Oct 15, 2018

နာမေတာ္၏တန္ခိုး

တမန္ေတာ္္ ၃း၁-၁၁
    ထိုအခါ ပဌနာျပဳရေသာ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔ တက္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူတေယာက္ကို သူ တပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကို ခံေစ ျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ရွိေသာ တံခါးနားမွာ ထိုသူကိုထားေလ့ရွိ၏။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ တို႔ သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္မည္လာၾကသည္ကို ထိုသူသည္ျမင္လွ်င္ စြန္႔ႀကဲပါဟု ေတာင္း ေလ၏။ ထိုအခါ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ထိုသူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ငါတို႔အား ေမွ်ာ္ ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ ထိုသူသည္ တစံုတခုကိုရမည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေန၏။ ေပတရုကလည္း၊ ငါ၌ေရႊေငြမရွိ၊ ရွိသည္အရာကို သင့္အားေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့ဟု ဆိုလ်က္၊ သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္း အားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္ လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေလ၏။ ထိုသို႔ လွမ္းသြား၍ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းသည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ ထိုသူသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ တင့္တယ္တံခါးနားမွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံ၍ ထိုင္ေနေသာသူျဖစ္သည္ ကို သိၾကေသာေၾကာင့္၊ သူ၌ျဖစ္သည္အမႈကို အံ့ၾသ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ထိုသူသည္ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို အမွီျပဳလ်က္ရွိရာအရပ္၊ ေရွာလမုန္ကနားျပင္ အမည္ရွိေသာ ကနား ျပင္သို႔ ေျပးဝင္ၾက၍ စုေဝးၾက၏။

နိဒါန္း

    အထက္ေဖၚျပပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ သူတို႔အား ေမတၱာေတာ္ႀကီးမားစြာျဖင့္ အခမဲ့ ေပးေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဆန္းက်ယ္လွသည့္ အျဖစ္အပ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။
   
    က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ဘုရားသခင္မပါေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေန ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုကို အေရာင္အေသြးစံု ေဆးေရာင္ျခယ္ ရႈေထာင္စံု ပန္ခ်ီးကားတစ္ခ်ပ္၏ သဖြယ္ ေဖာ္ က်ဴးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခံစားဘူးေပလိမ့္မည္။ ယခုေဖာ္ျပပါက်မ္းပိုဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကိုယ္တုိင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့ေနေသာေသာဝမ်ား၊ စုံလင္ မွန္ ကန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီးေနာက္ ခံစားႏုိင္သည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္အတူ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လွပျပည့္စုံေကာင္းမြန္လွသည့္ တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္းမ်ားကို ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

    ဤက်မ္းပုိဒ္ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေပတရုႏွင့္ ေယာ ဟန္တို႔သည္ သူတု႔ိတြင္ မရွိေသာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားထံ မေပး ကမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထုိအ ရွင္၏ တုႏႈိင္းမရွိေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ျပီး စုံလင္ေကာင္းမြန္္ေသာ က်န္းမာ ျခင္းကို ရရွိေစခဲ့သည္။
   
    တမန္ေတာ္ ေပတရုက ”နာဇရက္ျမိဳ႕သား ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ နာမ၌ ထ၍လွမ္း သြားေလာ့” ဟူေသာ စကားမွ်သာ ေျပာၾကားေပးရုံ ျဖစ္သည္။ (တမန္ ၃း၆)

    ထိုစကားကို အေျပာခံရေသာ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ သူျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ ထ၍ လမ္း ေလွ်ာက္ ရုံမွ်သာ ျပဳခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ထိုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ “ကလွ်က္ ခုန္လ်က္  ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြန္းလ်က္” (အခန္းငယ္ - ၈) ဟူ၍စကားလံုး စာသားေလးမ်ား က အံ့ၾသ ဘြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေတြ႕ရသည္။  

    အထက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ေအာက္ ေမ့ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ ခံစားရယူႏုိင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သင္ၾကားေပးသည့္ ကယ္ တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကပါစုိ႔။ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္


နံပါတ္ (၁) စိတ္ပ်က္စရာ ဘ၀ေပး အေျခအေန

က။ ေျခမစြမ္းသူ

    ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူဟာ အမိ၀မ္းတြင္းမွာကတည္းက ေျခမစြမ္းသူပါ။ (အခန္းငယ္ - ၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ဆုိးရြားလွတ့ဲ အေျခအေနပါလဲ။ အရပ္စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သူဟာ ဘဝၾကမၼာဆိုးထဲမွာ လူ႔ေလာကၾကီးထဲ ေရာက္ရွိလာသူပါ။

    ထုိေျခမစြမ္းသူ၏ ဘ၀တြင္ တစ္ခါမွ် လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးပါ။ ထိုသူ၏ဘ၀က သက္ ရွိဟု ေျပာ၍ ရရုံမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ေျပာေသာ “အမိ၀မ္းကပင္ ေျခမစြမ္းသူ” ဟု ဆုိရာတြင္
   
    သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားသည္လည္း ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည္ကို မေမ့ပါနဲ႔။ ၾကမၼာဆုိးေတြ ရွိေနတဲ့ဘ၀ ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။ ဤေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ခက္ ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုၾကမၼာဆိုး ဆိုသည္မွာ အျပစ္တရားပင္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထုိဆိုရြားလွသည့္ အရာၾကီး အတူပါျပီး လူေလာကထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

    ဆာလံ ၅၁း၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါ လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၶြ ယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊”
    ဆာလံ ၅၈း၃ ကေျပာေသးတယ္။ “မတရားေသာသူတို႔သည္ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ရုိင္းေသာသေဘာရွိၾက၏၊၊ ေမြးကတည္း ကလမ္းလဲြ ၍ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ၾက၏၊၊” ဟူ၍ ဆုိထားျပန္ပါသည္။

ခ။ ေျခမစြမ္းရုံမွ်မက ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မရပ္တည္ႏုိင္သူ

    (အပုိဒ္ငယ္ - ၂) တြင္ ေျပာျပထားသည္မွာ “သူတပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ ရွိေသာ တံခါး နားမွာ ထိုသူကိုထား ေလ့ရွိ၏။”

    ဤေျခမစြမ္းသူမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပို႔ေဆာင္မွသာ သူေတာင္းရမ္းရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ တင့္တယ္တံခါးကို ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလူ သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အစဥ္မေျပလွေခ်။ သူတစ္ပါးကိုသာ အစဥ္မီွခိုေနရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

    သူသည္ မိမိ၏က်န္းမာျခင္းအတြက္ ဆရာ၀န္ထံသို႔လည္း မသြားႏုိင္၊ ေဆးပစၥည္း မ်ားလည္း မိမိကုိယ္တုိင္ သြား၍မ၀ယ္ႏုိင္၊ ေဆးလည္း မေသာက္ႏုိင္၊ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မလုပ္ ႏုိင္။ ဆိုလုိသည္မွာ သူ႔ကိုယ္တုိင္အတြက္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းကို မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၊ ကိုယ္ တုိင္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈကို မျပဳႏုိင္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိႏုိင္၊ ေပးကမ္းျခင္း လည္း မလုပ္ႏုိင္။ 

    ထုိေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားၾကီးကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ၀ိညာဥ္ပိုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ အျပစ္မွ လြတ္ ကင္းရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ဘာသာတရားမ်ား၊ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား၊ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕တြင္ စိတ္ ပ်က္ဘြယ္ အေျခအေန ရွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိိ႔၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ အ ျပစ္တရားထဲမွ ကယ္သူမဲ့ေသာဘဝ၊ ဘုရားသခင္ထံမွ ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနသည္။

ေရာမ ၅း၆-၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
    “ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္ဘန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ သူ တို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္ မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံမည့္ သူရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္ အေသခံဝံ့ေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ မွန္ေစ ေတာ့။ ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပ ေတာ္မူ၏။”

    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ၾကီးေသာအမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါျပီ။

ဂ။ ဗိမၼာန္ေတာ္၏အျပင္ဘက္တြင္သာ ေနရေသာ အေျခအေန

    ထိုေျခမစြမ္းသူ၏ လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူသည္ ဗိမၼာန္ ေတာ္သို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရန္ ေန႔စဥ္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ တည္ရွိ ရာ ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ ေနထုိင္ရေသာဘ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ျခားနား ေသာေနရာတြင္ ေန႔စဥ္ ရွိေနသည္။
   
    ၀ိညာဥ္ေရး အျမင္ျဖင့္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေန႔စဥ္ ဆက္ သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္  ျခားနားေနရသည္။ ေ၀းေသာေနရာ တြင္ ရွိေနၾကသည္။ ေဟရွာယ ၅၉း၁-၂ တြင္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။
    ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္ မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲ ေစၿပီ။

ဃ။ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးပမာ

    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လစ္လ်ဴရႈခံရေသာ သနားစရာ သူေတာင္းစားေလးမ်ားသာ ျဖစ္ ေတာ့သည္။ အငယ္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ သည္မွာ “ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲ ျခင္း ကိုခံေစျခင္းငွါ”
    သင့္ဘ၀ထဲတြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္မရွိေသးလွ်င္ သင္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား၊ ေက် နပ္အားရျခင္းမ်ားကို ရရွိခံစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ လူမ်ားထံ ေတာင္းရမ္းရေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

    ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိရန္ လူအခ်ိဳ႕သည္ မွား ယြင္းေသာေနရာတြင္ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႔ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးေသာသူမ်ား (သင့္ဇနီး၊ သင့္သားသမီး၊ သင့္မိဘ၊ သင့္သူငယ္ခ်င္း စေသာ သူမ်ား) ထံ တြင္ ရႏုိင္မည္ထင္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုလူမ်ား ကုိယ္ တုိင္က ထုိအရာမ်ားမရွိသျဖင့္ သင့္ကို ဂရုမစုိက္ၾကေခ်။ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ေက်နပ္အားရျခင္း မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိပါ။ ထုိရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားရွိရုံ ျဖင့္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ အေျခ အေနမ်ားကို မဖန္တီးႏုိင္ပါ။

    ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းဟု ဆုိရာတြင္ အခ်ိဳ႕က ကား၊ အခ်ိဳ႕က အိမ္၊ အခ်ိဳ႕က အ၀တ္အထည္၊ အခ်ိဳ႕က ဖုန္း အစရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအရာမ်ား မည္မွ်ပင္ ရေသာလည္း ေတာင္း၍မဆံုးႏုိင္ေတာ့။ အေၾကာင္းမွာ မိမိရရွိထားေသာ အရာမ်ားသည္ ေခတ္မမီွ ေတာ့ျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္း၍ မဆံုးႏုိင္ေသာဘ၀။

    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေငြသည္ မိမိတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္ ယူေပးမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေက်နပ္အား ရျခင္းကို မျဖစ္ေစခဲ့။

    လူတစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ ေခတ္ဦးကာလတြင္ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာေသာ ေရနံသူေဌးၾကီးျဖစ္ေသာ John D. Rockerfeller ကို “ေငြေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဘယ္ေလာက္ ခံစားႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ” ဟူ၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူေဌးၾကီးက ျပန္ေျဖခဲ့သည္မွာ “နဲနဲပါးပါး ပါဘဲ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
   
    အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္အားရျခင္းမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအ စဥ္မ်ား၊ မူရစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အရက္ေသစာမ်ားထဲတြင္ရွိသည္။ ထုိအရာမ်ားက လက္ရွိျပႆ နာ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ျဖည့္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘာမွ်မက်န္ခဲ့။ ဘာမွျဖစ္မ လာခဲ့။ မိမိ၏ဘဝသာ လံုးပါးပါးသြားခဲ့သည္။ ျပႆနာေတြထဲ တဖန္ျပန္ေရာက္ လာသည္။ အခက္အခဲေတြက ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ ၀မ္းနည္းျခင္း မ်က္ရည္ေတြက မိမိဘ၀ထဲ မွာ ကခုန္ေနၾကသည္။ လြဲမွားေသာ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ေခတၱခဏ ျငိမ္သက္ျခင္းရသလို ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ထူးမျခားနားေသာ ဘ၀ကို ျပန္လည္ခံစားရျပန္သည္။

    ကၽြႏု္ပ္ဆိုလုိသည္မွာ ျပႆနာ၏အေျဖသည္ ထုိအရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မီး ေမာင္း ထုိးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဘ၀သည္လည္း ထုိေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကး ေတာင္း ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱခဏေတာ့ အဆင္ေျပသလုိ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူတကယ္ လုိ အပ္ေနသည္မွာ က်န္းမာျခင္းရရန္ ၊ ထုိဘ၀က လြတ္ေျမာက္ရန္ ဟူေသာ အရာျဖစ္ သည္။

    လူအခ်ိဳ႕ဟုဆိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။ ထုိေျခမ စြမ္းသူသည္ အမွန္တကယ္ပင္ က်န္းမာျခင္းရရွိရန္ ေယရႈ၏တုိ႔ထိမႈ လုိအပ္ေနပါသည္။ သင္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ဘ၀တြင္လည္း ေယရႈ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေခတၱခဏသာ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေသာ ထိုအရာမ်ား မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ အရွင္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အတြက္ ၾကီးေသာ တန္ခိုးေတာ္ ခံစားရရန္ အေရးၾကီးလိုအပ္ ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ၾကမၼာဆုိး အေျခအေန ရွိေနသည္။နံပါတ္ (၂) လူေတြက သူ႔ကို ဂရုစိုက္ၾကတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကုိ တင့္တယ္တံခါးဝသို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္ကို သင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ားက သူ႔ကို ကူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရမွာပါ။

    အငယ္ - ၂ တြင္ “ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူ တေယာက္ကို သူတပါးတို႔ သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။”

မည္သူက သူ႔ကို တင့္တယ္တံခါးသို႔ ေခၚလာပါသနည္း။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို ခ်စ္ေသာသူ/ ဂရုစိုက္ေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေခၚေဆာင္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤေနရာသို႔ ခရစ္ေတာ္မရေသးဘဲ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ဆိုပါက  ဆုိရင္ သင့္ကို ဂရုစိုက္ေသာသူ၊ သင့္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ သင့္အက်ိဳးကို လုိလားေသာသူ တစ္စံု တစ္ေယာက္က သင့္ကို ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သင္သိထားပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားေစခ်င္သည္။ သင့္ကို ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္ကို ၾကားေစခ်င္လို႔၊ သင့္အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ျခင္း ခံစားေစခ်င္လို႔ ဒီေနရာကို ပို႔ေဆာင္ေသာသူ ရွိတယ္ဆုိတာ သင္သိထားေစခ်င္ပါတယ္။

    အကယ္၍ သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက သင့္ရဲ႕ အခန္း က႑ မည္မွ် အေရးၾကီးသည္ကို သင္ျမင္ ရပါလိမ့္မည္။

    ထိုေျခမစြမ္းသူကို တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုနဲ႔ ေယာဟန္ကို တစ္ခါမွ် မျမင္မေတြ႕ ဘူးတာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ေပတရုဟာလည္း သူခ်စ္တဲ့သူေတြ၊ သူဂရု စိုက္တဲ့သူေတြ၊ သူကို သစၥာရွိေသာသူမ်ားအားလံုးကို က်န္းမာျခင္းရရန္အတြက္ တစ္ခါမွ် လုပ္ေဆာင္မေပးဘူးတာလည္း သင္အသိပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ၾကီး ေပတရုသည္ ေျခမစြမ္းေသာ သူေတာင္းစားကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္ ၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားေစခဲ့သည္။ သင့္ခ်စ္ေသာသူမ်ားကို ဧ၀ံေဂလိတရားၾကားရန္၊  ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခံစားရန္၊ သူတို႔ က်န္းမာျခင္း ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား ခံစားရန္ သူတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ေသခံဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။


နံပါတ္ (၃) ေျခမစြမ္းေသာသူ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

    ယခု ေျခမစြမ္းသူသည္ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ က်န္းမာျခင္း ရရွိခံစား သြားခဲ့ပါျပီ။ ေျခမစြမ္းေသာသူ၏ က်န္းမာ ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကၽြႏု္တို႔ ဆင္ျခင္ေလ့လာရ မည့္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ ရွိေနပါသည္။

က။ က်န္းမာျပီဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း သိရွိသည္။

     (အခန္းငယ္ - ၇) တြင္ “သူ၏ လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ဘက္ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊ ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။”
    ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို သင္၏မ်က္စိတြင္ ျမင္ၾကည့္/ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုေျခမစြမ္းသူ သည္ က်န္းမာျခင္းရျပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းပင္ အရူးတစ္ေယာက္လို ခုန္ေပါက္ေနလိမ့္မည္။ သူခ်က္ျခင္း သိခဲ့ပါသည္။ သူက်န္းမာျပီး၊ သူ၏ေျခေထာက္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားျပီ ဆုိသည္ကို ဘယ္သူမွ် မေျပာဘဲ သိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ မည္သူ၏ အကူအညီမွ် မလုိ အပ္ေတာ့ပါ။ သူဘ၀ႀကီးတစ္ခုလံုး အိပ္မက္ပမာ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။

    အလားတူပင္ အျပစ္ႏြံထဲတြင္ နစ္ေနေသာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိလွ်င္လည္း ထုိနည္းတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟုဆုိရာတြင္ တျဖည္း ျဖည္းျခင္း ရရွိလာသည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ၾကိမ္တည္း၊ တစ္ခါတည္း ခ်က္ျခင္းသိရွိ ရရွိျခင္းျဖစ္ သည္။

    သူသည္ ႏွစ္မ်ားစြာေသာ အတိတ္ကို တစ္ရစ္ျခင္း ျပန္လည္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ယခု အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ျပီ။ သူ၏အသိတြင္ ယခု ခ်က္ျခင္းသူက်န္းမာေနျပီ ဆိုသည္ကို သိရွိလိုက္ပါသည္။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိသည္ႏွင့္ သင့္ဘ၀အတိတ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီး ေလ့လာခံစားၾကည့္လုိက္ပါ။ ယခုအခါ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသစ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိလာျပီကို သင္ရိပ္မိ သိရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္က သင့္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ  - ကၽြန္ေတာ္ လူအခ်ိဳ႕ကို “ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီလား” ဟုေမးလွ်င္ သူတို႔က ျပန္ေျဖၾကသည္မွာ “ရတယ္ ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ထင္ပါတယ္။” ဟူ၍ ျပန္ေျဖၾကသည္။ ဘ၀င္မက်ႏုိင္ေသာ အေျဖပင္ ျဖစ္သည္။

    သင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို “ေဟ့ ဆရာ - အခု မိန္းမရျပီလား” ဟုေမးျမန္လာပါက ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ေျဖရမည္နည္း။ “ရတယ္ထင္တာဘဲ။ ရတယ္ေတာ့ ထင္ပါတယ္” စသည္ ျဖင့္ ေျဖခဲ့ရင္ သင္က လက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။  ေနာက္ထပ္ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးပါ လိမ့္ပါလိမ့္မည္။ “ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ဆရာမွာ အခု မိန္းမရွိေနလား လို႔ ေမးတာ” ဟု ေမးခဲ့လွ်င္ “သိတ္ေတ့ာ မေသခ်ာဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ရတယ္ေတာ့ ထင္တာဘဲ” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ ေျဖခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ဒီလူ ရူးေနတာ ေသခ်ာျပီဟု ကၽြန္ေတာ့္ကြယ္ရာတြင္ ေျပာၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

    ယခု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိန္းမရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ ေထာင္က်ျပီ။ ဘယ္လုိသိပါသလဲ။

    ကၽြန္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ေသာေန႔က လက္ထက္ေပးေသာ ဆရာၾကီးက ဘုရား သခင္ထံတြင္ သစၥာကတိမ်ား တုိင္တည္ေပးျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏သတို႔သမီးလက္တြင္ လက္စြပ္ကေလးကို စြတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏နဖူးကုိ နမ္းလုိက္သည့္ တခဏ အ တြင္းမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ထိုေန႔က စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈက တစ္သက္လံုး မေမ့ႏုိင္ေသာ အျဖစ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ဘဝၾကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ ကို ထိုအခ်ိန္ကပင္ သိရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

    သင္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီဆုိလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ သင္၏ ဥေႏွာက္အသိတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္အသိတြင္လည္းေကာင္း သိရွိပါသည္။ ထိုကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ အေတြး၊ ျပဳမူပုံ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ ကယ္္ တင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ေတာ့ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္ ဘ၀တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားခ်ိန္မွစျပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေန ပါလိမ့္မည္။

    မည္သုိ႔ပင္ ျခားနားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ။ တူညီမႈတစ္ခုမွာ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏ဘ၀ကို ထူးျခားမႈေတြ ေပးခဲ့ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိခံစားေနပါလိမ့္မည္။ ေျခမစြမ္းသူ ခ်က္ျခင္းသန္စြမ္း က်န္းမာလာသည္ကို သိရွိ သကဲ့သို႔ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္းသင္သိပါလိမ့္မည္။

ခ။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ က်န္းမာျခင္း

    အငယ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “သူ၏လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာ ခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ ဘက္ဖမ်က္စိတို႔ သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊”

    ယခုအခါ ေျခမစြမ္းသူသည္ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါျပီ။ လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးေသာ သူ၏ေျခတို႔သည္လည္း ခြန္အားမ်ားကအျပည့္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကေသာ စကားမွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းေတာ့ ရပါျပီ။ ဒါ ေပမယ့္ ခြန္အားေတာ့ သိပ္မရွိေသး ဘူး။” ဟုေျပာေလ့ ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲဲေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ က်မ္းစာကေျပာသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကို ခြန္အားႏွင့္ျပည့္၀ေစသည္။

    ေပတရုႏွင့္ ေတြ႕စဥ္အခါ ေျခမစြမ္းသူက တမ်ိဳးတဖုံ ဤသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာျခင္းကေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွ ရပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ့္ အရုိးေတြ၊ ေျခေထာက္ေတြကို ခြန္အားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေပးပါ။ အဲဒါဆိုရင္ ေနာက္မွာေတ့ာ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ျခင္းက်န္းမာလာမွာပါ။ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လာေတာ့မွ က်န္းမာ ျခင္းကုိ ထပ္လုပ္ၾကတာေပါ့” ဟု ေပတရုအား ဆိုခဲ့လွ်င္ ရူးသြပ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိပံုစံသည္ လူအခ်ိဳ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ “လူေတြကို ေကာင္းေအာင္အရင္လုပ္ရမယ္။ ျပီးမွ သူတု႔ိကို ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာရမယ္” ဟူေသာအေတြးအေခၚမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိပါက ခ်က္ျခင္း ေကာင္းလာမည္ဟု ေျပာလုိပါသည္။

ဂ။ က်န္းမာျခင္းသည္ စံုလင္ပါ၏။

    အခန္းငယ္ ၁၆ ကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ “ထိုသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမ ေတာ္သည္ သင္တို႔သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုသခင္ေၾကာင့္ရေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤသူ၌ ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလၿပီ။”
ဘုရားသခင္က ဤလူကို က်န္းမာျခင္းေပးခ်ိန္၌ သူကေတာ့ “တျဖည္းျဖည္းျခင္း က်န္းမာ လာလိမ့္မယ္” ဟု မေျပာခဲ့ပါ။ ေျခမစြမ္းသူသည္ စုံလင္ျပည့္ဝေသာ က်န္းမာျခင္းကို ျဖစ္ ေစခဲ့သည္။  အထက္က်န္းပိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။ “ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလျပီ။” ဆုိလိုသည္ မွာ လံုး၀ေကာင္းသြားျပီ ဟုဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

    ထိုေန႔တြင္ အေအးမိေနခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ ႏွာစီးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္ေနခဲ့ လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မီးေလာင္နာေတြ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း က်န္းမာလာမည္။ မည္မွ် ပင္ ၾကီးမားေလးလံေသာ အနာၾကီးျဖစ္ေနပါေစ အလံုးစံု က်န္းမာလာမည္ျဖစ္သည္။ ေပတရု ေျပာခဲ့သည္မွာ “နာဇရတ္ျမိဳ႕သား ေယရႈနာမ၌ လွမ္းသြားေလာ့” ထုိသူသည္ လွမ္းသြား ရုံမွ်မက ကလွ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္ လွမ္းသြားခဲ့ေလသည္။

    အခန္းငယ္ - ၈ တြင္ “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ဝင္ေလ၏။”
သူသည္ “ကလ်က္ ခုန္လ်က္ႏွင့္”

    သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္တည္းဟူေသာ လူတို႔၏ ၀ိညဥ္အနာမွ က်န္းမာျခင္းကို ရရွိခံစား ခဲ့ရပါက အနည္းငယ္မွ်သာ က်န္းမာလာမည္မဟုတ္။ အလံုးစံုက်န္းမာျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေျခ အေနမဆို က်န္းမာျခင္း ရရွိ လာမည္။ သင့္အျပစ္မ်ားကို အလံုးစံုဖယ္ရွားေပးမည္။ သင္မည္မွ် ဆိုးသြမ္းေနသည္ျဖစ္ ေစ၊ သင့္ကို လမ္းတ၀က္တြင္ ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ေစမည့္ က်န္းမာျခင္း အျပည့္အစံု သင္ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခံရသည္သာမက သခင္ေယရႈ၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းလည္း ရရွိမည္။ ငရဲကေန လြတ္ေျမာက္မည္။ ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိလည္း ေရာက္ရွိမည္။ စာတန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မည္။ သန္႔ရွင္း ေတာ္ ၀ိညဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကို ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ သင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိပါက ထိုအရာ အလံုးစံုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဃ။ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိခဲ့ျပီ

    သူ၏က်န္းမာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အမႈမ်ားျပဳေသာေၾကာင့္၊ က်ိဳးစားအားထုပ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ေကာင္းမူျပဳလုပ္၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ေပတရုက အတိအလင္းဆုိခဲ့သည္မွာ သူသည္ ထုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို က်န္းမာျခင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အျပစ္သားတစ္ဦးသည္ ထိုနည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ လာႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိခံစားႏုိင္ေပျပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တြင္လည္း ထုိသုိ႔ သြန္သင္ထားသည္။ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)
၄။ တစ္ၾကိမ္းတည္ႏွင့္ အျပီးတုိင္ေျပာင္းလဲဲသြားခဲ့ျပီ။

    သမၼာက်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုေျခမစြမ္းသူသည္ အနည္းဆံုးေတာ့ သူ၏ဘ၀ အေျခအေန ႏွစ္ခုေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါျပီ။ ထို႔ထက္မက တစ္ဘဝလံုး၏ နယ္ပယ္ အ သီးသီး၊ အေျခအေနအဖံုဖံု၊ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ 

    ပထမတစ္ခုက သူသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္က သူသည္ အျမဲတမ္း ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ျပင္ပတြင္သာ တံခါးနားတြင္ သာ ရွိေနခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။ အငယ္ - ၈ က “ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ ၿပီးလွ်င္ လွမ္း သြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေလ၏။”

    လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရႈကို ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေသာအခါ သူ တို႔သည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သေဘာထားေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ယခင္က သူတို႔ သည္ အသင္းေတာ္ကို ဘာသာေရး အစီအစဥ္ အျဖစ္သေဘာေလာက္သာ သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးပါက ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ခ်စ္တတ္လာျပီး သူတို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္လာသည္။
တမန္ ၄း၁၄ က “အနာကင္းလြတ္ေသာသူသည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနသည္ကိုျမင္၍၄င္း၊ ျငင္းခံုဆိုဘြယ္ရာမရွိ မေတြ႔ၾက။” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ကို ဖမ္းဆီး ျပီး ေယရႈေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းရေသာသူအေၾကာင္း ေမးျမန္ရန္ ဖမ္းေခၚလာခဲ့သည္။ မည္ သူကမွ် သူ႔ကို လက္မခံဘဲ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေျခမစြမ္းသူသည္ ယခုအခါ တမန္ ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေနရေသာ အခြင့္ ရွိလာျပီ။

    ဒုတိယတစ္ခုမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္လာျပီ။ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲသို႔ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ၀င္သြားသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဘာေၾကာင့္ သူခ်ီးမြမ္းတာလဲ။ သူသည္ ယခုအခါ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျပီ။ ယခင္ကအေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့။ ယခင္က သူသည္ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ခဲဲ့သူ မဟုတ္။ ယခုေတာ့ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ျပီ။ သူ႔ဘ၀က ရႈပ္ေထြးခဲ့ဘူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အားလံုးကို ခ်ီးမြမ္းႏုိင္သူျဖစ္ေပျပီ။ သူ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို လူေတြက မိန္းေမာေတြေ၀ သြားခဲ့ၾကသည္ကို သတိျပဳပါ။
    အငယ္ ၁၀ တြင္ “သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အား ျဖင့္ ဤသူသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ က်မ္းမာလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔မွစ၍ ဣသေရလူ အေပါင္းတို႔ သိမွတ္ၾကေလာ့။”

    အျခားသူေတြ အံ့ၾသေနၾကသည္။ သူတို႔မယံုႏုိင္ၾက။ ထုိ႔အတူပင္ တစံုတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့လွ်င္ လူမ်ားသည္ ေတြေ၀ အံ့ၾသေနၾကမည္။ သင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး မိန္းေမာ ေနၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လူမ်ားကို အံ့ၾသ ေစသည္။

    ၂ေကာ ၅း၁၇ က “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။”

    ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆-၂၇ တြင္ “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔ ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကို ႏႈတ္၍ အသား ႏွလံုးကို ေပးမည္။ ၂၇ငါ့ဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္တို႔အထဲသို႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တရားလမ္းသို႔လုိက္၍၊ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။”

    ေျပာင္းလဲသူမ်ားတြင္ ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္တြင္ မည္မွ်ပင္ အထီးက်န္ျပီး သီးသန္႔ဘ၀ထဲတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါေစ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ေျပာင္းလဲလာျပီးေနာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသိုင္း အ၀ုိင္းထဲတြင္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲျပီ။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္း တတ္ေသာ အသက္ရွင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ အသစ္ေသာ အသက္တာဟု က်မ္းစာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္က အသိအမွတ္အျပဳပါသည္။

နိဂုံး

    သင့္ကို ေမးျမန္းခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသည္။
    သင္သည္ ေျခမစြမ္းသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသလား။
    ေမြးစကပင္ အျပစ္သား ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။
    ဘာမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းေသာအရပ္တြင္သာ ရပ္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။
    ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုိမျပည့္ေသာ ဘ၀တြင္ ရွိေနရသည္မဟုတ္ပါလား။
    ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားက သင့္ဘ၀ထဲမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသလား။

    ေျခမစြမ္းသူရေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ က်န္းမာျခင္းကို ခံစားၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ယခု အခါ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါျပီ။ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံစားႏုိင္ပါျပီ။ သင္သည္ အသစ္ေသာ အသက္တာ အသက္ရွင္မႈကို ရရွိႏုိုင္ပါျပီ။ ယခုအခါ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္းသည္ သင့္အေရွ႕မွာ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေနပါျပီ။ သင့္ကို ေခၚဖိတ္ပါရေစ။ ယခုပင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၾကပါစို႔။