Nov 24, 2018

ဘုရားသခင္အတြက္ ထားရွိေသာ ဆႏၵ

က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလိွု် (၁၂) ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို လည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ သိရိွခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အနႈတ္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ နွစ္ေယာက္ မွာမူ အေပါင္း လကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူနွစ္ေယာက္ မွာ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္တို႔ နွစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို့ လူ (၁၀) ေယာက္မွာ ဣသေရလလူမို်းမ်ားကို ခြန္အားေပး တိုက္တြန္းရ မည့္အစား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ ေစမည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူမ်ားက လည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိ စကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္း ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းနွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလံႈမႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) နွင့္ ခါနန္ျပည္သို့ ေရာက္နိုင္သည့္ ခရီးကို နွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသ ခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခိ်န္က ရိွခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ ျပည္ကို ၀င္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို့၏ သားေျမး မ်ားကသာ ကာလက္နွင့္ ေယာရႈတို႔နွင့္ အတူ ကတိေတာ္နယ္ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ၀င္ခြင့္ရရိွခဲ့ေလသည္။

ယခင္က ရိွနွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ သို႔ ေသာ္ ယခု အခါ တြင္မူကား ယခင္ ကဲ့သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တို႔နွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္ သစ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူအာမလက္မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တိုင္တိုင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ ရိုးၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္း အား ၾကီးခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ ကို လံုးလံုးလိုက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရား သခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္ တိုက္ ရရိွခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ ေသာ္ လည္း ဆက္လက္၍ တိုက္ပဲြ၀င္စရာ ေနရာေတြ ရိွေန ေသးသည္။ သူတို႔လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ ၀င္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေျပာလိုသည္မွာ ကာလက္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ ျပ လို ပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။

အကြ်နု္ပ္နွင့္ အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ပါ၏။ ထိုေန႔ ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို့ လံုးလံုးလိုက္ ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏ သား ေျမးတို႔၏အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု ကိ်န္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုနႈတ္ ခပတ္ေတာ္ကို ရရိွ ခံစားျပီးခိ်န္ မွစ၍ ဘုရားသခင္ ေပးမည့္ နယ္ေျမနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူး ယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရူပါရံု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအရာ အတြက္ အခိ်န္မည္မွ် ၾကာသည္ ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး သြားျခင္း ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ရူပါရံုအိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရိွလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း နိွပ္စက္မႈမ်ား ရိွေန သည့္တိုင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရံုမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရိွေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရိွေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ ၏ နႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ နိုင္ေအာင္ လူတိုင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ သူမေသမီမွာပင္ သူ၏နိုင္ငံမွ သန္းနွင့္ ခီ်ေသာ လူမ်ားသည္ နႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈနိုင္ခဲ့ေလသည္။

၁။ မိမိ၏ ဆႏၵမ်ားအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆိုတာ မရိွပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးနွစ္ရိွျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရိွေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အ သက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုနွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္နိုင္သည့္ စြမ္း ရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို့ေသာ္လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရိွေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရိွေနဆဲဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ နွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ရူပါရံုမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ ပ်က္မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ ေတာ္တိုင္က ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆႏၵရိွေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆဲြနႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရိွေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္း ပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထိုစစ္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရိွပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုနိုင္ သည့္ အေျခအေန ရိွပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ရူပါရံုအိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ရိုက္ ရရိွထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အား မ်ားနွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း၊ ခြန္အားနည္း သြားျခင္းတို့ မရိွခဲ့ေခ်။

ယခင္ အနွစ္ေလးဆယ္က ရိွခဲ့ေသာ အာနကလူၾကီးမ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ရိွျမဲရိွ ေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္နွလံုးကို ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔၏ အသက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရံုသည္ ဘုရားသခင္ေပး ထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို့မွ် အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားနွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားနွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို့ကို ငါတတ္ စြမ္းနိုင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳးစား ျပင္ဆင္ ခြန္အားယူေန သည့္ နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ အခိ်န္မေရြး က်ဆံုးနိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မစံုလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္တာ၀န္ အသစ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရ မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွားယြင္းနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအတြက္ ရင္ဆိုင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမ ကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္နွလံုးတြင္ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္က ျဖစ္မလာ ခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိုးစားရယူရန္ ထပ္မံခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ရူပါရံူအိပ္မက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါနွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ ခြန္ အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဆႏၵေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။

“ဤေတာင္ကို ကြ်ႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရိွေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထို႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ၾကားရျပီ။ သို႔ရာတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ အကြ်နု္ပ္ႏွင့္အတူ ရိွေတာ္မူလွ်င္ အ မိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း ထိုသူတို႔ကို နွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကြ်နု္ပ္တတ္ စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။” (ေယာရႈ ၁၄း၁၂)

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လူ့ဘီလူၾကီးမ်ားကို မသတ္နိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကသာ အကူအညီ ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေမာရွည္ကို ဣသေရလလူမ်ားအား ကယ္တင္နိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀) ျဖင့္ ရန္သူ မိဒါန္မ်ားကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တိုက္နိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဒါ၀ိတ္ကေလးနွင့္ အတူပါရိွကာ ေက်ာက္ခဲလံုးေလးမ်ားျဖင့္ ေဂါလ်က္ ၾကီးကို အနိုင္ယူ ေပးလိုက္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားနွင့္ အတူပါရိွျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာ မ အင္ပါယာ ၾကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ျပန့္နံွ့သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပး လိုက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ရိွေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယ ကင္းမဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ လိုအပ္လာသည့္ အခါတိုင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ့ အတူငါ သြား မယ္။ မင္းရဲ့ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘို့ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါ လိမ့္ မည္။

သင္၏ ရူပါရံုမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လိုုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ၾကီးမားသည္ ျဖစ္ ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရံႈးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရံုမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံ စားနိုင္ပါလိမ့္ မည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကုိးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Nov 17, 2018

ဆာလံ (၂၃)

ယံုၾကည္သူတုိင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္ အခ်ိဳ႕ရွိၾကပါသည္။ လူအမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ က်မ္းပိုဒ္ မ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီ ကြဲျပား ျခားနား ၾကေသာ္လည္း ဆာလံ (၂၃) က်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာမူ အၾကိဳက္တူညီၾကပါသည္။ မိမိ ခြန္အား ရရွိသလို အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုကာ ေက်နပ္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဖတ္ရႈကာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာကို အနည္းငယ္ ေဝငွ လိုပါသည္။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၂၃း၁)

ဆာလံ (၂၃)ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ေနေသာ စကားလံုးျဖင့္ အစျပဳ ထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” တစ္စုံတစ္ ေယာက္က  “ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူေသာ စကားလံုးကို အမွတ္တမဲ့ ၾကားရပါက ဂရုတစိုက္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆင္းရဲခက္ခဲလြန္းတဲ့ အေျခ အေန မ်ိဳးတြင္ ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္း အားရ ေက်နပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ် မရႏုိင္ခဲ့ပါ။ အျဖဴရလွ်င္ အမည္ေရာင္ လိုခ်င္ၾက သည္။ အၾကီးရလွ်င္ အေသးလိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုေနာက္တြင္ကား မျပည့္စုံနုိင္ေသာ အလိုဆႏၵ မ်ားေၾကာင့္ အစဥ္ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆို ေနၾကသည္မွာ က်န္းမာျခင္း၊ ကား၊ တုိက္၊ အစရွိသျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ ေသာ အရာမ်ားကို ေန႔စဥ္ေတာင္ဆို ေနၾကေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲျခင္းကို ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႕ၾကံဳ သမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ရွိ အံ့ေသာငွါ သင္မိျပီ။ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ကိုလည္း ေကာင္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းကို လည္းေကာင္း ခံတတ္၏။ ဝစြာစားျခင္း၊ မြတ္သိတ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံရအံ့ေသာငွါ အရပ္ရပ္တို႔တြင္ အရာရာ၌ သင္မိျပီ။ (ဖိ ၄း၁၁-၁၂)

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ အလိုေတာ္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မနာလိုမႈမ်ား ဂနာမျငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္  မရွိေသာ အရာမ်ား အတြက္ ခံစားဝမ္း နည္းမႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ သင့္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို သိုးထိန္း ေကာင္းၾကီးက ေပးအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာအုပ္ ထဲတြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားမ်ားကို သိုးအုပ္စု (သို႔) သိုးေလး တစ္ေကာင္အျဖစ္ အျမဲ တစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ သိုးဆိုေသာ သတၱဝါမွာ အလြန္ လွပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတၱဝါမွ
ကမာၻေပၚတြင္ အၾကား အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ သတၱဝါ တစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟရွာယက ေျပာခဲ့သည္မွာ

“ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔လမ္းလ်က္ ကိုယ့္လမ္းသို႔ အသီးသီး လုိက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူအေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏။ (ေဟရွာ ၅၃း၆)
ငါတို႔ရွိသမွ် ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚရွိ လူသားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ခရစ္ဝင္က်မ္း မ်ားတြင္ ေနာက္ေတာ္တြင္ လိုက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီးကို ရႈျမင္ သံုးသပ္ရာတြင္ “အထိန္းမရွိေသာ သုိးမ်ားဟု” ရည္ညႊန္း ေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ဝင္က်မ္း ေရးသားသူက မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ ထိုေဝါ ဟာရကို အသံုးျပဳ ထားရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တင္စားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အကူအညီ မဲ့ေနေသာသူ၊ အထီးက်န္ ဆန္ေသာသူဟူ၍ ေျပာဆို လိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သိုးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းၾကီးကို အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Philip Keller ဆိုသူသည္ "A shepherd Looks at the Twenty third Psalm" “သိုးထိန္းတစ္ေယာက္ ဆာလံ(၂၃)ကို ေလ့လာျခင္း” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေရးသား ထားသည္မွာ သိုးေမြးျမဴေရး ဆိုသည္မွာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို ဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထုိသတၱဝါသည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဂရုမစိုက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

သိုးမ်ား၏ အျမင္ အာရုံမွာ အားနည္းပါသည္။ အလြန္ ေခါင္းမာသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ စုိးရိမ္ တတ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ ေနထိုင္ပါက ကမူရွဴးထိုး ေရာက္တတ္ရာရာ တစ္ေကာင္တစ္ေနရာ အစဥ္ေျပသလို ေျပးတတ္သည္။ သူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ ရမည္ဟူ၍ နည္းစနစ္ မရွိေခ်။ သူတို႔သည္ ေၾကာက္တတ္ ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အားနည္းေသာ သေဘာ သဘာဝ ရွိသည္။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ ေပးမည့္ သိုးထိန္းမရွိလွ်င္ ထြက္ေျပးဘို႔ နည္းလမ္း တစ္ခုတည္းသာ သိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ၾကံဳရျပီဆိုပါက ကမူရွဴးထိုး မိမိ ထင္ျမင္ခ်က္ အတုိင္း မွားသည္ မွန္သည္ကို မစဥ္းစားဘဲ ေျဖရွင္း တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

သိုးတစ္ေကာင္သည္ မိမိ၏ အိမ္ျပန္လမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြ ရမည္ကို သိျမင္ခံစားႏုိင္သည့္ အာရုံခံ စားမႈမ်ိဳး မပါရွိေခ်။ ေခြး၊ ျမင္း၊ ေၾကာင္၊ ငွက္ စသည္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေနရာအရပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္ရမည္ကို သိရွိျပီး သားျဖစ္သည္။ သိုးတစ္ေကာင္ အဘို႔ လမ္းလႊဲျပီ ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ေခ်။

သိုးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္လွ်င္ ကိုးဆယ္ကိုးေကာင္ေသာသိုးတို႔ကို ေတာတြင္ထားခဲ့ျပီးမွ ေပ်ာက္ ေသာသိုး တစ္ေကာင္ကို မေတြ႔မွီတိုင္ေအာင္သြား၍ မရွာဘဲေနမည္ေလာ။  (လု ၁၅း၄)

ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလံ (၂၃)၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာဆန္းဆစ္ၾကည့္ရာတြင္ သိုးထိန္း မပါဘဲႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေျခအေနကို ရရွိခံစားႏုိင္သည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။

စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္

ဆာလံဆရာ ဒါဝိတ္ကိုယ္တိုင္က “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌ ဆင္းရဲမခံရ” ဟူ၍ ေရးသားစပ္ဆို ထားသည္မွာ အံ့ၾသစရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ။ အသက္တာအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဆက္လက္၍ “စိမ္းလန္ေသာ က်က္စားရာအရပ္၌ ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထား ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သိုးတစ္ေကာင္၏ ပုံရိပ္ကို အျပည့္အဝ ယူေဆာင္ထားျပီး ေက်နပ္စရာ အေန အထားတစ္ခုကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ သိုးတစ္ေကာင္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ စိမ္းလန္းေသာ က်က္ စား ရာအရပ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားပါလွ်င္ အားလံုးသည္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ သြားသည္ဟူ၍ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုေနရာတြင္ အိပ္စက္ ေပ်ာ္ေမြ႔ႏုိင္ သည္ဟု ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဤေနရာတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးမွာ “ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏” ဟူေသာ စကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ သတိထားရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္က ခြန္အားႏွင့္ အိပ္ခိုင္းေသာအခ်ိန္ ရွိေနတတ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ရပ္နားသင့္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိ ၾကိဳက္သလုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အသံကို ၾကားနာတတ္ရန္ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ဘုရား သခင္က “မင္းအိပ္ဘို႔ လိုေနသည္” ဟု ေျပာဆိုသည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ရ မည္သာျဖစ္သည္။
Keller ကေျပာသည္မွာ သိုးတစ္ေကာင္ အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
1.    ပထမ အစာဝေအာင္ စားထားသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
2.    ဒုတိယအေနျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
3.    တတိယအေနျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။
4.    သိုးအုပ္အတြင္း၌ ညီညႊတ္မႈ ရွိေနေသာအခါမ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္တတ္ပါသည္။

ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ သင့္၏အသက္တာကို ဝေျပာေစလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းေစလိမ့္မည္။ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစလိမ့္မည္။ သင္တို႔၏ ပတ္ဝန္က်င္၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ညီညႊတ္ေစလိမ့္မည္။

သာယာေသာျမစ္နား

ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ “ငါ့ကိုသာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သိုးမ်ားကို ေရရွိရာ ေရစပ္နားသို႔ ေမာင္းထုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေရမကူး တတ္ပါ။ သိုးမ်ားသည္ ရြံ႕လူးေသာ သတၱဝါမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ကမ္းနားတြင္ ရြံ႕အိုင္မ်ားထဲတြင္ သူတုိ႔၏ ထူထဲေသာ အေမြးပြၾကီးမ်ားျဖင့္ မရုန္းႏုိင္ မထြက္ႏုိင္ ေသာအခါမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ကူညီေပးတတ္ၾကပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေလာကအရာမ်ားထဲတြင္ မရုန္းႏုိင္ မကန္ႏုိင္ေသာအခါမ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မနစ္ျမဳတ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးတတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သာယာေသာ ျမစ္နားသို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ ပါသည္။ ေလာက၏ စံုစမ္းျခင္းမ်ားထဲမွ မရုန္းထြက္ႏုိင္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထားရွိေသာ ကတိေတာ္မ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အခါမ်ားတြင္လည္း နားလည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ကြယ္ကာ လမ္းျပတတ္ပါသည္။
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ ခံရၾက၏။ သင္တို႔မခံႏုိင္ေသာ စုံစမ္း ေႏွာက္ ယွက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏုိင္မည္ အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာက္ ယွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၃)

ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာတြင္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္မႈထဲ က်ဆင္းသြားေသာအခါ ထိုေနရာမွာတင္ မထႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထားရွိ ျခင္းမျပဳပါ။ ထြက္ေျမာက္ႏုိ္င္ေသာလမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ျပီးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဂရုစိုက္ေနေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခ်င္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္း ေလွ်ာက္ပါလိမ့္မည့္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတုိ႔ထံသို႔ မခ်ဥ္း ရပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ အကၽြႏု္ပ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမိုးတတ္ေသာ ေရၾကီးသည္ သူတို႔ထံသို႔ မခ်ဥ္းရပါ။ (ဆာလံ ၃၂း၆-၇)
ဒါဝိတ္က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “အကၽြႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို အားျဖည့္၍” ဟူေသာ စကား စုကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသိုးတစ္ေကာင္သည္ အိမ္သို႔ မျပန္တတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိုးထိန္းသည္ ေပ်ာက္ေနေသာသိုးကို ျပန္လည္ရွာေဖြကာ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းတတ္ပါသည္။

သင္သည္ ကားတိုင္လမ္းသို႔ ျပန္မလာတတ္ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက သင္၏အိမ္ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခြင့္ ေပးပါ လိမ့္မည္။ သင္သည္ အိမ္ျပန္ရေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ရွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ျပန္လာပါ။ ကားတုိင္လမ္းကို ျပန္လာခဲ့့ပါ။ သင္၏ ဝိညာဥ္ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ယံုၾကည္သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ရန္၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ သခင္ေယရႈသည္ သင့္ကို ကားတိုင္တ ရားေတာ္အားျဖင့္ ေရႊးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ဝိညာဥ္ကို ကယ္တင္ရန္ ကားတုိင္ထက္တြင္ သခင္ေယရႈ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ သိုးထိန္သည္ သိုးတစ္ေကာင္ခ်င္းစီအတြက္ အေရးပါေသာ အေနအထား တြင္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ရာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အသက္ တာတြင္ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုးတတ္ျခင္း မရွိေသးပါက သင့္အသက္တာအတြက္ အလြန္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာကို ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အသက္ရွင္ သြားလာ တတ္ေစရန္ ေဝငွတုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Nov 10, 2018

အသစ္ေသာအရာေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဘုရားသခင္


ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာ လိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္သိျမင္ရၾက လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္းမည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)

ေဟရွာယ၏ ေရးသားေသာအရာမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာမွ်မရွိ ကတုံးျဖစ္ေနသည့္ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနတြင္ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကၽြန္ ဘဝေရာက္ေနသည္။ သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာမွ် ေတာ့ဟု ခံစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိ၏ ဌာနကို လြမ္းဆြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ကတိျပဳ ေျပာဆုိထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူမည့္ အသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနဆိုးကို ေတြ႕ ၾကံဳေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အတိတ္ကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္ ပါက အားရ စရာေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ အတိတ္ကို ျပန္စဥ္စားျပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ျငီတြားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို အထက္ပါ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္ျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ မ်ားခြဲကာ ေလ့လာဆင္ ျခင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမအခ်က္

အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာထဲတြင္ အသစ္ေသာအမႈျပဳႏုိင္ရန္ သင္ၾကည့္ေနေသာ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ေနာက္ကို လွည့္မၾကည့္ပါႏွင့္။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။
သင္သည္ ေနာက္ကိုသာ လွည့္ၾကည့္ေနဦးမည္ဆုိပါက သင္သည္ ေရွ႕ကို ျမင္ႏုိင္ပါဦးမည္လား။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။ အသစ္ေသာ အရာမ်ားက သင့္ထံသို႔ အျမဲတမ္းေရြ႕လ်ားေနခ်င္ပါသည္။ သင္ဟာ အတိတ္က ေအာင္ျမင္မႈေတြ အေပၚမွာ မည္သုိ႔မွ် ရပ္တည္ေန၍ မရႏုိင္ပါ။ အတိတ္အရာေတြကို ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။

ဣသေရလ လူတို႔တြင္ အတိတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိထားသည္။ သူတုိ႔၏အတိတ္သည္ အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သူတို႔ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႔မွ် ေမ့မရႏုိင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
  1. အဲဂုတၱဳျပည္မွ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားခံစားျပီး ထြက္ခြာႏုိင္ခဲ့ျခင္း
  2.  ေယရိေခၚျမိဳ႕ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
  3. တရားသူၾကီးေခတ္ တစ္ေလ်ာက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား . . . အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတြးေတာမိတိုင္း အားရစရာ ေကာင္းေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စား ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သာယာေန၍ မျဖစ္ႏုိင္္ေတာ့ေခ်။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ဘဝကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အတိတ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိပါ။ သူတို႔အတြက္ နိမိတ္လကၡဏာအသစ္၊ အလုပ္သစ္၊ အေျခအေနသစ္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ မိမိတို႔ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္္ေပးခဲ့ျပီဆိုသည္ကို စဥ္စားၾကည္ႏူးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ ျပန္လည္ သက္ေသခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားေပၚတြင္ ရပ္တည္ေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ စဥ္စားသင့္ေသာ အရာမ်ား (သို႔) ျဖစ္သင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားသခင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္နည္။


ဒုတိယအခ်က္

ခရစ္ေတာ္ထံမွ အသစ္ေသာအရာေတြကို သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ က်ဆံုးျခင္းေတြကလည္း သင့္ကိုပိုင္ဆိုင္မႈ မျပဳပါေစႏွင့္။ အတိတ္ကို လံုးဝ မဆက္ဆံပါနဲ႔။
ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ဆိုးစရာေတြ ျပဳမူခဲ့ျပီး ဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြကို အစဥ္သြန္းေလာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ကအျမဲတမ္း ဆိုးသြမ္းမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ ပုံေတြကို ျပန္စဥ္စားၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဤလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျပီး အမွန္တကယ္ ေကာင္းၾကီးေပးရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္မွားမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ သည္။ ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းက အမွား ေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

  1. ဘုရားသခင္က ဗိမၼာန္ေတာ္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ရုပ္တုေတြကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့သည္။
  2. ဘုရားသခင္က သမၼာတရားကိုေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က မုသာေတြႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။
  3. ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ေတြေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ အၾကံညဏ္မ်ားကိုသာ အား ကိုးခဲ့ၾကသည္။
  4. ဘုရားသခင္က ၾကြယ္ဝျခင္းေတြေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ထိုအရာမ်ားကို အျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
  5. ဘုရားသခင္က ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ထံသို႔ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ ျငင္းဆန္ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ မေပးခဲ့ပါ။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမွ် လက္ခံရန္ ထိုက္တန္ သည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္က ခ်စ္ေနေသးသည္။ သူတို႔ကို ကူညီခ်င္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္က ေျပာေသာစကားမ်ားမွာ အတိတ္ကို ေမ့လုိက္ပါ။ ငါအသစ္ေသာအမႈကို ျပဳမည္။

“ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံတုိ႔ကို၎၊ စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳ လွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ ဘုရား သခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ေဟရွာ ၅၅း၇)

သင္သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ပိုမိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစားလိုပါလွ်င္ နားလည္ရမည့္ အရာတစ္ခုမွာ မေန႔က ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္မွီခို ေန၍မရပါ။

အစၥေရးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ေကာင္းၾကီမဂၤလာမ်ားမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ပႆခါပြဲ၊ ပင္လယ္နီ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ ခါနန္ျပည္ ေအာင္ပြဲ၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ ၾကီးမားပုံကို ခံစားရျခင္း၊ စသည္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ သြားပုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုယံုၾကည္ ျခင္းမ်ားက မည္သည့္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္မႈကိုမွ် စြမး္ေဆာင္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အတိတ္က ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေခ်။ သူတို႔သည္ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အသစ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆာလံက်မ္းက လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ အသက္ရွင္ရမည့္ ပုံစံကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အတိတ္ကို ရည္ညႊန္းေသာ အသက္ရွင္မႈမပါဘဲ လက္ရွိ အခ်ိန္ကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနသည္။


ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ တဖန္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကို အသက္ရွင္ ေစေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ အိုထာဝရဘုရား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကရုဏာေတာ္ ကိုျပ၍ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူပါ။ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါနားေထာင္မည္။ အကယ္ စင္စစ္၊ မိမိ သန္႔ရွင္းသူ တို႔အား ျငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိုက္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ၾကပါေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၅၅း၆-၈)
ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ေသာ အသစ္ေသာအရာကို ျမင္တတ္ရမည္။ ထိုအရာကိုသာ အမွီျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အာရုံကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ထားပါ။ ဘုရား သခင္ သင့္အသက္တာမွာ လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာဟူသည္မွာ

ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚ လာလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္ သိျမင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္း မည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)
သင့္အသက္တာကို သင္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဘာကိုျမင္ေတြ႕ပါသလဲ။ ျပႆနာေတြကို ျမင္ေတြ႕ ေနျပီလား။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္က သင့္အသက္တာထဲမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို စီးဆင္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လုပ္ခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္ေတြကို ဘုရားသခင္က ေရစီး ေၾကာင္းေတြ ျပဳ လုပ္ခ်င္သည္။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အၾကားတြင္ ခ်ိန္ညွိျပီးျမင္တတ္ဘုို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမွာ

ေတာ၌ လမ္းကို ငါျပဳမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။

လြင္ျပင္မွာ စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘုရား သခင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ သင့္အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသည္။ သင္ကိုတုိင္က အတိတ္ကို အားက်ျခင္းေတြ၊ အတိတ္ကို မုန္းတီးျခင္းေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ အသစ္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ေတြကို သိေစဘို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္ကသင့္ကို ဘယ္လိုၾကည့္သလဲဆိုတာကို သင္ကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ျမင္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ၾကည့္ဘုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္း ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြဆို တာ အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ အရာေတြဘဲ ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား

တတိယအခ်က္

သင့္အသက္တာကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ကပ္အသက္ရွင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားကို အဲဂုတၱဳမွ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ တုိင္းျပည္ ခါနန္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာခံစားေစဘို႔ ျဖစ္သည္။ ကတိတည္ေၾကာင္းကို ျပသလို၍ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမွာ အတိတ္ကျဖစ္သည္။ ယခုလည္း သူတို႔သည္ ဗာဗုလုန္တုိင္းႏုိင္ငံၾကီးမွ ဣသေရလ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုသူတို႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘုိ႔ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘို႔ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနပါ ေသးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဦးေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ေနပါေသးလွ်င္ သူတိုသည္ ေသျခင္းတြင္ ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာအရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္အရာေတြ ရွိေနပါ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္ကိုသာ လုိက္ၾကပါ။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ၊ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ေနေသာ သိုးစု ျဖစ္ၾက၏။ ယေန႔တြင္ သင္တုိ႔သည္ ဗ်ာဒီတ္ေတာ္ အသံကိုၾကားလ်က္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔အဘမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ငါ့ကို အနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကို ျမင္ရေသာ ေတာတြင္ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ ၍၊ စုံစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိၾကေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၉၅း၇-၉)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားတြင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြန္အားယူႏုိင္ၾကပါေစ။ (အာမင္)

နာမေတာ္ျမတ္၌
Rev. ဦးမင္းလြင္
ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္