိုးေခါင္ျခင္းကို ေရြ႕လ်ားေစပါေတာ့မည္။

ထိုေျခာက္ေသြ႕ျခင္းသည္ လက္ရွိကာလတြင္ တစ္ေယာက္ျခင္းစီ အေပၚတြင္ ရွိေနတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသင္းေတာ္ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အမႈေတာ္ျမတ္ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ရွိေနတတ္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနကို အျခားသူမ်ား ခံစားရသကဲ့သို႔ ဧလိယ ကိုယ္တုိင္လည္း ခံစားရပါသည္။ ၁ရာ ၁၇း၆-၇ တြင္ ေဖၚျပသည္မွာ ဧလိယ မွီခို ေသာက္သံုး ေနေသာ ေခ်ာင္းေရကေလးက ခန္းေျခာက္သြား သျဖင့္ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဧလိယ ကိုယ္တုိင္ သိရွိသည္မွာ ထိုအေျခအေနသည္ အဆံုး မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ နားလည္ေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ဤမွ်ေလာက္ နိဒါန္းပ်ိဳး ေျပာဆိုေနသည္မွာ သင္ကိုယ္တုိင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ မိုးေခါင္းျခင္း အေျခအေနကို ခံစားေနႏုိင္ သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႔ ခံစားႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ကာယ (ဇာတိ) ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ အဆင္ေျပ ေနသည့္ တိုင္ ဝိညာဥ္ေရးရာပိုင္းတြင္ မိုးေခါင္းေနႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အႏွစ္သာရကို မခံစားရသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ျပကၡဒိန္တြင္ အစဥ္အျမဲ ရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အသက္တာမွ မိုးေခါင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေရး မိုးေခါင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဖယ္ရွား တုိက္ထုပ္ပစ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ဘုံမွ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ကို သိေစခ်င္ပါသည္။

အခန္းငယ္ (၄၁)တြင္ ေဖၚျပသည္မွာ

ထိုေနာက္မွ ဧလိယက၊ မင္းၾကီးသည္  စားေသာက္ျခင္းငွါ တက္သြားပါေလာ့။ မ်ားစြာေသာ မိုးရြာမည့္ အသံ ရွိသည္ဟု အာဟပ္အား ေျပာဆိုလွ်င္ (၃ရာ ၁၈း၄၂၁)


အထက္ပါ စကားကို ေျပာဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ တကယ္ မိုးမရြာေသးပါ။ အလြန္ ေျခာက္ေသြ႕ ပူျပင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အပူခ်ိန္ ၄၅ံ စင္တီဂရိတ္ မွ ၅၀ံ စင္တီဂရိတ္ ပင္ ေက်ာ္မည္လား မေျပာႏုိင္ပါ။ ေျခလွမ္းတုိင္တြင္ ျမက္ေျခာက္ပင္မ်ားက ထြက္သည့္ အသံကိုပင္ ၾကားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေျခလွမ္းတုိင္းတြင္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားက ေလထဲတြင္ ဝဲလြင့္ေနျပီး အသက္ရႈလိုက္တုိင္း ဖုန္အနံေတြကို ရွဴရႈိက္ေန ရပါလိမ့္မည္။ တိရစာၦန္ အေသေကာင္ေတြ ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါ လိမ့္မည္။ ျခံစည္းရုိး အျပင္ ဘက္က တိရစာၦန္ကေလးေတြကလည္း နံရုိး အျပိဳင္းျပိဳင္းႏွင့္ ေရတြက္လို႔ပင္ ရႏုိင္ပါလိမ့္မည္။


ဝိညာဥ္ေရးရာတြင္ မိုးေခါင္ျခင္း


ဤသည္မွာ မိုးေခါင္မႈ၏ ဆုိးရြားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနပါသည္။ သင္သည္ အားနည္း ေနပါသည္။ သင္သည္ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား ခံစားေနရပါသည္

သုိ႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနဆိုးထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ လူက ေျပာလိုက္သည္မွာ “မ်ားစြာေသာ မိုးရြာမည့္ အသံရွိသည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
သင္ ကိုယ္တိုင္ ထိုအေျခအေနကို ခံစား နားလည္ႏုိင္ပါသလား။ ယခုတြင္ ဘာမွ် မရွိေသး။ မည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ေသး။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာ၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္စံုတစ္ရာကို ၾကားေနရပါသည္။ ခံစားေနရပါသည္။

စာတန္ နတ္ဆိုးက သင့္ကို ေျပာေနေသာ စကားမွာ “ငါမင္းကို ဖ်က္စီးပစ္လိုက္မယ္။ မိုးေခါင္မႈထဲမွား မင္းဟာ အားလံုး ပ်က္စီး သြားမယ္။” ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ခ်က္ျခင္း ျပန္လည္ ေျပာဆိုရမည္မွာ “မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို မင္းလုပ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အလြန္အားၾကီးတဲ့ မိုးရြာမည့္ အသံကို ငါေကာင္းေကာင္းၾကားေနရတယ္။” ဆုိျပီး ျပန္ေျပာလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ကယ္လႊတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရ မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဧလိယ ကေျပာလိုက္သည္မွာ “ေရဖ်န္းသလို ဖ်န္းမွာမဟုတ္၊ ေရပတ္သလို ပတ္လိုက္မွာ မဟုတ္ “မ်ားစြာေသာ မုိးရြာမည့္အသံ ရွိပါသည္။” ဟု ေျပာလိုက္သည္မွာ ရင္ခုန္ လႈပ္ရွားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။
က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ထိုမိုးသံမ်ားကို မၾကားရပါ။ ဧလိယ တစ္ဦးတည္းသာ ထိုအသံကို ၾကားေနရပါသည္။ ဧလိယ၏ ကၽြန္ရင္းျဖစ္ေသာသူပင္လွ်င္ ထုိအသံကို မၾကားရေခ်။
ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေယရႈက ေျပာခဲ့သည္မွာ “ၾကားစရာနား ရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားရပါေစ” (လုကာ ၁၄း၃၅) ဟု ေျပာခဲ့ပါ သည္။

ထိုအသံကို နားေထာင္ေနေသာသူသာလွ်င္ ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ ေၾကးနန္း ပုိ႔သကဲ့သို႔ ပို႔လုိက္ျပီး သင္က ထိုအသံကို သာမန္ နားျဖင့္ ၾကားရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုသား နားျဖင့္ ၾကားနာရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအသံကို သင္အမွန္တကယ္ ၾကားသိျပီ ဆိုပါက မၾကာမီ မိုးရြာေခ်ေတာ့မည္။ ဘုရားသခင္ ခ်ိန္ခ်က္ေသာ အခ်ိန္တြင္ သင္ရွိေသာ ေနရာတြင္ အၾကီး အက်ယ္ မိုးရြာေခ်လိမ့္မည္။ ထိုမိုးသည္ သင္၏ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း (သို႔) သင္၏ မိသားစု ထံတြင္လည္းေကာင္း (သို႔) သင္၏ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္းေကာင္း (သို႔) သင္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ သင္၏ အသင္းေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ သဲသဲမဲမဲ ရြာေခ်ေတာ့မည္။ ေကာင္းၾကီး မိုးဟု ေခၚရမည္ လားမသိပါ။

ထိုကဲ့သို႔ မိုးရြာမည့္ အသံကို ဧလိယ တစ္ဦးတည္းသာ ၾကားေနရျပီး တပည့္ျဖစ္သူက မည့္သို႔မွ် ၾကားလည္း မၾကား ျမင္လည္း မျမင္ခဲ့ေျခ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ကို ပင္လယ္ဘက္သို႔ ၾကည့္ခိုင္းလိုက္ေလသည္။ တပည့္ျဖစ္သူက “အဘယ္အရာကိုမွ် မျမင္ပါ” (၃ရာ ၁၈း၄၃) ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ဧလိယ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။ ဧလိယ စိတ္မညစ္ပါ။ ဝမ္းမနည္းပါ။ အားမငယ္ပါ။ ေဒါသမထြက္ပါ။ မျငီးတြားခဲ့ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဧလိယကို အမွန္တကယ္ မိုးရြာမည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ (၃ရာ ၁၈း၁) ထုိအသံကို ဧလိယက ၾကားထားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ မိုးရြာပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ မိန္႔ၾကား ထားေသာအေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအသံကို ႏွလံုးသားႏွင့္ နားေထာင္ေနေသာ ဧလိယ တစ္ဦးတည္းသာ သိပါသည္။ ၾကားပါသည္။ သင့္ မိသားစုကလည္း ၾကားခ်င္မွ ၾကားပါလိမ့္မည္။ သင့္ ပတ္ဝန္က်င္က လူေတြ ၾကားခ်င္မွ ၾကားပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ရွိေသာ ေနရာမွ မုိင္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရား သခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအသံကို ၾကားႏုိင္ ၾကပါသည္။ ၾကားေနၾကပါလိမ့္မည္။

တပည့္ျဖစ္သူကို ေျခာက္ၾကိမ္တုိင္ေအာင္ အဖန္ဖန္ ၾကည့္ခိုင္းေသာ္လည္း မည္သည့္ အရိပ္အေရာင္မွ် မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေခ်။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ လူကေတာ့ ထိုအသံကို ၾကားေနရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူၾကားသည့္ အတုိင္း မၾကာမီ ျဖစ္လာေျခ ေတာ့မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဟပ္ ဘုရင္ကို သတိေပးရန္ လူတစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။

“အာဟပ္မင္းထံသို႔ သြားေလာ့။ မိုးရြာ၍ ဆီးတားမည္ကို စိုးရိမ္စရာ ရွိေသာေၾကာင့္ မင္းၾကီး ျပင္ ဆင္၍ ျပန္သြားမည့္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလာ့ ဟု မွာလိုက္ေလသည္။ (၃ရာ ၁၈း၄၄)


စာတန္သည္ ဧလိယ၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကစားစရာ သဖြယ္ ကစားေနခဲ့ပုံရပါသည္။
ပထမအၾကိမ္ အာဟပ္ကို “ျမန္ျမန္ သြားပါ။ မိုးရြာလိမ့္မည္” ဟု ေျပာခဲ့စဥ္က မည္သည့္ အရိပ္အေရာင္မွ် မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ။ မၾကားခဲ့ရ။ ထိုသို႔ ေျပာခဲ့စဥ္က အမွန္တကယ္ မၾကား မျမင္ခဲ့ရလွ်င္ ထိုမိုးေခါင္မႈ ၾကီးသည္ ေရြ႕လ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ မဟုတ္။ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားခဲ့ ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေသာ ဧလိယက အခိုင္အမာ ဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိုးေခါင္းမႈထဲတြင္ ရွိေနစဥ္တြင္ အခန္းငယ္ေလးတြင္ ဆုေတာင္းေနသည္။ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္သည္။ က်မ္းစာဖတ္သည္။ အသင္းေတာ္ကို  သစၥာရွိစြာ မွန္မွန္တတ္သည္။ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖို႔ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမွ် မရရွိခဲ့။ တစ္ခုခု ေကာင္းသည့္ အရာလည္း မရွိခဲ့။ က်န္မာျခင္းလည္း မရွိခဲ့။ အေျခအေနမ်ားက မည္သုိ႔မွ် ေျပာင္းလဲ မသြားခဲ့ေခ်။ အလြန္းဆိုးရြားလွပါသည္။
ထိုအေျခအေနကို မိုးေခါင္ ေနသည္ ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ အသင္းေတာ္သို႔ ပုံမွန္သြားေသာ္လည္း ဘာမွ် မျဖစ္။ တရားေဟာ ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေသာ္လည္း ဘာမွ် မရ။ သီခ်င္းေတြ ပုံမွန္ခ်ီးမြမ္းေနလည္း မည္သို႔မွ် ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မခံစားရ။ ထုိအေျခ အေနတြင္ သင့္ဘက္မွာ ယံုၾကည္ျခင္း ပ်က္ျပားမသြားပါေစႏွင့္။

ထုိအေျခအေနတြင္ သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မည္မွ် ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ပါ။ မည္သည့္အရာမွ် မျမင္၊ မည္သည့္အရာမွ် မၾကား။ မည္သည့္အန႔ံမွ် မရသည့္တုိင္ေအာင္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ပါ။

သင္ဆုေတာင္းျပီးရင္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေနပါ။ ဘာမွ် မရေသာ္လည္း ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေနပါ။ သင့္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အျမင့္ဆုံးေသာ ေတာင္ထိပ္ေပၚအထိ တြန္းပို႔ပါ။ အျမင့္ဆုံးမွာ ရွိေနပါေစ။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာရင္လည္း ဆက္လက္ ယံုၾကည္ပါ။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာဘူး။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာဘူး။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာဘူး။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာဘူး။ ဘာမွ် ျဖစ္မလာဘူး။

ဧလိယ ကေတာ့ (၆) ၾကိမ္တုိင္ေအာင္ ၾကည့္၍ ဘာမွ် ျဖစ္မလာေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားခဲ့ပါ။

ေဟရွာယက ေျပာခဲ့ပါသည္။

ထာဝရ ဘုရားကို ေျမွာ္လင့္ေသာသူတုိ႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရႊလင္းတကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက။ (ေဟရွာယ ၄၀း၃၁)


သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခုႏွစ္ၾကိမ္တုိင္ေအာင္ ျမင့္မားလွေသာ ေတာင္ထိပ္ထိေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ပါ။ ဘယ္ေသာ အခါမွ် က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိပါႏွင့္။


ဘာမွ်မရွိျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္။


ပထမ ေျခာက္ၾကိမ္စလံုးတြင္ စိတ္ပ်က္စရာ အားမရစရာ သတင္းစကားကိုသာ ရရွိခဲ့ေသာ ဧလိယသည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင့္သထက္ ျမင့္လာေအာင္သာ တြန္းတင္ခဲ့သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ ျဖစ္မလာလွ်င္ စိတ္ဓါတ္က် အားငယ္ ဝမ္းနည္းတတ္ၾကသည္။ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ပင္ စိတ္ပ်က္စရာ ရွိေသာ္လည္း အားမငယ္၊ ဝမ္းမနည္းဘဲ ဆက္လက္၍ ယံုၾကည္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ အားယူပါ။

ဧလိယသည္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းလုိက္၊ ထပ္မံ ၾကည္ခိုင္းလုိက္၊ ထပ္မံဆုေတာင္းလိုက္၊ ထပ္မံ တစ္ခါ ထပ္တက္လိုက္၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျပီးေသာအခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ တိမ္ရိပ္ကေလးကို ျမင္ရေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိုးရိပ္ကို ျမင္ေနရပါျပီး၊ မိုးေခါင္မႈ မၾကာမီ ျပီးစီးပါေတာ့မည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေတြ မၾကာမီ စီးဆင္းလာ ေပေတာ့မည္။

အခန္းငယ္ ၄၅ တြင္ “မၾကာမျမင့္မွီ မိုးေကာင္းကင္သည္ မိုးသက္မုန္တိုင္းႏွင့္ မည္း၍ ျပင္းစြာ မုိးရြာ၏။” ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

(၇) ၾကိမ္တုိင္ေအာင္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ကာ ပင္လယ္ဘက္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ အရာသည္ ယခုအခါ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္အသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာပါေတာသည္္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပေနေလေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို လူတုိင္း ခံစားရေလေတာ့သည္။


ဘာမွ်မရွိျခင္း၏ အျခားတစ္ဖက္ကို ၾကည့္ရႈျခင္း


ဧလိယသည္ “ဘာမွ်မရွိပါ” ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း “တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈပါ။” ဟုဆိုကာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေစ လႊတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္တြင္ “မိုးတိမ္ငယ္တစ္ခု ပင္လယ္ထဲက တက္လာပါ၏” ဟု ေျပာသံၾကားေသာအခါ “တစ္ဖန္ျပန္ၾကည့္ပါ” ဟု ထပ္မံ ေစခိုင္းျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ ေျပာမည့္အစား “ မိုးရြာ၍ ဆီးတာမည္ကို စိုးရိမ္စရာ ရွိေသာေၾကာင့္ မင္းၾကီး ျပင္ဆင္၍ ျပန္သြားမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလာ့” ဟု ေျပာခိုင္းလိုက္ပါသည္။

က်မ္းစာက ေျပာသည့္အတုိင္း ဆိုရလွ်င္

 “ထာဝရ ဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဧလိယအေပၚမွာ ရွိ၍ သူသည္ ခါးပန္းကို စည္းလ်က္ အာဟပ္မင္း အရင္ ေယဇေယလျမိဳ႕ တံခါးဝသို႔ ေျပးေလ၏။(၃ရာ ၁၈း၄၆)


သင္၏ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ရြာေစသည့္မိုး ရြာျပီဆိုပါက သင့္အေပၚတြင္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္ အုပ္စိုး သျဖင့္ ဘယ္ေနရာ ကို သြားမည္ဟု ေျပာစရာပင္ မလိုဘဲ သင့္ကို ဝိညာဥ္ေတာ္ကသာ ေရြ႕လ်ားေစလ်က္ ဘုရားသခင္ ၏ ဘုန္းအသေရေတာ္က အလုပ္လုပ္ ေဆာင္ေန မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ရြာေစမည့္ မိုးအတြက္ ျပင္ ဆင္ထားၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘာမွ် မရွိျခင္း၏ အျခား တစ္ဖက္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ နားမ်ားကို ေကာင္းကင္သို႔ လွည့္ၾကပါစို႔။ ၾကီးစြာေသာ မိုးရြာမည့္ အသံကို ႏွလံုးသားျဖင့္ ၾကားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါစို႔။ အသက္တာထဲက မိုးေခါင္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝ အသက္တာ ထဲတြင္ ၾကီးစြာ ေသာ ေကာင္းၾကီးမိုးမ်ားကို သြန္းေလာင္ ရြာသြန္းေစေတာ့ မည္။ ယံုၾကည္ လ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။