Nov 17, 2018

ဆာလံ (၂၃)

ယံုၾကည္သူတုိင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္ အခ်ိဳ႕ရွိၾကပါသည္။ လူအမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ က်မ္းပိုဒ္ မ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီ ကြဲျပား ျခားနား ၾကေသာ္လည္း ဆာလံ (၂၃) က်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာမူ အၾကိဳက္တူညီၾကပါသည္။ မိမိ ခြန္အား ရရွိသလို အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုကာ ေက်နပ္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဖတ္ရႈကာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာကို အနည္းငယ္ ေဝငွ လိုပါသည္။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၂၃း၁)

ဆာလံ (၂၃)ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ေနေသာ စကားလံုးျဖင့္ အစျပဳ ထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” တစ္စုံတစ္ ေယာက္က  “ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူေသာ စကားလံုးကို အမွတ္တမဲ့ ၾကားရပါက ဂရုတစိုက္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆင္းရဲခက္ခဲလြန္းတဲ့ အေျခ အေန မ်ိဳးတြင္ ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္း အားရ ေက်နပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ် မရႏုိင္ခဲ့ပါ။ အျဖဴရလွ်င္ အမည္ေရာင္ လိုခ်င္ၾက သည္။ အၾကီးရလွ်င္ အေသးလိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုေနာက္တြင္ကား မျပည့္စုံနုိင္ေသာ အလိုဆႏၵ မ်ားေၾကာင့္ အစဥ္ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆို ေနၾကသည္မွာ က်န္းမာျခင္း၊ ကား၊ တုိက္၊ အစရွိသျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ ေသာ အရာမ်ားကို ေန႔စဥ္ေတာင္ဆို ေနၾကေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲျခင္းကို ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႕ၾကံဳ သမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ရွိ အံ့ေသာငွါ သင္မိျပီ။ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ကိုလည္း ေကာင္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းကို လည္းေကာင္း ခံတတ္၏။ ဝစြာစားျခင္း၊ မြတ္သိတ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံရအံ့ေသာငွါ အရပ္ရပ္တို႔တြင္ အရာရာ၌ သင္မိျပီ။ (ဖိ ၄း၁၁-၁၂)

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ အလိုေတာ္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မနာလိုမႈမ်ား ဂနာမျငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္  မရွိေသာ အရာမ်ား အတြက္ ခံစားဝမ္း နည္းမႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ သင့္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို သိုးထိန္း ေကာင္းၾကီးက ေပးအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာအုပ္ ထဲတြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားမ်ားကို သိုးအုပ္စု (သို႔) သိုးေလး တစ္ေကာင္အျဖစ္ အျမဲ တစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ သိုးဆိုေသာ သတၱဝါမွာ အလြန္ လွပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတၱဝါမွ
ကမာၻေပၚတြင္ အၾကား အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ သတၱဝါ တစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟရွာယက ေျပာခဲ့သည္မွာ

“ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔လမ္းလ်က္ ကိုယ့္လမ္းသို႔ အသီးသီး လုိက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူအေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏။ (ေဟရွာ ၅၃း၆)
ငါတို႔ရွိသမွ် ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚရွိ လူသားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ခရစ္ဝင္က်မ္း မ်ားတြင္ ေနာက္ေတာ္တြင္ လိုက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီးကို ရႈျမင္ သံုးသပ္ရာတြင္ “အထိန္းမရွိေသာ သုိးမ်ားဟု” ရည္ညႊန္း ေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ဝင္က်မ္း ေရးသားသူက မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ ထိုေဝါ ဟာရကို အသံုးျပဳ ထားရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တင္စားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အကူအညီ မဲ့ေနေသာသူ၊ အထီးက်န္ ဆန္ေသာသူဟူ၍ ေျပာဆို လိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သိုးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းၾကီးကို အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Philip Keller ဆိုသူသည္ "A shepherd Looks at the Twenty third Psalm" “သိုးထိန္းတစ္ေယာက္ ဆာလံ(၂၃)ကို ေလ့လာျခင္း” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေရးသား ထားသည္မွာ သိုးေမြးျမဴေရး ဆိုသည္မွာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို ဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထုိသတၱဝါသည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဂရုမစိုက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

သိုးမ်ား၏ အျမင္ အာရုံမွာ အားနည္းပါသည္။ အလြန္ ေခါင္းမာသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ စုိးရိမ္ တတ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ ေနထိုင္ပါက ကမူရွဴးထိုး ေရာက္တတ္ရာရာ တစ္ေကာင္တစ္ေနရာ အစဥ္ေျပသလို ေျပးတတ္သည္။ သူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ ရမည္ဟူ၍ နည္းစနစ္ မရွိေခ်။ သူတို႔သည္ ေၾကာက္တတ္ ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အားနည္းေသာ သေဘာ သဘာဝ ရွိသည္။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ ေပးမည့္ သိုးထိန္းမရွိလွ်င္ ထြက္ေျပးဘို႔ နည္းလမ္း တစ္ခုတည္းသာ သိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ၾကံဳရျပီဆိုပါက ကမူရွဴးထိုး မိမိ ထင္ျမင္ခ်က္ အတုိင္း မွားသည္ မွန္သည္ကို မစဥ္းစားဘဲ ေျဖရွင္း တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

သိုးတစ္ေကာင္သည္ မိမိ၏ အိမ္ျပန္လမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြ ရမည္ကို သိျမင္ခံစားႏုိင္သည့္ အာရုံခံ စားမႈမ်ိဳး မပါရွိေခ်။ ေခြး၊ ျမင္း၊ ေၾကာင္၊ ငွက္ စသည္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေနရာအရပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္ရမည္ကို သိရွိျပီး သားျဖစ္သည္။ သိုးတစ္ေကာင္ အဘို႔ လမ္းလႊဲျပီ ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ေခ်။

သိုးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္လွ်င္ ကိုးဆယ္ကိုးေကာင္ေသာသိုးတို႔ကို ေတာတြင္ထားခဲ့ျပီးမွ ေပ်ာက္ ေသာသိုး တစ္ေကာင္ကို မေတြ႔မွီတိုင္ေအာင္သြား၍ မရွာဘဲေနမည္ေလာ။  (လု ၁၅း၄)

ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလံ (၂၃)၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာဆန္းဆစ္ၾကည့္ရာတြင္ သိုးထိန္း မပါဘဲႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေျခအေနကို ရရွိခံစားႏုိင္သည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။

စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္

ဆာလံဆရာ ဒါဝိတ္ကိုယ္တိုင္က “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူ၍ ေရးသားစပ္ဆို ထားသည္မွာ အံ့ၾသစရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ။ အသက္တာအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဆက္လက္၍ “စိမ္းလန္ေသာ က်က္စားရာအရပ္၌ ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထား ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သိုးတစ္ေကာင္၏ ပုံရိပ္ကို အျပည့္အဝ ယူေဆာင္ထားျပီး ေက်နပ္စရာ အေန အထားတစ္ခုကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ သိုးတစ္ေကာင္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ စိမ္းလန္းေသာ က်က္ စား ရာအရပ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားပါလွ်င္ အားလံုးသည္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ သြားသည္ဟူ၍ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုေနရာတြင္ အိပ္စက္ ေပ်ာ္ေမြ႔ႏုိင္ သည္ဟု ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဤေနရာတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးမွာ “ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူေသာ စကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ သတိထားရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္က ခြန္အားႏွင့္ အိပ္ခိုင္းေသာအခ်ိန္ ရွိေနတတ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ရပ္နားသင့္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိ ၾကိဳက္သလုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားနာတတ္ရန္ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ဘုရား သခင္က “မင္းအိပ္ဘို႔ လိုေနသည္” ဟု ေျပာဆိုသည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ရ မည္သာျဖစ္သည္။
Keller ကေျပာသည္မွာ သိုးတစ္ေကာင္ အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
1.    ပထမ အစာဝေအာင္ စားထားသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
2.    ဒုတိယအေနျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
3.    တတိယအေနျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
4.    သိုးအုပ္အတြင္း၌ ညီညႊတ္မႈ ရွိေနေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။

ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ သင့္၏အသက္တာကို ဝေျပာေစလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းေစလိမ့္မည္။ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစလိမ့္မည္။ သင္တို႔၏ ပတ္ဝန္က်င္၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ညီညႊတ္ေစလိမ့္မည္။

သာယာေသာျမစ္နား

ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ “ငါ့ကိုသာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သိုးမ်ားကို ေရရွိရာ ေရစပ္နားသို႔ ေမာင္းထုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေရမကူး တတ္ပါ။ သိုးမ်ားသည္ ရြံ႕လူးေသာ သတၱဝါမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ကမ္းနားတြင္ ရြံ႕အိုင္မ်ားထဲတြင္ သူတုိ႔၏ ထူထဲေသာ အေမြးပြၾကီးမ်ားျဖင့္ မရုန္းႏုိင္ မထြက္ႏုိင္ ေသာအခါမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ကူညီေပးတတ္ၾကပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေလာကအရာမ်ားထဲတြင္ မရုန္းႏုိင္ မကန္ႏုိင္ေသာအခါမ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မနစ္ျမဳတ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးတတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ ပါသည္။ ေလာက၏ စံုစမ္းျခင္းမ်ားထဲမွ မရုန္းထြက္ႏုိင္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထားရွိေသာ ကတိေတာ္မ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အခါမ်ားတြင္လည္း နားလည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ကြယ္ကာ လမ္းျပတတ္ပါသည္။
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ ခံရၾက၏။ သင္တို႔မခံႏုိင္ေသာ စုံစမ္း ေႏွာက္ ယွက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏုိင္မည္ အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာက္ ယွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၃)

ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာတြင္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္မႈထဲ က်ဆင္းသြားေသာအခါ ထိုေနရာမွာတင္ မထႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထားရွိ ျခင္းမျပဳပါ။ ထြက္ေျမာက္ႏုိ္င္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ျပီးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဂရုစိုက္ေနေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခ်င္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္း ေလွ်ာက္ပါလိမ့္မည့္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတုိ႔ထံသို႔ မခ်ဥ္း ရပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ အကၽြႏု္ပ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတို႔ထံသို႔ မခ်ဥ္းရပါ။ (ဆာလံ ၃၂း၆-၇)
ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “အကၽြႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို အားျဖည့္၍” ဟူေသာ စကား စုကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသိုးတစ္ေကာင္သည္ အိမ္သို႔ မျပန္တတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိုးထိန္းသည္ ေပ်ာက္ေနေသာသိုးကို ျပန္လည္ရွာေဖြကာ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းတတ္ပါသည္။

သင္သည္ ကားတိုင္လမ္းသို႔ ျပန္မလာတတ္ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက သင္၏အိမ္ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခြင့္ ေပးပါ လိမ့္မည္။ သင္သည္ အိမ္ျပန္ရေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ရွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ျပန္လာပါ။ ကားတုိင္လမ္းကို ျပန္လာခဲ့့ပါ။ သင္၏ ဝိညာဥ္ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ယံုၾကည္သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ရန္၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ သခင္ေယရႈသည္ သင့္ကို ကားတိုင္တ ရားေတာ္အားျဖင့္ ေရႊးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ဝိညာဥ္ကို ကယ္တင္ရန္ ကားတုိင္ထက္တြင္ သခင္ေယရႈ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ သိုးထိန္သည္ သိုးတစ္ေကာင္ခ်င္းစီအတြက္ အေရးပါေသာ အေနအထား တြင္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ရာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အသက္ တာတြင္ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုးတတ္ျခင္း မရွိေသးပါက သင့္အသက္တာအတြက္ အလြန္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာကို ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသက္ရွင္ သြားလာ တတ္ေစရန္ ေဝငွတုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္