Jul 4, 2013

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း


ထို႔ေၾကာင့္ ခဲယဥ္း ဆုိးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ ကာလ၌ ဆီးတားႏုိင့္္သျဖင့္ ကိစၥ အလံုးစံု တုိ႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္း ဘုရား သခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္ စံုကို ယူေဆာင္ၾကေလာ့။ ...ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္၏ ထားကို၎ ယူေဆာင္ၾက ေလာ့။ (ဧ ၆း ၁၃၊ ၁၇)။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္ တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ ကို၎ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၎ ပိုင္းျခား၍ ထုတ္ခ်င္း ခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္ မ်ားကို လည္း သိျမင္တတ္ ၏။ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၂)။

ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ မီးကဲ့သို႔၎ ေက်ာက္ကို ထုေခ်ေသာ သံတူကဲ့သို႔ ၎ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္ မူ၏။ (ေယ ၂၃း၂၉)။


ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦး စံုလင္ေစေသာ သခင္ဘုရားကို ေစ့ေစ့ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္ ေသာ အခါတြင္လည္း သခင္ ဘုရားသည္ စာတန္၏ စံုစမ္း လွည့္ျဖားျခင္းမ်ားကို ပထမအာဒံကဲ့သို႔ က်ဆင္း ဆံုး႐ႈံးသြားျခင္း မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ မွာ က်မ္းစာ အားျဖင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အ ရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ရွင္မႆဲ ၄း၁-၁၁)တြင္ သခင္ဘုရားက ဤေလာကတြင္ ေနစဥ္ စာတန္၏ ပရိယာယ္မ်ားႏွင့္ လွည့္စား ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ ျခင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသ ျပထား ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဒီအယ္မူးဒီက 'သမၼာက်မ္းစာ ဆိုတာ အသိတရား ရရွိ႐ံု သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္'ဟု အလြန္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စကားကို ဆုိခဲ့ဖူး ပါသည္။

သခင္ ဘုရားအား စာတန္မွ စံုစမ္းေသြး ေဆာင္ျခင္းကို အရင္း စစ္ၾကည့္ေသာအခါ ကမၻာဦးက်မ္း ကတည္းက အာဒံအား ေသြးေဆာင္ျဖား ေယာင္းခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ အေဟာင္းႀကီး ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၁။ ဘုရားသားဆိုတာ ေပးထားတဲ့ အခြင့္အာဏာကို အလြဲအသံုးခ်ဘို႔မဟုတ္။


သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘုရားသားအစစ္ အမွန္ျဖစ္သလို ဘုရား စင္စစ္လည္းျဖစ္ၿပီး လူ႔ ေလာကသို႔ လူ႔ဇာတိကို ခံယူၿပီး ၾ<ြကလာေသာ အရွင္ သခင္ျဖစ္၍ တန္ခုိးေတာ္ အနႏၲလည္း ရွိပါသည္။ စာတန္က ထုိတန္ခုိးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာက္ခဲ မ်ားကို မုန္႔ျဖစ္ေစၿပီး ဘုရား သားေတာ္ မွန္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပခုိင္းပါသည္။ ဘုရား သားေတာ္မွန္ ေသာေၾကာင့္၎၊ မိမိ၌ရွိေသာ တန္ခုိးကို မိမိ ကိုယ္အား ျပစားရန္ အလြဲ သံုးစား မျပဳလို၍၎ စာတန္၏ လွည့္ျဖား ေသြးေဆာင္မႈကို သခင္ဘုရား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မွာ က်မ္းစာကို ႏွလံုးသြင္းထား၍ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


လူသည္ မုန္႔အား ျဖင့္သာ အသက္ေမြးရ သည္မဟုတ္ သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ် အားျဖင့္ သာေမြးရမည္၊ က်မ္းစာ လာသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ ေတာ္မူ၏။(မႆဲ ၄း၄)။


၂။ ဘုရားသားဆိုတာ လူအထင္ၾကီးလာေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဘို႔မဟုတ္။


စာတန္က က်မ္းစာကို အသံုးျပဳကာ ဗိမာန္ေတာ္ အထြဋ္မွ ေအာက္သို႔ ခုန္ခ်လိုက္ပါက က်မ္းစာ၌ (ဆာ ၉၁း၁၁-၁၂) ကတိ ရွိသည္အတိုင္း ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက သင့္ကို လက္ျဖင့္ မစခ်ီ ပင့္ ထားမည္ဟု စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ ျပန္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ အနက္ဖြင့္က်မ္းမ်ားက သခင္ဘုရား ဤကဲ့သို႔ ခုန္ခ် လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္မွ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားက ခ်ီပင့္ထားသည္ကို လူမ်ား ျမင္ေတြ႕ပါက သခင္ ဘုရားအား အလြန္ပင္ အထင္ႀကီးၿပီး ႐ိုေသ ရွိခိုးလာၾကရန္ စာတန္က ကလိမ္ၫဏ္ ဆင္သည္ ဟု ေဖၚျပ ထားပါသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ သမၼာက်မ္းစာကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိကိုယ္ကို လူအမ်ားအ ထင္ႀကီး ေအာင္ မိမိကို လူအမ်ား ႐ိုေသရွိခိုးခ်င္လာ ေအာင္ လုပ္သူ စာတန္၏ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း မႈကို သခင္ဘုရားက


'သင္၏ ဘုရားသခင္ကို သင္ သည္အစံုအစမ္း မျပဳရဟု က်မ္းစာလာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ (မႆဲ ၄း၇)။


ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းကာ စာတန္ကို တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သည္ထက္ မိမိအတြက္ စားေပါက္ေခ်ာင္ လူအထင္ ၾကီးလာရန္ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္စရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဘုရားသားဆိုတာ စာတန္ကို ကိုးကြယ္ဘို႔မဟုတ္။


နာက္ဆံုး စာတန္က သခင္ဘုရားအား အလြန္ ျမင့္လွေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေဆာင္သြားၿပီး တစ္ေလာကလံုးကို ျမင္ေစကာ သူအား ညြတ္ျပပ္ ကိုးကြယ္လွ်င္ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘုန္းကို ေပးမည္ ဟု ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းရွိ လာေသာ လူမ်ားကို လူအမ်ားက ကိုးကြယ္လာ ၾကပါ သည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ လူသားအခ်င္းခ်င္း၏ ကုိးကြယ္အားကိုးမႈကို လိုခ်င္၍ ဘုန္းတန္ ခုိး ႀကီးမားေအာင္ လုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာကို သမိုင္း အဆက္ဆက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုစံုစမ္းျခင္း ကိုလည္း သခင္ဘုရားက


'အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။'(မ ၄း၁ဝ)။


သခင္ဘုရား ကဲ့သုိ႔ စာတန္၏ေသြး ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ထားရွိေနပါၿပီ။ ထိုထားကို ထက္ေအာင္ေသြးကာ စာတန္၏ ပရိယာယ္ႏွင့္ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႈမ်ား ကို ေအာင္ျမင္ရန္ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပး မစ ပါေစ။


ငါတို႔သည္ လူဇာတိ၌ က်င္လည္ေသာ္လည္း ဇာတိပကတိ အလိုသို႔လိုက္၍ စစ္တိုက္ၾက သည္ မဟုတ္။ ငါတုိ႔ စစ္တုိက္၍ သံုးစြဲေသာ လက္နက္သည္ ဇာတိ ပကတိ လက္နက္မဟုတ္။ ဘုရား သခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ အားျဖင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးၿမိဳ႕ျပတို႔ကို ၿဖိဳ ဖ်က္ႏုိင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။ ထိုလက္နက္အား ျဖင့္ လူတို႔၏ အႀကံအစည္ တိုကို၎၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာ ပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာန ရွိသမွ် တို႔ကို ၎၊ ႏွိမ့္ခ် ေမွာက္လွန္၍ ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္တို႔ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ စကား ေတာ္ကို နားေထာင္ေစၾက၏(၂ေကာ ၁ဝး၃-၅)။


''ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္ပါေလေစ..သမၼာက်မ္းစာကို မဖတ္ဘဲ အိပ္ ခဲ့တဲ့ည တစ္ညမွ မရွိပါ..''(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဒါက္ ကလပ္မက္အာသာ)။


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ပညတ္ တရားေတာ္ ကို ခန္႔ ညားေသာ သူမူကား ခ်မ္းသာ ရလိမ့္မည္။ (သုတၱံ ၁၃း၁၃)။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုပ္ စိန္ေခၚသံမဂၢဇင္းမွ Rev. ဦးေအာင္သက္သက္ညႊန္႔၏ စာမူကို ျပန္လည္ကူယူ ေဖာ္ျပပါသည္။