Mar 29, 2013

ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္

အမဂၤလာကို မဂၤလာျဖစ္ေစေသာ အီစတာအခါသမယ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားျဖင့္ လူသား မ်ားစြာကို သခၤါရမွ ထာ၀ရသို႔ မဂၤလာ ျဖစ္ေစရန္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီး ေပးပါေစဟု ဆုေတာင္း ေမတၲာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္  အေလး အနက္ပင္ မထားၾကေတာ့ေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓမၼဆရာႀကီး မ်ားပင္လွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို သံသယ ရွိလာ ၾကပါသည္။


ဤကား အံ့ၾသစရာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိ ထေျမာက္မည ့္အေၾကာင္းကို ေျပာေသာအခါ အနီးကပ္ တပည့္ေတာ္မ်ားက အေလးအနက္မထား၊ မယံုၾကည္ ၾကေသာ္လည္း (မႆဲ ၂၀း၁၇-၁၉) သခင္ ဘုရားကို ဆန္႔က်င္၍ အေသသတ္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ားက သခင္ဘုရား၏ တပည့္ေတာ္မ်ားထက္ ထိုထေျမာက္ျခင္းကို အေလးအနက္ ထားၿပီး ယံုၾကည္ခဲ့ ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္မည္ဟူေသာ သခင္ဘုရား၏ စကားေတာ္ေၾကာင့္ သခင္ဘုရား အသက္ရွင္စဥ္က ေၾကာက္ရြံ႕သည္ထက္ သခင္ဘုရား အေသခံေတာ္ မူၿပီးေနာက္ ပို၍ ေၾကာက္ရြံ႕ကာ အေလာင္းေတာ္ကို သခ်ဳႋင္းထဲတြင္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ရွိေစရန္ ပိုမို ဂ႐ုစိုက္ကာ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား ထူထဲစြာ ခ်ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ား သေဘာ မေပါက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကား  မည္မွ် ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုး၊ ေရာမ အစိုးရ၏ တံဆိပ္ေတာ္၊ ေရာမ စစ္သားမ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈ စသည္တုိ႔က ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ သခင္ ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို မဟန္႔တားႏိုင္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


““သခ်ဳႋင္းခ်ည္းႏွီးေစာင့္စဥ္

ေယ႐ႈကယ္တင္ျခင္း

အေလာင္းတံဆိပ္ခတ္သည္

ေယ႐ႈသခင္ သခ်ဳႋင္းတြင္းမွ

ထေျမာက္ၿပီ ရန္သူမ်ားေပၚဘုန္းႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီ နက္နဲရာထဲက ေအာင္ျမင္လ်က္တက္ႂကြလာ

သန္႔ရွင္းသူႏွင့္စိုးစံ သက္ရွင္ထာ၀ရ ထေျမာက္ၿပီ ထေျမာက္ၿပီ ဟာေလလုယာ ထေျမာက္ၿပီ””


ဟူေသာ ဓမၼသီခ်င္းကို ယခုတိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ သီဆို ႏုိင္ခဲ့ၾက ပါသည္။


ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား


သခင္ဘုရား၏ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိေစ႐ံုမက ယံုၾကည္ လိုက္နာျခင္း အားျဖင့္ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို ဆက္၍ ခံစားေစႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။

ပႆခါမွ ပြဲေတာ္မဂၤလာ


 သခင္ဘုရား၏ ပသခါ ညစာ စားပြဲသည္ သခင္ဘုရား ႂကြလာ သည့္တုိင္ေအာင္ ျပဳရသည့္ ပြဲေတာ္ မဂၤလာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္း သြားျခင္း ျဖစ္သည္။


သင္တုိ႔သည္ ထိုမုန္႔ကိို စား၍ ထိုခြက္ကို ေသာက္သည့္ အခါခါ သခင္ဘုရား အေသခံ ေတာ္မူျခင္းကို ႂကြလာေတာ္ မမူမီ တိုင္ေအာင္ ျပၾက၏ (၁ေကာ ၁၁း၂၆)။


သတၱမေန႔ စည္းေ၀းျခင္းမွ ပထမ ေန႔စည္း ေ၀းျခင္း


 သတၱမေန႔ စည္းေ၀းျခင္းမွ ပထမ ေန႔စည္း ေ၀းျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။


ခုနစ္ရက္တြင္ ပထေန႔၌ မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္းငွါ စည္းေ၀းၾကေသာအခါ ေပါလုသည္ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထြက္သြားမည္ ျဖစ္၍ သန္းေခါင္ တုိင္ေအာင္ ေဟာေျပာလ်က္ ေနေလ၏(တ ၂၀း၇)။


ဤကား ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မဟုတ္၊ ျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းထဲ၌လည္း ပထမေန႔ကို ဥပုသ္ေန႔၊ စည္းေ၀းရာေန႔အျဖစ္ ေဖၚျပထားျခင္းကို ဓမၼ သစ္ေခတ္တြင္ ျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္သည္။


ပထမေန႔ ၌၎င္း၊ ခုနစ္ရက္ ေန႔၌၎၊ ဓမၼ စည္းေ၀းျခင္းကို ျပဳရမည္။ ထုိေန႔ရက္၌ စားျခင္း ကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အလုပ္ အေဆာင္မွ တစ္ပါး အျခားေသာအလုပ္ကို မလုပ္မေဆာင္ရ။ (ထြက္ ၁၂း၁၆)။

သင္တုိ႔သည္ သတၱမလ၊ ပထမေန႔ရက္ ၌ တံပိုးမႈတ္ပြဲ၊ ဓမ ၼစည္းေ၀းျခင္းကို ျပဳရေသာ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ေလာကီ အလုပ္ကို မလုပ္ရ(၀တ္ ၂၃း၂၄)။


ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္းမွ  ပဋိညာဥ္ တရားသစ္


 ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္း (ပညတ္တရား)မွ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ (ေက်းဇူးတရား)သို႔ ေျပာင္းလဲေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူး (ပဋိညာဥ္ တရားသစ္)ကို ခံစားရျခင္း (၂ေကာ ၅း၁၇)။


ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခံရၿပီး အာျဗဟံ ခံရေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရသူမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း (ဂလာ ၃း၁၃-၁၄)။

ေမာေရွ၏ တရားအတိုင္း မလြတ္ႏိုင္ေသာ အျပစ္ ရွိသမွ်ႏွင့္ လြတ္ျခင္း အခြင့္ကို ရရွိျခင္း (တ ၁၃း၃၉)။


ထိုရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းကို ႀကီးေသာ တန္ခုိးႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း အားျဖင့္ ႀကီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္းကို ခံစားရ ရွိျခင္း(တ ၄း၃၃)။


ေသျခင္း တည္းဟူေသာ မာရ္နတ္၏ တန္ခုိးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ၎၊ ေသေဘးကို ေၾကာက္၍ တစ္သက္လံုး ကၽြန္ခံရျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ျခင္း (ေဟၿဗဲ ၂း၁၅)။ထေျမာက္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္း၏ အေျခခံအခ်က္


ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ၾကမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅)။ ေသျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူ မ်ားအတြက္ ခရီးဆံုး မဟုတ္ေသးပါ။ ထာ၀ရ ကာလအတြက္ ၀င္ခြင့္ (ဗီဇာ)ပင္ ျဖစ္သည္။

သခင္ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္ ျပန္ရွင္ ေစခဲ့ေသာ တန္ခိုးေတာ္သည္ အသင္းေတာ္က ကမၻာ ေလာကႀကီးအား သက္ေသခ ံရေသာ အ ေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမြန္ျမတ္ဆံုး သတင္းေကာင္း၏ အေျခခံ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။


ငါသည္ ကိုယ္တုိင္ ခံယူသည့္အတုိင္း သင္တို႔အား ေရွးဦးစြာ အပ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာ လာသည္အတိုင္း ငါတုိ႔ အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏။ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ က်မ္းစာလာသည့္ အတုိင္း သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ ေတာ္မူ၏ (၁ေကာ၁၅း၃-၄)။


သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံ ေတာ္မူျခင္းသည္ သာမန္ ေသျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္လူသား ကမွ် မေအာင္ျမင္ေသာ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ရွင္ျပန္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမဂၤလာမွ မဂၤလာ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစ၍ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစေသာ သခင္အား ေအာက္ေမ့ သတိရ႐ံုမက ထိုသတင္းေကာင္းကို ႀကီးစြာေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ေ၀ငွျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရ အသက္တာကို ရွာေနၾကၿပီး အခ်ည္းႏွီးအခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအား မ်ားကို အကုန္ခ ံေနသည့္ သူမ်ား၊ ထို အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ ထာ၀ရ အသက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစားရရွိေစရန္ အစြမ္းသတိ္ၱရွိသမွ်၊ ၪဏ္ရွိသမွ်၊ ခြန္အား ရွိသမွ်ျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔..။

Mar 27, 2013

နိမိတ္လကၡဏာ ခံစားရန္ ဆႏၵျပင္းေသာ ေနမန္


(၄ရာ ၅း၁-၁၄)

ရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း ေနမန္သည္ မိမိသခင္ထံမွာ မ်က္ႏွာရေသာသူ၊ ဘုန္းႀကီးေသာသူ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ရႈိရိျပည္သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ေအာင္ရေသာ အခြင့္ကို ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူၿပီ။ ထုိသူသည္ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ႏူနာစဲြ၏။  ရႈရိလူတို႔သည္ အလုိ အေလ်ာက္တပ္ဖဲြ႔၍ ခ်ီသြားစဥ္တြင္၊ ဣသေရလျပည္မွ ဘမ္းခဲ့ေသာ မိန္းမငယ္ တေယာက္သည္ ေနမန္၏ မယားထံ၌ ကြၽန္ခံရ၏။ ထုိကြၽန္မကလည္း၊ ကြၽန္မသခင္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔ ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ထံသို႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ ထုိပေရာဖက္သည္ သခင္၌စဲြေသာ ႏူနာကို ေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္ဟု မိမိသခင္မအား ဆို၏။ ေနမန္သည္ မိမိအရွင္ထံသို႔ဝင္၍ ဣသေရလအမ်ဳိး မိန္းမငယ္စကားကုိ ျပန္ေလွ်ာက္၏။  ရႈရိ ရွင္ဘုရင္ကလည္း သြားေလာ့။ သြားေလာ့။ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ စာေပးလုိက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ေနမန္သည္ ေငြအခြက္တရာ၊ ေရႊအခြက္ေျခာက္ဆယ္၊ အဝတ္ဆယ္စံုကုိ ယူသြား၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသို႔ မိမိအရွင္၏ စာကိုသြင္းေလ၏။ စာ၌ပါေသာ အခ်က္ဟူမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကြၽန္ေနမန္၏ ႏူနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ သူ႔ကိုဤစာႏွင့္အတူ ငါေစလႊတ္သည္ဟု ပါသတည္း။ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္သည္ ထိုစာကို ၾကည့္ၿပီးမွ မိမိအဝတ္ကို ဆုတ္၍ ငါသည္ အသက္ေပးပိုင္၊ ႏႈတ္ပိုင္ေသာဘုရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသူသည္ လူႏူကို ခ်မ္းသာေပးေစျခင္းငွါ ငါ့ထံသို႔ ေစလႊတ္ သေလာ။ ၾကည့္ၾကေလာ့။ ဤသူသည္ ငါ့ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ရန္ရွာခ်င္သည္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ဆို၏။ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္သည္ မိမိအဝတ္ကို ဆုတ္သည္ဟု ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိရွဲသည္ ျကားလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဝတ္ကို ဆုတ္သနည္း။ ထိုသူသည္ ငါ့ထံသို႔ လာပါေလေစ။ ဣသေရလျပည္၌ ပေရာဖက္ ရွိသည္ ကိုသိလိမ့္မည္ဟု ရွင္ဘုရင္ကို မွာလိုက္ေလ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ေနမန္သည္ ျမင္းရထားကိုစီးသြား၍ ဧလိရွဲ အိမ္ေရွမွာ ရပ္ေန၏။ ဧလိရွဲက၊ သင္သည္ သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေရခ်ိဳးေလာ့။ အသားေျပာင္း၍ သန္႔ရွင္း လိမ့္မည္ဟု လူကိုေစလႊတ္ ၍ေျပာေစ၏။  ေနမန္ ကလည္း၊ အကယ္၍ ပေရာဖက္သည္ ထြက္လာမည္။ ငါ့အနားမွာ ရပ္လ်က္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမကိုေခၚ၍ မိမိလက္ႏွင္ သံုးသပ္သျဖင့္ ႏူနာကို ေပ်ာက္ ေစမည္ဟု ငါထင္၏။  ဒမာသက္ျပည္၌ အာဗနျမစ္၊ ဖာဖာျမစ္ တို႔သည္ ဣသေရလျမစ္ အလံုးစံုထက္ သာ၍ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုျမစ္၌ ငါေရခ်ိဳး၍ မသန္႔ရွင္း ရသေလာဟု ဆိုလ်က္ အမ်က္ထြက္၍ ျပန္သြား၏။ ကြၽန္တို႔သည္ ခ်ဥ္းလာ၍ အဘ၊ ခက္ေသာအမႈကို ျပဳရမည္ဟု ပေရာဖက္စီရင္လွ်င္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။ ေရခ်ိဳး၍သာ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေလာ့ဟု စီရင္ရင္လွ်င္ အဘယ္မွ်ေလာက္ သာ၍ ျပဳေတာ္မူ သင့္ပါသည္ တကားဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ေနမန္သည္ သြား၍ ဘုရားသခင္၏လူ စီရင္သည္အတိုင္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ကိုယ္ကိုခုနစ္ႀကိမ္ နစ္သျဖင့္၊ သူ၏ အသားသည္ သူငယ္၏ အသားကဲ့သို႔ ေျပာင္း၍ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၄ရာ ၅း၁-၁၄)

က်မ္းစာထဲမွ ဓမၼရာဇဝင္ ဒုတိယေစာင္ ၅း၁ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔ ေနမန္အေၾကာင္းကို တင္ျပ ေဟာေျပာလိုပါသည္။ သူသည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သန္႔ရွင္ေသာ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ တြင္ေနထိုင္သူ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့င္ မည့္ကဲ့သို႔  ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားကို ရယူ ခံစားႏုိင္ မည္ကို လံုးဝ မသိရွိပါေခ်။ သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္း တရား၏ အျပင္ဘက္က လူတစ္ဦးသာ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ ၄ရာ ၅း၁-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။

ေနမန္သည္ စစ္သား လူၾကမ္းၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ အသက္တာတြင္ ရွိေနေသာ ျပႆနာအတြက္ အေျဖ မရွာတတ္ေခ်။ ျပႆနာမွာ ေပ်ာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ထိုေရာဂါမွာ ႏူနာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ႏူနာစြဲေနေသာ ေရာဂါသည္ တစ္ဦးသည္ အနာဂတ္ ဆိုသည္မွာ မ်ားမ်ားစားစား စဥ္းစားထား၍ မရႏုိင္ပါေခ်။ ထိုေရာဂါမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ နာက်င္မႈ တစ္စံု တစ္ရာ ခံစားရျခင္း မရွိပါေသာ္လည္း အျမင္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ေနရာယူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ လူႏူတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္က အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွာင္ခြါ ထြက္ေျပး ေနတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူ၏ ေျခလက္တုိ႔သည္ အလို အေလ်ာက္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အသြင္ေျပာင္း၊ အေရာင္ေျပာင္း လာကာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မ်က္ႏွာ မျပရဲေလာက္ေအာင္အထိ အရွက္တရားက ၾကီးစိုး လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေနမန္သည္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာၾကီး တစ္ခု ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ ထုိျပႆနာက နိမိတ္လကၡဏာ တစ္ခု အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသည္။ ထိုအရာသည္သာလွ်င္ သူ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပါက္ အေျဖျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဘြယ္ နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တူညီေသာ အေျခခံ အရင္းအျမစ္မွာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ျပႆနာ မရွိလွ်င္ အ့ံၾသဘြယ္ နိမိတ္ လကၡဏာမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေနမန္၏ ဘဝ အသက္တာထဲတြင္ ရွိေနေသာ ျပႆနာမွာ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အလြန္ ၾကီးမားသည္ ေျပာဆိုရေပမည္။ ယေန႔ သင့္အသက္တာထဲတြင္ မည္မွ်ေလာက္ ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနပါသလဲ။ သင့္မွာလည္း ျပႆနာရွိေနသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း ျပႆနာရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား အားလံုးတြင္ ျပႆနာ ရွိေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဆိုလုိသည္မွာ သင့္မွာ ျပႆနာ အမွန္တကယ္ ရွိျပီဆိုလွ်င္ မၾကာခင္ သင္သည္ နိမိတ္လကၡဏာကို ခံစားရေပေတာ့မည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ ရွိသမွ်ေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားတြင္ တူညီသည့္ အေျခခံတစ္ခုမွာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ အစျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေပလိမ့္မည္။ သူတို႔အားလံုးတြင္ ျပႆနာ (သို႔) လုိအပ္မႈ တစ္ခုုျဖင့္ အစျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္ စတင္လႈပ္ရွားေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သင့္မွာ ျပႆနာ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို သင္လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

နမန္၏ အေျခအေနသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ အကူအညီ တစ္စံုတစ္ရာကို မရရွိလွ်င္ သူတြင္ ရွိသမွ် အားလံုး ဆံုးရႈံးသြားေပေတာ့မည္။ သူ၏ရာထူး၊ သူ၏ အနာဂတ္၊ သူ၏ မိတ္ေဆြ၊ သူ၏ မိသားစု၊ သူ၏ အနာဂတ္ အားလုံး ကို ဆံုးရႈံးရေပေတာ့မည္။ သူသည္ ထာဝရ အထီးက်န္မႈျဖင့္ အသက္ရွင္ရေပေတာ့မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ အေရးၾကီးေနသည္။ ပထမဦးဆံုး သူလုပ္ခဲ့ရတာက သူ႔ရဲ႕ ျပႆနာကို ႏႈတ္ကေန ထုပ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ျပႆနာကို အလင္းထဲမွာ ဆြဲထုပ္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီအရာကို ပထမဦးစြာေလ့လာပါမယ္။

ပထမအဆင့္ - ျပႆနာကို ႏႈတ္က ထုပ္ေဖာ္ဖြင့္ဟရျခင္း


ဤအဆင့္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေသာ အဆင့္ျဖစ္ ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ႏႈတ္က ျမြတ္ဟ ဘို႔ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထုိအရာမ်ားကို ႏႈတ္က မျမြတ္ ဟခ်င္ၾကေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကူညီႏုိင္သူ ကိုေတာ့ ေျပာဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။ ေနမန္သည္ အနည္းဆံုး သူ၏မိသားစုကို ထုိအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ရသည္။ ထုိမွတဆင့္ သူကို ကူညီႏုိင္မည့္သူကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လက္ရွိ အေျခအေန ျပႆနာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ေျပာျပရန္ လိုအပ္သည္။ ေနမန္၏ မိသားစုက မည္သုိ႔ မွ် မကူညီႏုိင္။ ကူညီႏုိင္မည့္ လမ္းစတစ္ခု ကိုသာ မေရမရာ သိခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္မူကား ကူညီႏုိင္သူကို သိရွိျပီး ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဘု၇ားသခင္ထံ တုိက္ရိုက္ တုိးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ထုိအရာမ်ားကို ေျပာျပဘုိ႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဒုတိယအဆင့္မွာ နိမိတ္လကၡဏာ ခံစားရရန္ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္ - တစ္စုံတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ ဆႏၵရွိရမည္။


ေနမန္ကို ၾကည့္ပါ။ သူ၏ အေျခအေနကို ႏႈတ္က ထုပ္ေဖၚဘို႔သာမက တစ္စံုတစ္ရာကိုလည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ ဘုရားသခင္၏ နိမိတ္လကၡဏာကို ရရွိ ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ိဳသမီးတစ္ဦးထံမွ အၾကံညဏ္ကို ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရာပင္လွ်င္ နိမိတ္ လကၡဏာျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးထံမွ စကားနားေထာင္သည္ ဆိုသည္မွာ အလြန္ထူးဆန္းေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ သူ၏ ဇနီးသည္ထံတြင္ ဣသေရလ တိုင္းႏုိင္ငံမွ ေခၚေဆာင္လာေသာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း သိနားလည္သည့္ ဂ်ဴးမိန္းကေလး တစ္ဦး ရွိေနသည္။ သူမသည္ ညဏ္ပညာရွိေသာ မိန္းကေလး တစ္ဦးျဖစ္ ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးထံမွ အၾကံညဏ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ရယူေနရသည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ိဳးသည္ အလြန္ထူးျခားေနသည္။ အေရွ႕တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား မ်ားကသာ ဦးေဆာင္ေသာ ေခတ္စနစ္ ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေနမန္သည္ မိန္းမငယ္ထံမွ စကားနားေထာင္ရုံ သက္သက္မွ်သာမဟုတ္။ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ဘို႔ ဆႏၵလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ထံ ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ားကို စြန္႔စားေျပာဆုိရသည္။ ရွင္ဘုရင္က မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္မည္ ဆိုသည္ကို ၾကိဳတင္ မခန္႔မွန္းႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ဘုရင္က ေကာင္းမြန္စြာ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ စာတစ္ေစာင္ ေရးေပးလိုက္သည္။ ထိုစာကို ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ လက္ခံရရွိ ေသာ အခါ ရန္စသည္ဟု ထင္သည္။ ထိုေရာဂါမ်ိဳး ေပ်ာက္ကင္းဘို႔ အေျခအေန မရွိျခင္းကို ရွင္ဘုရင္က ေကာင္းစြာသိပါသည္။ ယခု ေရာဂါေပ်ာက္ေစရန္ ေစလႊတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ စာေၾကာင့္ အမွန္ တကယ္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲရန္ ရန္စသည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ပါက ေနမန္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အမႈမ်ားကို ျဖတ္သန္းရသည္။ လံုးဝအခ်ိန္ဆြဲေန၍ မရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပႆနာ ေျပလည္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္ကိုယ္တုိင္လည္း သင္၏ ျပႆနာအတြက္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာေတြ ရွိေနပါသည္ အခ်ိန္မဆြဲပါႏွင့္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ လူအခ်ိဳ႕သည္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ထုပ္ရာတြင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။ ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကသည္။ ျပႆနာကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ျပႆနာကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ဟိုဘက္သည္ဘက္ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ျပႆနာကို ပုံၾကီးခ်ဲ႕ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔ထက္ပိုမိုျပီး ဘာမွ ျဖစ္မလာခဲ့ၾကေခ်။ ေရာဂါရွာေဖြေသာသူမ်ားသည္ ေဆးစာရြက္ အတိုကေလး တစ္ရြက္ကို ရွည္လွ်ားစြာ ေရာဂါ အေျခအေနကို ခန္႔မွန္းေျပာဆို တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္သည္ဆိုပါက မည္သည့္ေရာဂါျဖစ္ေနသည္ မည္သည့္ ေဆးျဖင့္ ကုသရမည္ကို တခါတည္း ေျပာၾကားႏုိင္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ေနမန္ထံမွ သခၤန္းစာ ယူစရာ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ျပႆနာကို ေျပလည္ျခင္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထံုစံေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္ထံ စြန္႔စား တင္ျပ ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ႏုိင္ငံကို သြားရသည္။ ထိုႏုိင္ငံ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အရဲစြန္႕ကာ ေတြ႕ရသည္။ ထိုရွင္ဘုရင္က စိတ္ဆိုးျပီး တုန္႔ျပန္မႈကို လည္း ခံစားရသည္။ ေနမန္သည္ ထိုအရာမ်ားကို ရဲဝန္႔စြာ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ နိမိတ္လကၡဏာ ခံစားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္ - ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္ေသာ ဆႏၵရွိရမည္။


နမန္သည္ နိမိတ္လကၡဏာခံစားႏုိင္ရန္ မိမိ၏ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ေပးလွဴရန္ အဆင္သင့္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔တြင္ ရွိေသာ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားကို ယူေဆာင္ကာ ေပးလွဴမႈျပဳရန္ ေရာဂါ မေပ်ာက္ခင္က တည္းက စဥ္းစားထားသည္။ ျပႆနာကို ေျပလည္ရန္ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ ဥစၥာမ်ားကို စြန္႔လြတ္ရန္၊ ေပးလွဴရန္ အဆင္သင့္ ရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြ၊ ေငြ ႏွင့္ ဝတ္စံု အေကာင္းစားမ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေနမန္၏ ေပးကမ္းခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားေၾကာင့္ အိမ္ေဖာ္ မေလး ကလည္း သူ႔သခင္ကို ေစတနာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေမးခင္ကပင္ ေျပာခ်င္ေနေသာ သေဘာရွိေပလိမ့္မည္။

သင္၏ အသက္တာမွာ နိမိတ္လကၡဏာ ခံစားလိုလွ်င္ သင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ ေပးလွဴရန္ ဆႏၵရွိရမည္။ သင္သည္ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး နိမိတ္ လကၡဏာ ခံစားလိုပါသလား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး နိမိတ္လကၡဏာ ခံစားလိုပါသလား။ သင္သည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ မဆို ထူးျခားေသာ နိမိတ္ လကၡဏာကို ခံစားလိုပါက ေနမန္ကဲ့သို႔ ေပးကမ္း လွဴဒါန္ျခင္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ခရစ္ဝင္ က်မ္းမ်ားတြင္ ေပးျခင္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ နိမိတ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို သင္မေလ်ာ့ သင့္ေပ။ မုန္႔(၅)လံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္က နိမိတ္ လကၡဏာကို ျဖစ္ေစသည္။ လူငါးေထာင္ စားေလာက္ေအာင္ ပြားမ်ားေစခဲ့သည္။

အာျဗဟံ၏ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းက နိမိတ္လကၡဏာကို ျဖစ္ေစသည္။ မိမိသားကိုပင္လွ်င္ ေပးလွဴရန္ လက္မတြန္႔ေသာ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို ၾကီးမားစြာ ခံစားရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ လူမ်ိဳးၾကီး အျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ယေန႔တုိင္ အာျဗဟံ၏ သားစဥ္ေျမဆက္သည္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ခံစားရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာျဗဟံကိုယ္တုိင္က ေပးလွဴရန္ ဆႏၵရွိေနေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ခံစားေစခဲ့သည္။

စတုတၳအဆင့္ - ႏွလံုးသားကို ဖြင့္လွစ္ရမည္။


ေနမာန္သည္ သူ၏ႏွလံုးသားကို ဖြင့္လွစ္ထားသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ နိမိတ္ လကၡဏာ ခံစားဘို႔ မည္သူကပင္ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ မာန မထားခဲ့ေခ်။ ေျပာဆို သမွ်ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ခံယူခ်င္သူျဖစ္သည္။ ရႈရိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အိမ္ေဖာ္ ကၽြန္မေလး ေျပာဆိုေသာ စကားကို ႏွလံုးသား ဖြင့္ကာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ လူႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ သူ႕ကို ထြက္မေတြ႕။ ေယာ္ဒန္ျမစ္တြင္ ေရခုႏွစ္ခါ ႏွစ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အေနျဖင့္ လက္မခံေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ စိတ္တို ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ကၽြန္ျဖစ္သူက ေခ်ာ့ေမာ့ကာ ေယာ္ဒန္ျမစ္တြင္ ေရခ်ိဳးရန္ ေျပာေသာအခါ ထပ္မံလိုက္ေလ်ာျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြင္လွစ္ထားေသာ ႏွလံုးသား ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မာန္မာနႏွင့္ အသက္မရွင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ေနမန္သည္ နိမိတ္လကၡဏာကို ခံစားျပီးေသာအခါ သူ၏ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္ကို အလြန္ၾကည္ညိဳသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကိုယ္တိုင္ အမႈထမ္း တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရင္ေနာက္လိုက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တုိင္ ေနခ်င္သလုိ ေန၍ မရေသာ္လည္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အျခား ဘုရားေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကိုယ္ကို ညႊတ္ရျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ပါမည္ ဟု ႏွလံုးသားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။

နိဂုံး


အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မွ သခၤန္းစာယူရန္ မိတ္ေဆြကို တိုက္တြန္းႏို္းေဆာ္လိုပါသည္။ မိတ္ေဆြကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကီးမားေသာ နိမိတ္လကၡဏာၾကီးကို ခံစားလိုပါလွ်င္ သင္ကိုယ္တုိင္က အထက္ပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္ကို သတိရ လုိက္နာသင့္ပါသည္။

၁။ ျပႆနာကို ႏႈတ္က ဖြင့္ဟပါ။

၂။ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားရွိပါ။

၃။ ေပးလွဴခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားရွိပါ။

၄။ မာနေတြကို ဖယ္ရွားျပီး ႏွလံုးသားကို ဖြင့္လွစ္ျပီး အသက္ရွင္ပါ။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Mar 25, 2013

တစ္နပ္စာ ႏွင့္ တစ္သက္စာ

ဤေလာကတြင္ လူမ်ားသည္ တဦးကိုတစ္ဦး လိမ္လည္ လွည့္ျဖား၍ ဆက္ဆံ ေျပာဆို တတ္ၾကသည္ မွာ မဆန္းက်ယ္လွပါ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လိမ္လည္၍ မုသာ စကားကို အသံုးျပဳျပီး တစံုတစ္ခုကို ရယူသြားခဲ့သူမ်ားကို ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိရန္ အလြန္ခဲယဥ္း လွပါသည္။ ထိုလူကို ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားကို ျမန္မာစကားတြင္ “တစ္နပ္စားၾကံသည္” ဟု ေခၚပါသည္။

ေလာက လူသားမ်ားသည္ ဇာတိလူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ထိုကဲ့သို႔ ဆက္ဆံသည္မွာ ျပႆနာ မရွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကို ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်င့္စရုိက္မ်ားျဖင့္ တစ္နပ္စားၾကံကာ ဘုရားသခင္ကို မိတ္ႆဟာရ ဖြဲ႕ေနၾကသည္မွာ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသုိ႔ တနပ္စား ေကာင္းႀကီး မဂၤလာမ်ိဳးကို မေပးပါ။

ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း ၁၀ (ခ) ပိုဒ္၌

“ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္ လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္ စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။”

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ အသက္ေပး ဖို႔ရန္ သာမက အထူသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တသက္စာ ႂကြယ္၀ျခင္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ေပးရန္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ က်မ္းစာထဲ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ႂကြယ္၀ေသာ အသက္တာ (သို႔) တသက္စာ ေပးရန္အတြက္ လာသည္ကို အထပ္ထပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျခားေသာ က်မ္းပိုဒ္ တစ္ပုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေရာမ ၈း၃၂

“ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကို ငါတို႔အားမေပးဘဲ အဘယ္သို႔ ေနေတာ္မူမည္နည္း။ ”

ခပ္သိမ္းေသာအရာ” ဟုသံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သင္၏ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရးစေသာ သင္၏အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပမည္။ လူတဦးႏွင့္တဦး လိုအပ္ခ်က္မတူညီပါ။ ထိုေၾကာင့္ က်မ္းစာ၌ ခပ္သိမ္းေသာအရာဟု သံုးႏႈန္း ထားရျခင္း ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျပည့္စံု၍ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။

ဖိလိပၸိ ၄း၁၉

“သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တုိ႔ကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူလိမ့္မည္။ ”

ဤက်မ္းစာ၌ “အလိုရွိသမွ်” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတေယာက္၏ အလိုရွိသမွ်ကို ေယ႐ႈအား ျဖင့္ ျပည့္စံုဖို႔ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း တနည္းအား ျဖင့္ႂကြယ္၀ေသာ အသက္တာကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားသည္ကို က်မ္းစာအားျဖင့္ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရ ပါေသာ္လည္း ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ တသက္စာ ေပးေသာ အရွင္ကို ယံုၾကည္ ဖက္တြယ္ရမည့္ အစား တနပ္စာကိုသာ အားကိုးလ်က္အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုၾကသည္မွ ၀မ္းနည္း စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ တနပ္စာႏွင့္ တသက္စာကို မခြဲျခားတတ္၍ အသက္တာ တေလွ်ာက္လံုး ဘုရားႏွင့္ ေ၀းခဲ့ရေသာ ဓမၼေဟာင္း ဘုရားလူမ်ား ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယေန႔ သင္ခန္းစာယူ၍ အသက္တာ၌ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

ကမၻာဦးက်မ္း ၂၅း၁၉-၃၄ ၌ ဧေသာႏွင့္ ယာကုပ္ ဆိုေသာ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ အေၾကာင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ သင္ခန္းစာယူရန္ အလြန္ေကာင္းေပ၏။ ဧေသာသည္ သားဦး အရာကို ရထားပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလ အခ်ိန္က သားဦးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ခံရေသာ သူမ်ား ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေနအထား မ်ိဳးတြင္ ဧေသာသည္ ေက်နပ္ ဝါၾကြားႏုိင္ေသာ အခြင့္ ရွိေသာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၌ရွိေသာ ႂကြယ္၀ ျပည့္စံုေသာ အသက္တာကို အေလးမထားခဲ့ပါ။ တေန႔တြင္ သားေကာင္ မရ၍ ေမာပန္းစြာ အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ လာေသာအခါ မိမိ၏ညီငယ္အား စားစရာ ေပးပါဟု ေတာင္းခဲ့သည္။ အလြန္ ဆာေလာင္ ေမာပန္း၍ ခႏၶာ၌ အားကုန္ ေနခဲ့သည္။


ယေန ႔ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေလာက အရာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ လံုးပန္းလ်က္၊ က်မ္းစာ ဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိတ္ဟာယဖြဲ႔ျခင္း စေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနၾက ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ေန႔စဥ္လံုးပန္း ရွာေဖြလ်က္ရွိေသာ ေလာကအရာမ်ားက အသက္တာ၌ တျဖည္းျဖည္း ေနရာယူလႊမ္းမိုးလာၿပီး ေလာကီ ဆန္ေသာ အသက္ရွင္မူမ်ား၊ ေျပာဆို ေနထိုင္မူမ်ား အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဘက္၌ အားေလ်ာ့လာ ၾကပါသည္။

ဧေသာသည္ ထိုကဲ့သို႔ ေမာပန္း၍ ဆာေလာင္ ေနေသာအခါ ယာကုပ္သည္ အခြင့္အေရးယူ၍ သားဦးအရာကို မိမိအား ပဲဟင္းတခြက္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဧေသာက မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ လြယ္လြယ္ ကူကူ ပင္ ေရာင္းစာ းခဲ့ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဧေသာက လြယ္လြယ္ ေရာင္းစား၍ ယာကုပ္က ဘာေၾကာင့္ သားဦးအရာကို အလြန္လိုခ်င္ခဲ့ပါသနည္း။ ဤေမးခြန္ကို သင္ေမးဖူးပါသလား။ ဧေသာသည္ ေလာကအရာဆိုေသာ တနပ္စာကိုသာ ၾကည့္ျမင္၍ လတ္တေလာအမႈ ကိစၥကိုသာ အာ႐ုံထား၍ ဂရုစိုက္ေန ေသာေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ တသက္စာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ဆံုး႐ႈံး သြားခဲ့ရပါသည္။ ယာကုပ္က မျမင္ႏုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ တသက္ စာေကာင္းႀကီးမ်ားကို သူေတြ႕ျမင္၍ ရေအာင္ယူ ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား ၀ိညာဥ္မ်က္စိမ်ား ကန္းေနပါက ဧေသာကဲ့သို႕ တနပ္စားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မိ၍ အသက္တာ တေလွ်ာက္လံုး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရပါလိမ့္မည္။

မတည္ၿမဲေသာ ဤေလာက အရာမ်ားကို မၾကည့္မိရန္ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေယာဟန္က ၁ေယာ ၂း၁၇ ၌ ဤေလာကသည္ မတည္ၿမဲေၾကာင့္၊ တခဏသာတည္၍ တေန႔မွာေရြ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္၊ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာမ ၉း၁၃ တြင္ “ ဧေသာကို ငါမုန္း၏ ” ဟုေတြ႕ရပါသည္။ တနပ္စာကိုသာ ၾကည့္၍ တသက္စာ ေပးေနေသာ ဘုရားသခင္ကို သင္မေတြ႕မျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ အမုန္းဆိုေသာ ဆံုးရႈံးျခင္း ကိုသာ သင္ခံစား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသြားပါလိမ့္မည္။

အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ တူေသာ သမၼာက်မ္းစာ လာအေၾကာင္းအရာ တခု ရွိပါေသးသည္။ ၃ရာ ၁၇း၁၂-၁၃ တြင္ ဇရတၱျမိဳ႕၌ ရွိေသာ မုဆိုးမ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ အေၾကာင္းျဖစ္ ပါသည္။ အစားအေသာက္ ရွားပါး၍ အငတ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေသာ ကာလအခ်ိန္ ျဖစ္၍ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ လတ္တဆုပ္သာရွိေသာ ဂ်ဳံမႈန္႔ႏွင့္ ဆီအနည္းငယ္သည္ အစားေခါင္းပါးေသာ ကာလ တေလွ်ာက္လံုး စား၍ လံုေလာက္လ်က္ ရွိသည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသားအမိ ႏွစ္ေယာက္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္တဆုပ္စာ မုန္႔သည္ မကုန္ပါသနည္း။ သင္ဆင္ျခင္မိပါသလား။ ႏႈတ္ကပတ္ သမၼာတရား စကားအတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း မ်က္စိျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ကိုးစားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္တဆုပ္စာသာ ရွိေသာ အရာေလးကို ဘုရားသခင္အား ကိုးစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္တဆုပ္စာသာ ရွိေသာ အရာေလးကို ဘုရားသခင္အား ေပးပါဟု ေတာင္းေသာအခါ ေလာက အေတြးအျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားခဲ့လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ယံုတင္မက ေဒါသပင္လွ်င္ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ခက္ခဲရတဲ့ၾကား ဘာလာ႐ႈပ္တာလဲဟု ထင္မိမွာသာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိမုဆိုးမသည္ ထို႔ကဲ့သို႔ မျမင္ဘဲ ဧလိယႏွင့္အတူ ပါေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ၀ိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ တနပ္စာ အေျခအေနမွ တသက္စာ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္မွာ အ့ံၾသစရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အား တသက္စာ အတြက္ေပးေနေသာ အရွင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစား ခိုလံႈျခင္းျဖင့္ တသက္စာျဖစ္ေသာ တည္ၿမဲေသာ ေကာင္းကင္အရာကို ေရြးယူႏိုင္ဖို႔ရန္ တိုက္တြန္း ေ၀ငွလိုက္ရပါသည္။

Mar 17, 2013

ဘုရင္ေယာသံ၏ အသက္တာကို ေလ့လာျခင္း

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ ရွိခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ ရွိခဲ့ေသာလူ မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကဲ့သုိ႔ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားကာ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္စုံ တစ္ရာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရြင္ေနသကဲ့သို႔ ထိုသူမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရသည္။ ယခုတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ ေယာသံဆိုသည့္ ဘုရင္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္မႈအား ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာကို ဖတ္ ေနေသာ စာဖတ္သူအမ်ားစုသည္  ရွင္ဘုရင္မ်ား မဟုတ္ နိုင္ေသာ္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္ ေယာသံ၏ အသက္ ရွင္မႈထဲမွ  အသက္တာ အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သင္ခန္း စာရရွိနိုင္သည္။ ေယာသံသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ေဖာက္ျပန္ျပီး အျခားေသာ ရုပ္တုမ်ားကို ကိုးကြယ္ေနေသာ ကာလ အတြင္း၌ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား သည္ အသက္ရွင္သာ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရုပ္တု ထုလုပကိုးကြယ္ၾကေသာ သူမ်ား၏ အသက္ရွင္မႈမ်ားအတုိင္း အတုယူကာ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။ သင္၏ အသက္တာတြင္ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးကဲ့ သို႔ေသာအျဖစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားဖူးပါသလား။  သင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိ ေသာလူမ်ားက အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို မသိျမင္ေသးဘဲ အျခားေသာရုပ္တုမ်ားကို ကိုးကြယ္ေနသည္ကို သင္ေတြ႔ျမင္ ပါသလား။ ထိုအျဖစ္ပ်က္ မ်ိဳးသည္ ယေန႔အျဖစ္ပ်က္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္း သည္မွာ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ မ်ားစြာ ေသာလူမ်ား သည္ စစ္မွန္ေသာ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ ေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကို မသိ ေတာ့ဘဲ မ်ားျပားလွသည့္အျခားေသာ အရာမ်ား ကို ကိုးကြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၆ရာ ၂၇း ၁-၆ ကိုဖတ္ပါ။
ေယာသံသည္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ ျမိဳ႕၌ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား ဇာဒုတ္ သမီး ေယရုရွာ အမည္ရွိ၏။ ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ ၾသဇိ က်င့္သမွ်အတုိင္း ထာဝရ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ တရားေသာ အမႈကို ျပဳ၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရ ဘုရား၏ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲသို႔ မဝင္။ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ ျပဳၾကေသး၏။ ထုိမင္းသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္ အထက္ တံခါးကို လုပ္၍၊ ၾသေဖလ ျမိဳ႕ရုိးကို အလြန္ ခိုင္ခံေစ၏ ယုဒေတာင္ရိုးေပၚမွာ ျမိဳ႕မ်ားကို၄င္း၊ ေတာ၌ ရဲတုိက္မ်ားႏွင့္ ျပအိုးမ်ားကို၄င္း၊ တည္ေထာင္ေလ၏။ အမၼာန္ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း စစ္တုိက္၍ ႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္္ေသာႏွစ္တြင္ အမၼဳသားတို႔သည္ ေငြအခြက္ တစ္ေထာင္၊ ဂ်ံဳေကာရ တေသာင္း၊ မုေယာ တစ္ေသာင္းကို ေပးရၾက၏။ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ထို႔အတူ ေပးရၾက၏။ ထိုသို႔ ေယာသံသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ မိမိအက်င့္တုိ႔ကို ျပင္ဆင္ေသာေၾကာင့္ တန္ခိုးပြားသတည္း။ (၆ရာ ၂၇း၁-၆)

အခန္းငယ္ ၂ တြင္ ေယာသံ၏ အ ေၾကာင္းကို စာေရးသူကမည္သို႔ ေဖာ္ျပထား သနည္း။
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -။
          ေယာသံသည္ မိမိဖခင္ၾသဇိက်င့္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၏ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္းျပီ၊ အျခားေသာ ရုပ္တု မ်ားကို ကိုးကြယ္ေနေသာ လူမ်ားစြာထဲမွ ဘုရား သခင္ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳေသာ ထိုကဲ့ သို႔ေသာ မိသားစုရွိသည္။  ဆိုလိုသည္မွာ မိမိေဘး ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ လူမ်ား၏ အသက္ရွင္သည့္ ပုံစံအတိုင္း အသက္မရွင္ဘဲ ဘုရားသခင္မွ ထိုသူတို႔ အား ေျပာထားသည့္အတိုင္း အသက္ရွင္လိုက္ ေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွးကာလမွ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏လူမ်ိဳးမ်ားအားေပးေသာ တရားေတာ္ အတိုင္း လိုက္ေလ်ွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာသံ သည္လည္း သူ၏အသက္တာတြင္ ဖခင္အား စံျပ ထားကာအသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူၾသဇိ သည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။

          သင္၏ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္ေသာ ဖန္ဆင္း ရွင္ဘုရားသခင္၏ ေနာက္သို႔လိုက္ရန္အ တြက္ မည္သူတို႔သည္ သင္၏ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾက သနည္း။

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -။
          အားလုံးတြင္ မိမိ၏မိသားစုမ်ားထဲမွ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္အား ေနာက္လိုက္ရန္ အတြက္ မိမိ၏စံျပအျဖစ္ ထားနိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးရွိမည္မွာ မဟုတ္ေပ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိသားစုမ်ား ပင္လွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို မသိေသး ေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္ မရွိနိုင္ေသာ္လည္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔  မိသားစုမ်ား အတြက္၊ သားသမီးမ်ား အတြက္၊  မိမိပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ လူမ်ားအ တြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ ဦးျဖစ္ရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား အျခားေသာလူမ်ား အတြက္  ခရစ္ေတာ္၏ ပုံသက္ေသေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ အသြင္ေျပာင္းလဲ ေစရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ျပန္၍ ဖတ္ၾကည့္ ပါ။  ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေယာသံႏွင့္ သူ၏ဖခင္ၾသဇိအား စံျပထားကာ အသက္ရွင္ ခဲ့ၾကသလား။

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -။
          သူတို႔စံျပထားကာ အသက္မရွင္နိုင္ခဲ့ သည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္။ သူတို႔ သည္ အက်င့္ပ်က္ေသာအရာမ်ားကိုသာ ဆက္ ၍ လုပ္ေဆာင္ အသက္ရွင္ေနေသးေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ရသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ ပတ္ဝန္း က်င္ကို ၾကည့္လွ်င္ လူမ်ားစြာသည္ ဘုရားသ ခင္မနွစ္သက္သည့္ လမ္းမ်ားကိုသာ ဆက္၍ လိုက္ကာ အသက္ရွင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ကာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းနိုင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ဘုရားသခင္အား သိျမင္ျပီး မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ သခင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံသကဲ့သို႔ အျခားေသာ သူမ်ား သည္လည္း ထိုနည္းတူ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ မ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ လမ္းမွား၌ ဆက္ေလွ်ာက္ကာ မွားယြင္းသည့္ အက်င့္မ်ားနွင့္ အသက္ရွင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။ ဖိလိပၸိ ၂း၁၅ ကိုဖတ္၍ မည္သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္ရမည္ကို ေရးခ်ပါ။

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -။                        ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိျမိဳ႕၌ရွိေသာ လူမ်ား ထံသို႔ စၾကာဝဠာ၌ ထြန္းလင္းေသာၾကယ္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ရန္ ေရးသားခဲ့သည္။  အလြန္ေမွာင္ မိုက္ေသာ ညတစ္ညတြင္ ရွင္းလင္းေနေသာ ကြင္းျပင္သို႔သြားကာ ေကာင္းကင္သို႔ေမာ့ၾကည့္ လိုက္လ်ွင္ က်ြန္ုပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေတြ႕ျမင္ မည္နည္း။ ေရတြက္မရနိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွ သည့္ ေတာက္ပလင္းလက္ေနေသာ ၾကယ္မ်ား ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။  ေကာင္းကင္တစ္ခု လုံးသည္ မဲေမွာင္ေနေသာ္လည္း၊ ညေမွာင္နက္ ေလ၊ ၾကယ္မ်ား ေတာက္ပလင္းလက္ေလ ျဖစ္ သည္။ ''မေျဖာင့္မမွန္ ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး'' ဆိုသည္မွာ မမွန္ေသာ ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္၍ မေျဖာင့္မမွန္ေသာ အက်င့္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ ေသာ လူ မ်ိဳးၾကားတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္း ကင္၌လင္းလက္ေသာ ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘုရား သင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ၾကားေျပာရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း မရွိဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပို၍နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ျခင္း အားျဖင့္ ေတာက္ပေနေသာၾကယ္ကဲ႔သို႔ အျခား ေသာသူမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကို ညႊန္ျပေသာသူျဖစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေယာသံအသက္သာကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကစို႔။ သူ၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဣသေရ လလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ကြာျခားမႈရွိပါသလား။  ၆ရာ ၂၇း၃-၅ သူသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအား အုပ္စိုးစဥ္ ကာလတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ အ စိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျပဳ ျပင္ခဲ့သည္။ သူသည္ နိုင္ငံေတာ္၏  အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား တြင္ ျမိဳ႕မ်ားကို တည္ခဲ့သည္။ သူ၏ရန္သူ အာမၼဳန္လူမ်ိဳးမ်ား ကိုလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး သူ႔အား အာမၼဳန္ လူမ်ိဳးမ်ားက မ်ားစြာေသာ ဘ႑ာေငြကို ေပးေဆာင္ ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျခားနားသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ဆိုးရြားလွသည့္ ကမၻာေျမၾကီးတြင္ မည္သို႔ သူ စီမံခဲ့သ နည္း။ ၆ရာ ၂၇း၆

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -။
          '' သူသည္ သူ၏ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ မျပတ္ေသာေျခလွမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္''။ သူ၏အသက္ရွင္သည့္ ေန႔ရက္တိုင္းတြင္ ဘုရား သခင္ေရွ႕ေတာ္၌ သစၥာရွိစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။  ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ၾကိမ္တစ္ေလမွ် ဘုရားသခင္ ၏ေနာက္သို႔ လိုက္သည့္အမႈတြင္ ပ်က္ကြက္သြား ျခင္း၊ ေကာင္းစားသည့္အခ်ိန္၌သာ ေနာက္လိုက္ ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ မျပတ္ေသာေျခလွမ္းဆိုသည္ မွာ အစဥ္အျမဲ(သုိ႔) အျမဲတမ္းဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ သည္။ မည္သည့္အေျခေနမ်ိဳးျဖစ္ေနပါေစ၊ ဘုရား သခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ေသာသူ ျဖစ္သည္။  သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ လူအားလုံး ဘုရားသခင္၏ေနာက္သုိ႔ မလိုက္ေသာ္လည္း သူသည္ ဘုရားသခင္အား ဆက္လက္၍ ဖူးေျမႇာ္ ကာ၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  ကမၻာေျမၾကီး၌ ျဖစ္ပ်က္ေန ေသာအရာမ်ားကို ၾကည့္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအား ျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုသာ ရွာေဖြၾကည့္ေမွ်ာ္ ခဲ့သည္။  ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား အေမွာင္ ကမၻာ၏ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား အလြန္အား ၾကီးေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ သူ၏ ပတ္ဝန္း က်င္ႏိုင္ငံအလယ္တြင္ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္။ သင္ဘုရာသခင္နွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ အသက္ရွင္းျခင္းကို ဆင္ျခင္ရန္ အခ်ိန္ခဏတာ ယူလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ မျပတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ေလ်ွာက္လွမ္းေနပါ သလား (သို႔) သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ လူမ်ား၏ အသက္ရွင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက သင့္အား လြယ္ကူစြာ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစ ပါသလား ဘုရားသခင္၌ အာရုံျပဳကာ ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္၌ မျပတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ လွမ္းၿပီး စၾကာဝဠာႀကီးထဲ၌ လင္းလက္ေသာ ၾကယ္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ လင္းလက္ေနပါေစ။

Mar 12, 2013

ကၽြန္လား၊ သားလား

ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားဟု အေခၚခံရမည့္အေၾကာင္း ခမည္းေတာ္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ ၾကေလာ့။ ငါတို႔သည္လည္း အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ားျဖစ္သည္ကို နားမလည္ၾက။ (၁ေယာ ၃း၁)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အဆံုးအစမရွိေသာ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ လူသားမ်ားကို သူ၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ျပီးေနာက္ ယံုၾကည္ လက္ခံေသာ သူတိုင္းကို သူ၏ သားသမီးမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ တခါတရံ က်မ္းစာ ဖတ္သည့္အခါ ကၽြန္ တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ အေစခံရန္ သြန္သင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ဖတ္မိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သြန္သင္ရာ၌ အျခားေသာ နတ္ဘုရားမ်ား၊ ရုပ္တုမ်ား၊ ေလာက အရာမ်ားထက္၊ မိမိကိုယ္ထက္ ပိုမိုအေစခံရန္ ညႊန္ၾကား ေျပာဆို ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား၊ မဟာ အမႈေတာ္ေဆာင္ ပေရာဖတ္ၾကီး မ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ အပါအ၀င္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို နားလည္ ခံစားသူ တိုင္းက မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္၏ ကၽြန္မ်ား အျဖစ္ေဖၚျပၾကျပီး၊ သူတို႔အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကို အေစခံလိုေသာ စိတ္ဓါတ္အျပည့္ အ၀ ရွိခဲ့ၾကသည္ (ေဟရွာယ ၄၁း၈၊ ေတာလည္ရာ၁၂း၇၊ ဖိလိပၸိ ၂း၇)။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ တုိင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားေသာ ဂုဏ္ အရွိန္အ၀ါ အေပၚတြင္ မိမိကုိယ္ကို အထင္ၾကီး ေနျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကို အေစခံ တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ စိတ္အား ထက္သန္စြာ အားက်ိဳး မာန္တတ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ (မာကု ၁၀း၃၅-၄၀၊ ေယာဟန္ ၁၂း၂၆)။


သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေစခံ လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အသက္ ရွင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္တြင္ ဘုရားသခင္က တန္ဘိုးထားေသာ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္က အဘဟု ေခၚ ခြင့္ေပးျပီး ဘုရားသခင္၏ သားအရာမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ရထားေသာ္လည္း မိမိ ကိုယ္ကိုမိမိ ဘုရားသားဟူေသာ အေျခအေနျဖင့္ အသက္မရွင္ဘဲ ကၽြန္တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ ေသာသူမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ဓါတ္သည္ အေမြခံသား ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးႏွင့္ အသက္မရွင္ဘဲ သခင္ထံမွ မ်က္ႏွာရခ်င္ေသာ ကၽြန္ကဲ့သို႔သာ အသက္ရွင္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ (ဂလာတိ ၄း၂၁-၃၁) ၌ စာရာႏွင့္ ဟာဂရမွ ဖြားျမင္ေသာ ဣရွေမလႏွင့္ ဣဇတ္ အေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးသည္ အာျဗဟံ ဟူေသာ ဘခင္ တဦးတည္းက ဖြားျမင္ေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္မ်ားကား မတူၾကေခ်။ ဣရွေမလသည္ ကၽြန္မျဖစ္ေသာ ဟာဂရမွ ဖြားျမင္ ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္တစ္ဦး ကဲ့သို႔သာ အသက္ရွင္ျပီး၊ ဣဇတ္မွာမူကား စာရာမွ ေမြးဖြားျပီး အေမြခံသား ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကသည္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသား အရာတြင္ ေရာက္ရွိျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔မွာ မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိတို႔ အေမြခံသားျဖစ္ သည္ဟု စိတ္ခ်မႈ မရွိႏို္င္ၾကေသးဘဲ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို မသိေက်းကၽြန္ ျပဳကာ ကၽြန္တစ္ဦး ကဲ့သို႔သာ အသက္ရွင္ ေနၾကသည္မွာ ၀မ္းနည္း ဘြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကို မိမိ၏ ဖခင္တဦး ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္စြဲလမ္းျပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဖခင္၏ အိမ္ေတာ္တြင္ ၀မ္းေျမာက္မႈ မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိေသာ သားတစ္ေယာက္၏ အေနအထား ႏွင့္ သခင္တစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ သခင္၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈခံရေစရန္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကၽြန္တစ္ေယာက္၏ အေနအထား ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ၾကမည္။ ပထမ ေတာ္စပ္မႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေတာ္စပ္မႈသည္ကား ဘုရားသခင္ ေက်နပ္မႈရေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မွန္သမွ်ကို က်ိဳးစား လုပ္ေဆာင္ကာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား မယံုႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ သူျဖစ္သည္။


ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကို မိမိ၏ ဖခင္တဦးျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္စြဲလမ္းျပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဖခင္၏ အိမ္ေတာ္တြင္ ၀မ္းေျမာက္မႈ မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိေသာ သားတစ္ေယာက္၏ အေနအထားႏွင့္ သခင္တစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ သခင္၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈခံရေစရန္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကၽြန္တစ္ေယာက္၏ အေနအထားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကမည္။ ပထမေတာ္ စပ္မႈသည္ ဘုရား သခင္၏ ကတိေတာ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏႈတ္ခပတ္ ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေမြးဖြားလာ သူျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေတာ္စပ္မႈသည္ကား ဘုရားသခင္ ေက်နပ္မႈရေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈမွန္သမွ်ကို က်ိဳးစား လုပ္ေဆာင္ကာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား မယံုႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ သူျဖစ္သည္။

ကၽြန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သားတစ္ေယာက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
သားတစ္ေယာက္အေနအထားကၽြန္တစ္ေယာက္အေနအထား
ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိသည္ - စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင့္ကာ လိုလားစြာ တုန္ ႔ျပန္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳ သည္။ ၀ိညာဥ္ေရးေကာင္းၾကီးမ်ား ဘုရားသခင္က ေပးလိုေၾကာင္း သိနား လည္သည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ႏွင့္ ဂတိေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ ကိုးစားသည္။ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆)ေၾကာက္ရြံ႕မႈအျပည့္ရွိသည္ - အျပစ္ေပးခံရမွာ မွားယြင္း သြားမွာကို အျမဲတမ္း စိုးရိမ္ေနရသည္။ အမွန္တရားမွ လြဲသြား မည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနသည္။ မိမိ၏ အသက္ တာထဲတြင္ လုပ္သမွ် အရာတိုင္းကို စိတ္တိုင္းမၾကႏိုင္။ ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာ မရမွာ စိုးရိမ္ေနျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ မရွိေခ်။ (ေဟျဗဲ ၃း၁၂)
နားနားေနေနလုပ္ေဆာင္သည္ - ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာအလုပ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျပီး မည့္သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မွ ထပ္မံျဖည့္စြတ္ေပးရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ကား တိုင္ေပၚမွ ျပည့္စံုေသာ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈကို ယံုၾကည္မႈရွိသ ျဖင့္ အလြန္သက္ သာေသာ အက်ိဳးတရားကို ခံစားရသည္။ (ေဟျဗဲ ၄း၉-၁၀၊ ေယာဟန္ ၆း၂၇-၂၉)ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရသည္ - ကားတိုင္ေပၚမွ ခရစ္ေတာ္ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိေခ်။ ကိုယ့္ကို ကိုယ္သာ အားကိုးျပီး လုပ္ေဆာင္သည္။ ေန႔တိုင္းအခ်ိန္ တိုင္းအတြက္ ပူပင္ေသာက ရွိေနသည္။ အျမဲတမ္း ၾကိဳးစား မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း စိတ္ခ်မႈမရွိေခ်။ ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏လမ္းျပမႈကို ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ၾကားနာ သိကၽြမ္းခြင့္ရေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ေသခ်ာမႈမရွိဟု ခံစားျပီး မယံုၾကည္ ႏိုင္ၾကေခ်။ (ေဟာရွည္ ၆း၆၊ လုကာ ၁း၃၇)
လမ္းျပမႈရရွိခံစားသည္ - ဘုရားသခင္သည္ သိုးထိန္း ေကာင္းတဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းျပပို႔ ေဆာင္သည္။ အသက္တာ၏ အားနည္းျခင္းမ်ား ရွိသည့္ အခါ ဆုေတာင္းလွ်က္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပမႈကို ခံယူ သည္။ သန္႔ရွင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ျငိမ္သက္ျခင္းလမ္း ထဲသို႔ ေခၚေဆာင္ဆြဲယူသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အျမဲတေစ ေစာင့္ေရွာက္ေနပါသည္။ (ေရာမ ၈း၁၄)ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္ရသည္ - ကိုယ္တိုင္မရယူႏိုင္ေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ အတြင္းစိတ္က လႈံ႕ေဆာ္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလိုက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ႏႈတ္ ဖ်ားက ဘုန္းေတာ္အတြက္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း မိသားစု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ျဖစ္ေစ ဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရကာ ေနာက္ဆုံေတာ့ ဘုန္းဘုန္းလဲ ေတာ့သည္။ (၅ရာ ၂၁း၁)
လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အ၀ရွိသည္ - ပညတ္တရား၏ ေအာက္တြင္မရွိ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေစခိုင္မႈကို ဟုတ္ကဲ႔ (သို႔) မဟုတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ျငင္ပယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္ ေပးေသာ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္ လမ္းျပမႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ သည္။(ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၅)အက်ဥ္းသားကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ - ပညတ္တရား၏ စီရင္မႈ ေအာက္တြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ပညတ္ တရားကို အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေနရျပီး မထိမ္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ႏို္င္ေသာအခါ ၾကီးစြာေသာ စီ ရင္မႈကို ခံစားရေတာ့သည္။ (ဂလာတိ ၂း၁၆၊ ၂၁။ ေကာေလာသဲ ၅း၁-၄)
ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာရရွိခံစားရသည္ - ခရစ္ ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သတိႏွင့္ ႏိုးၾကားေနေသာ သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရင္ဆိုင္ ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနၾကသည္။ အသက္တာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳ ရေသာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားေသာ ေၾကာင့္ အရာခပ္သိမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို က်ဆင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ စြမ္း မရွိၾကေခ်။ (၁ေကာ ၁၅း၅၇၊ ၁ေယာ၅း၄)ရႈံးႏွိမ့္မႈကို ခံစားရသည္ - က်ဆံုျခင္းကိုသာ ခံစားရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ျပႆနာႏွင့္ အျပစ္မ်ားအတြက္ ၀န္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ လည္ေကာင္းတို႔အတြက္ အေျဖလည္း မရွိေခ်။ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္။ မိမိ၏ ေျဖာင့္မက္ ျခင္းကိုသာ အားကိုးမွီခိုေနရျပီး ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာ ေကာင္း ၾကီးမဂၤလာမ်ား၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ဆံုးရႈံးလွ်က္ ရွိသည္။ (ေရာမ ၂း၁၅)

မာရိႏွင့္မာသ တို႔၏ အသက္တာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရႈျခင္း
မာသသည္ ခရစ္ေတာ္လာေရာက္လည္ပတ္မႈကို ၾကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ အရင္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အိမ္အလုပ္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ ခရစ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ မေပးႏုိ္င္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မာရိမွာမူကား ခရစ္ေတာ္၏ ေျခေတာ္ရင္း တြင္ထိုင္ကာ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ မာသမွာမူကား ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ လ်က္ပင္ ျငဴစူမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္။ မာရိကိုပင္ ပ်င္းရိသူအျဖစ္ျမင္လာေတာ့သည္။


မာသ၏ အေျခအေန

  • ကိုယ့္ခြန္အားျဖင့္ အမႈေတာ္ကို က်ိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။

  • ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း မွားယြင္းေသာ သေဘာထားရွိေနခဲ့သည္။

  • ခရစ္ေတာ္နွင္ စပ္ဆပ္ပတ္သတ္မႈသည္ သူမကို ဒုကၡအျဖစ္ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

  • မိမိကိုယ္၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။

  • ခရစ္ေတာ္ကို သူမ၏ ေကာင္းမႈမ်ားအတြက္ သတိအမွတ္ရေစခ်င္သည္။

မာရိ၏အေျခအေန

  • ခရစ္ေတာ္ကို ဦးစားေပးသည္။

  • ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အနားယူလိုေသာ သေဘာရွိသည္။

  • မာသ၏ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈအတြက္ ျပန္လွန္ေျပာဆိုဘို႔ ဆႏၵမရွိခဲ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ ေျဖာင့္မက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

  • ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္။ မ်က္ျမင္အရာမ်ားနွင့္အသက္မရွင္ပါ။

  • ဘုရားအလုပ္လုပ္ဘို႔ထက္ ဘုရားႏွင့္အသက္ရွင္ဘို႔ ပို၍ဦးစားေပးသည္။

အထက္ပါတို႔သည္ သားတစ္ဦး၏ အေနအထားနွင့္ ကၽြန္တစ္ေယာက္၏ အေနအထားကို ႏႈိင္ယွဥ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ မည္သည့္အေန အထားတြင္ အသက္ရွင္ ေနပါသနည္း။ သားတစ္ဦးကဲ့သို႔ေလာ၊ ကၽြန္တစ္ဦးကဲ့သို႔ေလာ။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကိးေပးပါေစ။ (အာမင္)

Mar 9, 2013

ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ၾကည့္ေလာ့ အိပ္မက္ဆရာ လာျပီ။ ကိုင္ၾက။ သူ႔ကို သတ္၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကစို႔။ (ကမာၻဦး ၃၇း၁၉-၂၀)
ထိုအခါ ေယရမိကို ယူ၍ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ ရွိေသာ သားေတာ္ မာလခိ၏ ေျမတြင္း၌ ၾကိဳးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။ (ေယရမိ ၃၈း၆)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေယာသပ္ အေၾကာင္းကို က်မ္းစာတြင္ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ထားသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ဘိႆိပ္ေပးထားသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က ထူးျခားမႈေတြကို ခံစားေစသည္။
ေယာသပ္ကို ဘုရားသခင္က မ်က္ႏွာသာ ေပးခဲ့သည္။
ေယာသပ္ကို ေယာသပ္သည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ယာကုတ္က အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။
ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈံးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနသေယာင္ ခံစား ရေပလိမ့္မည္။ အထက္ပါ စာေၾကာင္း မ်ားကို ၾကည့္ျပီး မိမိ အသက္တာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လိုက္ ေသာအခါ ေယာသပ္ကို မနာလိုေသာ အသက္တာပင္ ျဖစ္မိပါသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ သင္ထင္ရပါသနည္း) ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမ်ားသာ ခံစားေနရ သေယာင္ ထင္ျမင္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ က်မ္းစာကို ဖတ္လိုက္ ေသာအခါ ေတြ႕ျမင္ ရေသာ ေယာသပ္၏ အသက္တာသည္ နာမည္တူမွ်သာ ျဖစ္ေနမည္ လားဟူ၍ပင္ ထင္မွတ္ ရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စြန္႕စားရသည့္ အရာမ်ား၊ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အသက္တာ မ်ိဳးကိုသာ ျမင္ေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တြင္းထဲသို႔ ေရာက္ေနေသာ ေယာသပ္


တစ္ေန႔တြင္ သူ႔ကို တြင္းထဲတြင္ ေတြ႕ရေလသည္။
ဒီေနရာေလး မွာတင္ ရပ္ျပီး ဒီအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ယေန႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ယံုၾကည္ ေဟာေျပာေနၾက သည္မွာ
“သင္ဟာ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ မည့္သည့္ ဒုကၡ ျပႆနာမွ် မရွိႏုိင္ပါ”
“အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို သိကၽြမ္းတာေၾကာင့္ မည္သည့္ ဖ်ားနာမႈမွ် မရွိနုိင္”
“ေဝဒနာခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္” “ျပႆနာမ်ား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္” အစရွိသျဖင့္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိျပီး၊ ထိုေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခြန္အားယူ တည္ေဆာက္ ေနၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။ (ထိုသို႔ သင့္ကို လာေရာက္ေျပာ ဆိုခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုသူတုိ႔သည္ လိမ္လည္ေန သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူလုိက္ပါ။)

“ေျဖာင့္မက္ေသာသူသည္ မ်ားစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲထဲက ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၃၄း၁၉)

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုေသာ အခ်က္မွာ “ခရစ္ယာန္ တို႔တြင္ ဒုကၡျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္” ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားလည္း ဖ်ားနာႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္ အေၾကြး ရွိႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္ အိမ္ရာမဲ့ အမ်ားအျပား လည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာလည္း က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ ဖိအားမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာေတြ ရွိႏုိင္ပါသည္။


သို႔ေသာ္ သင္သည္ ထုိအျဖစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ ရသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို သင္စဥ္းစား ခ်င္မွ စဥ္စားမည္။ ဂရုတစ္စိုက္ ေတြးေတာျခင္မွ ေတြးေတာ ပါလိမ့္မည္။ တြင္းဆိုသည္မွာ တြင္းတစ္တြင္းသာ ျဖစ္ျပီး သင္သည္ ထုိအထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ရ မည္ဆိုပါက ထိုေနရာတြင္ သင္သည္ ေသဆံုးသြားႏုိင္ပါသည္။

သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားသည္ ထိုတြင္းထဲတြင္ ေသသြားႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုိတြင္းထဲတြင္ ေသသြားႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သင္၏ ပညာေရး၊ သင္၏ စီးပြားေရး အားလံုးသည္ ထိုတြင္ထဲတြင္ ဆံုးပါးသြားႏုိင္ ပါသည္။

ေယာသပ္ကို ကယ္ဆယ္ရန္ ရုဗင္ ဟုေခၚေသာ ေယာသပ္၏ အကိုၾကီးက ကယ္တင္ရန္ တာဝန္ ဝတၱရားေတြ ရွိေနပါသည္။ ရုဗင္ သည္ ညီအကိုမ်ားကို အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ညီျဖစ္သူ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲတြင္ ခ်ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ရုဗင္၏ အၾကံ အစည္မွာ ထိုသို႔ တြင္းထဲခ်ျပီးေနာက္ တစ္ဖန္ လာေရာက္ျပီး ကယ္ႏႈတ္ရန္ စဥ္းစားထားပါသည္။ ထိုသို႔ အၾကံျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ျပီးေနာက္ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲသို႔ ခ်လိုက္ၾကပါသည္။

အမွန္တကယ္ ရုဗင္ ေရာက္ရွိလာျပီး ေယာသပ္ကို ကယ္မည္ျပဳေသာအခါ ရုဗင္သည္ အလြန္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ပါသည္။ တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ တြင္းထဲသုိ႔ ရုဗင္ခ်ခဲ့စဥ္က ေယာသပ္သည္ ရုန္းကန္လ်က္၊ ေတာင္းပန္လ်က္၊ ေအာ္ဟစ္ လ်က္ တြင္းထဲတြင္ ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ယခု တစ္ဖန္ ျပန္သြားခဲ့လွ်င္ ေယာသပ္၏ ေတာင္းပန္ ငိုယိုေနသံ၊ ေအာ္ဟစ္ေနသံ၊ ငိုေၾကြးေန သံတု႔ိကုိ ရုဗင္ ၾကားရ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုဗင္ အမွန္ တကယ္ေရာက္ သြားခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာ၌ ေယာသပ္ ရွိမေနေတာ့ပါ။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ တြင္းမ်ိဳးတြင္ သင္ေရာက္ေနပါသနည္း။


အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ သင့္ကို တြင္းထဲတြင္ က်ေရာက္ေန ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ဘူးပါ လိမ့္မည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ သင့္ကို ကယ္ႏႈတ္ ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မည္။ သင္တြင္းထဲက်ေနခ်ိန္က သင္၏ ေအာ္ဟစ္သံ၊ ငိုယိုသံ၊ ေတာင္းပန္ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားကို သူတို႔ ၾကားသိ ခဲ့ေကာင္း ၾကားသိခဲ့ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး တြင္ သင့္ထံ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ သင္သည္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေန သလို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သလို သင္က တြင္းထဲမွာ ရွိမေနေတာ့ ဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနသည္ကို သူတို႔ ေတြ႕သြားပါလိမ္မည္။

သင္သည္ မည္သည့္ တြင္းထဲမွာ က်ေရာက္ေနသည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ မသိပါ။ သင္သာလွ်င္ အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ အေၾကြးတြင္းထဲမွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မက်န္မာ၊ ဖ်ားနာျခင္းတြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဖိစီးမႈ တြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အဖိႏွိပ္ခံတြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပ်က္သုန္းသြားသည့္ တြင္းထဲမွာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အိပ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ တြင္းထဲမွာ က်ေရာက္ေန ၾကပါသည္။ ထိုတြင္းမ်ားသည္ နက္သထက္ နက္လာျပီး ေမွာင္မိုက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးလညး္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အမွန္တကယ္တြင္ ထိုတြင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးကို ျပဳျပင္ေပးမည့္ တြင္းၾကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ ဝမ္းနည္း စရာ ဟု ဘယ္ေသာ အခါမွ် မထင္ပါႏွင့္။

သင္သည္ တြင္းထဲတြင္ အစဥ္ေနရမည္မဟုတ္


သင္က်ေရာက္ ေနေသာ တြင္း၏ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား၊ အတိမ္အနက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါ။ သင့္အတြက္ ထိုတြင္းသည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏွင့္ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ထိုတြင္းထဲတြင္ သင္ရွိေနခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ား အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလိုက္ပါ။


ီညဦးယံ၌ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခို၏။ နံနက္ယံ၌ကား သီခ်င္းဆိုေသာ အခြင့္ရွိ၏။ (ဆာလံ ၃၀း၅)


ရုဗင္သည္ ေယာသပ္ရွိေနခဲ့ေသာ ထိုေနရာသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေနရာတြင္ ေယာသပ္မရွိေတာ့ပါ။

ေယာသပ္သည္ မၾကာခင္က ထိုတြင္ထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုတြင္း ထဲမွာပင္ ေသေတာ့မည္ဟု ေတြးေနခဲ့သည္။ ထိုေနရာမွာ ေသေတာ့မည္ဟု ခံစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ထိုသို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူသည္ တြင္းထဲမွာ မေသေတာ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ သူ၏ အိပ္မက္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနပါသည္။

သင္၏ အသက္တာတြင္လည္း သင္သည္ တြင္းထဲမွာ ေသသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အိပ္မက္ေတြ၊ သင့္ယံုၾကည္ ျခင္းေတြ၊ သင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦး မည္ဟု သင္ေတြးထားပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္ႏွင့္ အတူ ရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္၏ အသက္တာကို အသံုးျပဳလုိပါေသးသည္။ လုပ္ေဆာင္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္အားျဖင့္ ၾကီးမားေသာ အမႈၾကီးကို ျပဳပါဦးမည္။
သင့္အသက္တာ ကိုလည္း ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္အျမဲ ရွိေနမည္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ပါႏွင့္။ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ တြင္းၾကီး ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးမားေသာ သူ၏ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းၾကီး အတြက္ သင့္အသက္တာကို အသံုးျပဳဦးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းေစခ်င္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာ အစမွ အဆံုးအထိ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ေယာသပ္ အသက္တာတြင္ သာမက ေယာဘ၊၊ ဒံေယလ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ၊ ေယာန မွစ၍ ေယရႈ အထိိ သူတို႔၏ အသက္တာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါက ဘုရားသခင္ အတူပါရွိ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

အသစ္ေသာ အသက္တာသို႔


သင္တုိ႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ျပႆနာ လုပ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက သူခိုး၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အရက္သမား၊ အခ်ိဳကသူမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေသာသူ၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ လူေဟာင္း မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြားမီက (Before Christ) အေျခအေန ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ေကာ ၅း၁၇ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
လူ မည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္ အသစ္ ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ (၂ေကာ ၅း၁၇)
ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပမည့္ အရာသည္ ဘုရားသခင္က ေယာသပ္အတြက္ အရာရာကို အသစ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္မိနစ္ကပင္ တြင္းထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေမွာင္မိုက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ တစ္မိနစ္အတြင္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ့မည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရုတ္တရတ္ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။ ရုတ္တရုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေတြ ေပၚထြန္း လာသည္။ ယခုအခါ အရာ ခပ္သိမ္းသည္ ေျပာင္းလဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီး၊ မၾကာခင္ အသစ္ျဖစ္လာေပေတာ့မည္။

သင့္ရဲ႕ အသက္တာထဲမွာ အသစ္ျဖစ္လာဘုိ႔ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ပါသည္။ သင္၏ အသက္တာ ထဲက အရာခပ္သိမ္းကို ေျပာင္းလဲ သြားေပေတာ့မည္။
ေပတရုသည္ တစ္ညလံုး ငါးဖမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေကာင္မွ်မရခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ရုတ္တရတ္ နာခံလိုက္ေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္။ ပိုက္ကြန္ စုတ္ျပတ္မတတ္ ငါးမ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ျပီး ေလွနစ္လုမတတ္ ငါးမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ဘာမွ် မရွိျခင္းမွ ျပည့္ဝျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္းမွ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ရႈံးနိမ့္ျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေအာင္ျမင္ ကူးေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ေယာသပ္၏ အသက္တာတြင္ ကာယပိုင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ပိုင္းကို ႏွစ္ပိုင္းစလံုးတြင္ ဘုရားသခင္က လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ေယာသပ္ကို တြင္းထဲက ႏႈတ္ယူခဲ့ေသာ ယုဒငါတုိ႔သည္ ညီအကိုကို သတ္၍ ေသေၾကာင္းကို ဖြက္ထားလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူး ရွိသနည္း။ ကိုင္ၾက။ ကိုယ္တုိင္ မညွင္းဆဲဘဲ ဣရွေမလ လူတို႔အား ေရာင္းလိုက္ၾကစို႔။ (ကမာၻ ၃၇း၂၆-၂၇)


ေယာသပ္တြင္ ရွိေသာ ကုတ္အက်ႌ လွလွေလးက ကယ္တင္ခဲ့သည္မဟုတ္။ သူခံစားရေသာ ဘိႆိတ္က ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ သူမက္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္မ်ားက ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္မဟုတ္။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္အရာ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲက ႏႈတ္ယူခဲ့သည္မွာ ယုဒျဖစ္သည္။ ယုဒ၏ အဓိပၸါယ္မွ ခ်ီးမြမ္းျခင္း “PRAISE” ျဖစ္သည္။
ရုဗင္က တြင္းထဲသို႔ ခ်ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယုဒက ျပန္ႏႈတ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
သင္တြင္းထဲသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္ေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာတတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္ရသည္ကိုလည္း သင့္ကို ေမးျမန္ျပီး အျပစ္မတင္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ သင့္ကို ယုဒက ကယ္တင္ပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ရည္ညႊန္းတင္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ “ခ်ီးမြမ္းျခင္း” ဟု အနက္ အဓိပၸါယ္ ရွိသည့္ ယုဒ က ေယာသပ္ကို ကယ္ႏႈတ္လုိက္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ကယ္ႏႈတ္လိုက္ပါသည္။

ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း


ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ခ်ီးမြမ္းသည္ ဆိုရာ၌ စာေမးပြဲေအာင္၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ လုပ္ငန္း အဆင္ေျပ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ တိုးတတ္မႈ ရရွိခံစားေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။ ေပ်ာက္ေသာ ပိုက္ဆံ ျပန္ရ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို သိျမင္ၾကားေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ေယာသပ္သည္ က်ဆံုးျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္းတုိ႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ပါမည္နည္း။ အကယ္၍ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ေၾကကြဲမႈ မ်ားကို ခံစားျပီး ခ်ီးမြမ္းေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုအေျခအေနကို ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုပါသည္။


ဤက်မ္းပိုဒ္အရ သင့္ကို ဘုရားသခင္ ေျပာေနသည္မွာ မည္သူမဆို ဆုိးရြားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရသည္ဆိုပါက ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္း လုိက္ပါ။ သင္၏ က်န္မာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေကာင္းသတင္းေတြ ဆရာဝန္က မေျပာခဲ့လွ်င္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ သင့္ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ သင့္မွာ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရ တယ္ဆိုရင္ ေအာ္ဟစ္၍ အၾကီးအက်ယ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာျပႆနာေတြ ရွိရွိ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ ေကာင္းၾကီးေပးပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို အစဥ္ ျမြတ္ဆိုပါမည္” ဟု သင့္၏ ႏႈတ္မွ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။

သင့္အေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာၾကီး ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေတြ နဲ႔ ရင္ဆိုင္လုိက္ပါ။

အဘိဓါန္တြင္ Broken ဆိုသည္မွာ က်ိဳးေနေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ၊ တစ္ဆက္တည္းမဟုတ္ေသာ၊ ပ်က္ျပားသြားေသာ၊ ပူေဆြး ေသာက ေရာက္ေနေသာ၊ အသဲကြဲေနေသာ၊ အစရွိသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပႆနာ ရွိေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ ခ်ီးမြမ္းေသာသူ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ ခ်ီးမြမ္းေသာ သူမ်ားသည္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည္။ ဣေျႏၵ သိကၡာမဲ႔ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ ရႈပ္ပြ ေပေရေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆံပင္ကိုပင္ မၾကည့္ႏုိင္ၾက။ သူတို႔သည္ မိတ္ကပ္ မလူးႏုိင္ၾက။ ထိုသူတုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ရြံစရာပင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို သင့္ထံမွ ယူေဆာင္လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔၏ ညည္းတြားျခင္းႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ေၾကကြဲေသာ ႏွလံုးသားမွ ခ်ီးမြမ္းသံကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို လိုခ်င္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ရူးသြပ္စြာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ခံစားခ်က္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ခ်ီးမြမ္းသံကို ၾကားနာခ်င္ပါသည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ထိုအေျခအေန ဆိုးထဲတြင္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား (broken praise) ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။
ေယာဘသည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဆံုးရႈံးသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ဆုံးရႈံး သြားျပီးေနာက္တြင္ သူ၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ တစ္စစီ ေၾကကြဲသြားခဲ့သည္။ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အျဖစ္ဆုိးကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ ရင္ဆုိင္ခိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာဘက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ေသာ အခါ ထိုက်မ္းထဲတြင္ ေယာဘ၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေၾကကြဲမႈ အျပည့္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေအာ္ဟစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။


က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

“ထိုအခါ ေယာဘသည္ ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏။ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာ ဝပ္လ်က္ ကိုးကြယ္ျပီးလွ်င္၊ ငါသည္ အဝတ္မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏။ အဝတ္မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားရေတာ့မည္။ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားလည္း ရုတ္သိမ္းေတာ္မူ၏။ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။” (ေယာဘ ၁း၂၀)

ဟု ခ်ီးမြမ္းျမြတ္ဆိုခဲ့ပါသည္။


ထိုအေျခ အေနသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန မဟုတ္ပါ။ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ေန ရပါသည္။ ႏွလံုးသားေတြ ေၾကကြဲေနပါသည္။ ညည္းတြားေနရပါသည္။ ႏွလံုးသားေတြ နာက်င္ေနပါသည္။ အသက္တာထဲတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ခံစားေန ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ေသာအခါ လွပေသာ အနာဂတ္ကို ျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေယာဘ၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ သူ၏ ကံၾကမၼာကို ျပန္လည္ျမင့္တတ္ လာေစျပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို ပို၍ ၾကီးမားေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖင့္ သြန္းေလာင္ခဲ့ပါသည္။ မူလရွိခဲ့ေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာထက္ ႏွစ္ဆပို မ်ားေသာ ေကာင္းၾကီးမ်ားကို ရရွိခံစားေစခဲ့ပါသည္။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဒုကၡျပႆနာ ရွိလာတုိင္း ထုိခ်ပ္ဝတ္ တံဆာကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

သင့္ကို တြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ေစေသာ ျပႆနာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကို ျငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ျဖစ္သည္။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခ်ီးမြမ္ျခင္း အသံကိုမ်ားကို မုန္းတီးၾကပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားတြင္ ေယာသပ္ တစ္ဦးတည္းသာ တြင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မဟုတ္။


ဆာလံ ၄၀း၂ တြင္ ဒါဝိတ္က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

“ပ်က္စီးရာတြင္းႏွင့္ အလြန္ဆိုေသာ ရြံ႕ထဲက ငါ့ကို ဆယ္ႏႈတ္ျပီးလွ်င္ ငါ့ေျခတို႔ကို ေက်ာက္ေပၚမွာ တင္၍ ငါေျခရာတုိ႔ကို တည္ေစေတာ္မူ၏။” (ဆာလံ ၄၂း၂)

ဟု ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒါဝိတ္ ကိုယ္တုိင္လည္း တြင္းထဲက်သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ ဘူးသည္ ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။


ပေရာဖတ္ ေယရမိ ကိုယ္တုိင္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ တြင္းထဲတြင္ က်ေရာက္ဘူးသည္။

ဧဗဒေမလက္သည္လည္း လူတို႔ကို ေခၚ၍ နန္းေတာ္အတြင္း ဘဏၭာတုိက္ ေအာက္သို႔ ဝင္ျပီးလွ်င္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္စုတ္မ်ားကို ယူျပီးမွ ေယရမိ ရွိရာေျမတြင္း၌ ၾကိဳးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေလ၏။ (ေယရမိ ၃၈း၁၁)

တမန္ေတာ္ ဝတၳဳတြင္ ရွင္ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ ႏွစ္ဦးသည္လည္း ေထာင္ထဲမွ လြတ္ျမာက္ေစရန္ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရေၾကာင္း က်မ္စာတြင္ ဖတ္ရေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။ ထိုအရာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘုိ႔သာ ၾကိဳးစားအားထုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သင္တို႔ထံက ေၾကကြဲေနေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကိုသာ ၾကားလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းပါ။ ထုိအရာသည္ အျခားသူ တစ္ဦးအတြက္ အျမင္ဆိုးေကာင္း ဆိုးေနပါလိမ့္မည္။ ၾကားရသည့္ အသံက သာယာခ်င္မွ သာယာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ နားေတာ္ထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔၏ ၾကည္လင္ခ်ိဳျမ သာယာလွသည့္ ေစာင္းသံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ယာသပ္၏ အကိုတို႔သည္ ေယာသပ္ကို ေသေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိႏုိင္သည္ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကို မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အကိုျဖစ္သူ ယုဒကပင္ တြင္းထဲက ကယ္ထုပ္လိုက္ျပန္သည္။

ယရမိကို ေသေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လံုးဝမရွိသည့္ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာင္းႏြမ္း မလွပေသာ လက္ႏွီးစုတ္ ကို ၾကိဳးလုပ္၍ ေယရမိကို ကယ္ထုပ္လိုက္ျပန္သည္။

ေပါလုႏွင့္ သိလတုိ႔သည္ ေထာင္ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနေသာအခါ အရုိက္ခံရသည္။ အဆူခံရသည္။ အရွက္ရေစသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ထိုအေျခအေနထဲတြင္ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ေထာင္နံရံတို႔ကို လႈပ္ခါေစလ်က္ တံခါးတို႔ကို ပြင့္ဟ ေစလ်က္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားက သင့္ကို တြင္းထဲမွာ ေသဆံုးသြားဘုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ခ်ီးမြမ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူတို႔မွာ စိတ္ပ်က္ျခင္းကိုသာ ခံစားသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတြင္းၾကီးသည္ သင့္ကို ဘိႆိတ္ သြန္းေလာင္ရာ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသူတို႔ကို သိေစပါ။

ေယာသပ္ဟာ တြင္းထဲမွာ က်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တြင္းထဲမွာ ဘာမွ် မရွိေသာ္လည္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိုတြင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ညစ္ညဴးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္လုိက္သည္ ဆိုပါက ထိုေနရာသည္ သင္းခ်ိဳင္း အုပ္ဂူတစ္ခုအလား ျဖစ္သြားသြားႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ျဖည့္ေပလုိက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိုတြင္းထဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။

သင့္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္လုိက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ကခုန္လိုက္ပါ။
သင္၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျပးလႊားေနလိုက္ပါ။

သင္၏ တြင္းကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ဝေစပါ။ သင္၏ ခ်ီးမြမး္ျခင္းဟာ ေယာနကို ငါးၾကီးက ေထြးထုပ္လိုက္သလို ေမွာင္မိုက္က လြတ္ေျမာက္လာေစမွာပါ။

အဲဒီလို ေယာန လြတ္္ေျမာက္လာဘုိ႔ ငါးၾကီးဝမ္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရသည္ကိုေတာ့ လစ္လ်ဴရႈ၍ မရႏုိင္ပါ။ ေယာနသည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကကြဲစြာ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။

သင့္ရဲ႕ အေျခအေနဆိုးရြားလွတဲ့ တြင္းထဲကေန လြတ္ေျမာက္ဘို႔ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ယခုပင္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ပါ။ ေၾကကြဲစြာျဖင့္ ယခုပင္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ သင့္ကို ထူးျခားေသာ အသက္တာကို ခံစားရေစမွာ ေသခ်ာပါသည္။

ယခုပင္ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ ေၾကကြဲစြာ ေအာ္ဟစ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Mar 3, 2013

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၏ သေဘာသဘာဝ

၁ေကာ ၁၃း၄-၈ ကို ဖတ္ပါ။


ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္ တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳ တတ္၏။ ေမတၱာသည္  ဂုဏ္ျပိဳင္ ျခင္းမရွိ။ မာန္မာန မရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္၊ ကိုယ္က်ိဳးကို မရွာတတ္။ ေဒါသ အမ်က္ မထြက္တတ္၊ အျပစ္ ရွိသည္ ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာ အမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကို ဖုံးအုပ္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကို သီးခံ (ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ) တတ္ ၏။ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္၏။ (၁ေကာ ၁၃း၄-၈)


ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေရးသားၾကေသာ လူသားတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ ေျမာက္မ်ားစြာကို ဖတ္ရႈဘူးပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး နားလည္းမႈလြဲမွားျခင္း၊ သစၥာေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္ အေၾကာင္း အရာေပါင္း မ်ားစြာကိုသာ ၾကားသိခဲ့ရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁ေကာ (အခန္းၾကီး ၁၃) တြင္ ခရစ္ယာန္တို႔ခံစားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ရုပ္လံုးေဖာ္ကာ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုက ေရးသားျပီး ၁ေကာ ၁၃း၁-၈ တြင္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို တစ္ခ်က္စီ ခ်ေရးလိုက္ေသာ္ ေအာက္ပါအတုိင္း က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက မလုပ္ေသာအရာ


၁။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မနာလို ဝန္တို မျဖစ္တတ္။
၂။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ။
၃။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မာန္မာန မရွိတတ္။
၄။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္။
၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကိုယ္က်ိဳးမရွာတတ္။
၆။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္။
၇။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္။
၈။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မတရားအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မရွိတတ္။

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာက ျပဳလုပ္ေပးေသာအရာ


၉။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။
၁၀။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
၁၁။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သမၼာတရား၌ ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၁၂။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖုံးအုပ္တတ္၏။
၁၃။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။
၁၄။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္၏။
၁၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံတတ္၏။
၁၆။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။

အထက္ပါ ေဖာ္ျပပါ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ “Agape" ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေသာ ခရစ္ယာန္ စာေပမ်ားတြင္ “အဂါေပ ေမတၱာ” ဟု ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ထိုေမတၱာသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ စိန္တံုးသဖြယ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပါသည့္ ရတနာ ဥစၥာ တစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီေနပါသည္။ ထုိေမတၱာ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္ အျပည့္အဝ ခံစားျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သူတစ္ပါး ကိုလည္း ေပးေဝမွ် ႏုိင္ေသာ သူမ်ား အျဖစ္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ စုစည္း ေဖာ္ျပ ေရးသား လုိက္ပါသည္။
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

ဘုရားသခင္၏လူကို ကိုင္ေျမွာက္ထားျခင္း

ထိုအခါ အာမလက္လူတို႔သည္ လာ၍ ေရဖိဒိမ္အရပ္၌ ဣသေရလ လူတို႔ကို စစ္တုိက္ၾက၏။ ေမာေရွ ကလည္း လူတို႔ကို ေရြး၍ အာမလက္ လူတို႔ကို စစ္တုိက္ျခင္းငွါ ထြက္ေလာ့။ နက္ျဖန္ေန႔၌ ဘုရားသခင္၏ လွံတံကို ကိုင္လ်က္ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ ငါရပ္ေနမည္ဟု ေယာရႈအား ဆို၏။ ေမာေရွမွာလိုက္သည့္အတုိင္း ေယာရႈျပဳ၍ အာမလက္ လူတို႔ကို စစ္တုိက္ေလ၏။ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ ဟုရတို႔သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တတ္ၾက၏။ ေမာေရွသည္ လက္ကို ခ်ီေသာအခါ ဣသေရလ လူတုိ႔သည္ ႏုိင္ၾက၏။ လက္ကို ခ်ေသာအခါ အာမလက္လူတု႔ိသည္ ႏုိင္ၾက၏။ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၇း၈-၁၃)

၁။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အာမလက္ လူမ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္း


အာမလက္ လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ ဧေသာ၏ ေျမးမွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ဣသေရလ အမ်ိဳးဆိုသည္မွာ သူတို႔ႏွင့္ ေဆြရင္း မ်ိဳးရင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဣသေရလကို အစဥ္ ဒုကၡေပးတတ္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦး၏ အသက္တာတြင္ စံုစမ္းျခင္း ဆိုသည္မွာ အတြင္းစည္းကသာ လာေလ့ ရွိတတ္ပါသည္။ မိသားစုထဲမွ လည္းေကာင္း၊ အေဆြအမ်ိဳးထဲမွ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ အနီးဆံုးရွိေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးမွ လည္းေကာင္း လာတတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အတြင္းမွ လာေသာ စံုစမ္းျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသက္တာကို ပိုမို ခံစား ဝမ္းနည္းမႈကို ျဖစ္ေစတတ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားႏွင့္လည္ေကာင္း ပိုမို ရင္ႏွီး ကၽြမ္းဝင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္သို႔ သြားေရာက္ရမည့္ လမ္းခရီးသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေခ်ာေမာေနမည္ မဟုတ္ပါ။ အဖု အထစ္မ်ားႏွင့္ ဆူးခင္လမ္းကို ျဖတ္သန္းၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက ေျပာခဲ့သည္မွာ
“ငါတုိ႔သည္ အေသြးအသား ရွိေသာ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ျပိဳင္ တုိက္လွန္ရၾကသည္မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလာကီေမွာင္မုိက္၌ အစိုးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိုးေကာင္းကင္၌ ေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ျပိဳင္ တုိက္လွန္ ရၾက၏” (ဧဖက္ ၆း၁၂) ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

အမ်ားနည္းတူ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိေသာ ျပႆနာကဲ့သုိ႔ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္။ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ ကၽြန္ခံေနခဲ့ရစဥ္က တုိက္ခိုက္ရန္ မျပင္ဆင္၊ မစဥ္းစားခဲ့ၾကေပ။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာမႈေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က အာမလက္ လူတုိ႔က ကၽြန္ခံေနေသာ ဣသေရလ လူတို႔ကို ဂရုမစိုက္ အေလးမထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ရန္သူသဖြယ္ ရႈျမင္ေလေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရား၏ လက္ေအာက္တြင္ ကၽြန္သေဘာက္ ဘဝႏွင့္ ေနခဲ့ရစဥ္က စာတန္အတြက္ ျပႆနာ မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္တြင္ စာတန္သည္ အလြတ္မထားေတာ့ဘဲ အစဥ္တုိက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ ၾကိဳးစားၾကေလေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိႏုိင္ပါ။ အစဥ္အျမဲ ရႈံးနိမ့္ေနပါလိမ့္မည္။

၂။ စစ္ပြဲတြင္ အပိုင္း (၂)ပိုင္းျဖင့္ တာဝန္ ခြဲေဝကာ တုိက္ခိုက္ျခင္း


က။  ေယာရႈ၏ တာဝန္မွာ ကိုယ္ကာယ ခြန္အားျဖင့္ တုိက္ခိုက္ရေသာ တာဝန္ကို ယူရသည္။
ခ။  ေမာရွည္၏ တာဝန္မွာ ဝိညာဥ္ခြန္အားျဖင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ ဆုေတာင္းရေသာ တာဝန္ကို ယူရသည္။
ဂ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ (၂) ပိုင္းစလံုး လုိအပ္ပါသည္။

၃။ ေယာရႈ၏ တာဝန္


ေမာရွည္က ေယာရႈကို ေျပာခဲ့သည္မွာ “လူတုိ႔ကို ေရြး၍ အာမလက္လူတုိ႔ကို စစ္တုိက္ျခင္းငွါ ထြက္ေလာ့” (ထြက္ ၁၇း၉)
ယံုၾကည္သူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခရစ္ယာန္ စစ္သူရဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သန္႔ရွင္းေသာ အမႈေတာ္တိုင္းတြင္ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္သူရဲ ဆိုသည္မွာ အမိန္႔ကို နာခံရျပီး၊ စည္းကမ္းတက် ေနထိုင္ အသက္ရွင္ရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသကို ေအာက္ပါ အတိုင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။
“သင္သည္ ေယရႈခရစ္ထံ၌ ေကာင္းေသာ စစ္သူရဲကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံေလာ့။ စစ္သူရဲမည္သည္ကား မိမိကို စစ္သူရဲ႕ အရာ၌ ခန္႔ထားသူကို ႏွစ္သက္ေစျခင္း ငွါ၊ ေလာကီမႈေရးႏွင့္ ျပြမ္းေႏွာ ရႈပ္ေထြးျခင္းကို ပယ္ရွားတတ္၏။” (၂တိ ၂း၃-၄)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ကဲ့သို႔ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္သည္ စည္းကမ္းတက် ေနထိုင္ အသက္မရွင္ပါက ထိုစစ္သားသည္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ တစ္ဦး အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အမႈေတာ္အတြက္ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ ၾကိဳးစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေယာရႈသည္ သူ၏ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုိက္ခုိက္ရန္မွာ ေယာရႈ၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အစြမ္းကုန္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။
သင္သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ စစ္သူရဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္၍ စာတန္ကို တိုက္ခိုက္ရမည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ပါႏွင့္။

၄။ ေမာရွည္၏ တာဝန္


ေမာရွည္က သက္သက္သာသာ ျဖစ္ေသာ တာဝန္ကိုသာ ယူထားသည္မဟုတ္။ ေမာရွည္ တာဝန္ယူရေသာ အပိုင္းမွာ အလြန္ တာဝန္ၾကီးလွသည္။

က။ ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၇း၁၀-၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
“ေမာရွည္၊ အာရုန္၊ ဟုရတို႔သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တတ္ၾက၏။ ေမာရွည္သည္ လက္ကို ခ်ီေသာအခါ ဣသေရလ လူတုိ႔သည္ ႏုိင္ၾက၏။ လက္ကို ခ်ေသာအခါ အာမလက္ လူတို႔သည္ ႏုိင္ၾက၏။” (ထြက္ေျမာက္ ၁၇း၁၁)

 လက္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ကိုခ်ျခင္း = တုိက္ခိုက္ျခင္း အမႈသည္ ေမာရွည္ လက္ကို ခ်ီျခင္းႏွင့္ လက္ကို ခ်ျခင္း အေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္ကို ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရပါသည္။
ေမာရွည္၏ အမႈေတာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ အမႈေတာ္ကို ေအာင္ျမင္ဘို႔ အတြက္ ေမာရွည္သည္ လက္ကို ခ်၍ မရပါ။ ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ က်ဆင္းသြားေလေတာ့သည္။
ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ အျမဲတမ္း ၾကီးမားေသာ အဖိုးအခကို ေပးဆပ္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးေပးထားေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေဘးမွ ဝန္းရံေပးေသာ အာရုံႏွင့္ ဟုရ


က။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ က်မ္းစာက သြန္သင္ထားခ်က္မ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဝန္ရံ ေဖးမရမည္ဟူေသာ သြန္သင္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ တစ္ခုမွာ
“ထမ္းရြက္စရာ ဝန္ခ်င္း တုိ႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကို က်င့္ၾကေလာ့။” (ဂလာတိ ၆း၂)

သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးသည္ အာရုံႏွင့္ ဟုရကဲ့သို႔ ေဖးမ ကူညီမည့္သူမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ လက္ေမာင္းကို ပင့္မရာတြင္ ပင္ပန္းေကာင္း ပင္ပန္းႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေဘးတြင္ေနကာ အစာေရွာင္ျခင္း ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကူညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ႏႈတ္အားျဖင့္ ခြန္အားေပး ေျပာဆိုရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း ျမင့္မားလာေစရန္ တိုက္တြန္းမႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ငိုေၾကြးေနသူမ်ားကို မ်က္ရည္ မည္ကဲ့သို႔ ေျခာက္ေသြ႕မည္ကို စဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလံုးသည္ အသင္းေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
အသင္းေတာ္ကို သင္ရႈျမင္ရာတြင္ သင္းအုပ္ဆရာ၊ (သို႔) သူ၏ ဇနီးက အရာရာကို အုပ္စည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ဘယ္ေသာ အခါမွ် မျမင္ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ေပးထားေသာ သင္းအုပ္ဆရာကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေပးထားပါသည္။ ထိုဝန္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ ရာတြင္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ ရွိေန တတ္ပါသည္။ သင့္ကို အနီးကပ္ ၾကည္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာ သိုးထိန္း တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကစားတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။
သင္သည္ သင္၏ သင္းအုပ္ဆရာ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္ကို အားေပးသင့္သည္။ ေမာရွည္သည္ ၾကာရွည္စြာ လက္မေျမွာက္ႏုိင္ သကဲ့သို႔ ယေန႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း လူသားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွည္ၾကာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္္ဘုိ႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ကူညီေပးပါ။ အားေပးပါ။ ေဖးမပါ။ ေဆာက္ရြက္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း ျပီးစီး ေအာင္ျမင္သြားသည္အထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေဖးမ အားေပး ကူညီပါ။
ေမာရွည္ အနားတြင္ ရပ္ေနသူမ်ားက ေမာရွည္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေျပာမည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။ “ေမာရွည္ - သင္ဘယ္ကိုသြားေန တယ္။ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ သိပ္မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူတစ္ဦး ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ခင္ဗ်ား သြားသမွ်ေနရာ၊ လုပ္ေဆာင္သမွ် အရာ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံ အားေပးေနပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အီဂ်စ္ျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကၽြန္ခံေနစဥ္အခါက လြတ္ေျမာက္ဘို႔ ခင္ဗ်ား ၾကိဳးစားေပးခဲ့တယ္။ ထြက္လာျပီးေနာက္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အျမဲတမ္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းမေရွာင္ခဲ့ဘူး။ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးနဲ႔ ပိတ္မိေနတုန္းကလည္း ခင္းဗ်ားကိုယ္တုိင္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းပန္ေပးခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားလုပ္သမွ်ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ခ်ည္းပါဘဲ။ ဟူ၍ အားေပး စကားမ်ား ေျပာဆိုျပီး သူကို ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္းျဖင့္ သူ၏ လက္ကို ကိုင္ေျမွာက္ေန သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
အထက္ပါ စကားမ်ားကို တပည့္မ်ား၊ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားထံက ေမာရွည္ ၾကားခြင့္ရသလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင္ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာကို အခက္အခဲေတြထဲမွာ ကူညီမစခဲ့တဲ့ အမွတ္တရ အျဖစ္အပ်က္ ေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပျပီး ေဖးမ ကူညီသင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

တစ္ေယာက္စီဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။


ေမာရွည္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အပိုင္း၊ ေယာရႈ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အပိုင္း ႏွစ္္ပိုင္းစလံုးမွာ အလြန္အေရးၾကီး သကဲ့သို႔ ေဘးက ေဖးမကူညီေပး ရေသာ အာရုန္ႏွင့္ ဟုရတို႔၏ အပိုင္းကိုလည္း ေမ့မထားသင့္ေပ။ အသင္းေတာ္ တိုးတက္ ၾကီးထြားရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕က အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ၾကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ နည္းနည္း လုပ္ေဆာင္နုိင္သည္ ျဖစ္ေစ မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားကို  အနည္းနည္း အဖုံဖုံျဖင့္ ေဖးမ ကူညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ သင္ပါဝင္ေနေသာ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ ၾကီးထြားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ဘာမွ် မလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သင္၏ သင္းအုပ္ဆရာ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္ကို ေဖးမ ကူညီမႈျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕က အားေပး ကူညီမႈ မျပဳသည့္ အျပင္ ထိုဦးေဆာင္သူ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသာ ၾကည့္ရႈျပီး အျပစ္တင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သူ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုပ္ ေျပာဆိုေလ့ ရွိပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္၏ က်ဆံုးျခင္းသည္ သင္၏ က်ဆံုးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့ပါႏွင့္။
အထက္ပါ က်မ္းစာကို ၾကည့္ေသာ ေတာင္ေအာက္တြင္ တုိက္ခိုက္ေနေသာ တုိက္ပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ေယာရႈ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္မေနဘဲ ေတာင္ထိပ္မွ ေမာရွည္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ အပိုင္ကသာ အဓိက က်ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ (သို႔) အသင္းသားတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစဘို႔အတြက္ သင္းအုပ္ဆရာ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္ (သို႔) ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ေဖးမ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူၾကပါစို႔ ဟု တိုက္တြန္း ႏုိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ (အာမင္)