Feb 24, 2013

ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

ယေန႔တြင္ ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုေသာ အရာေတြကို သင္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ဆိုပါက သင့္အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ သင့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ျခင္း၊ မေပးကမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ေနရတဲ့ ဘဝထဲက မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းေနရေသာသူမ်ား အတြက္ ဤတရားေဟာ ခ်က္ကေလး က အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မည္။


ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၄း၉-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။


အထက္တြင္ ဖတ္ခဲ့ရေသာ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အလြန္က်ဥ္းက်ပ္ျပီး လမ္းဆံုးတြင္ ေရာက္ရွိေန ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ေနာက္တြင္ အလြန္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ စစ္တပ္ၾကီးက လိုက္လာေခ်ျပီ။ သူတို႔၏ ေဘးႏွစ္ဘက္ တြင္ သဲကႏၱရၾကီးႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးမ်ားသာ ရွိေနသည္။ ေရွ႕တြင္ ပင္လယ္ၾကီးက  ဆီးၾကိဳေပြ႕ဖက္ေတာ့မည့္ ဟန္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကိဳေနသည္။ သူတို႔၏ ပတ္ပတ္လည္တြကင္ ျပႆနာမ်ားကသာ ၾကီးစိုးေနသည္။ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အားေပး ေဖးမမည့္သူလည္း မရွိ။ သူတို႔ လြတ္ေျမာက္ဘို႔ ေတြးေတာ ၾကံစည္ရမည့္ အခ်ိန္ကလည္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေလျပီ။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ အၾကံေပးမ်ားက အၾကံျပဳၾကမည္မွာ 1. အလံျဖဴျပျပီး မိမိတုိ႔ကို သတ္ျဖတ္မည့္သူမ်ားကို အရႈံးေပးလိုက္ပါ။

 2. တတ္ႏုိင္သမွ် လက္နက္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး အလွ်င္အျမန္ ရန္သူေတြကို ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ပါ။

 3. ပုန္းေအာင္ေနပါ။ ေက်ာက္တုံးမ်ားၾကား ထြက္ေျပးပါ။ သဲကႏၱာရထဲမွာ ထြက္ေျပးပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က သူ၏ ပေရာဖတ္ျဖစ္ေသာ ေမာရွည္အားျဖင့္ အခ်က္သံုးခ်က္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာ လူတို႔ ၾကံစည္ေတြေခၚတတ္ေသာ အၾကံအစည္မ်ိဳးမဟုတ္။ ေမာရွည္က သူ၏ လူမ်ားကို ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ေျပာလုိက္သည္မွာ -“ေမာရွည္ကလည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ျငိမ္ဝပ္စြာ ရပ္ေနၾက။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ယေန႔ျပေတာ္ မူေသာ ကယ္တင္ ျခင္းကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ ယေန႔ျမင္ေသာ အဲဂုတၱဳလူတို႔ ကို ေနာက္တစ္ဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။  သင္တုိ႔ဘက္၌ ထာဝရ ဘုရား စစ္တိုက္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။ သင္တုိ႔ သည္ ျငိမ္ဝပ္စြာ ေနရၾက မည္ဟု လူမ်ား တုိ႔အား ဆို၏။” (ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၄း၁၃-၁၄)


ဘုရားသခင္ ဖြင္ျပေသာ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရန္ အခ်က္ (၃)ခ်က္

 1.   မေၾကာက္ပါနဲ႔။ (လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးရန္မလို)

 2.   ရပ္ေနပါ။ (ျပန္တိုက္စရာမလို)

 3.   ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ။ ( ပုန္းေအာင္းေနရန္မလို)

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး သိၾကျပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ျပႆနာကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေအးေအးေဆးေဆး ရင္ဆိုင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို အေၾကာင္း အရာတုိ႔သည္ ဖိစီးမႈမ်ား ရွိေနေသာ လက္ေတြ႔ အေျခအေနတြင္ အသံုးမရ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ ေနရာတိုင္း တြင္ ျမင္ေတြ႕ ရသည့္ အေျခအေနက သက္သာ အဆင္ေျပေနသည္ မဟုတ္ေသာ ဤအေျခအေနတြင္ လက္ေတြ႕ မက်လွေခ်။

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ

 1. သင္ခံစားေနရေသာ ျပႆနာ အေျခအေနသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနရုံမွ်ျဖင့္ မေျပေပ်ာက္ႏုိင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရာမွာ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ယူေဆာင္လာရုံသာ ျဖစ္သည္။ (ဆုေတာင္းျခင္း)

 2. သင္ကိုယ္တုိင္ မရပ္တည္ႏုိင္ေသာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ သင္ကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ သည့္အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစား၍ ထိုအေျခအနမွ မိမိကို ေပးေသာ သြန္သင္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္း ရယူယံုသာ ရွိပါသည္။ (ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္)

 3. ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို မျမင္ႏုိင္ခင္ သင္လုပ္ႏုိင္ေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္း)

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ေမာရွည္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာအရာမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ၾကီး သံုးခ်က္ ရွိပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ မိမိေတြ႔ၾကံဳရေသာ ဤခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနတြင္ အေရးၾကီးေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ (၃) ခုမွာ

   ဆုေတာင္းျခင္း
    ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္
    ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ား ၾကီးမား ခက္ထန္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ လူက လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ သံုးခ်က္ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 1. ျပႆနာကို ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္လာပါ။ ( မစိုးရိမ္ႏွင့္)

 2. ျပႆနာကို သင္ကိုယ္တုိင္ မေျဖရွင္းပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ေစာင့္ဆုိင္းပါ။ ( ျငိမ္ဝတ္စြာ ရပ္ေနၾက။)

 3. အျပစ္မတင္ပါႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ (ကယ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈေလာ့။)

အထက္ပါ အခ်က္ သံုးခ်က္သည္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အလြန္လြယ္ကူ ရုိးရွင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္တာထဲက ခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အမွန္တကယ္ ခိုင္လံုပါသလား။

ထိုေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေရႊကို အက္စစ္ငရဲမီးႏွင့္ စား၍ စစ္ေဆးသကဲ့သို႔ ထိုဝတ္စံုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝတ္ဆင္ကာ စစ္ေဆးခံဘို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာၾကီး တစ္ရပ္ ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။


အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာ


၂ရာခ်ဳပ္ ၂၀း၁-၂ တြင္
“ထိုေနာက္မွ ေမာဘ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဧဒုံအမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တကြ၊ ေယာရွဖတ္ကိုစစ္တုိက္မည္ဟု ခ်ီလာၾက၏။ အုိင္ၾကီးတဘက္၊ ဧဒုံျပည္ဘက္က မ်ားစြာေသာ အလံုးအရင္း စစ္ခ်ီလာ၍ အေဂၤဒိအမည္ရွိေသာ ဟာဇဇုႏၱာမာျမိဳ႕မွာ ရွိၾကပါသည္ဟု ေယာရွဖတ္အား ၾကားေလွ်ာက္လွ်င္ -

အထက္ပါ က်မ္းခ်က္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထပ္မံ ေတြ႕ရသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာၾကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စစ္ခ်ီလာၾကသည္မွာ ႏုိင္ငံ (၃)ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံတစ္ခုကို စစ္အင္အားျဖင့္ လာေရာက္ တုိက္ခိုက္ ေနေျချပီ။ ဤေနရာတြင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လက္နက္ (၃)စံုကို ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ထုပ္ေဆာင္ ဝတ္ဆင္ၾကေလျပီ။


၁။ ဆုေတာင္းျခင္း


ေယာရွဖတ္သည္ ထုိျပႆနာကို ၾကားသိေသာအခါ မည္သုိ႔မွ် စဥ္းစားေတြးေခၚေနျခင္းမရွိဘဲ ခ်က္ျခင္းပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကို ေၾကာ္ျငာကာ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းေစ ခဲ့ပါသည္။ သူကိုယ္ တုိင္လည္း ဆုေတာင္း ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္။ (၂ရာခ်ဳပ္ ၁၀း၃-၁၃) ကိုၾကည့္ပါ။


၂။ ျငိမ္ဝပ္စြာ ရပ္ေနလ်က္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ကိုးစားခံယူၾကျခင္း


ထုိအခါ ပေရာဖတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ယဟာေဇလ ထံသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာလုိက္ ေလသည္မွာ

 “အို ေယာရွဖတ္မင္းၾကီးႏွင့္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သား အေပါင္းတို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထိုအလံုးအရင္ၾကီးေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ စိတ္မ ပ်က္ ျကႏွင့္။  စစ္မႈသည္ သင္တုိ႔တာမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏တာျဖစ္၏။ မနက္ျဖန္ေန႔ သူတု႔ိ ရွိရာသို႔ ခ်ီသြား ၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ ဇိဇျမိဳ႕သို႔ တတ္ရာလမ္းျဖင့္ လာၾကစဥ္ ေယေရြလေတာ စနား ခ်ဳိင့္ဝ မွာ သင္တုိ႔ ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အိုယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သားတုိပ သင္တုိ႔သည္ စစ္တုိက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ သည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္စြာ ရွိေတာ္မူလိမ့္ မည္ဟု ျမြတ္ ဆုိ၏။ (၂ရာခ်ဳပ္ ၂၀း၁၄-၁၇)


၃။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကျခင္း“ေယာရွဖတ္သည္ ေျမေပၚမွာ ဦးခ်၍ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ထာဝရ ဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။ ေလဝိအမ်ိဳး၊ ေကာဟတ္ အႏြယ္သားႏွင့္ ေကာရအႏြယ္သားတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ရပ္ေနၾက၏။
နက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာဝ၍၊ ေတာေကာေတာသို႔ ထြက္သြားၾက၏။ သြားၾကစဥ္တြင္ ေယာရွဖတ္ သည္ ရပ္၍ အုိယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သားတုိ႔ နားေထာင္ၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ တည္ၾကည္ၾက လိမ့္မည္။ ပေရာဖတ္ေတာ္တို႔ကို ယံုၾကည္ ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ေအာင္ျမင္ၾက လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီးမွ ထာဝရ ဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲ တည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက ေလာ့ဟု တပ္ေရွ႕မွာ ခ်ီသြားလ်က္ သန္႔ရွင္းျခင္း အသေရကို ခ်ီးမြမ္းရေသာ သီခ်င္း သည္ တုိ႔ကို ထာဝရ ဘုရားအဘို႔ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ (၂ရာခ်ဳပ္ ၂၀း၁၈-၂၁)


ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
“ထုိုသူတုိ႔သည္ သီခ်င္းကို ဆိုစျပဳၾကေသာအခါ ယုဒျပည္ကို တုိက္အံ့ေသာငွါ လာေသာ စိရေတာင္ သားတုိ႔ကို အမၼဳန္အမ်ိဳးသား ေမာဘအမ်ိဳးသား တုိ႔တစ္ဘက္၌ ထာဝရ ဘုရား ေခ်ာင္းေျမာင္း ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ အမၼဳန္အမ်ိဳးသား၊ ေမာဘအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အထိ အခိုက္ ခံရေသာေၾကာင့္၊ တဖန္စိရေတာင္သားတို႔ကို သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ လွန္၍ တိုက္သျဖင့္ အကုန္အစင္ သတ္ျပီးမွ၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တုိက္ခိုက္၍ ပ်က္စီးျခင္း သို႔ ေရာက္ၾက၏။ ယုဒလူတို႔သည္ ေတာ၌ရွိေသာ ကင္းေမွ်ာ္စင္သို႔ေရာက္၍ ထိုအလံုးအရင္းကို ၾကည့္႐ႈၾက ေသာအခါ ထိုလူအေပါင္းတုိ႔သည္ တေယာက္မွ် မလြတ္ ေျမေပၚမွာ လဲေသာ အေသေကာင္ ျဖစ္ၾက၏။ ေယာရွဖတ္ႏွင့္ သူ၏လူတုိ႔သည္ ရန္သူတု႔ ဥစၥာကို လုယူျခင္းငွါ လာၾကေသာအခါ အေသေကာင္တု႔ိ၌ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာ၊ အဘိုးထိုက္ေသာ တန္ဆာတုိ႔ကို ေတြ႕ သျဖင့္ ထမ္း၍ မသြားႏုိင္ေအာင္ ခၽြတ္ယူၾက၏။ လက္ရ ဥစၥာ အလြန္မ်ား ေသာေၾကာင့္ သံုးရက္ ပတ္လံုး လုယူထုပ္ ထားလ်က္ ေနၾက၏။ စတုတၳေန႔တြင္ ဗရာခခ်ိဳင့္၌ စည္းေဝး၍ ထာဝရ ဘုရားကို ေကာင္းၾကီး ေပးၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထိုအရပ္သည္ ဗရာာခခ်ိဳင့္ ဟူ၍ တြင္သတည္း။ ထိုအခါ သူတို႔သည္ ရန္သူတို႔အေပၚမွာ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အခြင့္ကို ထာဝရ ဘုရား ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေယာရွဖတ္သည္ ေရွးဦးစြာၾကြ၍ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ ျမိဳ႕ သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ ေသာစိတ္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္ သြား၍ ေစာင္းတေယာ တံပိုးကို တီးမႈတ္လ်က္ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ ေရာက္ လာၾက ၏။” (၂ရာခ်ဳပ္ ၂၀း၂၂-၂၈)


အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို သင္ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ျပီးပါက သင္ကိုယ္တုိင္ ထုိဝတ္စံုမ်ားကို အားကိုး အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္းျခင္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းဝတ္စံု၊ တန္ခိုးေတာ္ကို ကိုးစားျခင္း ဝတ္စံု၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ဝတ္စံု တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တဖန္ သင္ကိုယ္တုိင္ ရင္ဆုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ သိထားပါ။

 1.  ျပႆနာကို ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္လာပါ။ ( မစိုးရိမ္ႏွင့္)

 2.  ျပႆနာကို သင္ကိုယ္တုိင္ မေျဖရွင္းပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ေစာင့္ဆုိင္းပါ။ ( ျငိမ္ဝတ္စြာ ရပ္ေနၾက။)

 3. အျပစ္မတင္ပါႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ (ကယ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈေလာ့။)

ဘုရားသခင္က သူ၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ႏွင့္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးထားပါသည္။

ငါထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔ကို အစိုးရေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမတတ္ႏုိင္ေသာ အရာ တစ္စံုတစ္ခု ရွိလိမ့္မည္ေလာ။ (ေယယမိ ၃၂း၂၇)


ကိုယ္ေတာ္ကလည္း လူမတတ္ႏုိင္ေသာအမႈကို ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (လုကာ ၁၈း၂၇)


ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္ေတာ္မမူေသာ အမႈမရွိ။ (လုကာ ၁း၃၇)


ဤႏႈတ္ခပတ္ေတာ္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ အျဖာျဖာသည္ ဖတ္ရႈသူ ယံုၾကည္သူတိုင္းအေပၚတြင္ ၾကြယ္ဝစြာ သက္ေရာက္ပါေစေသာ္။