May 11, 2013

မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ သမၼာက်မ္းစာမွ မိခင္မ်ား

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အမည္နာမ ေဖာ္ျပေသာ မိခင္မ်ား၊ မေဖာ္ျပေသာ မိခင္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ တစ္စံု တစ္ရာ သခၤန္းစာယူ အသက္ရွင္ရန္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ မိခင္ၾကီးမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုမိခင္ၾကီးမ်ားအနက္ မိခင္ၾကီး (၈) ေယာက္အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အက်ယ္တဝန္႔ ၾကည့္ရႈလိုပါက သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာဘို႔ တုိက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

ဧဝ (အသက္ရွင္ေသာသူမ်ားအားလံုး၏ အမိ)


ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂) ႏွင့္ (၃) ကိုဖတ္ပါ။
ဧဝသည္ ပထမဆံုးေသာ ဖန္ဆင္းခံရေသာ မိန္းမလည္း ျဖစ္ျပီး ပထမဦးဆံုးေသာ မိခင္ၾကီး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ရွင္ေသာ သူမ်ား အားလံုး၏ မိခင္ၾကီး ျဖစ္သည္။ အာဒံႏွင့္အတူ ဧဒင္ ဥယ်ဥ္ၾကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ခဲ့ျပီး အခ်ိန္ကာလ အတုိင္း အတာ တစ္ခု အထိ ထိုဥယ်ာဥ္ၾကီးတြင္ ေနခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ စာတန္၏ လွည့္စားမႈကို ခံစားခဲ့ရျပီး ရာဇဝင္ သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္း မလွသူ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အာဒံကိုလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေထာက္အမ ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခ အေနက သူမကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ သူမသည္ ကာဣန ႏွင့္ အာေဗလ ဟူေသာ သားမ်ားကို ေမြးဖြားစဥ္အခါ အာဒံမွအပ အကူအညီ ေပးမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ ၾကီးစြာေသာ ေဝဒနာ ခံစားကာ သားမ်ားကို ေမြးဖြားခဲ့ရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ မိခင္ၾကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမထံမွ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ဆင္ျခင္ျပီး မိမိ၏ အသက္တာတြင္ သခၤန္းစာယူ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ရယူ ခံစားၾက ပါစုိ႔။

စာရာ (အာျဗဟံ၏ ဇနီး) 


ကမာၻဦး အခန္းၾကီး ၁၂ မွ ၂၂ တြင္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ စာရာအေၾကာင္းကို ေရြးဖတ္ပါ။
ဧဝ ၏ အသက္တာကို က်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမည္ကို ထပ္မံ မေတြ႕ရ ေတာ့ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာမွ မိခင္ၾကီး တစ္ဦးကို ထပ္မံ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူမွာ စာရဲ မွ အမည္ ေျပာင္းလဲ ေပးလိုက္ေသာ စာရာ ျဖစ္သည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မိခင္ၾကီး ျဖစ္ျပီး ဖခင္ၾကီး အာျဗဟံ၏ အေထာက္အမ ေကာင္းတစ္ဦး အျဖစ္ က်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ စာရာသည္ ျမံဳေသာ မိန္းမ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ၾကီးကာမွ နိမိတ္လကၡဏာ တစ္ခု အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျဖည့္ဆီးခ်င္လြန္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ပြန္း၏ သားေယာက်္ားလိုခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားကို ျဖည့္ဆီးခ်င္သည္က တစ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္ မိမိခင္ပြန္းကို မိမိ၏ ကၽြန္မ ဟာဂရႏွင့္ ေပါင္းဖတ္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ ထင္သလို ျဖစ္မလာခဲ့ေခ်။ ဘုရားသခင္က လက္မခံႏုိင္သလို၊ ကၽြန္မ ဟာဂရ ကလည္း ဂုဏ္ေမာက္ အန္တုလာေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူမကို သားေယာက်္ား တစ္ဦးကို ေပးသနားခဲ့သျဖင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားရပါသည္။ သူမ၏ ေယာက္်ား အေပၚထားသည့္ စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုရားသခင္အေပၚထားသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ႏွလံုးသားသည္ ယေန႔ မိခင္မ်ား အတြက္ စံနမူနာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ေရဗကၠာ (ဣဇတ္၏ ဇနီး)


ကမာႅဦးက်မ္း ၂၄ မွ ၂၇ အထိ ဖတ္ပါ။
ေရဗကၠာသည္ ေယာကၡမ ျဖစ္ေသာ စာရာကဲ့သုိ႔ပင္ ျမံဳေသာသူ ျဖစ္ျပီး ေယာကၡမ၏ အသက္ရွင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အတုိင္း ခံစားခဲ့ ရသူျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဣဇတ္၏ ဆုေတာင္း မႈေၾကာင့္ အမြာ သားေယာက်္ား ႏွစ္ဦးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ခဲ့ရပါ သည္။ ဧေသာႏွင့္ ယာကုတ္သည္ ေရဗကၠာ၏ ဝမ္းထဲမွာပင္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသား ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မေမြးခင္ကပင္ ၾကိဳတင္ ပေရာဖတ္ ျပဳခ်က္ ရထားသျဖင့္ အငယ္ျဖစ္ေသာ သားက ပိုမို၍ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသျဖင့္ သားငယ္ကို ပိုမို၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားကာ ပိုမို ေျမွာက္စားခဲ့ပုံ ရပါသည္။ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက သားၾကီးကို ေကာင္းၾကီးေပးမည္ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ သားငယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ အတုိင္း မျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ခဲ့သလား မသိပါ။ သားငယ္ကိုသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားရေစရန္ အတင္း စီစဥ္၍ ခင္ပြန္းသည္၏ ေကာင္းၾကီးေပးမည့္ အစီအစဥ္အတြင္ သားငယ္ကို အတင္းထိုးထည့္ခဲ့သလား ဟု ေတြးေတာ မိပါသည္။ ထိုအခ်က္ ေၾကာင့္ပင္ ခ်စ္ေသာ သားငယ္ႏွင့္ ေကြကင္း ေဝးကြာခဲ့ရပါသည္။

ေရဗကၠာ၏ အသက္ရွင္မႈသည္ မိခင္မ်ားကို သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မိမိကဲ့သို႔ မမွားေစရန္ တစ္စံုတစ္ရာ သြန္သင္ေန သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ေယာေခဗတ္ (ေမာရွည္၏ မိခင္)


ထြက္ ၂း၁-၈၊ ထြက္ ၆း၂၀၊ ေတာလည္ ၂၆း၅၉ ကိုဖတ္ပါ။
ေမာရွည္၏ မိခင္ၾကီးျဖစ္ေသာ ေယာေခဗတ္သည္ က်မ္းစာထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက် ေလးစားမိေသာ မိခင္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ စိုးရိမ္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာ အေျခအေနဆိုးထဲတြင္ ကေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ရသည္။ ေမြးဖြားျပီ အခ်ိန္တြင္လည္း ထိုကေလးကို သံုးလပတ္လံုး အေၾကာက္တရား၏ ေအာက္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အရာတြင္ ၾကီးမားျပင္းထန္ျပီး ဆုေတာင္းကာ ျပႆနာ အခက္အခဲ၏ ေအာက္တြင္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို ေမြးဖြား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ ေမာရွည္ကို ေမြးဖြားျပီးေသာအခါ သံုးလပတ္လံုး ဝွက္ထားခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး မတတ္သာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္းျမစ္ထဲသို႔ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္ျပီး ေမွ်ာလိုက္ေလေတာ့သည္။ သူမ၏ ဆုေတာင္းကို ဘုရားသခင္က နားေညာင္းေသာေၾကာင့္ ထုိကေလးသည္ ရန္သူျဖစ္ေသာ ဖာေရာဘုရင္၏ သမီးေတာ္က ေရမွ ဆယ္ယူကာ ေကာက္ယူ ေမြးဖြားလိုက္ေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမရွိ ထုိကေလး (ေမာရွည္)သည္ ၾကီးျပင္းခြင့္ရခဲ့ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့ေလသည္။ ထိုအေျခအေနကို ေရာက္ရန္ မိမိ၏ သမီးျဖစ္သူ မိရိအံက အေျခအေနကို လိမၼာစြာ အသံုးခ်ျပီး မိခင္ႏွင့္ ေမာရွည္ကို အတူတကြ ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

ေယာေခဗတ္၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာတြင္ အားက် အတုယူ ေလးစားဘြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်မက သားသမီးမ်ားကို သူမ၏ သြန္သင္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူ မိရိအံသည္ ပေရာဖတ္မ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာရုန္ဆုိလွ်င္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ၾကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေမာရွည္ဆိုလွ်င္ မိမိလူမ်ိဳး၏ အၾကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး၊ တရားသူၾကီး၊ ပေရာဖတ္ စသည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳ ခံရေသာ လူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္မွာ အားက် အတုယူဘြယ္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဟႏၷ (ရွေမြလ၏ မိခင္)


ဓမၼရာဇဝင္ ပထမေစာင္ အခန္းၾကီး (၁) ႏွင့္ (၂) ကိုဖတ္ပါ။
ဟႏၷသည္ က်မ္းစာထဲတြင္ ေျပာစမွတ္ အေကာင္းဆံုး မိခင္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေလ့လာမည္ (သို႔) သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ သူမအေၾကာင္း မပါလွ်င္ မျဖစ္ေခ်။ ႏွစ္အတန္ၾကာေအာင္ ျမံဳေသာသူအျဖစ္ ေၾကကြဲစြာ ေနထိုင္ခဲ့ရျပီး၊ အျခား ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ထိကပါး ရိကပါး အေျပာခံ ဘဝျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဟႏၷသည္ ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးျဖင့္ ဆုေတာင္း ေအာ္ဟစ္ ခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမ၏ ဆုေတာင္းကို ဘုရားသခင္က နားေညာင္းခဲ့ျပီး သားကို ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသားကို မိမိဝါၾကြားရန္အတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ ႏုိ႔ျပတ္သည္ႏွင့္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ ပို႔ကာ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ အသံုးေတာ္ခံ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာရရွိျပီး ေနာက္ထပ္ သားသမီးမ်ား (၅) ေယာက္ကို ထပ္မံ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဟႏၷသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းရမည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ ဆက္ကပ္ရမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနသည့္ ေကာင္းၾကီးမ်ားကို မည္သုိ႔ခံစားႏုိင္သည္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ မိခင္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။

ဗာသေရွဘ (ဒါဝိတ္၏ ဇနီး) (ေရွာလမုန္၏ မိခင္)


ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁း၁-၃၊ ၁၂း၂၄၊ ၃ ရာ၁း၁၁-၃၁၊ ၂း၁၃-၁၉၊ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ၃း၃၅၊ ဆာလံ ၅၁း၁ ကိုဖတ္ပါ။

ဗာသေရွဗသည္ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိတ္၏ အေသြးအသား တပ္မက္မႈ အသံုးေတာ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဒါဝိတ္သည္ သူမ၏ ခင္ပြန္း ဥရိယကို စစ္ပြဲတြင္ ေသဆံုးရန္ စီမံခဲ့ပါသည္။ ဒါဝိတ္၏ လုပ္ေဆာင္ၾကံစည္မႈကို မႏွစ္သက္သျဖင့္ သူမေမြးဖြားေသာ သားငယ္ေလးကို ဘုရားသခင္ ေခၚယူသြားသျဖင့္ အထူးေၾကကြဲမႈ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဒါဝိတ္ဘုရင္၏ မိဘုရားေခါင္းၾကီး ျဖစ္လာျပီး ေနာက္ေမြးသည့္ ေရွာလမုန္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားေလး ျဖစ္လာပါသည္။ ေနာက္တြင္ ထုိသား ေရွာလမုန္သည္လည္း ၾကီးျမတ္ေသာ ရွင္ဘုရင္ၾကီး ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ ထိုဗာသေရွဘ သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားမည့္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဇယားတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။


ဧလိရွဗတ္ (ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္၏ မိခင္)
ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး (၁) ကိုဖတ္ပါ။

အသက္ၾကီးသည္အထိ ကေလးေမြးဖြားျခင္းမရွိ ျမံဳေနေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နိမိတ္ လကၡဏာ အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ သားေယာက်္ားေလး ေမြးဖြားလာခဲ့ျပီး ထုိကေလးကို ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဇာခရိႏွင့္ အတူတကြ သေဘတူလ်က္ ေကာင္းကင္တမန္က ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း ေယာဟန္ ဟူေသာအမည္ကို မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ သူမသည္ မိမိ၏ သားကို ဟႏၷကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံျပီး အမႈေတာ္အတြက္ အသံုးေတာ္ ခံေစခဲ့သည္။ ထိုသားသည္ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ေသာ အေစခံ တမန္ၾကီး ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ သခင္ ေယရႈခရစ္၏ မယ္ေတာ္ မာရိသည္ သူမထံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာအခါ ထိုေယာဟန္ သည္ အမိဝမ္းထဲမွာပင္ ထခုန္ ျမဴးတူးျပီး ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။

မာရိ (ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ မယ္ေတာ္)


ရွင္မႆဲ အခန္းၾကီး (၁) (၂) ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး (၂)၊ တမန္ေတာ္ ၁း၁၄ ကိုဖတ္ပါ။
မယ္ေတာ္ မာရိသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေလးစားစရာ အေကာင္းဆံုး မိခင္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကမၻာေလာကၾကီးထဲမွ လူမ်ားကို အျပစ္မွ ကယ္တင္ေသာခဲ့ေသာ သူ၏ မိခင္ၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူမသည္ ငယ္ရြယ္ ႏုနယ္စဥ္ အခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံအစည္ေတာ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နားလည္ လက္ခံခဲ့သည္။ ထိုအၾကံအစည္ေတာ္အရ သူမသည္ လူမ်ား၏ တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ ေမွ်ာႏုိင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ခံခဲ့သည္။ သူမသည္ အရွက္တရား၊ အေၾကာက္တရားတုိ႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ္ သားျဖစ္သူ (ေယရႈ) ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မည္သည့္အခါမွ် သံသယ မရွိခဲ့။ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ လက္ခံသေဘာေပါက္ ခံယူခဲ့သည္။ မာရိသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈကို အၾကီးအက်ယ္ ခံယူ ရရွိခဲ့သည္။

သူမသည္ အဖ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ အလိုေတာ္ကို နာခံမႈအရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ပုံသက္ေသ ယူစရာ သြန္သင္မႈ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။