Apr 23, 2013

ထူးျခားစြာ ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ ယာဗတ္

ယာဗတ္၏ ဆုေတာင္းကို ဖတ္ပါ။


ထုိအေဆြ အမ်ဳိး၌ ယာဗက္သည္ ထူးဆန္းေသာ သူျဖစ္၏။ သူ၏အမိက၊ ငါသည္ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံ၍ ဤသားကို ျမင္ရၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ယာဗက္အမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ ယာဗက္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အစဥ္ ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ကြၽႏ္ုပ္ေနရာကို က်ယ္ဝန္းေစ ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေဘးဥပါဒ္ အေႏွာက္ အရွက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္ အေၾကာင္း၊ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ ဘက္၌ ေန၍ ကြယ္ကာ ေစာင္မ ေတာ္မူပါဟု ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းတတ္၍၊ ေတာင္းေသာဆုကို ဘုရား သခင္ ေပးသနား ေတာ္မူ၏။ (၁ရာခ်ဳပ္ ၄း၉-၁၀)လူတိုင္းမွာ သက္သာျခင္း ဆိုတဲ့ ေနရာေလး တစ္ခုေတာ့ ရွိၾက စျမဲပါ။ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ အပူခ်ိန္တစ္ခု ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိအသက္တာ ထဲမွာ အခက္အခဲက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း လူေတြဟာ အျမဲတစ္ေစ ေလ့လာေန တတ္ၾကပါတယ္။ လူအုပ္ ၾကီးထဲမွာ လူေတြဟာ သက္သာတဲ့ ေနရာ တစ္ခုကို အျမဲတစ္ေစ ရွာေဖြေနေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီလိုနဲ႔ မွားယြင္းေနတဲ့ လူအုပ္ၾကီးထဲကို ေရာက္သြားျပီ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အေျခအေနမွား၊ ေနရာမွား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားေတြနဲ႔ မသက္မသာ ျဖစ္ၾက ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သက္သာျခင္း ဆိုတဲ့ နယ္ေျမေလးရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ေရာက္သြားရင္ အနည္းငယ္ မသက္မသာ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ အဲဒီေနရာ မွာ အမွားအယြင္းေတြေတာ့ ရွိမေနပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မသက္မသာေတာ့ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 လူေတြဟာ သက္သာ ေက်နပ္ မႈေတြကို ရွာေဖြေန ၾကတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ေက်နပ္မႈ ရႏုိင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူေနမႈ အေဆာက္ အဦးေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ သက္သာေအာင္ လံုျခံဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေန ၾကပါတယ္။
အလားတူပါဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာေတြ ပိုမိုေကာင္မြန္ ျပည့္စံုဘို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အမွား အယြင္းမျဖစ္တာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကိုလည္း ေက်ေက် နပ္နပ္ လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုပါစို႔။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ရဲ႕ ေက်နပ္ မႈေတြထဲမွာ ဘုရားနဲ႔ ေတာ့ မွားယြင္း ေနတာကို ေတြ႕နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ အိမ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အဆင္ေျပ ေနေသာ္လည္း သင္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အသက္ရွင္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ အမွားရွိတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဟာ ဘုရားသားဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ အျခား ေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ အစား မထိုးသင့္ပါဘူး။ အစား မထိုးႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေက်နပ္မႈ ေတြနဲ႔ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သက္ေသခံလုိ႔ မရပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြဟာ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေက်နပ္မႈမ်ားရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို လွမ္းေနတယ္ဆိုသည့္တုိင္ေအာင္ ေက်နပ္မႈေတြ မရႏုိင္ဘဲ ဆက္လက္ ခ်ီတတ္ေန သူတစ္ေယာက္ ကေတာ့ ရွင္ေပၚလုပါ။ ဖိလိပၸိ ၃း၁၂-၁၄ မွာ အဲဒီအေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။


ထိုသို႔ ဆိုေသာ္ အက်ိဳးကို ခံရၿပီ၊ စံုလင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရၿပီဟု ငါမဆိုလို။ အၾကင္ အက်ိဳးကို ေပးျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုကိုင္ဘမ္း ေတာ္မူ၏။ ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွါ ငါေျပး၍ လိုက္ေသး၏။ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ မထင္ ေသာ္လည္း၊ ငါျပဳေသာ အမႈတခု ဟူမူကား၊ ေနာက္က် ေသာအရာတို႔ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေရွ႔၌ရွိေသာ အရာတို႔ကို လွမ္းကမ္း၍၊ ယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္  အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆုကိုရျခင္းငွါ၊ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။ (ဖိလိပၸိ ၃း၁၂-၁၄)


တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးရာ သက္သာမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တသည္သာမက အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ သက္သာမႈကိုပါ ေတာင့္တ အသက္ရွင္ ေနသူတစ္ဦးပါ။  ဘုရားေက်ာင္း တတ္ျခင္းေတြ၊ အလွဴေငြ ပါဝင္ျခင္းေတြ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေန သည့္တုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာ အျခားစုံစမ္း ျခင္းေတြရဲ႕ ၾကားမွာ အသက္ရွင္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ အတြက္ ဆုေတာင္း သင့္တာကို ဆုေတာင္း မေပးတာေတြလဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အျခားလူေတြကို အသင္းေတာ္ကို ေခၚလာသင့္ပါလွ်က္ ေခၚမလာတာေတြ၊ လုပ္သင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြမလုပ္ တာေတြ၊ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါေတြ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ ခက္ခဲလွတာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ အတြက္ေတာ့ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေနေပမဲ့ အဲဒီအထဲမွာ အသင္းေတာ္ဟာ က်ဆင္းေနပါ တယ္။ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာရင္ေတာ့ အဲဒီ အသင္ေတာ္ဟာ ေသဆံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ ဝိညာဥ္ေရး တိုးတက္မႈေတြဟာ အသင္းသား ေတြရဲ႕ တုိးတက္ ျကီးထြားမႈ တစ္ခုပါ။ အသင္ေတာ္တစ္ခုရဲ႕ ျပႆနာဟာ ေက်နပ္မႈ တစ္ခုေပၚမွာ တည္ ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခအေနပါ။

ေက်နပ္ သက္သာမႈ ေတြထဲက ေဖာက္ထြက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္း အရာကို ေလ့လာဘို႔ ယာဗက္ရဲ႕ ဆုေတာင္းထဲက အေၾကာင္း အရာေလး ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ ၾကပါစို႔။ ဒီေန႔ ေဟာေျပာမႈမွာ တစ္ေယာက္ျခင္း စီတုိင္းေကာ၊ အသင္းေတာ္ေကာ ပါဝင္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေျပာပါရေစ။ ေက်နပ္မႈ ေတြထဲကေန ေဖာက္ထြက္ ၾကပါစုိ႔။

(ဒီပုဂၢိဳလ္ (ယာဗတ္) ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မွတ္သားစရာ အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။ ယာဗတ္၏ အေျခအေန၊ သူ၏ ဆႏၵ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ အေျခအေန မ်ားကို ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။)

ယာဗတ္၏ အေျခအေန (အခန္းငယ္ ၉)

က။ သူ႔ဘဝအသက္တာထဲက သူ႔ေနရာအေနအထား


 ၅ရာ ၁း၁ ကေန ၄း၈ အထိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ဇယားကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ယာဗတ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြထဲမွာ ထူးျခားစြာ ေမြးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ ယာဗတ္ဟာ အေျခအေနက သူ႔ကို အျမင့္ကို ပို႔ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါ တယ္။ သူဟာ က်မ္းစာထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ အရ အမွန္ တကယ္ ထူးျခားတဲ့သူပါ။

  အေပၚ ထိပ္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့သူေတြ ဟာ အနည္းစုပါ။ သူတို႔ဟာ ထူးျခားတဲ့ သူေတြေပါ့။ အမ်ား စုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လို သာမန္ လူေတြပါဘဲ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ဟာ အဲဒီအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာမလိုပါဘူး။ လူဟာ ေမြးဖြားလာမယ္၊ ျပီးရင္ ေသဆံုးသြားတယ္ဆိုတာ ဓမၼတာပါဘဲ။ အမ်ား အားျဖင့္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မွတ္တုိင္ေတြဟာ သင္ခ်ိဳင္းက မွတ္တိုင္ေတြပါဘဲ။

 အခ်ိဳ႕ လူေတြဟာ ေသဆံုး သြားေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ ေတြဟာ ထပ္ကာ တစ္လဲလဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ဟာ ေတာ့ တစ္ခါထဲ ျပီးသြားၾက ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၁၀) ႏွစ္ၾကာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာမွာ ရွိမရွိဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒီေလာက ၾကီးထဲက ထြက္ခြာသြား ၾကတဲ့အခါ လူအခ်ိဳ႕သာ မွတ္တုိင္ေလးေတြ ခ်န္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အနည္းဆံုးလူေတြသာ ထာဝရကအတြက္ အမွတ္တရ အခ်ိဳ႕ကို ထားႏုိင္ ၾကတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့္မွ ေက်နပ္မေနသင့္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အံ့ၾသဘြယ္္ရာ ေခၚေဆာင္ခဲ့တယ္။ ထူးျခားတဲ့ လက္ေဆာင္ ေတြကို ေပးသနားေတာ္မူခဲ့တယ္။ ၁ေကာ ၁၂း၇-၂၆ ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ေပးအပ္ ေသာအရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူေတြရဲ႕ အေပၚမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ အဖို႔အလုိ႔ငွါ အသက္ရွင္ဘို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ျခားနားစြာ ရပ္တည္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ သင္ဟာ ဘယ္လိုဘဲ ရပ္တည္ေနပါေစ၊ ဘုန္းေတာ္ အတြက္ ျဖစ္ေစပါ။

ခ။ သူ႔ဘဝထဲက ျပႆနာ


 သူ႔ကို သူရဲ႕ အေမက ယာဗတ္လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “ငါဝမ္းနဲမႈ၊ နာက်င္မႈ၊ ဒုကၡထဲက ေမြးဖြား လာတဲ့သား၊ သူဟာ “နာက်င္မႈ ခံစားရမည့္သား” လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါ တယ္။  နာမည္ေတြဟာ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေန တာကို သိၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ရွင္မႈကို ျမင္ရလို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ကေန အလိုလို နာမည္ ကင္ပြန္းတပ္ျပီး သားျဖစ္ တတ္ၾက ပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နာမည္ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့ သည္ျဖစ္ေစ အေရးမၾကီးပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ သင္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အသက္ရွင္ ေနျပီျဖစ္လို႔ အရာရာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ ေတာ့မယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ထား ေစခ်င္ပါတယ္။ အတိတ္က ခ်ည္ေႏွာင္ မႈေတြကို ေခ်ျဖတ္ ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ခြန္အား တန္ခိုးေတြ ရွိေနပါျပီ။ ယခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မည္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ခဲ့ သည္ျဖစ္ပါေစ။ မိသားစု မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ျဖစ္ ပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ ထိပ္ကို တတ္လွမ္းဘို႔ ေသခ်ာေနပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ ဂုဏ္သတင္းေတြ ရွိေနပါျပီ။ ကၽြန္ ေတာ္တုုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္က်န္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အစြမ္း သတၱိေတြ  ရွိေနပါျပီ။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ခိုး ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁ေကာ ၁၅း၁၀) ငါ့အထဲမွာ ရွိတဲ့ ဘုရား တန္ခိုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ တယ္လို႔ ေျပာ ပါတယ္။

      ဘုရားသခင္ဟာ သူၾကိဳက္တဲ့သူကို သူၾကိဳက္သလို ျဖစ္ေစခ်င္သလို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ယာကုတ္ကို ၾကည့္ပါ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားသူ လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ႕ နာမည္ကို ဣသေရလ ဟူေသာ အမည္ကို ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိတဲ့ မင္းသားေလး ပါလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

ဂ။ သူ႔ဘဝထဲက ေနထိုင္မႈပုံစံအသြင္


      ယာဗတ္ဟာ  ထူးဆန္းေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ညီအကို ေဆြမ်ိဳးေတြက ေလးစားအတု ယူရသူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ယာဗတ္ဟာ ဘာလဲဆိုတာ က်မ္းစာမွာ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ဆုေတာင္း တတ္ေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ယာဗတ္ဟာ ဘုရားရဲ႕ လူမွန္ တစ္ဦးပါ။ သူဟာ ဘုရားသခင္ အတြက္ အသက္ရွင္ ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရား အတြက္ အျမဲတစ္ေစ ယဇ္ပူေဇာ္ ေနသူတစ္ဦးပါ။ (ေရာမ ၁၂း၁-၂)

ယာဗတ္၏ဆုေတာင္း


 ယာဗတ္က ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝဘုိ႔ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆုေတာင္းပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ေကာင္းၾကီးရဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းေစဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ ရွိတဲ့ အေျခအေနကို ေက်နပ္ေနတဲ့သူ တစ္ဦးမဟုတ္ပါဘူး။ ယာဗတ္ဟာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို လိုခ်င္ပါတယ္။

ယာဗတ္က ဘုရားသခင္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္က ဘုရားေကာင္းၾကီး ခံစားရဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္က တန္းခိုးခံစားဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကြယ္ကာမႈရဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

 ယာဗတ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ပံ့ပုိးမစမႈ


 ယာဗတ္၏ ဆုေတာင္းကို ဘုရားသခင္က ေပးတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္အတြက္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ယာကုတ္ ၄း၂-၃)

သင္တို႔သည္ တပ္မက္၍ မရၾက။ လူအသက္ကိုသတ္၍၄င္း၊ အလြန္လိုခ်င္ေသာ ေလာဘစိတ္ရွိ၍၄င္း၊ အလုိ မျပည့္စံုႏိုင္ၾက။ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္း ကိုလည္း ျပဳ၍ မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆုမေတာင္းဘဲ ေနၾက၏။ ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ ခံစားစရာဘုိ႔ ရွိေစျခင္းငွါ၊ အလဲြ ေတာင္းေသာေၾကာင့္ မရၾက။ (ယာကုတ္ ၄း၂-၃)


ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဟာ ယာဗတ္မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ယာဗတ္လို ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ ေက်ာ္လႊားဘုိ႔ေတာ့ ဘုရားသခင္က လိုခ်င္ပါတယ္။
အသင္းေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနကို ေက်နပ္ေနသလား။
လက္ရွိအေျခအေနကို ေက်နပ္ေနပါသလား။
ပိုမိုျပီး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားရေစဘို႔ လက္ရွိ အေျခ အေနထက္ ပိုမိုျပီး ဝမ္းေျမာက္စရာ ခံစားရေစဘို႔ ယာဗတ္ကဲ့သို႔ ၾကိဳးစား ဆုေတာင္း၍ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရယူၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီး ေပးပါေစ။