Aug 19, 2013

ခြန္အားသစ္


    ''ယခုပင္ အကြၽႏု္ပ္ကုိယ္၌ ခြန္အား အလွ်င္းမရွိပါ။ အကြၽႏု္ပ္အသက္လည္း ကုန္ပါၿပီ။'' (ဒံေယလ၊ ၁ဝး၁၇)

ဒံေယလက ဤစကားလုံးမ်ား ေျပာဆုိခ်ိန္တြင္ သူသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ ေျခကုန္လက္ပန္း က်မႈတုိ႔လြန္စြာ ခံစားေနရ ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ႐ူပါ႐ုံတစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကုိ သစၥာရွိစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒံေယလအတြက္ အလြန္တရာ မလြယ္ကူလွပါ။ ဘုရား သခင္ကသူ႔အား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း သူက ဦးညႊတ္ခ်လွ်က္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏။ လုံးဝ အကူအညီ ကင္းမဲ့ေနျခင္း ႏွင့္ စိတ္ေသာက ထုိးႏွက္မႈတုိ႔ ခံစားခဲ့ ရသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႐ူပါ႐ုံက သူ႔အတြက္ နားလည္လက္ခံရန္ အလြန္ လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ စကားတစ္ခြန္းမွ် ဆက္၍ မေျပာႏုိင္ေအာင္ သူအလြန္ ပင္ပန္းေန ခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အျဖစ္ကုိ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အလြန္ပင္ပန္းၿပီး စိတ္ေသာကႏွင့္ အားအင္ ကုန္ခမ္းမႈ ခံစားရသည့္ အေျခအေန တစ္ခုဆီသုိ႔ ဘုရား သခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား တခါတရံေခၚ ယူတတ္ပါသည္။ ဤအရာက ကြၽႏု္ပ္တ ုိ႔မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းကလည္း တခါတရံအလြန္ပင္ အင္အားကုန္၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ ''ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္၌ ရွိေနလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းသည္ လြယ္ကူလွ်က္ရွိေနၿပီး၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးအပ္ထားေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ဝမ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ျခင္းတုိ႔ကုိအၿမဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္'' ဟု အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း မ်ားစြာေသာဘုရားသခင္၏ အေစခံတုိ႔သည္ သူတုိ႔၌ ဘုရားသခင္ အပ္ေပးေသာ အလုပ္တာဝန္ေအာက္၌ မ်ားစြာနာက်င္ခံစားခဲ့ၾကရသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပေရာဖက္ ေယရမိက ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ ထုိအလုပ္က ေယရမိအား ႏွစ္သက္ ေက်နပ္မႈ မ်ားစြာ မေပးခဲ့ပါ။ ထုိအရာအစား ဘုရားသခင္က သူ႔အား လွည့္စားသည္ဟုပင္ ခံစားခဲ့ရသည္။ (ေယရမိ၊ ၂ဝး၇) ''ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၌ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အစဥ္ျပက္ျပယ္ျခင္းကုိခံစရာအေၾကာင္းျဖစ္ ပါ၏''(ေယရမိ၊ ၂ဝးဂ) ဟု ဟစ္ေၾကြးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္က ေတာင္းဆုိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏  ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူ နားလည္မႈထက္ပုိ၍ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ထံမွ ေတာင္းခံႏုိင္ပါ သည္။ ဒံေယလလည္း ဤသုိ႔ပင္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ဘုရားသခင္က ဒံေယလအား မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ႀကီးျမတ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ သူ႔အား အသုံးျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒံေယလအတြက္ အဖုိးအခမွာ ပင္ပန္းမႈႏွင့္ စိတ္ေသာကမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။
ဘုရားသခင္၏ အေစခံမ်ားအျဖစ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔က လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းကုိ အစဥ္မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ႀကီးျမတ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိသာ အစဥ္အၿမဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသြားလုိသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔သြားရန္ ရွိေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မေျပာခ်င္ေသာ စကားမ်ား ေျပာရ မည္လည္း ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ေတြးထင္မႈ၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အလုိဆႏၵႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္မ်ားအား ဆန္႔က်င္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးဖ်က္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရႏုိင္ပါသည္။ သုိရာ တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႔အားပုိ၍မွီခုိအားကုိးရန္အေျခအေနမ်ားကုိအသုံးျပဳေတာ္မူသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ား တြင္ ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္သလား၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ခ်စ္သလား၊ ကဲြျပားစြာသက္ေသျပႏုိင္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈက ေပတ႐ုအား''ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ဳိေသာအသက္ ရွိစဥ္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ပတ္စည္း၍ အလုိရွိရာ အရပ္ရပ္သုိ႔ သြားလာတတ္၏။ သင္သည္ အုိေသာအခါ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ဆန္႔ၿပီးလွ်င္၊ သူတပါးသည္ သင့္ကုိ ပတ္စည္း၍ သင္အလုိမရွိရာ အရပ္သုိ႔ ယူသြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏'' (ေယာ၊ ၂၁း၁၈) သခင္ ေယ႐ႈႏွင့္ အတူ ေရွာက္လွမ္းျခင္း၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အလုံးစုံ အဆင္မေျပေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းသြားရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤလမ္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသြားလုိဟု ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သုိးထိန္းႀကီးမွာမူ သူ၏ သုိးမ်ားအား ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ဂ႐ုစုိက္ ေစာင့္ထိန္းေပး လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ သူက ေတာင္းဆုိ႐ုံမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ေလးေသာဝန္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ထမ္းရြက္ေစျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ကူညီမစမႈလည္း ေပးေသာ အရွင္ ျဖစ္သည္။ ဒံေယလလည္း ဤသုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ဘုရား သခင္၏ ႐ူပါ႐ုံကုိခံရ၍ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္သည့္ ေနာက္တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႕အား ခြန္အားသစ္ေပး ေတာ္မူခဲ့သည္။

''ေနာက္တဖန္လူသဏၭာန္ရွိေသာသူသည္လာ၍ငါ့ကုိလက္ႏွင့္တုိ႔လွ်က္အားေပးၿပီးလွ်င္၊ အလြန္ခ်စ္ အပ္ေသာသူ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ။ အားရွိေလာ့။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေလာ့ဟုဆုိ၏။ ထုိသုိ႔ဆုိၿပီးမွ ခြန္အားကုိ ငါရ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏သခင္၊ မိန္႔ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ခြန္အားေပးေတာ္မူၿပီ''ဟုေလွ်ာက္၏။(ဒံေယလ၊ ၁ဝး၁၉-၂ဝ)

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႕ျခင္း၌ ခြန္အားသစ္ကုိ ဒံေယလ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထုိခြန္အားသစ္သည္ သူ႔အား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ အားအင္ ျပည့္ဝသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမတၲာႏွင့္ သင္ၾကား ျပသျခင္း တုိ႔အားျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ မိႆဟာယ ဖဲြ႕ပါ။ မိန္႔ေတာ္မူ သမွ်ကုိ နားေထာင္ ၾကားနာျခင္းသည္ ခြန္အား၏ အံ့ၾသဘြယ္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ခံစားရေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ အတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္ သည္။ သူ႔အနား သုိ႔သြားပါ။ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ကုိ ရွာေဖြပါ။ သင့္အားမိန္႔ ေတာ္မူခ်က္ကုိ နားေထာင္ပါ။

ဒံေယလက ဘုရားသခင္ထံမွ စကား(၄)ခြန္း ၾကားခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ သူၾကားရသည္မွာ - ''အလြန္ ခ်စ္အပ္ေသာသူ''၊ ဘုရားသခင္က သင့္အား ဤသုိ႔ ေခၚေဝၚသည္ကုိ သင္ၾကားႏုိင္ပါသလား။ အခ်ိန္ယူ၍ နားေထာင္ပါ။ ေနာက္တဖန္ သူၾကားရသည္မွာ ''မေၾကာက္ႏွင့္''၊ ပူပန္မႈမ်ားအား ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ခ်ထားပါ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မိႆဟာယဖဲြ႕မႈ ရွိလွ်င္ ဤစကားကုိ သင္ၾကားရေပမည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ႕ထံ လာသူတုိင္းအား ''မေၾကာက္ႏွင့္'' ဟု အားေပးလုိ ပါသည္။ ဒံေယလ ၾကားရသည့္ တတိယစကား မွာ ''ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိပါေစ''ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ''အားရွိေလာ့။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေလာ့'' ဟုၾကားခဲ့ရသည္။ ဤစကားလုံးမ်ားၾကားနာရျခင္းမွ ခြန္ အားသစ္ကုိ ဒံေယလ ရရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းကုိ ၾကားနာခဲ့ရၿပီး သူေရွ႕ဆက္ရန္ လုိအပ္မႈ အားလုံးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ အသစ္ေသာ ခြန္အားႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိလည္း ရရွိခံစား ခဲ့ရေပသည္။

ေမးခြန္းမ်ား။

  1. သင္၏ လက္ရွိသာသနာႏွင့္ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ခံစားရသနည္း။သင္ရရွိေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ သင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား၊ သင္မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ အလြန္စိတ္ပင္ပန္းေစေသာ အရာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ႐ႈတ္ေထြးေနပါသလား

  2. နာက်င္မႈႏွင့္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားက ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈရွိပါသလား။ ဤအရာမ်ားက သင့္အတြက္ ဘုရားသခင့္ အႀကံ အစည္ေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္မည္မွ်စဥ္းစားေတြးေတာမိပါသနည္း။ အေျခအေန အားလုံးတြင္ သင္ကဘုရားသခင္အားခ်စ္သည္ကုိ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပႏုိင္မည္နည္း။

  3. ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ သင့္အားေျပာၾကားေသာ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္မွာမည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ၾကားနာရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သြန္သင္မႈအားေတြ႕ႀကဳံခံစားရန္ သူႏွင့္နီးကပ္စြာရွိ ေနၿပီလား။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဦးမင္းလြင္