Apr 12, 2013

ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ ပ်ံသန္းျခင္း

ငါတို႔ ေတာင္းပန္ၾကံစည္သမွ်ထက္ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာအရွင္ (ဧဖက္ ၃း၂၀)

ေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႔ အစျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ က်မ္းစာထဲက လူပု၈ၢိဳလ္ေတြကို လြယ္ ကူတဲ့ အလုပ္ေတြ ေပးဘူးပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ ရုိးသားစြာနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သင္ဒီအရာကို စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ယံုၾကည္သူေတြကို တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆို ေစခိုင္း တဲ့အခါ အခ်ိန္မယူရပါဘူး။ မခက္ခဲပါဘူး လို႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ မွန္ပါတယ္။

ကေလးျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ လူတုိင္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းကို ေခၚတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေခၚသံနဲ႔ပါ။ လူ႔အျမင္၊ လူ႔အေတြးမ်ားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္တကယ္ေတြ႕ႏုိင္ဘုိ႔ အရမ္း ခက္ပါ လိမ့္မယ္။


ေနာဧ သိကၽြမ္းခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ဘုရား


နာဧထံကို ဘုရားသခင္လာတဲ့အခါ “ေနာဧ ငါရဲ႕ အိပ္မက္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မင္းအ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ငါ့မွာ အၾကံအစည္ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီအလုပ္ကို မင္းနဲ႔ဘဲ ငါလုပ္ခ်င္တယ္။ အခုအခါမွာ မင္းဟာ ၾကီးမားတဲ့ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ မႈေတြကို ခံစားရမယ္။ ရန္လိုမႈေတြကို ခံစားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကို ေမ့ထားလိုက္ပါ။ ငါက မင္းကို မျဖစ္ႏုိင္တာေတြကို လုပ္ေစခ်င္တယ္။ တိရစာၦန္ေတြထဲက အေကာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အိမ္ထဲမွာ ထားပါ။ အစာေၾကြးပါ။ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ အဲဒါကို မင္းရဲ႕ မိသားစုနဲ႔ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ပါ။ မင္းရွိေနတဲ့ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးထဲကေန ထြက္လိုက္ပါ။ ငါမင္းကို ကတိေပးတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို မင္းတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ငါလည္း မင္းနဲ႔ အတူရွိေနမယ္။ ငါမင္းကို လကၡဏာ သက္ေသေပးမယ္။ မင္းထံမွာ ငါ့ရဲ႕ ကတိေတြရွိေနျပီး၊ ငါ့ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာဘဲ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္ ေနရတယ္ ဆိုတာကို သတိ ရထားပါ။ ေနာဧအတြက္ ရရွိတဲ့ ပဋိညာဥ္ လကၡဏာ သက္ေသကေတာ့ သန္႔တန္႔ပါဘဲ။ ေနာဧက ျပန္ေျပာ ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ လုပ္ေပးပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳ ေတာ္မူပါ။

အာျဗဟံ သိကၽြမ္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ ဘုရား


အာျဗဟံ ငါ့ထံမွာ မင္းအတြက္ အိမ္မက္ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကို မင္းတာဝန္ ယူရမယ္။ အခု ငါ ဣသေရလဆိုတဲ့ လူမႈ အသိုက္အဝန္းၾကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ မင္းရဲ႕ မိသားစုထဲကေန ထြက္လိုက္ပါ။ မင္းရဲ႕အိမ္ေတြ၊ မင္းရဲ႕ ယဥ္ေက်းမူေတြ မင္းရဲ႕ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈေတြနဲ႔ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္လုိုက္ပါ။ မင္းတစ္ခါမွ မျမင္ဘူးေသးတဲ့ နယ္ေျမတစ္ခုထံကို သြားပါ။ မင္းကို မင္းမသိၾကြမ္းတဲ့ လူေတြၾကားမွာ ငါအသက္ ရွင္ေစမယ္။ မင္းကို ငါလမ္းျပမယ္။ ဒါေပမဲ့ မင္းကို ငါကတိ တစ္ခုေပး ပါမယ္။ မင္း တစ္ေယာက္ထဲ သြားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါလည္း မင္းနဲ႔ အတူရွိမွာပါ။ မင္းဟာ ငါ့ရဲ႕ ကတိထဲမွာ ရွိေနျပီး ငါ့ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာဘဲ အသက္ရွင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာျဗဟံရတဲ့ လကၡဏာ ပဋိညာဥ္ကေတာ့ အေရ ဖ်ားလွီးျခင္းပါဘဲ။ အာျဗဟံက ဘာမွ် ျပန္မေျပာခဲ့ပါ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ ကိုယ္ေတာ္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါျပီး။ ကၽြန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။

ေမာရွည္ သိကၽြမ္းခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္


မာရွည္ ငါေတာ့ ငါ့လူေတြကို ဖာေရာဘုရင္ရဲ႕ လက္ထဲကေန လႊတ္ေျမာက္ေစခ်င္ျပီ။ ဒါ ေၾကာင့္ အလြန္တရာ တန္ခိုး ၾကီးလွတဲ့ ဖာေရာ ဘုရင္ထံ သြားပါ။ သူ႔ကို အာခံမႈ ျပဳျပီးေတာ့ ေျပာလိုက္ပါ။ “ငါ့ လူေတြကို အ ျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါလို႔” ေမာရွည္က ျပန္ေျပာ လိုက္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စကားလည္း ေႏွးပါတယ္။ အစြမ္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။

ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြ က်မ္းစာထဲမွာ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မည္သူမဆို မတူညီတဲ့ အိမ္မက္ ကေလးေတြ၊ ပုံမွန္ မဟုတ္တဲ့ အိမ္မက္ ကေလးေတြကို ေပးေတြ႕ေစပါတယ္။

ေနဟမိကို ၾကည့္ပါ။ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ရုိးၾကီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရျပီး၊ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္။ ဒါဝိတ္ဟာ လူ႔ဘီလူးၾကီး ေဂါလ်က္ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ျပီး သူ႔လူေတြကို ကယ္တင္ ေစခဲ့တယ္။ ဧသတာဟာ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ ျပႆနာရွိျပီး အသက္ အႏၱရယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ေနရခ်ိန္မွာ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ရတယ္။ ေယာသပ္ဟာ ျငိဳျငင္ခံရျပီး ေထာင္က်ကာ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရက္မွာ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ အစား အစာကို ရရွိေစဘို႔ ျပင္ဆင္ေပးရတဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒံေယလဟာ ျခေသၤ့တြင္း ထဲမွာ ပစ္ခ်ခံရျပီး ဆုိးညစ္တဲ့ လူေတြ အၾကားမွာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ျပသဘု႔ိ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။

အထက္ပါ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေနာက္ကို တစိုက္မက္မက္ လိုက္ခဲ့ျပီး ခက္ခဲ မႈျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ရကာ သူတို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ျမင္သာ ေစရန္ အသံုး ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြ ျဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ အိပ္မက္ေတြကို ေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိပ္မက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ား စြာကို ဖန္ဆင္းျပီး သင့္ေတာ္ရာ လူေတြထံကို ပို႔ေဆာင္ေနပါတယ္။
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အလုပ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုရဲ႕ အသက္ရွင္မႈမွာ ရူပါရုံေတြ၊ အိပ္မက္ေတြ ေပးဘို႔ပါဘဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ေျမျပင္ေပၚက အိပ္မက္ေတြအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအရာ ေတြကို ခံစားလ်က္ ရွိပါတယ္။ လူတုိင္းဟာ အိပ္မက္ေတြ ရွိေနတာ၊ ရူပါရုံေတြ ရွိေနတာေတြဟာ ေကာင္း ေသာ အမႈအရာေတြပါ။ အိပ္မက္ေတြ ကေန သင္ရယူႏုိင္တဲ့ အရာ (၄)ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

(၁) အိပ္မက္ဟာ သင့္ကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။


ေယာသပ္သည္ အိပ္မက္ကို ျမင္ရ၍ အကိုတုိ႔အား ျပန္ေျပာသျဖင့္ သူတို႔သည္ သာ၍မုန္းၾက၏။ (ကမာၻ ၃၇း၅)

ေယာသပ္ဟာ အိပ္မက္ကို ဘုရားသခင္ထံက ရရွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အိပ္မက္သည္ပင္လွ်င္ ေယာသပ္ျဖစ္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ အိပ္မက္ကဘဲ သူ႔မိသားစုထဲမွာ သူ႔ကို ျပႆနာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေရာင္းစား ခံရတာ၊ စံုစမ္ေႏွာင့္ယွက္ ခံရတာ၊ စြတ္စြဲခံရတာ၊ ေထာင္က်တာနဲ႔ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္ျပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းကို ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ရွိလာတာ ေတြအားလံုးဟာ အိပ္ မက္ေၾကာင့္ပါဘဲ။

သင္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာထဲမွာ မရေသးဘူးဆိုရင္ သင္အတြက္ ျဖစ္ရမယ္ လမ္းညႊန္ အိပ္မက္မ်ိဳးကို ရရွိႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာသင့္ကို မိမိဟာဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသလကၡဏာပါ။ အဲဒီလိုသက္ေသရမွ သင္ဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အသက္ရွင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္မႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးပါလား။
• သခင္ေယရႈနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိျခင္းဟာ သင့္အတြက္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာပါ။
• မိမိရဲ႕ အျဖစ္ (Identity) နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ပါ။
• မိမိရဲ႕ အိပ္မက္ နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ။
• မိမိရဲ႕ အသက္တာထဲက လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ။
သင့္အသက္တာထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အိပ္မက္ကို တန္ဘိုးထားပါ။ အဲဒီအရာကို တန္ဘိုးထား ေဆာင္ရြက္ရင္ အဲဒီအိပ္မက္က သင့္ကုိ အမွန္ တကယ္ ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မယ္။

(၂) အဲဒီအိပ္မက္က သင့္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေသာ့ကို ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အိပ္မက္မရွိရင္ အေျခအေန တစ္ခုရဲ႕ ေသာ့ခတ္ျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္လာတဲ့ အရာေတြကို သာမန္တုန္႔ျပန္ရုံ မွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ သင့္မွာ အိပ္မက္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ရူပါရုံ မရွိခဲ့၇င္ မည္သုိ႔မွ် လန္းဆန္း တက္ ၾကြမႈကို မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ အေျခအေန တစ္ခုကို ရေအာင္ ဖန္တီးလုိစိတ္ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီအရာက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ကို ေနာက္သို႔ ျပန္ေစနုိင္တဲ့ အရာျဖစ္ လာပါတယ္။ သင့္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ သို႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခု ရွိေနျပီးဆိုရင္ အဲဒီအရာကို တန္ဘိုးထားျပီး စတင္ လုံးပန္း ၾကိဳးစားအားထုပ္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ရွိခဲ့ဘူးတဲ့ သတၱိေတြထက္ ပိုမို ရဲဝန္႔လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာက ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ဖန္ဆင္းခံထားရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေယရမိ ၂၉း၁၁ မွာ ေျပာထားတာက
တစ္ဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ သင္တုိ႔ကို အက်ိဳးနည္းေစျခင္းငွါ ၾကံစည္ေသာ အၾကံမ ဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အက်ိဳးကို ရမည့္အေၾကာင္း ျငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွါသာ သင္ တုိ႔အဖို႔ ၾကံစည္ေသာ အၾကံတုိ႔ကို ငါသိ၏။ (ေယရမိ ၂၉း၁၁)

အိပ္မက္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာဟူသမွ်ကို တန္ခါးဖြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၃) အိမ္မက္မ်ားက အနာဂတ္အတြက္ သင့္ကို စည္းကမ္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ္မည္။


အိပ္မက္ (ရူပါရုံ) မရွိရင္ သင္ဟာ ထုိင္ေနရုံမွ်သာ ျပဳေနတဲ့သူပါ။ အနာဂတ္အတြက္ ဘာမွ် လုပ္ဘို႔လည္း မၾကိဳးစား တဲ့သူပါ။ ေနာက္ကို ျပန္လွည့္ေနတဲ့သူပါ။ အဲဒီ အိပ္မက္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ပုံစံေတြ သြင္းေပးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနထုိင္မႈကို ျပဳျပင္ေစတယ္။ အိပ္မက္ဟာ သင့္ကို တိုးတက္ေစပါတယ္။

အဲဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဘုိ႔ ျပဳလုပ္ရင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က လမ္းျပပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ ပါလိမ့္မယ္။

(၄) အိပ္မက္ေတြက သင့္ကို ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆြဲေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။


အိပ္မက္ေတြ ျဖစ္ေျမာက္ဘို႔ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအိပ္မက္အစစ္အမွန္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ယံုၾကည္ ျခင္းတရားထဲမွာ ဆြဲေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေယာသပ္ဟာ အသက္တာထဲမွာ ဘုရားသခင္ထံက ရရွိထားတဲ့ အိပ္မက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ ၾကာသည္ျဖစ္ေစ သူဟာ ေမ့ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ အိပ္မက္ဟာ ဘုရားသခင္က ကိုယ္တိုင္ ခံစားထားတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ျပီး ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအားလံုးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ထားရွိ တဲ့ အိပ္မက္ပါ။ အဲဒါကို ေယာသပ္ကလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ ေတာ္ထဲက လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေနာ အာရုံ ထဲက ခံစားျပီး ထားတာေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳ ရေပမဲ့ ဘယ္ေသာအခါမွ အေျခေနေပၚမွာ  အသက္ မရွင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံ အစည္ေတာ္ႏွင့္ အသက္တာ ထဲမွာ ကိုဆက္ကပ္ျပီး အသက္ရွင္ ပါေတာ့သည္။

ေနာက္ဆံုးေနျဖင့္ မိတ္ေဆြကို အားေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေနာဧဟာ ဘုရားသခင္ ထားရွိတဲ့ အိပ္မက္ကို အေကာင္ အထည္ ေဖၚေပး ခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေျပာတဲ့အတုိင္း ျပဳလုပ္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္က လူတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္လိုတဲ့ အျပစ္တရား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ရ ပါတယ္။

အာျဗဟံဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူမ်ိဳးေတာ္ တည္ေထာင္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုမွာ ပါဝင္ အသံုးေတာ္ ခံေပးခဲ့ရပါတယ္။  ဣဇတ္၊ ယာကုတ္ တို႔ဟာလည္း ေယာသပ္ မေမြးဖြားခင္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို  မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ အသံုးေတာ္ ခံေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေယာသပ္ လက္ထက္ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ကၽြန္အျဖစ္ ထားရွိမယ့္ အႏွစ္ (၄၀၀) အစီအစဥ္ကို ေယာသပ္က အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးျပီး အသံုးေတာ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလိုဘဲ ေမာရွည္၊ ေယာရႈတို႔က အစ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ တရားသူၾကီးေတြ၊ ပေရာဖတ္ေတြ၊ ရွင္ဘုရင္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ ထားရွိတဲ့ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပး ခဲ့ရပါတယ္။

ယေန႔ သင့္ကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေပးႏုိင္ဘို႔ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳလုိပါတယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြထဲမွာ ၀ဲျပန္ ေနဘို႔လိုပါတယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခ်ီးေျမွာက္ ခ်င္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္ ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ဘို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ ပါရေစ။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ “အိပ္မက္” ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေပးထားေသာ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ “ရူပါရုံ” (သုိ႔မဟုတ္) “လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ကို ဆိုလိုပါသည္။