Mar 29, 2013

ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္

အမဂၤလာကို မဂၤလာျဖစ္ေစေသာ အီစတာအခါသမယ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားျဖင့္ လူသား မ်ားစြာကို သခၤါရမွ ထာ၀ရသို႔ မဂၤလာ ျဖစ္ေစရန္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီး ေပးပါေစဟု ဆုေတာင္း ေမတၲာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္  အေလး အနက္ပင္ မထားၾကေတာ့ေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓမၼဆရာႀကီး မ်ားပင္လွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို သံသယ ရွိလာ ၾကပါသည္။


ဤကား အံ့ၾသစရာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိ ထေျမာက္မည ့္အေၾကာင္းကို ေျပာေသာအခါ အနီးကပ္ တပည့္ေတာ္မ်ားက အေလးအနက္မထား၊ မယံုၾကည္ ၾကေသာ္လည္း (မႆဲ ၂၀း၁၇-၁၉) သခင္ ဘုရားကို ဆန္႔က်င္၍ အေသသတ္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ားက သခင္ဘုရား၏ တပည့္ေတာ္မ်ားထက္ ထိုထေျမာက္ျခင္းကို အေလးအနက္ ထားၿပီး ယံုၾကည္ခဲ့ ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္မည္ဟူေသာ သခင္ဘုရား၏ စကားေတာ္ေၾကာင့္ သခင္ဘုရား အသက္ရွင္စဥ္က ေၾကာက္ရြံ႕သည္ထက္ သခင္ဘုရား အေသခံေတာ္ မူၿပီးေနာက္ ပို၍ ေၾကာက္ရြံ႕ကာ အေလာင္းေတာ္ကို သခ်ဳႋင္းထဲတြင္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ရွိေစရန္ ပိုမို ဂ႐ုစိုက္ကာ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား ထူထဲစြာ ခ်ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ား သေဘာ မေပါက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကား  မည္မွ် ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုး၊ ေရာမ အစိုးရ၏ တံဆိပ္ေတာ္၊ ေရာမ စစ္သားမ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈ စသည္တုိ႔က ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ သခင္ ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို မဟန္႔တားႏိုင္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


““သခ်ဳႋင္းခ်ည္းႏွီးေစာင့္စဥ္

ေယ႐ႈကယ္တင္ျခင္း

အေလာင္းတံဆိပ္ခတ္သည္

ေယ႐ႈသခင္ သခ်ဳႋင္းတြင္းမွ

ထေျမာက္ၿပီ ရန္သူမ်ားေပၚဘုန္းႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီ နက္နဲရာထဲက ေအာင္ျမင္လ်က္တက္ႂကြလာ

သန္႔ရွင္းသူႏွင့္စိုးစံ သက္ရွင္ထာ၀ရ ထေျမာက္ၿပီ ထေျမာက္ၿပီ ဟာေလလုယာ ထေျမာက္ၿပီ””


ဟူေသာ ဓမၼသီခ်င္းကို ယခုတိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ သီဆို ႏုိင္ခဲ့ၾက ပါသည္။


ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား


သခင္ဘုရား၏ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိေစ႐ံုမက ယံုၾကည္ လိုက္နာျခင္း အားျဖင့္ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို ဆက္၍ ခံစားေစႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။

ပႆခါမွ ပြဲေတာ္မဂၤလာ


 သခင္ဘုရား၏ ပသခါ ညစာ စားပြဲသည္ သခင္ဘုရား ႂကြလာ သည့္တုိင္ေအာင္ ျပဳရသည့္ ပြဲေတာ္ မဂၤလာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္း သြားျခင္း ျဖစ္သည္။


သင္တုိ႔သည္ ထိုမုန္႔ကိို စား၍ ထိုခြက္ကို ေသာက္သည့္ အခါခါ သခင္ဘုရား အေသခံ ေတာ္မူျခင္းကို ႂကြလာေတာ္ မမူမီ တိုင္ေအာင္ ျပၾက၏ (၁ေကာ ၁၁း၂၆)။


သတၱမေန႔ စည္းေ၀းျခင္းမွ ပထမ ေန႔စည္း ေ၀းျခင္း


 သတၱမေန႔ စည္းေ၀းျခင္းမွ ပထမ ေန႔စည္း ေ၀းျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။


ခုနစ္ရက္တြင္ ပထေန႔၌ မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္းငွါ စည္းေ၀းၾကေသာအခါ ေပါလုသည္ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထြက္သြားမည္ ျဖစ္၍ သန္းေခါင္ တုိင္ေအာင္ ေဟာေျပာလ်က္ ေနေလ၏(တ ၂၀း၇)။


ဤကား ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မဟုတ္၊ ျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းထဲ၌လည္း ပထမေန႔ကို ဥပုသ္ေန႔၊ စည္းေ၀းရာေန႔အျဖစ္ ေဖၚျပထားျခင္းကို ဓမၼ သစ္ေခတ္တြင္ ျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္သည္။


ပထမေန႔ ၌၎င္း၊ ခုနစ္ရက္ ေန႔၌၎၊ ဓမၼ စည္းေ၀းျခင္းကို ျပဳရမည္။ ထုိေန႔ရက္၌ စားျခင္း ကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အလုပ္ အေဆာင္မွ တစ္ပါး အျခားေသာအလုပ္ကို မလုပ္မေဆာင္ရ။ (ထြက္ ၁၂း၁၆)။

သင္တုိ႔သည္ သတၱမလ၊ ပထမေန႔ရက္ ၌ တံပိုးမႈတ္ပြဲ၊ ဓမ ၼစည္းေ၀းျခင္းကို ျပဳရေသာ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ေလာကီ အလုပ္ကို မလုပ္ရ(၀တ္ ၂၃း၂၄)။


ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္းမွ  ပဋိညာဥ္ တရားသစ္


 ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္း (ပညတ္တရား)မွ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ (ေက်းဇူးတရား)သို႔ ေျပာင္းလဲေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူး (ပဋိညာဥ္ တရားသစ္)ကို ခံစားရျခင္း (၂ေကာ ၅း၁၇)။


ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခံရၿပီး အာျဗဟံ ခံရေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရသူမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း (ဂလာ ၃း၁၃-၁၄)။

ေမာေရွ၏ တရားအတိုင္း မလြတ္ႏိုင္ေသာ အျပစ္ ရွိသမွ်ႏွင့္ လြတ္ျခင္း အခြင့္ကို ရရွိျခင္း (တ ၁၃း၃၉)။


ထိုရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို ႀကီးေသာ တန္ခုိးႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း အားျဖင့္ ႀကီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္းကို ခံစားရ ရွိျခင္း(တ ၄း၃၃)။


ေသျခင္း တည္းဟူေသာ မာရ္နတ္၏ တန္ခုိးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ၎၊ ေသေဘးကို ေၾကာက္၍ တစ္သက္လံုး ကၽြန္ခံရျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ျခင္း (ေဟၿဗဲ ၂း၁၅)။ထေျမာက္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္း၏ အေျခခံအခ်က္


ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ၾကမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅)။ ေသျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူ မ်ားအတြက္ ခရီးဆံုး မဟုတ္ေသးပါ။ ထာ၀ရ ကာလအတြက္ ၀င္ခြင့္ (ဗီဇာ)ပင္ ျဖစ္သည္။

သခင္ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္ ျပန္ရွင္ ေစခဲ့ေသာ တန္ခိုးေတာ္သည္ အသင္းေတာ္က ကမၻာ ေလာကႀကီးအား သက္ေသခ ံရေသာ အ ေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမြန္ျမတ္ဆံုး သတင္းေကာင္း၏ အေျခခံ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။


ငါသည္ ကိုယ္တုိင္ ခံယူသည့္အတုိင္း သင္တို႔အား ေရွးဦးစြာ အပ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာ လာသည္အတိုင္း ငါတုိ႔ အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏။ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ က်မ္းစာလာသည့္ အတုိင္း သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ ေတာ္မူ၏ (၁ေကာ၁၅း၃-၄)။


သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံ ေတာ္မူျခင္းသည္ သာမန္ ေသျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္လူသား ကမွ် မေအာင္ျမင္ေသာ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ရွင္ျပန္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမဂၤလာမွ မဂၤလာ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစ၍ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစေသာ သခင္အား ေအာက္ေမ့ သတိရ႐ံုမက ထိုသတင္းေကာင္းကို ႀကီးစြာေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ေ၀ငွျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရ အသက္တာကို ရွာေနၾကၿပီး အခ်ည္းႏွီးအခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအား မ်ားကို အကုန္ခ ံေနသည့္ သူမ်ား၊ ထို အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ ထာ၀ရ အသက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရရွိေစရန္ အစြမ္းသတိ္ၱရွိသမွ်၊ ၪဏ္ရွိသမွ်၊ ခြန္အား ရွိသမွ်ျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔..။