Dec 9, 2018

ခရစၥမတ္ဇတ္ေကာင္ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူျခင္း

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ - မႆဲ ၁း၁၈-၂၅

နိဒါန္း

ခရစၥမတ္ မတိုင္ခင္ ယခု ကာလမ်ားအတြင္ မၾကာခဏ အေမးခံရသည္မွာ "ခရစၥမတ္ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီလား" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  သင္ကိုယ္တုိင္လည္း အေမးခံရမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္လာေသာ္ "ခရစၥမတ္အလွဆင္ျပီးျပီလား" "ခရစၥမတ္အတြက္ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ျပီးျပီလား" "ခရစၥ မတ္ကဒ္ေလးေတြ ျပင္ဆင္ျပီးျပီလား" ခရစၥမတ္အတြက္ သင္သြားရမည့္ ခရီးစဥ္ေတြ အစီအစဥ္ဆြဲျပီးျပီလား" ဟု သေဘာ ေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။

 "သင္ ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။"
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစၥမတ္အတြက္ သြားရင္း လာရင္း လုပ္ေဆာင္းရင္း "ခရစၥမတ္ ျပာယာခတ္ျခင္း" ျဖစ္လာသည္။ ခရစၥမတ္ရာသီျပီးေသာအခါ ေမာပန္းေနျပီး ႏွာစီးေခ်ာင္းဆုိး ဖ်ားနာမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါျပီလား။

ကၽြန္ေတာ္က "ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား" ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းကို သင္ သေဘာေပါက္ ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္သည္မွာ သင္၏ ခရစၥမတ္ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားထက္ ပိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိသည္မွာ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးအေျခအေနႏွင့္ သင္၏အသက္ရွင္သည့္ ပုံစံ အေနအထားကို ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ခရစၥမတ္ အသက္ရွင္မႈ ပုံစံကို ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဖြင့္ျပပါျပီလား။

ခရစၥမတ္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစို႔။ စစ္မွန္ေသာ ခရစၥမတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ခရစၥမတ္ ဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ စံျမန္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတုိ႔တြင္ လူ႔ဇာတိ ခံယူရန္ ဆင္းသက္ၾကြလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အၾကားတြင္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ သူ၏ေမတၱာျဖစ္သည္။ (ဤေနရာတြင္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ထည့္ျပီး ေဟာႏုိင္ပါသည္။) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ က်ိန္း၀ပ္လုိေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္ကို သင့္ အသက္တာထဲတြင္ ထင္ရွား ေဖာ္ျပႏုိင္ ပါျပီလား။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစၥမတ္အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ား ရွိေနပါသည္။ မႆဲ ၁း၁၈-၂၅ တြင္ သင္ဖတ္ ၾကည့္ပါ။

ေယရႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မီွတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶြစြဲေန၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍၊ မာရိအသေရကိုမပ်က္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာစြန္႔ပယ္ မည္ဟုအႀကံရွိ၏။ ထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိပ္မက္ကိုျမင္ရသည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးေယာသပ္၊ သင္၏ခင္ပြန္းမာရိကို ထိန္းသိမ္း ရမည္အခြင့္ကိုမစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဤပဋိိသေႏၶြသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခြၽတ္မည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၁)

ေယာသပ္သည္အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္၊ ထာဝဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ မွာထားသည္အတိုင္းျပဳ၍ မိမိခင္ပြန္းကိုထိန္းသိမ္းေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သားဦးကို မဘြားမွီတိုင္ေအာင္ သံဝါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္းေယရႈဟူေသာအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၄-၂၅)

ကၽြန္ေတာ္ ေယာသပ္ကို သေဘာက်ပါသည္။ သူသည္ ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ မီးေမာင္းထိုး မခံခဲ့ရပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိခြင့္ မ်ားမ်ား မရခဲ့ပါ။ သူ႔ထံမွ ခရစၥမတ္ သေဘာထားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာသင္ ယူႏုိင္ပါသည္။

၁။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လက္ခံေသာ သေဘာကို သင္ယူရမည္္။

ပထမဦးစြာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ေပးသည္မွာ "ဘယ္လုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါေစ ဘုရားသင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံရန္" ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။

ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိခဲ့သည္။ မာရိကို လက္ထပ္ ယူမည္။ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေနသည္။ မဂၤလာ အခန္းအနားကို မည္သည့္ပုံစံ၊ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သည့္ အ၀တ္အ စားမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ အစားအစာကို ေကၽြးမည္ အစရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မာရိထံတြင္ ပဋိသေႏၶ စြဲယူ၍ ကေလးရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့သည္။

သူၾကားခဲ့ရေသာ အသံသည္ နားထဲတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ သူသည္ မာရိကို ခ်စ္ပါသည္။ မာရိလည္း သူ႔ကို ခ်စ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု မာရိက သူ႔ကို သစၥာမရွိေလေရာ့သလား။ သူ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ယခုအခါ သစၥာမရွိေသာသူမကို ျဖတ္လုိက္ ရေတာ့မည္လား။ သူတုိ႔အၾကားမွ ေမတၱာ သံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္လုိက္ေတာ့ မည္လား။

ပညတ္ေတာ္ အရ မာရိကုိ သတ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေယာသပ္သည္ သူမကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစခ်င္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ထက္ယူျပီး တိတ္တဆိတ္ ကြာရန္သာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္က အိပ္မက္တြင္ လာေရာက္ျပီး ေယာသပ္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ပါ။ သင္ နားမလည္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါေတြက ဘုရားသခင္ လုပ္တာပါ။ အားလံုးဟာ အမွန္ေတြပါ။ ဟု ေဖာ္ျပ ေျပဆိုခဲ့သည္။

ေယာသပ္က အလိုေတာ္ကိို ၀န္ခံေသာသူအျဖစ္ သက္ေသထူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားခဲ့သည္။ သူ႔ထံတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေတြကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တခါတစ္ရံ အလားတူ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ လာသလုိ ျပႆနာ မ်ားျဖင့္လည္း ေရာက္ရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ႏုိင္သလို ၀မ္းနည္းျခင္းေတြႏွင့္ ခရစၥမတ္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြႏွင့္ လာသလုိ အမုန္းေတြႏွင့္လည္း လာပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ ခရစၥမတ္ကာလ မ်ားတြင္ ထမင္းငတ္ဘူးသည္။ ငိုေၾကြး၍ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ဘူးသည္။ ထုိအခ်ိိန္က ေယာသပ္၏ အသက္တာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျပီး ခြန္အားယူ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။ 

ေယာသပ္သည္ စိတ္ပင္ပန္္းၾကီးစြာ ခံစားရသကဲ့သို႔ ကၽြနု္ပ္တို႔လည္း ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က "ဘုရားသခင္ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္္ရတာလဲ" ဟု ၀မ္းနည္းစိတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က တုိးညွင္းေသာ အသံေလးျဖင့္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ပါ" ဟု ေျပာေန သကဲ့သို႔ပင္။

ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လမ္းႏွင့္ကြာျခားပါသည္။ သူ၏အေတြးအၾကံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွွ နားမလည္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က "ငါကို ကိုးစားပါ" ဟု သင့္ကို ေျပာေနပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္း အတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔ သိၾက၏။ (ေရာမ ၈း၂၈)


ေယာသပ္၏ အလုိေတာ္ကို နာခံမႈေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေယာသပ္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ကိုးစားျခင္းကို သင္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ လူေတြကို ကူညီတတ္ရန္ သင္ယူပါ။


ဒုတိယအခ်က္မွာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား အျခားလူမ်ားကို ဂရုစိုက္ရန္ သင္ေပးေနပါသည္။

ေယာသပ္သည္ အလြန္ ရုိးသားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္ ဇတ္လမ္းေတြကို ၾကည့္လုိက္တုိင္း မာရိႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ သိုးထိန္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ေရႊတံုးၾကီးမ်ား၊ မုရန္၊ ေလာဗန္မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေယာ သပ္က တုတ္ေခ်ာင္းေလးကို ကိုင္ျပီး အနားမွာ ရပ္ေနမည္။ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ ပို၍ အေရးၾကီးေသာ ေယာသပ္ကို မထင္မရွားေလးမွ်သာ ျပသၾကသည္။ ေယာသပ္သည္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သူသည္ ခရစ္ေတ္ာႏွင့္ မာရိကုိ ဂရုစိုက္ ရသူ၊ ကူညီရသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ေလးတြင္ သူတပါးကို စိတ္မပ်က္ေစဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ဂရုိစုိက္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ရွိသူမ်ားကို တန္ဘိုးထားရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ မိမိကိုသာ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္က သူတို႔ကုိ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ မိမိက ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ေရြး၀ယ္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ဂရုိစုိက္ရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။ က်မး္စာက ေဖာ္ျပေသာ မိဘမဲ့မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား၊ ငိုေၾကြးေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။

၃။ မည္သည့္အရာျဖစ္ေစ ေပးတတ္ေသာသူူျဖစ္ရန္ သင္ယူရမည္။


တတိိယ အခ်က္ကေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ ေယာသပ္ထံ ေရာက္ရွိလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေယာသပ္၏ ေပးတတ္ေသာ သဘာ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေယာသပ္သည္ ၾကိဳတင္၍ ဘာမွ် မသိခဲ့။ မာရိႏွင့္ ကေလးကို ေခၚျပီး ဗတ္လင္ျမိဳ႕သို႔ သြားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဲဂုတၱဳသို႔ ေျပးရဦးမည္။ သူခ်စ္ေသာျမိဳ႕မွ ခြဲခြာရမည္။ ေဟရုတ္ထံမွ ၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးအျဖစ္ ေျပးရမည္. . . စသည္ျဖင့္ ဘာမွ် မသိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္္ ဘုရားသခင္က သူ႔ဘ၀ထဲက ေတာင္းဆိုသမွ်အရာအားလံုးကို သူကေတာ့ ေပးရန္ အသင့္ပါ။

သင့္ရဲ႕ ခရစၥမတ္ ခံယူခ်က္က မည္သုိ႔နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ေပးသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ေပးသည္။ ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေပးသည္။ ေပးသမွ် မွားသည္ဟု မရွိပါ။ အၾကီးမားဆံုး ေပးသည္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။

ၾကားဘူးေသာ ေ၀လီ ဆုိေသာ ေကာင္းေလး၏အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါရေစ။

တစ္ခါတုန္းက ၇ တန္းေက်ာင္းသားေလးတစ္ဦးရွိျပီး သူသည္ အတန္းထဲတြင္ ခႏၶာအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။။ သူ၏မိခင္မွာ ကက္သလစ္တစ္ဦီးျဖစ္ျပီး အရက္ေသာက္သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူသည္ ညဏ္ရည္ အနည္းငယ္ အားနည္းျပီး ေမြးဖြားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္္းေဖၚမ်ားထဲတြင္ စိတ္ပုိိုင္းစြမ္းရည္ အားနည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက သူတစ္ပါးထံမွ အျမဲတမ္း ရေအာင္ ယူတတ္ေလ့ရွိိသည္။ သူ၏နာမည္မွာ ေ၀လီ ျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါျပီိ။ သူတို႔ အတန္းက ျပဇတ္ကျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးမားေသာ ေ၀လီ ကို တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာၾကသည္။ နည္းျပ ဒါရုိက္တာ ေျပာသည့္အတုိင္း လက္ခံလုိက္သည္။

ျပဇတ္စပါျပီိ။ မာရိိႏွင့္ေယာသပ္ ဗတ္လင္ျမိိဳ႕သို႔ ၀င္လာပါျပီိ။ တည္းခိုခန္းတံခါးကို ေခါက္ပါသည္။ သူက ထြက္ရသည္။ ဘာလုိအပ္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ အခန္းရႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ ေယာသပ္ေမးသည့္အခါ သူက "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ထပ္ေျပာသည္ ကေလးေမြးဖြားေတာ့မည္ ေျပာေသာ ေယာသပ္ကို  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ထပ္ေျပာရသည္။ အျခားေနရာေလး တစ္ခ်က္ၾကည့္ေပးပါဗ်ာ ေျပာေသာအခါ  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ေတာင္းသမွ်ကိို "မရွိဘူး၊ မရဘူး"  ေျပာရသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးရမွာ ႏွေျမာျပီး ရေအာင္ယူတတ္ေသာ သူ၏စရုိက္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွေပသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိေနရာကို ေ၀လီ အား သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇက္စင္ေပၚတြင္ တိတ္ဆိိတ္ေနသည္္။ မာရိႏွင့္ ေယာသပ္မွာ "မရွိဘူး၊ မရဘူး" အေျပာခံေနရသည္။ ေ၀လီသည္ မာရိႏွွင့္ ေယာသပ္ကိုုယ္စား နာက်င္ေနသည္္။ "မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး" ေျပာရသည္ကို စိတ္နာေနသည္္။ နည္းျပ ဒါရိုက္တာက ထုိိအခန္းကို ေသခ်ာ ဇတ္နာေအာင္ လုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇတ္တုိက္စဥ္က ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အမွန္တကယ္ စိတ္ခံစားျပီီး သရုပ္ေဆာင္ရေသာအခါ ေ၀လီလည္း နာက်င္ေနပါသည္။ သူသည္ မ်က္ရည္မ်ား စီးဆင္းေနျပီိး ေနာက္ဆံုး သူက "အခန္းရွိပါတယ္" ဟု ေျပာခ်င္ေနသည္။ ဘ၀တြင္ အျမဲတမ္း ရယူဘုို႔သာ သိခဲ့ေသာ ေ၀လီ သည္ ယခုအခါ ေယာသပ္၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူ႔ရင္မွွာ တကယ္နာက်င္လာခဲ့ျပီး ေပးတတ္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။

အခန္္းမရဘဲ နာက်င္မႈျဖင့္္ ေပးဆပ္္ခဲ့ရေသာ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူပါ။ တခ်ိန္က တည္းခိုခန္းမရခဲ့ေသာ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိကုိ သင့္၏ ႏွွလံုးသား ေနရာကို ေပးလုိက္္ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသား အခန္းဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ပါ။ ထုိ႔ထက္မက ကၽြန္ေတာ့္္္ ဘ၀ၾကီီးဟာ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဟာ ကိုိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပညာေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတ္ာ့ရဲ႕ အသက္ရွင္မႈဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ စသည္ျဖင့္ ေပးလုိက္ပါ။

နိဂုံး


သင္ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၁) အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၂) သူတစ္ပါးကို ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၃) မိမိအသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အား ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္္၌

Rev. ဦးမင္းလြင္

ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Dec 4, 2018

ခရစၥမတ္ကုိ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ ၾကိဳဆိုမလဲ

မာကု ၁း၁-၈
၁ဘုရားသခင္ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏  အစကိုဆိုေပအံ့။ အနာဂတၱိ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကို ျပင္ရေသာ ငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏။ ေတာ၌ဟစ္ ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရ ဘုရား ၾကြေတာ္မူရာ လမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့ဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေယာဟန္သည္ ေတာ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးလွ်က္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တ ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံ တရားကို ေဟာလ်က္ေပၚထြန္း၏။ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔သားမ်ားမွ စ၍ ယုဒျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္၊ ေယာဟန္ထံသို႔ ထြက္သြား၍ မိမိတို႔ အျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပလွ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾက၏။ ေယာဟန္သည္ ကုလားအုတ္ အေမႊးႏွင့္ရက္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္၊ ခါး၌ သားေရ ခါးပန္းကို စည္းလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ေတာ၌ ျဖစ္ေသာ ပ်ားရည္ကို စားလ်က္ေန၏။ ေဟာခ်က္ စကားဟူမူကား၊ ငါ့ထက္ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာ၏။ ထိုသူ၏ ေျခနင္းေတာ္ ႀကိဳးကိုမွ် ငံု႔၍ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။ ငါသည္ သင္တို႔အား ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၏။ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္၌ သင္တို႔ကို ဗတၱိဇံ ေပးမည္ဟု ေဟာသတည္း။ (မာကု ၁း၁-၈)

ကယ္တင္ရွင္ မလာမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္

ခရစၥမတ္ အတြက္ အသက္တာကို ျပင္ဆင္ျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာလုိပါသည္။ ဤေ၀ငွခ်က္သည္ သင့္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သင္သည္ ခရစၥမတ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ေနပါလိမ့္မည္။ အိမ္ကို အလွဆင္ျခင္း၊ မီးလံုးေလးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္္မ်ားကို စုေဆာင္ျခင္း၊ အ၀တ္အစားမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ စသည့္ ျပင္ဆင္မႈ ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေနပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ဘုရားသခင္က ထိုျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အားရေက်နပ္ေန လိမ့္မည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ လူ႔ဇာတိခံယူရန္ ေကာင္းကင္ဘုံ စည္းစိမ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာရာတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ားက အမွန္တကယ္ လံုေလာက္ ပါျပီလား။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိသည့္အရာမွာ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ဆင္ မႈမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

 ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္ မာရိ၏ ပဋိသေႏၶ ယူေဆာင္ျခင္းကို မေဖၚျပ သလုိ ေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မ ေတြ႕ရေခ်။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကဲ့သို႔ သာမန္ လူသားတစ္ဦးက လူ႔ဇာတိ ခံယူမည့္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ကို ထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ ၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ အေၾကာင္းကိုသာ ရွင္မာကုက ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။


ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မေမြးဖြားမီ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကိဳတင္ ပေရာဖတ္ ျပဳခ်က္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ထို သခင္မလာခင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဗတိၱဇံ ဆရာ ေယာဟန္ကို ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ယခု ေလ့လာ ေဖၚျပလုိပါသည္။

မာကုက်မ္းစာ၏အစတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေဖၚျပစတင္ထားပါသည္။ 

၁ဘုရားသခင္သားေတာ္ေယရႈခရစ္၏ ဧဝံေဂလိတရား၏ အစကိုဆိုေပအံ့။ ၂အနာဂတၱိက်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကိုျပင္ရေသာ ငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏။ ၃ေတာ၌ဟစ္ ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရားၾကြေတာ္မူရာလမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ (မာကု ၁း၁-၃)

မာကုက ခရစၥမတ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစျပဳမထားပါ။ မာကုက်မ္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္ႏွင့္ ခရစၥမတ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ယခုေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ လွလွေလးမ်ား၊ ကေလးလက္ေဆာင္မ်ား၊ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ က်ိဳးစား အားထုပ္မႈမ်ားကို မလုိအပ္ပါဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိအရာမ်ားသည္လည္း အထူးျပဳလုပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ရွင္မာကုက အစျပဳသည္မွာ “ဧ၀ံေဂလိတရား၏အစ” ဟုဆိုထားပါသည္။ “ဧ၀ံေဂလိ” ၏ အဓိပၸါယ္မွာ “သတင္းေကာင္း” ျဖစ္ပါသည္။ “သတင္းေကာင္း၏အစ” ကို ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ႏွင့္ အစျပဳမထားပါ။ သတင္းေကာင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သတင္း ေကာင္းဆိုသည္မွာ “ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္း” ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မာကုက်မ္းတြင္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္အစျပဳ ရမည့္အစား ထူးျခားစြာျဖင့္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပ အစျပဳ ထားပါသည္။ ယေန႔မနက္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ ထံမွ အေၾကာင္းအရာ သံုးခုကုိ ေလ့လာလုိပါသည္။ 


၁။ သူသည္ ထူးျခားေသာ ေစတမန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

 အငယ္ (၆) တြင္ ေယာဟန္သည္ 

“ေယာဟန္သည္ ကုလားအုတ္အေမႊးႏွင့္ရက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ခါး၌ သားေရခါးပန္းကို စည္းလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ေတာ၌ျဖစ္ေသာပ်ားရည္ကိုစားလ်က္ေန၏။” (မာကု ၁း၆)

 သခင္ေယရႈႏွင့္ ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ေယာဟန္သည္ ျခားနားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ၀မ္းကြဲေမာင္ႏွမမ်ားသည္ အနည္းငယ္ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ရွိေနတတ္သည္။ ယခု ေယာဟန္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သိတ္ အဆင္ မေျပေသာ အေျခအေန မ်ားထဲတြင္ ရွိေနသည္။ ကုလားအုပ္ေမြးႏွင့္ ယက္ေသာ အက်ႌကိုသာ ၀တ္သည္။ သားေရ ခါးပန္းကိုစီးျပီး က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ပ်ားရည္ကိုသာ စား ေသာက္သည္။ ေနသည္မွာ ကႏၱာရတြင္ေနသည္။ ကႏၱာရမွရေသာ အဂ်ႌကိုသာ ၀တ္ျပီး ထုိေနရာ မွ အစားအစာကိုသာ စားေသာက္သည္။

ဘုရားသခင္ဘက္တြင္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္သူ အဖ ဇာခရိႏွင့္ အမိ ဧလိရွဗတ္ တို႔မွ ေမြးဖုြားလာေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယာဟန္သည္ ဘုရား ၀တ္တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ အသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထား သူျဖစ္ျပီး စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ား ကင္းေ၀းရာ ေတာကႏၱာတြင္ သြားေရာက္ေန ထုိင္ခဲ့ျပီး ရႏုိင္သည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္သာ ေရာင့္ရဲ တင္တိမ္ျပီး အသက္ရွင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ ၏ အသက္တာ ျပင္ဆင္မႈမွာ ထူးျခားပါသည္။ မည္သူမွ် တုႏႈိင္း မမွီႏုိင္သည့္ အသက္ရွင္မႈပုံစံ ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ၾကိဳေနခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ၏ လူဇာတိခံယူျပီး လူ႔ေလာကသို႔ ၾကြေတာ္မူရာ ခရီးလမ္းကုိ ၾကိဳဆုိေနပါသည္ ဟူေသာ သင့္၏ အသက္ရွင္မႈ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသနည္း။ ခရစၥမတ္ကို ၾကိဳဆိုေသာ သင္၏အသက္ တာ အသက္ရွင္မႈကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ပါ။ 

သူသည္ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ရုံမွ်သာမက

၂။ ထူးျခားေသာ တရားစကားကို ေဟာေျပာသူ ျဖစ္သည္။


ေဟရွာယ ၄၀း၃-၅ မွေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မာလခိ ၃း၁ တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာျပီး ျပည့္စံုေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိမိတ္ဖတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာ၌ ဟစ္ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရား ၾကြေတာ္မူရာလမ္း ကို ျပင္ၾကေလာ့၊၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို လြင္ျပင္၌ ေျဖာင့္ေစ ၾကေလာ့၊၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရာရွိသမွ်တို႔ကို ဖို႔ရမည္။ ေတာင္ႀကီးး ေတာင္ငယ္ရွိ သမွ်တုိ႔ကုိ ၿဖိဳရမည္။ ေကာက္ေသာ လမ္းမ်ားကို ေျဖာင့္ေစရမည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္း မ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ ျပင္ဆင္ရမည္။ (ေဟရွာ ၄၀း၃-၄)
ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသြားရာလမ္းကိုျပင္ရေသာငါ၏တမန္ကုိ ငါေစလႊတ္မည္။ (မာလခိ ၃း၁)
ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ေျပာသည္မွာ ကယ္တင္ရွင္လာမည့္အေၾကာင္းကို ေၾကာ္ျငာသည္။ လမ္းေတာ္ကို ျပင္ဆင္ၾကဟု ေျပာသည္။ “ျပင္ဆင္” ဟူေသာစကားသည္ “အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနရမည္” ဟု ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ဆိုလုိသည္မွာ ယခု လမ္းမၾကီးမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္။ သခင္ေယရႈ လူ႔ဇာတိခံ ၾကြေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရန္ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာမည့္ အခန္းအနားျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ အေရး ၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔က ျပင္ဆင္ရာတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ အရုပ္ကေလးကို အ၀တ္ကေလး ႏွင့္ပတ္၊ ႏြားစားခြက္တြင္ထား၊ မီးလံုးေလးေတြ ထြန္းထား ထုိကေလးသည္ ဘယ္ေသာ အခါမွ ၾကီးထြားခြင့္မရ။ ခရစၥမတ္ ကယ္ရယ္ သီခ်င္းမ်ားဆိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ ထုိအရာသည္ ေဟရုတ္ဘုရင္ က သတ္ျဖတ္ရန္ သတိေပးေနသလုိ၊ အသိေပးကာ ခရစ္ေတာ္ကို ဒုကၡေပးရန္ ျပင္ဆင္ေန သလုိျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားထက္ ထူးျခားေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ လုိ အပ္ပါသည္။
ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္က ေျပာသည္မွာ
“ငါ့ထက္ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာ၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ ႀကိဳးကိုမွ် ငံု႔၍ျဖည္ ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။” (မာကု ၁း၇)
ဟုဆိုခဲ့သည္။ အမ်ားတကာ ေလးစားေသာ၊ အထင္ၾကီးေသာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာ ဟန္ က “ၾကြလာမည့္ အရွင္သည္ မည္မွ် ၾကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။” ထို အရွင္ ၾကြေရာက္ လာမည့္ အခ်ိန္တြင္ တကမာၻလံုးကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ေဟာ ေျပာခဲ့သည္။ သူေဟာေျပာရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ထုိအခ်ိန္က ယံုၾကည္သူဟု ဆုိေသာသူ မ်ားပင္လွ်င္ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဘုရားမဲ့၊ တရားမဲ့ မိမိ စိတ္တုိင္းၾက အသက္ရွင္ေနခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ အျပစ္ တရားမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ အခါ ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို မလုိခ်င္ခဲ့ၾက။ ခရစ္ေတာ္ မလုိဟု ထင္ျမင္သူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္က ခရစ္ေတာ္ကို သတ္ျဖတ္ရန္ ၀န္မေလး ခဲ့ၾကေခ်။ ယေန႔ေခတ္ အဆင္သင့္မျဖစ္သလုိ သူတုိ႔လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ ခဲ့ၾကေခ်။

သင္အသက္တာေရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါျပီလား။ လူတိုင္း ခရစၥမတ္ကို ၾကိဳဆုိၾက ေသာ္လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေခ်။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ က ေဟာေျပာခဲ့သည္မွာလည္း ထုိလူမ်ိဳး အတြက္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ သင့္အသက္တာကိုလည္း ထုိကဲ့သို႔ ေျပာလုိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ရမလဲ။ ေယာဟန္ကေတာ့ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တရရန္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အျပစ္တရားမွ ေနာင္တရ သည့္ အေနျဖင့္ ဗတၱိဇံခံရန္ေျပာခဲ့ ပါသည္။ ေယာဟန္ေျပာသည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေနာင္တရရန္ ျဖစ္သည္။ ဂရိဘာသာ စကားျဖင့္ ေနာင္တဆိုသည္မွာ “metanoia” ဟု ေခၚျပီး “စိတ္ႏွလံုး ေျပာင္းလဲျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ၂ေကာ ၇း၁၀ တြင္ ေနာင္ဆိုသည္မွာ ၀မ္းနည္းျခင္းမွ လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဝမ္းနည္း ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေနာင္တစိတ္တည္းဟူေသာ၊ မေျပာင္း လဲႏိုင္ေသာ ေနာင္တ စိတ္ကို ျပဳျပင္တတ္၏။ ေလာကီ ဝမ္းနည္းျခင္းမူကား၊ ေသ ျခင္းကို ျပဳျပင္တတ္၏။ (၂ေကာ ၇း၁၀)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္အရ ေနာင္တကို ျဖစ္ေစေသာ ၀မ္းနည္းျခင္း (၂) မ်ိဳးရွိသည္။

ပထမတစ္ခုက ေလာကီ ၀မ္းနည္းျခင္း

ဤ၀မ္းနည္းျခင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လံုးေထြးေနပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔၏ အျပစ္မ်ား အတြက္ မႏွစ္သက္ဘြယ္ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕လာ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထို၀မ္းနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚ လာေစပါသည္။ ေကာင္းေသာ ယာယီအက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ေခတၱခဏမွ်သာ ေျပာင္းလဲစိတ္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္မ်ားထဲတြင္ က်င္လည္ျပီး ရဲစခန္းေရာက္၊ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္၊ ျပႆနာ တတ္ေသာ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ “ေတာ္ပါျပီ၊ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါ” ဟု ေျပာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ၾကာလာလွ်င္ ေခြးျမီးေကာက္ က်ီေတာက္စြတ္ သကဲ့သို႔ ဒုံရင္း ျပန္လည္ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ေလာကီ ၀မ္းနည္းျခင္းမွာ ထုိသို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခုက ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀မ္းနည္းျခင္း

ဤ၀မ္းနည္းမႈမွာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထာ၀ရ အျပစ္ခြင့္လႊတ္္ျခင္း တရားကိုလည္း ခံစားရပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ လူ တစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားထဲ အထိ ျပင္းထန္ေသာ ရုိက္ခတ္မႈကို ျဖစ္ခဲဲ့ျပီး ထာ၀ရ ကာလအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေနာင္တ တရားကို ရရွိခံစားေစ ႏုိင္သည္။ တမန္ေတာ္ ၂း၃၇ တြင္
ထိုသူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေပတရုမွစ၍ အျခားေသာ တမန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾက၏။ (တမန္ ၂း၃၇)

သင္၀မ္းနည္းတတ္ျပီးလား။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားသိလွ်င္ သင္သည္ ေနာင္တကိုျဖစ္ေစေသာ ၀မ္းနည္းမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္အသက္တာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ သင္သည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံျပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်မ္းစာမဖတ္ေသးလွ်င္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆုမေတာင္းေသးလွ်င္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဘုရားေက်ာင္း မတတ္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ မိတ္သဟာယ မသြားခဲ့ ေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္း ပါ။ မရင့္က်က္ေသာ အသက္တာ အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဧ၀ံေဂလိ မေဟာခဲ့ေသာ ေန႔ရက္ မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ေရွာင္ဖယ္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းပါ။

ထုိသို႔ ၀မ္းနည္းျပီး အသက္တာကို ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္း ေန႔ရက္မ်ားကို ၾကိဳဆုိႏုိင္ ပါသည္။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ကဲ့သို႔ သင္သည္ ခြန္အားယူ ၾကိဳဆုိ ရပါမည္။
ေယာဟန္သည္ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ရုံမွ်မက
ေယာဟန္သည္ ထူးျခားေသာ တရားစကားကို ေဟာေျပာရုံမွ်မက

၃။ ထူးျခားေသာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။

ေယာဟန္သည္ ေတာ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးလွ်က္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံတရားကို ေဟာလ်က္ေပၚထြန္း၏။ ေယရႈရွ လင္ၿမိဳ႔သားမ်ားမွ စ၍ ယုဒျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္၊ ေယာဟန္ထံ သို႔ထြက္သြား၍ မိမိတို႔ အျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပလွ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံ ၾက၏။ (မာကု ၁း၄-၅)

ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္သည္ မိမိ၏အသက္တာကို ျပဳျပင္သည္သာမက မိမိ ပတ္၀န္က်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္း အတြက္လည္း ၾကီးေသာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိးေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သံုးႏွစ္ၾကာမွ် အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားေသာ လူအုပ္ၾကီးက ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႔လုိက္ကာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ားကို ခံယူေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေယာဟန္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သခင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

အခြန္ခံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာမစစ္သားမ်ားကိုလည္းေကာင္း လူတန္းစားအ မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေနာင္တရေစရန္ ေဟာေျပာခ့ဲျပီး သူတို႔ကို ႏွစ္ျခင္းေပးကာ တည္ေဆာက္မႈ ျပဳ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ စတင္ေသာအခါ အခြန္ခံမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားမွ စျပီး လူအသီးသီးက ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ လုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ထူးျခားစြာ ၾကိဳဆို ခဲ့ေသာ ေယာဟန္၏ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၏ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပင္ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္လည္း သင့္၏အသက္တာႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း မ်ားအားျဖင့္ ၾကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ခရစ္ေတာ္ ရရွိခံစားေစပါ။

နိဂုံး

ေမြးေန႔ေတာ္ကို သင္ၾကိဳဆိုမည္ဆုိပါက ခရစၥမတ္ အလွဆင္ သစ္ပင္ေလးမ်ား၊ မီးလံုး အလွဆင္မီးမ်ား၊ လက္ေဆာင္ လွလွေလးမ်ား၊ ခရစၥမတ္ ကဒ္ေလးမ်ားျဖင့္သာ ၾကိဳ ဆို ေနေသာ သင့္အသက္တာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။ ကယ္ရယ္သီခ်င္းေလးေတြ အေပ်ာ္ လုိက္ဆိုေသာ ၾကိဳဆိုမႈ ထက္ထူးျခားေသာ ၾကိဳဆိုမႈျဖစ္ေစရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အထက္ ပါ ေခါင္းစဥ္ သံုးခုကို ျပန္ေျပာပါရေစ။

၁။ ခရစ္ေတာ္ကို ညႊန္ျပႏုိင္ေသာ ထူးျခားေသာ တမန္ေတာ္အျဖစ္ မိမိအသက္တာကို ျပင္ဆင္ပါ။
၂။ လူမ်ားကို ေနာင္တသို႔ျဖစ္ေစေသာ ထူးျခားေသာ သတင္းစကားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆုိပါ။
၃။ လူတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆုိပါ။

https://www.4shared.com/office/Uo8Yj-Kdfi/preparation_for_Christmas.htmlနာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကုိးမုိင္ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္