Jun 10, 2013

ယံုၾကည္ရုံနဲ႔ဘဲ အသက္ရွင္သြားမွာလား


““သင္တို႔သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတုိ႔အား ငါ့တပည့္ ျဖစ္ေစလ်က္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတ္ၱိဇံကိုေပးၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တုိ႔အားေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္ တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပး ၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမ္ၻာကုန္သည့္တုိင္ ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏””(မႆဲ ၂၈း၂၉-၃၀)။အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္ ခမည္းေတာ္က မိမိအား ေစခုိင္း ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို အတူတကြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔အား သူမရွိေသာအခါတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ မိန္႔မွာခ်က္သည္ ေရွးဦး ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ (၂၁) ရာစုတြင္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ကယ္တင္ ျခင္းအမႈကို ယံုၾကည္ လက္ခံၾက ကုန္ေသာ ယံု ၾကည္သူတိုင္းႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ ေနဆဲျဖစ္ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယေန ႔(၂၁) ရာစု ယံုၾကည္သူ အေယာက္စီတိုင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ တာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့ေသာ တစ္နည္း အားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း အရာမ်ားကို မိမိလက္ခံ ယံုၾကည္႐ံုမွ် မဟုတ္ဘဲ မိမိႏွင့္ထိေတြ႔ေသာ လူသားတုိင္းကို ဆက္လက္ ေ၀ငွရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဤသည္ကား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ သူတိုင္းအား ဘုရားေပး အပ္ထားေသာ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတုိင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္။ သင္တစ္ဦးတည္း ကယ္တင္ျခင္းကို အတ္ၱႀကီးစြာျဖင့္ မိမိအတြက္သာ သိမ္းဆည္း မထားပါႏွင့္။ ဤ ကယ္တင္ျခင္း အလင္းတရားကို တစ္ပါးသူတုိ႔ ဆက္လက္ေ၀ငွရန္ အတြက္ မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္တန္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို မခံစားရဘဲ ဤေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားရသူ ဒုႏွင့္ေဒး ရွိေနပါသည္။ ထိုသူတို႔ ၏ အသက္ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားရရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္တာကို သူႏွင့္ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အလိုရွိေန ပါသည္။


ဆရာ ယုဒႆန္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို နက္႐ႈိင္းစြာ သိရွိ ခံစားခဲ့ရ ၿပီးသည့္ေနာက္ ဘုရားရွင္ ေစခုိင္းေတာ္ မူေသာ အမႈေတာ္ အတြက္ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားရရွိရန္ အတြက္ ဆက္ကပ္အ သက္ရွင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေယာက္စီတုိင္း ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ဆရာယုဒႆန္၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလသည္ တေရြ႕ေရြ႕နီးကပ္ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြ ယံုၾကည္ ႐ံုနဲ႔တင္ မိမိအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ေမာင္းႏွင္ အသက္ရွင္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘုရားေပးေသာတာ ၀န္ကို ဥေပကၡာ ျပဳေနေသာ၊ တာ၀န္မဲ့စြာ အသက္ ရွင္ေနေသာ၊ ဘုရား၏ေကာင္းႀကီးကို အတၱ ၾကီးစြာ ခံစား အသက္ရွင္ေနေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ အသက္ရွင္ေနေသာ္လည္း တာ၀န္ မဲ့စြာ အသက္ရွင္ေနေသာ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေန ပါမည္။


မိတ္ေဆြ ဘုရားရွင္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း သင္တစ္ဦးတည္း လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အတူလုပ္ေဆာင္ေပး ေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ကတိထားရွိ ပါသည္။ ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ပါ သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သူ၏ အမႈေတာ္ျမတ္ အႀကံအစည္ေတာ္ အတြက္ ယံုၾကည္သူတိုင္း ပါ၀င္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵ ေတာ္ ရွိသည့္ အတိုင္း ထိုအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကို နာခံ လုိေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသား မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။


ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္သည္ ယခုပင္ ေရာက္ေနၿပီ။ စဥ္းစားပါ မိတ္ေဆြ။ ယံုၾကည္႐ံုပဲ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ သြားမွာလား.. ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ နာခံ ေၾကာင္းကို ဘုရားေပးတဲ့ တာ၀န္ကို လက္ခံၿပီး တုံ႔ ျပန္ရင္း အေစခံ အသက္ရွင္မွာလား..။


ကိုယ္ေတာ္ (ခရစ္ေတာ္) ကေတာ့ သူခ်စ္ တဲ့ယံုၾကည္သူတုိင္းရဲ႕ တုံ႔ျပန္တဲ့ ႏွလံုးသားကို ေစာင့္စားရင္း သူႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေစာင့္ စား ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အတြက္ စိန္ေခၚသံမွ တဆင့္ စိန္ေခၚလိုက္ပါရေစ..။


ဆရာ ေပါလ္ဇံ


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္လထုပ္ စိန္ေခၚသံမဂၢဇင္းမွ ဆရာ ေပါလ္ဇံ၏ ေရးသားခ်က္ကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖၚျပပါသည္။