May 7, 2018

• ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း


အေျချပဳ က်မ္းခ်က္။       ။လုကာ ၈း၅-၈

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္တစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိရန္ အလြန္ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရွိေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရွိေသာ ဆက္ဆံေရး အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုေသာအရာမရွိလွ်င္ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာအရာ မရွိႏုိင္။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စကားေျပာရမည္။ သူေျပာသည္ကို နားေထာင္ရမည္။ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယက္ပိုမုိသိကၽြမ္းလာေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။  ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရး မရွိဘဲ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဆက္ဆံေရးမရွိလွ်င္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ အျမတ္ထုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ ထုိအရာမ်ား မပါရွိပါ။ 

ဓမၼေဟာင္းမွ ဗာဗုလုန္ ရဲတုိက္ၾကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို သင္မွတ္မိပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိလုပ္ငန္းၾကီး ရပ္ဆိုင္းသြားရသည္ကုိ မွတ္မိပါသလား။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳႏုိင္ေသာ ထုိအခ်ိန္တြင္ ထုိလုပ္ငန္းၾကီး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။ လူမ်ားက ဘုရားသခင္ထက္ ၾကီးမား ၾကီးျမတ္ျခင္းကို ေတာင့္တခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူတို႔တြင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာ အရာသည္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ထိုလူမ်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မဆက္သြယ္ႏုိင္လွ်င္ သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား ဘယ္ေသာအခါမွ ရွိလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္က သိရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ မရွိႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဆက္ဆံေရး က်ဆံုးသြားသြားခဲ့ၾကသည္။ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ဤအခ်က္သည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသာ အျခားသူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္လ်က္ရွိျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားပါက သင္၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားလည္း ဆံုးရႈံးသြားရပါလိမ့္မည္။

ယခု ကၽြႏု္ပ္ေ၀ငွလုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မည္သို႔ တည္ရွိႏုိင္မည္နည္း ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို မည္သို႔ ၾကားၾကပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္ ယခုဖတ္လိုေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္မွာ ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး (၈) တြင္ ေတြ႕ရေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ေပ၏။


မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေကာင္းေသာေျမ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတရာပြါးမ်ား၍ အသီးသီးၾက၏။ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ (ရွင္လုကာ ၈း၅-၈)

ဤက်မ္းပိုဒ္၏ စကားလံုးတစ္လံုး ျဖစ္ေသာ "ၾကားစရာ နားရွိေသာသူ" ဆိုေသာ စကားလံုးကို သတိရပါ။ သခင္ေယရႈက မိမိ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို နားေထာင္မႈသည္ မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးျဖစ္ေပ၏။
သခင္ေယရႈက ထုိဥပမာ၏ အ နက္အဓိပၸါယ္ကို ရွင္လုကာ ၈း၁၁-၁၈ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ၏။

ထိုဥမာအနက္အဓိပၸါယ္ကား၊ မ်ိဳးေစ့သည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစကားျဖစ္၏။ ၁၂လမ္း၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကုိ ၾကားသည္ရွိေသာ္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ မာရ္နတ္သည္ လာ၍တရားစကားကို ႏွလံုးထဲမွႏႈတ္ ယူေသာသူကိုဆိုလိုသတည္း။ ေက်ာက္ ေပၚ၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ခံယူေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုး၌ အျမစ္မစြဲ၊ ခဏသာယံုၾကည္သျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ေဖာက္ျပန္ေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။ ဆူးပင္တို႔တြင္ ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား သည္ရွိေသာ္၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း တို႔သည္ ႏွိပ္စက္၍အသီးမသီး ေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။ ေကာင္းေသာေျမ၌ရွိေသာသူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တရားစကားကိုၾကားလွ်င္၊ စြဲလမ္းေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာအသီးသီးေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။

            ဆီမီးထြန္းၿပီးလွ်င္ အိုးေမွာက္၍ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ခုတင္ေအာက္၌လည္းထားေလ့မရွိ။ ဝင္ေသာသူ သည္ အလင္းကိုျမင္ေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ဝွက္ထားလ်က္ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ထင္ရွားစြာပြင့္လင္းလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ၾကား နာရသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏။ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ ဆင္းရဲ၏။ ထိုသူ၌ ဥစၥာရွိဟန္ေဆာင္ သမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ အခန္းငယ္ (၁၈) သခင္ေယရႈေျပာၾကားခ်က္တြင္ "သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ၾကားနာရသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ။" ဟု ေဖၚျပထားသည္။

အခန္းငယ္ (၈) တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းငယ္ (၁၈) တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သခင္ေယရႈ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ နားေထာင္ရန္ ေျပာပါသည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး အလြန္ ေရးၾကီးပါ၏။ သင္သည္ အျခားလူေျပာေသာ စကားကို နားမေထာင္ပါက သင္သည္ ထိုသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။

ဤပုံဥပမာ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ လူတို႔၏ နားေထာင္ျခင္း (၄) မ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႕မိပါသည္။ နားေထာင္မႈ ပုံစံေလးမ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

၁။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ နားေထာင္ျခင္းကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားၾကပါ။


မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။ (လုကာ ၈း၅)

လမ္းေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့ခ်သည္။ ဤသည္မွာ နားမေထာင္ျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္ေပ၏။

သမၼတၾကီး ဖရန္ကလင္ ရုစဗဲ့ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္ၾကားဘူးပါသည္။ သူသမၼတျဖစ္စဥ္အခါ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၾကိဳဆိုေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တာ၀န္ ၀တၱရားအရ သာမာန္နာေထာင္ရုံမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းတြင္ သူ၏ စကားကို မည္မွ် အေလးထားနားေထာင္သည္ကို သိရွိရန္ ေလ့လာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သူ႔ထံသို႔ လာေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကခ်ိန္တြင္ သမၼတၾကီး ရုစဗဲ့က အျပဳံးမ်က္ႏွာျဖင့္ "ဒီမနက္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အဖြား အသက္ခံရတယ္ဗ်ာ" ဟုေျပာလုိက္ရာ ထုိသူတို႔က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ၾက သည္မွာ "တကယ္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါတယ္ သမၼတၾကီးရယ္" "ၾကားရတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခ်ိဳျမိန္လုိက္သလဲဗ်ာ" စသည္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကသည္။ ထိုအခါ သမၼတၾကီး ရုစဗဲ့ နားလည္သေဘာေပါက္လိုက္သည္မွာ ထုိသူတို႔ အားလံုးသည္ သူ၏ စကားကို ေကာင္းစြာ နားမေထာင္ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သံတမန္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ "ကၽြန္ေတာ့္အဖြား ဒီမနက္အသက္ခံရတယ္ဗ်ာ" ဟူ ျပံဳးျပီး ေျပာလုိက္ရာ ထုိသံတမန္သည္ အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္ေသာ အမႈအရာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္မွာ "ေသခ်ာပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီမနက္ သူလာမွာပါ" ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ လံုး၀ နားမေထာင္တတ္ၾကပါ။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားကို သင္ေတြ႕ဘူးပါသလား။ သင္ဘာေျပာေနသည္ကိုပင္ ထုိသူသည္ မသိ၊ နားမလည္၊ ဂရုမစုိက္ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾကပါသနည္း။ အေၾကာင္းအရင္း အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။

က. အခ်ိဳ႕လူတို႔သည္ အလြန္အလုပ္မ်ားၾကျပီး သူတို႔၏ စိတ္အစဥ္မွာ ခက္ခဲမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နားေထာင္ႏုိင္မႈ မရွိၾကေခ်


ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ သူသည္ ဆန္႔က်င္တတ္ေသာသူမဟုတ္။ နားေထာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ အလြန္အလုပ္မ်ားေနေလ့ရွိျပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္လွ်င္ျမန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂရုတစုိက္ နားေထာင္ရန္ အျမဲ ေႏွးေကြးေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ အျမဲ အစဥ္မေျပ ျဖစ္ရၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွာ ၾကားနာရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အစဥ္သည္ အလြန္အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အာရုံစုိက္ရန္ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားရေသာအရာ အမ်ားရွိေသာ္လည္း မွတ္သားႏုိင္ေသာ အေျခအေန မရွိၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နားေထာင္မႈမ်ားတြင္ ဘာမွ် မမွတ္မိေတာ့ဘဲ အစဥ္လြတ္သြားေလ့ရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔တြင္ သင့္ကို စကားေျပာေနပါသည္။ သင္သည္ အလုပ္မ်ားကို ခဏရပ္ျပီး စကားနားေထာင္လုိက္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ခ. အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ နားမေထာင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ သူတို႔၏ စိတ္သည္ ပိတ္ထားၾကျပီး သူတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားလည္း မာေၾကာေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စကားေျပာခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အစဥ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိန္နာရီႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို မျပဳလုပ္ၾကပါ။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အစဥ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

က) မာနၾကီးျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားမွာ "ဘုရားမလုိပါဘူး။" " ငါဘာသာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။" " ငါသိျပီးသားပါ။" " ငါအားလံုး သိပါတယ္။" " ငါလက္နဲ႔ ငါလုပ္တာ အစဥ္အေျပဆံုးပါဘဲဲ၊" " ငါေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။" စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ထုိအရာ အားလံုးမွာ မာန္မာနမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ၾကားနာရန္ ပိတ္ပင္မႈ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလထဲတြင္ စကားေျပာသူမဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ စကားေျပာသူျဖစ္သည္။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး သူ႔ကို အစဥ္ တန္ဘိုးထားပါ။ 

ခ) ခါးသည္းျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာက်င္ရသည့္အခါတိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပိုေကာင္းေသာအရာကို ေရြးခ်ယ္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕က ပိုမိုခါးသည္းမႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာက်င္ရသည့္အခါတုိင္း တံတုိင္းၾကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္မိၾကသည္။ ထိုတံတုိင္းၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္သာ ေနထိုင္မိေတာ့သည္။ "ဘယ္သူမွ မလာနဲ႔" ဟု ေအာ္ ဟစ္မိၾကသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္ကိုပင္ အျပစ္တင္ေျပာဆို မိၾကျပီး နားေထာင္ျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ခါးသည္မႈ မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားကို မခံစားႏုိင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။ 

ဂ) နားမလည္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္းကို မသိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အာရုံစူးစိုက္မႈကို ရယူခ်င္ပါသည္။ သူသည္ သင္ႏွင့္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ သူသည္ သင့္ကို ဆက္ဆံမႈ (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခ်င္ပါသည္။ နာေထာင္ျခင္းသည္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ 

ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊၊ (ဆာလံ ၂၅း၉)

ႏိွမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔အား မည္သို႔ ေသြးေဆာင္၍ မည္သုိ႔ သြန္သင္ပါသနည္း။ စကားေျပာျခင္းျဖင့္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ သင္ၾကားႏုိင္သည့္ အေျခအေန စိတ္သေဘာရွိျခင္း အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဆရာထံမွ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏုိင္ေသာသူသည္သာလွ်င္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ၾကားစရာ နားရွိေသာသူသာလွ်င္ ဘုရားသခင္က စကားေျပာေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္ စကားေျပာႏုိင္သူ ျဖစ္လာေစရန္ သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္ အားေပးပါ၏။ ထုိအရွင္သည္ နားကန္းေနသူမ်ားကို စကားမေျပာပါ။ ထုိအရွင္ကိုစကားမေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) စကားနားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနသူမ်ားကို  စကားမေျပာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားကို နားေထာင္ဘုိ႔ရန္သာ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ တတ္သူသာ ျဖစ္ဘုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိကဲ့သို႔ နားေထာင္မည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါ၏။

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ နားေထာင္ေသာ္လည္း ေမ့တတ္ၾက၏။


တရားစကားကို ၾကား၍ နားေထာင္ေသာ္လည္း ေမ့တတ္သူမ်ားမွာ ေက်ာက္ေပၚတြင္ က်ေသာ မ်ိဳးေစ့ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ၾကားျခင္းငွာ လွ်င္ျမန္ၾကေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ရန္လည္း လြယ္ကူၾက၏။

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီးျခင္းသို ႔ေရာက္ၾက၏။ (လုကာ ၈း၆)

သင္သည္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားေပၚတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ိဳးဘူးပါသလား။ သင္သည္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ခဲမ်ားေပၚတြင္ မ်ိဳးေစ့ၾကဲခဲ့လွ်င္ အစိုဓါတ္ရသည့္အခါ အပင္ေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအပင္သည္ အျမစ္မစြဲႏုိင္သျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးသြားလိမ့္မည္။ ေျမဆီလႊာ နဲပါးျပီး ေျမထုမရွိေသာေနရာတြင္ အပင္စိုက္ပါက အားနည္းေသာ အပင္မ်ားသာ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၾကားနာမႈ နည္းပါးသည္ဆုိပါက ထုိယံုၾကည္သူသည္ အားနည္းေသာ ယံုၾကည္သူသာလွ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာရမည္။ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထုိအရာမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါက အားရွိေသာ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖား၍၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာရုံမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကိုက်င့္ေသာ သူျဖစ္ၾကေလာ့။ (ယာကုတ္ ၁း၂၂ )

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေလတပ္စခန္းတစ္ခုကို ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾကားသမွ်အရာအားလံုး၏ ၉၀.၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕က အခ်ိန္မၾကာေသးေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ တတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး အခ်စ္ဆံုးေသာ သူမ်ားထံမွ ေျပာေသာ စကားမ်ားကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ "မနက္က ငါ့ကုိ ဘာလုပ္ဘို႔ ေျပာခဲ့သလဲ" ဟူေသာ စကားကို ျပန္လည္ ေမးမိေသာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စိတ္ထဲတြင္ သိမ္းပိုက္ထားေသာအရာမ်ား ရွိေနတတ္ၾကျပီး ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ အားလံုးကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ဆုိသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ျပည္လွ်ံေနျပီး ထိုအေျခအေနထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို စကားေျပာရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔အတြက္သာ စကားေျပာခ်င္သည္မဟုတ္။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲေစခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကီးေသာ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တရားေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းျပီး လုိက္ေလွ်ာက္ပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တရားေတာ္ကို ရႈမွတ္ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့ကို ၾကီးထြားေစသည္ အစိုဓါတ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ (ေယာရႈ ၁း၈)
  ၁အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ႀကိဳးစား၍ ရွာပါ၏။ ေရမရွိ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ လြင္ျပင္၌ အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ငတ္ပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုလြမ္းဆြတ္ပါ၏၊၊ ၂ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ျမင္ျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္၌ ထိုသုို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ပါၿပီ၊၊ ကရုဏာေတာ္သည္ အသက္ထက္သာ၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရပါမည္၊၊ ၄ထိုသို႔အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္။ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ လ်က္ လက္ကို ခ်ီပါမည္၊၊  ၅အိပ္ရာေပၚမွာကိုယ္ေတာ္ကို ေအာက့္ေမ့၍ ညဥ့္ယံတို႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနေသာအခါ၊ ဆီဥကို၄င္း၊ ဆူေသာအသားကို၄င္း စား၍ ဝသက့ဲသို႔၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝ၍ရႊင္လန္းေသာႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၆အကြၽႏ္ုပ္ကို မစေေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ပါမည္။ ၇အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ မွီဝဲ၍ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေထာက္မေတာ္မူ၏၊၊(ဆာလံ ၆၃း၁-၇)
၁၁ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ေရွးကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္ျပဳဘူးေသာ အ့့့ံၾသဘြယ္တုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ၁၂ျပဳေတာ္မူသမွ် တို႔ကိုဆင္ျခင္၍ စီရင္ေတာ္မူေသာအရာ တို႔ကို ျမြက္ဆိုပါမည္။ ၁၃အိုုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းသည္ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ပါ၏။ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္သနည္း။ (ဆာလံ ၇၇း၁၁-၁၃)

၁၄၇မုိဃ္းမလင္္းမွီ အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္တတ္ပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနပါ၏၊၊  ၁၄၈ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လိုေသာငွါ ညဥ့္ယံမလြန္မွီ အကြၽႏ္ုပ္ႏိုး တတ္ပါ၏၊၊  ၁၄၉အုိထာဝရဘုရား ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၄၇-၁၄၉)

အခုအခ်ိန္ဟာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာေနေသာအရာကို စတင္သတိရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ရုံမွ်သာ (သို႔မဟုတ္) ဖတ္ရႈရုံမွ်သာ မျပဳပါႏွင့္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ိဳးေစ့ကို ေက်ာက္ေပၚက်၍ အျမစ္မစြဲ ႏုိင္ေသာအေျခအေန မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

၃။ အခ်ဳိေသာသူမ်ားမွာ နားေထာင္ေသာ္လည္း အေရးမၾကီးဟု ခံစားေသာသူမ်ားရွိေနပါသည္။


အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။ (လုကာ ၈း၇)

ဤလူမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားျဖစ္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္သူမ်ားႏွင့္တူသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ျမက္ပင္ ေပါင္းပင္မ်ားကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ သေဘာလည္း ရွိေနသည္။
ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ ၏ စိတ္ထဲတြင္ အျခားအၾကံအစည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀စည္ပင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအၾကံအစည္မ်ားကိုသာ စိတ္ထဲတြင္ စြဲလမ္းေနသည္။ ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ရေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြ အခြန္အခမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအေရးမ်ား. . .စသည္ျဖင့္ မေရမတြက္္ႏုိင္ေသာ အေရးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္တြင္ စြဲလမ္းေနေသာအရာ (၃) ခုကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။ 

က. စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
သင္သည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းအမႈကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္၍ မရပါ။ ဂရိ ဘာသာစကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကို "ျခားနားေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ စြဲထုပ္ခံရျခင္း" ဟု အဓိပၸါယ္ ရွိေနပါသည္။ သင္၏ စိတ္အစဥ္သည္ ျခားနားေသာ လမ္းသို႔ ဦးတည္ေစရန္ ဆြဲထုပ္ျခင္းကို ခံေနရပါျပီလား။ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားကို အာရုံစိုက္ေနပါက လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေပ။ ထုိအရာသည္သာလွ်င္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါ၏။ ဆိုလုိသည္မွာ ထုိလမ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ အခ်ိန္မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိုးရိမ္းပူပင္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိုးရိမ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ခ. ေငြေၾကး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လံုးေလာက္ေသာ ေငြေၾကးမရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို မည္သုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမ်ားကသာ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ ငါခရီးသြားရင္ ေလာက္ပါ့မလား။ ေငြေၾကးကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းရမလဲ။ ဘယ္လုိ အသံုးျပဳရမလဲ။ ဘယ္လုိ ရွာရမလဲ. . . စသည္ျဖင့္ ထုိအရာမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးေနပါသည္။  ေယရႈသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ဦးစားေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္ကို သင္ သိပါသလား။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူမ်ားတုိ႔ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားတတ္ၾကျပီး ကိုယ္ေတာ္၏ အၾကံအစည္ေတာ္မွာ သင္စဥ္းစားေသာ အရာမ်ားထက္ ပိုေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမ်ား မလႊမ္းမိုးမိပါေစႏွင့္။

ဂ. အလုပ္မ်ားျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ အသက္မရွင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အသက္ရွင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားက ဒုကၡေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနားယူခ်ိန္ပင္ မရွိ။ နံနက္ မိုးလင္းခ်ိန္ မ်က္စိႏွစ္လံုး ပြင့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ေနကုန္ ညအိပ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တစ္ေနကုန္ လႈပ္ရွားေနရသည္။ အိပ္ရာထဲ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ ေနာက္တစ္ေန႔ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္မ်ားကို စဥ္စားေနၾကဆဲ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိန္ အက်န္အၾကြင္းကုိသာ ရရွိေနရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလွ်ာ့ေနတတ္ျပီး အာရုံမစိုက္ၾကဘဲ ေနၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။ 

ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သမၼာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်င့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၊ သူတပါးႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အက်င့္၊ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ေသာ အက်င့္ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင္းေသာသီတင္း တပါးပါးႏွင့္္ဆိုင္ေသာ အက်င့္တို႔ကို၄င္း၊ ႏွလံုးသြင္း ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အထက္ကသင္ယူ၍ ငါ၌ၾကားျမင္ခဲ့ၿပီးသမွ်တို႔ကို က်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ဖိလိပိ ၄း၈-၉)

ကၽြႏု္ပ္သည္ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ နားေထာင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေပျပီ။ ယခု မွန္ေသာ လမ္းကိုလည္း တဖန္ၾကည့္ပါဦးစို႔။

၄။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ နားေထာင္တတ္ၾကျပီး ၾကားတတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။


ဘုရားသခင္က ၾကားစရာနား ရွိေသာသူမ်ားကို စကားေျပာလ်က္ရွိပါ၏။

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေကာင္းေသာေျမ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတရာပြါးမ်ား၍ အသီးသီးၾက၏။ (လုကာ ၈း၈)

ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသ္ည္။ သင္လက္ခံပါသလား။ သင္သည္ ေကာင္းေသာေျမျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ အစဥ္သင့္ ျဖစ္ေနပါသလား။ သခင္ေယရႈက သူ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားအာ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ 

ေယာဟန္ ၁၀း၂၇ " ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကိုငါသိ၏။"

တစ္ခါက ေတာရြာရွိ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ သူငယ္ခ်င္းရွိရာ နယူေရာက္ျမိဳ႕ၾကီးသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လည္ခဲ့ၾကသည္။ နယူေယာက္ျမိဳ႕ၾကီး၏ အလယ္ တုိင္းစကြဲယားေနရာအထိ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကားသံ၊ လူသံ မ်ားျဖင့္ ဆူညံလ်က္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူငယ္ေလးက "ငါ ပုရစ္ေအာ္သံ ၾကားရတယ္" ဟု ေျပာလုိက္ရာ သူငယ္ခ်င္းက "မင္းလာေနာက္ေနတာလား။ ဒီလုိ ဆူညံေနတဲ့ ျမိဳ႕လယ္ၾကီးထဲမွာ ဘယ္လုိလုပ္ ပုရစ္သံကို ၾကားရမွာလဲ။" ဟု ျပန္လည္ ေမးခဲ့ရာ ထုိေတာသား လူငယ္ေလးက "မဟုတ္ဘူး။ ငါ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားရတယ္" ဟု ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ နားေထာင္ခဲဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေတာသားေလးသည္ လမ္းတစ္ဖက္ရွိ အလြန္ၾကီးေသာ ဘိလပ္ေျမကန္ၾကီးႏွင့္စိုက္ခင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလရာ ထိုျခံဳပုတ္ၾကီးထဲတြင္ ပုရစ္မ်ား ခိုေအာင္းႏုိင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ေနသည္။ ျမိဳ႕သား ေကာင္ေလးက ေတာသားေကာင္ေလးကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လုိက္ျပီး "မယံုႏုိင္စရာပါဘဲ" ဟုေျပာျပီးေနာက္ "မင္းရဲ႕ နားဟာ စူပါမင္းရဲ႕ နားျဖစ္မယ္ထင္တယ္" ဟု ေျပာလုိက္၏။ ထုိအခါ ေတာသားလူငယ္ေလးက "ငါ့ရဲ႕ နားဟာ မင္းတို႔ရဲ႕ နားနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ဘယ္အရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေနတာလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာဘဲ ကြဲျပားသြားတာပါ" ဟု ျပန္ေျပာလုိက္၏။

ယေန႔ သင္ဟာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသံမ်ိဳးကို နားေထာင္ေနပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကေတာ့ သင့္ကို စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။
ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။

အို… ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အသံကို ၾကားႏုိင္ဘုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို မစပါ။
ကိုယ္ေတာ့္ကို လစ္လ်ဴရႈသူ မျဖစ္ဘုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတ္ာ ေျပာေသာအခ်ိန္တိုင္း  ေျပာသမွ်ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ေသာသူႏွင့္ အစဥ္သတိရေနပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မေတာ္မူပါ။
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနျခင္းထဲမွ ကယ္မ ကူညီေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စကားေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမွ ရရွိျပီး ကိုယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္ကို ႏွစ္သက္တတ္ေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။
အာမင္

https://www.4shared.com/s/fy-BAYfneda