Aug 14, 2013

ေရွာလမုန္ဘုရင္၏ အသက္တာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

    တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ထံလာ ေရာက္၍ ''သင္ေတာင္းသမွ်ကို ေပးပါမည္။ ေတာင္းလိုသမွ်ကို ေတာင္းပါ'' ဟု ဆိုလာခဲ့ သည္ရွိေသာ္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္ပါမည္ နည္း။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ ႏွစ္ခါ မရႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ သင့္အတြက္ ေငြေၾကးပူပင္စရာမရွိ။ ကေလး မ်ားအတြက္ ပညာေရးလည္း ေကာင္းမည္။ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္းလည္း ရႏုိင္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မတည့္မွာလည္း မပူပင္ရ ဟု ေျပာလာသည္ဆုိပါစို႔။ ထိုအရာသည္ ဘု ရားသခင္က ႏွစ္သက္ေသာ အရာ ျဖစ္မလားဟု စဥ္းစားရ ဦးမည္ မဟုတ္ပါလား။ သမၼာက်မ္း စာမွ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

နိဒါန္းimages (5)
ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ရွင္ဘုရင္ၾကီး ဒါဝိတ္ သည္ ႏုိင္ငံကို အႏွစ္ (၄ဝ) တုိင္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ သူ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ ႏုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ သစၥာရွိ စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့သည္။ သူမေသမီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သားျဖစ္သူ ေရွာလမုန္၏ လက္တြင္ အုပ္ႏွံခဲ့ျပီး ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ရန္၊ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္ (၃ရာ ၂း၂-၃)။ ဒါဝိတ္ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္ ေရွာလမုန္ သည္လည္း ႏုိင္ငံကို အေကာင္းဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ပါသည္ (၃ရာ ၂း၁ဝ-၁၁)။ ထိုသုိ႔ တည္ေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္ လည္း ေန႔စဥ္ အသက္ တာတြင္ ၾကီးမားေသာ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ စိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။

သင့္၏က်မ္းစာအုပ္ကို ဖြင့္ျပီး (၃ရာ ၃း၃-၁၅) ကို ဖတ္ပါ။ (ဤစာမ်က္ႏွာနာ၏ နဖူးစီး မီးႏူးတြင္ က်မ္းစာကို တစ္ပါတည္း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။)
သင့္မည္သည့္အရာကို ေတြ႕ျမင္ပါသလဲ။ ေရွာ လမုန္သည္ ဖခင္ဒါဝိတ္၏ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသလား။
အပိုဒ္ငယ္ ၃ တြင္ မည္သုိ႔ ေဖၚျပထားပါ သနည္း။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ထိုက်မ္းပိုဒ္အရ ေရွာလမုန္သည္ သူ၏ ဖခင္ ဒါဝိတ္၏ သြန္သင္ခ်က္ အတုိင္း အမွန္ တကယ္ လုိက္ေလွ်ာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ သူ၏ ေမတၱာ တရားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ၏လူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အသက္တာတြင္ ဒါဝိတ္ႏွင့္ ေရွာလမုန္ တုိ႔ကဲ့သို႔ စံျပအသက္ တာ ျဖစ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအား လံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ စံျပျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦး တည္းသာ မဟုတ္ ေၾကာင္းကို သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕မွ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားေသာ သူမ်ားသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူ ယခု ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကသည္ ဆိုသည္ကို သတိရပါ။

    ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ ျမတ္ႏုိးေၾကာင္းကို သူ၏အသက္တာႏွင့္ ျပသ ခဲ့ေလသည္။ အခန္းငယ္္ ၅ ကို ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္က ေရွာလမုန္ကို အိမ္မက္ထဲတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါသနည္း။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ၾကီးမားေသာအရာၾကီးမ်ား ျဖစ္လာ ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
ၾကီးက်ယ္ ေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
ရႈပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခိုင္းရ မည္လား။
ဘာမွ်ပူပင္စရာ မရွိေသာဘဝကို ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
သို႔ေသာ္လည္း ေရွာလမုန္ ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္အရာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသလဲ။
ပထမဦးစြာ ဘုရားသခင္သည္ ဖခင္ ဒါဝိတ္ကို သူ၏ခ်စ္ေမတၱာကို ျပသခဲ့သလို သူ႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ကို သူလည္းသိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ေရွာလ မုန္က မည္သုိ႔ေျပာလိုက္ပါသနည္း။ သူကိုယ္ တုိင္ သိရွိနားလည္ထားသည္မွာ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာလူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္မွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ တာဝန္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိ နားလည္ထား ပါသည္။ မည္သည့္ အရာမ်ား လုိအပ္ေန ပါသနည္း။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းခြန္အားႏွင့္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ ပါက အမွန္တကယ္ မလြယ္ကူမွန္း သိရွိနား လည္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၇-၈)။
  

 ထို႔ေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ ႏွိမ့္ခ်စြာေျပာဆို ျပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ပါသနည္း။ (အခန္းငယ္ ၉)။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

''ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူ တုိ႔ကို တရားစီရင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း ေကာင္း မေကာင္းကို ပိုင္းျခား၍ သိတတ္ေသာဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားစြာ ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔ကို အဘယ္သူသည္ ကိုယ္အလုိ အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏုိင္ပါမည္ နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။'' (အခန္းငယ္ ၉)

မည္မွ်အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလုိက္ပါသနည္း။ ေတာင္းခ်င္သမွ်အရာရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ နန္းေတာ္ၾကီး၊ သား သမီး၊ အသက္ရွည္ျခင္း . . . စသည္တို႔ကို ေတာင္းေလွ်ာက္နုိင္ပါသည္။။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတုိ႔၏ဘဝ အသက္ရွင္မႈအတြက္ ဦးစားေပး ေတာင္းေလွ်ာက္ ခဲ့ပါသည္။ ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွံထားေသာသူတို႔ကို မွန္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ သည္။ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ထို ကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵႏွလံုးသားမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါသလား။ ႏွစ္သက္ပါသည္။ အခန္း ငယ္ ၁ဝ ကိုဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါက ''ထုိသို႔ ေရွာလမုန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကားကို ထာဝရဘုရား သည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။'' ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

    ဘုရားသခင္ မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါ သနည္း (အခန္းငယ္ ၁၂)။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

   ဘုရားသခင္သည္ ေရွာလမုန္၏ဆႏၵ ႏွင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ျပီး၊ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ စဥ္း စား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ေပးအပ္ ခဲ့သည္သာမက မေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ စည္း စိမ္ဥစၥာႏွင့္ ဂုဏ္အသေရကိုလည္း ေပးမည္ဟု ထပ္မံ၍ ကတိရရွိခဲ့ေလသည္။

မႆဲ ၆း၃၃ ကို ဖြင့္၍ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မည္သုိ႔ ေရးသားထား ပါသနည္း။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

    ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ကို ေျပာဆိုေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးစြာရွာၾကေသာ လူမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရာတြင္ အျခားအ ရာမ်ားကိုလည္း ရရွိခံစားခဲ့ၾကေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ သင္ယူခဲ့ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကို မရွာေဖြဘဲ မိမိ၏ အတၱေကာင္းက်ိဳး မ်ားကိုသာ ရွာေဖြ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ားကို ဂရုစိုက္ရ မည့္အ စား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းေကာင္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ ကေလးမ်ား အတြက္ ေကာင္းေသာပညာေရး စ သည္တို႔ကိုသာ ဦးစားေပး ရွာေဖြေနၾကျပီး ပို၍ ပို၍ ျမင့္မားလာေစရန္သာ ဦးစားေပး ရွာေဖြေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေရွာလမုန္ ဘုရင္ၾကီး ၏အသက္တာကမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျခားနား ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေပးေနပါသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ျပီး မည္သုိ႔မည္ပုံ အေကာင္းဆံုး လုပ္ ေဆာင္ရမည္ကို အေရးၾကီးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ သူ၏ႏွလံုးသားသည္ ဘုရားသ ခင္၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ႏွိမ့္ခ်ေသာႏွလံုးသား ရွိ ေနသည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ခြန္အားမ်ားႏွင့္ မည္ သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိထားသည္။ ထိုႏွလံုးသားသည္ ဘုရားသ ခင္ အလိုခ်င္ဆံုးေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္၍ ႏွစ္ သက္ပါသည္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူကာ စဥ္းစား၍ ဆုေတာင္းေစခ်င္ပါသည္။

ဘုရားသခင္အတြက္ အေရးၾကီးေသာအရာမ်ားႏွင့္ သင္၏အတၱဆႏၵ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ သင္၏စိတ္ႏွလံုး သားထဲက အရာမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္လာပါက မည္ သို႔ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ သင့္ႏွလံုးသားကို  မည္သို႔ ေျပာင္းလဲရမည္နည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

ေရွာလမုန္သည္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ရွိသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားတြင္ ေလးစား ထိုက္ဆံုးေသာ ဘုရင္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ ႏုိင္ငံတြင္ သာမက အျခားေသာ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား အထိ ေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္လာပါသည္။ လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာက သူထံမွ အၾကံညဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံ ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ ႏွိမ္ခ်ေသာ ႏွလံုးသား အေပၚတြင္ ဘုရားသခင္က အေျဖေပး ခဲ့ပါသည္။ ေရွာလမုန္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာ တြင္ စံျပ အတု ယူလ်က္ လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ ရွင္ျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အသံုးေတာ္ ခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္