Aug 25, 2013

၀ိညာဥ္ေရးရာေသေနျခင္း


ဒုစရုိက္အျပစ္၌၄င္း၊ ဇာတိပကတိ၏ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုမခံေသာ အျဖစ္၌၄င္း ေသလ်က္ရွိေနေသာ သင္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အသက္ရွင္ေစ၍၊ သင္တို႔ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဝိနည္း အထံုးအဖဲြ႔ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ လက္မွတ္ကိုေခ်၍၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားလ်က္၊ ငါတို႔စပ္ၾကားထဲက ပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ။ အထြဋိ္အျမတ္၊ အာဏာစက္မ်ားကို လုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာ ထုတ္ျပ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲကိုခံေတာ္မူၿပီ။ (ေကာေလာ ၂း၁၃-၁၅)


တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ ေသဆံုး (သို႔) အသက္ရွင္ေနေၾကာင္း မည္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္း။

တစ္ခါက အသင္းေတာ္ တစ္ခုမွ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အသင္းေတာ္ လူၾကီးမ်ားသည္။ ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ကို ေသဆံုးခါနည္း အသင္းေတာ္တစ္ခု၏ ပုံကို ေရဆြဲပုံေဖာ္ရန္ ငွါးရမ္းျခင္း ခံရသည္။ ထိုသူသည္ အေတာ္ၾကာေသာ အခါ အသင္းေတာ္သို႔ ျပန္လာည္ေရာက္ရွိလာျပီး ေရးဆြဲျပီး ပုံမ်ားကို အပ္ႏွံလုိက္သည္။ ပထမ ပုံတစ္ပုံမွာ ခန္႔ျငားထည္၀ါေသာ အမိုးခၽြန္ခၽြန္ၾကီးႏွင့္ အေဆာက္အဦးပုံၾကီး၏ ပုံ၏ပုံကို ေ၇းဆြဲထားသည္။ ပုံတြင္ လူေျမာက္မ်ားစြာ သည္ ၀တ္ေကာင္း စားလွမ်ားျဖင့္ တံခါးမွ ၀င္ေရာက္ေနပုံျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ပုံမွာမူ အသင္းေတာ္၏ အတြင္း ပုိင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပရိေဘာဂ တန္ဆာမ်ား ရွိေနသည္သာမက တန္ဘိုးအလြန္တရာၾကီးမားေသာ မီးပန္း ဆိုင္းၾကီး မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ အခန္းထဲရွိ လူငယ္ ၀တ္ျပဳေဆာင္ ခန္းမၾကီးထဲတြင္ လူငယ္မ်ားက ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဂိမ္းကစားေနၾကသည္။ အျခား ပုံတစ္ခုတြင္ `မိတ္သဟာရခန္းမေဆာင္´ ထဲ တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စားေသာက္စရာမ်ား အျပည့္ တင္ထားသည္။ ထိုင္ေနေသာသူတို႔၏ ပန္းကန္ မ်ား ထဲတြင္လည္း စားေသာက္စရာမ်ားက အျပည့္ ျဖစ္ေနသည္။

ထိုပုံမ်ားကို အသင္းေတာ္လူၾကီးက ျမင္ေသာအခါ `မင္းကို ဆြဲခိုင္းလုိက္တဲ့ပုံက ေသခါနည္း အသင္းေတာ္ တစ္ခုရဲ႕ပုံကို ဆြဲခိုင္း လုိက္တာေလ´ `ငါတုိ႔ ေျမာ္လင့္ထားတာက အေဆာက္အဦးၾကီးက ျပိဳပ်က္ခါနီး ျခံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္း ေတြ ကလည္း အျပည့္၊ တံခါးေတြက က်ိဳးပ်က္ေနမယ္၊ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း အေရာင္မြဲေျခာက္ ေျခာက္နဲ႔ ရႈပ္ရွက္ ခပ္ေနတဲ့ အခန္း၊ ပရိေဘာဂေတြ ကလည္း အားနည္းေနမယ္၊ စတဲ့ အရာေတြ ပါ၀င္ေနမယ္ လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ မင္းဆြဲလာတဲ့ပုံကလည္း အဲဒီလုိ မဟုတ္ပါလား။´

ထုိအခါ ပန္းခ်ီးဆရာက က်မ္းစာကို ဖြင့္ျပီး ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁ မွာ ေရးထားတဲ့ သြာဒိ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ဖတ္ျပ လိုက္ပါသည္။


သာဒိၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလိုက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ ၾကယ္ခုနစ္လံုးရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္၏အက်င့္ကိုငါသိ၏။ သင္သည္အသက္ ရွင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသလ်က္ေနသည္ကိုငါသိ၏။ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁)


သူက က်မ္းစာကို ရြတ္ဆိုလွ်က္ပင္ ဆက္လက္၍ သြာဒိ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္ ေသဆံုးသည္ ဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္းေရာ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္တြင္ ျပင္ပ လကၡဏာ မ်ား အားလံုး အျပည့္အစံု ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုသြာဒိ အသင္းေတာ္သည္ ျမိဳ႕ထဲမွ အေကာင္းဆံုး အေဆာက္အဦး တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္မွ လူမ်ားသည္ အားလံုး ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ား ေရႊေငြ တန္ဆာမ်ား ရွိႏုိင္ပါလိမ့္ မည္။ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ အသက္တာ၊ ျပည့္စံုမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတို႔၏ မိတ္သ ဟာရ ခန္းမၾကီး ထဲတြင္ အစားေကာင္း အေသာက္ေကာင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းထဲမွ လက္ ေတြ႕အေျခအေနကို က်မ္းစာမွ ေဖၚျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ အသင္းေတာ္ဟာ ေသေနသလား၊ အသက္ရွင္ေန သလား ဆိုသည္ကို သင္လက္ေတြ႕ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။´ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။