Aug 25, 2013

၀ိညာဥ္ေရးရာေသေနျခင္း


ဒုစရုိက္အျပစ္၌၄င္း၊ ဇာတိပကတိ၏ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုမခံေသာ အျဖစ္၌၄င္း ေသလ်က္ရွိေနေသာ သင္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အသက္ရွင္ေစ၍၊ သင္တို႔ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဝိနည္း အထံုးအဖဲြ႔ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ လက္မွတ္ကိုေခ်၍၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားလ်က္၊ ငါတို႔စပ္ၾကားထဲက ပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ။ အထြဋိ္အျမတ္၊ အာဏာစက္မ်ားကို လုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာ ထုတ္ျပ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲကိုခံေတာ္မူၿပီ။ (ေကာေလာ ၂း၁၃-၁၅)


တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ ေသဆံုး (သို႔) အသက္ရွင္ေနေၾကာင္း မည္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္း။

တစ္ခါက အသင္းေတာ္ တစ္ခုမွ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အသင္းေတာ္ လူၾကီးမ်ားသည္။ ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ကို ေသဆံုးခါနည္း အသင္းေတာ္တစ္ခု၏ ပုံကို ေရဆြဲပုံေဖာ္ရန္ ငွါးရမ္းျခင္း ခံရသည္။ ထိုသူသည္ အေတာ္ၾကာေသာ အခါ အသင္းေတာ္သို႔ ျပန္လာည္ေရာက္ရွိလာျပီး ေရးဆြဲျပီး ပုံမ်ားကို အပ္ႏွံလုိက္သည္။ ပထမ ပုံတစ္ပုံမွာ ခန္႔ျငားထည္၀ါေသာ အမိုးခၽြန္ခၽြန္ၾကီးႏွင့္ အေဆာက္အဦးပုံၾကီး၏ ပုံ၏ပုံကို ေ၇းဆြဲထားသည္။ ပုံတြင္ လူေျမာက္မ်ားစြာ သည္ ၀တ္ေကာင္း စားလွမ်ားျဖင့္ တံခါးမွ ၀င္ေရာက္ေနပုံျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ပုံမွာမူ အသင္းေတာ္၏ အတြင္း ပုိင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပရိေဘာဂ တန္ဆာမ်ား ရွိေနသည္သာမက တန္ဘိုးအလြန္တရာၾကီးမားေသာ မီးပန္း ဆိုင္းၾကီး မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ အခန္းထဲရွိ လူငယ္ ၀တ္ျပဳေဆာင္ ခန္းမၾကီးထဲတြင္ လူငယ္မ်ားက ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဂိမ္းကစားေနၾကသည္။ အျခား ပုံတစ္ခုတြင္ `မိတ္သဟာရခန္းမေဆာင္´ ထဲ တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စားေသာက္စရာမ်ား အျပည့္ တင္ထားသည္။ ထိုင္ေနေသာသူတို႔၏ ပန္းကန္ မ်ား ထဲတြင္လည္း စားေသာက္စရာမ်ားက အျပည့္ ျဖစ္ေနသည္။

ထိုပုံမ်ားကို အသင္းေတာ္လူၾကီးက ျမင္ေသာအခါ `မင္းကို ဆြဲခိုင္းလုိက္တဲ့ပုံက ေသခါနည္း အသင္းေတာ္ တစ္ခုရဲ႕ပုံကို ဆြဲခိုင္း လုိက္တာေလ´ `ငါတုိ႔ ေျမာ္လင့္ထားတာက အေဆာက္အဦးၾကီးက ျပိဳပ်က္ခါနီး ျခံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္း ေတြ ကလည္း အျပည့္၊ တံခါးေတြက က်ိဳးပ်က္ေနမယ္၊ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း အေရာင္မြဲေျခာက္ ေျခာက္နဲ႔ ရႈပ္ရွက္ ခပ္ေနတဲ့ အခန္း၊ ပရိေဘာဂေတြ ကလည္း အားနည္းေနမယ္၊ စတဲ့ အရာေတြ ပါ၀င္ေနမယ္ လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ မင္းဆြဲလာတဲ့ပုံကလည္း အဲဒီလုိ မဟုတ္ပါလား။´

ထုိအခါ ပန္းခ်ီးဆရာက က်မ္းစာကို ဖြင့္ျပီး ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁ မွာ ေရးထားတဲ့ သြာဒိ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ဖတ္ျပ လိုက္ပါသည္။


သာဒိၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလိုက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ ၾကယ္ခုနစ္လံုးရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္၏အက်င့္ကိုငါသိ၏။ သင္သည္အသက္ ရွင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသလ်က္ေနသည္ကိုငါသိ၏။ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁)


သူက က်မ္းစာကို ရြတ္ဆိုလွ်က္ပင္ ဆက္လက္၍ သြာဒိ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္ ေသဆံုးသည္ ဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္းေရာ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္တြင္ ျပင္ပ လကၡဏာ မ်ား အားလံုး အျပည့္အစံု ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုသြာဒိ အသင္းေတာ္သည္ ျမိဳ႕ထဲမွ အေကာင္းဆံုး အေဆာက္အဦး တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္မွ လူမ်ားသည္ အားလံုး ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ား ေရႊေငြ တန္ဆာမ်ား ရွိႏုိင္ပါလိမ့္ မည္။ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ အသက္တာ၊ ျပည့္စံုမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတို႔၏ မိတ္သ ဟာရ ခန္းမၾကီး ထဲတြင္ အစားေကာင္း အေသာက္ေကာင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းထဲမွ လက္ ေတြ႕အေျခအေနကို က်မ္းစာမွ ေဖၚျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ အသင္းေတာ္ဟာ ေသေနသလား၊ အသက္ရွင္ေန သလား ဆိုသည္ကို သင္လက္ေတြ႕ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။´ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Aug 19, 2013

ခြန္အားသစ္


    ''ယခုပင္ အကြၽႏု္ပ္ကုိယ္၌ ခြန္အား အလွ်င္းမရွိပါ။ အကြၽႏု္ပ္အသက္လည္း ကုန္ပါၿပီ။'' (ဒံေယလ၊ ၁ဝး၁၇)

ဒံေယလက ဤစကားလုံးမ်ား ေျပာဆုိခ်ိန္တြင္ သူသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ ေျခကုန္လက္ပန္း က်မႈတုိ႔လြန္စြာ ခံစားေနရ ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ႐ူပါ႐ုံတစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကုိ သစၥာရွိစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒံေယလအတြက္ အလြန္တရာ မလြယ္ကူလွပါ။ ဘုရား သခင္ကသူ႔အား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း သူက ဦးညႊတ္ခ်လွ်က္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏။ လုံးဝ အကူအညီ ကင္းမဲ့ေနျခင္း ႏွင့္ စိတ္ေသာက ထုိးႏွက္မႈတုိ႔ ခံစားခဲ့ ရသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႐ူပါ႐ုံက သူ႔အတြက္ နားလည္လက္ခံရန္ အလြန္ လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ စကားတစ္ခြန္းမွ် ဆက္၍ မေျပာႏုိင္ေအာင္ သူအလြန္ ပင္ပန္းေန ခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အျဖစ္ကုိ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အလြန္ပင္ပန္းၿပီး စိတ္ေသာကႏွင့္ အားအင္ ကုန္ခမ္းမႈ ခံစားရသည့္ အေျခအေန တစ္ခုဆီသုိ႔ ဘုရား သခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား တခါတရံေခၚ ယူတတ္ပါသည္။ ဤအရာက ကြၽႏု္ပ္တ ုိ႔မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းကလည္း တခါတရံအလြန္ပင္ အင္အားကုန္၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ ''ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္၌ ရွိေနလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းသည္ လြယ္ကူလွ်က္ရွိေနၿပီး၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးအပ္ထားေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ဝမ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ျခင္းတုိ႔ကုိအၿမဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္'' ဟု အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း မ်ားစြာေသာဘုရားသခင္၏ အေစခံတုိ႔သည္ သူတုိ႔၌ ဘုရားသခင္ အပ္ေပးေသာ အလုပ္တာဝန္ေအာက္၌ မ်ားစြာနာက်င္ခံစားခဲ့ၾကရသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပေရာဖက္ ေယရမိက ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ ထုိအလုပ္က ေယရမိအား ႏွစ္သက္ ေက်နပ္မႈ မ်ားစြာ မေပးခဲ့ပါ။ ထုိအရာအစား ဘုရားသခင္က သူ႔အား လွည့္စားသည္ဟုပင္ ခံစားခဲ့ရသည္။ (ေယရမိ၊ ၂ဝး၇) ''ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၌ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အစဥ္ျပက္ျပယ္ျခင္းကုိခံစရာအေၾကာင္းျဖစ္ ပါ၏''(ေယရမိ၊ ၂ဝးဂ) ဟု ဟစ္ေၾကြးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္က ေတာင္းဆုိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏  ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူ နားလည္မႈထက္ပုိ၍ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ထံမွ ေတာင္းခံႏုိင္ပါ သည္။ ဒံေယလလည္း ဤသုိ႔ပင္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ဘုရားသခင္က ဒံေယလအား မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ႀကီးျမတ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ သူ႔အား အသုံးျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒံေယလအတြက္ အဖုိးအခမွာ ပင္ပန္းမႈႏွင့္ စိတ္ေသာကမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။
ဘုရားသခင္၏ အေစခံမ်ားအျဖစ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔က လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းကုိ အစဥ္မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ႀကီးျမတ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိသာ အစဥ္အၿမဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသြားလုိသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔သြားရန္ ရွိေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မေျပာခ်င္ေသာ စကားမ်ား ေျပာရ မည္လည္း ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ေတြးထင္မႈ၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အလုိဆႏၵႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္မ်ားအား ဆန္႔က်င္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးဖ်က္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရႏုိင္ပါသည္။ သုိရာ တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႔အားပုိ၍မွီခုိအားကုိးရန္အေျခအေနမ်ားကုိအသုံးျပဳေတာ္မူသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ား တြင္ ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္သလား၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ခ်စ္သလား၊ ကဲြျပားစြာသက္ေသျပႏုိင္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈက ေပတ႐ုအား''ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ဳိေသာအသက္ ရွိစဥ္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ပတ္စည္း၍ အလုိရွိရာ အရပ္ရပ္သုိ႔ သြားလာတတ္၏။ သင္သည္ အုိေသာအခါ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ဆန္႔ၿပီးလွ်င္၊ သူတပါးသည္ သင့္ကုိ ပတ္စည္း၍ သင္အလုိမရွိရာ အရပ္သုိ႔ ယူသြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏'' (ေယာ၊ ၂၁း၁၈) သခင္ ေယ႐ႈႏွင့္ အတူ ေရွာက္လွမ္းျခင္း၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အလုံးစုံ အဆင္မေျပေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းသြားရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤလမ္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသြားလုိဟု ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သုိးထိန္းႀကီးမွာမူ သူ၏ သုိးမ်ားအား ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ဂ႐ုစုိက္ ေစာင့္ထိန္းေပး လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ သူက ေတာင္းဆုိ႐ုံမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ေလးေသာဝန္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ထမ္းရြက္ေစျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ကူညီမစမႈလည္း ေပးေသာ အရွင္ ျဖစ္သည္။ ဒံေယလလည္း ဤသုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ဘုရား သခင္၏ ႐ူပါ႐ုံကုိခံရ၍ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္သည့္ ေနာက္တြင္ ဘုရားသခင္က သူ႕အား ခြန္အားသစ္ေပး ေတာ္မူခဲ့သည္။

''ေနာက္တဖန္လူသဏၭာန္ရွိေသာသူသည္လာ၍ငါ့ကုိလက္ႏွင့္တုိ႔လွ်က္အားေပးၿပီးလွ်င္၊ အလြန္ခ်စ္ အပ္ေသာသူ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ။ အားရွိေလာ့။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေလာ့ဟုဆုိ၏။ ထုိသုိ႔ဆုိၿပီးမွ ခြန္အားကုိ ငါရ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏သခင္၊ မိန္႔ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ခြန္အားေပးေတာ္မူၿပီ''ဟုေလွ်ာက္၏။(ဒံေယလ၊ ၁ဝး၁၉-၂ဝ)

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႕ျခင္း၌ ခြန္အားသစ္ကုိ ဒံေယလ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထုိခြန္အားသစ္သည္ သူ႔အား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ အားအင္ ျပည့္ဝသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမတၲာႏွင့္ သင္ၾကား ျပသျခင္း တုိ႔အားျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ မိႆဟာယ ဖဲြ႕ပါ။ မိန္႔ေတာ္မူ သမွ်ကုိ နားေထာင္ ၾကားနာျခင္းသည္ ခြန္အား၏ အံ့ၾသဘြယ္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ခံစားရေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ အတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္ သည္။ သူ႔အနား သုိ႔သြားပါ။ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ကုိ ရွာေဖြပါ။ သင့္အားမိန္႔ ေတာ္မူခ်က္ကုိ နားေထာင္ပါ။

ဒံေယလက ဘုရားသခင္ထံမွ စကား(၄)ခြန္း ၾကားခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ သူၾကားရသည္မွာ - ''အလြန္ ခ်စ္အပ္ေသာသူ''၊ ဘုရားသခင္က သင့္အား ဤသုိ႔ ေခၚေဝၚသည္ကုိ သင္ၾကားႏုိင္ပါသလား။ အခ်ိန္ယူ၍ နားေထာင္ပါ။ ေနာက္တဖန္ သူၾကားရသည္မွာ ''မေၾကာက္ႏွင့္''၊ ပူပန္မႈမ်ားအား ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ခ်ထားပါ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မိႆဟာယဖဲြ႕မႈ ရွိလွ်င္ ဤစကားကုိ သင္ၾကားရေပမည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ႕ထံ လာသူတုိင္းအား ''မေၾကာက္ႏွင့္'' ဟု အားေပးလုိ ပါသည္။ ဒံေယလ ၾကားရသည့္ တတိယစကား မွာ ''ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိပါေစ''ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ''အားရွိေလာ့။ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေလာ့'' ဟုၾကားခဲ့ရသည္။ ဤစကားလုံးမ်ားၾကားနာရျခင္းမွ ခြန္ အားသစ္ကုိ ဒံေယလ ရရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းကုိ ၾကားနာခဲ့ရၿပီး သူေရွ႕ဆက္ရန္ လုိအပ္မႈ အားလုံးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ အသစ္ေသာ ခြန္အားႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိလည္း ရရွိခံစား ခဲ့ရေပသည္။

ေမးခြန္းမ်ား။

  1. သင္၏ လက္ရွိသာသနာႏွင့္ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ခံစားရသနည္း။သင္ရရွိေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ သင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား၊ သင္မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ အလြန္စိတ္ပင္ပန္းေစေသာ အရာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ႐ႈတ္ေထြးေနပါသလား

  2. နာက်င္မႈႏွင့္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားက ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈရွိပါသလား။ ဤအရာမ်ားက သင့္အတြက္ ဘုရားသခင့္ အႀကံ အစည္ေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္မည္မွ်စဥ္းစားေတြးေတာမိပါသနည္း။ အေျခအေန အားလုံးတြင္ သင္ကဘုရားသခင္အားခ်စ္သည္ကုိ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပႏုိင္မည္နည္း။

  3. ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ သင့္အားေျပာၾကားေသာ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္မွာမည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ၾကားနာရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သြန္သင္မႈအားေတြ႕ႀကဳံခံစားရန္ သူႏွင့္နီးကပ္စြာရွိ ေနၿပီလား။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဦးမင္းလြင္

Aug 14, 2013

ေရွာလမုန္ဘုရင္၏ အသက္တာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

    တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ထံလာ ေရာက္၍ ''သင္ေတာင္းသမွ်ကို ေပးပါမည္။ ေတာင္းလိုသမွ်ကို ေတာင္းပါ'' ဟု ဆိုလာခဲ့ သည္ရွိေသာ္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္ပါမည္ နည္း။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ ႏွစ္ခါ မရႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ သင့္အတြက္ ေငြေၾကးပူပင္စရာမရွိ။ ကေလး မ်ားအတြက္ ပညာေရးလည္း ေကာင္းမည္။ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္းလည္း ရႏုိင္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မတည့္မွာလည္း မပူပင္ရ ဟု ေျပာလာသည္ဆုိပါစို႔။ ထိုအရာသည္ ဘု ရားသခင္က ႏွစ္သက္ေသာ အရာ ျဖစ္မလားဟု စဥ္းစားရ ဦးမည္ မဟုတ္ပါလား။ သမၼာက်မ္း စာမွ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

နိဒါန္းimages (5)
ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ရွင္ဘုရင္ၾကီး ဒါဝိတ္ သည္ ႏုိင္ငံကို အႏွစ္ (၄ဝ) တုိင္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ သူ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ ႏုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ သစၥာရွိ စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့သည္။ သူမေသမီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သားျဖစ္သူ ေရွာလမုန္၏ လက္တြင္ အုပ္ႏွံခဲ့ျပီး ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ရန္၊ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္ (၃ရာ ၂း၂-၃)။ ဒါဝိတ္ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္ ေရွာလမုန္ သည္လည္း ႏုိင္ငံကို အေကာင္းဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ပါသည္ (၃ရာ ၂း၁ဝ-၁၁)။ ထိုသုိ႔ တည္ေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္ လည္း ေန႔စဥ္ အသက္ တာတြင္ ၾကီးမားေသာ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ စိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။

သင့္၏က်မ္းစာအုပ္ကို ဖြင့္ျပီး (၃ရာ ၃း၃-၁၅) ကို ဖတ္ပါ။ (ဤစာမ်က္ႏွာနာ၏ နဖူးစီး မီးႏူးတြင္ က်မ္းစာကို တစ္ပါတည္း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။)
သင့္မည္သည့္အရာကို ေတြ႕ျမင္ပါသလဲ။ ေရွာ လမုန္သည္ ဖခင္ဒါဝိတ္၏ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသလား။
အပိုဒ္ငယ္ ၃ တြင္ မည္သုိ႔ ေဖၚျပထားပါ သနည္း။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ထိုက်မ္းပိုဒ္အရ ေရွာလမုန္သည္ သူ၏ ဖခင္ ဒါဝိတ္၏ သြန္သင္ခ်က္ အတုိင္း အမွန္ တကယ္ လုိက္ေလွ်ာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ သူ၏ ေမတၱာ တရားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ၏လူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အသက္တာတြင္ ဒါဝိတ္ႏွင့္ ေရွာလမုန္ တုိ႔ကဲ့သို႔ စံျပအသက္ တာ ျဖစ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအား လံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ စံျပျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦး တည္းသာ မဟုတ္ ေၾကာင္းကို သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕မွ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားေသာ သူမ်ားသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူ ယခု ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကသည္ ဆိုသည္ကို သတိရပါ။

    ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ ျမတ္ႏုိးေၾကာင္းကို သူ၏အသက္တာႏွင့္ ျပသ ခဲ့ေလသည္။ အခန္းငယ္္ ၅ ကို ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္က ေရွာလမုန္ကို အိမ္မက္ထဲတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါသနည္း။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ၾကီးမားေသာအရာၾကီးမ်ား ျဖစ္လာ ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
ၾကီးက်ယ္ ေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
ရႈပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခိုင္းရ မည္လား။
ဘာမွ်ပူပင္စရာ မရွိေသာဘဝကို ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္လား။
သို႔ေသာ္လည္း ေရွာလမုန္ ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္အရာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသလဲ။
ပထမဦးစြာ ဘုရားသခင္သည္ ဖခင္ ဒါဝိတ္ကို သူ၏ခ်စ္ေမတၱာကို ျပသခဲ့သလို သူ႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ကို သူလည္းသိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ေရွာလ မုန္က မည္သုိ႔ေျပာလိုက္ပါသနည္း။ သူကိုယ္ တုိင္ သိရွိနားလည္ထားသည္မွာ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာလူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္မွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ တာဝန္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိ နားလည္ထား ပါသည္။ မည္သည့္ အရာမ်ား လုိအပ္ေန ပါသနည္း။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းခြန္အားႏွင့္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ ပါက အမွန္တကယ္ မလြယ္ကူမွန္း သိရွိနား လည္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၇-၈)။
  

 ထို႔ေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ ႏွိမ့္ခ်စြာေျပာဆို ျပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ပါသနည္း။ (အခန္းငယ္ ၉)။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

''ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူ တုိ႔ကို တရားစီရင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း ေကာင္း မေကာင္းကို ပိုင္းျခား၍ သိတတ္ေသာဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားစြာ ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔ကို အဘယ္သူသည္ ကိုယ္အလုိ အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏုိင္ပါမည္ နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။'' (အခန္းငယ္ ၉)

မည္မွ်အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလုိက္ပါသနည္း။ ေတာင္းခ်င္သမွ်အရာရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ နန္းေတာ္ၾကီး၊ သား သမီး၊ အသက္ရွည္ျခင္း . . . စသည္တို႔ကို ေတာင္းေလွ်ာက္နုိင္ပါသည္။။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတုိ႔၏ဘဝ အသက္ရွင္မႈအတြက္ ဦးစားေပး ေတာင္းေလွ်ာက္ ခဲ့ပါသည္။ ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွံထားေသာသူတို႔ကို မွန္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ သည္။ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ထို ကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵႏွလံုးသားမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါသလား။ ႏွစ္သက္ပါသည္။ အခန္း ငယ္ ၁ဝ ကိုဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါက ''ထုိသို႔ ေရွာလမုန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကားကို ထာဝရဘုရား သည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။'' ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

    ဘုရားသခင္ မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါ သနည္း (အခန္းငယ္ ၁၂)။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

   ဘုရားသခင္သည္ ေရွာလမုန္၏ဆႏၵ ႏွင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ျပီး၊ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ စဥ္း စား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ေပးအပ္ ခဲ့သည္သာမက မေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ စည္း စိမ္ဥစၥာႏွင့္ ဂုဏ္အသေရကိုလည္း ေပးမည္ဟု ထပ္မံ၍ ကတိရရွိခဲ့ေလသည္။

မႆဲ ၆း၃၃ ကို ဖြင့္၍ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မည္သုိ႔ ေရးသားထား ပါသနည္း။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

    ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ကို ေျပာဆိုေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးစြာရွာၾကေသာ လူမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရာတြင္ အျခားအ ရာမ်ားကိုလည္း ရရွိခံစားခဲ့ၾကေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ သင္ယူခဲ့ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကို မရွာေဖြဘဲ မိမိ၏ အတၱေကာင္းက်ိဳး မ်ားကိုသာ ရွာေဖြ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ားကို ဂရုစိုက္ရ မည့္အ စား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းေကာင္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ ကေလးမ်ား အတြက္ ေကာင္းေသာပညာေရး စ သည္တို႔ကိုသာ ဦးစားေပး ရွာေဖြေနၾကျပီး ပို၍ ပို၍ ျမင့္မားလာေစရန္သာ ဦးစားေပး ရွာေဖြေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေရွာလမုန္ ဘုရင္ၾကီး ၏အသက္တာကမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျခားနား ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေပးေနပါသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ျပီး မည္သုိ႔မည္ပုံ အေကာင္းဆံုး လုပ္ ေဆာင္ရမည္ကို အေရးၾကီးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ သူ၏ႏွလံုးသားသည္ ဘုရားသ ခင္၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ႏွိမ့္ခ်ေသာႏွလံုးသား ရွိ ေနသည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ခြန္အားမ်ားႏွင့္ မည္ သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိထားသည္။ ထိုႏွလံုးသားသည္ ဘုရားသ ခင္ အလိုခ်င္ဆံုးေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္၍ ႏွစ္ သက္ပါသည္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူကာ စဥ္းစား၍ ဆုေတာင္းေစခ်င္ပါသည္။

ဘုရားသခင္အတြက္ အေရးၾကီးေသာအရာမ်ားႏွင့္ သင္၏အတၱဆႏၵ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ သင္၏စိတ္ႏွလံုး သားထဲက အရာမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္လာပါက မည္ သို႔ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ သင့္ႏွလံုးသားကို  မည္သို႔ ေျပာင္းလဲရမည္နည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။

ေရွာလမုန္သည္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ရွိသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားတြင္ ေလးစား ထိုက္ဆံုးေသာ ဘုရင္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ ႏုိင္ငံတြင္ သာမက အျခားေသာ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား အထိ ေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္လာပါသည္။ လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာက သူထံမွ အၾကံညဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံ ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ ႏွိမ္ခ်ေသာ ႏွလံုးသား အေပၚတြင္ ဘုရားသခင္က အေျဖေပး ခဲ့ပါသည္။ ေရွာလမုန္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာ တြင္ စံျပ အတု ယူလ်က္ လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ ရွင္ျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အသံုးေတာ္ ခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္