Jul 22, 2013

ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္သည္


ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခိုလႈံေသာသူ တို႔ကို သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ (နာဟံု ၁း၇)


ဤက်မ္းပိုဒ္ကေလးသည္ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကို မ်ားစြာ ေျပာျပေနပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္ကေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားကို ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေစပါသည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သာသနာျပဳဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေအလင္ ဂါဒီနာသည္ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခား ခက္ခဲမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္မွာ “ဘုရားသခင္က ခြန္အားေပးထားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဆံုးျခင္းေတြက မိမိကို တုန္လႈပ္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ” ဟု ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အသက္ (၅၇) အရြယ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားႏွင့္ အတူ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ခံစားရျပီး ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ ေတာင္ဘက္စြန္တြင္ ရွိေသာ ပစ္တြန္ကၽြန္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ကို သူစာေလာင္မြတ္သိတ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ အထီးက်န္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ခံစားရခ်ိန္တြင္ ေရးသားထားခဲ့ဟန္ ရွိသည္။ သူ၏ ေသဆံုးေနေသာ ရုပ္ခႏၶာကို ေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ သူ႔အနားတြင္ သူေရးသားထားေသာ ဒိုင္ယာယီ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကိုလည္း ေတြရွိရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရးသားခ်က္သည္ သူ၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား အနည္းငယ္သာ လႈပ္ရွားႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ေရးသားထားခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ ေရးသားထားသည့္ အရာမွာ “ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ ျခင္းက ငါ့ကို လြမ္းမိုးအႏုိင္ယူလ်က္ ရွိပါသည္။” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္သည္။


က။    ေကာင္းကင္ေျမၾကီးထက္မက ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိပါ သည္။ သူ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚတြင္ ရွိေနပါသည္။
ထာဝရဘုရားသည္ သနားတတ္ေသာသေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာသေဘာ၊ စိတ္ရွည္၍ ကရုဏာ ၾကြယ္ဝေသာ သေဘာရွိေတာ္မူ၏။  (ဆာလံ ၁၀၃း၈)

ခ။      ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚတြင္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား အပ္ႏွင္းလ်က္ ရွိပါ၏။ ထိုအရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္

  1. ကယ္တင္ျခင္းႏွင္ ဆုေက်းဇူးမ်ား

  2. လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနခြင့္ရေသာ ေကာင္းၾကီး

  3. အသင္းေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ရေသာ ေကာင္းၾကီး

  4. လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေကာင္းၾကီး

  5. ……………..အစရွိသျဖင့္

ဂ။      ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင့္ အမႈေတာ္ထဲတြင္ ပါဝင္သက္ေသခံျခင္း၊ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အမႈအရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သံသယ ရွိလာရန္ စာတန္သည္ အစဥ္ၾကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။
ဃ။    ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို ရပ္တန္႔ သြားေစရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္လ်က္ ရွိသည္။

၂။       ဒုကၡေရာက္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခြန္အားျဖစ္သည္။


က။    ေယာသပ္က ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ရူပါရုံေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေရာက္ ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္ဝ ေနခဲ့တယ္။
ခ။      ေမာေရွဟာ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ခက္ခဲေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ခြန္အားရွိေနခဲ့တယ္။
ဂ။      ဂိေဒါင္ဟာ အားနည္းေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ အားၾကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ ျဖစ္ခြင့္ရတယ္။

အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ေဟျဗဲ ၁၃း၅)

၃။       ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိေသာဘုရား ျဖစ္သည္။


က။    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိျပီးေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။
ခ။      ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေသာ ခြန္အားမ်ားကို သိရွိသလို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ အစဥ္ အမွတ္တရ ျဖစ္ေနမည့္သူ ျဖစ္သည္။ သင္ေျပာသမွ် စကားတိုင္း၊ ဆုေတာင္းခ်က္တုိင္းကို အခ်ိန္တိုင္း၊ နာရီတိုင္း၊ မိနစ္တိုင္းတြင္ နားေထာင္ေနခ်င္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စၾကဝဠာၾကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း သင္၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ အစဥ္ ေနထိုင္လိုသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသား ဗိမၼာန္ေတာ္ၾကီးထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္သန္ေနသ၍ ေခၚပင့္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲမွ ထာဝရ ကိုးကြယ္ရာ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ကိုးစား ခုိလႈံၾကပါစို႔။
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
နာမေတာ္ျမတ္၌
မင္းလြင္