Mar 9, 2013

ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ၾကည့္ေလာ့ အိပ္မက္ဆရာ လာျပီ။ ကိုင္ၾက။ သူ႔ကို သတ္၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကစို႔။ (ကမာၻဦး ၃၇း၁၉-၂၀)
ထိုအခါ ေယရမိကို ယူ၍ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ ရွိေသာ သားေတာ္ မာလခိ၏ ေျမတြင္း၌ ၾကိဳးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။ (ေယရမိ ၃၈း၆)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေယာသပ္ အေၾကာင္းကို က်မ္းစာတြင္ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ထားသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ဘိႆိပ္ေပးထားသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ထူးျခားမႈေတြကို ခံစားေစသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က မ်က္ႏွာသာ ေပးခဲ့သည္။
ေယာသပ္ကို ေယာသပ္သည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ယာကုတ္က အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။
ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈံးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနသေယာင္ ခံစား ရေပလိမ့္မည္။ အထက္ပါ စာေၾကာင္း မ်ားကို ၾကည့္ျပီး မိမိ အသက္တာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လိုက္ ေသာအခါ ေယာသပ္ကို မနာလိုေသာ အသက္တာပင္ ျဖစ္မိပါသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ သင္ထင္ရပါသနည္း) ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမ်ားသာ ခံစားေနရ သေယာင္ ထင္ျမင္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ က်မ္းစာကို ဖတ္လိုက္ ေသာအခါ ေတြ႕ျမင္ ရေသာ ေယာသပ္၏ အသက္တာသည္ နာမည္တူမွ်သာ ျဖစ္ေနမည္ လားဟူ၍ပင္ ထင္မွတ္ ရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စြန္႕စားရသည့္ အရာမ်ား၊ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အသက္တာ မ်ိဳးကိုသာ ျမင္ေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တြင္းထဲသို႔ ေရာက္ေနေသာ ေယာသပ္


တစ္ေန႔တြင္ သူ႔ကို တြင္းထဲတြင္ ေတြ႕ရေလသည္။
ဒီေနရာေလး မွာတင္ ရပ္ျပီး ဒီအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ယေန႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ယံုၾကည္ ေဟာေျပာေနၾက သည္မွာ
“သင္ဟာ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ မည့္သည့္ ဒုကၡ ျပႆနာမွ် မရွိႏုိင္ပါ”
“အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို သိကၽြမ္းတာေၾကာင့္ မည္သည့္ ဖ်ားနာမႈမွ် မရွိနုိင္”
“ေဝဒနာခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္” “ျပႆနာမ်ား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္” အစရွိသျဖင့္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိျပီး၊ ထိုေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခြန္အားယူ တည္ေဆာက္ ေနၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။ (ထိုသို႔ သင့္ကို လာေရာက္ေျပာ ဆိုခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုသူတုိ႔သည္ လိမ္လည္ေန သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူလုိက္ပါ။)

“ေျဖာင့္မက္ေသာသူသည္ မ်ားစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲထဲက ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၃၄း၁၉)

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုေသာ အခ်က္မွာ “ခရစ္ယာန္ တို႔တြင္ ဒုကၡျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္” ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားလည္း ဖ်ားနာႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္ အေၾကြး ရွိႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္ အိမ္ရာမဲ့ အမ်ားအျပား လည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာလည္း က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ ဖိအားမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာေတြ ရွိႏုိင္ပါသည္။


သို႔ေသာ္ သင္သည္ ထုိအျဖစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ ရသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို သင္စဥ္းစား ခ်င္မွ စဥ္စားမည္။ ဂရုတစ္စိုက္ ေတြးေတာျခင္မွ ေတြးေတာ ပါလိမ့္မည္။ တြင္းဆိုသည္မွာ တြင္းတစ္တြင္းသာ ျဖစ္ျပီး သင္သည္ ထုိအထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ရ မည္ဆိုပါက ထိုေနရာတြင္ သင္သည္ ေသဆံုးသြားႏုိင္ပါသည္။

သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားသည္ ထိုတြင္းထဲတြင္ ေသသြားႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုိတြင္းထဲတြင္ ေသသြားႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သင္၏ ပညာေရး၊ သင္၏ စီးပြားေရး အားလံုးသည္ ထိုတြင္ထဲတြင္ ဆံုးပါးသြားႏုိင္ ပါသည္။

ေယာသပ္ကို ကယ္ဆယ္ရန္ ရုဗင္ ဟုေခၚေသာ ေယာသပ္၏ အကိုၾကီးက ကယ္တင္ရန္ တာဝန္ ဝတၱရားေတြ ရွိေနပါသည္။ ရုဗင္ သည္ ညီအကိုမ်ားကို အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ညီျဖစ္သူ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲတြင္ ခ်ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ရုဗင္၏ အၾကံ အစည္မွာ ထိုသို႔ တြင္းထဲခ်ျပီးေနာက္ တစ္ဖန္ လာေရာက္ျပီး ကယ္ႏႈတ္ရန္ စဥ္းစားထားပါသည္။ ထိုသို႔ အၾကံျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ျပီးေနာက္ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲသို႔ ခ်လိုက္ၾကပါသည္။

အမွန္တကယ္ ရုဗင္ ေရာက္ရွိလာျပီး ေယာသပ္ကို ကယ္မည္ျပဳေသာအခါ ရုဗင္သည္ အလြန္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ပါသည္။ တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ တြင္းထဲသုိ႔ ရုဗင္ခ်ခဲ့စဥ္က ေယာသပ္သည္ ရုန္းကန္လ်က္၊ ေတာင္းပန္လ်က္၊ ေအာ္ဟစ္ လ်က္ တြင္းထဲတြင္ ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ယခု တစ္ဖန္ ျပန္သြားခဲ့လွ်င္ ေယာသပ္၏ ေတာင္းပန္ ငိုယိုေနသံ၊ ေအာ္ဟစ္ေနသံ၊ ငိုေၾကြးေန သံတု႔ိကုိ ရုဗင္ ၾကားရ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုဗင္ အမွန္ တကယ္ေရာက္ သြားခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာ၌ ေယာသပ္ ရွိမေနေတာ့ပါ။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ တြင္းမ်ိဳးတြင္ သင္ေရာက္ေနပါသနည္း။


အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ သင့္ကို တြင္းထဲတြင္ က်ေရာက္ေန ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ဘူးပါ လိမ့္မည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ သင့္ကို ကယ္ႏႈတ္ ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မည္။ သင္တြင္းထဲက်ေနခ်ိန္က သင္၏ ေအာ္ဟစ္သံ၊ ငိုယိုသံ၊ ေတာင္းပန္ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားကို သူတို႔ ၾကားသိ ခဲ့ေကာင္း ၾကားသိခဲ့ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး တြင္ သင့္ထံ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ သင္သည္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေန သလို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သလို သင္က တြင္းထဲမွာ ရွိမေနေတာ့ ဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနသည္ကို သူတို႔ ေတြ႕သြားပါလိမ္မည္။

သင္သည္ မည္သည့္ တြင္းထဲမွာ က်ေရာက္ေနသည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ မသိပါ။ သင္သာလွ်င္ အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ အေၾကြးတြင္းထဲမွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မက်န္မာ၊ ဖ်ားနာျခင္းတြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဖိစီးမႈ တြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အဖိႏွိပ္ခံတြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပ်က္သုန္းသြားသည့္ တြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အိပ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ တြင္းထဲမွာ က်ေရာက္ေန ၾကပါသည္။ ထိုတြင္းမ်ားသည္ နက္သထက္ နက္လာျပီး ေမွာင္မိုက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးလညး္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အမွန္တကယ္တြင္ ထိုတြင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးကို ျပဳျပင္ေပးမည့္ တြင္းၾကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ ဝမ္းနည္း စရာ ဟု ဘယ္ေသာ အခါမွ် မထင္ပါႏွင့္။

သင္သည္ တြင္းထဲတြင္ အစဥ္ေနရမည္မဟုတ္


သင္က်ေရာက္ ေနေသာ တြင္း၏ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား၊ အတိမ္အနက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါ။ သင့္အတြက္ ထိုတြင္းသည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏွင့္ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ထိုတြင္းထဲတြင္ သင္ရွိေနခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ား အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလိုက္ပါ။


ီညဦးယံ၌ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခို၏။ နံနက္ယံ၌ကား သီခ်င္းဆိုေသာ အခြင့္ရွိ၏။ (ဆာလံ ၃၀း၅)


ရုဗင္သည္ ေယာသပ္ရွိေနခဲ့ေသာ ထိုေနရာသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေနရာတြင္ ေယာသပ္မရွိေတာ့ပါ။

ေယာသပ္သည္ မၾကာခင္က ထိုတြင္ထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုတြင္း ထဲမွာပင္ ေသေတာ့မည္ဟု ေတြးေနခဲ့သည္။ ထိုေနရာမွာ ေသေတာ့မည္ဟု ခံစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ထိုသို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူသည္ တြင္းထဲမွာ မေသေတာ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ သူ၏ အိပ္မက္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနပါသည္။

သင္၏ အသက္တာတြင္လည္း သင္သည္ တြင္းထဲမွာ ေသသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အိပ္မက္ေတြ၊ သင့္ယံုၾကည္ ျခင္းေတြ၊ သင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦး မည္ဟု သင္ေတြးထားပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္ႏွင့္ အတူ ရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္၏ အသက္တာကို အသံုးျပဳလုိပါေသးသည္။ လုပ္ေဆာင္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္အားျဖင့္ ၾကီးမားေသာ အမႈၾကီးကို ျပဳပါဦးမည္။
သင့္အသက္တာ ကိုလည္း ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္အျမဲ ရွိေနမည္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ပါႏွင့္။ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ တြင္းၾကီး ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးမားေသာ သူ၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းၾကီး အတြက္ သင့္အသက္တာကို အသံုးျပဳဦးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းေစခ်င္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာ အစမွ အဆံုးအထိ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ေယာသပ္ အသက္တာတြင္ သာမက ေယာဘ၊၊ ဒံေယလ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ၊ ေယာန မွစ၍ ေယရႈ အထိိ သူတို႔၏ အသက္တာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါက ဘုရားသခင္ အတူပါရွိ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

အသစ္ေသာ အသက္တာသို႔


သင္တုိ႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ျပႆနာ လုပ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက သူခိုး၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အရက္သမား၊ အခ်ိဳကသူမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေသာသူ၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ လူေဟာင္း မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြားမီက (Before Christ) အေျခအေန ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ေကာ ၅း၁၇ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
လူ မည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္ အသစ္ ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ (၂ေကာ ၅း၁၇)
ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပမည့္ အရာသည္ ဘုရားသခင္က ေယာသပ္အတြက္ အရာရာကို အသစ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္မိနစ္ကပင္ တြင္းထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေမွာင္မိုက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ တစ္မိနစ္အတြင္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ့မည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရုတ္တရတ္ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။ ရုတ္တရုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေတြ ေပၚထြန္း လာသည္။ ယခုအခါ အရာ ခပ္သိမ္းသည္ ေျပာင္းလဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီး၊ မၾကာခင္ အသစ္ျဖစ္လာေပေတာ့မည္။

သင့္ရဲ႕ အသက္တာထဲမွာ အသစ္ျဖစ္လာဘုိ႔ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ပါသည္။ သင္၏ အသက္တာ ထဲက အရာခပ္သိမ္းကို ေျပာင္းလဲ သြားေပေတာ့မည္။
ေပတရုသည္ တစ္ညလံုး ငါးဖမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေကာင္မွ်မရခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ရုတ္တရတ္ နာခံလိုက္ေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္။ ပိုက္ကြန္ စုတ္ျပတ္မတတ္ ငါးမ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ျပီး ေလွနစ္လုမတတ္ ငါးမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ဘာမွ် မရွိျခင္းမွ ျပည့္ဝျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္းမွ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ရႈံးနိမ့္ျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေအာင္ျမင္ ကူးေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ကာယပိုင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ပိုင္းကို ႏွစ္ပိုင္းစလံုးတြင္ ဘုရားသခင္က လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ေယာသပ္ကို တြင္းထဲက ႏႈတ္ယူခဲ့ေသာ ယုဒငါတုိ႔သည္ ညီအကိုကို သတ္၍ ေသေၾကာင္းကို ဖြက္ထားလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူး ရွိသနည္း။ ကိုင္ၾက။ ကိုယ္တုိင္ မညွင္းဆဲဘဲ ဣရွေမလ လူတို႔အား ေရာင္းလိုက္ၾကစို႔။ (ကမာၻ ၃၇း၂၆-၂၇)


ေယာသပ္တြင္ ရွိေသာ ကုတ္အက်ႌ လွလွေလးက ကယ္တင္ခဲ့သည္မဟုတ္။ သူခံစားရေသာ ဘိႆိတ္က ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ သူမက္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္မ်ားက ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္မဟုတ္။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္အရာ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲက ႏႈတ္ယူခဲ့သည္မွာ ယုဒျဖစ္သည္။ ယုဒ၏ အဓိပၸါယ္မွ ခ်ီးမြမ္းျခင္း “PRAISE” ျဖစ္သည္။
ရုဗင္က တြင္းထဲသို႔ ခ်ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယုဒက ျပန္ႏႈတ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
သင္တြင္းထဲသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္ေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာတတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္ရသည္ကိုလည္း သင့္ကို ေမးျမန္ျပီး အျပစ္မတင္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ သင့္ကို ယုဒက ကယ္တင္ပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ရည္ညႊန္းတင္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ “ခ်ီးမြမ္းျခင္း” ဟု အနက္ အဓိပၸါယ္ ရွိသည့္ ယုဒ က ေယာသပ္ကို ကယ္ႏႈတ္လုိက္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ကယ္ႏႈတ္လိုက္ပါသည္။

ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း


ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ခ်ီးမြမ္းသည္ ဆိုရာ၌ စာေမးပြဲေအာင္၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ လုပ္ငန္း အဆင္ေျပ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ တိုးတတ္မႈ ရရွိခံစားေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ ေပ်ာက္ေသာ ပိုက္ဆံ ျပန္ရ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို သိျမင္ၾကားေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ေယာသပ္သည္ က်ဆံုးျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္းတုိ႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ပါမည္နည္း။ အကယ္၍ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ေၾကကြဲမႈ မ်ားကို ခံစားျပီး ခ်ီးမြမ္းေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုအေျခအေနကို ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုပါသည္။


ဤက်မ္းပိုဒ္အရ သင့္ကို ဘုရားသခင္ ေျပာေနသည္မွာ မည္သူမဆို ဆုိးရြားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရသည္ဆိုပါက ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္း လုိက္ပါ။ သင္၏ က်န္မာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေကာင္းသတင္းေတြ ဆရာဝန္က မေျပာခဲ့လွ်င္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ သင့္ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ သင့္မွာ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရ တယ္ဆိုရင္ ေအာ္ဟစ္၍ အၾကီးအက်ယ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာျပႆနာေတြ ရွိရွိ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ ေကာင္းၾကီးေပးပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို အစဥ္ ျမြတ္ဆိုပါမည္” ဟု သင့္၏ ႏႈတ္မွ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။

သင့္အေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာၾကီး ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေတြ နဲ႔ ရင္ဆိုင္လုိက္ပါ။

အဘိဓါန္တြင္ Broken ဆိုသည္မွာ က်ိဳးေနေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ၊ တစ္ဆက္တည္းမဟုတ္ေသာ၊ ပ်က္ျပားသြားေသာ၊ ပူေဆြး ေသာက ေရာက္ေနေသာ၊ အသဲကြဲေနေသာ၊ အစရွိသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပႆနာ ရွိေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ ခ်ီးမြမ္းေသာသူ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ ခ်ီးမြမ္းေသာ သူမ်ားသည္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည္။ ဣေျႏၵ သိကၡာမဲ႔ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ ရႈပ္ပြ ေပေရေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆံပင္ကိုပင္ မၾကည့္ႏုိင္ၾက။ သူတို႔သည္ မိတ္ကပ္ မလူးႏုိင္ၾက။ ထိုသူတုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ရြံစရာပင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို သင့္ထံမွ ယူေဆာင္လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔၏ ညည္းတြားျခင္းႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ေၾကကြဲေသာ ႏွလံုးသားမွ ခ်ီးမြမ္းသံကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို လိုခ်င္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ရူးသြပ္စြာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ခံစားခ်က္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ခ်ီးမြမ္းသံကို ၾကားနာခ်င္ပါသည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ထိုအေျခအေန ဆိုးထဲတြင္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား (broken praise) ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။
ေယာဘသည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဆံုးရႈံးသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ဆုံးရႈံး သြားျပီးေနာက္တြင္ သူ၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ တစ္စစီ ေၾကကြဲသြားခဲ့သည္။ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အျဖစ္ဆုိးကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ ရင္ဆုိင္ခိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာဘက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ေသာ အခါ ထိုက်မ္းထဲတြင္ ေယာဘ၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေၾကကြဲမႈ အျပည့္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေအာ္ဟစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။


က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

“ထိုအခါ ေယာဘသည္ ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏။ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာ ဝပ္လ်က္ ကိုးကြယ္ျပီးလွ်င္၊ ငါသည္ အဝတ္မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏။ အဝတ္မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားရေတာ့မည္။ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားလည္း ရုတ္သိမ္းေတာ္မူ၏။ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။” (ေယာဘ ၁း၂၀)

ဟု ခ်ီးမြမ္းျမြတ္ဆိုခဲ့ပါသည္။


ထိုအေျခ အေနသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန မဟုတ္ပါ။ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ေန ရပါသည္။ ႏွလံုးသားေတြ ေၾကကြဲေနပါသည္။ ညည္းတြားေနရပါသည္။ ႏွလံုးသားေတြ နာက်င္ေနပါသည္။ အသက္တာထဲတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ခံစားေန ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ေသာအခါ လွပေသာ အနာဂတ္ကို ျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေယာဘ၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ သူ၏ ကံၾကမၼာကို ျပန္လည္ျမင့္တတ္ လာေစျပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို ပို၍ ၾကီးမားေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖင့္ သြန္းေလာင္ခဲ့ပါသည္။ မူလရွိခဲ့ေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာထက္ ႏွစ္ဆပို မ်ားေသာ ေကာင္းၾကီးမ်ားကို ရရွိခံစားေစခဲ့ပါသည္။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဒုကၡျပႆနာ ရွိလာတုိင္း ထုိခ်ပ္ဝတ္ တံဆာကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

သင့္ကို တြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ေစေသာ ျပႆနာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကို ျငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ျဖစ္သည္။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခ်ီးမြမ္ျခင္း အသံကိုမ်ားကို မုန္းတီးၾကပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားတြင္ ေယာသပ္ တစ္ဦးတည္းသာ တြင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မဟုတ္။


ဆာလံ ၄၀း၂ တြင္ ဒါဝိတ္က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

“ပ်က္စီးရာတြင္းႏွင့္ အလြန္ဆိုေသာ ရြံ႕ထဲက ငါ့ကို ဆယ္ႏႈတ္ျပီးလွ်င္ ငါ့ေျခတို႔ကို ေက်ာက္ေပၚမွာ တင္၍ ငါေျခရာတုိ႔ကို တည္ေစေတာ္မူ၏။” (ဆာလံ ၄၂း၂)

ဟု ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒါဝိတ္ ကိုယ္တုိင္လည္း တြင္းထဲက်သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ ဘူးသည္ ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။


ပေရာဖတ္ ေယရမိ ကိုယ္တုိင္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ တြင္းထဲတြင္ က်ေရာက္ဘူးသည္။

ဧဗဒေမလက္သည္လည္း လူတို႔ကို ေခၚ၍ နန္းေတာ္အတြင္း ဘဏၭာတုိက္ ေအာက္သို႔ ဝင္ျပီးလွ်င္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္စုတ္မ်ားကို ယူျပီးမွ ေယရမိ ရွိရာေျမတြင္း၌ ၾကိဳးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေလ၏။ (ေယရမိ ၃၈း၁၁)

တမန္ေတာ္ ဝတၳဳတြင္ ရွင္ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ ႏွစ္ဦးသည္လည္း ေထာင္ထဲမွ လြတ္ျမာက္ေစရန္ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရေၾကာင္း က်မ္စာတြင္ ဖတ္ရေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။ ထိုအရာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘုိ႔သာ ၾကိဳးစားအားထုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သင္တို႔ထံက ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကိုသာ ၾကားလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းပါ။ ထုိအရာသည္ အျခားသူ တစ္ဦးအတြက္ အျမင္ဆိုးေကာင္း ဆိုးေနပါလိမ့္မည္။ ၾကားရသည့္ အသံက သာယာခ်င္မွ သာယာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ နားေတာ္ထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔၏ ၾကည္လင္ခ်ိဳျမ သာယာလွသည့္ ေစာင္းသံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ယာသပ္၏ အကိုတို႔သည္ ေယာသပ္ကို ေသေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိႏုိင္သည္ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကို မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အကိုျဖစ္သူ ယုဒကပင္ တြင္းထဲက ကယ္ထုပ္လိုက္ျပန္သည္။

ယရမိကို ေသေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လံုးဝမရွိသည့္ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာင္းႏြမ္း မလွပေသာ လက္ႏွီးစုတ္ ကို ၾကိဳးလုပ္၍ ေယရမိကို ကယ္ထုပ္လိုက္ျပန္သည္။

ေပါလုႏွင့္ သိလတုိ႔သည္ ေထာင္ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနေသာအခါ အရုိက္ခံရသည္။ အဆူခံရသည္။ အရွက္ရေစသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ထိုအေျခအေနထဲတြင္ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ေထာင္နံရံတို႔ကို လႈပ္ခါေစလ်က္ တံခါးတို႔ကို ပြင့္ဟ ေစလ်က္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားက သင့္ကို တြင္းထဲမွာ ေသဆံုးသြားဘုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ခ်ီးမြမ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူတို႔မွာ စိတ္ပ်က္ျခင္းကိုသာ ခံစားသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတြင္းၾကီးသည္ သင့္ကို ဘိႆိတ္ သြန္းေလာင္ရာ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသူတို႔ကို သိေစပါ။

ေယာသပ္ဟာ တြင္းထဲမွာ က်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တြင္းထဲမွာ ဘာမွ် မရွိေသာ္လည္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိုတြင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ညစ္ညဴးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္လုိက္သည္ ဆိုပါက ထိုေနရာသည္ သင္းခ်ိဳင္း အုပ္ဂူတစ္ခုအလား ျဖစ္သြားသြားႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ျဖည့္ေပလုိက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိုတြင္းထဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။

သင့္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္လုိက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ကခုန္လိုက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျပးလႊားေနလိုက္ပါ။

သင္၏ တြင္းကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ဝေစပါ။ သင္၏ ခ်ီးမြမး္ျခင္းဟာ ေယာနကို ငါးၾကီးက ေထြးထုပ္လိုက္သလို ေမွာင္မိုက္က လြတ္ေျမာက္လာေစမွာပါ။

အဲဒီလို ေယာန လြတ္္ေျမာက္လာဘုိ႔ ငါးၾကီးဝမ္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရသည္ကိုေတာ့ လစ္လ်ဴရႈ၍ မရႏုိင္ပါ။ ေယာနသည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲစြာ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။

သင့္ရဲ႕ အေျခအေနဆိုးရြားလွတဲ့ တြင္းထဲကေန လြတ္ေျမာက္ဘို႔ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ယခုပင္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ပါ။ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ယခုပင္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ သင့္ကို ထူးျခားေသာ အသက္တာကို ခံစားရေစမွာ ေသခ်ာပါသည္။

ယခုပင္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ ေၾကကြဲစြာ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။