Nov 24, 2018

ဘုရားသခင္အတြက္ ထားရွိေသာ ဆႏၵ

က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလိွု် (၁၂) ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို လည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ သိရိွခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အနႈတ္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ နွစ္ေယာက္ မွာမူ အေပါင္း လကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူနွစ္ေယာက္ မွာ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္တို႔ နွစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို့ လူ (၁၀) ေယာက္မွာ ဣသေရလလူမို်းမ်ားကို ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းရ မည့္အစား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ ေစမည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူမ်ားက လည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိ စကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္း ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းနွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလံႈမႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) နွင့္ ခါနန္ျပည္သို့ ေရာက္နိုင္သည့္ ခရီးကို နွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသ ခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခိ်န္က ရိွခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ ျပည္ကို ၀င္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို့၏ သားေျမး မ်ားကသာ ကာလက္နွင့္ ေယာရႈတို႔နွင့္ အတူ ကတိေတာ္နယ္ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ၀င္ခြင့္ရရိွခဲ့ေလသည္။

ယခင္က ရိွနွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ သို႔ ေသာ္ ယခု အခါ တြင္မူကား ယခင္ ကဲ့သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တို႔နွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္ သစ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူအာမလက္မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တိုင္တိုင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ ရိုးၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္း အား ၾကီးခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ ကို လံုးလံုးလိုက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရား သခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္ တိုက္ ရရိွခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ ေသာ္ လည္း ဆက္လက္၍ တိုက္ပဲြ၀င္စရာ ေနရာေတြ ရိွေန ေသးသည္။ သူတို႔လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ ၀င္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေျပာလိုသည္မွာ ကာလက္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ ျပ လို ပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။

အကြ်နု္ပ္နွင့္ အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ပါ၏။ ထိုေန႔ ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို့ လံုးလံုးလိုက္ ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏ သား ေျမးတို႔၏အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု ကိ်န္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုနႈတ္ ခပတ္ေတာ္ကို ရရိွ ခံစားျပီးခိ်န္ မွစ၍ ဘုရားသခင္ ေပးမည့္ နယ္ေျမနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူး ယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရူပါရံု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအရာ အတြက္ အခိ်န္မည္မွ် ၾကာသည္ ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး သြားျခင္း ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ရူပါရံုအိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရိွလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း နိွပ္စက္မႈမ်ား ရိွေန သည့္တိုင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရံုမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရိွေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရိွေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ ၏ နႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ နိုင္ေအာင္ လူတိုင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ သူမေသမီမွာပင္ သူ၏နိုင္ငံမွ သန္းနွင့္ ခီ်ေသာ လူမ်ားသည္ နႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈနိုင္ခဲ့ေလသည္။

၁။ မိမိ၏ ဆႏၵမ်ားအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆိုတာ မရိွပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးနွစ္ရိွျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရိွေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အ သက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုနွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္နိုင္သည့္ စြမ္း ရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို့ေသာ္လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရိွေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရိွေနဆဲဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ နွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ရူပါရံုမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ ပ်က္မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ ေတာ္တိုင္က ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆႏၵရိွေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆဲြနႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရိွေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္း ပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုစစ္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရိွပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုနိုင္ သည့္ အေျခအေန ရိွပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ရူပါရံုအိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ရိုက္ ရရိွထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အား မ်ားနွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း၊ ခြန္အားနည္း သြားျခင္းတို့ မရိွခဲ့ေခ်။

ယခင္ အနွစ္ေလးဆယ္က ရိွခဲ့ေသာ အာနကလူၾကီးမ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ရိွျမဲရိွ ေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္နွလံုးကို ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔၏ အသက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရံုသည္ ဘုရားသခင္ေပး ထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို့မွ် အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားနွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားနွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို့ကို ငါတတ္ စြမ္းနိုင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳးစား ျပင္ဆင္ ခြန္အားယူေန သည့္ နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ အခိ်န္မေရြး က်ဆံုးနိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မစံုလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္တာ၀န္ အသစ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရ မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွားယြင္းနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအတြက္ ရင္ဆိုင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမ ကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္နွလံုးတြင္ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္က ျဖစ္မလာ ခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိုးစားရယူရန္ ထပ္မံခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ရူပါရံူအိပ္မက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါနွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ ခြန္ အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဆႏၵေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။

“ဤေတာင္ကို ကြ်ႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရိွေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထို႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ၾကားရျပီ။ သို႔ရာတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ အကြ်နု္ပ္ႏွင့္အတူ ရိွေတာ္မူလွ်င္ အ မိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း ထိုသူတို႔ကို နွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကြ်နု္ပ္တတ္ စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။” (ေယာရႈ ၁၄း၁၂)

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လူ့ဘီလူၾကီးမ်ားကို မသတ္နိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကသာ အကူအညီ ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေမာရွည္ကို ဣသေရလလူမ်ားအား ကယ္တင္နိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀) ျဖင့္ ရန္သူ မိဒါန္မ်ားကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တိုက္နိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဒါ၀ိတ္ကေလးနွင့္ အတူပါရိွကာ ေက်ာက္ခဲလံုးေလးမ်ားျဖင့္ ေဂါလ်က္ ၾကီးကို အနိုင္ယူ ေပးလိုက္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားနွင့္ အတူပါရိွျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာ မ အင္ပါယာ ၾကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ျပန့္နံွ့သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပး လိုက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ရိွေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယ ကင္းမဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ လိုအပ္လာသည့္ အခါတိုင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ့ အတူငါ သြား မယ္။ မင္းရဲ့ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘို့ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါ လိမ့္ မည္။

သင္၏ ရူပါရံုမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လိုုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ၾကီးမားသည္ ျဖစ္ ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရံႈးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံ စားနိုင္ပါလိမ့္ မည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကုိးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္