Jul 25, 2013

ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရန္

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္မ်ား အေပၚမူ တည္၍ အသင္းေတာ္ ႀကီးထြားခုိင္ခံ့မႈကို ခန္႔မွန္း သိရွိႏိုင္ ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ မ်ားသည္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မ်ားသည္ လူမ်ဳိး တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအစလည္းျဖစ္ပါသည္။
Picture1

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေပါင္း စည္းထားေသာ ေနရာ တစ္ခုဟုလည္း ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အိမ္ေထာင္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ဦးထိပ္ထား တိုင္တည္ကာ ပထမဦးစားေပး ေနရာတြင္ ထားရမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းရာ ေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္သည္ ညီညြတ္လ်က္ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ရာ ေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈအား ယံုၾကည္ျခင္း အရွိန္အ၀ါ ထြန္းေတာက္ေသာ ၀န္းက်င္၏ အလင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းအျပင္ ဧည့္သည္၀တ္ ေက်ေသာ ေနရာ၊ ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ိုေသေသာ ေနရာဟူ၍လည္း ပတ္၀န္းက်င္က အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ ၁၈း၁၉) တြင္ အာျဗဟံသည္ စံျပ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ ကို အစျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသေသာဖခင္


ဘုရားသခင္သည္ ခင္ပြန္းသည္အား အိမ္ေထာင္၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္ (က ၁၈း၁၉၊ ဧ ၅း၂၃)။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ေယာက်္ားသည္ ဇနီးသည္ အေပၚ အုပ္ထိန္းခြင့္ ရွိပါသည္။ ဤ အစီအစဥ္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္၍ ဤကဲ့သို႔ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း မရွိရုံမွ်မက အိမ္ေထာင္ ၿပိဳကြဲသည္ အထိပင္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အုပ္စုိးမႈကို ၀န္ခံျခင္းဆိုရာ တြင္ ဇနီးသည္သည္ ခင္ပြန္း သည္အား ကြၽန္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ၀န္ခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဖၚ ေဆာင္ဖက္အေနျဖင့္ သေဘာထားရန္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္တိုင္းသည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာအေပၚ မူတည္၍ တည္ေဆာက္ ထားရမည္။ အိမ္ကို လက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ကို ေမတၱာျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္ ဟု အလြန္ဆီေလ်ာ္ေသာ စကားတစ္ခုကို သတိျပဳ မိပါသည္။ (၁ေကာ ၁၃) ပါအတိုင္း က်င့္ ၾကံ၍ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေသာ အိမ္ေထာင္ မ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ (၁ရာ ၁း၈၊ ကမၻာ ၃၁း၄-၇၊ လု ၁၄း၂၆၊ ေယာဘ ၁း၅)။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာမိခင္


ျမင့္ျမတ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ အေထာက္အကူ ျပဳေနေသာ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ မိခင္ႀကီးမ်ား အစဥ္ ရွိေနတတ္ ပါသည္။ အိမ္ရွင္မ (ဇနီးသည္) ၏ ဦးစားေပး တာ၀န္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ရန္ ျဖစ္ သည္ (လု ၁၄း၂၆၊ မ ၂၂း၃၇)။ ဒုတိယ တာ၀န္မွာ ခင္ပြန္း သည္ကို နာခံရန္ျဖစ္သည္(ဧ၅း၂၂)။ အာၿဗဟံ၏ ဇနီး စာရာသည္ မိမိ ခင္ပြန္းအား သခင္အေနျဖင့္ နာခံပါသည္ (၁ေပ ၃း၆)။ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ လည္း  သားကို သခင္၊ လင္ကို ဘုရား ဟူ၍ပင္ တင္စားအေလးထားၾကပါ သည္။

    ဇနီးသည္ တို႔သည္ (တိတု၂း၄-၅၊ ၁တိ ၂း၉-၁၀) ကဲ့သို႔ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေႁႏၵေစာင့္ ျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အ၀တ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ႐ိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းကို ၀န္ခံေသာ မိန္းမတို႔ အဆင္ သင့္သည့္ အတုိင္း ကုိယ္ကုိ တန္ဆာဆင္ျခင္းငွာ အလုိေတာ္ ရွိပါသည္။

ဤက်မ္းစာအတုိင္း အသက္ရွင္ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခုေခတ္တြင္ ရွားပါးေနသည္ကို အလြန္၀မ္း နည္းစြာ ေတြ႔ေန ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားကို ခံယူႏုိင္ရန္ ၫႊန္းထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာ ေစလိုပါသည္ (သု ၃၁း၁၀-၂၈)။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသေသာ သား သမီးမ်ား


    ဘုရားသခင္ေပးေသာ ျပည္ေတာ္ တြင္ အသက္တာရွည္၍ ေကာင္းစားလုိပါက သင္တုိ႔သည္ မိဘကို ႐ိုေသစြာျပဳရမည္ (ထြက္ ၂၀း၁၂)။ က်မ္းစာထဲတြင္ ဣဇက္သည္ စံျပ သားျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွေမြလသည္ မိဘစကားကို နားေထာင္ေသာ သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ စံျပ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္း ကေလး ဘ၀တြင္ မိဘစကားကို နာခံျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္ ခဲ့သည္(လု ၂း၅၁)။ ရွင္ေပါလုကလည္း ျပည္ ေတာ္၌ေကာင္းစား၍ အသက္တာရွည္ရန္ မိ ဘစကားကုိ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ နားေထာင္၍ ႐ိုေသရမည္ဟု လမ္းၫႊန္ ခဲ့ပါသည္(ဧ ၆း၁၃)။

သားသမီး တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကား၊ မိဘတို႔၏ စကားကို နားေထာင္၍ တူညီေသာ ထမ္းပိုးမ်ားကို ထမ္းလ်က္ ယံုၾကည္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ေပါက္ဖြားေစကာ ကမၻာႀကီးအား မဂၤလာရွိေစရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရွိေၾကာင္း သိမွတ္လ်က္ ဆက္လက္ ၍ ဘုရားေပး တာ၀န္ကို ဦးလည္ မသုန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ သံုးပြင့္ဆုိင္ ဖခင္၊ မိခင္၊ သားသမီးတို႔သည္ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ကာ အိမ္ေထာင္တြင္ ဘုရား သခင္အား ၀တ္ ျပဳကိုးကြယ္၍ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ၾက မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ ခုိင္ခ့ံ စည္းလံုးေသာ အိမ္ ေထာင္မ်ား ျဖစ္႐ံုမက အသင္းေတာ္၊ သာသနာႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အားကိုး အားထားရာ ေက်ာ႐ိုးသဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။

မိမိအား ဘုရားသခင္ ထားေသာ ေနရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ဥႆံု နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကို ထင္ရွားေစႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား ျဖစ္ ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးေနပါသည္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္