Jun 29, 2012

ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ျခင္း


ေဟရွာယ ၄၀း၁-၁၁၊ ၂၉-၃၁
အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သူရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ပိုမိုျပတ္သားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒီက်မ္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္တိုင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ ဒါဟာလဣသေရလ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ယံုၾကည္အားကိုးမႈမရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚမွာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱဆန္မႈနဲ႔ သစၥာမဲ့တဲ့ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ မလိုမုန္းတီးမႈေတြထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ျပသေန ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုလိုတဲ့ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာကို တြန္းပို႔ေနသလို ခံစားရပါတယ္။

အေျခအေနကို စပ္ဆက္ စဥ္စားၾကည့္ျခင္း

ယုဒလူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပစ္ပစ္ခါခါ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ယုဒ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားသခင္က လြဲျပီး အကူအညီရႏိုင္မည့္ေနရာေတြကို ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဘုရားသခင္က ကူညီခဲ့တဲ့ ဇတ္လမ္း အျဖစ္အပ်က္ေလး ရွိေနပါတယ္။ ဣသေရလတိုင္ျပည္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းဟာ အာရႈရိေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ယုဒျပည္ကိုလည္း ထပ္မံ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟရွာယ ၂၂ မွာ ေဖၚျပထားသကဲ့သုိ႔ ယုဒတိုင္းျပည္ ဟာ အဲဒီ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ လက္ထဲကေန ဘုရားသခင္က ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟရွာယက်မ္းမွာ အခန္းၾကီး ၁ မွစျပီး အခန္းၾကီး ၃၉ အထိၾကည့္ရင္ ဘုရားသခင္က ယုဒလူမ်ိဳးေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ကယ္ႏႈတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ယုဒေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္တယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ယုဒလူမ်ိဳးေတြ မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာက္ၾကိဳ႕ တယ္၊ ႏွိမ့္ခ်တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ အျပဳအမူကို အလြန္ဘဲ ရြံရွာ မုန္းတီးသြားပါေတာ့တယ္။
မည္မွ်ပင္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလကို အဘက္ဘက္က ေထာက္ခံအားေပးေနလင့္ကစား ရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိကေတာ့ အာရႈရိေတြ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲပင္။ ဒီေနရာမွာ ေဟရွာယ အခန္းၾကီး ၃၉ တြင္ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္၏ ေစတမန္မ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္ေစ ဘို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာနဲ႔ ျပသခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုရင္ ေဟဇကိဘုရင္က ဗာဗုလုန္နဲ႔လက္တြဲျပီး အနာဂတ္တြင္ က်ေရာက္ႏုိင္ သည့္ အာရႈရိႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးမဆို ေတာ္လွန္ဖယ္ရွား သြားမယ္လို႔ ဆိုလို လိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေဟရွာယ ေရာက္လာျပီး ထိုသူေတြဟာ ဘယ္တိုင္းျပည္ ကလဲ၊ ဘာေတြ လိုခ်င္လို႔ ေရာက္လာတာလဲ အစရွိသျဖင့္ ေမးျမန္းပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေဟဇကိက အနည္းငယ္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္သြားျပီး သူတို႔ဟာ ဗာဗုလုန္ တိုင္းျပည္က လာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ အားလံုးကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။
ဟရွာယက ဘုရားသခင္ထံက ရရွိတဲ့ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ျပန္ေျပာျပလိုက္တာကေတာ့ မင္းၾကီးနဲ႔တကြ အရွင္မင္းၾကီးရဲ႕ ထီးနန္းနဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းေတြ အားလုံး ဗာဗုလုန္သို႔ သိမ္းယူျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ သားစဥ္ေျမးဆက္လည္း အဲဒီ ဗာဗုလုန္ရဲ႕ ထိမ္းသိမ္းမႈ ခံရမယ္လို႔ ေျပာ လုိက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟဇကိက ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ သူအတြက္ အားလံုး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေနအထား အေျခအေန ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ (ေဟရွာ ၃၉း၈)။ ဗာဗုလုန္ကေတာ့ ဣသေရလရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ၾကည့္ျပီး ဣသေရလ တိုင္းျပည္ဟာ လြယ္ကူတဲ့ သား ေကာင္လို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူ႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ဟာ အလိုအေလွ်ာက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာမယ္ဆိုတာ ဗာဗုလုန္ဟာ ခံစား သိျမင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ျပႆနာ

ေဟရွာယက်မ္း အခန္းၾကီး ၄၀ မွ ၆၆ အထိအပိုင္းတြင္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခါနီး အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္ရပါတယ္။ ယခု ဣသေရလ၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေမးခြန္းတခု ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္မျပက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ၊ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လမ္းျပမႈေတြကို ပစ္ပစ္ခါခါျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုသေဘာထား သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီ လူေတြလိုပါဘဲ။ သင္ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္ ေသး ရဲ႕လား။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဣသေရသ လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြား တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔လူမ်ိဳးကို ေက်ာ ခိုင္းလုိက္ျပီလား၊ သူရဲ႕ပဋိညာဥ္ေတြကို ေမ့ပစ္ လိုက္ျပီလား ဆိုျပီး ေတြးမိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ခံစားေနရတဲ့ ဣသေရလ အမ်ိဳး သား ေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ဟာ အႏႏၱ တန္ခိုးရွင္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သမိုင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိနားလည္ခဲ့တဲ့ ဘုရားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့။

ေဟရွာယ၏ တုန္႔ျပန္မႈ

ပေရာဖတ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ သေဘာသဘာ၀အတုိင္း ဘုရံားသခင္ကို တရားမဲ့ေျပာဆိုေနတဲ့ အသံမ်ားဟာ ေဟရွာယရဲ႕ ဦးေခါင္းမွာ လာေရာက္ရုိက္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ အမိုက္ကစျပဒ္ႆမီးေလာင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဟရွာယ ျပန္လည္ေခ်ပလိုက္တဲ့ ႏႈတ္ခပတ္စကား ကေတာ့ ေဟရွာယ ၄၀း၁၂-၂၆ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာက စၾကၤ၀ဠာၾကီးကို အစိုးပိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။ ဘုရားသခင္နွင့္ တူညီေသာ ဘုရားမရွိ။ ဂီတပညာရွင္တဦးမွ တူရိယာတခုကို ျမင့္လြန္းေသာ အသံႏွင့္ စူရွစြာ ေအာ္ျမည္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီ ေဟရွာယ တင္ျပလိုက္သည့္ အရာသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္သည့္ အေၾကာင္းပင္တည္း။
ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္္ျခင္း
ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ၾကီးမားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျခင္းထဲမွာ ဆြဲထည့္လုိက္သလုိပါဘဲ။ လူေတြဟာ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ဘဲ ရွိပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ တရုပ္၊ အႏၵိယ နဲ႔ အေမရိကန္ ေပါင္းလုိက္ရင္ လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြလည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ေရာက္ရင္ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္ပါဘဲ။
ဘုရားသခင္ကို စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးၾကည့္လို႔ေတာင္ သိႏိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရဘုရား၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကို အဘယ္သူ စစ္ေၾကာသနည္း။ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အဘယ္သူသည္ အၾကံေပးသနည္း (ေဟရွာ ၄၀း၁၃)။ ထာ၀ရဘုရာမွာ အၾကံေပးမလိုအပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ထည့္စရာတခုခုႏွင့္မွ် ထည့္လို႔မရႏိုင္ပါ။ ေဟရွာယက ဆက္လက္ေျပာဆိုရာမွာ "ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ပံုျပရအံ့နည္း။" လူေတြမွာ ဘုရားသခင္ကို သိႏိုင္ဘို႔ ခပ္ေရးေရး ေလးေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္။ အရာခပ္သိမ္းကို သိႏိုင္ တယ္။ သူ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သူဟာ ထာ၀ရကာလ ရွိေနတဲ့ ဘုရားပါ။
ဘုရားသခင္ဟာ အားကိုးထုိက္ေသာ ဘုရား
ဟရွာယဟာ သူေျပာခ်င္တဲ့ ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အျမဲတမ္း အားကိုးရမည့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းဟာ သူရဲ႕ သစၥာရွိျခင္းကို မပ်က္စီးေစပါဘူး။ ေဟရွာယဟာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္သိမွတ္ထားတဲ့အရာက "မင္းတို႔ကို ပင္ပန္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ခြန္အားကို ငါေပးမယ္။ မင္းတို႔ အားနည္းတဲ့အခါ မွာ တန္ခိုးကို တိုးပြားေစမယ္လို႔ ေျပာထား ပါတယ္။
"လူပ်ိဳတို႔သည္ ေမာ၍ ပင္ပန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုလင္တို႔သည္ ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည့္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရြလင္းယုန္ကဲ့သို႔ မိမိတို႔အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း။ ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက"။
(ေဟရွာယ ၄၀း၃၀-၃၁)
ကဲ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္အားကိုးထိုက္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း လိုက္တဲ့ သတင္းျဖစ္သလဲ။ ေဟရွာယေခတ္မွာ ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္လည္း သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ကိုစားျပီး အသက္ရွင္ ဘို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ့္ထံ အပ္ႏွံ


စစ္သူရဲ ေယာရႈ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂတိေတာ္ နယ္ေျမသို႔ ခ်ီတတ္ သိမ္းပိုက္ၾကေလသည္။ ထိုလူမ်ိဳးကို တရားသူၾကီးမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ ရွေမြလ လက္ထက္ တုိင္ေအာင္ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္ျဖစ္ေသာ ရွေမြလသည္ သူ၏ အသက္ရွင္မႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံလွ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွေမြလ၏ မိခင္က သူမေမြးခင္ကပင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကပင္ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္တုိ႔သည္ ကေလး ရရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူမကို သားသမီး ေမြးဖြားခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။  ႏွစ္အတန္ ၾကာေအာင္ သူမ၏ သားသမီး ရတနာ ရလိုေသာ ဆႏၵ မျပည့္၀ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟႏၷ၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈသည္ အဓိပၸါယ္ မရွိျဖစ္လာ ခဲ့ျပီး၊ လူအမ်ားက  ရႈံ႕ခ်စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ညွိးငယ္ ၀မ္းနည္းစြာ ျဖင့္ မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ က်ကာ ငိုယိုကာ ဆုေတာင္း ခဲ့ေတာ့သည္ (၁ရာ ၁း၁၀)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟႏၷသည္ စိတ္ႏွလံုး ညြတ္ေျပာင္း ႏုညံ႕စြာျဖင့္ သားရမည္ ဆိုပါက ဘုရားသခင္ထံ ေပလွဴ အပ္ႏွံပါမည္ဟူ၍ ဆုေတာင္း ပဌနာ ျပဳေလေတာ့သည္။ “အို ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကၽြန္မကို ၾကည့္႐ႈ ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သားေယာက်ၤားကို ေပးသနားေတာ္မူလွ်င္ သူ၏ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို အလွ်င္းမျပဳ။ တစ္သက္လံုး ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ကၽြန္မအပ္ပါမည္ဟု သစၥာကတိျပဳေလ၏။ (၁ရာ ၁း၁၁)။ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာကတိကို အားရ ၀မ္းေျမာက္မႈ ရွိခဲ့ပုံရသည္။ ေနာက္ မၾကာမည္မွာပင္ သူမသည္ ကိုယ္၀န္ ရွိလာ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွေမြလေလးကို ေမြးဖြားျပီး မၾကာမီွ မွာပင္ ထိုကေလးကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ၾကီး ဧလိထံ ပို႔ေဆာင္ အပ္ႏွံေလေတာ့သည္။
၁ ရာ ၁း၂၇-၂၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထိုအခါ ဤသူငယ္ကို ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာ၀ရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္မူျပီ။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ သူ႔ကို ထာ၀ရဘုရားအား ငွါးပါျပီ။ သူသည္ တသက္လံုး ထာ၀ရ ဘုရားထံေတာ္၌ အငွါးခံ၍ ေနရပါမည္ သခင္ဟု ေလွ်ာက္ျပီးမွ၊ ထိုအရပ္၌ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။
ဟႏၷသည္ သူမ ဆုေတာင္ သစၥာျပဳ ေနခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ၾကီးမားေသာ ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္း ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္အတြက္ ပိုမိုစိတ္အားၾကီးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏သားကို ဘုရားသခင္ထံတြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵက ပိုမိုအားၾကီး ခဲ့ပါသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ပင္ ဘုရားသခင္ ပိုမိုေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ (၁ရာ ၂း၂၁) တြင္ “ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ဟႏၷကို အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ သားသံုးေယာက္၊ သမီး ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ဘြားျမင္ေလ၏”။ ဤေနရာတြင္ သတိထားရမည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ဟႏၷ၏ သစၥာ အဓိဌါန္ေၾကာင့္ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အခါမွ အေပးအယူလုပ္ဘို႔ မစဥ္းစားပါႏွင့္။ ဟႏၷကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးေပးရသည္မွာ သူမ၏ မွန္ကန္ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ႏွင့္ အမႈေတာ္က်ယ္ျပန္႔ရန္ကိုသာ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲတြင္ ဟႏၷ၏ အျမင္ ရႈေထာင္မွ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ကာ အရာခပ္သိမ္းကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ သင္ယူေလ့လာသင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အစြမ္းအစ ခြန္အား၊ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈမ်ားမွာ မည္သည့္အရာကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီး ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တိုိ႔တြင္ ရွိသမွ် ပိုင္ဆိုင္သမွ် အရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္သာ ရရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အရာ ခပ္သိမ္း ဆိုရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စီးပြားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဆုေက်းဇူး၊ သားသမီး၊ အစရွိေသာ အရာဟူသမွ် ပါ၀င္ေနပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ခံစားရယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားရသည္ဟု ဆိုသူမ်ားသည္ ၀ါၾကြားမႈ အျပစ္ က်ဴးလြန္ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ျပီး၊ ဘုရားသခင္ေပးသည္ ဆိုသည္ေသာ အမႈအရာကို ၀န္မခံႏုိင္ဘဲ၊ ေရွာင္ဖယ္ ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားမွာ ဘုရားသခင္က ရည္ရြယ္မ်ားျဖင့္ ေပးသနား ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ဆိုေသာ အေရးၾကီးေသာအရာကို လစ္လ်ဴရႈထားပါက (သို႔) ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ အရာမ်ားကို မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳး အတၱႏွင့္ အေသြးအသား ေပ်ာ္ရြင္မႈ ဇာတိကို ဦးစားေပး ထားပါကေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပါ့ပ်က္ေသာ ဘ၀အႏွစ္သာရမ်ားကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္ကင္ဗိုလ္ေျခ ထာ၀ရ ဘုရားကို သူေပးထားသည့္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီး ေပးၾကပါစို႔။ ဘုရား သခင္ထံ ထုိေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ကာ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမႈကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ မိမိ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ၾကပါစို႔။  သူသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္လည္ ေကာင္းၾကီးေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိေကာင္းၾကီး မ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ ဆုေတာင္ၾကပါစို႔။

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း


ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၁၃
နိဒါန္း
တခါက ေတာရြာေလးတစ္ရြာမွာ အစိုးရရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ရလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးေလွ်ာက္ဘို႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိတဲ့ၾကားထဲမွာ ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ လအနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခါမွာ တာ၀န္ရွိ သူေတြက လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ သံုးဆြဲခြင့္ ရလာပါေတာ့ တယ္။ အဲဒီအခါမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက မီးကို အရမ္းမသံုးဘို႔ သတိေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ လကုန္တဲ့အခါ မီတာေၾကးေကာက္တဲ့ ၀န္ထမ္းဟာ မီတာ နံပါတ္ဖတ္ဘုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာကိုလည္း ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မီတာလဲ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိဘဲ လည္ပတ္ေနတာကို ေတြ႕ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မီတာ ေကာင္းေနပါလ်က္ မီတာ သံုးစြဲမႈ မွတ္တမ္း မွာ ဘာနံပါတ္မွ မေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ မီတာဖတ္စာေရးက အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးကို “မီတာ သံုးရဲ႕လား” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ထိုအိမ္ရွင္မက ျပန္ေျဖလိုက္သည္မွာ “သိတ္သံုးတာေပါ့။ ကၽြန္မတို႔ ေန႔တိုင္း မီးဖြင့္ၾကည့္တယ္။ မီးလင္းတာ ေတြ႕ရင္ ျပန္ပိတ္လိုက္တယ္။” လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ ပါေတာ့တယ္။
မည္မွ်ေလာက္ေတာင္ ရယ္စရာ ေကာင္းလိုက္ပါသနည္း။ လိုအပ္သေလာက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၾကည့္႐ုံေလးသာ ၾကည့္ျပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ိဳးပင္ မရွိခဲ့ဘူးေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အရာအေၾကာင္းကို အလားတူ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာကဲ့သို႔ ပုံစံတူ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပ ေျပာဆိုလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ သြားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပတ္စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကီး မားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သုိ႔သြားသည္။ ဘုရားသခင္၏ အကူအညီျဖင္ံ ျပႆနာမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသင္းေတာ္သို႔သြားသည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မည္ဟု ရည္ရြယ္ စဥ္းစားျပီး အသင္းေတာ္သို႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရန္ သြားခဲ့ပါ သလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို အခ်ိန္တို္င္းတြင္ အလိုရွိသေလာက္ ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ခြန္အားကို အသံုးျပဳျပီး အသက္ရွင္ရန္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အထက္ပါ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကဲ့သို႔ပင္ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေတြးေခၚ ၾကံစည္ေနၾကေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္မီး၏ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနေသာအခါ အလင္း၏တန္ခုိးကို ခံစားရသကဲ့သို႔ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေနေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးကို ခံစားရပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ထြက္လုိက္ပါက ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကိုလည္း အလိုလို ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။
ထြက္ေျမာက္ရာ ၃၃း၁၂-၂၃
ေမာေရွကလည္း၊ ဤလူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္အတူ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ မသိရ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္က သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီဟု အကၽြႏု္ပ္အား မိန္႔ေတာ္မူျပီ။ သို႔ ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္ အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္းပါ၏ဟု ထာ၀ရ ဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။ ငါကိုယ္တိုင္ သြား၍ ျငိမ္၀ပ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္ ေမာေရွက၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသြားလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္ကို ဤအရပ္မွ ပို႔ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္သို႔ ထင္ရွားပါမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္ မူေသာ အားျဖင့္သာ ထင္ရွားပါမည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိသုိ႔ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သည္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ လူတုိ႔ႏွင့္ ျခားနားရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုလွ်င္၊- ထာ၀ရ ဘုရားက သင္ေလွ်ာက္သည့္အတုိင္း ငါျပဳမည္။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရျပီ။ သင့္ကို သင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္တံု၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပေတာ္မူပါ ၏။ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္ ထာ၀ရ ဘုရားက ငါ၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိသမွ်ကို သင့္ေရွ႕၌ ငါေရွာက္သြားေစမည္။ ထာ၀ရ ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုလည္း၊ သင့္ေရွ႕၌ ငါေၾကြးေၾကာ္မည္။ ငါသည္ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကို ေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာ သူကိုလည္း သနားမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏုိင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကို ျမင္လွ်င္ အသင္ရွင္ရေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္ မွ် မရွိဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ငါ့အနားမွာ ေနရာတစ္ခုရွိ၏။ သင္သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ ရပ္ရမည္။ ငါ့ဘုန္း ေရွာက္သြားေသာအခါ သင့္ကို ေက်ာက္ၾကား၌ ငါသြင္းထား၍ ငါၾကြသြားသည္အခိုက္၊ သင့္ ကို ငါ့လက္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္မည္။ ငါလက္ကို သိမ္းရုပ္ေသာအခါ ငါ့ေက်ာကိုသာ ျမင္ရမည္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရ ဟူ၍လည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။
မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (အငယ္ ၁၂-၁၄)
ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A deep personal relationship) ရွိရန္ လူသားကို ဖန္းဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ တို႔ႏွင့္တကြ ေအဒင္ဥယာဥ္ၾကီးထဲတြင္ အမွန္တကယ္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးေပမည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံ၊ ဧ၀ တို႔ႏွင့္ အတူတကြ စကားေျပာေနမည္။ လမ္းေလွ်က္ေနမည္။ ကမာၻဦး လူသား ႏွစ္ဦး သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ စြမ္း ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္ မည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိရန္ ဆႏၵရွိေနပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနေစခ်င္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာေရွက အဘယ္ ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္က ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဣသေရလ လူမ်ိဳး တို႔ကို ဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ပတ္သတ္ေသာ ဓမၼအာရုံကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။
ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရွိေနေသာ အသင္းေတာ္ကို ဓမၼေဟာင္းမွ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ ကဲ့သို႔ အေျပာခံရမည္ကို အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ သို႔ တပတ္ျပီး တစ္ပတ္ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ၾကီးမား ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ (ဓမၼအာရုံ) မရရွိသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မည္သည္က ျပႆနာဟု သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ပကာသန အတြက္၊ သို႔ လူအထင္ၾကီးဘုိ႔ အတြက္သာ ရပ္ေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ ထံမွ ဓမၼအာရုံကို မည္သို႔ ခံရပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် ၾကီးထြား ရင့္က်က္ေနပါသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရႏုိင္ေခ်။ ဘုရား သခင္ထံမွ သမၼာတရား ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း မည္သုိ႔မွ် ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ထံတြင္ ထူျခားေသာ အရာမ်ား ဖြင့္ျပ ခံစားႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေတာင္းဆု ျပဳ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးသား အၾကြင္းမဲ့ ျဖင့္ ဆုေတာင္းေနသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား (အသင္းေတာ္)တြင္ အၾကီး မားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A Deep Relationship with God) မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းရန္အတြက္ အဖိုးအခ မေပးလိုၾကေခ်။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး အျဖစ္တည္ရွိလာရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈ မရွိၾကေခ်။ တစ္ညတာမွ်ပင္ အခ်ိန္မေပးလိုၾက။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို ေျပာဆိုေတာင္းပန္ေသာ အခ်က္ကို အခန္းငယ္ (၁၃) တြင္ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ႏွစ္သက္ မ်က္ႏုိးပါ လွ်င္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ရလို ရရွိလိုပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားေလသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္အေၾကာင္းကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမိ်ဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္း ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟု ထာ၀ရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။
 • ေရွ႕ေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္သည္။ ။ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာေတာ္ရခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံ အစည္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ျငိဳျငင္မွာကို အရမ္း စိုးရိမ္ သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းပါက ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ အသက္ရွင္ခ်င္လာပါလိမ့္မည္။
 • ကၽြႏု္ပ္သိပါမည္ (သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္)။ ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တုိက္ ရုိက္ ဘုရား သခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာေတာ္ ကို အစဥ္အျမဲ သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္။ သိပါရေစဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားေတာ္မ်ားကို သိနားလည္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသ ခင္ကို သိသည္ဟု သင္မေျပာႏုိင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိလာ ျပီဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို အမွန္ တကယ္သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားရွိေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိလမ္းတြင္ အမွန္ တကယ္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို သိမွသာ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ လုိက္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ မ်က္ ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသ ခင္ကို သိကၽြမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ေကာင္းကင္ တံခါးေပါက္ၾကီးမ်ား ကိုဖြင့္ကာ သင့္ကို မ်က္ႏွာသာေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေက်းဇူးေတာ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းထဲမွာ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၅-၁၇)
ေမာေရွက ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာတရားကို သက္ေသထူရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ အမွန္တ ကယ္ ရွိေနေသာ ဘုရားသခင္၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ ျဖစ္တည္ေနသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားမရ မႏွစ္သက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဘုရားသ ခင္ကိုယ္ တုိင္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ ေလာကလူသားမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ ရွင္ျခင္းေသာသူမ်ားအား သူ၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပသခဲ့သည္။
ယံုၾကည္သူ (အသင္းေတာ္)သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လည္း ဘုရားသခင္ကို အားရ၀မ္းေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္၏သစၥာတရားကို ဘုရားသ ခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ တိုး၍ အသက္ရွင္ေသာသူတိုင္းအား သက္ေသထူလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ မရွိပါဟုဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အားရေက်နပ္ေသာသူျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္ ရွင္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
 • 1) ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (မႆဲ ၂၂း၃၇-၃၈) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပထမ ဦးစားေပးသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး ခ်စ္ရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည္။ ဘုရား သခင္ကို ပထမေနရာ (အဓိကေနရာ) ထားရန္ ဘုရားသခင္ ဆႏၵရွိပါသည္။
 • 2) ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆) ယံုၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏုိင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရား သခင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြေသာသူျဖစ္ ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိႏုိင္ပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို လံုးလံုး အားကိုးေသာ သူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ထားေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။
 • 3) ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ (ေယာ ၁၅း၁၄)။ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က နာခံျခင္းရွိလွ်င္ ငါ၏ အေဆြျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ၏ နာခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ မိႆဟာရ နက္ရႈိင္းမႈရွိသည္ ကို ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။
 • 4) ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (ဆာ ၁၅၀း၁-၂)။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးျခင္းစီတိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းၾကီးၾသဘာ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရားက သင့္ကို မည္သည့္အရာမ်ားမဆို ျပန္လည္ေပးႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ယခုပင္ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရား သခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ အခ်က္ (၃) မည္သည့္အရာ ရွိပါသနည္းဟူ၍ ခ်က္ျခင္း ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
 • 5) အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္။ (ေယရမိ ၄၈း၁၀)။ အမႈေတာ္ကို က်ိဳးစား မေဆာင္ေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံေစ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္၏ အသက္တာ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေစလိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရုံထက္ ပိုမို၍ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (၁၈-၂၃)
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ရွိေသာ သာလြန္ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ကုန္ဆံုးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ လ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ခံယူ ထားေသာ အရာခပ္သိမ္း၏ အျခားတစ္ဖတ္တြင္ ရွိေနေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ ဟီဘရူး ဘာသာစကားအားျဖင့္ “Kabod” ဟု ေခၚျပီး အဓိပၸါယ္မွာ သိသာ ထင္ရွားစြာ အရုိအေသေပးျခင္း၊ အၾကီျမတ္ဆံုးေသာ နာမည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုး ေသာ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အမွန္တကယ္ အေနအထားတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ထည္၀ါမႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္မႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအစြမ္းသတၱိအားလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းအားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ေနပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ျဖစ္သမွ်အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ေနခ်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကို လည္း ေမးခြန္းတခု ေမးပါရေစ။ ဘုရားသခင္၏ ခမ္းနားထယ္၀ါမႈမ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး၊ အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ ျဖစ္ပါသလား။
ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္မွတပါး အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ အခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူႏွင့္ ဘုရား သခင္အၾကားတြင္ ျခားနားမႈမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရင္း ႏွီးဆံုး မိသဟာရ ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ကြာဟမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေပးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ထိုအေၾကာင္းအရာကပင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာက ဌာနီသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အေခ်အေန တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာကသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရား ဧမာေႏြလ “Immanuel” ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတူရွိေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယ ရႈသည္ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သခင္ေယရႈသည္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ကလားကာၾကီး ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ထိုကလားကာၾကီးမွာ လူႏွင့္ဘုရားအၾကားမွ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ ရွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ကို ခံစားႏုိင္ ျပီျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားျပသႏုိင္ရန္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္
(၁) ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ ရွင္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ရွာေဖြ ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ရွိဘို႔လိုအပ္ပါသည္။
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြေနပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) အာဒံကဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာသူလား။
(၂) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္ရွင္မႈထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစရန္သာ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစေသာ အသက္တာ ျဖစ္ပါသလား။
နိဂုံး
(၁) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလာ။
(၂) သင္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
(၃) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
ဤေန႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ မိသဟာရ ဆက္ဆံေရး အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ရရွိလာရန္ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဆြဲကိုင္ေခၚယူခ်င္ေနပါသည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဘုရား သခင္ကို ပိုမိုသိၾကြမ္းျပီး သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္လိုေသာ ႏွလံုးသားကို သင့္ အထဲတြင္ ထည့္ေပးျခင္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ပိုမိုအသက္ ရွင္လိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ ေျခရင္းဆီသို႔ လွမ္းေလွ်ာက္လာျပီး ဘုရားသခင္ထံတြင္ သင္အလိုရွိေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါေစ။

ကၽြန္ေတာ္ ဒါ၀ိတ္ဘုရင္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ရျခင္း အေၾကာင္း


ကၽြန္ေတာ့္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ အၾကိဳက္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာျပပါဆိုလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိတ္ကိုသာ ညႊန္ျပမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ဟူ၍ ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမေစာင္ ၁၃း၁၃-၁၅တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္သူသည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ အျပစ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ဘူးသူ ေတာ့ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို လူမ်ားက ဗာသေရွဗ ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္မေခ်ာေလးတစ္ဦးႏွင့္ ျပစ္မွား ဘူးသူ ဟူ၍ လူသိမ်ားၾကပါသည္။
ထိုအျပစ္ကို ဖံုးဖိရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအျပစ္ကို ထပ္မံ က်ဴလြန္မိျပန္သည္။ ထို အျပစ္မွာ မိန္မေခ်ာေလး ဗာသေရွဗ၏ လင္ေယာကၤ်ား ဥရိယ ကို သတ္ပစ္မိေသာ လူသတ္မႈ အျပစ္ေပ တည္း။ (ဓမၼရာဇ၀င္ ဒုတိယေစာင္ ၁၁း၁-၂၇ ကိုၾကည့္ပါ။)
သူ႔မယားကိုျပစ္မွားသူ၊ လူအသက္ကို သတ္သူ ျဖစ္ပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူဟူ၍ ေျပာႏိုင္ပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူရဲ႕ က်ဆင္းမႈ ကို ေနာင္တတရား ရရွိခဲ့ျပီးစိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္တိုး၀င္ခ်ည္းကပ္ခဲ့သည္(ဆာလံ ၅၁ ကိုဖတ္ပါ။) သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္စီးမႈကို အၾကီးအက်ယ္ ေနာင္တရ ၀မ္းနည္းခဲ့ေသာ အခ်က္ သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေစေသာသူ ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ခံစားျမတ္ ႏိုး မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရုိေသကိုင္းရႈိင္းျပီး၊ ထိုဘုရားကို ျမတ္ႏုိးကိုးကြယ္ ေနလင့္ ကစား ခရစ္ယာန္ အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ အားနည္း က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ အထက္ပါ ဒါ၀ိတ္ အ ေျခအေနကို ေတြ႕ျမင့္ရေသာအခါ သတင္းေကာင္းတခုအျဖစ္ ခံစား၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ရွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိတ္ထံမွ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ဒါ၀ိတ္ဘုရင္အေၾကာင္း အတြဲလိုက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေဆာင္းပါမ်ား ေရးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ သိုးထိန္း အျဖစ္ေသာ္လည္ ေကာင္း၊ သီခ်င္းဆိုသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္သူရဲ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိတစ္ဦး အျဖစ္လည္ေကာင္း… စသည့္ စသည့္ စရုိက္လကၡဏာေပါင္း ေျမာက္ မ်ား စြာ သူထံတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္အေၾကာင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ ေလ့လာလိုပါသနည္း။ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဒါ၀ိတ္ကဲ့သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာ မေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္နွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ သူ႔ထံတြင္ ၀မ္းနည္းစရာ က်ဆင္းမႈ စရိုက္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စိတ္ ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သင္ယူခ်င္ေသာ အရာမ်ားရွိေနသည္။ သူ႔အ ေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာအတြက္ အေျဖမ်ား ရွိေနမည္ ဆိုသည့္ အ ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္ အေၾကာင္းေလ့လာရန္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ သူ၏ ဘ၀အစပိုင္းတြင္ ႏွိမ့္ခ်မႈ အျပည့္ရွိေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါေသးသည္။ သူ၏ မိသားစုထဲမွာပင္ သူကဲ့သုိ႔ေသာသူကို ေတြ႕ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခ်က္ကပင္ ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းစာထဲတြင္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားအားလံုးမွ အခ်က္အလက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက ဒါ၀ိတ္၏ ႏွိမ့္ခ်မႈ ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းပိုဒ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔က ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ က်မ္း စာထဲမွ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ပုဂႊိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အာျဗဟံ၊ေမာရွည္တို႔ထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ က်မ္း ပိုဒ္မ်ားျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထုိမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖင့္ဒါ၀ိတ္အေၾကာင္းကို ႏႈိက္ႏႈိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဖၚျပေနျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို သြန္သင္ေျပာျပ လိုေသာအရာမ်ား ရွိမည္မွာ လက္ခတ္ မလႊဲ ရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္မိပါသည္။ သူ႔အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ အ သက္ရွင္မႈေန႔ရက္မ်ားကို ေပ်ာ္ရြင္စရာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
ဘုရင္ဒါ၀ိတ္သည္ ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ေတာ္အျဖစ္ ရွိေနသည္မွာ လည္း ထူးျခားမႈ တခုပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္းလိုက္သည့္အခါတိုင္း ဒါ၀ိတ္၏ သားေတာ္ ဟူ၍ သံုးႏႈံး ေခၚေ၀ၚထားသည္ကို လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ သူ႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း အ ေၾကာင္း မ်ား ကို ေဖၚျပေသာ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည့္ ေဟျဗဲက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁ တြင္ ယံုၾကည္၏ သူရဲေကာင္း အ ျဖစ္လည္း ေဖၚျပထားေသးသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ပုဂႊိဳလ္အၾကားတြင္ ဒါ၀ိတ္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အၾကိဳက္ဆံုးပုဂႊိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရျခင္းမွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ ကိုယ္တိုင္လည္း ဒါ၀ိတ္ရွင္ဘုရင္အေၾကာင္းကို ပိုမို အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သင့္၏ ၀ိညာဥ္ ေရးကိုလည္း တစံုတရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည္ဟု ခံစား ေမွ်ာ္လင့္ကာ တုိက္တြန္း အားေပးလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဒါ၀ိတ္၏ အသက္တာထဲမွ ထူးျခားေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ ေရးသားပါဦးမည္။
နာမေတာ္၌ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
ဦးမင္းလြင္

ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။


က်မ္းပိုဒ္ = မာကု ၅း၂၁-၄၃
ဒီတရားေဟာခ်က္ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔အတူ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ က်မ္းပိုဒ္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ မတူညီ သီးျခားစီ ရပ္တည္ေန ၾကတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုပါ၀င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ေန ရာတည္းတြင္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳၾက ရေလသည္။ ထိုႏွစ္ခုအၾကားတြင္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းသြား ပါမည္။

ပထမဦးစြာ ယာဣ႐ုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ သူဟာ တရားဇရပ္မွဴးတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတြင္ အလြန္အလုပ္မ်ား ျပီး အလြန္ၾကီးမား မ်ားျပားေသာ  တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေလးစား အားကိုးေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္အတြက္ မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္ထားေသာ ယံုၾကည္သူတဦးပါ။ အထူးသျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ တပါးသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေနရသူ တစ္ဥိး ျဖစ္ပါသည္။ တရားဇရပ္တြင္ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ရွိသူ၊ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအၾကားတြင္ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ထားသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္လည္း ဧည္သည္မ်ားႏွင့္ အျမဲ ျပည့္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ဤမွ် ေလးစားစရာေကာင္းေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယာဣ႐ုသည္ သူကိုယ္တိုင္ ျပႆနာ တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရ ေလေတာ့သည္။ သူတပါး က်န္းမာလာဘို႔ ဆုေတာင္းေပးရေလ့ ရွိေသာ  အမႈေတာ္ေဆာင္ၾကီး ယာဣ႐ုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားမႈကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစား လာရသည္။ ဘခင္တဦးအတြက္ မည္သုိ႔မွ် ေျဖသိမ့္လို႔ မရႏုိင္ပါ။ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသးသည့္ သမီးငယ္တြင္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးစစ္တမ္း အရ မၾကာခင္ ေသဆံုးရေတာ့မည္။ သိသေလာက္ ၾကိဳးစား ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္၏ ေနာက္ဆံုး အေျဖေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားရပါေတာ့သည္။ အျခား နည္းလမ္းတစံုတစ္ရာမ်ား ရွိေနပါသလား။

မိဘအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳလာပါက ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ကာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕က ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္မည္။ တခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္တင္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သား သမီးမ်ားရွိသည့္ ဘခင္တဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျခင္းစာမိသည္။ မည္မွ် ၾကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ နဘမ္းလံုးေနမည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ထဲတြင္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူဟာ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးကာ ဆုေတာင္လိုက္သလားဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြး ျမင္ၾကည့္လိုက္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို လမ္းျပပါ။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပ သြန္သင္မည့္ အရာကို ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို သနားေတာ္မူပါ။”

အဲဒီလို ဆုေတာင္းလိမ့္မလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္မိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လမ္းျပလိုက္သည္။ သူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို သတိရမိလိုက္သည္။ သူ၏ တရားဇရပ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူေတြ ေျပာေနေသာ လူငယ္ တရားေဟာ ဆ၇ာေလးလား၊ ပေရာဖတ္လားမသိ၊ ထိုတစ္ေယာက္ကို သတိရလိုက္သည္။ ထိုလူငယ္ေလး ေယရႈသည္ ဘာသာေရးဆရာေတြ၊ က်မ္းတတ္ေတြရဲ႕ အျမင္ကို ေျပာင္းလဲဘို႔ ၾကိဳးစားေနသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ပတ္၀န္က်င္တြင္ ေျပာေနၾကသည္။ ထို ေယရႈဆိုေသာ လူငယ္ေလးသည္ တရားဇရပ္မ်ားတြင္ ရဲ၀င့္စြာ တရားေဒသနာ ေတြ ေဟာေျပာေနဟု ၾကားဘူးသည္။ အခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားေဟာသည့္အခါ တစ္ျမိဳ႕လံုး ကုန္မတတ္ သြားၾကသည္ကို ၾကားဘူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုလူငယ္ေလးသည္ က်န္းမာျခင္းကို ေပးေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ သူ႔အားျဖင့္ က်န္းမာသြားၾကေသာ လူမ်ား အလြန္မ်ားျပားလွေၾကာင္း ၾကားသိဘူးပါသည္။

သူသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ေျခလက္ေသေနသူမ်ားကို အေကာင္းပကတိ ျပန္လည္ျဖစ္ေစသည္။ သင္းခ်ိဳင္းမွာ နတ္ဆိုးစြဲေနေသာ သူကုိလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ မဂၤလာေဆာင္မွာလည္း ေရကို စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးစံုေအာင္ ထိုေယရႈဆိုေသာ လူငယ္ေလး၏ သတင္းကို ၾကားသိ ေနရသည္။ ထိုလူငယ္သည္ အမွန္တကယ္ ပေရာဖတ္လား။ တတ္ေရာင္ကား ဆရာၾကီးလားမသိ။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားသိသေလာက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ္ ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီးအတြက္ ကူညီႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသည္။

ထိုေနာက္ ယာဣ႐ုသည္ သခင္ေယရႈကို မည္သုိ႔ စံုစမ္းလုိက္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ တရားဇရပ္မွဴး သိလာခဲ့သည္မွာ ဒီေန႔ ဒီျမိဳ႕ကေလးကို သခင္ေရာက္လာမည္။ သူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ပင့္ဖိတ္လိုက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလွေပၚမွ ဆင္းလွ်င္ဆင္းျခင္း မ်ားျပားလွေသာ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေနလွ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ လူအုပ္ၾကီးဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈအနားတြင္ ယာဣ႐ု ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အနားတြင္ တုိးၾကိတ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ သခင္ေယရႈထံ ၀င္ေရာက္ကာ “သခင္ အားပါသလား၊ အားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏အိမ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ လုိက္ေပးပါ။” စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္ ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အိမ္သို႔ လိုက္လာပါရန္ ေတာင္းဆိုေလေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ ဤဖခင္ၾကီးသည္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ မေတြ႕ခင္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစားထားသည္။ သခင္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ မည္သို႔ ေျပာဆုိရမည္ကို ေတြးထားသည္။ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာမည္၊ ေတာင္းပန္ျပီး ေျပာဆိုမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔၏ ေတြးေခၚ စဥ္းစားထားသမွ်တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ျပတင္းေပါက္ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္စဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေလေတာ့သည္။ သခင္ေယရႈကို ေတြ႕သည္ႏွင့္ မ်က္ရည္ မ်ားက အလိုလို စီးဆင္းလာကာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တဦး၏ ဣေျဒ သိကၡာမ်ားပင္ အလိုလိုမဆည္ႏုိင္ ေတာ့ဘဲ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ဒူးေထာက္ ဦးညႊတ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီမႈ ျပဳပါရန္ ေတာင္းဆိုလာ ေလေတာ့သည္။ သခင္က အေျဖမေပးပါ။ အထပ္ထပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘခင္ျဖစ္ေသာ တရားဇရပ္မွဴးက မည္မွ်ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာသည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေတာ့ စမ္းသပ္လိုပါေသးသည္။ သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကိုယ္ေတာ္က မည္သို႔ မွ် ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ မျပဴခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူေခၚရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းလိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာေတာ္ ျမတ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘခင္၏က ေတာင္းဆို လြန္းအားၾကီးေသာ ေၾကာင့္ လုိက္လာခဲ့သည့္တိုင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို မည္သို႔မွ် မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အခန္းငယ္ (၂၄)တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ သြား၍…..” ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ မည္သုိ႔မွ် ျပန္လည္တုန္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ခ်က္ျခင္းလိုက္လာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ယာဣ႐ု၏ ခံစားမႈမွာ အားရေက်နပ္ေနေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သူဖိတ္ၾကား လိုက္သည့္ ခဏမွာပင္ ကိုယ္ေတာ္က ခ်က္ျခင္းလုိက္လာခဲ့သည္မွာ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လမ္းခရီးတြင္ လူအလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနရသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္းေကာင္း၊ ယာဣ႐ုသည္လည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း လမ္းတြင္ ၾကီးမားေသာ လူအုပ္ ၾကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္မွာ မလြယ္ကူလွေခ်။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လိႈ႕၀ွက္စြာလာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အ၀တ္ေတာ္ကို တို႔ထိလိုက္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိလိုက္ပါသည္။ သခင္သည္ ပတ္၀န္း က်င္ကို လွည့္ၾကည့္ျပီးေနာက္ တရားခံကို ရွာေဖြလိုက္သည္။ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးလိုက္သည္မွာ “ငါ့ကို ဘယ္သူ ထိသနည္း”။ တပည့္ေတာ္မ်ားက ကိုယ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ ေျပာဆိုလိုက္သည္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ဒီေလာက္ လူေတြမ်ားေနတာ ကိုယ္ေတာ့္ကို ထိတာ အဆန္းလား၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိမိမွာေပါ့။” သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ျပန္လည္ ေျပာဆိုလုိက္သည္မွာ “မဟုတ္ဘူး။ ငါ့ကိုယ္က တန္ခိုးထြက္တယ္”

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ “တစ္ေယာက္ေယာက္က ငါ့ရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို အမွီျပဳျပီး တစ္ခုခု လုပ္သြားတယ္။” ဟူ၍ ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယခု ဖခင္တဦး၏ ခံစားခ်က္ကို တခါျပန္လည္ၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။ သူသည္ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလး ေသမင္းတံခါး၀သို႔ ေရာက္ခါနီးဆဲဆဲတြင္ ၾကံရာမရ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္ကာ သခင္ေယရႈထံသို႔ အတင္း လူအုပ္ၾကီးကို ျဖတ္ျပီး ေတာင္းပန္မႈျပဳခဲ့ရသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလွ်င္အျမန္ အိမ္သို႔ ေခၚသြားခ်င္သည္။ ခဏေလးေတာင္မွ အခ်ိန္မျဖဳန္းခ်င္ပါ။ အိမ္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဘုိ႔လိုသည္။ သမီးေလး အသက္မေသမီ ကိုယ္ေတာ္က ၾကိဳတင္ေရာက္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သမီးေလး၏ အေျခအေနမွာ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္။ ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ေရာက္လာကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိသည္ဟု ဆိုကာ သခင္ထံမွ သခင္၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိတ္တခိုး ယူေဆာင္ေလသည္။ ထိုသို႔ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ေနပုံ ရပါသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ကိုယ္ေတာ္က လူမႈေရး အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနျပန္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလုံးကို ယာဣ႐ု ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူ႔ကိစၥက ပိုအေရးၾကီးသည္မဟုတ္ပါေလာ။ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးေနေသာအရာ မ်ားစြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။
 • ဒါမတရားဘူး။
 • ဒီအမ်ိဳးသမီက ခံစားေနရတာ (၁၂)ေတာင္ရွိေနျပီး။ ေသေလာက္တဲ့ ျပႆနာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးက  တကယ္ေသရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီ။
 • ကၽြန္္ေတာ္က  ကိုယ္ေတာ့္ထံမွာ အရင္ေရာက္တဲ့သူပါ။
 • ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကို အရင္လိုက္ျပီး သမီးကိစၥကို အရင္ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ျပႆနာကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။
 • ဒီအမ်ိဳးသမီက မသန္႔ရွင္းပါဘူး။ ဒီေနရာေတာင္ မရွိသင့္ပါဘူး။
 • ဒီအခ်ိန္မွာ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းထဲက က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုမွာ ေသြးထြက္ေနတဲ့ ဒီမိန္းမဟာ မသန္႔ရွင္း ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္မဟုတ္လား။
 • ပညတ္ေတာ္အရဆိုလွ်င္ ဒီမိန္းမဟာ ေက်ာက္ခဲနဲ႔ေတာင္ ေပါက္ျပီး သတ္ရမယ္မဟုတ္လား။

ယခုကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာေတြ ရွိေနပါသည္။ ထိုၾကန႔္ၾကာမႈထဲတြင္ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ရာထူးတတ္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ က်န္းမာျခင္းဆိုတာကို ရႏုိင္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ဘု႔ိ တစ္စံုတစ္ရာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ (ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည့္) အခ်ိန္ၾကံဳ လာတိုင္း မိမိ အေျခအ ေနမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးခြင့္ ရႏုိင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ လူတို႔၏ စိတ္သဘာ၀အရ ျပႆနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာပါ အလွ်င္အျမန္ ေျပလည္ခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔ မေျပလည္သည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကေတာ့ လံုေလာက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆိုခ်င္ပါ သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ ယာဣ႐ု၏ ဘ၀ထဲတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တဆင့္ျမင့္လာႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ရပါသည္။ သူ၏ ပုံမွန္ျဖစ္ရမည့္ အစီအစဥ္ထဲတြင္ တစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္ေရာဂါစြဲေနသည့္ မိန္းမက ၀င္ေရာက္ေနရာယူသြားသည္။ ထုိမိန္းမသည္ ေငြေတြကုန္ျပီး ေဆးသမား (ေဒါက္တာ) စံုေနေသာ္လည္း ေရာဂါက ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ ေရာဂါ ပိုဆိုးလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တန္ဘိုးရွိလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ေသအံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ သမီးျဖစ္သူအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ပညတ္ေတာ္အရ အျပစ္ရွိျပီး ပယ္ထားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။
 • ဤေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားနာမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ ရွိပါသည္။
 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား၊ အရာရွိမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစိုက္သည္။
 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လာေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစုိက္သည္။
 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း တုန္႔ျပန္မႈျပဳသလို၊ ဆင္းရဲသား အပယ္ခံ မိန္းမတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း ဂရုစိုက္ခဲ့သည္။
 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား သက္သက္ကိုသာမၾကည္ဘဲ အေျခအေနအားလံုး အတြက္ ၾကည္ရႈေပးသည္မွာ ေသခ်ာေလသည္။
 • လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေသာသူတုိင္းကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ယာဣ႐ုအေၾကာင္း ဆက္လက္ၾကည့္ၾကပါစို။ သူသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သူအားကိုး ေျမွာ္လင့္ယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အစြမ္းအစကို ျမင္ေသာအခါ အလြန္အားရ ေက်နပ္လွ်က္ ရွိသည္။

သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေလထဲမွာ ၀ဲလႊင့္ ပ်ံသန္းေနသေယာင္ ေပါ့ပါး လန္းဆန္းေနလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း သခင္၏ က်န္မာျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သက္ေသခံလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ က်န္မာေရး အတြက္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ ရွိသြားပါျပီး။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ သတင္းေကာင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္လွ်က္ ရွိေသာသူတို႔ကို ၾကာၾကာ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။  သတင္းစကားတခု ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္းစကားေၾကာင့္ ေက်ာက္တံုကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေနေသာ သူ၏ ကမာၻေလးသည္ ရုတ္တရက္ ဆပ္ျပာဘူေဘာင္းေလးပမာ လႊင့္စင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ေလသည္။
သခင္ေယရႈသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ စကားေျပာေနခိုက္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္မွ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိ လာျပီး သတင္းစကားတစ္ခု ေပးပို႔လာသည္။ ထိုသတင္းစကားမွာ “ကိုယ္ေတာ္၏ သမီး ေသဆံုး သြားပါျပီး။ သခင့္ကို ဒုကၡမေပးပါနဲ႔ေတာ့။” ထိုသတင္းစကားကို သခင္ ေယ႐ႈ ကိုယ္တုိင္လည္း ၾကားခဲ့ ေလသည္။ ထိုအခါ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေနေသာ ဘခင္ဘက္သို႔ လွည္ျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ကား “မေၾကာက္ပါနဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိပါေလာ့” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “လံုး၀ မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္။” ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားကို သခင္ေယရႈသည္ သတင္းဆိုးကို ရုတ္တရက္ ၾကားလိုက္သည့္ ခဏျခင္းတြင္ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မေကာင္းေသာ သတင္း တစ္စံု တစ္ရာကို ၾကားျပီ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ အျမဲတမ္း က်ဆင္း သြားေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္းရန္ အလိုေတာ္ မရွိေခ်။ သတင္းဆိုး ၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္လိုက္သည္မွာ “မေၾကာက္ႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့။” ဟူ၍ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းဆိုးၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ဘာေျပာသလဲ ဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔သည္ သတင္းဆိုး ၾကားသည့္အခါတိုင္း ေအာက္ပါ အျပဳအမူတို႔ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေလ့ ရွိပါသည္။
 • စိတ္ဓါတ္ေရးရာ က်ဆင္းသြားသည္။
 • ေအာ္ဟစ္ ငိုေၾကြးမည္။
 • တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပစ္တင္ၾကမည္။
 • တယ္လီဖုန္းဆက္ကာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းၾကား အကူအညီယူမည္။
 • မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္တင္မည္။
ယံုၾကည္သူဆိုပါက အထက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျပီးမွ သခင္ေယ႐ႈကို သတိရမည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်မွ အေရးၾကီးသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ ေယရႈထံတြင္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္အားျဖင့္  ခြန္အားယူၾကမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ သခင္ေယရႈထံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း စကားမ်ား ရွိေနပါသည္။

ယာဣ႐ု အေနျဖင့္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ခံစားမိေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တရား အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ေသျခင္းတရား ဆိုသည္မွာ ဖ်ားနာျခင္း ဆိုေသာအရာထက္ ပိုမို စိမ္ေခၚေနေသာ အခ်က္ တခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ သခင့္ထံတြင္ တန္ခိုးရွိေနသည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားေသာ အသက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါ သည္။ ယံုပါသည္။ သခင့္ထံတြင္ ထိုအစြမ္းတန္ခိုးမ်ား ရွိေနသည္ မိမိ၏ သမီးကို ျပန္လည္ အသက္ရွင္ေစမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက “မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္” ဟု ေျပာလာေသာ စကားကို ယံုၾကည္သည္။ သင့္ကိုလည္း သခင္ေယရႈက ျပႆနာ အသီးအသီးတြင္ သူႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”

သင္ကိုယ္တုိင္ ေအာက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္လာရပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္း အသက္ရွင္ပါမည္နည္း။
 • သင္သည္ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္လာရပါက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
 • သင္၏ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္။
 • သင္၏ အလုပ္တြင္ ဆုိးသည္ထက္ ဆိုးလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။
 • သင္၏ ကေလးမ်ား ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါ သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။
 • သင္၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါ သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။
 • သင္သည္ မတရားေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။
ဤႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဆင္ျခင္မႈအရ ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေျပာခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုလာေသာ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ေျပာေနေသာ အရာကို သင္၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳႏုိင္ပါသလား။ ယာဣ႐ုကို ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ေျပာေနသေယာင္ ခံစားမိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”
ယာဣ႐ု၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို သတင္းဆိုး မၾကားမီကပင္ ၾကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တုိ႔ထိ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာတို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ ခံစား ယံုၾကည္ျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိရမည့္အခ်က္တခုမွာ သခင္ေယရႈသည္ မည့္သည့္အခါမွ် စ်ာပန အစီအစဥ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အစီအစဥ္ ဇယားထဲတြင္ ေသျခင္း ဆိုသည္မွာ မရွိေခ်။ ယခု ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အစီအစဥ္သည္ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါ။ ဖခင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သခင္ အိမ္သို႔ လုိက္လာခဲ့ျခင္းမ်ာ အသုဘ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိေနပါသည္။

သခင္ေယရႈက ေျပာေနပါသည္။ “ငါႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိသလား” အခန္းငယ္ ၂၄ ကိုၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူသြား၍ . . . ”   အငယ္ ၃၆ “မ ေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့”
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသ၍ “ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျပီ” “ေနာက္က်သြားျပီ” “လြန္သြားျပီ” ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ား မရွိပါ။ ယာဣ႐ု ၾကားသိရေသာ သတင္းစကားသည္ သတင္းဆိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ အဆိုးထဲတြင္ အေကာင္းမ်ား အစဥ္လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိသည္။ လူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိဟု ခံစားယံုၾကည္ေနၾက သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ေသာသူမဟုတ္။ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တတ္ႏုိင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေသဆံုးသြားေသာ  သမီးငယ္၏ အခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ သမီးငယ္၏ လက္ကို ဆြဲကိုင္လွ်က္ “မိန္းမငယ္၊ ထေလာ့” ဆိုသည္ႏွင့္ ေသဆံုးေနေသာ မိန္းမငယ္ေလးသည္ ျပန္လည္ထေျမာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ယာဣ႐ုသည္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအတြက္ မည္မွ် ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္ေနပါမည္နည္း။

သင္၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ထိုေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ရယူ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ယာဣ႐ုသည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္လိုက္တိုင္း ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။ မည္မွ်ပင္ ျပႆနာ ဆိုးရြား ၾကီးထြားေနေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ စိတ္ႏွလံုး အျပည့္အ၀ ရွိေနပါသည္။ ထိုစိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ယာဣ႐ုတြင္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေမးပါရေစ။ သင့္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။ ထိုေမးခြန္းကို ကိုယ္ေတာ္က သင့္ကို ေမးခဲ့လွ်င္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖပါမည္နည္း။
သခင္ေယရႈက သင့္ကိုေျပာေနပါသည္။ ယေန႔ပင္ နားေထာင္ပါ။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ ငါဟာ သင့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကို ျပန္လည္တည့္မတ္ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္တယ္။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ ငါဟာ သင့္ရဲ႕ ေငြေရး ေၾကးေရး ျပႆနာ ေတြကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ေစႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္တယ္။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းငါနဲ႔ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ေသဆံုးေနတဲ့ မင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို ျပန္လည္ ထေျမာက္ေစမည့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းရဲ႕ ဆံုးရႈံးေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္တဲ့ အရွင္ျဖစ္တယ္။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းၾကည့္ေနတဲ့ ေလာကအရာေတြဟာ အစစ္အမွန္ ေတြမဟုတ္ပါဘူး။
မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္း ေနာက္က်သြားျပီလို႔ ေတြးထင္ေနတဲ့ အရာေတြဟာ မူလထက္ ေကာင္းမြန္ထက္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ လည္ပတ္ေစမယ္။
မင္းရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ မေပ်ာက္ဆံုးပါေစနဲ႔။
သင့္ရဲ႕ အျမင္ကို အားမကိုးပါနဲ႔။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။
အျခား ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာဆိုေနတာေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျခင္းေတြနဲ႔ အရာရာကို ရင္ဆိုင္လိုက္စမ္းပါ။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
မင္းလြင္
ကိုးမုိင္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

သမၼာက်မ္းစာထဲက သရဖူ (၅)မ်ိဳး


က်မ္းစာကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သရဖူ (၅)မ်ိဳးကို ေဖၚျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ သရဖူ ဆိုရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ တစ္စုံတစ္ရာ ၾကိဳးစားအားထုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သရဖူ ရရန္အတြက္ အသက္တာထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကိဳးစား အားထုပ္ရသည္။ အဖိုးအခေပးရမည္။ သရဖူ တစ္မ်ိဳး စီတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အက်င့္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္တြင္ ထိုအရာမ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုတရားပလႅင္ကို ဘီးမား တရားပလႅင္ (Bema Seat) ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုပါသည္။
အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာက်င့္ေသာ အက်င့္ ေကာင္းမေကာင္း ရွိ သည့္အတိုင္း အက်ိဳးအျပစ္ကို အသီးအသီးခံျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေရွ႕တြင္ ေပၚလာရမည္။ (၂ေကာ ၅း၁၀)
အသက္သရဖူ
ဤအမ်ိဳးအစားသည္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ပင္ ေပးဆပ္ရန္ ၀န္မေလးေသာသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။ မာတုရမ်ားႏွင့္ မာတုရမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ေပးထားသူမ်ားသာ ရရွိႏုိင္ေသာ သရဖူျဖစ္သည္။ အတြက္ျဖစ္ျပီး က်မ္းစာထဲ တြင္ (၂)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖၚျပပါသည္။
စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို သီးခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား စစ္ေၾကာ စံုစမ္းျခင္းကို ခံျပီးမွ ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေသာသူတို႔အား ကတိထားေတာ္မူေသာ အသက္ သရဖူကို ရလိမ့္မည္။ (ယာကုတ္ ၁း၁၂)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါ သည္။ တခါတစ္ရံ အလြန္ ဆိုးညစ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လူ႔အသတ္သတ္ရန္ စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ခံရသည္။ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားရန္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုစကားလံုးသည္ ဘုုရားသခင္၏ စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္းတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးသူ (ဘုရားသခင္ကို ကုိးစားရာတြင္ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေနသူ) မ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုသည္ကို အျပစ္ျမင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေလ့ မရွိပါ။

သင္သီးခံရမည့္အရာ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္ စံုစမ္းျခင္းကို ခံရမည့္အေၾကာင္း မာန္နတ္ သည္ သင္တို႔တြင္အခ်ိဳ႕ကို ေထာင္ထဲ၌ေလွာင္ထား၍ သင္တို႔သည္ ဆယ္ရက္ပတ္လံုး ဆင္းရဲ ဒုကၡ ခံၾကရမည္။ ေသသည့္ တုိင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္သရဖူကို ငါေပးမည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀)
ဤေနရာတြင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ (until death) ဟူ၍ ဘာသာျပန္ ဆိုထားပါသည္။ မူရင္းတြင္ ေသျခင္းသို႔ ဦးတည္သည္တိုင္ (unto death) ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေျပာသည့္ စကားကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းမႈမျပဳ။ မာတုရ အျဖစ္အေသခံရမည့္ အေျခအေနၾကံဳသည့္တိုင္ သစၥာရွိေန ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ေျပာျပီးစကားကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသရဖူကို ဆံုးရႈံးမည္သာ ျဖစ္ သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အဓိက ေျပာခ်င္ေသာ သူမ်ားမွာ “ေဘးဒါဏ္ၾကီး ကာလ”တြင္ ၾကံဳႈေတြ႕ရမည့္ သူမ်ား ကို ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပပါသည္။
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္စလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကိုးစားျခင္း တို႔ကို အေျခခံျပီး မွ ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕လာေစကာမူ၊ ေနာက္ဆံုး အသက္အႏၱရာယ္ ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳသည့္တုိင္ ခရစ္ေတာ္အေပၚတြင္ စိတ္ထားလံုး၀ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ သူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။
ပလႅင္မ်ားကိုလည္း ငါျမင္၏။ ပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ေသာသူတို႔သည္ တရားစီရင္ရေသာ အ ခြင့္ကို ရၾက၏။ သားရဲႏွင့္ သူ၏ ရုပ္တုကို မကိုးကြယ္၊ သူ၏ တံဆိပ္လက္မွတ္ကို နဖူး၌ မခံ၊ လက္၌မခံဘဲေန၍ ေယရႈ၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ လည္ ပင္းကို ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ငါျမင္၏။ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္၍ ႏွစ္တစ္ ေထာင္ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ စိုးစံရၾက၏။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၄)
ဘုန္းၾကီးေသာ ပန္းဦးရစ္သရဖူ
ဤအမ်ိဳးအစားမွာ သိုးထိန္းအၾကီး ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာ ကာလ၌ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ (Pastor and Elder) ကို ေပးမည့္ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအတြက္ အေစခံေသာသူ (သို႔) ဘုရား သခင္ေပးေသာ အေမြထက္ ပိုမိုျပီး အျခားအရာမ်ားကို တပ္မက္ေသာသူမ်ား မပါ၀င္ပါ။
Dr. Joe Temple ဆိုေသာ သင္းအုပ္ဆရာၾကီး တစ္ဦက သင္းအုပ္မ်ားအတြက္ သရဖူ ဟူ၍ မေခၚေစခ်င္ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီး က်မ္းစာ ေဖၚျပခ်က္အရ သိုးထိန္းအၾကီးထံမွ သရဖူ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္အုပ္ဆရာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔သာမဟုတ္။ အခ်ိဳ႕မွာ သင္းအုပ္ဆရာ ဟု တရား၀င္ခန္႔ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း သင္းအုပ္ဆရာ လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား ကို ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာသူ အမ်ားရွိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သုိးစုကို ၀န္တာရွိရွိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူတိုင္း ထိုသရဖူကို ရွိႏိုင္သည္။
သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးစုကို ထိန္းျခင္းအမႈမွာ အႏိုင္ထိန္းရေသာ ေၾကာင့္ မဟုတ္။ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလိုလို ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ႂကည့္ရႈအုပ္ထိန္း ၾကေလာ့။ အသီးအသီး အုပ္ေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို အာဏာထား၍ ျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ သိုးေတာ္စု ေရွ႕မွာ ပံုသက္ေသကို ျပေသာသူ ျဖစ္ၾက ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သိုးထိန္းအၾကီး ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာအခါ သင္တို႔သည္ မညိဳးႏြမ္း တတ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေသာ ပန္းဦးရစ္သရဖူကို ခံရလိမ့္မည္။ (၁ေပ ၅း၂-၄)
ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားသည္ အၾကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမ်ား၊ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ားကို ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ညီအကိုေတာ္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ သင္း အုပ္ဆရာမ်ားကို အားေပးခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္သို႔ မေရာက္ၾကေသးပါ။ အိမ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ခရစ္ေတာ္က အျပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ “သာဓုသစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း” ဟူ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆီးၾကိဳေနမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အမႈေတာ္ထဲမွာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အားေပး တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
၀မ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူ
ဤသရဖူသည္ ဧ၀ံေဂလိ (ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္း)ကို ေဟာေျပာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာသူဆိုရာတြင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ားတင္သာမဟုတ္ပါ။ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရႊး၊ ကေလး၊ လူၾကီးမေရႊး ေဟာေျပာသူတိုင္း ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာက လူသားမ်ား၏ အသက္၀ိညာဥ္ကို ဤစၾကၤာ၀ဠာၾကီးထက္ ပိုမိုတန္ဘိုး ထားပါသည္။ ထို၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြခ်ီလာေသာအခါ ထိုအရာတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။
ငါတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ၀ါၾကြားျခင္း၏ ဦးရစ္သရဖူ ကား၊ အဘယ္သို႔ ေသာ အေၾကာင္းအရာနည္း။ ငါတုိ႔သခင္ေယရႈခရစ္ ၾကြလာေတာ္မူ ေသာအခါ ေရွ႕ေတာ္၌ သင္တုိ႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ ေလာ။ သင္တို႔သည္ ငါတို႔၏ ဘုန္းအသေရ၊ ငါတို႔၏ ငါတုိ႔ ၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ၾကသတည္း။ (၁သက္ ၂း၁၉-၂၀)
ထို႔ေၾကာင့္ ငါ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ငါ့ဦးရစ္သရဖူ တည္းဟူေသာ ငါခ်စ္၍ အလြန္ လြမ္းေသာ ညီအ ကိုတို႔၊ ငါဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း သခင္ဘုရား၌ တည္ေနၾကေလာ့၊ ငါ့ခ်စ္သူတုိ႔။ (ဖိလႅိပိ ၄း၁)
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဒံေယလက ထိုအေၾကာင္းကို တင္စားေျပာဆိုခဲ့ေသာ က်မ္းပိုဒ္တခု ရွိပါသည္။ ထို က်မ္းပိုဒ္က
ပညာရွိေသာသူတို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္အေရာင္မ်က္ႏွာက်က္၏ အေရာင္အ၀ါကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားတို႔ကို ေျဖာင့္မက္ျခင္း တရားလမ္းထဲသို႔ သြင္းေသာလူတို႔သည္ လည္း ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ လည္း ေကာင္း အစဥ္ထြန္းလင္ၾကလိမ့္မည္။ (ဒံေယလ ၁၂း၃)
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ မ်ားမ်ားပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေလေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သရဖူတြင္ ေက်ာက္ျမတ္ၾကယ္ကေလးမ်ား ပိုမိုမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ တန္ဘိုး ထားေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္ လိုပါ သည္။
မညိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္
ဤသရဖူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာသူတို႔၏ ရရွိမည့္ ဦးရစ္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မက္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေလာက၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ တတ္မက္မႈတို႔ ခံစားခ်င္ေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၏ ေတာင္းဆိုမႈတို႔ကို ပယ္ရွားကာ အသက္ရွင္ ေသာ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ု မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၏ စိတ္အလိုသုိ႔ မလိုက္ဘဲ အရာရာတြင္ ဇာတိကို ခ်ဳပ္တည္း အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ထိုသရဖူကို ရရွိႏိုင္သည္။
ေျမတလင္း၌ ျပိဳင္၍ ေျပးၾကေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ျပိဳင္၍ေျပးၾကေသာ္လည္း တစ္ ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ဆုကိုရ သည္ဟု သင္တုိ႔မသိၾကသေလာ။ ဆုကို ရမည့္အေၾကာင္း ေျပးၾကေလာ့။ ပြဲ၌ျပိဳင္၍ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ေသာသူမည္သည္ကား အရာရာ၌ တပ္မက္ ျခင္းကို ခ်ဴပ္တည္းတတ္၏။ ထိုသူတုိ႔သည္ ညိဳးႏြမ္းပ်က္စီးတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္း အလို႔ငွါ ျပဳၾက၏။ ငါတို႔မူကား မညိဳးႏြမ္းမပ်က္စီးတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္း အလိုငွါ ျပဳၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါေျပးေသာအခါ အမွတ္တမဲ့ ေျပးသည္မဟုတ္။ လက္ေပြ႕သတ္ ေသာအခါ အာကာသ ေကာင္းကင္ကိုသာ ထိုး၍ သတ္သည္မဟုတ္။ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမ ျပီးမွ ကိုယ္တိုင္ရႈံးသူ မျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္း ကိုယ္ကို ထိုး၍ ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိ၏။ (၁ေကာ ၉း၂၄-၂၇)
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ျပန္ၾကြလာေသာအခါ ရွက္ရေသာသူ မျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ခႏၶာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ခရစ္ေတာ္ေပးမည့္ မညိဳးႏြမး္တတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရရွိေသာသူ မ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ သင့္သည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေယာဟန္ကလည္း သူေရးေသာ ၾသ၀ါဒစာထဲတြင္ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္ကို ထပ္မံေရး သား ထားျပန္ ပါသည္။
ခ်စ္သားတုိ႔ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ ငါတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ရဲရင့္ေသာ အခြင့္ရွိ၍ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သား ေတာ္၌ တည္ေနၾကေလာ့။ (၁ေယာ ၂း၂၈)
ဓမၼ သရဖူ (သုိ႔) ေျဖာင့္မက္ျခင္း သရဖူ
ဤသရဖူ အမ်ိဳးအစားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေပၚထြန္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသူတိုင္း ရရွိႏုိ္င္သည့္ သရဖူ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ရက္တြင္ ေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္သည္။ သရဖူ (၅)မ်ိဳးထဲတြင္ အလြယ္ကူဆံုး ရရွိႏိုင္ေသာ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိေနသည္။
ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ၊ ေျပးရေသာ လမ္းကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ငါေျပး ျပီ။ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ျပီ။ ယခုမွစ၍ ဓမၼသရဖူသည္ ငါ့အဖုိ႔ သုိထား လွ်က္ ရွိျပီ၊ ထိုေန႔ရက္၌ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာသူ တည္းဟူေသာ သခင္ဘုရား သည္ ထုိသရဖူကို ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူျပီ၊ ထိုမွ်မက ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကို ေတာင့္တ ေသာ သူအေပါင္းတို႔၌လည္း အပ္ေပးေတာ္မူမည္။ (၂တိ ၄း၆-၈)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ” ဟုဆိုရာတြင္ သူအသက္တာတြင္ ဇာတိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ခက္ခဲစြာ ေတာ္လွန္ခဲ့ရသည္။ “တိုက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ”ဟု ေျပာဆိုရာတြင္ ထိုအသံုး အႏႈံးမွာ စစ္သားတစ္ေယာက္က တုိက္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုေသာ စကားႏွင့္တူသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ “ေျပးရေသာ လမ္းကို အဆံုးတုိင္ေအာင္ ငါေျပးျပီ” ဆုိရာတြင္ အေျပးသမားတစ္ေယာက္ ေျပာဆိုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္အသက္တာအတြက္ မာရ သြန္ျပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္က ေရးသားခဲ့ျပီးေသာ Post တြင္ ေဖၚျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ငါေစာင့္ေရွာကျ္ပီ ဆိုရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ (kept)ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ လံုျခံဳေရးသမားမ်ား အသံုးျပဳေသာ စကားလံုး ျဖစ္ျပီး သူေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ပစၥည္မ်ားကို ဂရုစိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္က ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျခံဳငုံေလ့လာ ၾကည့္ေသာ္ ရွင္ေပါလု ဘ၀အသက္တာတြင္ သူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အငန္းအတာ တာ၀န္မ်ားကို ျပီးဆံုးျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာေသာ ေန႔ရက္တြင္ ရရွိမည့္ ဆုသရဖူကို ေသခ်ာေပါက္ ရရွိခံစားမည္ကို သိရွိျပီး ျဖစ္သည္။ သူအတြက္ ထိုေန႔ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနေတာ့သည္။ မည္သည့္ အေျခအေနကိုမွ် စဥ္းစားစရာမလို။ အသက္တာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္ျဖစ္ေစ သူအတြက္ ဆုသရဖူ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး၊ ရရွိျပီး၊ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည့္ ေန႔ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနသည္။
ပတ္မုကၽြန္းတြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုဆုေတာင္းခ်က္တြင္
သခင္ေယရႈ ၾကြလာေတာ္မူပါ။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၂၁)
နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆရာမင္းလြင္ (သင္းအုပ္ဆရာ)
ကိုးမိုင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္