Jul 25, 2013

ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရန္

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္မ်ား အေပၚမူ တည္၍ အသင္းေတာ္ ႀကီးထြားခုိင္ခံ့မႈကို ခန္႔မွန္း သိရွိႏိုင္ ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ မ်ားသည္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မ်ားသည္ လူမ်ဳိး တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအစလည္းျဖစ္ပါသည္။
Picture1

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေပါင္း စည္းထားေသာ ေနရာ တစ္ခုဟုလည္း ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အိမ္ေထာင္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ဦးထိပ္ထား တိုင္တည္ကာ ပထမဦးစားေပး ေနရာတြင္ ထားရမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းရာ ေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္သည္ ညီညြတ္လ်က္ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ရာ ေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈအား ယံုၾကည္ျခင္း အရွိန္အ၀ါ ထြန္းေတာက္ေသာ ၀န္းက်င္၏ အလင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းအျပင္ ဧည့္သည္၀တ္ ေက်ေသာ ေနရာ၊ ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ိုေသေသာ ေနရာဟူ၍လည္း ပတ္၀န္းက်င္က အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ ၁၈း၁၉) တြင္ အာျဗဟံသည္ စံျပ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ ကို အစျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသေသာဖခင္


ဘုရားသခင္သည္ ခင္ပြန္းသည္အား အိမ္ေထာင္၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္ (က ၁၈း၁၉၊ ဧ ၅း၂၃)။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ေယာက်္ားသည္ ဇနီးသည္ အေပၚ အုပ္ထိန္းခြင့္ ရွိပါသည္။ ဤ အစီအစဥ္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္၍ ဤကဲ့သို႔ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း မရွိရုံမွ်မက အိမ္ေထာင္ ၿပိဳကြဲသည္ အထိပင္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အုပ္စုိးမႈကို ၀န္ခံျခင္းဆိုရာ တြင္ ဇနီးသည္သည္ ခင္ပြန္း သည္အား ကြၽန္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ၀န္ခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဖၚ ေဆာင္ဖက္အေနျဖင့္ သေဘာထားရန္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္တိုင္းသည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာအေပၚ မူတည္၍ တည္ေဆာက္ ထားရမည္။ အိမ္ကို လက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ကို ေမတၱာျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္ ဟု အလြန္ဆီေလ်ာ္ေသာ စကားတစ္ခုကို သတိျပဳ မိပါသည္။ (၁ေကာ ၁၃) ပါအတိုင္း က်င့္ ၾကံ၍ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေသာ အိမ္ေထာင္ မ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ (၁ရာ ၁း၈၊ ကမၻာ ၃၁း၄-၇၊ လု ၁၄း၂၆၊ ေယာဘ ၁း၅)။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာမိခင္


ျမင့္ျမတ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ အေထာက္အကူ ျပဳေနေသာ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ မိခင္ႀကီးမ်ား အစဥ္ ရွိေနတတ္ ပါသည္။ အိမ္ရွင္မ (ဇနီးသည္) ၏ ဦးစားေပး တာ၀န္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ရန္ ျဖစ္ သည္ (လု ၁၄း၂၆၊ မ ၂၂း၃၇)။ ဒုတိယ တာ၀န္မွာ ခင္ပြန္း သည္ကို နာခံရန္ျဖစ္သည္(ဧ၅း၂၂)။ အာၿဗဟံ၏ ဇနီး စာရာသည္ မိမိ ခင္ပြန္းအား သခင္အေနျဖင့္ နာခံပါသည္ (၁ေပ ၃း၆)။ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ လည္း  သားကို သခင္၊ လင္ကို ဘုရား ဟူ၍ပင္ တင္စားအေလးထားၾကပါ သည္။

    ဇနီးသည္ တို႔သည္ (တိတု၂း၄-၅၊ ၁တိ ၂း၉-၁၀) ကဲ့သို႔ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေႁႏၵေစာင့္ ျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အ၀တ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ႐ိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းကို ၀န္ခံေသာ မိန္းမတို႔ အဆင္ သင့္သည့္ အတုိင္း ကုိယ္ကုိ တန္ဆာဆင္ျခင္းငွာ အလုိေတာ္ ရွိပါသည္။

ဤက်မ္းစာအတုိင္း အသက္ရွင္ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခုေခတ္တြင္ ရွားပါးေနသည္ကို အလြန္၀မ္း နည္းစြာ ေတြ႔ေန ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားကို ခံယူႏုိင္ရန္ ၫႊန္းထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာ ေစလိုပါသည္ (သု ၃၁း၁၀-၂၈)။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသေသာ သား သမီးမ်ား


    ဘုရားသခင္ေပးေသာ ျပည္ေတာ္ တြင္ အသက္တာရွည္၍ ေကာင္းစားလုိပါက သင္တုိ႔သည္ မိဘကို ႐ိုေသစြာျပဳရမည္ (ထြက္ ၂၀း၁၂)။ က်မ္းစာထဲတြင္ ဣဇက္သည္ စံျပ သားျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွေမြလသည္ မိဘစကားကို နားေထာင္ေသာ သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ စံျပ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္း ကေလး ဘ၀တြင္ မိဘစကားကို နာခံျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္ ခဲ့သည္(လု ၂း၅၁)။ ရွင္ေပါလုကလည္း ျပည္ ေတာ္၌ေကာင္းစား၍ အသက္တာရွည္ရန္ မိ ဘစကားကုိ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ နားေထာင္၍ ႐ိုေသရမည္ဟု လမ္းၫႊန္ ခဲ့ပါသည္(ဧ ၆း၁၃)။

သားသမီး တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကား၊ မိဘတို႔၏ စကားကို နားေထာင္၍ တူညီေသာ ထမ္းပိုးမ်ားကို ထမ္းလ်က္ ယံုၾကည္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ေပါက္ဖြားေစကာ ကမၻာႀကီးအား မဂၤလာရွိေစရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရွိေၾကာင္း သိမွတ္လ်က္ ဆက္လက္ ၍ ဘုရားေပး တာ၀န္ကို ဦးလည္ မသုန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ သံုးပြင့္ဆုိင္ ဖခင္၊ မိခင္၊ သားသမီးတို႔သည္ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ကာ အိမ္ေထာင္တြင္ ဘုရား သခင္အား ၀တ္ ျပဳကိုးကြယ္၍ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ၾက မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ ခုိင္ခ့ံ စည္းလံုးေသာ အိမ္ ေထာင္မ်ား ျဖစ္႐ံုမက အသင္းေတာ္၊ သာသနာႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အားကိုး အားထားရာ ေက်ာ႐ိုးသဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။

မိမိအား ဘုရားသခင္ ထားေသာ ေနရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ဥႆံု နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကို ထင္ရွားေစႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား ျဖစ္ ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးေနပါသည္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္

Jul 22, 2013

ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္သည္


ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခိုလႈံေသာသူ တို႔ကို သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ (နာဟံု ၁း၇)


ဤက်မ္းပိုဒ္ကေလးသည္ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကို မ်ားစြာ ေျပာျပေနပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္ကေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားကို ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေစပါသည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သာသနာျပဳဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေအလင္ ဂါဒီနာသည္ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခား ခက္ခဲမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္မွာ “ဘုရားသခင္က ခြန္အားေပးထားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဆံုးျခင္းေတြက မိမိကို တုန္လႈပ္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ” ဟု ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အသက္ (၅၇) အရြယ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားႏွင့္ အတူ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ခံစားရျပီး ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ ေတာင္ဘက္စြန္တြင္ ရွိေသာ ပစ္တြန္ကၽြန္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ကို သူစာေလာင္မြတ္သိတ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ အထီးက်န္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ခံစားရခ်ိန္တြင္ ေရးသားထားခဲ့ဟန္ ရွိသည္။ သူ၏ ေသဆံုးေနေသာ ရုပ္ခႏၶာကို ေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ သူ႔အနားတြင္ သူေရးသားထားေသာ ဒိုင္ယာယီ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကိုလည္း ေတြရွိရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရးသားခ်က္သည္ သူ၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား အနည္းငယ္သာ လႈပ္ရွားႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ေရးသားထားခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ ေရးသားထားသည့္ အရာမွာ “ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ ျခင္းက ငါ့ကို လြမ္းမိုးအႏုိင္ယူလ်က္ ရွိပါသည္။” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္သည္။


က။    ေကာင္းကင္ေျမၾကီးထက္မက ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိပါ သည္။ သူ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚတြင္ ရွိေနပါသည္။
ထာဝရဘုရားသည္ သနားတတ္ေသာသေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာသေဘာ၊ စိတ္ရွည္၍ ကရုဏာ ၾကြယ္ဝေသာ သေဘာရွိေတာ္မူ၏။  (ဆာလံ ၁၀၃း၈)

ခ။      ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚတြင္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား အပ္ႏွင္းလ်က္ ရွိပါ၏။ ထိုအရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္

  1. ကယ္တင္ျခင္းႏွင္ ဆုေက်းဇူးမ်ား

  2. လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနခြင့္ရေသာ ေကာင္းၾကီး

  3. အသင္းေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ရေသာ ေကာင္းၾကီး

  4. လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေကာင္းၾကီး

  5. ……………..အစရွိသျဖင့္

ဂ။      ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင့္ အမႈေတာ္ထဲတြင္ ပါဝင္သက္ေသခံျခင္း၊ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အမႈအရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သံသယ ရွိလာရန္ စာတန္သည္ အစဥ္ၾကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။
ဃ။    ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို ရပ္တန္႔ သြားေစရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္လ်က္ ရွိသည္။

၂။       ဒုကၡေရာက္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခြန္အားျဖစ္သည္။


က။    ေယာသပ္က ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ရူပါရုံေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေရာက္ ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္ဝ ေနခဲ့တယ္။
ခ။      ေမာေရွဟာ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ခက္ခဲေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ခြန္အားရွိေနခဲ့တယ္။
ဂ။      ဂိေဒါင္ဟာ အားနည္းေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ အားၾကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ ျဖစ္ခြင့္ရတယ္။

အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ေဟျဗဲ ၁၃း၅)

၃။       ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိေသာဘုရား ျဖစ္သည္။


က။    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိျပီးေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။
ခ။      ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေသာ ခြန္အားမ်ားကို သိရွိသလို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ အစဥ္ အမွတ္တရ ျဖစ္ေနမည့္သူ ျဖစ္သည္။ သင္ေျပာသမွ် စကားတိုင္း၊ ဆုေတာင္းခ်က္တုိင္းကို အခ်ိန္တိုင္း၊ နာရီတိုင္း၊ မိနစ္တိုင္းတြင္ နားေထာင္ေနခ်င္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စၾကဝဠာၾကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း သင္၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ အစဥ္ ေနထိုင္လိုသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသား ဗိမၼာန္ေတာ္ၾကီးထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္သန္ေနသ၍ ေခၚပင့္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲမွ ထာဝရ ကိုးကြယ္ရာ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ကိုးစား ခုိလႈံၾကပါစို႔။
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
နာမေတာ္ျမတ္၌
မင္းလြင္

Jul 14, 2013

မီးျပတိုက္

ယေန႔ ကမၻာ့ သတင္းကို နားေထာင္ ၾကည့္မည္ဆို ပါက ကမၻာ တစ္ဝွမ္းတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား၊ လူကုန္ ကူးမႈ၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး ျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ ဒုစ႐ုိက္ ရာဇဝတ္ ထူေျပာမႈ၊ လင္မယား ကြာရွင္းမႈ၊ ရင္ ေသြးငယ္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ သဘာဝ ကပ္ေဘးႏွင့္ ေရာဂါ ဆုိးႀကီးမ်ား စသည့္ အနိ႒ာန္႐ံု သတင္းမ်ားက လြမ္းမိုး ေနရာ ယူထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ယဲ့ယဲ့ ကေလး သာရွိၿပီး ခုိကိုးရာ မဲ့ေနသလို ခံစား ေနၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရား သခင္သည္လူသားမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ၿပီ ေလာ။ လူသားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနၿပီေလာ။ ဘုရားရွင္သည္ လူသားမ်ားအား ဆင္းရဲ ဒုကၡႏွင့္ဆိုး သြမ္းမိုက္မဲမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားသနည္း ဟူေသာေမးခြန္းမွာ ဒြိဟျဖစ္စရာေပၚလာပါသည္။

ဆရာႀကီး ဘြန္ကီက ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အားေမးခြန္း တစ္ခုေမး ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ မ်ားသည္ ယာဥ္တိုက္မႈကို ခြင့္ျပဳထား ရသနည္းဟုေမးေသာအခါ ယာဥ္ထိန္း ရဲမ်ားက ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအ က်ထုတ္ျပန္ ထားၿပီသားျဖစ္သည္။ အဆိုပါစည္း ကမ္းမ်ားကို လိုက္နာလွ်င္ မေတာ္ တဆယာဥ္တိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ စည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ၊ မဆင္မျခင္နေမာ္နမဲ့က်ဴး လြန္ ေဖါက္ဖ်က္ပါက ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး မလို လား အပ္ေသာဆိုးက်ဳိး ျပႆနာမ်ား၊ အနိ႒ာန္႐ံုမ်ားကို ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပပါသည္။

ထိုနည္းတူ ဘုရားရွင္သည္ လူသားမ်ား လိုက္နာရန္စည္းကမ္းပညတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပ ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎မွာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တည္းဟူေသာ သမၼာက်မ္းစာ ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမၻာ့ လူသားမ်ား ဆိုးသြမ္း မိုက္မဲၿပီး ဆင္းရဲ ဒုကၡႏွင့္ အနိ႒ာ႐ံုမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေန ရျခင္းမွာ ဧဒင္ဥ ယ်ာဥ္မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ လူသားတို႔သည္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ ကို ေက်ာခုိင္းကာ မွားယြင္း ေသာေရြး ခ်ယ္အသက္ရွင္ မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ား ကို မ်က္ႏွာလႊဲ စြန္႔ပစ္ ထားျခင္းမရွိေပ။ ထာဝရဘုရားႏွင့္ သဏၭာန္တူ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရေသာလူသား မ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီး လွပါသည္။ ဆားဗီးယားတို႔ ၏ ပစ္ခ်ျခင္း ခံရေသာ အေမရိကန္ ေလတပ္ဗိုလ္ႀကီး စေတာ့အိုဂရက္သည္ ေတာထဲ၌ ေျခာက္ရက္ၾကာ ပုန္းေအာင္း ေနရာမွ သူ႔အား ကယ္တင္ရန္ စစ္ဆင္ ေရးတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္ မွာ ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ စေတာ့အို ဂရက္ဒီ သည္ ေဒၚလာသန္း ေျခာက္ေထာင္တန္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က လူတစ္ဦး၏တန္ဖိုးသည္ စၾကဝဠာထက္ မက တန္ဖုိးရွိၿပီး အေလးအနက္ ထားေၾကာင္း သြန္ သင္ခဲ့သည္(မႆဲ ၂၆း၁၆)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္သည္ လူသားမ်ား ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝေသာအ သက္တာရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အျပစ္ငရဲမွ ေရြးႏုတ္ ကယ္တင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ ဦးစီ၏ဆံပင္ကို အကုန္အစင္ေရတြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ လူတစ္ဦးစီ၏ထြက္သက္ဝင္သက္သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ထဲ တြင္ ပါရွိပါ သည္။ ဘုရားသခင္ အခြင့္ မေပးလွ်င္ စာငွက္ တစ္ေကာင္ မွ် ေျမေပၚမက်ႏုိင္ပါ။ ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္ တိုင္ ေအာင္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပး ထားပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ထမင္းခ်က္ေနစဥ္ မီးပ်က္သြား သည္။ မီးျပန္မလာသျဖင့္ ထမင္းမွာမႏူးမနပ္ျဖစ္ ၿပီး စား၍မရေတာ့ပါ။ မီးေသြးေမႊးၿပီး ျပန္ခ်က္ရပါ သည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူ အသီးသီးသည္ အသက္ ႏွင့္အလင္းတည္းဟူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ မျပတ္ဆက္သြယ္ရန္ လိုပါသည္။ အလင္းေပး ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ မိမိအသက္ တာကို ေဘးကင္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အသက္တည္းဟူေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္သာ အႏၱရာယ္အေပါင္းကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္(ဆာလံ ၁၁၉း၁ဝ၅၊ သု ၁း၃၃)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမလုိက္နာဘဲ ေက်ာခိုင္းအသက္ရွင္ပါက မီးပ်က္သြားစဥ္က ထမင္းေပါင္းအိုးထဲမွ ထမင္းကဲ့သို ႔စားရန္ မေကာင္း ေတာ့ဘဲ ပ်က္စီးျခင္းအားအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံမွအငံဓါတ္ ကင္းမဲ့ေသာဆားခဲမ်ားကို လမ္းခင္း ေက်ာက္မ်ား အျဖင့္သာ အသံုးျပဳျခင္းခံရသည္။

ငါႏွင့္ကြာလွ်င္ သင္တို႔သည္ အဘယ္ အမႈကိုမွ် မတတ္ႏုိင္ၾက(ေယာ ၁၅း၅)။ လူသား တစ္ဦးစီ၏အစဥ္းလဲဆံုးအရာမွာ စိတ္ႏွလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူသားမ်ား ဆိုးသြမ္း မုိက္မဲေနရ ျခင္းမွာ စိတ္ႏွလံုးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသား တစ္ဦးစီ၏စိတ္ႏွလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပဲ့ျပင္လမ္းျပရန္ ဝိညာဥ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ရမည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာရွင္သန္ရန္အတြက္ အစားအစာမွီဝဲေနရသလို ဝိညာဥ္ရွင္သန္ႏိုးၾကား ရန္အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မွီဝဲရမည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း အာၿဗဟံလင္းကြန္း က သမၼာက်မ္းစာမရွိလွ်င္ အမွားအမွန္ကိုသိႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ လူကိုေပးသနားေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ထဲက အေကာင္းဆံုး၊ အ မြန္ျမတ္ဆံုးအရာမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

စာေရးဆရာႀကီး ဝီလ်ံရွိတ္စပီးယားက စာတန္နတ္ဆုိးပင္လွ်င္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အ တြက္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကိုရြတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေယ႐ႈစံုစမ္းခံခဲ့ရစဥ္က စာတန္ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ လက္နက္အားျဖင့္သာ ကိုင္စြဲ အႏိုင္ယူခဲ့သည္မွာ ဆင္ျခင္စရာပင္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မရွိပါက၊ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အတုိင္း အသက္ မရွင္ပါက စာတန္ပစ္ခတ္ေသာမီးစက္လက္နက္ ေအာက္တြင္ မ႐ႈမလွအေရးနိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စာ တန္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္ သူအား မ်ဳိရမည္ကို လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ေနပါ သည္(၁ေပ ၅း၈ဝ)။

ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ဖတ္႐ႈရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾက။ စာတန္ က ယံုၾကည္သူတုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးႏွင့္အခ်ိန္ကို ခုိးယူ ေန၏။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ကိုးရီးယား ဇာတ္လမ္း တြဲတြင္ ေမ်ာပါေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားက ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ေသာ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ ေပးႏုိင္သေလာက္ က်မ္းစာ ဖတ္ရန္အခ်ိန္ မေပး ႏုိင္ၾက။ လူငယ္မ်ားက က်မ္းစာဖတ္ရန္ထက္ ဂ်ာ နယ္၊ ဝတၴဳ၊ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကိုသာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲ လမ္းေနၾကသည္။ စာတန္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား ဘုရားရွင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ရန္ထက္ အျခား ေသာကိစၥမ်ား၌သာ အခ်ိန္ကုန္ေနေစသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝငွသူမ်ားသည္လည္း အ သက္တာေျပာင္းလဲေစေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထက္ အသင္းသားမ်ား အႀကိဳက္ ပံုျပင္ႏွင့္ ဟာသ မ်ားကိုသာအသား ေပးေဝငွၾကသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးမပါရွိသျဖင့္ အသင္း သားမ်ားႏွလံုးသားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ မပူ မေအး ေႏြးေနၾကသည္။

လူသားမ်ားသည္ ဤေလာက၏ဧည့္ သည္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား သည္ ခရီးသြားမည္ဆုိပါက ဧည့္လမ္းညႊန္၊ လမ္း ျပသူတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေလာက ဧည့္သည္ ျဖစ္ ေသာယံုၾကည္ သူမ်ားသည္လည္း ဧည့္လမ္းညႊန္႔ (သို႔)လမ္းျပသူျဖစ္သည့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ျဖင့္သာ မိမိ အသက္တာ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ ရွိႏုိင္ပါ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝမွစ၍ လူသားမ်ား အတြက္ ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ျဖစ္ သည္။ နတ္ဆိုးမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာ္လည္း နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမရွိ ေပ(ယာ ၂း၁၉)။ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္နာခံမွသာ ျပည့္စံုၾ<ြကယ္ဝ ေသာအက္တာကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို ေန႔ညမျပတ္ဖတ္႐ႈၿပီး နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ မွသာ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

Jul 6, 2013

ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္

အေဒါနိယာမ္ ဂ်က္ဆင္ကို ၁၇၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေမာ္လ္ဒန္းျမိဳ႕တြင္ မိခင္ အဘိဂဲလႏွင့္ ဖခင္ အေဒါနိယာန္ ဂ်က္ဆင္တုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျမိဳ႕နယ္ေလးတြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္ေသာ ဖခင္၏ ေသြးေတြ သူ၏ အေသြးအသားထဲတြင္ ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားမည္ဟူ၍ မည္သူကမွ် ၾကိဳတင္ေတြးထားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ညဏ္ပညာထက္ျမက္ေသာ ဂ်က္ဆင္သည္ ၁၈၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘေရာင္း တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကား ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး အသက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ၁၈၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံ အဂၤလိပ္ သဒၵါစာအုပ္ တစ္အုပ္ႏွင့္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တုိ႔၏ သခ်ၤာစသည့္ ျပဌာန္းစာအုပ္ (၂) အုပ္ကို ျဖည့္စြတ္ျဖည့္စည္း ခဲ့ေလသည္။

တတ္ၾကြျပီး ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ထိုကာလက ျပင္သစ္ဘာသာေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ လြဲမွားေသာ အေတြး အေခၚအခ်ိဳ႕၏ လႊမ္းမုိးမႈကို ခံခဲ့ရျပီး လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚျပီး ဘုရားမဲ့ ဝါဒီကို သေဘာက် လက္ခံခဲ့ေလသည္။ ထို၀ါဒကို လက္ကိုင္းျပဳရင္း လူငယ္သဘာ၀ စြန္႔စားမႈ ဖြင့္ရန္ အေမရိကန္ နယူေယာက္ျမိဳ႕ကို ခရီးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵေနာက္ကိုလိုက္ကာ ဘ၀ စြန္႔စားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွာေဖြျပီးတဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုမွာေတာ့ အိမ္ကို ျပန္ဘုိ႔ ေျခဦးလွည့္ခဲ့ရာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ရဲ႕ တည္းခိုခန္း တစ္ခုတြင္ ဘုရားရွင္၏ အလင္းေပးမႈေၾကာင့္ ေနာင္တရ ေျပာင္းလဲလာသူမွာလည္း အေဒါနိယာန္ ဂ်က္ဆင္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ထိုတည္းခိုးခန္းငယ္ကေလးတြင္ တစ္ညလံုး ေဝဒနာႏွင့္ ျငီးတြားေနခဲ့သူဟာ သူနဲ႔ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီကို အတူယံုၾကည္ခဲ့ေသာ သူငယ္ျခင္း ဂ်က္ေကာ့အင္း ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ထိုသူသည္ တစ္ညလံုး ကယ္ပါ ယူပါ တစ္စာစာ ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖက္ခန္းမွ ဂ်က္ဆင္သည္လည္း ထုိသူ၏ ေအာ္သံေၾကာင့္ တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုေအာ္ဟစ္ေနသူမွာ ေသဆံုးသြားျပီးဟု သတင္းၾကား ျပီးေနာက္ လူေတြေသရင္ ဘယ္ကို ေရာက္မွာလဲ ဆိုေသာ အေတြး လင္းလက္လာခဲ့ျပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ လွည့္ျပန္ လာခဲ့ ေလေတာ့သည္။

၁၈၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပလိုင္းေမာက္ျမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ အင္ဒိုဗာ က်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ တတ္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တူညီေသာ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အတူ ေကာက္ရုိးပုံၾကီးအနားတြင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ အသက္တာကို အပ္ႏွံအျပီးတြင္ သူတို႔အားလံုး အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အသက္ရွင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၈၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ စိတ္တူကိုယ္တူ၊ ဘုရားခ်စ္သူ၊ စြန္႔စားလိုသူ၊ အန္းဟက္ဆယ္တုိင္း ႏွင့္ လက္ထက္ ထိမ္းျမား ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္တစ္ရက္ ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ သိကၡာလက္တင္ ဘိသိတ္မဂၤလာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ (၂) ပတ္အၾကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကရာဗာန္ သေဘာၤၾကီးႏွင့္အတူ ရြက္လႊင့္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ႏွစ္ (၂၀၀) ျပည့္ေတာ့မည့္ သာသနာျပဳ သမိုင္း ခရီးစဥ္ၾကီးကို အစျပဳခဲ့ပါ ေတာ့သည္။

၁၈၁၂ ခုႏွစ္ႏွစ္ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကာလကတားျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။ ငါးလခန္႔ ၾကာျမင့္ေသာ ထုိခရီးစဥ္အတြင္း သမၼာ က်မ္းစာကို ေလ့လာေနခဲ့ျပီး ႏွစ္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ (၂) ဦးစလံုးသည္ ကလာကတားျမိဳ႕ လာေဆး သုဓမၼာဇရပ္တြင္ ဆရာၾကီး ဝီလ်ံဝု အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုန္ပၸဏီ အာဏာပိုင္တို႔၏ အၾကပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကလကတားျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါေတာ့သည္။

အျခားသို႔ ထြက္ခြာရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာလည္း သေဘာၤဆိပ္တြင္ တစ္စီးတည္းသာ ရွိျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာေတာ့မည့္ သေဘာၤေပၚတြင္ တက္ေရာက္လာကာ ဤအရာမွာ ဘုရားရွင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ၁၈၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ေဘးကင္းစြာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပင္လယ္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ပထမဆံုးေသာ သူတုိ႔၏ ရင္ေသြးငယ္ေလးမွာ ပ်က္က် ဆံုးရႈံးခဲ့ရေလသည္။ ဤသည္မွာ ယုဒႆန္တု႔ိ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ ဆက္လက္ေပးဆက္ရမည့္ အရာမ်ားစြာထဲမွ ပထမဦးဆံုး ေပးဆပ္မႈပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ညဏ္ပညာ ထက္ျမက္သည့္ ယုဒႆန္သည္ လက္တင္၊ ဂရိႏွင့္ ေဟျဗဲဘာသာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္း ဘာသာ စကားႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ ကြဲျပားသည့္ ျမန္မာ စကားႏွင့္ ျမန္မာ စာေပကို တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၂) နာရီခန္႔ အခ်ိန္ယူကာ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ အပတ္ တကုတ္ သင္ယူခဲ့ပါသည္။

ဇနီးသည္ ျဖစ္ေသာ မမ ယုဒႆန္မွာမူကား အိမ္ရွင္မ ပီပီ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း၊ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္းတု႔ိေၾကာင့္ ျမန္မာ စကားကို ပို၍ပင္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ လာေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လက္ကမ္း ေဝစာမ်ားကို က်ိဳးစား ေရးသားခဲ့ျပီး “ ေကာင္းကင္ လမ္းျပစာ” ဆိုေသာ က်မ္းငယ္ ကေလးကို ပုံႏိုပ္ ထုပ္ေဝႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

 ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဦးဆံုးေသာ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ကို ဆရာ ယုဒႆန္ ဇနီး အန္း ဟက္ဆယ္တုိင္း၊ ဆရာ ေဟာက္ခ်္ တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ တို႔သည္ တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကေလ သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ သဒၵါက်မ္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္ က်မ္းကို ဘာသာျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရင္း ၁၈၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ျပီးစီးခဲ့ေလေတာ့သည္။

ထိုမွ တစ္ဆင့္တက္ကာ ၁၈၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ဇရပ္ တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ကာ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္း အမႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလ ေတာ့သည္။ ပထမဦးဆံုး လူထုအမ်ားႏွင့္ သတင္းေကာင္း ေဝငွျခင္းကို ၁၈၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ အတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး  လူဦးေရ (၁၅) ေယာက္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။  (၂) လခန္႔ ၾကာလာေသာအခါ ဦးေနာဆိုသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျပီး ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ဆံေတာ္ၾကိဳလမ္းအနီးရွိ လိပ္ျပာကန္တြင္ ဦးေနာကို ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာ ေပးအပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၈၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ စကားျဖင့္ ဝတ္ျပဳသည့္ ပထမဆံုး ပြဲေတာ္ မဂၤလာကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ခဲ့သည့္အတြက္ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္သည္ အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရေလသည္။ (၁၈၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္၌ လြတ္လပ္စြာ သာသနာ ျပဳခြင့္ရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘၾကီးေတာ္ မင္းတရားၾကီးထံ ခစားကာ ခြင့္ပန္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမိန္႔ေတာ္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ခ်ိန္ေျခာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ စစ္တစ္ေကာင္းျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ သာသနာျပဳရန္ စဥ္းစားခဲ့ေလသည္။ ၁၈၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ တစ္ခုေသာ ညေနေစာင္းတြင္ သာသနာေတာ္အတြက္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး ေနခဲ့ရာ ဦးေနာ၊ ဦးျပား၊ ဦးသာလွတုိ႔ (၃) ဦးက ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူ (၈) ဦး သုိ႔မဟုတ္ (၁၀) ဦးခန္႔ ရွိလာေသာ အခ်ိန္မွ တစ္ဦးဦးကို ေခါင္းေဆာင္ ခန္႔ထားျပီး ဆရာတို႔ သြားလိုရာ သြားေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းပန္ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ဆရာၾကီးတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ ျမန္မာျပည္ မွာဘဲ ဆက္ျပီး သာသာနာျပဳဘိ္ု႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။

၁၈၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္ (၁၈) ဦးခန္႔အထိ ရွိလာခဲ့ျပီး ဓမၼသစ္က်မ္း ကိုလည္း ျမန္မာ ဘာသာသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ဆိုႏုိင္ ခဲ့ပါေတာ့ သည္။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ၾကီး၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ အင္းဝတြင္ သာသနာ ျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး အထက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ သာသနာ ျပဳခဲ့ေလေတာ့သည္။

၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ျမန္စစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ရာတြင္ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ကို ဆရာၾကီး ယုဒႆန္လည္း ခံခဲ့ရေလသည္။ အင္းဝေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံရခ်ိန္တြင္ မမ ယုဒႆန္က ကိုယ္ဝန္ၾကီးျဖင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ျပီး ဆရာၾကီး၏ က်မ္းစာဘာသာျပန္ လက္ေရးမူကို ေခါင္းအံုးတြင္ ဝွက္ကာ ယူေဆာင္လာေပးခဲ့ေလသည္။

ကိုယ္ဝန္ အရင့္အမာႏွင့္ ျဖစ္ေသာ မမယုဒႆန္သည္ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ သမီးငယ္ေလး မာရိယာကို ေမြးဖြားခဲ့ေလသည္။ အက်ဥ္းက်ခံျပီး (၁၁) လအၾကာ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ အင္းဝလက္မရြံ႕ ေထာင္မွ ေအာင္ပင္လယ္ လက္မရြံ႕ေထာင္သို႔ (၁၀) မိုင္ခရီးကို  ဖိနပ္မပါ ေျခဗလာျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕ ေခၚေဆာင္သြားသျဖင့္ ေျခဖဝါးတြင္ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသြးမ်ား ယိုစီးကာ က်ဆင္းလာေလ ေတာ့သည္။ မမ ယုဒႆန္ကလည္း လသား ကေလးငယ္ကေလးကို ရင္မွာပိုက္လ်က္ မ်က္ရည္တုိ႔ျဖင့္ ငိုးေၾကြးလ်က္ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ ေနာက္သို႔ လုိက္ပါခဲ့ေလေတာ့သည္။

ေထာင္ထဲမွာ ဖ်ားနာေနေသာ ဆရာယုဒႆန္ကို ျပဳစုဘု႔ိ ၾကိဳးစားရင္း သူမကိုယ္တုိင္မွာေတာ့ အစာအဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ရျပီး သမီးငယ္ေလးကို ႏုိ႔ခ်ိဳ တိုက္ေၾကြးဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ အင္အား မရွိတဲ့အတြက္ ရြာထဲမွာ ရွိတဲ့ မိခင္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳ႕ကို အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ရျခင္းဟာ အင္မတန္ ဆို႔နင့္ ေၾကကြဲဘြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕ခ်ိန္တြင္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားက ေခါင္းအံုး အစုတ္ၾကီး ဟုဆိုကာ လြင့္ပစ္လုိက္သျဖင့္ ထိုေခါင္းအံုး အစုတ္ၾကီးကို ဦးအင္းက ေတြ႕ကာ သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပင္ပန္းခံ ဘာသာျပန္ခဲ့ေသာ က်မ္းစာလက္ေရးမူမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

၁၈၂၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ေျပျငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ဘာသာျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာင္ထဲမွ ေခၚထုပ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ဘာသာျပန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ လွဴဒါန္းလုိက္ေလေတာ့သည္။

၁၈၂၆ ခုႏွစ္ မက္လ (၆) ရက္တြင္ ဆရာၾကီး  ယုဒႆန္တုိ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခြင့္ ရရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္တြင္ သမီးငယ္ေလး မာရိယာမွာ (၁) ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး  ျဖစ္သည္။   မမ ယုဒႆန္မွာ ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္၊ ႏုနယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆန္႔က်င္ကာ ခင္ပြန္းသည္ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ အနားတြင္ ပါရမီ ျဖည့္ကာ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းတမ္းေသာ လူေနမႈ စရုိက္၊ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီ ဥတုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ကာ ေသာကႏွင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားကို ၾကိဳးစား တုိက္လွန္ရင္း ဝိညာဥ္အမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ဘို႔ အသက္ကို စြန္႔ခဲ့ရသူ တစ္ဦးပါ။  ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္အမွ် တည္ၾကည္ ခိုင္မာခဲ့ေသာ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကို ႏႈးညံ့ေသာ သူမ၏ ဝိညာဥ္ေတာ္က  စြန္႔ခြာခဲ့ျပီး သခင့္၏ အထံေတာ္ပါးတြင္ ေမွးစက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ပါေတာ့သည္။

အသက္ငယ္ငယ္ လူမမယ္ သမီးေလး မာရိယာသည္လည္း ျပင္ထန္းလွေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ားေၾကာင့္ ေဝဒနာ အမ်ားႏွင့္ သခင့္ရင္ခြင္ အပါးတြင္ ခိုဝင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွာကား ၁၈၂၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သမီငယ္ေလး၏ ရုပ္ခႏၶာကေတာ့ မိခင္၏ ေျမပုံ နံေဘးတြင္ လွဲေလ်ာင္း အိပ္စက္ သြားခဲ့ပါျပီ။

ဆရာၾကီး ယုဒႆန္မွာ ဇနီးသည္ႏွင့္ အတူ သားသမီးမ်ား အားလံုးကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရျပီး ဒါဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေဝဒနာသာ သူ၏ ရင္တြင္ ျပည့္ႏွက္စြာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။  တနႆၤရီေဒသ၏ ေတာနက္ၾကီးထဲမွာ စိတ္ကို အေမွာင္ခ်၊ အားလံုးကို ေမ့ပစ္ဘုိ႔ ၾကိဳးစားခ်င္ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ေပးဆပ္ထားျပီးသား သူ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ ေသဆံုးမသြားႏုိင္ခဲ့ဘဲ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဦးလွည့္ကာ ျပန္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး သံုးပါးကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရင္း အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ မစၥ ဆာရာ ႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ပါရမီျဖည့္ရင္း ပိုမို လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ဘို႔  ၁၈၃၄ ခုႏွစ္ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ထပ္မံ အိမ္ေထာင္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးအတူ လက္တြဲ အမႈေတာ္ေဆာင္ရင္း ၁၈၃၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ဘာသာျပန္ဆို ျပီးစီးခဲ့ေလ ေတာ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာပင္ ဇနီးသည္၏ က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ခရီးျပဳရင္း လမ္းခရီး တစ္ေနရာ စိန္႔ဟာရီနာ ကၽြန္းအနီးတြင္ ဒုတိယ ဇနီးသည္မွာလည္း အသက္ေပးသြားခဲ့ရျပန္ပါသည္။

ခ်စ္သူရယ္ ... စိမ္းလန္းကၽြန္းသာ ခြဲခြာရာျဖစ္

ေရွ႕ျပည္အေရး .. ေမွ်ာ္ရည္ေတြးကာ

သင္သာ ေရွ႕လွမ္း၊ ငါေနာက္လွမ္းျပီ

ဘယ္ကမ္းဘယ္မွာ၊ ဇာတာမွိန္မွိန္၊ ျပန္ဆံုခ်ိန္ကို

မေမွ်ာ္ရဲျပီ။

ခ်စ္သူရယ္ ... မ်က္ရည္ေၾကြက်၊ သဲေၾကမြ၍

ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာ၊ မစြမ္းသာျငား

သြားပါအသင္၊ သခင္ရွိသည္။

ေၾကကြဲျခင္းကို အံတုမည္။

ခ်စ္သူရယ္ ... သခင့္ခ်ပ္ဝတ္၊ ကိုယ္မွာ ဝတ္တင္

သတိဆင္လ်က္

ဗုဒၶထြန္းရာ၊ ျပည္ျမန္မာဝယ္

သခင့္ေမတၱာ လႊမ္းေစသား။

ဇနီးသည္မပါ တစ္ကိုယ္ေရ အိမ္ျပန္လမ္းခရီးဟာ နာက်င္ မႈမ်ားနဲ႔၊ ျပည့္လွ်ံ ခဲ့ရပါသည္။ ေမြးရပ္ေျမ အေမရိကန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သတင္းေကာင္း ေတြကို ေနရာ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ျပန္လည္ ေဝမွ်ျပီး သူရဲ႕ ႏွလံုးသား ျမဳတ္ႏွံ ထားျပီး ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ျပည္ကို  ျပန္လည္ ထြက္ခြာ ဘို႔ ျပင္ဆင္ ခဲ့ပါသည္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ဆရာယုဒႆန္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ပါရမီ ျဖည့္ခ်င္ေသာ မစၥ အန္မလီႏွင့္ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ ေ၇ာက္ရွိခဲ့ျပီး ဇနီးေမာင္ႏွံ (၂) ဦး အတူလက္တြဲကာ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၈၄၉ ခုႏွစ္ႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို ေရးသား ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ အဘိဓါန္ႏွင့္ အတူ စာေပ မ်ားစြာ ကို ေရးသားခဲ့ျပီး  အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဝိညာဥ္မ်ားစြာကို ကယ္တင္ လမ္းျပခဲ့ေလသည္။ ေမာပန္းလွျပီ ျဖစ္ေသာ သူ၏ ဝိညာဥ္ကို သခင့္ထံပါး တြင္ ဆုလဒ္မ်ားစြာႏွင့္ အတူ ခိုနားရန္အတြက္ ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ ထပ္မံ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရသူမွာ သူကိုယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အေမရိကန္ကို ျပန္ျပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ သေဘာၤျဖင့္ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေမာပန္းလွျပီ ျဖစ္ေသာ ဝိညာဥ္ကို ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ကာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေလေတာ့သည္။

ပထမ ဇနီးသည္ အန္းတစ္ေယာက္ စြန္႔ခြာထြက္သြားခ်ိန္တြင္ သူအနားမွာ မရွိခဲ့လို႔ စိတ္မွာ နာက်င္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ သူရဲ႕ သမီးငယ္ေလး မာရီယာ ေသဆံုး သြားခဲ့ခ်ိန္မွာလည္း သူ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ ေသဆံုး ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ဒုတိယ ဇနီးသည္ စာရာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လက္ေပၚမွာဘဲ ေသဆံုးသြား ခဲ့တာေၾကာင့္ သူ ေျဖမဆည္ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္ပါသည္။  သူ အသက္ ဆံုးသြားခ်ိန္ မွာေတာ့ ဇနီးသည္က အနားမွာ မရွိ၊ ပင္လယ္ခရီးလမ္းမွာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေဝဒနာေတြကို ၾကိတ္မွိတ္ ခံစားခဲ့ရတယ္။ သူ၏ ျမန္မာျပည္ သာသနာ ခရီးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ဒါဏ္ရာမ်ား၊ နာက်င္ေၾက ကြဲမႈမ်ား၊ သူ၏ ေသြးႏွင့္ ေခၽြးမ်ား ထို႔ေနာက္ သူ၏ မ်က္ရည္ စက္မ်ား ထိုခံစားခ်က္မ်ား အားလံုး အတြက္ သူ၏ တစ္ခြန္း တည္းေသာ စကားေလးက ျပည့္စံု လံုေလာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုစကားေလးမွာ အဘိဒါဏ္ကို ျပဳစု ျပီးခ်ိန္တြင္ သူမွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည့္ “ခရစ္ေတာ္ အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္” ဆိုေသာ စကား ေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့ေသာ ရုပ္ၾကြင္းခႏၶာမွာမူကား ဂုဏ္ျပဳသူ မရွိ၊ အမွတ္တရ မရွိ၊ သင္းခ်ိဳင္းမရွိ၊ ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္ တစ္ေနရာတြင္ နစ္ျမဳတ္လို႔ က်န္ရစ္ခဲ့ပါျပီ။

ဆရာၾကီး ယုဒႆန္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ (၁၀) ႏွစ္၊ အင္းဝျမိဳ႕တြင္ (၂) ႏွစ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ (၂၃) ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၃၅) ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုကၡေဝဒနာ ပင္ပန္း ဆင္းရဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံယူျပီး ျမန္မာျပည္၏ ႏွစ္ျခင္း သာသနာဟူေသာ မ်ိဳးေစ့ကို ၾကဲျဖန္႔ခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရခ်ိန္တြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ (၁၆၂) ဦး၊ အသင္းေတာ္ (၇၄) ပါး၊ ႏွစ္ျခင္း ခံျပီးသူ (၈၉၂) ဦး၊ ယံုၾကည္သူ (၇၉၀၄) ဦးတုိ႔ကို ထားခဲ့ႏုိင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေယာက်ၤားေလး ေဘာ္ဒါေဆာင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၄၄) ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ေပးႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ အသက္၊ သူ၏ မိသားစုမ်ား၏ အသက္မ်ားျဖင့္ စေတးကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သာသနာသည္ အသက္ရွင္သန္ ေလဟုန္ဆန္ကာ ႏွစ္ (၂၀၀) ကို ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္ အသင္ေတာ္ (၄၉၀၅) ပါး၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း (၂၀) ေက်ာင္း၊ ဓမၼတကၠသိုလ္ (၂၅) ေက်ာင္း၊ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ (၄) သန္းခန္႔ သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိကာ ထာဝရအသက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ အသက္ေသြးနဲ႔စေတး သူေရးခဲ့ေသာ သမုိင္းသည္ အျမစ္ခိုင္မာ ႏွစ္ (၂၀၀) ၾကာျမင့္လို႔ လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေယာက္စီတုိင္းသည္လည္း စိတ္ႏွလံုးကို ျပင္ဆင္ျပီး ဘုရားရွင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီ ပါဝင္လ်က္ ၾကီးျမတ္လွေသာ သာသနာ သမိုင္းကို ဆက္လက္ ပါဝင္ၾကပါစို႔လား။

ဦးေနာ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ထုပ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီေသာ “ခရစ္ေတာ္သာ မရွိခဲ့ရင္...” ဆရာၾကီး ယုဒႆန္၏ အထုပၸတိ မွတ္တမ္း ဒီဗြီဒီ အေခြမွ ေနာက္ခံ စကားေျပာ မ်ားကို ကူးယူ ေရးသားပါသည္။

https://www.4shared.com/office/qB-5CO0Wgm/Adoniran_Judson.html

Jul 4, 2013

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း


ထို႔ေၾကာင့္ ခဲယဥ္း ဆုိးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ ကာလ၌ ဆီးတားႏုိင့္္သျဖင့္ ကိစၥ အလံုးစံု တုိ႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္း ဘုရား သခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္ စံုကို ယူေဆာင္ၾကေလာ့။ ...ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္၏ ထားကို၎ ယူေဆာင္ၾက ေလာ့။ (ဧ ၆း ၁၃၊ ၁၇)။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္ တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ ကို၎ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၎ ပိုင္းျခား၍ ထုတ္ခ်င္း ခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္ မ်ားကို လည္း သိျမင္တတ္ ၏။ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၂)။

ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ မီးကဲ့သို႔၎ ေက်ာက္ကို ထုေခ်ေသာ သံတူကဲ့သို႔ ၎ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္ မူ၏။ (ေယ ၂၃း၂၉)။


ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦး စံုလင္ေစေသာ သခင္ဘုရားကို ေစ့ေစ့ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္ ေသာ အခါတြင္လည္း သခင္ ဘုရားသည္ စာတန္၏ စံုစမ္း လွည့္ျဖားျခင္းမ်ားကို ပထမအာဒံကဲ့သို႔ က်ဆင္း ဆံုး႐ႈံးသြားျခင္း မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ မွာ က်မ္းစာ အားျဖင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အ ရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ရွင္မႆဲ ၄း၁-၁၁)တြင္ သခင္ဘုရားက ဤေလာကတြင္ ေနစဥ္ စာတန္၏ ပရိယာယ္မ်ားႏွင့္ လွည့္စား ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ ျခင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသ ျပထား ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဒီအယ္မူးဒီက 'သမၼာက်မ္းစာ ဆိုတာ အသိတရား ရရွိ႐ံု သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္'ဟု အလြန္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စကားကို ဆုိခဲ့ဖူး ပါသည္။

သခင္ ဘုရားအား စာတန္မွ စံုစမ္းေသြး ေဆာင္ျခင္းကို အရင္း စစ္ၾကည့္ေသာအခါ ကမၻာဦးက်မ္း ကတည္းက အာဒံအား ေသြးေဆာင္ျဖား ေယာင္းခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ အေဟာင္းႀကီး ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၁။ ဘုရားသားဆိုတာ ေပးထားတဲ့ အခြင့္အာဏာကို အလြဲအသံုးခ်ဘို႔မဟုတ္။


သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘုရားသားအစစ္ အမွန္ျဖစ္သလို ဘုရား စင္စစ္လည္းျဖစ္ၿပီး လူ႔ ေလာကသို႔ လူ႔ဇာတိကို ခံယူၿပီး ၾ<ြကလာေသာ အရွင္ သခင္ျဖစ္၍ တန္ခုိးေတာ္ အနႏၲလည္း ရွိပါသည္။ စာတန္က ထုိတန္ခုိးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာက္ခဲ မ်ားကို မုန္႔ျဖစ္ေစၿပီး ဘုရား သားေတာ္ မွန္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပခုိင္းပါသည္။ ဘုရား သားေတာ္မွန္ ေသာေၾကာင့္၎၊ မိမိ၌ရွိေသာ တန္ခုိးကို မိမိ ကိုယ္အား ျပစားရန္ အလြဲ သံုးစား မျပဳလို၍၎ စာတန္၏ လွည့္ျဖား ေသြးေဆာင္မႈကို သခင္ဘုရား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မွာ က်မ္းစာကို ႏွလံုးသြင္းထား၍ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


လူသည္ မုန္႔အား ျဖင့္သာ အသက္ေမြးရ သည္မဟုတ္ သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ် အားျဖင့္ သာေမြးရမည္၊ က်မ္းစာ လာသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ ေတာ္မူ၏။(မႆဲ ၄း၄)။


၂။ ဘုရားသားဆိုတာ လူအထင္ၾကီးလာေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဘို႔မဟုတ္။


စာတန္က က်မ္းစာကို အသံုးျပဳကာ ဗိမာန္ေတာ္ အထြဋ္မွ ေအာက္သို႔ ခုန္ခ်လိုက္ပါက က်မ္းစာ၌ (ဆာ ၉၁း၁၁-၁၂) ကတိ ရွိသည္အတိုင္း ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက သင့္ကို လက္ျဖင့္ မစခ်ီ ပင့္ ထားမည္ဟု စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ ျပန္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ အနက္ဖြင့္က်မ္းမ်ားက သခင္ဘုရား ဤကဲ့သို႔ ခုန္ခ် လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္မွ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားက ခ်ီပင့္ထားသည္ကို လူမ်ား ျမင္ေတြ႕ပါက သခင္ ဘုရားအား အလြန္ပင္ အထင္ႀကီးၿပီး ႐ိုေသ ရွိခိုးလာၾကရန္ စာတန္က ကလိမ္ၫဏ္ ဆင္သည္ ဟု ေဖၚျပ ထားပါသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ သမၼာက်မ္းစာကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိကိုယ္ကို လူအမ်ားအ ထင္ႀကီး ေအာင္ မိမိကို လူအမ်ား ႐ိုေသရွိခိုးခ်င္လာ ေအာင္ လုပ္သူ စာတန္၏ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း မႈကို သခင္ဘုရားက


'သင္၏ ဘုရားသခင္ကို သင္ သည္အစံုအစမ္း မျပဳရဟု က်မ္းစာလာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ (မႆဲ ၄း၇)။


ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းကာ စာတန္ကို တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သည္ထက္ မိမိအတြက္ စားေပါက္ေခ်ာင္ လူအထင္ ၾကီးလာရန္ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္စရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဘုရားသားဆိုတာ စာတန္ကို ကိုးကြယ္ဘို႔မဟုတ္။


နာက္ဆံုး စာတန္က သခင္ဘုရားအား အလြန္ ျမင့္လွေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေဆာင္သြားၿပီး တစ္ေလာကလံုးကို ျမင္ေစကာ သူအား ညြတ္ျပပ္ ကိုးကြယ္လွ်င္ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘုန္းကို ေပးမည္ ဟု ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းရွိ လာေသာ လူမ်ားကို လူအမ်ားက ကိုးကြယ္လာ ၾကပါ သည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ လူသားအခ်င္းခ်င္း၏ ကုိးကြယ္အားကိုးမႈကို လိုခ်င္၍ ဘုန္းတန္ ခုိး ႀကီးမားေအာင္ လုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာကို သမိုင္း အဆက္ဆက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုစံုစမ္းျခင္း ကိုလည္း သခင္ဘုရားက


'အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။'(မ ၄း၁ဝ)။


သခင္ဘုရား ကဲ့သုိ႔ စာတန္၏ေသြး ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ထားရွိေနပါၿပီ။ ထိုထားကို ထက္ေအာင္ေသြးကာ စာတန္၏ ပရိယာယ္ႏွင့္ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႈမ်ား ကို ေအာင္ျမင္ရန္ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပး မစ ပါေစ။


ငါတို႔သည္ လူဇာတိ၌ က်င္လည္ေသာ္လည္း ဇာတိပကတိ အလိုသို႔လိုက္၍ စစ္တိုက္ၾက သည္ မဟုတ္။ ငါတုိ႔ စစ္တုိက္၍ သံုးစြဲေသာ လက္နက္သည္ ဇာတိ ပကတိ လက္နက္မဟုတ္။ ဘုရား သခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ အားျဖင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးၿမိဳ႕ျပတို႔ကို ၿဖိဳ ဖ်က္ႏုိင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။ ထိုလက္နက္အား ျဖင့္ လူတို႔၏ အႀကံအစည္ တိုကို၎၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာ ပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာန ရွိသမွ် တို႔ကို ၎၊ ႏွိမ့္ခ် ေမွာက္လွန္၍ ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္တို႔ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ စကား ေတာ္ကို နားေထာင္ေစၾက၏(၂ေကာ ၁ဝး၃-၅)။


''ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္ပါေလေစ..သမၼာက်မ္းစာကို မဖတ္ဘဲ အိပ္ ခဲ့တဲ့ည တစ္ညမွ မရွိပါ..''(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဒါက္ ကလပ္မက္အာသာ)။


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ပညတ္ တရားေတာ္ ကို ခန္႔ ညားေသာ သူမူကား ခ်မ္းသာ ရလိမ့္မည္။ (သုတၱံ ၁၃း၁၃)။



၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုပ္ စိန္ေခၚသံမဂၢဇင္းမွ Rev. ဦးေအာင္သက္သက္ညႊန္႔၏ စာမူကို ျပန္လည္ကူယူ ေဖာ္ျပပါသည္။