Apr 15, 2013

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။

က်မ္းပိုဒ္ = မာကု ၅း၂၁-၄၃ ကို ဖတ္ပါ။


    ၂၁ ယရႈသည္ ကမ္းတဘက္သို႔ ကူးျပန္၍ အိုင္နားမွာရွိေတာ္မူစဥ္၊ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း တို႔သည္ အထံေတာ္၌ စုေဝးၾက၏။ ၂၂ ထိုအခါ ယာဣရု အမည္ရွိေသာ တရားစရပ္မႉးသည္ လာ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္လွ်င္၊ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ သမီးငယ္ေသ လုပါၿပီ။ ၂၃ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြ၍ သူ႔ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ သူ၏အေပၚ၌ လက္ကို တင္ေတာ္မူလွ်င္ အသက္ရွင္ ပါလိမ့္မည္ဟု မ်ားစြာ ေတာင္းပန္၏။ ၂၄ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူသြား၍ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျခံရံလ်က္ ထိခိုက္ တိုက္မိၾက၏။

၂၅ ထိုအခါ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္အနာစြဲေသာေၾကာင့္၊ ၂၆ မ်ားစြာေသာ ေဆးသမားတို႔ လက္၌ အလြန္ခံရ၍၊ ဥစၥာ ရွိသမွ် ကုန္ေသာ္လည္း သက္သာ မရသည္သာမက၊ အနာ တိုးေသာ မိန္းမ တေယာက္သည္၊ ၂၇ ေယရႈ၏ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားသည္ ရွိေသာ္၊ ၂၈ ငါသည္ အဝတ္ေတာ္ ကိုသာတို႔လွ်င္ ခ်မ္းသာရမည္ဟု ဆိုသည္ႏွင့္၊ လူအစု အေဝးထဲ၌ ေနာက္ေတာ္သို႔ လာ၍ အဝတ္ေတာ္ကို တို႔ေလ၏။ ၂၉ ထိုခဏျခင္းတြင္ အေသြး စုေဝးရာ ခမ္းေခ်ာက္သည္ ျဖစ္၍၊ ထိုေရာဂါ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီဟု မိမိကိုယ္၌ သိေလ၏။ ၃ဝ ေယရႈသည္ မိမိကိုယ္မွ တန္ခိုးထြက္သည္ကို ခ်က္ျခင္း သိေတာ္မူလွ်င္၊ လူအစုအေဝး၌ ေနာက္သို႔ လွည့္၍၊ ငါ့အဝတ္ကို အဘယ္သူ တို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၃၁ တပည့္ ေတာ္တို႔က၊ လူအစု အေဝးသည္ ကိုယ္ေတာ္အား ထိခိုက္ ၾကသည္ကို ျမင္လ်က္ပင္၊ ငါ့ကို အဘယ္သူ တို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္ မူပါသည္ တကားဟု ေလွ်ာက္ၾက ေသာ္လည္း၊ ၃၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသို ႔ျပဳေသာသူကို ျမင္ျခင္းငွါ ပတ္လည္သို႔ ၾကည္ရႈေတာ္မူ၏။ ၃၃ ထိုမိန္းမသည္ ကိုယ္၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္လ်က္ အထံေတာ္သို႔ လာၿပီးလွ်င္၊ ျပပ္ဝပ္၍ အထိုအေၾကာင္း ရွိသမွ်ကို အဟုတ္အမွန္ ၾကားေလွ်ာက္ ေလ၏။ ၃၄ ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း၊ ငါ့သမီး၊ သင္၏ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ သင့္အနာကိုၿငိမ္းေစၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားေလာ့။ ေရာဂါ ႏွိပ္စက္ ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၃၅ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္ မူစဥ္တြင္ တရားစရပ္မႉးအိမ္မွ လူလာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သမီးေသပါၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆရာ ကိုေႏွာင့္ရွက္ ေသးသနည္း ဟု ဆိုၾက၏။ ၃၆ ထိုစကားကို ေယရႈသည္ၾကားလွ်င္၊ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း စိတ္တခုသာ ရွိေစေလာ့ဟု တရားစရပ္မႉး အား ခ်က္ျခင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၇ ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ယာကုပ္၏ညီ ေယာဟန္မွတပါး အဘယ္သူကိုမွ် မလိုက္ေစဘဲ၊ ၃၈ တရားစရပ္မႉး အိမ္သို႔ေရာက္၍ အုန္းအုန္း သဲသဲျပဳၾကသည္ကို၄င္း၊ အလြန္ ငိုေၾကြး ျမည္တမ္းေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၉ အတြင္းသို႔ဝင္၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အုန္းအုန္းသဲသဲျပဳ၍ ငိုေၾကြးၾကသနည္း။ သူငယ္ေသသည္မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ၄ဝ ထိုသူတို႔သည္ ျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။ ထိုသူ ရွိသမွ်တို႔ကို ျပင္သို႔ထြက္ေစၿပီးမွ သူငယ္၏ မိဘတို႔ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပါေသာသူတို႔ကို၄င္း ေခၚၿပီးလွ်င္၊ သူငယ္ေလ်ာင္းရာ အရပ္သို႔ဝင္၍၊ ၄၁ သူငယ္၏ လက္ကို ကိုင္ေတာ္ မူလ်က္၊ တလိသကုမိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အနက္ကား၊ မိန္းမငယ္ ထေလာ့ ငါဆို၏ဟု ဆိုလိုသတည္း။ ၄၂ ထိုခဏျခင္းတြင္ မိန္းမငယ္သည္ ထ၍ လွမ္းသြား၏။ သူသည္ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ရွိ၏။ ထိုသူတို႔သည္ အလြန္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၄၃ ထိုအမႈအရာကို အဘယ္သူမွ် မသိေစမည္ အေၾကာင္း၊ ထိုသူတို႔ကို က်ပ္တည္းစြာပညတ္ေတာ္မူ၍၊ သူ႔အား စားစရာ ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မာကု ၅း၂၁-၄၃)


ဤတရား ေဟာခ်က္ထဲတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတူ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ပါ၀င္ ေနပါသည္။ ဤအထဲတြင္ မတူညီ သီးျခားစီ ရပ္တည္ ေနၾကေသာ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္ အပ်က္ ႏွစ္ခုသည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳ ၾကရေလသည္။ ထိုႏွစ္ခု အၾကားတြင္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားပါမည္။

ပထမဦးစြာ ယာဣ႐ုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ သူသည္ တရားဇရပ္မွဴး တေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ာ းအၾကားတြင္ အလြန္ အလုပ္မ်ားျပီး အလြန္ ၾကီးမား မ်ားျပားေသာ  တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေနရသည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ေလးစား အားကိုးေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္ အတြက္ မိမိ အသက္တာကို ဆက္ကပ္ ထားေသာ ယံုၾကည္သူ တဦးျဖစ္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ယံုၾကည္ ကိုးစားေသာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ တပါးသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီ ေနရသူ တစ္ဥိး ျဖစ္ပါသည္။ တရား ဇရပ္တြင္ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ေမတၱာ ငတ္ေနသူမ်ားျဖင့္ အလုပ္ ရႈပ္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပႆနာရွိသူ၊ ဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားအၾကားတြင္ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ထားသည္။ အမႈေတာ္ ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္လည္း ဧည္သည္မ်ားႏွင့္ အျမဲ ျပည့္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဤမွ် ေလးစားစရာ ေကာင္းေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယာဣ႐ုသည္ သူကိုယ္တိုင္ ျပႆနာ တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရ ေလေတာ့သည္။ သူတပါး က်န္းမာလာဘို႔ ဆုေတာင္းေပး ရေလ့ ရွိေသာ  အမႈေတာ္ ေဆာင္ၾကီး ယာဣ႐ုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားမႈကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားလာရသည္။ ဘခင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် ေျဖသိမ့္၍ မရႏုိင္ပါ။ အလြန္ ငယ္ရြယ္ေသးသည့္ သမီးငယ္တြင္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးစစ္တမ္း အရ မၾကာမီ ေသဆံုးရေတာ့မည္။ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ၾကိဳးစား ကုသ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ ၏ ေနာက္ဆံုး အေျဖေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခား ရပါေတာ့သည္။ မိဘ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳ လာပါက ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ကာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ အခ်ိဳ႕က ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္မည္။ တခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္ တင္မည္။ မည္မွ် ၾကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ နဘမ္းလံုး ေနမည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ထဲတြင္ ျမင္ေယာင္ ၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လမ္းျပလိုက္သည္။ သူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို သတိရ မိလိုက္သည္။ တရားဇရပ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူမ်ား အၾကား ေျပာဆိုေနေသာ လူငယ္ တရားေဟာ ဆ၇ာ ေလးလား၊ ပေရာဖတ္လားမသိ။ ထိုတစ္ေယာက္ကို သတိရ လိုက္သည္။ ထိုေယရႈ ဆိုေသာ လူငယ္ ေလးသည္ တရား ဇရပ္မ်ားတြင္ ရဲ၀င့္စြာ တရား ေဒသနာမ်ား ေဟာေျပာ ေနဟု ၾကားေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားေဟာသ ည့္အခါ တစ္ျမိဳ႕လံုး ကုန္မတတ္ သြားၾကသည္ကို ၾကားဘူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုလူငယ္ေလး သည္ က်န္းမာျခင္းကို ေပးေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ သူ႔အားျဖင့္ က်န္းမာ သြားၾကေသာ လူမ်ား အလြန္မ်ား ျပားလွေၾကာင္း ၾကားသိဘူးပါသည္။

ေယ႐ႈသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ေျခလက္ ေသေနသူမ်ားကို အေကာင္း ပကတိ ျပန္လည္ ျဖစ္ေစသည္။ သင္းခ်ိဳင္းမွာ နတ္ဆိုးစြဲေနေသာ သူကုိလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ မဂၤလာေဆာင္မွာလည္း ေရကို စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၾကားသိ သေလာက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရေသာ္ ေသအံ့ ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီး အတြက္ ကူညီႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ တရားဇရပ္မွဴး သိလာခဲ့သည္မွာ ဤျမိဳ႕ကေလးသို႔ သခင္ေရာက္လာမည္။ သူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ပင့္ဖိတ္လိုက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလွေပၚမွ ဆင္းလွ်င္ မ်ားျပား လွေသာ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေန လွ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာ ထဲတြင္ အလြန္ မ်ားျပား ေသာ လူအုပ္ၾကီးဟု ေဖၚျပထားပါသည္။  က်မ္းစာ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈ အနားသို႔ ယာဣ႐ု ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အနားတြင္ တုိးၾကိတ္ လွ်က္ ရွိပါသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ သခင္ေယရႈထံ ၀င္ေရာက္ကာ “သခင္ အားပါသလား၊ အားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ အိမ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ လုိက္ေပးပါ။” စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္ ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အိမ္သို႔ လိုက္လာပါရန္ အတင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ဘခင္ျဖစ္ေသာ တရားဇရပ္မွဴးက မည္မွ်ပင္ ေခၚဖိတ္ေနပါေစ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုေတာ့ စမ္းသပ္ လိုပါေသးသည္။ သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကိုယ္ေတာ္က မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ မျပဴခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူေခၚရာသို႔ ခ်က္ခ်င္း လိုက္ပါ ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာေတာ္ ျမတ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ ဘခင္၏က ေတာင္းဆို လြန္းအား ၾကီးေသာေၾကာင့္ လုိက္လာ ခဲ့သည့္တိုင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို မည္သို႔မွ် မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကို ျပန္လည္ ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။ အခန္းငယ္ (၂၄)တြင္ “ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ သြား၍…..” ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ မည္သုိ႔မွ် ျပန္လည္တုန္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ခ်က္ျခင္းလိုက္လာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ ရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ လိႈ႕၀ွက္စြာ လာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အ၀တ္ေတာ္ကို တို႔ထိ လိုက္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိ လိုက္သည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာ တြင္ အတိအလင္း ေဖၚျပ ထားပါသည္။ သခင္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည့္ၾကည့္ ျပီးေနာက္ တရားခံကို ရွာေဖြ လိုက္သည္။ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးလိုက္သည္မွာ “ငါ့ကို ဘယ္သူ ထိသနည္း”။ တပည့္ေတာ္မ်ားက အလြန္ မ်ားျပားေသာ  လူအုပ္ၾကီး၏ တိုးေ၀ွ႔ ေနမႈကို ေတြ႕ျမင္ပါလွ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့ သို႔ ေမးျမန္လာေသာ ေမးခြန္းကို ေက်နပ္ အားရပုံ မရၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ျပန္လည္ ေျပာဆိုလုိက္ သည္မွာ “မဟုတ္ဘူး။ ငါ့ကိုယ္က တန္ခိုးထြက္တယ္” ဟူ၍ ျပန္လည္ တုန္္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။


ယခု ဖခင္တဦး၏ ခံစားခ်က္ကို တခါျပန္လည္ၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။ သူသည္ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလး ေသမင္းတံခါး၀သို႔ ေရာက္ခါနီး ဆဲဆဲတြင္ ၾကံရာမရ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္ကာ သခင္ ေယရႈထံ သို႔ အတင္း လူအုပ္ၾကီးကို ျဖတ္ျပီး ေတာင္းပန္မႈျပဳခဲ့ရသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလွ်င္အျမန္ အိမ္သို႔ ေခၚ သြားခ်င္သည္။ ခဏေလးေတာင္မွ အခ်ိန္ မျဖဳန္းခ်င္ပါ။ အိမ္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဘုိ႔ လိုသည္။ သမီးေလး အသက္ မေသမီ ကိုယ္ေတာ္က ၾကိဳတင္ေရာက္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သမီးေလး၏ အေျခအေနမွာ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုး သြားႏုိင္သည္။ ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ေရာက္လာကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိသည္ဟု ဆိုကာ သခင္ထံမွ သခင္၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိတ္တခိုး ယူေဆာင္ေလသည္။ ထိုသို႔ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ေနပုံ ရပါသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလုံးကို ယာဣ႐ု ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူ႔ကိစၥက ပိုအေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးေနေသာအရာ မ်ားစြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ လမ္းခရီးတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ကို စိတ္မရွည္ႏုိင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထံတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုၾကန႔္ၾကာမႈထဲတြင္ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ရာထူးတတ္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ က်န္းမာ ျခင္းဆိုတာကို ရႏုိင္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ဘု႔ိ ကာလ အခ်ိန္တစ္ခုကို ေစာင့္ဆုိင္းရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ (ေႏွာင့္ေႏွး ေနရသည့္) အခ်ိန္ ၾကံဳလာတိုင္း မိမိ၏ အေျခအေန မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ လူတို႔၏ စိတ္သေဘာ အရ ျပႆနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာပါက အလွ်င္အျမန္ ေျပလည္ခ်င္သည္။ ထိုသို႔ မေျပလည္ သည့္တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လံုေလာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆုိင္း ေနရေသာ ယာဣ႐ု၏ ဘ၀ထဲတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ဆင့္ ျမင့္လာ ႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ ရပါသည္။ သူ၏ ပုံမွန္ ျဖစ္ရမည့္ အစီအစဥ္ထဲတြင္ တစ္ဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ေသြးသြန္ ေရာဂါစြဲေနသည့္ မိန္းမက ၀င္ေရာက္ ေနရာ ယူသြားသည္။ ထုိမိန္းမသည္ ေငြကုန္ျပီး ေဆးသမားစံု ေနေသာ္လည္း ေရာဂါက ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကေျပာသည္မွာ ေရာဂါ ပိုဆိုးလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တန္ဘိုးရွိလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ေသအံ့ ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီးျဖစ္ သူအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ပညတ္ေတာ္အရ အျပစ္ရွိျပီး ပယ္ထားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ အတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။

•    ဤေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားနာမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ ရွိပါသည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား၊ အရာရွိမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစိုက္သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လာေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစုိက္သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း တုန္႔ျပန္မႈျပဳသလို၊ ဆင္းရဲသား အပယ္ခံ မိန္းမတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း ဂရုစိုက္ခဲ့သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား သက္သက္ကိုသာမၾကည္ဘဲ အေျခအေနအားလံုး အတြက္ ၾကည္ရႈေပးသည္မွာ ေသခ်ာေလသည္။
•    လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေသာသူတုိင္းကို ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ယာဣ႐ုအေၾကာင္း ဆက္လက္ ၾကည့္ၾကပါစို။ သူသည္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနရမည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ သူအားကိုး ေျမွာ္လင့္ ယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အစြမ္းအစကို ျမင္ေသာအခါ အလြန္အားရ ေက်နပ္လွ်က္ ရွိသည္။ သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေလထဲမွာ ၀ဲလႊင့္ ပ်ံသန္းေနသေယာင္ ေပါ့ပါး လန္းဆန္း ေနလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုယ္ သူလည္း သခင္၏ က်န္မာျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သက္ေသခံလွ်က္ ရွိေနသည္ ဟုခံစားပါသည္။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ က်န္မာေရး အတြက္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ ရွိသြားပါျပီး။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ သတင္းေကာင္း အတြက္ ၀မ္းေျမာက္လွ်က္ ရွိေသာသူတို႔ကို ၾကာၾကာ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။  သတင္းစကား တစ္ခု ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္း စကားေၾကာင့္ ေက်ာက္တံုကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေနေသာ သူ၏ ကမာၻေလးသည္ ရုတ္တရက္ ဆပ္ျပာ ဘူေဘာင္းေလးပမာ လႊင့္စင္ ေပ်ာက္ပ်က္ သြားခဲ့ေလသည္။

ထိုသတင္း စကားမွာ “ကိုယ္ေတာ္၏ သမီး ေသဆံုး သြားပါျပီး။ သခင့္ကို ဒုကၡ မေပးပါနဲ႔ေတာ့။” ထိုသတင္း စကားကို သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္တုိင္လည္း ၾကားခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေနေသာ ဘခင္ဘက္သို႔ လွည္ျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ကား “မေၾကာက္ပါနဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိပါေလာ့” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “လံုး၀ မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္။” ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကား ကို သခင္ေယရႈသည္ သတင္းဆိုးကို ရုတ္တရက္ ၾကားလိုက္သည့္ ခဏျခင္းတြင္ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မေကာင္းေသာ သတင္းတစ္စံု တစ္ရာကို ၾကားျပီ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း သည္ အျမဲတမ္း က်ဆင္း သြားေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အနည္းငယ္ မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္းရန္ အလိုေတာ္ မရွိေခ်။ သတင္းဆိုး ၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ လိုက္သည္မွာ “မေၾကာက္ႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့။” ဟူ၍ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းဆိုးၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ဘာေျပာသလဲ ဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားသည့္ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ သခင္ ေယရႈထံမွ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ အားျဖင့္  ခြန္အား ယူၾကမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ သခင္ ေယရႈထံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း စကားမ်ား ရွိေနပါသည္။

ယာဣ႐ု အေနျဖင့္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ခံစားမိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရား အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါ သည္။ ေသျခင္းတရား ဆိုသည္မွာ ဖ်ားနာျခင္း ဆိုေသာအရာထက္ ပိုမို စိမ္ေခၚေနေသာ အခ်က္ တခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ သခင့္ထံတြင္ တန္ခိုးရွိေနသည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားေသာ အသက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ ယံုပါသည္။ သခင့္ထံတြင္ ထိုအစြမ္းတန္ခိုးမ်ား ရွိေနသည္ မိမိ၏ သမီးကို ျပန္လည္ အသက္ ရွင္ ေစမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက “မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္” ဟု ေျပာလာေသာ စကားကို ယံုၾကည္သည္။ ထိုစကား ကို ယာဣ႐ုက ယံုၾကည္သည့္ နည္းတူ သင့္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ျပႆနာ အသီးအသီးတြင္ သူႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”

ဤႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဆင္ျခင္မႈအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သခင္က ေမးေနသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”။ ယာဣ႐ု၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို သတင္းဆိုး မၾကားမီကပင္ ၾကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တုိ႔ထိ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ ပ်က္လာမည့္ အရာတို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ ခံစား ယံုၾကည္ျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိရမည့္အခ်က္တခုမွာ သခင္ေယရႈသည္ မည့္သည့္အခါမွ် စ်ာပန အစီအစဥ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အစီအစဥ္ ဇယား ထဲတြင္ ေသျခင္းဆိုသည္မွာ မရွိေခ်။ ယခု ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အစီအစဥ္သည္ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါ။ ဖခင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သခင္ အိမ္သို႔ လုိက္လာခဲ့ျခင္းမ်ာ အသုဘ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိေနပါသည္။


ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသ၍ “ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျပီ” “ေနာက္က်သြားျပီ” “လြန္သြားျပီ” ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ား မရွိပါ။ ယာဣ႐ု ၾကားသိရေသာ သတင္းစကားသည္ သတင္းဆိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ အဆိုးထဲတြင္ အေကာင္းမ်ား အစဥ္လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တတ္ႏုိင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေသဆံုးသြားေသာ  သမီးငယ္၏ အခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ သမီးငယ္၏ လက္ကို ဆြဲကိုင္လွ်က္ “မိန္းမငယ္၊ ထေလာ့” ဆိုသည္ႏွင့္ ေသဆံုးေနေသာ မိန္းမငယ္ေလးသည္ ျပန္လည္ထေျမာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ယာဣ႐ုသည္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအတြက္ မည္မွ် ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္ေနပါမည္နည္း။

သင္၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ထိုေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ရယူ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ယာဣ႐ုသည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္လိုက္တိုင္း ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရေပ လိမ့္မည္။ မည္မွ်ပင္ ျပႆနာ ဆိုးရြား ၾကီးထြားေနေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ စိတ္ႏွလံုး အျပည့္အ၀ ရွိေနပါသည္။ ထိုစိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။ ယာဣ႐ုတြင္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေမးပါရေစ။ သင့္မွာ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။ သခင္ေယရႈက သင့္ကို ေမးေနပါသည္။ ယေန႔ပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။